Norrköpings Tidningar Måndagen den 20 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1831-06-20
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1831-06-20
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1831-06-20
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1831-06-20
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Måndagen den 20 Juni 1831

Sida 1

Extra - Blad
till
NGNN
tutt
Nändsgen
V. 20 Juni 1831.
Cholera MdrbuS.
För att gikwa en och hivar ett tydligt begrepp
0 om fymptoinerna, hwarpä Cpoleran ines nog,
anhet kan igenkännas och urstiljaS frän andra
tkdomar; — a:o örn de denfainina föranledande
saker; — Z:o om förstgtighetsreglorna; — 4:0 örn
wid desi yppande före läkareS ankomst nödiga bo
^
»ledel; — 5:o om säkerhetsmått för deln, soln fil
nära beröring nied de sinka, lemnäs föliande till
llmän kännedom ur 121 punkten i S:l PelerSbur
!^r Tyska Tidningen.
I- Hufwudsakliga Symptomer:
Swindel, en tryckning och hetta under hjertgro
;n och oinkring magen, ängslan, ofläcklig törst, uvv
»stning, magplågor, krafternas hastiga astaqande,
larrhee, uttö-nning häda wägarne af en wärsta lifs
lande gurklake eller blodwatten, kyla o,n körter, hän-
1 :r och hela krovvens yta, krainpe i händer och köt
r, lindriga, nästan omärkliga pulsflag. De öfriga
mfallen och förändringarne i sjukdomen stro ulsör
rgare bestrifna i de öfwer detta ämne af Medicinal
^det utgifna strifter.
li- Föranledande orsaker.
Utom de allmänna orsakerna till denna sjukdoms
tbredande, finnas ännu Hägra omständigheter, som
röra mennistans kropp mera fallen för
^
sjukdomen,
emllgen: a) En fuktig och kall lust särdeles efter
unna dagar. 6) Föda sol» år fet, rä och mindre
nttfmdlt etter går i jäsning, titt ex. räa rofwor, rä
I Sl, sist forn ej år färsk etter för mycket saltad, half
»lten etter omogen frukt, jordswamp, Botwinja (en
ali soppa bestämde af guss, räa stidfrukrer och fist)
lrmt sur mjölk, c) Drycker, som ej futtkomligt jäst
lier innehålla en öfwerdrifwen syra, säsoiu dricka,
.stras, mjöd. d) Omättligt ätande, e) Tränga, oren¬
liga boningsrum, f) Lägländta, sumpiga orter, g)
Tunn klädsel svar ej styvdar för förkylning, b. Krop
pens orenhättande. i) Omätlligr bruk ak spirituösa
drycker och öfwerhufwrrd oäcerhättsamt lefnadssätt, k)
Kroppens utmattande. l) Nattluft, m) Sinnets
nedslagenhet, sjalsoro, wrede och fruktan.
lil. Försigtlghetsreqsol
.
Wid undwikande af ofwannämnde anledningar,
kan man förebygga kroppens fallenhet för sjukdomen
och säledes äfwen förekomma sjelfwa Cholerans in
flytande. Det är alltså nyttigt för hwar och en att
iakttaga följande reglor.
— i) Natten bör ej tillbrin
gas i fria lusten, aldraininst wid fuktig, diinmig wä
derlek och framför allt ej pä den fuktiga marken. —
2) Ej bör man straxt ester uppstigandet frän sömnen
gä ute i stia lusten, eller om nödwändigheten prompt
fordrar sädant, åtminstone kläda sig wärmare och i
synnerhek icke gä barfotad dä man nyg kommit ur
sängen.
— z) Bör man ej förtära räa frukter och
rötter såsom: rofwor, jordswampar, murklor, watten
melouer, ej eller Botwinja, fist som ej är frist, fläst,
stavat smör, feta pastejer och ogräddadt bröd; äfwen
bör man akta sig för omättliqt bruk af lök.
— 4)
Man bör ej förtära dricka (särdeles syrligt), särst
qvas, sur mjölk, Äisilyischtschi (?) och mjöd; måttligt
bruk af win och bränwin är icke allenast ostadliqt,
utan kan kill och med dä det befordrar »tdunsining
ock) matsmältning wara gagneligt för hälsan. Wills
och bränwins njutande titt ökwerflöd ar deremot ut
omocdentligcn menligt. Intet wätter mera till Cho
leran än drpckenstap.
— 5) Man bör taga sig till
wara för magens öfwerlastande. Den sundaste föda,
njuten titt öfwerflöd, siörer magens regelniäsiiga werk
samhet. Framför allt mä man om aftonen äta högst
mättligt. — 6 Klädseln bör wara lämpad efter års
tid och wäderlek. Det är einedlertid alltid tjenligt att

Sida 2

bara omeMBart nännst kroppen cn flanellklädnad el
ler ätminstone en ylle bindel viii underlis-ver.
— 7)
Förmärker nian ä kroppen utdunstning eller smerr,
akte man sig möjligast sör ett hastigt i tran¬
spirationen.
— 8) Gagnandet af warula Bad är ej
stadligr; man Bör Blon öfwenyga gemene nian allban
ej, straxt efter swcttbad, Bör gä r fria luste», ej hel
ler i Badstugan öfwergjuta sig ined kallt watten, utan
när dan lemnar Badet isynnerhet mai hewa ra Bröst
och sötter: särdeles undmike »ian genast etter Bader
kall dryck.
— 9) Bemöde »sion sig flit under! nila en
latt, knappt känbar utdunstning, ^det man dricke The
as Kainiklbloinina, Kruomynca, Salvia, M.liss och
audre dylika aromalista kryddor.
-- ro) Till under
hällande af werksamheten i blodädrorna, hwilka ut
grena pä kroppsytan, ar det ljenligt att Nied ylle
lappar dagligen gnida hela kroppen, inell förnämli
gast fötterna.
— li) Genomblötte kläder eller sot
plagg mä ofördröjligen ombytas och torkås.
— \z)
Möjligaste renlighet och snygghet mä iakttagas i Bo
ningshus och hwarje trängt sammanboende undwikas.
Dä nödwändigheten twingar flera alt wara tillsam
nran i ett trängt rum särdeles nattetid, mä sör
^
dec
första dörrar och fcnstcr osia om dagen, när wädret
sädant medgifwer, öppnas, och för det andra pulstve
riserad eller upplöst Chlorkalk ställas pä ätstilliga
platser; kunnande dylik Chlorkalk erhällas ä hwarje
Apotek, samt utan betalning för de fattige i hwarje
stadsdel. — Harwid är att ibågfomma, det matt ej
beständigt fär röka Nied Chlorkalken, utan endast lills
man märker Chlorlukt i rummet. För att erhälla
en temligen stark upplösning, tagas twä soloinik
Chlorkalk lill ett ffälxund watccn.
— rZ) Om mor
gonen mä man ej gä ut utan att hafwa förtart nä
got.
— i4) Undwike »ian att utmatta sig nied allt
för oafbruiit arbete, och tage man sig isynnerhet till
wara för att sömnlöst tillbringa natten.
— Iaktta
gandet af dessa reglor är alltid af nytta
_
och deras
uppfyllande gansta lätt. Derföre mä hwarje huswärd,
hwarje familjfader för sina hustjenare utan ätstillnad
förklara dessa sörestriftcr, samt maka bfwcr deras
noggranna efterlefnad.
IV. Medel/ som böra anrvändas ivid Cho
lerans första yppande.
När hos nägon de rinder N:o i uppgifna symp
tomer wisa sig, bör närmaste läkare derom ofördröj
ligen underrättas och emellertid, intill hans ankomst,
den sjuke bringas i ett särffrldt ruin. Är nian still
koniligen wiss pä att ben för handen warande sjukdo
men werkligen är Choleran, niäste äderlätning genast
företagas ä armen, och sädant allt efter anfallens
häftighet, saint patientens älder och kroppskonstitution,
ifrän r/2 ända till i 1/2 stälp. (Pstmd) blod; widare
kan man gifwa patienten en warin dryck af aroma
tista kryddor, hwilka finnas upprepade under N:o 9;
mä man dessutom gnida hans kropp, synnerligast
hjertgropen, med Cainphert- eller Salmiak-spiritus,
Terpentin eller bränwin, soln nägot bortdunstat pä
Senap, ordinär eller Spänst Peppar eller och Bir
kentheer (Djogot). Pä magén lägge man warm a
sta, hafre, sädor eller i brist derpä en linne lapp,
fuktad med sä helt wakten svin den sjuke nänsi» kan
uthärda; äfiven är det nyttigt att under hjertgrop
lagga senap liied warm surdeg, eller brödsmulor n
attika, eller rifwrn peppar,ot, samt sätta blodig',
ä »lagén.
— Utomdess ka» anwandandet as wärk
bad eller i brist derpä hcla kioppens omlindande n
i wärilidr bränwin blötta tukar stilla sjukdoinma
waldsamhet. Det ytterligare bruket af inre och yl.
incdcl mä bero af läkarens bcdömmaiide.
V. Fölsi^tisthetsreglor för dem, som nödst
stä i förbindelse nied de af Choleran
sjuka ade.
De, solli wilja gä de nied Choleran behast
lillhanoa »icd hjelp eller slä i närmare beröring n
deni, Hullie nödwäntiqt: — 1) Iakttaga alla i z:
punkten anwiste försigtigbelsreglor.
— 2) Före ur, “i
ender ur hilfer twälta hela kloppeir, eller minst bo
der, dessmom tinningar och ställen bälö!» öronen »
Chloisoda eller Chlorkalk samt, tä ej sädant ka»!
siadkomiiias, nied ren, god ättika.
— Z) Wid m
niander lill ten sjuke, sä myckel svin möjligt lindi
ka den af honom ntandaiide luften.
— 4) Bara l
sig en liten flasta nied upplöst Chlorkalk eller till
ättika och dermed efoinostast fukta bänder, näsa!
oiiigifiiingar, tiniiinqar rc och äfwen barn torr Chl
kalk i e» liten kinnepäse pä bröster.
— 5) Ekler yw j»i
je omedelbar widröring af den sjuke twälta sina hö
der nied eli upplösning as Chlorkalk eller i brist d h
pä nied attika.
— 6) För personer, svin nödgas !
söka Cholerapaiienter, är der tjcnligr att intaga ivo
liga Hoffmans-droppar med Krusinyntc-Ess »ce 1
gesar ire gänger dagligen, samiiiailblanvade frän i>
till 25 droppar af de förstnämnde och 10 till
Krusmynte-droppar. Solli fföljwallen för »liim
är tillika föliande blandning att gagna: man taj >j!i>
en solotnik Chlorkalk och ett halst stälpund eller t
thekoppar fulla meo watten, stakar samina ikring,
ter det stä, gjuter det sedan ur och blandar det
terligare nied en niatsted Lavendel- eller Kölnistt w>
ren, hwarmed man derpä stöijer mnnnen.
Hemkon»,ren mä ilian viiibyta kläder och linne sa
läka lufta de yllne klädespers, dlarna och viii inöjl
är genomröka deni med Chlorgaz. Denna genoinr>«
ning mäste ste i ett enstildt obebodt ruin, i det nili
begjuter Cholrkalken med nägra droppar Swafw
syra, eller ock pä följande satt: man tager 2 de
koksalt, i del brunsten, i del smafwclsyra och 1
waltén, ställer det, ester behörig famiiianblandniit!
pä warm sand och upphänger kläderna deröfwer.
8) Ehuru det redan ofwanlill är bemärkt, att »
ej törs ulgä fastande, sä gäller detta i synnerhet
dem, soln begifwa sig till Cholera-patienter. — ©li
ligen — 9) Den af Choleran dödes lik undwike mi
sä mycket som möjligt att widröra. Anatomista si
derstpckningar mä ingalunda siga ruin, förrän h
liket och dess öppnade inre blifwit besprutadt och f
rädt Nied Chlorupplösning.
Anwisning buru Chlor och andra luftrerr
ninstsmedel böra anwändas.
Deli af Styrelsen anbefallda methoden för Chl
kalkens anwändande svin luftningsmedel, i spnner

Sida 3

'»ill stydd mot fcra Morbu?, äfwensoin andra för
etta äntamäl anbefallda rökningar, äro, oaktadt de
l^eröfwer meddelade anwisningar, icke öfwer allt an
hragta andamälsenligt och ined behörig försigtighet,
iwarföre Lifländsta Gouvernemcnls-Comilecn anfedt
iienligt till Cholerans afwäriande allmängöra efter
l?äende i N:o 126 as S:t Petersblirger-Tidningen in
-)rde kungörelse, af inrike? Ministären, oin Chlor,
nlkens begagnande i boningsruin. Chlorkalken kan
D-ntingen brukas torr rllrr upplöst. Z första fallet
br inan taga en matsted full med torr Chlorkalk och
ka mycket torr sand, röra bäda delarne wäl tillsam
ans i en fFSl samt gjuta nägot watten derpä. En
dan fainuianblandtting ställes derefter i rummet i
timmar, till dest Ehloilukten förmärkes i kammar
liften. Allt ester runnnels storlek kan nian stalla
plkeii pä 2 eller Z stallen samt sörnya detta 2 till Z
änger om dagen. När kalken pä skälen ej utbreder mera
)f, tager inan ny.
— I andra fallet bestänker nian
rlfwet 2 till Z gänger öm dagen ined swag Chlor
pplösning eller fuktar man dernied tukar, handdukar
Aer annat dylikt och upphänqer desia i ruinniet.
. in.*. V ,c cX,
Ä Lid tillredantel af en sävan Chlorupplösning förfa-
er man pä följande fän: Man tager pä en butelj
M flodwattcn 2 niatstedar eller 1 unz Chlor
i?lk, stakar det wäl ikring och läter det sätta sig.
)en klara wätstan gjutes i en annan flasta, som
^äl korkas och förwaras lill sitt bruk. Denna upp
. isning tjenar icke allenast till lustens rensning, utan
zn alwen gagnas lill händernas, ansigtets samt i
- ödfall hela kroppens twältning. Med samma nytta
zn den ä^wen anwändas, som preservatif, till mun
ens stöljning.
slK
' \ I brist pä Chlorkalk kan
t
man genomröka bo
ningsrum, nien i synnerhet klaver och andra saker
;5l (ieb Chlorin, som utwecklar sig genom förening af
^ wkfalt och brunsten med swafwelsyra. Till detta
-tzndaniäl tager inan Z lod koksalt, 2 lod brunsten
ch 2 lo> swafwelsyra.
I De bäda första ämnena rifwer >nan till pulf
per och stakar fädant i en wid flasta (i nödfall af
»en i en butelj); dä derefter gjuteS swafwelsyran
^erpä, som pä sörhand blifwit utspädd med Z delar
ivatten. Sedan denna blandning blifwit tillstakad,
i»äste man wal korka flastan. För att röka i rum-
öppnar nian flastan och läter den stä korklös %
1 Z minuter, eller sä länge tills man i rummet mär
r er en swag Chlorinrök, hwarefter flastan äter
1 illflutes.
Tillika är det nödwandigt nämna, att det öf
'
• verhufwud ej är erforderligt röka med Chlorkalk i stör
ff< e boningsrum, utan är tillräckligt Åstadkomma frist
uft genom flitigt wädrande, iakttaga möjligaste ren»
ighet i hela huset och medelst kringstänkande och kok
ling af ättika förbättra luften. I alla rum deremot,
Zwarest mänga mennistor församla sig eller bo till
sammans, säsoin i fattighus, hospitaler, stolhus, kro
.gar, fabriker, fängelser 0. s. w. är det nödigt, att
»tom iakttagande af den sorgfälligaste renlighet, ren
fa luslen genom ofwanfagde anwändande af Chlor
kalken, eller genom de förmedelst deras icke dprhet lät¬
tare ästadkomne Chlorrökningarne med salt, brunste»
och swafwelfyra. Det göres alltsä alla söreständare
för fattighus och hospitaler, stollärare och fängelse
uppsmiingsmän till en sträng pligt att anwändadesta
af Styrelsen anbefallda, genom inängärig erfarenhet
pröfwade lufteensningsincdel i de ät deras uppsigt an
förtrodda anstalter; likaledes älaggas krögare och
wardshuswärdar härigenom, att i krog- och wärds
husstugor, äfwensoin fabriksägare uti fabriker, pä fö
restrifwet sätt rensa luften. Dessutom göras de, hwil
ka beljena sig af swafwelsyra till ChlorrökningarneS
upplösning, derpä uppmärksamme, alt detta i all
männa liswet a wen Victriololja kallade medel äger
frätande och fö-störande egechkaper, hwarföre man
wid desi anwändande mäste taga sig till wara för alt
utspilla det pä händer, andra kroppsdelar eller kla
despersedlar. Dä nu swafwelsyran anwandes blott
ined Z delar watten förtunnad till rökning, fä ar det
ljenligr alt förwara den äfwen i detta förtunnade till
ständ pä det alt ingen stada inä ste genom skakning
eller möjliga fönderfläendet af en flasta. Wid sjelf
wa utspädningen mäste man deremot gjuta syran
smäningom till wattnet och ej twärtom waitnet
till syran.
I Kyrkor, andra flora rum och hwalf, äfwen
som i förstugor, bör rökas mefc Enebär (Kaddik) lik
wist med yttersta försigtighet till förekom,nande af an
tändning. I Kyrkor bör en sädan rökning företa
gas hwarje Sönvag nägra timmar före Gudstjen
sten, j andra rum i den män mennistor ofta der
församla sig,
— i förstugor dagligen. Riga den 14
(26) Maj i8Zr. G. von Fael kersab m,
Lisiändfl Civil-Gouverneur och ordförande i
Comit-en för ChvleranS afwirjande.
Ad. Sr. Raams Enka.

Sida 4