Aftonbladet Lördagen den 25 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-25
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-25
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-25
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-25
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 25 Juni 1831

Sida 1

K :o 143
1831
Lördagen
den 25
isel i Stockholm /or he år lo R :dr halft
i Linströms bokhandel vid Mynttorgets Br
d id dl
och Essens bod vid Södermalmstor
f gg
i Linströms bod lill 7 skilling Riks
morgon Tredje Bönedagen predika
JJos Konungen och Drottningen ,H ngl Ilof-Pred
Ziedner
Bos Kronprinsen och Kronprinsessan K IIos
Fred Tegnér
Slotts-Kapellet Ii Ilof-Prcd Tegnér Lector
Grafström
På Ulriksdahl Fred Unander
Stor-Kyrkan Komm Adj Mellin Past Adj
Lindström Kom Bergegren
Clara Kom Beckman Doct I 'ranzén Kom
Hi Ii herg
Jakobs Kom Widstrand Rcct Mag Guldbrand
Korn Ljungholm
Tyska Doktor Liideke blida Mässornc
linska Kyrkoh Stolpe tinsLa Past Adj Pihl
Svenska Kom Mag Tulindberg
Maria S M Tand von de
Collinder Past Adj Arvidson
hii
j
Catharina Kom Winqvist K Hof-Prcd och
Kyrkoh Winter K m Hagström
Kungsholms Hof-Pred och Kom Lundholm
Past
- Adj Miitzell Hof-Pred och Kom Lundholm
Ladugårdslands Scholae-Lärar Nordberg Kyr
koh borgvall Kom Dahlgren
Adolf Fredriks Kom Biljer Bat Pred Sondén
Kom .-Adj Löhman-
Johannis Kom Mag Carlstrand Kom Salén
Kom Mag Carlstrand
För K M- Flotta O Bat Pr d Häggman
Vid Garnisons - Sjukhuset Mag Lagerqvist
Enkhuset Hof-Prcd von Zweigbergk kl 10
Gubbhuset Adj Hultén
Södra Korrcktions-Inrättn Adj Hultén
/Virra Korrektions-Jnrättn Pred Norrbin
Vanviks-Kyrkan v Past Sjöholm
Sabbat /isberg Pred Häggman 11 it
Heduig Eleonoris Fattighus Mag Wijkmark
Vid Stadens och Länets Kurhus Past Adj
Mi \1 zt 'Il
Vid Djurgårds Brunn Pa«t A <lj Pontén
Vid Norrmalms Helsobrunn Kom
"Widstrand
11 ti Collecten tillfaller B»uns-Predikanten
qijarantäns-anstalter
SärSJ Svenska Post-Ångbåtarna emellan Ystad
och Greifsvald som alla med dem ankommande
hiai .de »kola vara förnedde med Sundhelspass för
att t i inkomma i Greifsva IdsThamn
sjöfarts - un der 11ättelser
5veri«l» fartyg böraSv 'a försedda med Sund
he 'ipa :3 från den Nations Consul till hvars hamn
fartyget är destinerad»
Tvauue fyrar komma al t inrättas en W ^pp
fyr vid Sandhammars Udde öster om Ystad och
en å ett >å Falstcrboref förtöjd fartyg som vid
tj ckt vader lossar skott hvar j ~4 timma och rin
ger
post- kungörelse
Bref frän Stockholm lill Motala och Medevi af
gå äfven Måndagar och 'I horsdagar
Stadsfiscalstj
"i Norrtelje sökes hos Justitia ;-
ancellersembetet inom 56 dagar
bolags-sammanträden
Medevi Actieegares Bolagsstämma den 7 Juli kl
half ii f m på stället
LEDIGA TJENSTER
IIi *t Natural Professionen i Lund sökes in
om 56 dagar från första annonsen
Kegern pastors-tjensten vid Dal-Regem sökes in
om 56 dagar fran i annonsen
Stadsläkare-sysslan i Söderhamn sökes 3o dagar
från fiirst a annonsen
Stads-Notarietjensten i Wadstena 56 dagar ef
ter den g Maj hos Magistraten
AUCTIONER
A circa 3o hästar vid Lif-Gardets till häst Ca
sern d 2 .5 Juni kl 11 f m
A Gården N :ris 97 98 99 och 100 i Kloster
qvarteret i Wadstena d 12 Julii kl 12 å Rådhu
set derstädes
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Svea H .R all Sergeanten Fredric Uggla *s sist
d 14 Oct kl 12
Stockholms R .R a (l Cantorn och Skole-läraren
Anders Rothmans d 2 all Lagmannen Paul Ollon
grens d 6 all Öfver Commiss G Djurströms d 18
Juni ,832 Premier-Licut Per Thelnings den 24
Sept
KALLAS
Skepparen Borgström att inom d 27 Oct instäl
la sig vid Sjötullsrätten i Carlshamn för att svara
till Tullfisk F Albrcchts mot honom gjord® an
svarspåståend» för olaga seglation
Kopparslagare-gesällen Jona» Hällström att in
finna sig hos sin hustru i Wisby
LAGFART
A t-4 :dels Mtl Solberga Redevägs Härad af
Elfsborgs Län klander inom år från tredje an
nonsen
Redevägs II .R a t-12 mtl Kr .Sk .IL Störa Gär
det i Elfsborgs Län Klander inom laga tid
LEDIGT A RF
Efter Smedscnkan Gh Eleon Kinmark Anm
hos Magistraten i Wisby innan år från tredje
annonsen
HANDELS-BOLAG
S C Åkerblom och G A Åkerblom Slagtare
under firma C P Åkerblom» Enka 5c Son
ti F Freundt och P Strandqvist under firma
Freundt Jt Strandqvist
Handelsbolaget Medin Sc Lundblom upphört
Medin besörjer liquidationerne
BOUPPTECKNINGAR
Efter afl Hof-Secreteraren Per Sköldberg inom
den i5 Juli
Efter v Häradsh And Lagergren på Råstorp
anm hos v Häradsh Törnbom adr Linköping
Kisa och Runefall eller i Sterbhuset innan den
21 Juli
Efter Rådm Silfverling i Arboga inom den i5
Juli
Efter Rådm Samuel Hedlöf inom medlet af Ju
li hos Rådm J M Carlsten i Fahlun eller c G
Schröder i Hedemora
Efter Kramh G P Sjöström inom Juli
Efter Tobaksfabrikören A L Jungqvist inom d
t5 Juli hos KammarR .-Rådet A F Grundén
Efter ad Trädgårdsm C G Cornell och ad
hustru i Sterbhuset innan I Juli
Efter ad Enkefru Prostinnan Ekermark hos
Studeranden Ekermark i Nyköping innan den
i4 Juli
„ Efter Gressh A P :son Holms Enkefru A M
Abrandt före Juli på Grossh C F Holms Cont
Skräddaregesäll»-Enkan Marg Barkande inom
Juli
Efter Fröken S M Mannerskantz inom 6 Juli
anm hos Majoren J A Tornerhjelm i Stockh
DOMAR I CONCURSSML
Stockh R R i Kryddkramh .T F Tunells
Goncurs får läsas i Huset N :o 1 Qv Riddarhol
men midt öfver gården tr upp å Riddarholmen
Stockholms R .R Källarm Bonsacks får läsas hos
Skrädd .mist C F Spångbei g
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Hyrkusken Joh Kjellströms d a5 Juni kl 5 e
m på Malmens Källare
Handelsbokh L A Pichots uti Börs-Cafferum
men den 27 Juni
Ad Grossh W J IIofTbergs d 28 Juni kl 6
c m hos P Weidenhayn i Huset N :o 5 Qv- Or
men öfra Stadsgården
Grossh P A Nordvalls d Zo Juni kl 4 c- m
på Börskällaren
Krono-Länsm A Strömberg» d 5 Juli å Störa
Björkby i Järfälla
Ad Professorn G Knöö 's den 7 Juli kl 4 e
m å Tidlunds Källare i Upsala
Handl S J Gyberg» i Amål den 8 Juli kl t»
f in
All Andreas Peterssons från Ingestorp Kinds
Härad den 8 Julii kl ti f m i Ingestorp Mel
lumg
All Organisten och Klockaren i Holm A- Gra
ndis i Tidlund» Källare i Upsala d_ g Julii kl
ti f m
Peter Fribergs d 9 Juli kL 10 f m- å gästgd
i Ulricehamn
Sven Lindgrens i Jettebo d 19 Juli å Arnun
gared» gästgd
Ad B- N Bogrens på Lilla Edet d 12 Juli kl
10 f m på Lilla Edets gästgd
Handl Nils Öqvisfs å Luleå gästgd d i5 Juli kl
3 c m
Afl Häradshöfd- S G Ebrcncronas d 20 Juli
kl g f m i Carlstad ho» Sysslomannen Fr Zet
terberg
Handl A Rambergs d 27 Juli kl 3 e in uti
Massans hu» i Carlstad
Sejlaren G A Kleingarns å Tidlunds källare i
Upsala d 23 Juli kl 4
e m
Enkefru Generalskan Horns född Bennet d 29
Oct kl 3 c m ä Rådhuskällaren i Wexiö
Handelsm J G Hasseils i Köping d 3o Juli
kl- 4 e m
SPEKTAKEL
På Djurgårds-Theatern nästa Måndag Von Ra
de Colibrados eller Fattigdom och Högfärd
Mtri Kes
Danmark
Konungen af Danmark hvars Regering
alltid gjort sig känd att följa ined tidens
kraf i fråga om tillåten tankefrihet vård
om det lägre folkets undervisning samt ytt
randerätt i tryck har nyligen vidtagit en
annan åtgärd som man kan anse för den
märkligaste förändring som detta lands sam
hällsinrättning någonsin undergått eme
dan förut ifrån äldsta tider allt derstnde
hört under monarkens blotta vilja Hata
har som det förut i korrthet blifvit om-
år 5 R :dr 3 månader z R :dr 3 .2 sk Banko Lösa
omans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara
i Liöbdill killRk
Numror z sk Banko Prenumeration och utdelning
Bergsgränds Lindroths bod vid Norrlandsgatan
sgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagarne

Sida 2

Tiämndt skänkt landet en representation
uti de pi ovincial-sländer som skola sam
mankallas Vi införa Författningen här ne
dan Den är daterad den 28 Maj
"För alt mera fullkomligt bereda Oss
och Vår Efterträdare på thronen tillfälle
att erhålla den mest tillförlitliga kännedom
om allt som kan upp fy 1 la Värt kära och
trogna folks behof och för att dervid til
lika ännu fastare tillknyta de hand som
förena Konungahuset med folket äfvensom
för att bidraga till uppgifvandet af en all
män anda hafva Vi beslutat att införa
rådgifvande Provincial-Ständer i Vårt rike
Danmark samt Våra Hertigdömen Schles
wig och Hollstein — För beredande af en
till Vårt landsfaderliga syfte svarande full
bordan af detta Vårt beslut hafva Vi för
ut låtit saken komma under särskild gransk
ning och ehuru den ännu icke är så ut
arbetad som 'erfordras för att genast kun
na till alla dess delar ordnas såsom fullstän
dig lag hafva Vi dock funnit lämpligt att
nu kungöra de allmänna bestämmelser hvil
ka skola tjena till fast grundlag för den In
rättning Vi vilja gifva Provincial-Ständer
ne i Vårt Rike Danmark I detta afseende
vele Vi härmed allcrnådigst hafva förord
nat som följer
H 1 I Danmark skola finnas två försam
lingar af rådgifvande Provincial-Ständer
en för Selands Fyens och Lalands-Falsters
Stift samt för Island och en annan för
samtliga fyra Stiften i Norr-Jutland
H 2 I hvardera af dessa församlingar in
träder det antal af deras medborgare der
till utvalde män som Vi närmare vilje
fastställa Valrättigheten utöfvas under de
närmare bestämmelser och i den ordning
som Vi genom serskild förordning vilja fö
reskrifva af fastighetsägare i städerne och
på landet hvarvid Vi likväl i betraktande
af den fasta besittning som Våra lagar til
lägga Aboer äfven vilje lemna dem rättig
het till deltagande i valen Äfvenledes skall
fastighetsLesittning vara ett nödvändigt vil
kor för valbarhet och fastän Vi i allmän
het icke vilja utesluta de af Våra Embets
man hvilka tillika äro fastighetsägare från
säte i städernas församlingar då de dertill
väljas så kan dock ingen Embetsman som
är försedd med en af Oss underskrifven be
ställning eller order eller coniirmation mot
taga sådant val utan att först hafva dertill
erhållit Vår allerhögsta tillåtelse
§ 3 Vi äro derjemte sinnade att af U
niversitetet och Fresterska pel utnämna Med
lemmar att taga säte i Provineial-Ständerne»
församlingar och elter omständigheterna
andra enskilda dem Vi med hänsigt till
deras ställning och egenskaper kunna linna
dertill särdeles passande
§ 4 Innan Vi utgifva någon lag som
nfser förändring i våra Undersåtares per
sonliga eller egendoms-rättigheter eller i
skatterne och de allmänna ouera vilje Vi
låta förelägga begge Ständernas församlingar
utkastet till en sådan lag eller om den
blott angår en eller flere enskilda Provin
ser för de Provincial-Ständer hvarunder
de höra så att Ständerne må kunna taga
lagförslaget i öfvervägande och deröfver af
gifva allerunderdånigst betänkande
§ 5 När Provineial-Ständerne finna an
ledning att önska någon förändring i lan
dets allmänna eller de samma tillkomman
de Provinsers serskilda lagar eller inrätt-
I ningar eller de skulle finna sig befogade
Satt anföra besvär öfver saltet hvarpå la
I »arne handhafvas eller inrältniligarnesi y
ras kunna de derom till Oss afgifva före
ställning och förslag hvarefter Vi vilje ta
ga ett sådant andragande i öfvervägande
och meddela Vårt beslut deröfver
§ 6 Då Vi anse det gagneligt att Pro
vineial-Ständerne må meddelas rättighet
att deltaga i Communernes angelägenheter
så vilja Vi taga i öfvervägande huru detta
må verkställas oth derefter gifva närmare
bestämmelse i afseende härpå
§ 7 Provineial-Ständerne sammanträda
på Vår kallelse Denna skall ske hvart
annat år men när anledning förekommer
vilje vi dessutom föranstalta Ständernes ur
tima församlande Huru länge församlin
gen må fortfara vilje Vi hvarje gång med
afseende å omständigheterna bestämma och t
derefter vilje Vi låta för församlingen för
kunna dess upplösning
§ 8 Vi vilja meddela de nödige närma
re bestämmelser såväl angående antalet af
de män hvilka skola utnämnas till med
lemmar i hvardera församlingen som om
antalets fördelande på de särskilda dist rik
te rnc äfvensom beträffande de närmare v i 1 —
koren för valrätten och valbarheten samt
reglor för valen och förhandlingarne i Stan
dernes församlingar Men innan något slu
teligt utkast till dessa ytterligare lagbe
stämmelser förelägges Oss vele Vi låta
sammankalla några upplyste män från sär
skilda delar af Riket för att granska de
ämnen som i detta hänseende blifva dem
förelagda och deröfver meddela deras på
sak- och lokalkännedom grundade tanka
Om framdeles anledning skulle förekomma
till någon forändring i dessa ytterliga»e be
stämmelser skall densamma dock icke verk
ställas förrän Vi i öfverensstämmelse med
§ 4 hafva inhämtat Ständernas betänkan
de Gifvet &c
Finland
En och annan af våra läsare som står i
enskilda förhållanden till Finland och är i
tillfälle att ur confiJentiella bref inhämta
ställningen och opinionen derttädes torde
för jemforelsens skuld icke utan interesse
genomläsa följande hemtadt ur Petersbur
ger-tidningarna och således efter utseendet
så fullkomligt tillförlitligt som någonsin ett
officiellt Kejserligt Dokument kan vara
Flera utländska tidningar sysselsätta sig
för närvarande med betraktelser öfver Fin
land Än berätta de att detta lands inne-
byggare i hjerta t hylla den i Polen ut
brustna revolutionen än att de redan äro
stadda i full resning- för att med Poliaekar
ne göra gemensam sak ja till och med att
Högsta Styreisen i Finland redan sett sig
tvungen alt genom behöriga åtgärder före
bygga dylika företag och att diiiföre hela
nationen blifvit afväpnad och störa förän
dringar i embetsmanna-p«rsonEilen företag
na Af alla dessa påståenden rär i att t end :i
sannt Men detta är ju Dtmocratpartitts
vanliga taktik hvilken fur ögonblicket (är
det så alldeles säkert vunnit ett så betyd
ligt inflytande i flere af Europas län
der Partiets satelliter bland Journalister
ne uppspinna och utbreda dvlika lögner
i afsigt att dermed stärka den doliga sak
de förfäkta och att förleda enfald !-
ga personer till de obetänksamma utbrott -
som man på förhand satt på denna läk-
kärlek till fosterland och regering (månne
ning Sådana smädclser förtjena i och för
sig sjelf t betraktade intet annat afseende än
det djupaste förakt men då Finland står
i mindre liflig cdlnmunication med andra
länder och derföre är mindre kändt torde
det icke vara öfverflödigt att göra den stör
re allmänheten bekant med händelsernas lä
ge Då underrättelsen om de i November
månad uti Polen inträffade händelser bann
till Finland fanns det blott en röst öfver
hela landet om det förkastliga och a /sky
varda i upprorsmännens ursinniga företag
Denna enhälliga opinion inom Finland grun
dade sig lika mycket på dess invånares tän
kesätt som på deras öfvertygelse om egen
välfärd Storfurstendömet har alltsedan dess
infö lifvande med Ryssland blifvit af Styrel
sen öfverhopad med välgérningar och alltid
varit ett föremål för dess landsfaderliga om
hugsan Med bibehållande af egra lagat
och privilegier har landet icke allenast för»
blifvit i åtnjutande af (ordna fördelar utan
begåfvadt med mångfaldiga nya Landets
bördor och skatter äro förminskade och dess
inkomster användas uteslutande till dess eg
na behof och sannskyldiga nytta Den inre
administrationen är så mycket som möjligt
förfullkomligad och invånarnes välstånd be
t rygga dt genom mångfaldiga nya inrättnin
gar Huru skulle väl Finlands folk dådet
inser dessa fördelar kunna önska sig nå
gon förändring som vore i lika fullkomlig
strid ined deras erkänsla och deras interes
se i1 Hvar och en som eger den ringaste
kännedom om Finska nationens lynne och
tänkesätt samt om landets verkliga-förhål
landen vet att en uppresning i egentlig
mening alldeles icke är länkbar i Finland
Folkets lynne är Jlegrnatiskt och derföre
icke lält alt genom bedrägliga insinuatio
ner j förvilla Fin nar ne äro arbetsamma
rättrådiga sin religion tillgifna och ega i
moraliskt hänseende ganska
stora företrä
den ehuru de visserligen i intellccluellt
ännu icke kunna mata sig med andra na
tioner (Intressant vore alt veta hvad Fin
narna säga om denna compliment serdeles
från medlemmar af en så upplyst nation
som den Kejsei l Ryska Ett sä beskafjäclt
folk är icke lält att förleda till uppror
Innan det kan komma så vida måste fol
ket redan längre tid hafva blifvit hård t
och illa behandladt samt genom förtryck
tvunget att uppresa sig Så är icke förhål
landet med Finland der man under skydd
af förträffliga lagar lefver lycklig inom sin
krets En blick på de olika folk-klasserna
i Finland bekräfter-orimligheten af ett upp
ror der Ii vad-det protestantiska prester
skapet betiäffar så kan man med skäl på
stå att det är moraliskt ganska upplyst
och regeringen till gifvet (om dess religiosi
tet namnes således ingenting Preslerska
pet har i Finland elt betydligt infly
tande på de lägre klasserna och för
tjenar det emedan deraf göres ett vär
digt bruk (Månne att inplanta begrep
pet om den Kejserliga Styrelsens för träl
likhet Da loyala tänkesätt som utmär
ka majoriteten (Aj Aj af socknebarnen
äro en frukt af presterskapets rastlösa be
mödanden Deri Finska Adeln är hvarken
r :k eller lysande af stora historiska min
nen (Ilar då Finland intet Fädernesland
«om kunde bringa de Kejserlige på bättre
tankar Men den har afsina förfader a rf
t

Sida 3

delta arf kunnat angå den Kejserliga Uy
ska regeringen och kan i sådant tall ut
härda en jemförelse med Adeln i hvarje
land Adeln har aldrig dragit svärdet of
rare än pligten bjöd och har aldrig vändt
vapnen mot sin regering (set Sprengtporten
oeli Anjala - förbundet Det var fiuhets
fcänslan som då äfven spökade Af sam
ma tänkesätt lil vas borgare och bönder
Nöjda ined sin lott och af själ och hjerta
tillgifna en faderlig regering skola de visst
aldrig höja upprorsfanan och skulle också
någorstädes partiella uordningar egt rum
eller i framliden inträffa (hvilken profetisk
anda fattar i cn hast publicisten som
nyss förklarat att sådant icke vore tänk
bart så hafva de aldrig haft och
kunna aldrig få något egentligt politiskt
syftemål Finland är dessutom nog lyckligt
att ej ega några stora städer (t px Paris
Tänk o in dst legat inom .Kejser t Ryska ge
bi let der en sysslolös och ncdrigttdnkande
pöbel (åter en släng åt Julinjeltarne lätte
ligen kan förleda .t till de mest förtviflade
företag icke heller har det varit besökt al
dessa folkbedragare som under masken af
nit för frihet och rätt endast föra egennyt
ta eller förtryck i skölden
(forts o a g
I Nri keS
I går Mid .sommarsdagen var stor manö
ver på Ladugårdsgärdet II M Konungen
hvars helsa nu är f ullkomligt återställd å
skådade sjelf och följde rörelserna till häst
beledsagad af härvarande personer bland
corps-diplomaticjue ibland hvilka Kongl
Fransyska Ministern var klädd i national
gardets uniform Äfven 11 K H Kron
Prinsen var närvarande beledsagad af sin
Adjutant-corps En talrik folkskara var sam
lad på Drottningberget
— II M Drottningen passerade i förrgår
aftonen hos Fru Grefvinnan Drahe
I förrgår vid simuJacren på Ladu
gårdsgärdet hände den olyckan att ett par
utdelningar af Lif-Gardet till häst kom mo
att under en chock sammanträngas så häftigt
med hvarandra att åtskilliga af manskapet
efter någras utsago 15 efter andras 20 re
do omkull Garambolagen var så häftig att
flere hastar ordentligt hade danat deraf och
först en stund derefter åter korn nio sig fö
re Vi ha icke hört att någon af rqanskapet
blifvit skadad men en Vaktmästare vid Rytt
mästaren Friherre CederstiömsSq vadron blef
trauSpad så ilf .i
att han måste genast bäras
li an stället upp till den Kongl Borgen der
ådern öppnades och hvarifrån han i vagn
fördes till staden Vi känna icke huruvida
lians tillstånd ger anledning till farhåga för
lians lif
PAKET-POSTEN
De» nya paketposten mellan Stockholm
och Ystad har i dag afgätt härifrån för an
dra gången Denna inrättning erbjuder så
väl för Itesande som paketgods fördelar
hvilka förut helt och hållet saknats i Sve
rige Att kunna i fall man vill åka öp
pet resa med en utgift af 12 sk banko
milen utan allt tillägg af vagn- eller dricks
penningar afgift "för öfverfarten öfver bro
ar o s v hvilket för en resa till den längst
söderut belägna puukt af Syerige Lyd cist
belöper sig till 16 R :dr Banko är någon
ting så utomordentligt att man nästan skulle
tro sig återflyttad till de fordna tidernas
fria skjuts och gästning Vi önska blott
men betvifla högeligen att inrättningen må
kunna bära sig utan en betydlig förlust
för statsverket i synnerhet i full såsom
vi hört hästarne efter accord betalas med
32 sk Banko milen då en lätt arithmetisk
kalkyl gifver ett positivt deficit vid handen
I sådant fall skulle vi hellre önskat alt pri
set något höjdes för passagerarne hvilket
visserligen icke skulle verka minskning i
trafiken så länge det är ett gifvet factum
alt ingen kan resa samma väg utan alt öf
verhufvud beräkna sina utgifter till 2 .j sk
Banko milen utan att dit räkna kostnaden
för eget eller hyrdt åkdon Måhända skulle
ock Rikels Ständers härnäst sammankom
mande Revisorer finna någon anledning till
anmärkning öfver ett alltför godt pris åt
de vägfarande och det vore stor skada om
af sådan anledning en så vacker och med
ospard möda utförd inrättning skulle af
stadna eller lida afbrott
Svar på artikeln Ju sa nu t i Stockholms
Posten för i dag den 25 Juni om Cho
lera niorbus
Till eh början måste den ende i Artikeln
namngifne (Swederus förklara sig ej i nå
got ajsec .ndc varit Aftonbladets auetoritet
samt att han lika med insändaren kännt för
trytelse öfver de inconseqvencer som i Af
tonbladet så väl som i andra tidningar in
flutit i afseende på Choleran Endast det
första (utaf Aftonblads-Redaktionen något
förändrade utdraget ur det manuscript
som sedermera i tryck utkommit under
namn af Cholera morbus &e samt de i
V :o 1 j-j med signaturen S- införda an
märkningarne om trovärdigheten af under
rätlelserne från Ri ^a erkännas vara af mig
författade
Man vet ej huruvida Aftonbladets Reda
ction eller Författaren till skriften om Cho
leran åsyftas med förebråelsen att "fälla skef
va omdömen i ämnen dem unn ej förstår
och hvilket skulle vara förlåtligt om man
vore tvungen att befalla sig dermed hvil
ket icke här kunnat komma i fråga
Men
besynnerligt måste del förefalla att ett be
mödande för det allmännas frälsning icke
anses såsom pligt d ä så /som tvång för
kvar och en Sundhets-Collegium (den en
da corporation som enligt Insändarens åsig
ter kan betraktas såsom tvungen att med
saken sig befatta har också mig vetöili
gen intet annat tvång på sig än den mo
raliska skyldighetens
Äfvenså gemensamt har Insändaren sam
manfattat Aftonblads-Redaktionen och dess
så kallade auetoritet i det hårda omdömet
att hafva "kringspridt påståenden och slut
satser som äro lika litet öfverensstämman
de med sanningen som de äro mycket stri
dandemot Logiken
&e hvarvid intet exem
pel a »föres hvilket likväl bordt ske för att
k uii na säga sig Ua förfarit med fullkomlig bonne
foi Närmare uppgifter torda således till
en annan nummer fä förväntas pä det man
slutligen måtte få utred t dels hvad Logik
är dels om någondera parten Insändaren
hemligen inom sin tankegång eller För
fattaren offentligt i sin skrift forsyndat sig
deremot
Att menniskor blilVit uppskrämda är
både naturligt och nödvändigt det förra
till följd af hvars och ens kärlek till lifvet
eller bestämdast sagd t till sitt lif det sed
nare så vida några helsosamma och genom
gripande åtgärder i stort skola tillväga
bringas
Kan någon på verkligt vetenskapliga grun
der omstörta den åsigt jag framställt af
sjukdomens natur så måste också jag med
en liten skymt af vetenskapsmannens interes
se för sanningen glädja mig deråt men så
som "menniskovän sörja ty i samma stund
man hinner till den öfvertygelse att sjuk
domen ligger i luften förlorar sig all ver
kan af menskliga försigtighetsmått för alt
utestänga smittan
Ilufelandska citaterne i N :o St P äro
visserligen fullkomligt rigtiga och förut ur
andra källor sH väl kända och erkända att
visst icke hans namn behöfdes för att ge
stöd åt den åsigt de föranleda men ännu
hafva de icke förmärkts innehålla något stri
dande mot hvad jag yttrat i ämnet
Insändaren lofvar att meddela "fakta som
bevisa något i hvad som rörer den Asiati
ska choleran
De 'blifva visserligen välkom
ne för vettenskapen men undertiden måste
jag ehuru obehagligt det förefaller att
hänvisa till sin egen "auetoritet
åberopa
den lilla skrift jag utgifvit om Choleran
och hvaruti jag väl dragit slutsatser men
också anfört Jaet a på hvilka dessa stödja
sig och der man ibland annat torde fin
na ett och annat i afseende på den så myc
ket omtalade fruktan en angifven sjuk
domsorsak som genom dess framställning
såsom en art Subject-object verkligen blif
vit till en löjlig grad vigtig så att fruk
tan och fruktan för fruktan immerfort
växa i hvarandra och determinera till ett
hjelplöst elände Besynnerligt nog hafva
likväl i de flesta länder qvinnorna minst
angripits af sjukdomen oaktadt de väl tor
de kunna förutsättas ha fruktat mest
Ifrån det mera underordnade återgå vi
till cn allmännare reflexion Choleran så
som landsplåga måste betraktas från stats
mannens ståndpunkt icke från läkarens
Må man fritt göra hvad man kan för att
genom läkarevård lindra de lidande itålI
sjukdomen skulle inkomma huru mycken
båtnad dermed vinnes kan endast erfaren
heten intyga och den tyckes i andra län
der varit föga tröstande i detta fall men
skola enskilde hoppas frälsning så måste
det ovilkorligen ske genom det att staten
frälses eljest blir föga alt hoppas Oeh
härvid påtrugar sig den anmärkning alt
Insändaren hvars välmening man icke
misskänner ledes af den allmänna trång
bröstade åsigt en till följe hvaraf egoismen
då den kan höja sig öfver blotta omtankan
för sill eget beskydd likväl icke kommer
högre än till deltagandet för andras väl-
S ännu tänkt allenast individualiter
men aldrig till de omfattande mesurer som
på en gång skydda det hela och således
jfven den enskilde
G Svederus
Utgifvaren af Aftonbladet som emot sin
förmodan oskyldigt bar kommit i ettsvårt
beknip emellan den myndige Insändaren i
dagens Stockholms-Post som beskyllt bla
det att på IIi- Svederi auktoritet ha upp
skrämt Stockholmsboarne och Hr Svederus
sjelf
som måhända i följd af de /a c ta Ii»»

Sida 4

inhämtat ger det en motsatt beskyllning
känner alltlör val sin svåra belägenhet lör
att tro det något annat än liden och erla
renheten kan hjelpa honom härutur Vi
anse väl lör vår egen del för tidigt att sva
la på Stockholms-Postens uppsats innan den
är slutad men hemställa i iöibigående om
det icke för denna gång kunde vara skäl
att löija en sats den vi i alla öfriga fall inga
lunda rekommendera att som man säger "ta
ga på hägge händer
eller med andra ord
medgifva möjligheten att cholerasjukdomen
under vi-sa förhållanden kan fortplantas så
väl genom luften som genom vidrörande
utan kitt deri öre de hvilkas egenkärlek lin
ner sig sårad af den sednare lörmodan be
höfva taga allt för illa vid sig
Vid Upsala Academies taxerings-comit
te
sammanträde har en Ledamot väckt en
intiessant fråga
"huruvida bevillningsför
ordningen från sista riksdag kunde tjena till
efterrättelse då densamma icke befanns på
sätt Riksd ,-Ordningens 72 H föreskrifver af
Landt-Marskalken och Talmannen under
»krifven hvarföre han föreslagit att genom
skrifvelse till Hrr Fullmäktige i Rikgälds
Contorct söka trygghet i afseende på hand
lingens äkthet Förslitet förkastades med
i4 röster emot 2 — Den händelse som gif
vit äinne till detta förslag tillika med nå
gia andra såsom tryckfelen i tullaxan och
Stats-Utskottets lyckliga qvi pro qvo vid
ledigeringen af Rikets Ständers eller För
stärkta Stats - Utskottets beslut om aktio
nen i Skeppshandelsfrågan utgöra märk
värdiga bevis om det sätt på hvilket Rikets
Ständers beslut expedieras
tVJalriiö Till utrönande af orsakerne till
den större dödlighet som de sednare måna
deroe skall hafva förekommit å Corrections
in rättning en härstädes liar Stads-Läkaren
jemte t f Provincial-Läkaren anställt un
dersökning hvarvid det befunnits att ingen
smittsam sjukdom derstädes är gängse Ge
nom de flere förbättringar som beständigt
vidtages vid denna inrättning i anseende
till rum utspisning 111 m kommer hälso
tillståndet att med hvarje dag blifva bättre
och härrör sjuk ligh ten för närvarande e
gentligen från äldre bristfälligheter Un
der sistförllutna månaden skola derstädes 28
hafva aflidit
— Enligt underrättelser från Köpenhamn
fäia de vanliga Dyrehaugsnöjena i år kom
ma att inställas på det icke genom resan
de som dervid vanligtvis infinna sig Cho
lerasjukdomen må införas hvilken då
snart skulle få tillfälle att sprida sig Nå
gra ångbåtsfärder emellan grannrikena lära
således i år icke komma att företagas
En S 'keppare som i dessa dagar an
kommit till Köpenhamn bar berattat att
han i Östersjön seglat förbi tvenne fartyg
och tycktes besättningen å det ena vara
helt och hållet utdöd samt å det andra
blott några man ännu lefvande
På Sverges karlek Joseph in .4
På Oscar Sverges hopp
När solen berg och lund förgyller
Och grönska Lofön kullar klar
Hur deras löfviga idyller
Slå ut i blomma Bär
Här växer deras hjertås lycka
För den går folkets bön till Gud
Den älska vi så varmt och trycka
Till själen som en brud
Du fogel som i trädet sitter
O sjung för dem din bästa sång
Du våg som vaggar fram ditt glitter
O tjus dem mången gång
J milda häckar J som delen
En vänlig skugga åt en hvar
O svalken deras kind och spelen
För dem i glada da 'r
Hvem älskar ej de tvenne sköna
De eterneller i vår sjal
Hvem dricker icke i det gröna
En skål för deras väl
Pokalen vandre mellan bröder
Han står i kärlekens förbund j
Nu flammar ögat hjertat glöder —
O sköna dyra stund
I ken de äro
_
t ga lifv et
barometrar för detroffcntli-
Wsleidoskop
(Insiindt
'Drottningholm den 19 Juni i83i
Ilur herrligt dagens strålar skina
På mera skönt än sommarnt knopp —
Ibland sednare tiders bemödanden för att
från scenen roa och förvåna publiken är
ingenting som blifvit mera modernt än att
härma apor Man minnes ännu hvilken
"fureur en aktör i den celebra pantomim
balletten Jocko gjorde på llieatre pörte St
Martin i Paris för några år sedan Föga min
dreupseende gör for närvarande i Berlin en
eqvilibrist vid namn von Kleischnig genom
sin vighet i åtskilliga ap-roller Ibland an
dra konster visar han äfven med böjningar
af sin kropp alla bokstäfvernas figurer hel»
alfabetet igenom Sålunda sammanböjer han
sig än som ett O än som ett S än fm me
ra r han med båda benen rakt utstrrckta
utåt golfvet ett upp-nedvändt j
Man be
rättar bland annat om honom att då l an i
Magdeburg sökte borgmästarns tillstånd utt
visa sig så vägrade denne af det skäl
att på den sednaste tiden allt för u ån ^a
konstmakare af samma sia hade uppträd t
men icke kunnat ens betäeka sina omkost
nader utan lemnat skulder efter sig
"Det
var ganska illa det
svarade eqvilibi isten
och klåddi sig bakom örat men icke med
handen som annat folk utan med ena
foten Då Borgmästaren fick se detta blef
han helt förvånad och lemnade det be
gärda tillståndet
Följande reflexion är märkvärdig nog
såsom förekommande i den Preussiska Spe
nersche Zeitung hvilken har en officiel
egenskap
"Hvad forum varj för Romarne det
»ro Tidningarne för de nuvarande fol-
Den som ho de Noyaiska Tartarerna
vill hafva någon till hustru går till hen
nes far och om denne är död till hennes
bror och handlar henne För trettio till
femtio kor erhåller man den vackra ,te och
äktåste Noyaiska flicka Vill man hafva en
plattnäsig hvars kalmuek-fysic Jini tiilkSn
bagifver ett fremmande ursprung så kan
man få henne för bättre köp för fem till
tio Kor Fattar man kärlek till en enka
så är det ändå billigare pris och ännu mer
om några barn följa med på köpet I det
sednare fallet får man ofta en hustru fitr
intet I vårt fattiga Sverige der de Ho
sta af de stackars flickorna ha nog svårt
alt blifva gifta för intet skulle införandet
af en sådan sed säkert hafva det bedröili
gaste resultat men förmodeligen kan man
hos oss erhålla en hustru för så godt köp
derföre att hon oftast blir så mycket dyra
re efteråt
ANNONSER
Till Salu
'finnes
ANMÄLAN
Till salu finnes I Tryckeriboden midtemot Po-
k
xtea å Ho sk Banco
CHOLERA MORBUS-
UPPKOMST HÄRJNINGAR KU ii ME
THOD ocn PRESERVATIV
Efter sednaste i Tyskland och Moskwa utgifna
skrifter ,af G Swederus Stockholm P A Nor
stedt Söner i83i
Första kapitlet Cholerans härjningar i Asien
Andra kap Cholerans härjningar inom Ryssland
åren i8 'i3 1829 och följ Tredje Kap Cholerans
smittsamhet Fjerde kap Cholerans Symtopicr
stadier och behandling
enligt iakttagelser i olika
länder Femte kap Behandling sådan vetenska
pen nu tillstyrker den — Tillfälliga stöd af smit
tan
— Preservativ — Anmärkningar öfver sjuk
domen» natur — Cholerans allmänna förhållan
den Sjette kap Cholerans symtomer behandling
rn ni enligt iakttagelser och föreskrifter från
Moskwa under epidemien i83ooch början af i83i
Sjunde kap Upprepande af det förut sagda —
Slutanmärkninga r
Fin» och ordinära distillierade samt förut mod
•t Or sta omsorg renade Bränviner renadt fullkom
ligt finkelfritt 6 graders Bränvin utmärkt lina
Likörcr på buteljer samt lin Sprit Arrack Rom
ncli Conjae försäljas till möjligaste hilliga prisar
i Bränvins-inagasinet vid lilla Nygatan bredvid
hougl Posthuset hvarest priskuranter deröfver
t rhullas
Lorents Porter utmärkt god och bornerande
pa hela och halfva buteljer Brown-Stout Porter
på hela buteljer samt Engelskt Öl på hela och
halfva buteljer försäljes till billigaste priser i
Bränvins-magasinet vid lilla Nygatan bredvid
Kon si Posthuset
DIVERSE
The weekevening Preaching in the English Cha
pel will he for this week 011 Thursday Evening
instead ofWedncssday as usual During the sum
mer the Services will please God be continued
as formerly i e J to 11 A M and P M every
Sabhath and 7 P M evcry W
ednessday AEv«-
En bättte medelålders fruntimmer önskar att i
ett för allt fä inackordera sig uti något hus der
hon jemte uppfyllande af ganska inskränkta anspråk
för sin person kunde finna ett treflig t umeängc
Svar afvaktas i förseglad biljett till det sökande
Fruntimret uti Linströms bokhandel
Hos L J .Hjeeta