Norrköpings Tidningar Onsdagen den 15 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1831-06-15
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1831-06-15
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1831-06-15
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1831-06-15
Sida 4
Sida 5 Norrköpings Tidningar 1831-06-15
Sida 5
Sida 6 Norrköpings Tidningar 1831-06-15
Sida 6

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 15 Juni 1831

Sida 1

1831.
lSn§dsgen
den 15 Juni.
InriLes Kgheter.
)kockbo lin. Kongl. Maj:ts och Rikets Commer»
kollegii kungörelse af den ig Juni innehäller: i.
l lill- widare alla ifrän Rysta och Finsta kusterna
llän Narva och Törmä ankommande, till swerige
iinerade, fartyg böra, de four ämna sig till Skock»
,,, wid Sandhamn eller Furusund ä anwista stal
t, och de till den öfriga kusten i destinarionöor
na, undergä 8 dagars observations-karantän. 2.
t denna observations-karantä» stall ökas till «4 da
r för fartyg, forn innehaiwa följande för smitta
tra misttankla waror, neml. hudar, stinn, lumpor,
inpå, lin, klär, samt pals- och foderwerk. Z. Att
ninunikation. för resande öfwcr Gristlehamn och
»paranda inställes; ägande Kongl. Karantäns
ommistionen i Scockholui, att meddela förestrift om
försigtighetsmätt, svin böra iakttagas wid posternas
e»mande ä nämnde orter.
.— Till Gefle hade ankommit Skonerten Maria
^ Riga, ine» sick genast befallning, att icke inlöpa i
linn, utan begifwa sig till karantäns undergäende
»Hastelöflate.
Jönköping, d. li Juni. Inom Wireda soc
kn ak Norra Wedbo Härad och detta Län, stiftades
sid si,li. Walborgmesto Sockenstämma, en Mäktlig
NtSförcistng, sedan inom Annexförsamlingen Haurida,
h, dylik förut blifwit beflucad. Socknemännen, som,
lg grund af den bedröfliga erfarenheten att Bränn
linets mistbruk förstör folkets sedlighet, helsa och wal
»ckud, antogo att rusiga tillständet, det >nä wara upv
»lim,il af hwilken rusgifwande dryck svin Heldst,
^
ar
> rnedrande för mennistan (fäsom förnuftigt wäsen
, ‘), och aflagsnar fran heime sina likars aktning
i t) förtroende pä samma gäng som det berbfwar
2'line sörständels bruk. samt att den som öfwerlem
' ar sig ät fylleri (manne man icke ined allt stal
'
.inde tillägga: den som, pä hwilket sätt som heldst,
i flordrar fylleri bland silia medmcnnistor, eller som
i stsummar att med allwar inotarbeta detsainma),
) m icke uppriktigt älsta sitt Fosterland, stadgade ln
st »i sig ben bfwerenskommelse, att en hivar som är
^ ler blir känd för att wara Drinkare, icke >nä bewär
igas med Församlingens förtroende säsoin dest Fiill-
mägtig, eller ens wara berättigad att med sin under
skrift bestyrka Församlingens Sockenstämmobcsiut,
o. s. w.
— Närwarande Sommar har börjat antaga ben
bedröfliga karakteren af likhet »ned den föregäende.
Här i orten hofwa frän och Nied d. 2Z till och med
d. 29 Maj samt frän o. m. d. 4 lill 0. lii. d. 9
bennes, fallit starka, och ofta hela dagar uthällande,
ästregn, hwilka uppblött jorden lill sädant öfwermätt,
att sidländta äkrar och ängar flerestädes stä under
watren, nedlagt den temligen wackra höstsäden pä
den starkare jordmonen, wid ätstilliga wattenwerk ut
sturit dammar, sanik öfwerswämmat och förderfwat
broar, drummor och wägar, lil. lil. Sedan medlet
af Mars hofwa N. och NO. windar warit de rä
bande; natlfrosterne, hwilka till närwarande dag fort
farit, och luftens kyla om dagarne under de sednare
2:ne niänaderne, i förening med den enwisa wätan,
har synbart twingat vegetationen. Potäterne äro pä
mänga stallen ännu icke uppkomna; man hyser för
deni, likasom för Linsadet, mycken farhäga. Under
allt delta wisar sig gräswärten pä härdwall synner
ligen lofwande. Ätstilliga omständigheter synas an
tyda, det ostadig wäderlek ännu nägon tid är att befara.
— Spannmälstillförseln här pä torget börjar blif
wa otillräcklig för bchofwet. Delta förhällande har
werkat stegring i priserne, hwilket sedan flutet af
fört. mänao warit och äro ännu, för Räg i mindre
poster 21 a 22 R:dr samt för Hafre li R:dr tunnan.
— Enligt privat underrättelse frän Helsingborg,
stola Cholcrasmittade fartyg nyligen funnits pä Hel
singborgs redd, hwilka dock afhöllos frän kommunika
tion nied landet. Pä ett Rystt stepp sorn västeråt
der förbi, befunno sig o»> bord Storfursten Michaels
jemte Utrikes Ministern Grefwe Nestelrodes Gemäler,
stadde pä resa lill England.
Carlscrona, d. 8 Juni. Med sednaste post
ankom mo order om en däckad Kanonflups styndsam
ma upptackling, för att afsegla till Slirö hainn pä
Gottland, hwarcst en karantains-anstalt, för de far
tyg, som anlända frän Rysta ^stersjöhamnar, lärer
komma att inrättas, till förckominande af cholera
siiiitrans öfwerförande till Swerige. Kanonflupen

Sida 2

Kurt von Stedingk, som inom Line dygn klargjorde-,
afseglade i gÄ under Premier-Löjtnant S. von Kru
ftnstjernas befäl och med 67 mans besittning.
— Fregatten af Chapman och Äorvettcn IaramaS
qwarligga ännu pS redden, emedan den förra li»
rer afwakta Nädiga Order. Briggen Delphin har
affeglat, rilen torde wara att snart äter hitförwänta,
dä den endast är utgängen för alt krysta.
— Med hworie dag öka sig klagomälen öfwer brist,
xä »tsädcSkorn, hwilket allmogen söker frän ben ena
orten till den andra och mäste xä de fä ställen, der
det ännu finnes, betala gansta högt, wanligen till
i6 R:dr R:gd tunnan. Man befarar äfirén, att om
ej snar undsättning mellankommer, brist pK brödfö
da nog allmänt kommer under somuiarmänaderne
att inträffa.
tiri
eniok Gud^ dä är det rätt och nödwändigk att gris!
efter swärdet. Blicken,. Polacker, xä Polsta jordek
tillständ! Märt fäderneslands Majestät blek förinta
medborgeriighetcns breda wag förstördes, de huSli»
dygdernes tränga stig spärrades, wär anda kallna!
i- ilnderdänigheten, och närde nied sin kraft
maktens öfwermod. Beharrstade af owardiga ine
nistor, förlorade wi nied hwarje dag mer och >»
wär nakional-caracter;. wär regering syftade derhch
att blotta ost pä allt, som ärar mennistan för b-L
himniklen och jorden. Af denna anledning kallar j
eder, Bröder, till wapen: Eder Litlhauer, Wolhyniit
Podolicr och Ukrainer! Nu eller aldrig ar det lid t
afstudda öst det neSliga eket. Redan wär krigSlvi
tyder alt Gild sjelf bor lett ost pä denna bana. Fl
lilom öst pä hans hjelp och flutom ost tillsamina
mcd swärdet i banden, nied hoppet i hjerta t. Wj
tordcn I i början mötas af mäiigen motgäng; lill
det afstracke eder ej— blott krigchvana, itiod och'
härdighet leda lill seger». Ej enivt Rysta nation
höje wi swärdet — delta flora, adla folk ar af far
ina stam forn mi. Dest egenskaper och krafter å
förfalskade af wär förbittrade molständares polik
de äro wärde ett bättre öde; dest rättigheter och dest i
ligion äro ost desto oktningswärdare, ju heligare w
ratt och wära faders tro ost är. Ej nied detta f
föra wi krig; neji med ben desporista anda, ft
trycker drt till jorden och betwingar ost sä hälA.
i
Wära motständare förtala ost för werlden, säfö lii
der ledas af Iacobinsta maximer: Meri wi bety
inför Gud och werlden, att wär» faders religion, d
constitulionclla monarchien^ de heligaste rattighetq
lugnet och samhällsordningen äro och förblttwa w
"
enda eftersträftvan, wärk enda mäll. Segren stall
fe blifwa ost lätt, jag upprepar det anun en gar
Oerhörda ansträngningar, uppoffringar af person
och förmögenhet, tordehanda äfwen täta olyckor wä
ta ost. Under ett gansta längwarigt krig förest
öst etk kringirrande 'lif och äfwen martyrdöden. M
i förtröstan pä Gud wike wi ek, utan kämpa i ns
gionenö och frihetens namn inför den Gud, sömn
seger belönar, endrägt, tapperhet och ihärdigh
Lefwe friheten under religionens och rättwisanS styl
Lefwc Polen linder Guds försivar!"
— National-Apm
ens Generallstillius Skrzynetzki.
Warschau, d. zr Maj. Stats-Tidningen i
nehäller twä striswclser frän Söka! wid B"g i ©
lizien af d. »5 och frän Lembcrg af d. i7 dcnn>
enligt hwilka upproret i Podolien och Ukrain gris
allt widare omkring fig, och Wazlaw Rzewusti, f.
Emiren i en Arabist provins, stall stä i spetsen |
detsamma; under hans commando stär en korps
802 Polsta kosacker ifrän districtek Baita och har jt
fältläger i Zaboclicz, cn mil ifrän Obodowka. Si i i.
daternes klädsel bcstär i hwit kosack-unjforln nied ia
maranthfärgade npxflag och pä fina pikar stola de: :
stället för sanor, hafwa hängande rödt och hwitt li i:
gel. Äfwen för Tulczyn stä 2000 man Polstt k ' ii
vallerie och denna stad sjelf är i Polsta kosackarr
händer; pä andra sidan om densamma stä smä »i li
delningar Rysta trupper uppställde, font uppriftttt i
alla broar i trakten: I Tulczyn wörö den 80 ä
ge presidenten Michael Sobansti, Grefwe Wazlc
Rzewusti och Isidor Sobansti i spetsen för rcvo:
Ntrikes KVdtter.
. Skrifwelse so. Warschau, d. 3a Mils. Ge
neral Kitzkis hjeltedöd är den smärtsammaste förlust
för fäderneslandet; han war en man nied heroisk
tapperhet, oryggligt hjeltemod och det ädlaste mast
brinnande nit. Ännu ung,, skön,. full af frist lifs
kraft, dog han för tidigt för fina lanSdman, men lef
de dock nog för sin ära. I alla Napolcons strider
utmärkte hcm sig; nästan ingen kan jemfbras nied
honom, säsoin Chef för Lätta Cavalleriet. Efter den
minneswärda natten d. 29 Now. dröjde han ej att
med lif och själ stuta sig lill revolutionen. Hanför
de i:sta Iagar-regimentet till for lill Warschau, tog
Modlin utan swärdShugg, sprängde d. 25 Februari
Kurastiercrne med sina Uhlaner, angrep d. Zr Mars
batteriet wid Wawr, genombröt Infanterie-Linien wid
Dembe Wielkie och utmärkte sig isynnerhet wid Zga
nie. Pä en höjd wid Ostrolenka ligger bert adle
hjeltens kropp jordad.
GencralistiinuS har asiätit följande uppmaning
till inwänarne i Litthaucn, Wolhynien, Podolien och
Ukraine: "Landsman! Polsta krigare beträda eder jord.
Barn till samma moder. Polacker, förenen Eder nied
öst för att afstudda flafbsjan. Uppgifwen hus och
jord, uppgifwen allt, svin hittills war Eder kart, och
sträfwen nied öst att winna det högsta goda: fäder
neslandets oafhängighet. Men lekom icke »ted fram
tiden. Ost want» swära mödor och en blodig strid:
Mi bäfwe att kämpa med en mägtig fiende, dest kraf
ter äro oerhörda,, dest wälde sträcker sig wida.. Men
bctanken, att endrägtens Gild sifwer styrkan, tapper
het och ihärdighet segren; anropen för wär heliga
stak hans namn och söken hjelp, ledning och tröst i
religionen. Lifwade af denna tro kunna wi tillkäm
pa ost det högsta jordiska goda, fäderneslandets fri
het. Frihet! Frihet! repe wi alle, efter henne straf
wa wi, för henne kämpa wi, utan henne gifweö det
rugen förtjenst inför Gudi. Tron mig! En nation
soln kämpar för denna jordiffa helgedom, finner i
den religieusa cnthusiasmen det säkraste beständ för
uppnäcndct af sitt mäl. Nationer och Throner föl
ko sä snart de rnistkännde denna cwiga sanning.
Det är konungarncs kallelse, att göra mcnniskorne
bättre, och blott härpä hwilar thronens helighet, hwi-"
ka dest rättigheter. Men när tnonarchcn sjelf fliter
dcsta heliga band, som förena bouoin nied folket, när
lydnaden för hanö orätta Wilja, leder till ohörsamhet

Sida 3

icn. Äswcn den r-8-årige Wladimir Potozki har
ht lill deni nied eu korps.
Sk rifwe! se fr. Ver lin, d. 4 Juni. Den
diga flagtningen wid Osirolenka hur återigen ei
lif till något resultat, titan twärtoin började d. 28
lii Rystarne sjrlswe att retirera. Enligt kringlöpaiide
^ten stall det wer kligen hafwa lyckats äfwen Gen. Giel
att förena sig nied Litthuuerne. Han ar sjelf
f infot b Littha lier och har der flera tusente bönder,
ecn wille man weta att insurgenterne besatt Po
ligen.
Den nyst ankomna Tysta posten medförde den
,ncliga underrättelsen, att Polackerne genom list
enerat den öfwer all bostr unsng starka position,
teral Sackeus koips innehade ivid Raygrod och
.
ickmed tagit denfammas bela batteri.
— De till
lartem. Augustowo dctaschcrads Polsta trupper fram
nga der med en lörwÄiande hastighet. — I Lit
»uen framgår Gen. Shlapowsti oförtrutet; Rys ar ne
»i stilla och niagttösa; i de Södra prowincerne ut
»!! ögas stundligen inuirrcetionen. — I Petersburger
tij ringarne flaga? gräsligen öfwer den fbrfärttga in
rrction i Littbauen.
— D. 4 Juni walde? Prins
Ä jxold af Sachsen Coburg till Konung af Belgien.
Frankrike inenar allwarsanit nied Don Miguel.
Portug. korwett är redan tugen; Oporto blockeras;
li -usta escadern har seglat åt Tercerra, för att bc«
.zgstga sig derwarande blockad-rscader.
— Deputer.
xl tu. uplöstes d. Z l Maj och en ny sammankallades.
m' '
—■ *“
3 anledning af Herr Comminister Arwed san s
trädes-Predikam i Stt Olai kyrka i Norrköping
r ra Bönedagcn d. 8:de Maj r8?r, asen dest Ähö-°
e, xå mångas uputaning. och i deras naum.
Herrans ordf ett själens manna,.
Hjertats dagg och tankens solk
Herrans ord! det högsta sanna,.
Skönsta ifrån Pol till Pol:
Det blott lilwa kan och lära,.
Ost till tröst och Gud till ära..
Derföre, 0 melissa! bunden
Sorn du är wid flottets werld,
Leswande ack! blott för stunden,
Dock för högre sällhet nald:
Trösta lugnt till detta ordet
Dig det ät xredikadt wordet.
Men då du i Herrans tempel
Ordet hör så rent och klart
Tolkas ut, nied sauningsstämpek
Skönt och wärdiqt, uppenbart,.
Kraftigt, utan flärdfull traktan^
Härligt och i djup betraktan;
Då, 0 menssa'
. lifwas sinnet,
Hjertat flår nied starka flagg:
Ordet görnmer du i minnet
Det uprepar hwarje dag.
Anden lyftas kännS ur gruset
2pp till höga Himlaljuset.
Mo»' ej minnet kan allena'
Samla rätt de spridda drag^
Tanken måste dem förena,
Se dem i sin rätta dag.
Ej är nog att orden höra.
De begrundas, kasås böra.
Ordets ädle tolk! mi bedja
Derför' öst som stänk ditt tas;,
Det nied Trones blomsterkedja
Fästa stall wårt rätta ival;
Det stall lara 06 att stalla
Ditt förtjenst;- att- rätt den fafftr*-
Mcd Höqwederbörligt tillstånd hafwa underteck
nade aran, att Söndagen d. 19 Juni, uti Brunns
salongen' wid Söderköpings helsobrmin uppföra en
fullstämmig Couccrt. De stycken, som komma att
epequeras, stola genom Affischer lillkännagifwas. Bil
letter a sr st.. B:eo säljas lits undertecknades logis på
Gästgi^waregården samt wikt ingången till Concerten/
som börjas kl. 7 e. m. och flutas kl. %
C. F. Bock. P. Elvers. Läders..
fSrSn' Stockholm..
. _ Döde:
. _
Vördsam: tillkännagifves,- att f. d. HofsIa-garen Chri-.'
stian Brunnstroms efteiiemnade Enka, fru C a t Har i n a H e-,
1 e n a- B r u n art r ö rn, fodd Lon d i c e r, stidla atled den
l| Junii, kl. 7 e. m., i en ålder af 71 år och 3 månader,
på det ömmaste sorjd af 6 Barn och 8 Barnabarn.
Wördsamt tiUfimiagifroec att- Klädwäswaren, Sarf
Magnus Finström, stilla afled den ia Juni kl. 1/2 4 pä
förmiddagen, litt en alder af 3, Sr; sörjd och saknad af mo
der, esierlemnad Maka och en soli.
Wördsamt tillkännagifwes. att Sejlare-gesällen, Nils
Fred. otin,kr öm, ester en kort sjukdom, stilla asled den 10
Aini N. ^ est. m., i en alder af 33 är; ömt sörjd och sake
liad af maka och treiine barn..
I morgon, ThorSdagen ben 1« Jun!, fl. g f. m. blif
wcr Examen mi Everstrinjka Wexelunderwisnings-Scholaa.
P. E. Rudebeck.
^
Ku n g ö r e l'se r:
^
Aongl. Maitts och Rikets Sommerce-SollegH Kungörelse, au
gäende förändring i QuarantaineS-sörcskritterne i afseends'
pa rartpa, forn ankomma från Havana på ön Cuba. Gis
wen 1 Stockbolm den 4 Juni >83,.
Mi, President, Viee-President och Ledamöter lili Kongl,
Maitts och Rikets Commerce-Colleginm, gore weterligt: I
anledning af till Kongl. Colleginm iukomne tillförlitliga un
derrättelser, rörande belsotillstSndct i Havana pa ön Cuba-,
har Kongl. Collegiimi härigenom welat i sä måtto förändra
rest under den 21 sist sidne Mars meddette förordnande, i af
seende pä antalet af de orter, som i Swerige böra anses for
smittade ellet för smitta misttänkte, att Havana, soln hittills
räknats bland smittade orter, tills widare kommer att, i likhet:
med öfriga hamnar å ön Cuba samt Westindiffa öarne i all
mänhet, anses för smitta misttänkt; hwilket Kongl. Collegiuur
härigenom skolat till wederbörandeS efterrättelse kungöra,
Stockholm ddn 4 Juni i83t.
PL dragande kall och EmbeteS wägnar,
G A B R. POPPIUS.
B. C. Quiding. J.. A. Hertzman. J. A, Leyonmarck.
£, W, Brande!, A. P, r. Sydow, O. E, Bergius,
L. S.
J. H. Borelius.-
Kongl. Majus och Rikets Commerce-Collegli Kungörelse, arn
gående utbrottet af Cholera Morbus i staden Riga. Kif
NitN i Stockholm 6. 6 Juni i83i,
Mi, President, Vice-Prcsideut och Ledamöter uti Kongs,

Sida 4

Mai:tS och R'ketS Eommerce-Evlleglum, gört weterligt: Att
sedan Kongl. Collegium erhållit ojfirtel nnderrätlelse, det sjuk
domen (Tbotfra utbrustit i Riga, Kongl. Collegium, jemlikt
sörestri'ten i 3 § af Kongl. QuarantaineS-Förordningen den
7 Äkowember >8»6, f6rflarat nämnde liad ror smittad; forn»
n ance i öfrigt, pä sätt Kongl. Collegii. pä Nådig befallning,
unärdade Kungörelse as den 1 benn et InnebäUer, gadén Po
longen att anses f6r smittad samt 6ilerfi6fullen frän Weich
selgrbmmenS utlopp till och mod Estlands östra kust, jemte de
wid samma kust belägna bar, för smitta nnsttänkt; hwilket
Kongl. Collegium härigenom ffolat till wederbörandeS efter*
rltielfe kungöra. Stockholm d. 6 Juni ,8Z>.
Pä Dragande Kall och EmbeteS wägnar,
GABR. POPPIUS. I
B. C. Quidingt
• J, A. Hertzman. J. A. Leyonmark.
E. W. Brandel. A. P. v. Sydov. O. E. Bergius,
L. S.
J. N. Borelius,
Kongl. Mains och Rikets Conmieree-Eollegii Kungörelse, an-
gäende utbrottet af Cholera Mordus uti Danzig.
Mi, President. Bice-President och Ledamöter »ti Kongl.
Mains och Rikets Commeree-Collegium, söre weterligt: Se
dan officiel underrättelse Ingått att Cholera Mordus jemwäl
iilbrustn i Staden Danzig, har Kongl. Collegium, jemlikt
fbrefTi ilten i 3 §. af Kongl. QuarantalneS-lörordninqen as
ten 7 Nowewber >8«6, förklarat nämnde stad för smittad,
samt
'
kusten frän Weichfel- lill Oder-strömmen 'dr smitta miff
tänkt. I 'öljd häråt, och pä
, grund as hwad förut är sörord
uadt i afseeiide pä de wid Östersjö» belägna orter, komma
således städerna Riga, Polangen och Danzig att anses så
som smittade, samt hela kusten frän Estlands östra gräns till
Överströmmen, med derwid belägne öar, lör smitta mitztänkt;
dwllket Kongl. Collegium härigenom ffolat till wederböran
deS etterrdttelfe kungöra. Stockholm den 9 Juni >83,.
Pä Dragande Kall och Embetes wägnar,
GABR. POPPIUS.
B. G. Quiding. J. A. Hertzman. J. A, Leyonmark.
E, V. brandel. A. P. v. Sydov. O. E. Bergius,
L. S,
J. N. Borelius.
Stadens samtliga Borgerffap'kallar Härmedelst, att In
finna sig ä RådHn>et Lördagen d. >8:de nästinstundande Juni»
kl. Sno (9) iörmiddagen, da Allmän Räbstu'wa kommer att
Hallås. Norrköpings RädhnS d. 3o Maj i83i.
Borgmästare och Räd.
De» wanliga Bewillnings-Tareringen lör innewarande
8r, företages ä Rädhutet därstädes Onsdagen d. 22 nästin
stundande Juni, kl. Ätta (8) pä morgonen, dä Se at Sta
dens innewanare, Hwilka anse sdr sig nödigt, att i ett eller
annat afseende si» rätt wid detta tillfälle iakttaga, äga att
i söda» afsigt HoS TareringS-Committeen sig anmäla. Norr
köpings RädhuS d. 3o Maj ,83,.
Borgmästare och Md.
Att Controlleuren Per Anaer bliswit as Magistraten kör
rrnad, ali under ledigheten eter sramledne Elads-Casieuren
FLit-Commitzarien Ringqvist, förrätta StatS-CageurS-tiensten
kär i staden, samt är boende i Skräddaren ZeiterstrandS gärd
wid Westgöldegalon; derom lemnäs wederbörande härmed un
kerräitelse. LöorrköoingS RädhuS den >3 Ilmi ,83>.
Pä Magistratens wägnar,
C. 8. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Genom öppen och sriwillig Auction, som 'öreättaS ä Mån
dagen k. 27ide och Tisdagen d. -8:de i denne månad, uti
Karten 9«trio 2« b- 3o, S:t Pers Qwarter wid Wester tull
bär i Stake», förfäljes framledne Herr Biblioibekarien, Con
fistorii-Notarien och Riddaren JanzonS qwarlåteiiffap, bestå
ende a- e» brillanterad Bröstnål, Guld, deribland en Snus
dosa, Fick-uhr, dels a' Guld, dels as Silfwer, siere hundra
de lod modernt och brnkbart Bordsilswer, Ljusstakar, Rakaffar,
Snusdofor och en Speldosa äswen af Silfwer, Ljus- och en
Bcrd-surtoiile m. m. af Pläter, Malm, Koppar, Bleck- och
Jernsaker, ätffjllige Estamper och tasior, deraf 3me målade i
olja of Hörberg. Buster och Tasior as Gips. större och min
dre Speglar, Mahogvnp-bvrd, samt Mat- och Spelbord, Sof*
for och stolar, klädda dels metz Siden, dels andra töger,och
en del stovoade nied Tagel, Chiffonierer, Dragkistor, Skänkar,
Coffertar, Bokffäp och Hpllor, flere Cbatull, deraf twenne af
Élt
Mahogonv, samt ett inlagdt med Elfenben, 4 st. wackra e,
moderna Bordstudsare, , wägguvr, Glas och Porcellaine, n
nore och gröfre Duktpg, Säng- och Linnekläder, Tagelmadrcöc
ser, Mans-gängkläder, en wargffinspäls och en Tnluvp, Ko:
pch Kar, en Holsteinar-wagn, en Trilla, en watcenwag
samt Kör- och Äkerredffap, ett pär hästar, och 3:ne goda k
m. m., dwarsörutan bebpggda lägenheten Fridhem här v:
Staden och dea sä kallade Snnt-lpckan wid Tannefors om 2::
tunne- och åtta kavpland åker, saint hälften af e» fierbeue
i Fahlu Grufwa, jemte arrende-rättigheten ä en, inlia Fri
beni belägen Stads locka klockan precis tolf å första Anctioifl ft
dagen, hwar för sig komma ali inbindas, och jorden as b'
wande inropare genast tillträdas med derå wäxande gröda,
till säd som gräs. Närmare upplösning om sastigheterneS
flaffenhet, erhålles af Herr Magister Sep n, boende i osmi!
nämnde gärd.
— Betalningen sdr den lösa egendomen 1
läggeS efter AuctionS-ordningen, men för fastighetcrne.päi
wid Auctionen kommer att bestämmas. Linköpings Rädt
den 6 Juni >83r. 1
Borgmästare och Rätz. 1«
T i l l ! a t u: Idj
C
Np Bergens Sill HoS Eberstein »C
En i comolett stand warande Hollsteinarwagn att begii
na sä wäl till pär som enbet, jemte , pär lipa stängselar,
till sal» sdr modererat pris. bwarom ka» öswereiiskomn
med Skomakare-mästaren Qwarfordt, gent emot Tripialschot vili!
Mjölk dagtige» i Heres gärd pä Söder.
Frista Citroner och An lowis pä kaggar hos G. Zandt
God och wiktis Råg wid Gamla torget HoS Ol. Escheltz
Wid Himmeistadlund goda RotkahlS-piantor.
Ett spritsegel med tillbehör i brukdart ständ hos G. Loi Jilpt
berg i Fabrikör P. S. östergrens gärd.
En i ättakant ffrädd Hjulstock, 22 al. lång, 16 tumb lif
l stora, och >3 tum i lilla ändan, hwarom öswerenSkommi
träffas ines Hagert wid Söder tull. Ib
Eli nillan liv hwit sprkantig kakelugn. Underrätts ista
meddelas pä doktrpckerjet. I A
Frista Citroner till facilt pris hos Stake & Saflerqitfc
Frista Citroner bo» I. A. Lönngrenqjlm
A fl u n 0 a £ att föra:
En np eller gammal fpisel-häll. Adrest pä boktrpckesi
-Lien f livia nc>e:
En trädgårdsmästare som äswen kan stjbta orangeri
Underrätb >>
winkast, dnstar dplik tjenst nästa flpttningStid.
om den sökande erhälleS på boktrpckeriet.
ä
om e
En man o>n 33 är, som förut warit >5 är i Minutb flas
del dnstar en dplik tjenst, eller pä Contoir, men i brist i lid
af som strisware' i staden eller på landet eller ock i nL li a
Bruksrörelse. Den en sådan person behdfwer, torde wara:
och inlemna förseglad billett till B. R. som inlämnail
boktrrckeriet.
En trädgårdsmästare som i flera är stött trädgårdar
stundar dplik condition till nästa sipltningstid. Lin nö>
skulle fästa uppmärksamhet härå, torde gnnstbenäget swan
lemnäs i förfegtad billett lill O. S., som inlemnaS pä
trpckeriet.
Skee v s-Underrättelser.
Ängtartpget Föreningen afgår härifrån till S< i-ch
Holm Fredagen d. >7 Juni kl. 8 på morgon. FragtgodS
åtföljande fragtfediar, samt magnar, mäste wara om bord
TorSvagsmidoage». Widare underrättelse erhälleS hoSai
>8,
flrii
dertecknad. Fr. Wellenius l
Ängfartpget Ormen Långe afgår härifrån till S
Holm Tisdagen.de» -r Juni kl. 7 pä morgon. Frast
med åtföljande sragrsedlar, samt magnar, mäste wara om n
till Mändagsmiddagen. Widare underrättelse erhälleS
undertecknad. 8r. Wellenius
Ankommen: Zlnderffon frän Stockholm med Räg.
Under lastning: I. P. Öhman till Stockholm, Jas!
till Malmö och Götheborg» Håkanson till Carlscrona r
Ebljwitsborg.
1
Afgången: C. C. Lundman till E:t Petersburg med Ah !
i,k
fett Bihang följet li
Nästa Lördag kl. Se. m., utgifweS följande Blad.: ä
A o
*
. Fr. Raams Enka.

Sida 5

V i han g
till Norrköpings Tidningar, Onsdagen d. i; Inni i8zi.
Söndagen d. i? Juni ämnar undertecknad att häl
la flnt-bal i Himmelstadlunds Brunnssalong nied de
Elever font denna termin begagnat min underwis
ning, hwarwid Regiments-Musiken kommer att bi
!träda. För de af Resp. Herrssaper, som behaga hedra
tzimig med sin narwaro, finnas billetter a Z- A. ban
'
co stycket att tillgä i milt logis hos Brvggaren Le
venhagen till kl. 5 eftermiddagen saint sedan wld
ingänqen. Början sser kl. 6 och flutas kl. t.
C. M. Sundström.
Nästa Lördag den >8 Inni kl. 9 f. m. anställeS Examen
med Mobergska Barnhus-flickorna i Tysta Kyrkan» huS wld
SaltSngStorget.
Kungörelser:
g anledning af ArfwingarneS ester asiedne Sientenanten
Anders £l)rwall till Björkekinds HäradS-Rätt behörigen in
aifne bouppteckning och Urarfwa-Ansökan efter bemälte afled
ne Lieutenant, kallas samtelige deg i orten boende Credi
torer att sig infinna wid beramade sammanträdet Tisdagen
den tjugnfdrsta dennes före klockan tolf vä förmiddagen, Z
HöckerstadS Tingsställe, för att vttra fl, ö'wer ansökningen,
uppgiiwa de anspräk hwartill domen i den afledneS concours
kan föranleda famt de nya, som sedan densamma möjligen
kunnat uppkomma. Hagbo den 10 Inni 1831.
5)5ä HäradSböfdinge EmbetetS »ägnar,
Joh. Ant. Hertzman.
Till salu:
Hos Bokbindaren Lys-n: Erinringar till yngre Medbrö
der. som Stagit sig pliqten att arbeta för Jes» rikeS »illwext,
af Tollstedt. Kyrkoh. i Norrtelje, författade kort före hans
ddd. 32 g.; Årsberättelse om nyare Zoologiska arbeten och »p
täckter, till Kongl. WettenstapS-academien afgi'wen d. 3
MarS '83°. af Nilgon, 28 g.; Fransta Reivolntionen i sin
tet af Julii mänad >83o, ^4 g.; Napole-nS och stora arme
ens Historia är .8.-, af de S-gnr, 3 delar, nedsatt priS, 4
R:dr; Framtidens Religion, uppenbarad af Samt Simon,
en kort framställning af den nya Religionsläran, enligt Saint
SimonisterneS strister, >2 g.; SinapiSmenS Tidehwarf, ett
upplysande Bidrag till den populära medicinens Historia i
Swerige, i anledning af den nyligen utkomna Gkrrsten vm
hwita Senapens nytta för hälsan, ,2 g.; AnwiSning att pä
egen hand lära känna Stjernhimmelen, af Bleibtren, med 3
vlancher. 14 g; Dm BränwinetS inflytande på menniflan,
en SkrM. uppläst i Kungsholms NykterhetS-förening wid des
andra Sammankomst, 4 §., allt B:co.
HoS Bokbindaren Lysen: Axel och Lonise, eller trofast kär
lek. fann Händelse frän midten af >8:de Seklet, -6 k.; Öster
ländernas Fanst eller Ben Hafis wandringar, >: -4; Snuf
wa, Hvstö. Influenza, La Grippe, m. m>, eller Räd huru
dexa sjukdomar och dera» följder skola antingen kunna före
kominas eller häfwaS, ,6 g.; Wägledning för dem som wilia
odla MnllbärSlräd och uppföda SilkeSmastar, 12 g., allt b:co.
^oS Bokbindaren Syftn: Sammandrag af utfärdade äl
dr- och senare stadgar och författningar, angäende SwerigeS
RikeS Kammar-werk, författadt och »tgifwet af NilS Lunde
quist, Agetzor, i eremplar, 5 R:dr; Supplement till det är
1L21 utgifne Sammandrag as stadgar och författningar.
angäende Swerige» RikeS Kammar-werk, författad» af Nils
LundequiA, i exemplar, > R:dr 3i g., allt 6:co.
HoS Bokbindaren Lysen: Moina, Romantist berättelse
ur Polska historien af Bronikowski, 3? g.; EolSharpan, ett
Echo frän fordom, 1. 2. häftet, 3 R:dr; Swensta Noweller,
N:o >, Agda, berättelse frän Konung Gustaf >:s tid. 40 g.;
Dito N:o 2, Siward KruseS Bröllop, med en musikbilaga,
> R:dr; Walda Noweller i Swensta öfwersättningar, 2:dra
häftet, 24 6»
°
> ^!dje häftet, 28 g ; Nemesis, eller det straffan»
de ödet, af Oehlenschläger, >2 g.; Johannes Fjellman, Ro»
man. förra delen, 1: 8; WildswinS-jagten. en dramatisk dikt,
3a g., allt b:cr.
Ett Franskt Gnldfick-uhr, med mycket godt werk och tio»
boett. — En dragkista i 2:ne delar med 6 st. lädor, allt as
masiv ahl, betsad och polerad, med instuckna läs och wackert
beslag. — Ett Bokstäp af ahl, betsat och poleradt med glas»
dörrar och siden-gardiner. — En Sals-stänk i Piedestal-fa
^on af ahl, betsad och polerad med hyllor och lädor.
— Twän»
ne stora GippS-buster, föreställande Ceres och Flora, famt 2:ne
hörn-bord. — En bronzerad biist, föreställ,»,de Christi hufivud
i dödsstunden.
— Meublerna utmärkt wäl gjorda; dusterna
af den store SergellS modellering. SäljeS för billigaste »ri
ser. Adreg pä boktryckeriet.
HoS Olof Eschelgon, boende wid Gamla torget, sälie^
nyligen inkomna utländsta Mineralwatten, säsom SelterS»
Spaa och Pyrmonter.
Engelst StenkohlS-färniga, Alun-Slam, Fahlu Rödfärg,
Viktriol, Gottlands Slipstenar, Ärderbillar, Soadolad,
walsade Jernplätar, Band- och Stängjern. Österby och Garw»
stähl, de fläste dimensioner Spik, Win-ättika. Färgstofter och
specerier samt Lerpipor HoS Adolph Hallman.
Srän CederSberg är inkommit fleraforterS mjölkbunkar,
pracade dricksglas, slipade desert-glaS, äfwenfom manliga win
och dricksglas fdrsälieS i f. d. Dederingsta gärden wid West»
göthegatan till BrukspriS. Pä samma ställe är tillgäng ?ä
gammal Bräborgs SötmjölkS-ost, mjölk och grädda.
MeiramS-, Timjams-, Purjolöks-, Basilike-, Hufwndfal
atS-, HwitkälS-, BlomkälS-, RotkalS-, BläkälS-, Gnrke-,
famt Neglicke-, Reseda-, Winter- och Sommar-Söskoje-plan
tor, afwen som dill, dagligen, i boktrvckeri-trädgärden.
.
Ut' Joh. I. Schuberts salubod wid Tysta torget, för-
c r Pfifer. Engl. hwitt Bomullsgarn, goda tbe>
er, sin Eau de Cologne, smarta Bombasiner, coul. Waxduk
m. m.
En 5 jrS felfri, wacker brnn bäst, nära -o gwarter hög.
^arinare underrättelse lemnaS af Jnspectoren wid Alinsto.
fetorre eller mindre parti mursten a 3? R:dr i°o»:det,
som aflemnaS pä anwista ställen, dä regvisitioner derä inlem
naS bog Traktör Schelin.
Akta trädtyll och spetsar är i commigion inlemnat till ia»
eila priser uti H:r Joh. I. Schuberts salubod wid Tysta
torget.
Finaste Matolja till facilaste pris. Stället nämnes pä
boktryckeriet.
Frista Citroner till facila priser hot O. Eschelgon.
Hwitkähls- och RothkählS-plantor HoS trädgärdSmästaren
Norrgrc» pä Saltängen.
En klädesfabrik med öiwerstäreri och dubbelt spinnwerk,
jemte öfrige till en fabrik hörande redstaper i fullgodt stä?id,
kan nästa Michaeli fä tillträdas. I brist af köpare kan den
fä arrenderas pä längre tid. Anwisning vin ägaren lemna»
pä doklryckeriet.

Sida 6

Ett parti mycket godt och wälbärgadt härdwallshö, samt
nägra tjog god räg- och wärsädS-halm hos Garfwar Ström.
Wid BorgS Säteri finnes goda sättfärdiga RotkählS»
plantor till salu för 36 skilling R:gs iooo:det.
Git och sur mjölk, samt grädda och filbunkar i Grefwe
SchwerinS hus pä Saltängen.
Tobaksplantor hos Eric Boberg.
God och wiktig Räg hos I. F. Wigert.
Nägra tunnor blandsäd till facilt pris hos O. W. Rydin.
Godt wälbärgavt hd hos P. Zetzell.
I tjenst Åstunda «:
En uti trädgärdSstötfel och bränwinsbränning kimnig
man, kan nmla Michaeli fä god emploo pä landet nära sta
den. Om iiället fäs underrättelse pä boktryckeriet.
Om nägon nyckter, willig och arbetsför karl, har lust lä
ra (ta öfwerstära kläden, sä fiiineS en plats nu ledig. Stäl
let »ämnes vä boktryckeriet.
Pä landet nära staden, en medelälderS stadgad hushäller
ska. s°m törstär ombesörja hwad som uti ett ordentligt hus
häll förefaller. AirwiSning erhälleS pä boktryckeriet.
En Ärlig, nyckter och driftig Ruggare kan genast fä för;
mänli^t arbfte. Adrex pä boktryckeriet.
En anständig och tarflig piga, kan fä tjenst, dä hon an
mäler sig pä boktryckeriet.
Ä st ii n d a s att htir a:
Ett ensamt fruntimmer önskar ätt den > Oct. sä hyra
?:ne wackra rum med kök och nödiga uthne wid reel gata el
ler torg. AdreS pä boktryckeriet.
Utbjudet all bvra och arrendera.
Twenne hyggliga och glada rnm med garderob wid Söder
storgata, uthyres vä 3:ne mänader, frän d. i nästk. Juli' tilt
d. i Oct. Adrep pZ boktryckeriet.
Uti k. d. Neotnni-Ordens hus blikwa nästk. flyttningstid
rnm ledige att hyra. Underrättelse IcmnaS i H:r Schuberts
Salubod.
lill iinkundande marknad finneS rum med menbler att
hyra tor resande i gärden N:o 3a wid Ostra Kyrkogatan i
Nyköoing.
Nu genast ett hyggligt rum, bäst paxande fir en ung
karl. Underrättelse lämnas vä boktryckeriet.
^>!ne glada rnm med tainbonr uti öfra ivZuingen af L.
Brnnbecks huS midt eniot Landskyrkan.
^ dri oradI:
Fr5n Barlast-platsen är i flutet af 'örra weckan twenne
ffott-kärror borttagna ell^r af nägon okänd länta, derföre an
HSlleS, att de i sednare händelsen mätte genast äterställas, men
stulle de wara sälda eller pantsatta igenlöses de af ägaren
U. App«lgren.
Utur ett hnS pä Drottningegatan är pZ okändt sätt bort
kommit en silfwerinatsted, märkt med bokstäfwerna E. C.
E. Wedergällning ntloswas till den som henne tillrättastaf
sar, dä anmälan ster pä bsktrvckeriet.
En grön sidcntygs-paravlne, med prästad hornkrycka Tirk
beno-ställning och försilvrad DobbiTo, är af undertecknad pä iiä
aol ställe förglömd. Den som densamma tillwarataglt, och till
mig äterställer, warder för dest möda tacksamt ärkänd.
Ringborg.
Tillvarataget:
4 fl. Swinkrealnr som ägaren kan äterkä pä CorpS de
Gardet emot födans och intimalionskostnadens erläggande.
En mexingSkran är upphittad midt för Sockerbruket Gri
pen, som emot intimatiouökostnad och hittelön kan äterfäS hoS
Handelsman Tellbom.
ThorSdagen den -6 Ma, upphittades pä landSwägen e
mellan Norrköping och Tingstads kyrka, ett hästtäcke med
inlaggve saker, som pä rigtig bestriming kan äterfäs HoS för
ra Nämndemannen HanS Botvidvon i Smedby och Ting
stad Socken.
Diverse:
Eli hederligt, medelälderS fruntimmer, som är mycket
barnwZn, bussar att till nästa höst, fä blott »:ne fm5 flickt.
i helpension, mot en billig betalning, och som ej flere emot
tages, sä kan hon sä mycket säkrare lofwa att med moderlig
ömhet och omsorg behandla dem, som anförtros henne. Äfwen
bör nämnas, att hon i flere är underwist barn i att lära
Franskan och Swenssan, rita och mäla, jemte alla brukliga
handarbeten. Musik kan äfwen fäs tmderwisnmg uti, nictt
derföre betalas särskildt. Närmare underrättelse härom fäs
HoS Borgmästaren Cederborg i Söderköping.
Emot redan meddelad inteckning i fastighet, som enligt
Banco Läne-method och andre tillförlitlige bewis, dubbelt mot*
swarar sine gravationer, ästnndas ett län af >ooo R:dr Baa->
co. Närmare underrättelse fäs pä boktryckeriet.
Som ett bref till Hans Kongl. Mant C. I., blifwit i
härwarande Post-Conkoir inlämnadt, men detta bref, enligt
gällande förestrikter ej fär med posten afsänoaS, sä gtswes
brefaifändaren härmed tillkänna, det han äger att 5 Post»
Contoiret ätertaga sä wäl isrägawarande bref, som det der
före erlagde postporto. Norrköping i Kongl. Post-Contoiret
den 9 Juni >83«. I. M. Sodenstjerna.
Till nästkommande i Octobcr kan en hygglig jungfru el»
ler Enka- uran barn fä hyresfritt med wedbrand mot uppast
ning m. m. HoS ett ensamt fruntimmer fä begagna ett rum.
Stallet uämneS pä boktryckeriet.
De. dwilka haiwa oavgjorda affairer uti aff. Bokbindaren
V. M. Hällströms Sterbhus, behagade i anseende till snart
förestående bouppteckning, iugiffito stna räkning-r eller betala
sina skulder iuom deuna mänadS stut till undertecknad. Norr
köpina den >> Juni >83,. W. I. Wikikröm.
De, hivilka ha>wa oafgjorda affairer nti aii. Fjlt-Com
mikarien, StodS-Cavenren G. RinggvistS Sterbhus, behaga
de derom göra anmälan hos undertecknad sist inom >4 dagar
härefter. Norrköoing den j Juni ,83i. F. r. Gtierneman.
ÄHundaS, häldst ett stäende IZn af 2000 R-dr B:co nwt
första inteckning i fast egendom, antingen genast eller den i
Oct. Om swar anhälleS i förseglad billet till A. I. W>, som
inlämnas vä boktryckeriet.
Undertecknad som är boende i Skräddaren Binrbäcke gärd
wid Qwarngatan, emottaqer alla sorters Porcellainer och
Glas till sinkning, samt sjöstnm«oipor till omstärning och ans
ning» Afwen rak- och pennknifwar till dragning, försäkran
deS om skynvsamhet och accuratcs. Carl Johan Hers.
Samteli-ie Resv. Borgenärer uti förre KronofjerdingS
mannen Olof Lindebergs och de? hustru Anna KnstalSdoiterS,
uti Gärdsjö, HäradShanimars Socken, nn unker laga concurS
och Bostillnad ställde Bo, behagade sammmanträda i GärZ
siö Lördagen den -5 dennes klockan u f. m., för att lemna
ox undertecknade Gode Män föreskrift om Boets förwalkuing
m. m., och erinras att de fränwarande fä stndjas med de
närwarandeS bestut. Häradshammar den 7 Juni ,83,.
Carl P.Eklund. AndersPetterxon i Skarvenberza, Ä S:n.
Undertecknad fär härigenom äran tillkännagifwa Resp.
Herrskaoer att han wid siutet ak Juli mänad ämnar härstä
deS gifwa e» termin underwiSning i den moderna danskon
sten. sä framt ett tillräckligt antal elever dertill anmäla sig,
och anhäller alt de som önsta begagna l-^ciionerne behagade
förut underrätta stg pä boktryckeriet.
Uti undertecknadS i Linköping inrättade fruntimmerSpen
fion, emottages i afgäendes ställe Hel-pensionärer. Jemte ivan»
lig underwiSning i Christendomen, Historie, Geoarafie, Näk
ning, Stilöfning, alla siags sömnader och brodderier, medse
laS äkwcn sullständig underwiSning i läsa. striswa och tala
Fransta och Engelffa spräken, Rita och Mäla samt spela For
te-Piano. Hwarjemte försäkras om de» sorgfälligaste upp
märksamhet och det listigaste bemödande för EieverneS mora
lista bildning. Priset är 3o-> R:dr R:gd ärligen, men blott
2oo R:dr dä musikunderwisning ej begagnas Närmare un
derrältelse erhälleS dä den som behagar stänka denna pension
sitt förtroende, derom.adrc^erar sig till undertecknad. Linko
ping d. 7 Juni -S3l. Anna Sophia Lundqwist.
W
•la,
1
It"-
•i,
'
»
t C
I'
K11
Ad. Fr. Raams Enka.