Aftonbladet Måndagen den 27 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-27
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-27
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-27
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-27
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 27 Juni 1831

Sida 1

K :o 144
1831
Måndagen
den 27 Juni
rrj I
triset i Stockholm
för helt år to R :dr halft
i Linströms bokhandel vid Mynttorget Br
skilling Riks
DÖDE I STOCKHOLM
F (1 Hattm»-Alderm A Ljusberg d 19 dennes
80 är 5 månader och 7 dagar
Serg vid K Svea Lif-Gardc C B Broström d
22 dennes 23 är
Kramb J P Elfströms yngsta Son Eric Georg
flen ^4 dennes 19 dagar
DÖDS t LANDSORTERNE
KSlIarm E Tidlunds Maka B C C Landby
1 Upsala dlII 20 dennes 42 ar
TJTNÅMMN GAR
Gölle ?» Scholre Peter Jolian Herslow Kyrkolicr
Ke uti Hästveda Pastorat af Lunds Stift
AFSKED
Vid Llf-Bcg Husar-Corps Cornctten Th A
von Mencker Cornett i Arméen vid Smålands
Hnsar-Heg Ryttm J A Svensson med pension
»id Skäll ska Hus»r-Reg Licut Grefve K II
Barnekow llyttm
namn vid Skånska Dragon
Reg Coröetton Chr 11 Ehrenborg Lieut xiaiim
vid fursta Lif-Grcnadier-Keg Fändr A Chr
Tenger vid Andra dito Fändr O v Feilitzen
Lieut namn vid Lif-Beväring Reg Capit L
1 Edman med pension vill Wermlands Regem
AfVerste-Lieut Grefve G
Wachtmeister uli Ar
méca Ryttm C Ev Linroth Majors namn
QU AR ANTAGS PLATSER I ENGLAND
Cromarty Bay i
"Turray Frith Ankarplatsen i
Frith of Tay nära Dundee i Frith of Forth emel
lan North Queeiis Ferry och Lord Elgins Lime
Kilns White Boothrcads emellan i ;uil och Grims
hy Standgate-creek Motherbank vid Porthsmouth
Plymouth Falmouth Milfordluiven Bromboropool
nSra Livvi i-ptnil Holylock i Friih of Clyde Far
tyg fi inlöpa i den för dem beqvämligastc
Far yg frän Östersjöhamnar undergå några da
ga
-s quarantän i England antingen de hafva last
cii r icke
1 ?AN KO-DISKOJNTEN TILLSE OTEN
Från den 22 Jmiii till den i
Julii
BOLAGS-KUNGÖRELSE
SUSnsiu Privat-Bankens Diiections Suppleanter
Cointila C Ileminberg Ha mil P C Berghman
och liofpr t H Aulin hvilka ega rätt att vid
otid Di i ecteurernes förlall sätta namnteckningen
under Priv Bankens Aseignationer Depcsionsbe
yio ra ti Haiuilingar ellei
• 'ifninear
PENSIONA1RER v ARHEENS PENSIOISS
CASSAS STAT
Andra Glassen i5o R :dr
f-Oversten G W- Kuylenstjernas Euka S A
Rdd Enebom
Fjerde Glassen 100 R :dr
Ofv .-Lieut W M Carpclans Enka E S f5dd
Scherraari Capit Kamradts Enka L D J
född Uäekerman Capit G Pilmans Enka H G
född Lundeen
Femte Glassen 7 R :dr
llegeracntsskr Capit C Hnmbles Enka Charl
född Gyllensköld frAa och med den 1 nä .itk Juni
öfV .-LUut ra ra I J Moden svärd» Enka B ii
född Burtz Regemonlssk :
Fultkåmr J Falks
Enka M C född Ramström
Sjette Glassen
5o R :dr
Capit A P Bomans Enka» G J född Wai
dcmtiöin
Sjunde Glassen» (jo R :dr
Styckj P Mobergs Enka J M född Löfstedt
Fändr c .1 Segerströms Enka II M född Törn
ström .Fanj S Nordströms Enka C E född
Nordström Fältr J Irendorte Enka S .L född
Björnberg
LEDIGA TJENSTER
Cantcra och Klockaretjenslerna i Carlshamn sö
ka- inom laga tid
Klockare och Organisttjensten vid Södra Willie
och Örsjö Församling i Lunds Stift
Rlqckaretjensten i Fröderyd af Wexiö Stift
ARRENDE-AUCTION
I Krigs-Coll d 20 Juli kl ra å Rcg .cprart
-bo
ställct vid Lif-Rcg .brigaden Boglösaby a I»4 mil
pä II år samt Fändricks-bostäUet vid Weslgötba
Reg Tunhem I i-a mtl på 9 år
A1CTIONER
k K-3a !dolar ef Kr Sk ILernni Slöra Sellpingé
den 7 Juli i Banken
Den >4 Juli frivilligt å Stockh Auctionsk N :s
ifia it >Z och 104 men 5 ny nummer Qv Sand»
backen M
Å i-4 'deli Mtl Kr 8k Tule i Ganthems Socken
och Gott
'and a
\oira Härad den i5 Juli exceutivt
ä Wisby Landscancelli
A 3 a-3 :dels Korg eller 3 a-3 :dels 04 :delår uti
Horrsjöhyttan Ca ris ta dj Län» eiecutivt i Philip
stad d 20 Juli
OFFENTLIGA STÄDNINGAR A
BORGENÄRER
Slorkh II R afl Fabrikören P Lorentz Björks
a (l Enka Maria Albertina Österbargs den a Nov
kl 1 a
Slöra Tuna och Gustafs Socknars KR all bu
stia Sophia Nordfeldts född Mana 2 Rttgd å ting
e (i mån från d a5 Jan I ?3i
Kgl Preuss Hof-R för Pommern och Rögen
Majoren Friherre Theodor von Blixen Finecke 's
d Juni 11 Juli eller 24 Aug detta år
TESTAMENTS - B K VA KNINGAR
N
G Öl a II .R Lieutn G F Tocis till Rådm .skan
II II Pettersson i Carlstens Fästning Eländer
inom ar
Carolina Norrhéns i Norrköping till Allmose
Dirgctjoncns disposition
INTECKNING
Beg ?ird i 1-4 mtl Samkarby företages
'till pröf
ing vid Wäddö och Häfverö Skeppslag nästa års
mn
ii
ing vid W
mn
vinterting
KALLAS
Westgötchandlanden F Bydberj eller ftgaren
till de af Landsfisk (i H Cawallin d to IVor i
beslag tagne varor till Östersunds Justitiariat å
helgfri Måndag näst efter 3 mån från tredje an
nonsen
Hof-Jågaren Anders Ilous Sterbhusdelegare alt
i Justiti :e-Coll och Förm
-kammaren uppbära kö
peskillingsandeln uli försålde egendomen N :o 10
tjv Glasbruket å Södermalm 7 K :dr 3o sk B :co
Eg ar ne ti I Stengrafvar å Skara kyrkogård att
hos Domky '7
- ^-Sysslomannen styrka sin rätt till
dem inom iaga tid
LEDIGT ARF
Efter afl Pigan Chr Persdotter frän Flisby och
dess oäkta Son Carl anm innan år hos Bengt
Israelsson Eksjö och Målen
Eller all Pigan Anna l ^rsdottcr i Norr-Rom
mc Stora Tuna anm inom laga tid hos Björk
Eric Andersson i Norr-Romme
FÖRMYNDERSKAP
Götha IL R Fändrickens L A Reenstjerna
förm Capit C E d 'Orehimont
F d Banco-Kamr C G Schultz förm Bokbind
J E Svanberg
Nyköpings R R Trägårdsm
-Enkan A- Öberg y
förm Källarm Carl Fr Widegren
F d Glasm E Högendahl Förin Kramb C
A Pousette
Norra Möre II R Bonden Peter Olsson i Wed
by Form Bönderne Jonas Andersson och Johan
nes Andersson Anders Nilsson i Grunsmåla
Förm Peter Jonsson och Mäns Månsson
Bankekinds 11 R Inhysesm Olof Andersson
FÖrm Rusth Anders Fred Johansson
BOUPPTECKNINGAR
Efter Bokbind i Norrköping Per M Hällström
inom Juli
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Afl Grossh W J Hoffbergs d 28 Juni kl st
c m hos P Weidenhayn i Huset N :o 5 Qv- Or
men öfra Stadsgården
SPEKTAKEL
PS DjurgSrds-Thcatern i dag Måndag Don Ra
nudo de Colihradas eller Fattigdom och Högfärd
SAMMANTRÄDEN
Svea -Orden nästa Onadag kl fi
NiOdk
g
Neptuni-Orden nästa Onsdag kl 7 e m uti
W W f d hus vid S :t Paulsgatan
AOdTdk
g
Aurora Orden nästa Torsdag kl 7 c m
De på morgonen anlända utrikes poster
inneholio följande från
Polen och Ryssland
Insurrektionen i Ryska 1 'olilen tyckes fort
gå med raskhet och stor framgång1
Se här
de förnämsta detaljerna derom
Med större tillförlitlighet än någonsin er
far nr .an alt General Gielguds corps hvar
med lian gått öfver Memelfloden är 10 ,000
man stark Generalen har fördelat sin corps
i tre afdelningar med hufvudstyrksrn har
lian sjelf Giver Kaidan tågat till Wilko
mierz Den andra afdelningen under Ge
neral Debicz har ställt sin nmrche mot
Schaulen och den tredje under Insurgent
chefen Puszet åt Rossienna På andra si
dan Memel stå omkring 10 ,000 Insurgenter
med pikar och liar som slutit sig till ho
nom Preu *siska gränsen respekteras öfver
allt
Enligt bref från Lemberg skall insurrec
tionen i Podolien och Ukraine göra stora
framsteg utom på de punkter som innehaf
vas af Ryska troppar Adelsmännen fri
gifva öfverallt sina bönder Insurgentcrncs
styrka uppgår redan tili 60 ,000 man som
är 5 R :dr 3 månader z R :dr 32 sk Banko Lösa
omans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara
kl
Numror z sk Banko Prenumeration oc /i utdelning
Bergsgränd Lindroths bod vid Norrlandsgatan
sgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagarne

Sida 2

svin it Polska National-Regeringen trohets
ed Större delen skall bestå af Caval leri
och i5 kanoner skola redan vara i deras
händer Öfver distriktet Radomilt är kom
munikationen afbruten med Kiew och öf
ver Owruez är den ej heller mera fri med
S :t Petersburg 5oo Insurgenter som velat
förena sig med General Ghrzanowski tvun
gos dock hardt ansatta af General Riidi
ger att fly in på Österrikiska Gebitet der
de afväpnades
Om General Chlapowskis expedition har
man följande underrättelser I Bialistockska
landet hade han mycken framgång lians
styrka ökas dagligen och han skall i force
rade marcher hafva närmat sig Wilna Nå
gra obetydliga strider med General Riidiger
hafva förefallit
Berlinska Sperter-lidningen omtalar Ge
neral Säckens död efter andra uppgifter
vore det General Pahlen som aflidit
— En
berättelse var redan i lördags gängse här i
staden att General Säcken bade skjutit sig
Om General Chlapowskis expedition in
nehåller Preuss Stats-Tidn sednast att hans
stridskrafter dagligen öka sig
Samma Tidning innehåller Vi reta med
visshet att Gen Chrzanowski d 7
erhåller
en betydande fördel öfver Gen Rudigers
corps 2 mil från Zamosc (Detta har lik
väl enligt sednare uppgifter ej bekräftats
l£n förening har i Warschau bildat sig
till förbättrande af Böndernes vilkor
En annan förening som ger ett bevis på
huru ömtålig man i början är för en ny
och ännu ej rotfästad tryckfrihet är den som
nyligen säges hafva bildat sig i Warschau
för att efter föregången pröfning bestraffa
förbrytelser af tryckpressen — Sannolikt
hålles vårt Dagligt Allehanda af någon i
Polen och den genialiska ideen af Rättvi
sans ex 11 a ordinarie Skipa re har fallit nå
gon af magnaterne på läppen Såsom skäl
angifves att ingen lag finnes till ansvarig
het mot tryckfrihetens missbruk
Preussiske Stats-Tidningen innehåller
från Warschau den i4 Juni att General
Greutz icke begifvit sig till Brzesc utan
marscherat till Podlachien för att förena
sig med hufvud-armeen
insurrectionen i Podolien sysselsätter tid
ningarna mycket Kuryeren säger att Ge
neral Roth lefverera t Insurgenterne 5 traff
ningnr men öfverallt blifvit slagen utom
vid Daszow der insurgenterne förlorat men
strax t derpå tagit 3oo man och 2 kanoner
Bönderne hade slagits tappert
Aligem Zeitung innehåller mindre gyn
nande Underrättelser för Insurgenterne af
den 3 Juni Rzewuski skulle nemligen
förföljd hafva flyktat öfver Österrikiska
gränsen med ett antal troppar hvilka hade
blifvit eskorterade till Siebenbtirgen (Må
Itända en för vexling med de ofvan anförde
5oo Insurgenterne
Enligt en underrättelse i Al Ig Zeitung
skola alfvarsamma oroligheter hafva ut
brustit i det inre af Ryssland i Kiew och
sgrn den mesta militärstyrkan afgått till ar
mten säges de kafva ut bredt sig med stor
häftighet
Warschauer Statstidningen innehåller en
rietaljli rättelse af Generalissimus Skzynecki
0111 slaget vid Otrolenka men det enda af
intresse som deraf är att upphemta är upp
giften på döda och sårade hvilkas antal
hade utgjort 2 Generaler
_ högre Ofiicerare
3g Subaltern-Officerare och 1768 man Så- 1
rade i5 högre 87 Subalt Off och 2000
man Således vida mindre än nian förut
förmodat
Frankrike
Kejsaren och Kejsarinnan af Brasilien
jemte Drottningen af Portugal hafva an
ländt till Cherbourg och derifrån vidare
begifvit sig till Gaen Straxt efter latul
stigningen skall Kejsaren hafva Affärda t en
skrifvelse till Konung Ludvig Philip som
för närvarande befinner sig på resor i Nord
östra Departementen han lärer deruti ytt
rat sin önskan att få i enslighet framlefva
sina dagar i Frankrike sedan han likväl
först beledsagat sin gemål till Miinchen
och der afva k ta t hennes nedkomst oeli till
frisknande
I Parisiska förstaden S :t Denis var den
13 Juni om aftonen ganska oroligt i anled
ning af ett gräl som uppkommit mellan en
Carlistiskt sinnad person och en Bnona
partist Nationalgardet återställde dock snart
lugnet Arresteringar egde efter vanlighe
ten rum
En artikel i Journal dc S :t Petersburg
som anfaller de liberala ide
erna och de re
geringar som hyllat dem samt lofvar alt
II M Kejsaren sedan han kufva t Anar
chin i sitt eget rike skall veta att äfven
annorstädes motarbeta densamma jemte libe
ralismen i allmänhet har i Paris väckt stort
uppseende och Moniteuren for den IJ Juni
innehåller en directe från Primier-Ministerns
bureau emanerad artikel af följande korrta
men bestämda innehåll "En artikel i Jour
nal dc St Petersburg af den 28 NI«j är af
den beskaffenhet att den påkallar en snar
öppen och fullständig förklaring Man har
ock genast fordrat en sådan
Neapel
Den 3o Maj Konungens namnsdag har
hans Maj :t förklarat att alla de som i an
ledning af revolutionen 1820 funnos fängs
lade genast erhölle sin frihet och rättig
het att återinträda i skötet af sina familjer
— Till följd af de utaf H M införda be
sparingar i Administrationen har i riket
JNeapei ensamt {Sicilien oberäknad t eu ned
sättning i skatterne af 1 ,200 ,000 DucnUr
uppkommit
Portugal
Det vill synas som otn Don Miguel vore
betänkt på motstånd Lian skall hafva sam
lat 10 ,000 man och låter recrutcringar med
största stränghet verkställas
Brasiliru
Enligt linderrättelser från Bahia af den f
April hade stora menniskomassor natten till
d 5 April angripit dervarande bodar hvil
ka till det mesta innchafvaa af t ortugiser
och mördat 3o af de sistnämnde Portugi
serna flydde om bord på skeppen i hamnen
med sina familjer och allt som de kunde fö
ra med sig Äfven den in April utbröto
nya oroligheter förorsakade af en Brasilia
nares mördande af en Portugis Pöbeln
uppbröt alla vinkällare och sönderslog fa
ten på gatorna
Vi måste till i morgon uppskjuta att
i meddela en intressant artikel från England
om Brasilianska revolutionen hvari bland
j annat siiges att Don Pedro skall hafva ytt
I ra t det han icke vidare ämnar befatta sig
med några regeiingsäiender ens i Portugal
FiKXANT
(Forts fran N :o isJS
Illviljan har ej försummat att gifva den
förhatligaste tydning åt de förändringar man
infört i Finska militären och alt kalla det
ett nationens afväpnande De som varit i
Finland veta ganska väl att derom aldrig
vari» fråga eller någon anledning dertill
nånsin funnits Blott far deras skuld som
härom icke hafva någon närmare kännedom
må här anmärkas att f d Finska mi
»
I i lärens upplösning redan länge sedan varit
beslutad dels emedan besagde militär var
ojullkom /igt organiserad och till större delen
be«tod af landtmilis (månne härmed menas
indelta infanteriet dels också derföre att
upprättandet af en Finsk Marine syntes vi
da fördelaktigare såväl för landets som fö»
Rysslands eget (Jo Jo försvar så mycket
hellre som man utaf Finlands talrika kust
bebyggare bör kunna dana förträffligt sjöfolk
Upplösningen af de Finska skarpsky tteba
taillonerna stod icke ens i anseende till ti»
den i något samband med polska upproret
Redan den 12 April förlidet år då en Ma»
rinecorps för Finland inrättades beslöt 2
skarpskyttebatailloners upplösning Den 29
i samma månad upphäfdes ytterligare två
batailloner och den 29 Augusti upplöstes
de två sista således långt före Polska o
roligheterna Visserligen liar Finland ic
ke varit lyckligt nog att kunna göra Ryss
land serdeles stora tjenstei (S B U
Likväl hafva Finlands invånare alltid vari»
beredde att göra allt hvad i deras förmåga
stått för det gemensamma bästa Redan
1812 korrt efter föreningen uppställde
Finland tre regementen och flere af drras
landsmrn deltogo i de ärofulla fälttåg i
h 'ilka Rysslands krigare skördade så rika
lagrar Äfven sedermera under krigen mot
Persien och Turkiet slutligen älven vid
bekämpande af de Polska rebellerna hal
va Finlands söner vågat lif och blod för
Sjelfherrskarens sak och hafva ofta varit
nog lyckliga att tillvinna sig sina befälhaf
vares intyg om tapperhet och ett beröm
värd t förhållande Då efter Polska upp
resningen gardena erhöllo befallning till
uppbrott kallades äfven den för två år se
dan upprättade bataillonen af Finska Skarp
skyttar häl till och mottog underrättelsen
derom med ett obeskrijli ^t jublande Öfver
allt i Finland lemna de invånnrne frivilligt
anspann för att påskynda bataillonen»
marche Redan i flere drabbningar har del
lyckats denna förträffliga bataillon ntt Åda
galägga sin utomordentlig» skicklighet o c ti
tapperhet och den värdige Öfverste Ram
sayj bataljonens Ghef har i en af de sed
nast drabbningarna blifvit blesserad —
Det fullkomligaste lugn råder i hela Fin
land men för de ill viljande är ingenting
heligt De skola i den utsökta tillfredsstäl
lelsens lugn ej skåda annat än vanmaktens
Jeghet (Derföre har säkert ingen med all
respeet för den half-officiclla Petersburg»tu
nånsin misstänkt Finnarne och så ogrun
dad en dylik förklaring än är har den
I do«k möjligtvis hos den tanklöse (här sy
nes som om författaren vore både kärande
och svarande i en person kunnat vinna ge
hör Men om också Finlands folk skulle se
isig sålunda misskänndt blickar det dock
j med föl trösta» upp till den ädla och visa
1 regent som styr dess öden med faderlig hand
Failade vid honom med erkänslans band

Sida 3

skola Finlands invånare i des» öfvertygelse I
om deras redlighet och tillgifvenhet linna
den skönaste belöning för troget uppfyllda
pligter Och den dag skall en gång upp
klarna så hopjias de åtminstone då sannin
gen med si 11 himmelska klarhet skall sking
ra mörkret och då rättvisa skall triumfera
öfver ett ned
'is t förtal
Inrikes
VicePresidenten i Bergs-Col legitim Ben
jamin Sandels aflcd i lördags afton Han
var tillförordnad Chef i bemälte Collegium
hvars sessioner hans svaga helsa de båda
»sta åren likväl sällan tillät honom att öf
vervara Han var berömd som en skicklig
expeditionsman och kunnig i de till emhe
tet hörande göromål var under den gamla
Regeucen ofta rådfrågad och använd af då
varande Stats-Sekreteraren numera H E
Grefve Rosenblad vid utarbetande af Bergs
lörfattningar i synnerhet i8o3 års smides—
fÄ fattning
— Under det farhågan for cholera mor
bus börjat aftaga i följd af de kraftiga an-
dteina till hennes utslängande har huf
vndstaden blifvit hemsökt af en annan fien
de nemligen kopporna hvilka visat sig på
flera ställen 1 förrgår dog en Borgersmans
hustru i Storkyrkobrinken- af denna Sjuk
dorn och tvänne personer i samma hus skola
vara insjuknade deri Vi tvifla icke att ju
vederbörande gjort eller göra allt för att
hämma smittans vidare fortkomst En in
tressant och lör allmänhetens lugn påkallad
upplysning vore att erfara resultaterne afde
forskningar vetenskapen utan tvifvel lärer
ha gjort för all utröna huruvida den nu
på några år oftare återkommande koppsmit
tan kan härröra af ett i allmänhet förs va
gadt vaccin-ämne samt om i följd deraf
kokopp-yrapningen icke mera kan anses som
ett suveränt preservativ eller om tillfälli
ga och subjektiva orsaker bidraga till ymp
ningens mindre verkan på vissa organismer
Enligt rappoit från Wanäs hade arbets
styrkan af allmogen den i4 dennes utgjort
1073 man
Afvittiingsverket i Jemtlar .d och Her
jeådalen har enligt uppgift i dagens Inrike»
tidning fortgått så alt i Jemtland år 1829
blifvit afmätte tuuneland sa ml
l8k l >7 ,700 tunneland
Christi ani a Lördagen den 18 Juni lades
bär grundstenen till ett nytt astronom sk t
Obset va torium i grannskapet af stället Pe
tersborg vid landsvägen åt Drammen
Om medlen att förekomma och afhjelpa
fattigdomen pä landet genom undsiitC
mrrgs-anstaltcr och fattigvård
TJndsättuings-verket och fattigvården ut
göra i alla länder tvänne do kinkigaste pro
blemet- för Statsmannen De stora politiska
frågor hvaruti de ingripa om den person
liga friheten om vidden af och gränsorna
for samhällets pligfer emot enskilda om
rättigheten alt förvärfva jord och derå bo
*Stta sig samt dessa frågors föi hållande till
beskattnings-verket och förvaltningen i det
hela ha i synnerhet i England i inånga
år sysselsatt tänkarnes uppmärksamhet och
omsorger I Sverige med sina mångfaldigt
olika landskaper stränga vintrar och en
fattig hård t beskattad allmoge är frågan
mera maktpåliggande än på många andra
ställen
Bed har nyligen fått emottaga en hand
ling som ehuru något vidlyftig vi tro
vara förtjent af en allmännare uppmärk
samhet så väl för det egna klare och ori
ginella framställningssätt som de flere träf
fande omdömen det innehåller öfver för
valtningen af undsättnings-verket detta år
Det är ett förslag af Grefve David Frölich
till fattigvård inom Nedra Ulleruds Socken
Vi instämma icke till alla d«lari Herr Gref
vens åsigter men torde efteråt få göra någ
ra reflexioner öfver de punkter i hvilka vi
är o skiljaktige då vi med detsamma kunna
få tillfälle upptaga till ett korrt besvaran
de en uppsats rörande samma ämne till
försvar för Regeringen som Minerva efter
sex veckors sträfvande nyss lyckligen till
ändabragt
"Utdrag nf Soekenslämmo-Protooollet i
Nedra U /Ieruds Socken Söndagen den
5 juni i8 '3r
Efter från Predikstolen uppläst kungö
relse derom att Herr Grefve David Frö
lich önskade till Protocollet få aflemna en
skriftlig framställning innefattande förslag
till Fattigvård inom Socknen stadnade för
samlingen qvar efter slutad Gudstjenst
hvarefter Herr Grefvan uppläste följande
som ordagrannt intages
Till Nedra Ulleruds Socknestiirnrho-P roto
coll den 5 Juni l83l
Under den tid af nära i5 år jag varit
medlem af denna Socken har jag ofta med
allvar sökt för mig sjelf vinna ett tillfreds
ställande svar på den frågan Hvarifrån
sig härledde den tilltagande fattigdom hos
allmogen i allmänhet under det att arbets
förtjenster i flera vägar snarare till- än afta
gil arbetslöner stigit och under det odlingar
ansenligen utvidgat densåsomegentligen vinst
gifvande ansedda delen af Socknens område
Om jag än för en tid haft skäl att betvifla
verkligheten af ett sådant förhållande är
dock öfvertygelsen derom dels nu mera så
allmän dels af verkliga facta så bevislig
vorden att ingå vidare frågor nu synas å
terstå än om orsakerna dertill och medlen
att afhjelpa dem Antalet af utfattiga är på
den .omnämnde tiderymden säkerligen tre
dubbjadt Folkmängden so» icke år 1817
utgjoide fullt 1800 år r8a5 ökat sig till
1928 och nu till »u55 består enligt för
teckningar som jag af Kyrko-Rådet» med
lemmar erhållit till nitra Z :d«l af sådapa
personer som kunna sägas äga ingenting
och i hårda år knappt kunna lefva af
sitt arbete Lagsökningar och pnntningar
hafva nu nästan blifvit alldagliga och till
och med konkurser hos allmogen — i för
ra tider okända— hafva vi på sistone upp
lefvat Missväxterne år 1 ?J6 oell i8jo haf
va visserligen förvärrat förhållaudat men
dylika hade korrt före 1817 äfven inträf
fat
och sädespriserna voro då häga eller lik
så höga som nu HtifvudorsaKerne kunna
alltså icke der igenfås Hela Sveriges åker
bruk har mer eller mindre att sträfva mot
periodiska missväxter men dessas inverkan
afhjélpleg alltid förr af de goda årens öf
verflödiga sköldar så lange förmögenheten hos
en hvar var så betydlig att den delen som
undergick periodisk minskning ej stod i ett
alltför stort förhållande till det öfriga eh
ler med andra ord att missväxten endast
medtog besparingarna från de bättre åren
under det betydlig förmögenhet alltid Åter
stod Under en långvarig oafbruten fr-t»d
hade förmögenheten säkerligen ganska myc
ket bordt tilltaga och stora besparingar fun
nits om ej vissa frätande orsaker verka
till motsatsen Det är ej sagdt att dessa be
sparingar skulle bestå i spannemål Hvad
slags värde ägande gods sora helst låter
alltid förvandla sig till den vara som
bäst behöfves då handeln ej är altför myc
ket fjättrad och den har icke varit det allt
jemt såsom nu på sistone Sådana experi
menter som det Regeringen detta och förra
år anställt att nemligen under gifven miss
växt på en gång med hög tull försvåra in
försel af säd utifrån och på samma gång
tillåta fri utförsel och fri bränvinsbränning
hafva under dessa i5 år aldrig förut bru
kats och jag hoppas och tror fullt och fast
de blifva de sista i den vägen Dessa miss
tag af Regeringen ehuru de säkerligen ökat
graden af den ögonblickliga nöden i den
mon sädespriserna blifvit uppdyrkade kun
na dock ej sägas hafva hufvudsakligen och
direkt åstadkommit fattigdomen eller dess
tilltagande hvilket skett efter hand på
sätt jag tror mig i det följande kunna visa
Någon egentlig allmän nöd kan icke eller
sägas ega rum inom denna Socken åtmin
stone i jemförelse i»ed den som i andra d«
lar af Riket icke utan skäl öfverklagas och
detta just af den orsak att hos kärnan af
allmogen ad 1 förmögen hat ännu icke är
medtagen men skulle fattigdomen lilltaga
i det förhållande som fortgått på dessa i5
år så kunde vi snart vid ett nytt miss
växt-år få dela samma öde som Finnbyg
dens innevånare hvars räddning i sådana
år genom undsättningar Sr mera svår orm
icke omöjlig än man i allmänhet förmodar
Då undsättning fir elt ämne som för dagen
mycket omordas och deri detta Länets sky
reise skarpt klandras för feiaktige och bri
stande åtgärder kan jag icke undgå att in
om danna krets äfven derom underutveck
ling af mina öfriga åsigter yttra min e
skilta mening hvilken såsom sådan får gälla
hvad dan kan på hvars och ens öfverty
gelse utan att någons försvar eller veder
läggning af någon viss persons motsatta ma
ning dermed åsyftas
Jag vill först söka uppdraga en bestämd
gräns emellan begreppen om fattigdom och
nöd Med fattigdom hos allmogen vill jag
betekna det tillstånd jag ofvanföre vidrört
då förmögenheten ar så knapp att under
dess begagnande på ett måttligt sätt öfver
ensstämmande med landets sedvanor till
räcklig utkomst saknas så ofta dyrhet på
lifsmedel inträffar till hvars inköp injjen
annan tillgång linnes än dan mar eller min
dre arbetsförmågan Med nöd åter förstår
jag saknad af Lifsmedel då de artiklar
som dertill erfordras i tillräcklig mtinad
icke en gång kunna erhållas i utbyte mot
andra varor eller till köp
Om dessa difinitioner yntagas så är .det
tydligt att de som äga något att afyttra
det är de som icke äro utfattige icke
lida nöd blott födoämnen icke saknas till
köps hvaremot de som icke äga något att
afyttra lida nöd antingen tillgången är stg

Sida 4

eller literi i den mohn de icke af andra
gratis erhålla hvad de behöfva I en
socken der ingen vore fattig skulle nöd
icke-oftare kunna uppstå än tillfällen till
sisalu af egna produkter och inköp af be
LöiMge lifsmedel hlefvo tillstängde I en
socken åter der en stor mängd äro fattige
der står nöden för dörren vid förstå minsk
ning af de vanliga tillgångarne Om t ex
en arbetsförtjenst vid en större byggnad
som varat några år afstadnar så ropas
sTraxt på nöd af dem som blott lefra för
n och undsättning påkallas
Undsättningar kunna i följd häraf v a Va
af två slag antingen blott innefattande an
stalt till födoämnens tillgänglighet lör köpa
re eller rent af allmosegifvande utan betal
ning till de fattige som äga ingenting att
Köpa för
(f
(forts e a g
Svar på fortsättningen af art In
sänd t i Stockholms Postenslutet
i dagens nummer den sy Juni
Jag anmärker origtigheterne i :tno att
"sjukdomen skulle uppkommit på Ostindiens
kuster
— en uppgift som icke öfverens
stämmer med hvad ninn historice vet om
den saken som är att den uppkommit i
ti sumpig trakt ini landet a :do hvad som
i Insändarens uppsats lN :o 144 kallas trecljc
punkten och hvari en slutsats yttras att
"sjukdomens orsak kan således antagas Tara
eri luftsmitla eller miasma
och hvarpå be
visen skulle linnas deri a att många men
Diskor på en gång insjuknat hvilket ej skulle
kunna förklaras genom kontakts-smitta b
Epidemiens lättare fortplantande der klima
tet befordrat den c dess uppkomst der spår
till dess ditförande ej kunnat uppfinna d
nni en lindrigare Cholera före den verkli
gas utbrott varit rådande i många orter —
Dessa bevis a och c bevisa blott 'att imSn
daren är en svag experimentator som borde
veta att dc uppgifter vi erhålla äro dels med
afsigt osanna dels genom afståndet vid mundt
liga öfverförandet så förvirrade att en nö
dig kontroll på sjelfva erfarenheten icke kan
åvägabringas Beviset d är vigtigare men
möter det inkast alt möjligen alltid inom
ett folk förekomma sådana syrntomer sora
de hvilka man kallat »len lindrigare Cho
lera n men alt dessa synitomer icke väcka
siågoil uppmärksamhet såsom nu hos oss el
ler i allmänhet öfverallt der Choleran be
faras hvarvid hvarje magplåga genast höres
öfver hela orten Det torde således i bevi
sens uppställning saknas något af de nödiga
eftcrsatserne
— och författaren anade icke
så orätt att logiska bristfälligheter skulle röja
sig i raisonnementet Deremot frågas hvar
för Petersburg och dess gebit varit fredadt
genom kordongerne om smittan bestått i
luften — Det är nu redan g månader
som sjukdomen passerat intill och utmed kor
dongerne Hvad täckes Insändaren derom
säga — Det hade varit tjenligt att Insän
daren utsatt sitt namn för att lära oss om
hans tankegång är ett Svenskt misstag eller
_tn följd af hågen att tjena handeln eller
fr "emmande stater som behöfva se Europas
märg i p ii let med de länders som varit
hemsökte af smittan
Alt sjukdomen gal t ifrån öster till Vester
0r sannt men insändaren har glömt alt den
från sin begynnelsepunkt också samtidigt ut
bredde sig både längre åt öster och åt Sö
der och emot luftens gång ja till och med
tvärtemot passadvinden Låg det då i luf
ten — Författaren hänvisar åter till den
mängd facta han samlat i sin skrift om Cho
leran en skrift hvars motiver framställas på
ett sätt som under andra förhållanden icke
borde besvaras
Att man i Sverige kan med fördel slå om
kring sig med namn är hittills väl bekant
men metboden börjar föråldras och det sjelf
ständiga omdömet afser grunder och dömer
efter dem
Att insändaren varnar for läsandet af alla
långa afhandliugar om sjukdomen så vida
icke en erfaren läkare angifver sig som för
fattare synes Jemna oss godt hopp alt snart
få en brochure med Ilufelands eller annat
medicinskt antikvariskt namn och vi medge
att det då kan vara ganska klokt att utan
kritik endast med invectiver mot uppsåtet
söka diskreditera hvarje annan skrift vore
den också utarbatad just hufvudsakligen med
fosterländskt syfte Dernäst finna vi också
systemets conseqvcnta utveckling med att lug
na hvarjom och enom vara serdeles klokt
beräknad t och jag sjelf har ofta betänkt
mig att följa samma grundsats och uppma
nar nu Insändaren att ge sig tillkänna för mig
enskildt på det vi tillsammans må uppgöra
planer att förrädiskt lugna alla och då då
»är farsoten hunnit väl inkomma i vårt fä
dernesland och skräcken är ovilkorlig då
sälja vi våra böcker flera upplagor och ve
ta gndå med oss att vi gjort allt för att lugna
våra medborgare
Lugn linnes blott i gudsfruktan och verk
samhet — Efter ett indolent och overksamt
hopp om förskoning kommer olyckan ovän
tadt och skänker oss visst icke lugn Det
torde då vara enklare och bättre alt oroa
sig först och sedan man verkligen gjort allt
hvad man kan med skäl lugna sig och hop
pas att bli förskont
Om Insändaren i stället for berättelser
na från Ryssland läst Ryska Regeringens be
fallningar till guvernementerne skulle lian
velat att erfarenheten der anser sjukdomen
afgjordt contagiös alt liken smitta fruktans
värdare än sjelfva de sjuke o s v Nen i
Rysslands ©smittade orter var det fänge som
smittans natur icke var bekant men öfverallt
der man i tid fruktat och tagit genomgri
pande försiktighetsmått har man också fult
vara och förblifva i lugn
(r Svederus
tacksamhet erkänna Minervas besvär i fall
lienr ;» benägna afskrifningsmöda afallmE» )»
heten ej skulle i längden röna all den uyp
niuntrao den kunde önska sig
f
ANNONSER
Till Salu finne-s
Till salu ^finncs i alla Boklådor i a sk S
EN BLICK
YÅHA ANDELI GE TALARE
med anledning af de under loppet af inncvarandfi
är i Hufvudstaden ulkorana Afskeds- och Inträde®
Predikningar i S :t Jacobs och Johannis Försam
lingar af Biskopen ni ni Doctor Hedrén och K .yr»
kcrden Doctor Pettersson jemte Ordens - BisW
pen Doctor IF
allins Invignings-Tal den afi
tember l83i af JC X
Japansk Soya
ki B
y
i desra dagar inkommen i Bromana E .ry <ldbod vt >1
Drottninggatan
I anseende till bortresa försäljes till billigt pri»
en fem 8rs gammal inriden sedig Hingst mörk
brun till färgen närmare underrättelse erhålltsdS
irängen Frigren efterfrågas uli gärden N :o 3 qrur .t
Neckström vid lilla Trädgårdsgatan in på gärden
rid sjöir
AUCTION
Den 3o innevarande Juni kl 3 e m å divers»
bättre lötegendom vid Berg» Frälsehemman nära
Danderyds kyrka tre fjerdedels mil utom Rjos
lags Tull Belalningsnnstånd till den i (Jet
KÄlewosKop
Biljet till Svenska Minerva Jrän "djton
bindels Konstförvandt
Undertecknad som hade utverkat sig le
dighet från konstförvandts-göromålen öfver
sommaren med vilkor likväl att han skulle
besvara Minervas Byströmska artiket har
vecka efter vecka väntat på dess färdiggö
rande men förgäfves Medan Minerva nu
är i så god fart torde det kanske vara hen
ne lättare att hålla i än att hålla upp Jag
skulle derföre ödmjukeligen anhålla om hon
ville vara så god och fortfara en a 2 må
nader utöfver den som redan förflutit med
sina vackra utdrag ur de många lärda verk
hon har att tillgå I början af September
är jag med säkerhet tillbaka och skall med
DIVERSE
ANMÄLAN
A Correspondent en Tidning for Politik och
litteratur — hvilken i Upsala utgifves såsom er
sättning till resp Prenumeranter ä den indragna
Tidningen Correspondenlcn Tidning för Litterär
tur och Politik i stället för de likaledes indrag»
na ströskriftcrne Runor
■—• emottages prenumera
tion i Ählbergs Bokhandel med 3 Rdr Banco och
å alla Kon ^l Post-kontor med 2 Rdr sk Ban»
co alla postarfvoden derunder inberäknade
'75
ett fjerdedels år eller 4° numror hvardera af A
ark jå vackert velin-tryekpapper tryckt med nya
stilar i stort qvartformat
— Bladefs redakt sim
besörjes efter samma plan som den ftirre Corr
spnndenten och i samma anda d v s med *ainad
frimodjgUet i framstäHiiingarue med anständig
het i skrifsätt .ct Bidrag som med ,de ^a egen ;a
per förena hyfrn-ng i stilen emoltagas med
nöje celi förbindelse de må i öfrigt flyta frän
hvilket parti eller hvilken skola som helst blott
de a ro 17 r Bladets publik intressanta och icke mot
Tryck frihets-Lagens tydliga bokstaf stridande —
Por att i någon mån svara mot den bevågenhet
hvarmed allmänbeten behagat omfatta den förra
Korrespondenten redan vid sitt första framträdaiv
de skall af den nuvarande från Sept månad ert
fjerde blad utgifvas i hvar vecka utan minsta
förhöjning i priset så alt Prenumeranter i Land
ort .erne alltid erhålla 2 :11c numror b var postdag
äfven dä hclegdagar infälla och Redakt skall så
snart Prenumerantemes antal tillåter att utan allt
fBr betydlig förlust verkställa det förvandla TitV
nnigcn till ett Dagblad likaledes utan förhöjning
i priset för att derigenom vinna tillräckligt ut
rymme för den mångfald af artiklar som enlig .»
planen skola upptagas — Da som önska att jem
väl erhålla allt hvad till medlet af Juni utkom»»
mit ai den förra Ctrrespondenten (dl numror orh
ett polemiskt ex ra b I ad af Runorne (4 halfark
samt af andra crsät .tnings-ströskriftcr (ungefär 8
ark bekomma allt detta i en fullständig samling
poii arfvode t inbcräknadt mot erläggande af eiv
dast 3 Rdr 20 sk Banco eller vida mindre Sn
i hälften at
den förra prenumerationen Dpsala d
18 Juni i83i
Redaktionen af Cofrespondenten
Hos L J .Hjerta