Norrköpings Tidningar Lördagen den 18 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1831-06-18
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1831-06-18
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1831-06-18
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1831-06-18
Sida 4
Sida 5 Norrköpings Tidningar 1831-06-18
Sida 5
Sida 6 Norrköpings Tidningar 1831-06-18
Sida 6

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 18 Juni 1831

Sida 1

1831.
ördsgen
den 18 Juni.
JtrebiP Sond. efter H. Tref:s-dag, predika:
K>!StadS-Kyrkan: Ottes^ngen, Comminister Arwedson. Hög
ligan, Adj. gom. Baeckman. Aftonsången, Comminister
lrwedson.
!S:t Hedvigs Kyrka: Kyrkoherden Rndebeck, kl. 10.
t: @:t Johannis Kyrka: Past. Adj. Wikström.
Swarqifka Fri-Scholi-Kprkan: Stndenten Tingwall.
^ Krono-SpinnhuSiÄyrkan: Spinnh. Pred. KbnSberg, kl. 10.
^idHimmelstadlundS Hälso-Brunn, Adj. Comministri Baeck
ia», kl. »i. (.Colleelen tillfaller predikanten.)
Inrikes Kgheter.
>t>tocholm. Sedan officiel underrättelse ankom
t, all Cholera Morbus utbrustit i Libau, sä har
ngl. Commerce-Collegium förklarat nämnde stad
G smittad; och fonitua i följd häraf, samt pä grund
hwad förut är förordnadt, städerna Libau, Riga,
ivlanqen och Danzig att anses som smittade samt
Ila kusten srän Estlands östra gran# till Oderström
n med derwid belägna öar för smitta misstänkte,
liuvensta till utrikes ort asgäende fartyg stola wara
- Ätsedde med betyg öswer helsotillständet i afseglings
^ten, utsardadt af näqon Consul eller Magistraten.
Uti Riga bade till d. 7 Juni omkring 9°° per
Iner dött af Cholera. Dagens sjukrapport upptog:
«ka i Cholera Morbus Zo8, tillsjuknade sedan före
iSiende dagen 4?, tillfrisknade 5, döda 44 personer.
) Götheborg. Man wet ej, hwarifrän ryktet
mmmit, att Choleran med ett fartyg anländt till
Karlshamn. Del har emellertid försatt mänga i stör
i l oro. Man will hovpas att det är ogrundadt, se
>i in ingen bekräftelse följt-
S Malmö, d. 8 Juni. Kongl. Swenste och Nor
li s Konsuln i Libau har officielt kungjort Kongl,
n wensta och Norsta Konsulatet i Köpenhamn att
' holeran fält insteg i Rysta Ostersjöprowinserna.
ö En senare skrirwelse af d. 29 Maj frän samma
u onsulat lyder: "Choleran är med största makt utbru
i m i Riga; alla flykta undan; Kaptenerne pä Skep
1 'N äro i största lörlägenhetzalla göromäl ärv upphörde.
"
% Här är ännu allt sundt.
Just nu ingär underrättelse frän PolanUn att
i holeran werkligen bar utbrustit der.
Farsoten har säledes hunnit östersjökusten; och
»ligt officiel striswelse frän Kongl. Slvensta och
Norsta Konsulatet i Helsingör till Konungens Befall
ningshaswande härstädes, stola flere fartyg frän Riga
ankoin mil till Sundet med sjuk besättning.
— De
strängaste mätt och steg äro i Danmark widtagna till
förhindrande af farsotens insteg derstädes. Fyra Pa
trullbätar äro i beständig rörelse i sundet för att
preja alla frän Östersjön kommande fartyg; de frän
Riga förses medlen grön flagga, och mäste owillkor
ligen passera uran alt Skeppare eller manskap fä
komma i land. Man har berättat att en Skeppare
frän Riga, som bliswit förhindrad komma i land i
Helsingör, warit i land pä ön Hwen; men detta är
lyckligtwis lika ogrundadt, som berättelsen att ett par
fistare pä Rää bliswit derstädes instängde, einedan de
stola hemkommit med ett litet parti spanmäl, som de
misstänkts hafwa tillbytt sig pä ett fartyg frän Riga.
Skall den förödande smittan icke kunna o^hällas frän
Swerige, är det troligt att den sörst stall intränga
pä <skänfla kusten frän fartyg, som passera sundet
och staffa sig kommunikation med kustboerna, som stän
digt ligga ute pä fiste. Konungens Befallningshaf»
wande har emellertid redan anbefallt skyddande ät
gärder och reqwirerat kanonslupar till kryssning wid
kusten i Sundet, och allmänheten kan säkerligen göra
sig full förhoppning att intet underlätes af auctori
teterna till farsotens afwärjande.
Calmar, d. 11 Juni. En kurir, som i förr
gär frän Stockholm hit anlände, har medfört ytterli
gare ordres och föreskrifter i afseende pä de försigtig
hetsmätt, som bliswit anbefallde till att förekomma
cholerasmittans införande. Hwad w5r ort beträffar,
tyckas dessa ätgärder wara sä mycket mer angelägna,
som twenne staden tillhörige fartyg för det närwa
rande befinna sig i Riga. dit smittan redan anländt.
— Utanför Gräsaärd, pä östra sidan om öland, har
i dessa dagar ett Engelstt stepp strandat, med last
intagen i Petersburg.
Carlskrona, d. 11 Juni. I Torsdags af
seglade härifrän Fregatten af Chapman till Brasilien.
Fregatten ätföljes af Korvetten Iaramas samt en
Norrst Brigg till Cherbourg, och stall den sednare
förena sig med Fregatten wid Fleckerö.
— Kongl. Majtt har i Näver befallt, att, utom
den under Prem. Löjtn. v. Krusenstjernas befäl re-

Sida 2

dan afseglade Kanonflspm, ännu Z:>» däck.ide Ka
nonflupar stola klargöras, för att aisegla sä snart
Order deroin ankomuia.
— Ienite Slitö stall äfwen
Sandhamn inrättas till Karantansxl^rs för be far
tyg, forn ankomma frän alla ä kristen frän Weichsel
flodens utlopp till Estlands östra grans belägne
hamnar.
— Under den 2? siffl. Maj, bar Förwaltningen
af Sjö-Ärendena bewiljat tjenstebyte emellan Kam
marsörwandten i Sjö-Militie'Kontorrt, Expeditions»
KommiAarien C. P. Lundgren samt Kamniarförwand
ten i Kcinnnar-Koiuorel C. Z. Hiibeiitick.
— Till Landshöfdinge-Embetet tarstÄes stoll i gär
genom bref hofwa ankommit den oroande underrät
kelsen, att spär till ten kontagiösa eller pestartade siuk
domen Cholera Morbus wisat sig pä ön Hven, hwa
rest fartyg frän Riga , som blifwit aswiste irän Kö
penhamn, stola ankrat, hwarefter arbetsfolk, som
kommit om bord, hostigt siiiknat och dött. Änren
ön Bornholm hälles för miAtänkt, och lärer, i an
ledning af deKa underr^telser, hastiga mätt och steg,
till förekommande af en sä farlig smittaS öfwerls
rande till Swensta kusterne, blilwa widtagne. Ef
ter erfarne Läkares utsago stall Eholeran wara far
ligas! och snarast angripa personer, som äro begifna
pä starka drycker, hwaremot den so», förer ordentlig
och nykter lefnad, stall hafwa mindre af sjukdomen
att befara.
Helsingborg. Frän den 21 till den 27 Max
hafwa 2Z4 spannmäls-laster passerat genom Hr,sund;
af desia woro 74 bestämda till Brittista, 48 till
Holländska, 6? till Dansta, Swensta och Norrsta
damnar, l4 till Bremen, 5 till Hamburg, 4 till
Leer, r till Emden, t till Antwerpen; de öfriges de
stination är obekant.
— Swenste krigsskeppen, fregatten af Chapman,
förd af Kommendör-Kapten Lagerberg, och korwetten
Jarramas, förd af Kommendör-Karten Ccv
, an
koin mo i dag pä förmiddagen hit i Sundet och baf
wa lagt sig för ankar rä wär redd. Fregatten lärtt
troligen stola afgä till Brasilien.
— Spannmälspriserne härstädes äro: Hwete 2?
R:dr, Räq i? R:dr, Korn 6:radigt 15 R:dr, Korn
malt >5 R:dr, Hafre 8 R:dr, allt R:gs.
Boräs, d. 3 Juni. Torgpriserna förl. Lördag
woro: Räg 25, Korn r7. Blandsäd r8, Hafre r?,
R:dr per Tunna, allt R:gs.
WtriSes K g heter.
Polen. Frän Warschau bekräftar det sig of
ficielt, alt General Gjelgud förenat sig med Generat
Dembinsti och inryckt i Litthauen.
General Sierakowsti hade, enligt bref frän Pol
fla gränsen af den 3, i Augustowsta gebietet flagit
den Frickensta corpsen, och tagit 4 kanoner. Den
na berättelse war likwäl icke officiel; men dagen der
pä ankoin underrättelse att haris troppar wid Mari»
ampol hade jemte insurgenterne lemnat Rysta ar»
meen en lika blodig batalj som den wid Ostrolenka,
men att utgängen hade warit wida fördelaktigare för
Polackarne. Nägra detaljer ätföljde icke.
En annan berättelse säger att Wilna genom Z:ne
förnyade stormningar stulle blifwit taget af insurgen
terna
Z Podolien hade likaledes en batalj egt rum >m-'i>
der den gamle Rzewustis be^al, wid Human. 1200 '
Rvsar ble^wo pä platsen. Inga detaljer. Uppres» ^
ningen i Potolien är allmän, sedan godsegarne
gifwit sina li/egne.
Ifrän Ukraine äro Deputerade utsände till Mol?
dau och Wallachiet, att förmä deffa provinser under- S;m
stödja resningen.
Den med förra posten omtalade berättelsen alt
General Chlapowsti hade tagit 5 kunoner, hade yr
terligare bekräftat sig. Pä Riksdagen hade wäckls
fräga att in strän ka nationalregeringen, äfwensom det
troddes att Furst Ezartoristi stillle blifwa ntwald tiU
Regent. Den bekanta patriotista föreningen har till-
'
?•
kännagifwit att den nu upplöst sig.
Wid Ostrolenka stall en bög militärperson haft \
wa blifwit buren frän stridsfältet pä en med balda;
fin försedd bär och ätföljd af flera adjutanter; dettc:^ K
har i Warschau wäckt mycket uppseende och torid i
möjligen hafwa nägen gemenstap med ryktet oir
Pastewitscks utnämnande till Gen. en chcf för Ryl?r
arineen i Polen. Gen. Gjelgud har, i förening mets 1$
Gen. Dembinsti inryckt r Litthauen.
Tankar wid Fru Sophie Lindahls, född AroseninS»
Graf pä Hstra Husby kyrkogärd, d. r& Iu»> >
»8Zl, hennes Begrafningsdag.
Der han springer GoAen. Glad han leker
Med de blommor smä wid grafwens rand.
Ler ät lifwet, ler ät dödens hand,
Denna hand, som wärenS blommor bleker,
Herrstar öfwer wanstlighetens land.
Se I honom, menn ista!' din bild.
Liksom du han öfwer lifwets kanter
Swäfwar sorglöst, anar er des branter
Ej deg svetfar; synes liksom stild
Ifrän sorgerna, dess anförwandter.
Stackars gosse! snart du dock fär lara
Hwad, af lifwet, blir din dystra lott.
Ovalen ack k det äro dessa blott
^
Som du dömdes, att i lifwet bära,
FöddeS du i koja eller flott.
Wäl dock att ej barnet kan fbrstä
Denna lärdom, werlden snart stall stänka.
Wal att sin förlust de ej betänka
Kunna, dessa moderlösa smä,
f
Ej de tärar de kring sig se blänka.
Ty, om de allenast kunde ana
Hwad wi andre kände dä, 0 Guds
Med ett smärtans ord, ett sorgens ljud
Oss förkunnades att re'n sin bana
Modren slutat, efter wacktarns bud:
O! hwad wore lifwet dä för dem?
Blott en öppnad graf, en wissnad lilja!
Deras enda önstan? Att fä stilja
Sig frän jorden, akt i hennes hem
Lyssna till och lyda hennes wilja.
I lii

Sida 3

Detta tränga rmn, der hon stall hwila.
Denna hulda niaka, svin sä öm
Gjorde liswct till en sällhets dröm;
Wid hwars sida tiden syntes ila
Som, oin wären, rsbefriad ström;
Denna ömma mor, son» stilla log
Ät de telningar, som syntes sprida
Glädjens blomster inwid hennes sida;
Delta barn, som stönt exempel log
Utaf egen mor, all käligt lida
ödets pröfningar, dess dvstra stiften:
O! det rummet är ef blott en grof I
Nej! ett hwilorum, som Herren gaf
At den trötta; Han wid mörka GriftM
Bojan bröt och gjmde fri en flas.
Utaf qvistar och af blommor stönt
Ar det ziradt derföre och prydes;
Tv, som hoppets färg, det gröna tyde?.
Alt, hwad ädelt ar, det smyckas grönt
Dch don högstes ledning endast lydes.
Za! fe rundt omkring naturen grönskar.
Alt är flaöt i wärens stöna drägt
Jorden känner sig med himlen Mgt!
Blott dit upp hon stivar, hon fig önskar
Flytta fä med windens lå-ua flägt.
Men hwad är som mellan raaen der
SorgUgt dystert strider fram xK wägen.
Mellan den, för winden böjda Tegen?
Döden inom Kfwets ram det ar.
Klockans toner kda tunga stegen.
Nu de nalkas närmare till grafwen.
Snart de stadna. Sörjande och stum
Blickar mannen till det hamsta runr
Der den trötta sänker wandnngsstaswew
Rörd af dödens pustl tock lätt och ljum.
^ Far sch son, de blicka äfwen dit,
' Sänka ögat, krossa sönder tären,
Dch de djupa, smärtsamt kända faren
. Delas utaf dem, som nalkas hit
1 Att fran wagnen lyfta tunga bärem
Nu den bäres in i templet? gärdar.
Under säng och bön. Med höga ord
Wiges snart, samt med en smula jord
Stoftets hydda, till de dunkla wärdar,
Der förgangligHeten rätt blir fpord'
.
Under trädets stugga fänkes se'n
Ned i grafwen djupt den fallnas hydda;
Ack, för ewigt! nu de är o ssydda
Stoftets minnen af en hi»unelstt ren
Zntet mer kan dem här nedre stydda.-
Men dess andes >n!nnen ewigt lefwa
Dch de sörjande de trösta snärt
Hennes dygder, hennes mildhet klart
Zvsa upp de mörka moln som swäfwa
Dystert nu, men stmgras uppenbart.
Och när himlen lyser ren och klar,
— Wisar bilden af den fälla döda —>
När pä grafwen ären blommor föda
Blomstrande sä stöna som bon war;
Dä blott glädjens tärar stola stöda.
Musikalisk Soiree.
Med Högwederbörligt tillständ och benaget fritrfa
de af Herrar Amateurer, gifwer undertecknad, Tisda
gen d. 21 demies, mi Himmelstadlunds Brunns-sa
lon, en mnfikalist Soiree, dä följande stycken komma
ort exequeras. r. Onverture af Pasr. 2. Souvenir ve
Vienne, Stor Rondo Brillant för Violoncelle, af B.
Romberq, exequeras af Undertecknad. Z. Violin-Qwar
tett as L. v. Beetboven. a. Introduction och Aria ined
Variationer för VioloncelZe, af S. Ronsselot, exeque
ras af undertecknad. 5. (Obestämd). 6. Stort Diver
tissement af DoEauer för Mowncelle, exequeras af
undertecknad. Billetter a Z2 ss. b:co st. försäljas uti
Herr Romans bod, äfwensom wid ingängen till Soi
técn, som börjas kl. half 7 e. m. Ä. Gehrmann.
Med Högwederbörligt tillständ hafwa underteck
nade äran, att Söndagen d. i? Juni, mi Stora
Salongen wid Söderköpings helsobrunn uppföra rn
fullstämmig Concert, dä följande stycken komma att
exequeras: Första afdelningen, k. Sinfonie af Mozart.
2. Potpourri för Mjl af Keller, exequeras af Bock.
5, Philonicle, Rouiance för fKnq med obligat Flöjt,
af Pancero», fjunges af en miisikälstarinna. 4.
nationer för Molin af Skowifcheck, exequeras af El
wers. Andra Afdelningen: ?. Fantasie för Pianon
förte af Herz, exequeras af Löders. 6. Divertissement
för Flöjt, af Linepaintner, exequeras of Bock. 7.
Dubb.l-Variationcr för 2:ne Violiner af Maurer, exe
queraS af El^rs och Löders. Billetter a Z2 si. B:ca
säljas uti unvertecknades logis pä Gäsiqiiwarcgärdett
famt wid mgäugen till Concerten, som börjas kl. half
6 e. m.
C. F. Bock. P. Elvers. Löder s.
frän Stockholm.
I morgon Söndagen d. ly Juni ämnar nnöerti cknav
hälla stm-bal i Hiuimelstadlunds Brunnssalong »>ed de
Elever som denna termin begagnat min underwis
ning, bwarwid Regiments-Musiken kominer att bi
träda. Förde af Resp. Herrstaper, som behaga hedra
mig med sin närwaro, finnas billetter a 52 ss. ban
eo stycket att tillgä i mitt logis hos Bryggaren Le
venbagen till kl. 5 cstermiddagen samt sedan wid
ingängen. Början ster kl. 6 och flutas kl. t.
C. M. Sundström.
D O ktt:
Att f. v. Skoma?aremäffaren Petter HägerssrömS k5ra
maka, Brita Elisabeth Widmark, b. 14' dennes gill»
ailed, uti en Slder af »Zra 46 är, warver cndaA pä detta sStt
ASgtingar, gynnare och wänner wkxdsamt tillkänuagifwet.
Sitt FabrikS-arbetaren Hane Oiieryvlmskära maka An
na Christina,afled Ma den 16 Jimi kl.half till3pä mor»
gonen, uti en Sider af 42 Sr och 6 män.; ömt sörjd och sak
nad af maka och 4 barn, warder pä detta sitt tillkäniiagifwet.
Waktmägaren Carl K. Liljas Enka Catharina Lilja,
född Andertzon, död ven >Z Inni uti en äld» af W är; sörjs
och saknad as slägtingar och wänner»

Sida 4

Döv i Orten.
VÄrdsamt tillkännagifves, att Inspectoren Pehr A
djolph LSfgren, född 1744 d. 34 Junii g. st., stilla
afl«d pä frälsehemmanet Hagneryd d. 15 Junii I8JI.
Examen m?6 floiarne uti Gustafviansta BarnhuS-Sko»
lan oni1Ä(lr« Tisdagen den 21 dennes kl. io f. m. Norrkö
ping den >8 Inni ,«Z>. Matth. Kjellenberg.
Söndagen den ,g denneS kl. 4 eftermiddagen, anställeS
kramen med gökarna ut! Ebersteinsta SöndagS-Scholan.
Norrköping den >8 Juni iLZi. Pehr Er. Rudebeck.
Anmälde Wesanve:
Den 16 Juni: RikS-Antiqvarien m. m. Liljegren med
Fr» frän Srcckholm, bo i f. d. Winbergsta gärden. Den >7:
Under-Lieuienanten Kuylenstjerna fr. BoräS, Prowisor Wet
terling sr. Linköping. öswerste-Lientenanten v. Exen sr. Wester
götbland. Bokhällaren Appelqwist fr. Ätwidaberg samt BrukS
patron Gre^we v. Schwerin och Capitaine De Geer fr. Stock
holm, bo pä Gästgifwaregärdeu.
M u n a 6 r e I f e r:
Wid det i dag här S Rädhuset förrättade wal till Leda
möter och deras Suppleanter i TareringS-Committeen här i
Staden tor innewarande är, hafwa blifwit utsedde, bland
Ridderstavet och Adeln, till Ledamöter: Herr Afiverste-Lieute
nanten cch Riddaren af Kongl. SwärdS-Lrden Fr. Aminoff,
Herr Majoren och Riddaren af Kongl. SwärdS-Orden Wolf
felt, Herr Maivren och Riddaren af Kongl. SwärdS-Orden
Fk»lyen, Herr ProtocollS>Secreteraren Grefwe Schwerin; till
Supvleanter: Herr Majoren och Riddaren af Kongl. SwärdS
Orden C. I. Dn Rietz. Herr Majoren och Riddaren af Kongl.
Swärds>Orden von Post. Bland Presterstapet, till Ledamd
ter: Herr Kongl. Hor-Predikanten M. Kjellenberg, Herr Kor
koberden P. E. Rudebeck, Stads-Comministern Arwedhon,
Scholae-Läraren Häoerstrand; till Suppleanter: SvinnbuS
Predikanten Könsberg cch Adiunctus Past. a- Praepositi Wik
ström; — bland SiöndSpkrsoner, till Ledamöter: Herr Pro»
tesioren, Provineial-Läkare» O. Norens, Herr Rävman I.
I. Gäse, Herr Rädman P. Zetzell, Apothekaren C. M. En
geibrecht; till Suppleanter: Herr Profeöoren, StadS-PVvsicuS
®. Eritfon, Wäsmästaren I. Söderwall; — bland Borger
stopet, till Ledamöter: Talman, Handlanden och Fabrikören
I. Swartz, Talman, Fabrikören C. Wetterling, Vice Tal
man, Handlanden I. Ringborg, Vi» Talman, Bakaren N.
Ternell, Herr Bruks-Patron och Riddaren M. L. Ekelund,
Hondlanderne G. E. Gylling, I. G. Asklöf och P. G. Malm
flre«v Fabrikörerne Jöran Sääs och C. C. Pamo, Conditorn
Laur. Strömberg och Eoopv. Skepparen O. Hammarsten,
somt <ill Suppleanter: Handlanderne I. A. Lönngren, Er.
Aderman, Skomakaren Berggren och Bleckstagaren Peterson
d. i. Och wille de sälunda walde Ledamöterna i Taxerings
Commiiteen, infinna sig till Taxeringsförrättningrn. ä Rsd
huset härstädes, den dag som dertill af Konungens Resp. Be
sallningShafwande blifwit utsatt, eller Onsdagen den 22 den
neS, kl. 3 förmiddagen; men stulle nägvn af Ledamöterne wa
ra af laga förfall hindrad i Committeen biträda, bör derom
sä tidigt förut hoS Magistraten tillkännagifwas, att i stället
Suppleant mä kunna tillkullas. Norrköpings Radhus den
,5 Inni ,83i. Borgmästare och Räd.
Den wanliga Bewillninga-Taxeringen för innewarande
8r, företages a Rädhulet häi-stades Onsdagen d. 22 nästi,,.
yundande Juni, kl. Ätta (8) pä morgonen, da de af Ela
dens innewänare, hwilka anse för sig nödigt, att i ett eller
annat afseende sin rätt wid detta tillfälle iakttaga, äga att
i sädan afsigt hos Tarcrings-Committéen sig anmäla. Norr
köpings RädhuS d. 3c> Maj 1831.
Borgmästare och Rad.
Jemnlikt Kongl. Maj:tS och Rikets Höglsfl. Ccmmcrce
Collegii till Magistraten ankomne Kungörelse af d. .^dcnneS,
meddelas till wederbörandeS kännedom och efterrättelse, att,
till asböjande af de hinder och uppehöll, för hwilka Swensta
fartyg under nuwarande förhållanden i afseende pä farsoten
Cholera Morbne kunna, i saknad as SundbetSbetyg, blifwa i
främmande hamnar blottställde, hwarje Swenstt till utrike»
ort asg-iende fartpg bör wara iörsedt ined betyg öfwer helso
tillständer i afseglingSorteu, utfärdadt af den Nations Consul
eller Vice-Consul pä stället, till hwarS hamn fartyget ir.dcsti-
V:
iÄB
Ängsartyget Ormen Länge algär härifrän till St
Holm Tisdagen den 21 Juni kl. 7 pä morgon. Fragtgz
med ätlöljande fragtsedlar, samt wagnar, mäste wara om b
till Mändagsmiddagen. Widare uuderrättelse erhälleS
undertecknad. Fr. WelleniM
Ängkartyget Föreningen afgär härifrän till Et
Holm Lördagen d. 26 Juni kl. 12 middagen. FragtgodS 1
Sttöljande fragtsedlar, samt wagnar, mäste wara om bord
Lördagsmorgon kl. 9 Widare underrättelse erhälleS HoS
dertecknad. Fr. WelleniuÄ
Ängsartyget Föreningen gör Midsommardagen L
resa till Marmorbruket. Asres.m ster kl. <> om morgon och L>
kommer kl. >0 vä alton. Restauration finneS om bord. i,
letter a Z2 x. Banco stycket erhälleS HoS undertecknad.
Fr. Wellenin- 1.:
Ankomne: Capit. Sandberg och Dahlgren frän t
beck med styckegods, Bergström, Andervon och Modsen
Norrige med Gill och fist, G. C. Ählström frän Stockh»
med räg och diverse.
Under lastning: I. P. Ahman till Stockholm, Jarj
till Malmö och Götheborg.
Asgängne: E. G. Ählström till Stockholm med jern
diverse.
Trenne Albert TheophronS Oljetaflor, i dag
komna till SdndagS-Skolan, äro der att bese tills d. 28 I >
Kjellberg
Nästa Mändaq d. 20 dennes, kl. 10 föriniki
flen, utlemnas till Prenuineranlerne pä denna tiM
ock sälj- s ätiven särskilt lill andra, sä längt tillgäng
iiikdgi'wer, ett Exlra Blad, innefattande i onmf'<
ning de underrättelser, som i Riga utkommit ii
svmplomer af Cholera Morbus, föranledande:t
sakerne dertill och försigtighetsmätten deremot, de i
sjukdomens början före LäkareS ankomst nödige cl i
tcmedel och säkerhetsmätt för dem, som stä i r i
beröring ,ned de sjuke, saint om rökningarne, so ,
afseende pä sjukdoinen äro nbdwändige.
neradt, eller; i fall samma Nationkber ei äger sädanel tien
fiemän, af nägon annan Nations Consul eller Bice-Conlw
som der kan wara anställd, eller, i händelse Consul eller V
ce-Cvnsul ej finneS, utaf Magistraten i Staden. Norrköping,
RädhuS den >6 Juni >8Z>.
Pä Magistratens wägnar.
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Ester derom as Borgerstapets äldste gjord framställni»
har Magistraten funnit stiäligt fastställa följande Taxa ä o
gifter för Ständplatser. som Handtwerkare m. fl. frän o\
dra Städer, hwilka besöka Marknader bär i Staden, och i
sa försäljning antingen i MarknadSständ eller ä sä falla.
Krämarebord, bädanester stola erlägga, neml.: Nipperhandl
re och dylika B:co R:dr 2; Guldsmeder. >: >6; BoräShan^
lande, 2 R:dr; Skomakare, 2 R:dr; Jernhandlare, >: >
Hattmakare, >: >6; Sockerbagare,»: >6;Tenngjutare, >: Z
Swarfware, \o §.; Handskmakare, 1 R:dr; Bleckslagare, a
R:dr, dito med lagnerade arbeten, >: Z2; Garfware, 2 R:>
Bundtmakare. 2 R:dr; Svegel-Fabriqneurer, 2 R:dr; E
delmakare, > R:dr; Sämstmakare, >: >6; Bokbindare, »: ,
Repsiagare, >: >6; Krukmakare, 4» 6«
'
» Kammakare, 1: 2
Kovparflagare, 1: >6; Kardmakare, 1 R:dr; Gelbgjntare,
R:dr; Smäkrämare, med och utan Ständ, hwilka här it
äro nämnde, >6 t., hwarwid detzutom anmärkes. att om twa!
ne eller flere gemensamt begagna marknadSständ, stola..
dock, hivar sör sig, afgift för StändplatS utgifwa. Norr
pingS RädhuS den g:de Juni >8Z>.
Pä Magistratens wägnar,
* C. F. Lbwena dier.
. . I. P. Nelandi!
Skepvs-Underrättelser.
(Ett Bihang följer ^
Nästa OuSdag kl. 5t.au, utgifweS följande Blad^l
Ad. Fr. Raams Enka.

Sida 5

Bihang
till Norrköpings Tidningar, Lördagen d. 18 Juni i8zi.
Kunqör? Ifer:
©om Wällofl. Magistraten denna dag körordnat, att den
tomt, nnder N-o ,, so», H:r Brukspatron Norstedt fäldt till
Klädstopparen Dahlberg, och är beld.flcn uti Qwadraten Kro
ken, af Norra Qwarteret, af mig stall a>mätaS och fflljaS
ifrån den Stadsjord, som tillgränsar nlom stadens staqnette,
hwarom twist n pst ätt, fä fär jag härigenom kalla ej mindre
deputerade ak Stadens 24 äldste, än Herr Brukspatron Nor
gedt och Klädstopparen Dahlberg, samt den till nämnde tomt
angränsande tomtägaren. Fabriksarbetaren Mejier, atl ä stäl
let sig infinna. Tisdagen d. 21 »li innew. män^d, kl. >0 f.
m. Norrköping d. 16 Juni i83>. Pä Embetes wägnar,
Jac. Nystrand.
Genom öppen och friwillig Auction, som förrättas & Män
dagen l. -?:de och Tisdagen d. 2«:de i denne mänad, uti
Gärden N:ris 26 s- 3», Stt Pers Qwarler wid Wester tull
här i Staden, försäljes lramledne Herr Bibliothekarien, Con
sistorii-Notarien och Riddaren Janzons qwarlätenffap, bestä
ende af en brillanterad Bröstnäl, Guld, deribland en Snus
dosa, Fick-nhr, dels af Guld, dels af Silfwer, flere hundra
de lod modernt och brukbart Bordstlfwer, Ljusstakar, Rakassar,
Snusdosor och en Speldosa ä!wen af Silfwer, Ljus- och en
Bord-surtoute m. m. af Pläter, Malm, Koppar, Bleck- och
Jernsaker, älssilliae
^
Estamver och tarlor, deraf 3;tie mälade i
'dia af Hörberg, Biister och Tastor af EipS, större och min
dre Speglar, Mahogonv-bord, samt Mat» och Spelbord, Eof
for och stolar, klädda dels meb Siden, dels andra tyger, och
en del stoppade nied Tagel, Cdissonicrer, DragkiiZor, Skänkar,
Coffertar, Boklkäp och Hyllor, flere Chulull, deraf twenne af
Mahogonv, saint ett inlagd! med Elfenben, 4 st. wackra och
moderna Bordstudsare, > wäggubr, Glas och Pr^cellaine, fi
nare och grdire Duktyg, Säng- och linnekläder, Tagelnuidi as
ser, Mane-gangkläder, en wärgstinSp-Us och en Tulupp, Kopv
och Kar, en Holsteinar-wagn, e» Trilla, en wuttenivagn,
samt Kör- och Äkerredss^p, ett par hästar, och 3:ne goda kor,
m. m., hwarsönikan bebyggda lägenheten Fridhem här wid
Staden och den sa kallade Sniit-lyckan wid Tanneforsi om a:ne
tunne- och älla kappland Sker, saml hälften af en fjerdeoarl
i Fahlu Grunva, jemlc arrende-rättigheten S en, intill Frid
Vem belägen Stads lycka klockan precis lolf ä 'örsta AnctionS
dagen, hivar idr sig komma all utbiudaS, och jorden af bli'
wande inropare genast lilllrädaS med dera wä,rande grdda, fä
till säd som gräs. Närmare upplysning om fastigheternes be
staffenhet, erhälleS af Herr Magister Sevön, boende i olwan
nämnde gärd.
— Betalningen fdr den lösa egendomen er
lägges efter Auctions-ordningen, men för fastighets ne, va sätt
wid Auctionen kommer alt bestämmas. Linköpings Radhus
den 6 Juni 1SZ1.
Borgmästare och Rad^>
ii 1 1 1 !'
a 111:
I ??. Schmidt 5- C:S bokläda : Nägraord till dcn Swen
ffa Allmogen om bränwinetS förderflighet, 4 v., och dä re
qvisition pä minst 5o ex. göres, 3 g.; Axel och Louise, eller
trofast kärlek, Swenstt original, del. >, >6 K. , allt b:co.
HoS Bokbindaren Spfen: Cholera MorbnS; uppkomst,
härjningar, kiirmelhod och preservativ, eller Skrifter ulgifna
> Tyskland och Moffwa är >8Z>,af SwedeniS, 4<> K., alltb:co.
Hos Bokbindaren Lysen: Moina, Romantisk berättelse
ur Polssa historien af Bronikowsti, 32 p.; Eolsharpan, ett
ifdio frän iordom, >. 2. häftet, 3 R:dr; Swensta Noweller,
2l'j> >, Agda, berällelfe frän Konung Glistas <:S lid, 40
Dilv Nio 2, Siward KruseS Bröllop, med c» Musikbilaga,
1 Ridr; Walda Noweller i Kwenffa öswerfättningar,
häftet, 24 Z.
-dje häftet, 28 tz.; Nemesis, eller det straffan»
de odet, af Oehlenschläger, >2 Johannes Fjellman, Ro»
man, förra delen, « 8; Wildswins-jagten, en dramatl(T dikt,
3a g., allt b:co.
H°« Olof Eschelsion, boende wid Gamla torget, säljeZ
nyligen inkomna nlländfla Mineralwalten, säsom SellerS,
Spaa och Pyrmonter^
Engelss SienkohlS-^rnipa, Alnn-Slam, Fahlu Rödfärg,
Victriol, GolllandS slipstenar, Ärderbillar, Spadblad.
walsade Jernplälar. Band-och Stängjern, Österby och Garw«
stiihl, de Näste dimensioner Spik, Win-ällika, Färgstofter och
Specerier samt Lerpioor HoS Adolph Hallman.
Frissa Citroner tju facila priser HoS C. éfchelpon.
Frissa Citroner och AnjowiS vä kaggar hos G. Sander.
God och wiklig Räg wid Gamla torget hos Ol. Escheiöon.
Frissa Citroner lill facilt pris hos Stake & Lagerquist.
Frissa Cistoner HoS I. A. Lönngren.
Ut! Joy. I. <schuber«S salubod wid Tysta lorgel, för
saljeS lill facila priser, Engl. hwitt Bomullsgarn, goda lds
er, fin Lsu äe Coiogr,e, swarta Bombasiner, coul. Warduk
m. ni.
Större eller mindre parti mursten a Z2 R:dr >oou:det.
fom asiemnas pä an wista ställen, dä regvisilioner derä i»le-!>
»aS bos Traktör Schelin.
Frissa Cilroner HoS I. ?. Hammarqvist.
NotÄands hwitkalk om bord ä Briggen Carl Johan,
dä Capten Wastiöm efterfraflas.
En bor är till salu, hwarom priset kan öfwerenSkom
maS med säigeri-arbelareu EnbomS Enka, boende pä Träng
suiidSg^tan.
HoS Skomakaren A. Gillqvist som bor ull f. d. Sid
walss^ gärden xä Wäster sinnes färdiggjorda fruntimmers bock
stinnsftor lill falu >ör »modererade priser.
I. Ringborg fbisäljer till facila priser nysi inkommen
Bergens och Stavangers Eill,Slorscj, Längor, Rolsser,
Nonst Cabeljon 111. 111.
Krusbär lill stufning bos Ingenieur Falk.
God pautis i mindre partier wid Sockerbruket pä Saltängen.
^
Mälade tnanljattar för > 5:dr 4» samt halmaalle'.
Afwen emoltages Jtalienssa hatlar lill ailagning. samt kör
färdigas bareller, i Frn Örtegrens hus pä Westgölhegatan«
> lr. uv. Pä samma ställe säljas några alnar fpetötyU siv
godt pris.
_
*
Tienftsbkande:
En trädgZrdsmästare som äfwen kan ssjöta orangeri och
winkast, önssar drlik lienst nästa sipttningstid. Underräl!e!s«
om den sökande erhälleS pä boktrvckeriel.
En pngiing, som redan är nägot bfwad i minuthandel,
inskar condilion i samma yrke. Närmare underrättelse lem»
»ar C. I. Lindblad.
I tjenst S fl u n b o f:
En a 2 hvggliga gofar kunna fä komma i Skomakar
läran. Anwisning lemnas pä boktryckeriet.
Tre mil frän staden ästundaS en betjent, som kan före
wisa antagligt bessed om pålitligt och anständigt uppförande
samt sticklighet i öfrigt Uti de göromål som waiiligen fordras
af en sädan person. Widare underrättelse om lönewilkoreii
sär den sökande, dä han anmäler sig pä boktryckeriet.
En kunnig, nvckler och arbetsam ö werstarare, som ^r
stär allt hwad en sadan bör kunna, kan med början a' nästa
manad erhälla förmånlig tjenst.
' Adre^ xa dokli^ciiei.

Sida 6

9?ii genast en enka etter piga som Fan firejil ett mindre
huHSll. Stället nämnet pä boftrorfcrieK
En floéc omkring >8 a 20 ärt Lider kan sä komma i
Smedläran nu genast. Anwttniug sät hot Linnwäswaren
Junknpckel. Äsiunda? att bvra:
Ett stilla och mindre hushall tussar fä hora den , näst
kommande Ort. ett godt rum med del i kdk vä nedra Norra
trakten ak staden, Swar afwaktas i sdrseglad billet till S.
VI.» som inlemnas pä boktrvckeriet.
Utbjudet att bvra och arrendera.
Till instundande marknad sinnet rum med meubler att
bvra sfr resande i gärden N:» 3» ivid östra Kyrkogatan i
Rpköoinq.
Twenne hyggliga och glada rum med garderob wid Giver
stcrgata, uthoret vZ Z:ne mänader, frän d. » uästk. Juli till
d. 1 Ort. Adre? pä bvktrrckeriet.
Ett rum med eller utan meubler är nu genast att hyra;
Äfwen uvvaZiiing om sä ästmidaS. Widare underrättelse pä
toktrvckerie». . ...
En ensam wämng, bestäende af Z:ne hyggliga och wackra
rum, samt kdk med därtill bdrande nödige uthus, samt del k
säker och välitlig källare, äro den > Oct. detta är ledige att
bvra pä Norra trakten w'd reel gata, hivarom widare upp
Ilning sät v! boktrvckeriet.
Ännu äro näqra kobeten bfriga pä Blirholmen, hwar
»m kan dswerenSksmmat med I. Ringborg.
AdrI oradr:
För kort tid sedan fdrloradeS en siden-näsduk. köreställan
tt en Hjortjagt. Wedergälluing ntlokwaS fdr dest tillrätka
fiaffande, dä anmälan fler pä boktrvckeriet.
Onsdagen den >b dennes ldrloradeS en dubbel tumiiock,
pä ena sidan stod 1809 instämolat. Den som densamma >wo
Viltat och inlemmar pä boktryckeriet sär 1 R:dr R:zS i wc
dsrgällning. .
. . ^
^
! östra ttaklsn af stadrn, är pZ okänd»
s
o
d
f
ällning. .
. . ^
^
Mur ett hut p! östra ttaklsn af stadrn, är pZ okänd»
sitt birtkominen en fltswermatssed, med jUmpeln E. S. k.
och sirsirdigad as Buibsmeden A. Ram, om S lodt wist.
derlig wedergällning »tlofwas till den som benne tlllrättassas»
far, dä anmälan sser pä boktryckeriet.
En resande fbrlorade ftr omkring 4 weckor sedan, en jagt
hund som till iärgen war swart, mycket mkrkhärig, med hwit
ring kring halsen och hwit spett pä swanseu, uägot gammal.
Den denna hnnd tillrättassaffar anmäler sig hot Sadelmak»
re-Äldcrmannen Elmrot^ emot wederMning.
Diverse:
Till nästkommande l Öetoder kan en hygglig iungfru ek»
ler Enka Man barn fä hyresfritt med wedbrand mot uppag»
ning m. m. hot ett ensamt fruntiitmrer fä begagna ett rum.
Stället »ämnet pä boktryckeriet.
Gom ett bref till Hans Kongl. Maijt C. I., btlfnit i
härwarande Bost-Eonloir inläimradt, men vetta brek, enligt
gällande sbressrilter ej fär med Posten afsänsat, sä giswe»
brefafsändaren härmed tillkänna, det han äger att ä Post
Contoiret ätertaga sä wäl isrägawarande bref, som det der
fdre erlagde postoorto. Norrkdping i Kongl. Post-Contoiret
den 9 Inni i8Ji. I. M. Sodenstierna.
£>>, hwilka haswa oafgiorva affairer uN' asi. Bokbind«rea
P. M. Hällstrdmt Sterbhus, behagade i anseende till snar»
fdrestäende bouppteckning, ingifwa sina räkning«r eller betat»
sina ssulder inom denna mänadt slut till undertecknad. Norr
köping den II Il»ii >8Z>. M. I. Wikström.
Paraply-ställningar reparerat vch sdrsärdigat as Kjellgren>
boende i Bjurbäcks gärd wid Qwarugatan.
ÄstundaS ett lZn pä 3oo R-dr D:co, emot säkerhet uti
en brand^örsäkrad egendom. Swar afwagtat uti förseglad
ViLettill F. G., som inlämnat pä hzktryckeriet.
Rättelse: I sdregäende N:o, Z:dje sidans ,:dra spaik^
rad. 2.
'
, uppisr., iir: HossUzaren. Lät: H»s-Bag«r»».«
Norrköping, rLzi. Adolph Fredric Naamö ^nka.