Norrköpings Tidningar Onsdagen den 22 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1831-06-22
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1831-06-22
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1831-06-22
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1831-06-22
Sida 4
Sida 5 Norrköpings Tidningar 1831-06-22
Sida 5
Sida 6 Norrköpings Tidningar 1831-06-22
Sida 6

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 22 Juni 1831

Sida 1

I83i:
Midsom »i a r-D agen. vredika:
ZtadS-Kyrkan: OttesZngen, ComminiZer Arwedson. Hdg
itågan, PaZ. Adj. Wikjirdm. Aftonsängen, Coinminijicr
i?irwedson.
Tu Hedvigs £»rka: Kyrkoherden Rndebcck, kl. >o.
Git Johannis Kyrka: Adj. Com. Baeckman.
Krono-SpinniiuS-Kxrkan: Soi-iny. Bred. Könsberg, kl. >o.
idHimmeiiiadlnnoS Hälso-Brunn, Adj. Sommmijlrt Baeck
itan, kl. ii. (.Coltecten tiUjaUer predikanten.)
Fnrikes Kgheter.
^ötheborg, d. iz Juni. Ryktet, som förl. Lör»
> har komnut i temligr omlopp, att cholera mor
* skulle wara kommen till ftjTlaget Rää nara Hel
gborg, bar geno>n officiel underrättelse frän orten,
wil, Gudi lok, för alldeles oqrundadt förklaradt.
r arbetas ifrigt att vä allt möjligt fatt söka söre
i ma hwarje besök af den beswärliga fremlingen.
Carlskrona, d. >5 Juni. Sä wäl genom
idshöidinge-Enibetcr i Länet som Befälhafwande
lirals-Embetet dafwa de werksammaste ätgärder
a>it widtagne, för att medelst uppsigt och sträng
»kning längs är kusterne, samt mindre fartyg till
sning i segcllederne pä allt möjligt fatt förhindra
'örande af Choleran, som i Rystland redan spridt
i härjningar anda lill östra kusterne omkring O
sjön. — Tränne däckade kanonflupar, under Pre
-r-Löjtnanterne Ullners, af Pukes och af Klints
»1, hafwa häriirän, efter ankomne Nädiga Order,
esia dagar afgStt, en till westra stargärden, en till
ra och en för bewakningen as närmast liggande farled.
Jönköping, d.i8Iuni. Underrättelserne med
naste posterne frän sydöstra kusten, äro säwida lug
»ide, som ingen anledning ännu är förhand att
ivlerasmittade personer warit i land pä Swens?
tten, eller att frän Swensta kusten nägon person
rit ombord pä de smittade fartygen. Tidningsar
ar frän Malmö, Carlskrona och Carlshamn inne
la wäl, dels att Swenste Konsuln i Helsingör
ill underrättat Landshöfdmgen i Malmö, dels att
> Landshöfd. i Carlskrona stall inkommit rapport
v om, att Ryska, frän Riga kommande, smittade
->Vg, hwilka först ankrat vä Helsingörs redd, men
i ifrän bliswit bortwiste, stola landat wid Swensta
Ha?en, för att ett proviantera och staffa nylt
manstap i stället för det af Choleran bortryckta, samt
alt en Swenst, som, lockad af hög betalning, skulle
anstaffa proviant, bliswit ett offer för sjukdomen; äf?
wensom att en steppare frän Cimbrishamn, i Carls
hamn stall uppgiswit cltt Rysta fartyg stola fört Cho
leran till Bornholm; men bekräftelse pä defia upp
flitter saknas äunu. T-vertom har rapport till Lands
höfdingen i Malmö ingätt derom, att ingen smittad
ankommit till Hwen. Läkareundersökning pä om^ör
malte 2:ne stallen ar emellertid anbefalld, och ä Rä5
fiskeläge redan werkstcklld, utan att nägon smitta der
kunnat förmärkas. Eu militärbewakning af Norra
Skäi'?a Infanteri-Regementet är afsänd till Hwen.
Till Calmar hade -ned kurir d. 9, frän Regerin
gen ankommit ytterligare förestrifter i afseende pZ
redan anbefallda försigtighetsmätt mot Cbolerans in
förande. 2:ne fartyg frän Calmar lära snart wara
att hemsörwänta frän Riga. Wid Gräsgärd, pä ö
strå fioan om &Iand, hade dagarna näst före d. 11
strandat ett Engelskt stepp, som intagit last i Peters
burg. Huruwida näuinde fartyg haft sjuka oin bord,
är icke bekant eller ätminstone icke uppgiswit. I Dan
mark är Kustmilisen beordrad att med snällseglande
observationsfartyg hälla sträng ordning wid kusterna
och hindra all gemenstap med misstänkte fartyg, hwil
ka afmisas till Känsö, sä framt nägon sjuk finneS
ombord, eller lasten ar af sädan natur att den icke
utan fara kan loZas.
^
Mindre misstänkte fä i-tlöpa
i en bugt l/4 mil nära Köpenhamn, för att under
gä karantän.
— Inom 2:ne dygn, efter derom ankom
ne näd. ordres, uvptaklades, klargjordes och afsegla
de frän Carlskrona, Kanonslupen Court v. Stedingk,
med 67 inans besättning, för att afgä till Slitö
hamn pä Gottland, till sundhetsbewakning. Utom
desi ligga trenne däckade Kanonstuvar, hwilka pä näd.
befallning bliswit klargjorde, i Carlskrona färdige
till afsegling.
Christianstad, d. 14 Juni. Gmeral Con
suln i Greifswald Lundblad har kör Konungens Be
fallningshafwande i Malmöhus Län tillkännagivit,
att han erhällit rapport, att stepp ankommit till
FlenSburg, och ined detsamma Cholera Morbus, att
st.ppet stall wara Swenstt och Skepparen derä haf
wa aflivit. I anledning af denna underrättelse, som

Sida 2

äfwen blifwit i officiel wäg meddelad Konungens Be
fallningshafwande i Christianstats Län, baswa nödi
ge ätgärder blifwit widtagne till undersökande af för
hällandet, och förekommande af smittans införande.
Boräs. Klockan »L natten imellan d. i o och
il dennes uppkom eltswäda uti Kopparsiagare - E»
kan Gyllings bus wid Sandgerdsgaton här i staden.
Innan elden förmärktes och bfelp hann ankomma,
begynte den redan att bryta sig ut genom taket af
werkstaden, derinom den angripit alla wäggarna och
spridde fig med hast ät boningsrummen.
— Inom fä
minuter anryckte Stadens sprutor, personerna ordna
de sig skyndsamt, banade sig genom flera binder wäg
art fiän alla häll kunna angripa elden, '
'
om nu >vn
tes förfärlig, och inom Z/4:dels timme rrar den däm
pad och släckt. Brandredskapens sörträffliqa ssick,
Policens och Sprut-Schesernes skicklighet, Folkets ra
ska bemödanden, v. Akenska eltfläckningsämnet och
tet lugna wädret har, med Guds bielp, förekommit
uiwidgandet af denna olycka, som hotade flera qvar
ter i den östra delen af staden.
Upsala, d. 16 Inni. Sistlidne Tisdag d. 14
dennes, förrättades har, med manliga högtidligheter,
den theologissa Doktorsproinotisn, hwilken Konungen»
i anledning af den sista Jubel lästen, i näder anbe
fällt. Promotor, Herr Eikebiskoppen m. m. dokt. C.
v. Rosenstein, hade genom ett, söreqäende dagen ur
särdadt, program inbiudit till bewistande af akten.
Af de promoverade moro 16 wid akten närmarande.
Wtrikes Mxvcter.
ä
London, d. 10 Juni. Frän Brasilien hafwa
här ingätt underrättelser af högsta wigt. En revl>
lution har der blifwit werkställd ined nästan otrolig
hastighet; följande är förloppet af händelserna, sä mi
da man kan göra siq reda derföre efter uppgift af
en resande, som ankommit hit med skeppet Daphne.
Daphne lemnade Rio de Janeiro d. »7 April. Ef
ter oroligheterna i Mars mänad war allmänna stäm
ningen der mycket orolig och man bessyllade Kejsaren,
att för mycket gynna sina Portugisiska undersätare,
hwarföre det ofta kom till häftiga uppträden emellan
desia och de infödda Brasilianerne. Ett stort antal
af deputerade kammarens lcdamöter öfwerlemnade
Kejsarenen uti mindre wördnadssulla,nästan hotande
uttryck författad skrjiwelse, i hwilken all skuld för de
sista oroligheterna tillraknas Portugiserne, och pä wisit
sätt tillika antyddes, att fortfarandet af en sädan
partiskhet torde föranleda kammaren att sjelf dfwer
taga regeringen. I denna sakernas ställning företog
Don Pedro en ministere-förändring. De utnämnda
personerna woro i högsta grad opopulära; gäsningen
blef beständigt större och alla ärender afstadnade un
der fruktan sör de ting, som skulle komma. Misinö
jet utbröt ocksä »verkligen i öppen rebellion och Kej
serliga palatset blef angripet af de upproriske. Don
Pedro försökte att sörswara sig och befallts att man
skulle skjuta pä folket; men soldaterna lade, med fä
undantag, ned gewär. Nu war för Kejsaren intet
annat öfrigt än att fly. Han begaf sig nied Kejsa
rinnan och en ringa swit om bord pä Engelffa skep
pet LLolage och utgaf följande lakoniska proklamation:
"3 kraft af den genom konstitutionen mig tillkom
mande rättighet förklarar jag, att jag fuwilligt till min
ä
t
:
n
I tan
S,
högt älskade son D. Pedro d'Alkantara afsagt mig thr«t t
nen. D. 7 April 18Z1 i 10 äret af rikets fielfständighet^sm,.
Don Pedro d'Alkantara är icke mera än 5 är, ha |k:
stall hela Ton Pedro den 2:dra och, som det först '
kras, endast söra titel af Konung; hans far harar
hefallt honom ät nationens omsorg. Kejsarens flyjl
försatte allt i största förwirring; de i Rio närwararr ti
de deputerade sammanträdde likwäl hastigt sör a
söija för statens räddning, och utnämnde ett regenM
skap, bestämde af herrarne Francisco de Lima, Ca:I?Ä
caveias och Vergueiro. Detta öfwertog genast hö'! t
ska makten och utnämnde nya ministrar.
—Om bo«
pä den till England bestämda fregatten Bolage t
funno sig Kejsaren och Kejsaiinnan, jemte svit,ts
Fransyska sreaatten Seine den unga Drottningen
Portugal, Markisen och Markifinnau Loiilö jeu
nägra fruntimmer. Enliqt andra uppgifter har D?!
Pedro begjswit sig om bord pä Brittiska sregaltMn
Wafv och ämnade begifma sig till Terceira sör <
derifrän wäga ett företag emot Portugal; detta ton
lik:val sordra bekräftelse. Med fartyget Anna hakr «'
ä^wen inlupit underrätt-lser om alflvarsonima orol.i>
heter i Bo!ua, hwilken stad del lemnade d. i? AptfM,
Militären förenade sig ined röbeln och man fordrc 1 J;i.
att alla Portugiiare skulle iördri^was och President!
aisältas. Lugnet skott likwäl ftdermera hafwa blifr!
äierstäldt; alla Portugisiska officerare hade erhällil di
sted och Brasilianare hade intagit deras ställe.
— il
la Engelska tidningar uttömma sig i gissningar öMI
werkliga orsakerna till desia moniordenlliga hände!!- >
l^imes är af den mening, att regenlstapet, med.
unga Prinsen, snart skall bli^wa afsatt och Brasil >
proklameras sör republik. Courier pästär alt
na Maria inom sä inänader skall bestiga Portug
thron, under fin faders förmynderstap, hwilket asm
icke skulle förfela sin werkan pä Spanien.
Frän Polska gränsen strisw s under den
dennes, att ehuru Rysta trupperne stä wid Ro^>
trodde man, pä grund af till Warschau ingä
na underrättelser, att de woro pä wäg alt pä so
ma gäng öswergä Wekscheln wid Plock och Puls
Detta torde dock komma att nägvt uppskjutas
nom Ryska ökwerfäl therrens fränfäll e. (
ligt Prensiissa stats-tidningen af den 14
har Fältinarffalken Grefwe DiebitschL
balkanssy genom flaq aflidit den 9 den
Man wäntade snart ett officielt tillkännagifwande!
en förändrad regeringsform, och sista statstidnir
tyckes äfwen hafwa en dertill förberedande art
Det berättas frän Litthauiska gränsen, under d. 7
att en 3000 nian stark division af Polska truppel,^
hörande till Gen. Gielguds korps, stod i begrepp
gä öfwer floden Memel. En annan afdelning,
nästan lika styrka, skulle paffera nämnde flod, /
Wilcky och en tredje gä öfwer densamma ofwan
Kowno. Bristen pä pontoner och bryggor erst >
genom stora timmerflottor. De ätstill-ge infnrf) t.
korpserna i desia provinser söka förena sig med >
Gjelgud, och dä en Ryst korpS, under Gen. <2
blifwit skickad emot Polackarne, emotfäg man in
kort en alfwarsam affär. Tilldragelserna wid '
ska Lithauiska gränsen meddelar Preustista statK'
ningen, efter Königsberger Zeitung, fälunda: ' 'i
ssa Gen. Gjelgud har, som mau föregifwer, med v ii
te;
II!
i?
%
IL
å

Sida 3

.« an inryckt i Gjelgudischken. Med omkr. 4^00 man re*
0 iljcra trtirrcr sälte dan esker Gen. Sackeus korps,
v m war 8000 man stark, till Kowno. Unter mors
1 »en feit hade redan flere insur.qenlhoxar tillstött. Ry
.Okr korpser hate i Kowno intagit en fast position;
1 ev. Gielgud lat nied 2000 man göra ett salfft an
M pä staten osti gick sjelf unter natten nied de ö^
1 ga trupperne öswer floden Memel, sör att inträn
il» uti Schamaiten och sörena sig nied Gen. Puschrt.
"
Zz Frän Bröst el berattas att Prins Leopold stall
vtfwa wisat sig gansta lillsretsställd nied sill ukwäl
- Milde lill Konung i Belgien; likwal utan att ännu
rmifwa nägot bestämdt sivar.
feprofwudt Medel niet Csiolera Morbu^.
I Engelffa Tidningen 6Iobe för t. zo i sist!,
änad är kung,
'
vitt köl,
'
ante medel, af hwilket M:r
ope, en utmä! kr Läkare och Chirurg, som, unter
1 äis praktik i Ostindien, hiva re st Choleran är in
lin?, behandlat »länga Cholera-paiicnter, ined inpc
N fromgäng begagnat sig:
Acidi Nitrosi (ron Nitric) Dracbm. I,
juse Mentbx piperit. Unc. i (Cui substitui pot*
: Mixtur. Camphor. id. pondus.)
ncturse Opij gutt XL.
k laga ,/4 twär Z:dje etter fjerde timma i 1 the
pp kull lunn Hafresoppa.
Regi m e. Magen belackeS »ned ombyte af heta
ike- etter Linnedukar, torra; kötterna foinenteraö
ed eller fattas öswer sä hett wakten solli kan tälas;
Origin. stät: flastor nied hett wakten.) Patienten
rplar beständigt, eller smuktar pä, rräl silad soppa
Hafre- Sago- etter Tapiocagrpn, niell kär lills
llkomlig äterställning stedt, icke förtära nägot spi
! tidst, intet will, och alldeles ingen jast likör.
jff Med Wederbörligt tillständ gikwer undertecknad,
lil'
,
'böndagen d. 26 Juni, i Söderköpings Stads Brunns
"Dalong: Eli Musika list Soiräe. Widare stall
iom affischer lillkännagiswas. A. Gehrinann.
I S:t Ragnhild» större BrunnSfalong wid Söderköping
jfwer Astemblöe Midsommardagen d. 24 denneS. Billetter
»-i s b:co erhällaS af Brunns-Waktmästaren. samt wid in*
idet kl. 5 e. m. S:t Ragnhild» Brun» d. 20 Jan. >83,.
Dir ect ion.
Ijiltl
Döde:
;l Tillkännagifves, att Fabrikören Eric Boberg , stil—
afled i Norrköping, d. 18 Juni i8Zk. Han var född d.
Nov. 1740,
Wärd sa mi tillkännagkfweS, att Dkreeteur N. A. Gahn»
beg k maka. C. TrpfénS enda k. Dotter, Maria Eli
beth Carolina, stilla afled uti Norrköping d. 2, Juni
JZr, klockan 1/» till 7 eft. midd., I en ålaer af 23 är, 8
|ån. och 10 dagar; tmt strid och saknad as sträldrar och
it bröder.
r Att PoliS-UpspningSmannrn Fredric Björkholtz,
. illa afled Mändagen ben 20 innewarande Juni kl. 5 efter»
viddagen, uti en Sider ak nära 29 är; det warder endast pä
Mita sätt anhöriga och wänner tillkännagiswet.
Kungörelser:
tV® 3 stlid ak Konungens Resv. BefallningShafwandeS i Lä
>>1>idt till Magistraten ankomne Remis af förliden Gärdag, war
j ritr härmedelst till wederbbrandeS efterrättelse kungjord, Kongl.
> »s luarantainS-CommisionenS i Stockholm sälpdande Skriswelse:
Till Kongl. MaiitS Besallningehaswande i Linköping!
fl Kongl. Quarautainr-Cvmmixionen har härmed welat an.
moda Kongl. Ma!:tr Desallnlngshafivanbe, att anbefalla we
derbörande Magistrater, att erindra samtlige SkepoS-Redare
uti hwarje stad, att de enligt Kongl. Quarantains-Förord
ningen af den 7 November 1806 böra dä smittosam sjukdom
ä utrikes ort sig pppat, och stlcdes för närwarande, noggrann»
iagttaga:
>'
.o Att hoS Kongl. Commeree-Collegium och Kongl. Qua
rantains-Commisionen anmäla om Skepp, som bein tillhöra,
till smittad eller misiänkt ort Inlupit, när de hemfdrwänta-,
och hwad last de sdra.
2:0 Att till samma Auctoriteter inberätta, hwad de ge
nom ankomne Skeppare. Resande eller Bref, om sjukdomen
sörhällande utrikes trowärdigt erfara.
3:o Sitt stranstallta att deras till utrikes ort afseglande
Skeppare warda sdrsedde nied swart flagg, bläckläka, Jnstru
menter till warorS handterande samt RökningS-Materiaiier
och underrättelse om deras bruk; hwilka förnödenheter böra
af Rederiet anflaffaS wid 26 RtdrS vite för Hufwud-Redaren,
om det iörsummas.
4:0 Att icke anbefalla, utan twLrtom förbjuda sine Skep
pare. att anlöpa utländst Redd, der eller i grannskapet hwar
a> pestartad sjukdom dem weterligen är gängse; och komma
SkeppS-Redare eller befraktare, sm c» sLda» sbrbrptelse pä
deras befallning begäs att, likasom Skeppare, underkasta
böter, som i 6 § 7 Mom. af fdrstbemälde Nädiga Förord
ning stadgas.
t>:o Att wid Tjugufem R:drs vite för Hufwur-Redare för
se sina frän Riket afseglande Skeppare nied Eremvlar as
Quarantains-Fvrordningen; och döra Lfwen samtlige innewL
»arne i Länet erindra», att iagttaga hwad här i 2:dra punk
ten är föreffrittvet. Stockholm den >5 Juni ,83,.
Pä Kongl. Lkliarantains-Commigiouens wägnar,
CLAS CRONSTEDT.
A. P. Sandström.
Norrköpings Rädhne den 20 Junk >8Zr.
Pä Magistratens wägnar,
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Kongl. MaiitS och Rikets Cvmmeree-Collegii Kungörelse, an
gäende sä wäl observationS-quarantaine för alla fran Rosta
och Finsta knsterne emellan Narva och Tornes till Swe
rige destinerade fartpg, som inställelse ->f communicotion
sör resande öfwer Srislehamn och Haparanda. Gifwen i
Stockholm d. >3 Juni >83,.
Wi, President. Bice-Presikent och Ledamöter uti Kongl.
Majus och Rikets Commerce-Colleginm, söre weterligt: Kongl.
Majrt har uti Nädig strifwelse as den n i denna mänad
behagat gllwa Kongl. Solleglum tillkänna, att för det möjli
ga sall, att Cholera Mordus stulle sprida sig till Finland,
Kongl. Majit i Näder förordna!:
,:o. Att tills widare alla frän Rosta och Finsta kusterna
mellan Narva och Tornes ankommande, till Swerige desti
nerade sartvg bdra, de som ämna sig till Stockholm, wid Sand
hamn eller Fnrusund ä anwista ställen, och de till den öfriga
kusten, i destinationsorterna, undergä älta dagars observationS
quarantaine.
2:0. Alt denna observationS-quarantaine stalk kkas till 14
dagar för fortpg. som inneha>wa följande sör smltta mera
mistänkta waror. nemligen: hudar, stinn, lumpor, hampa,
lin, blår samt påle- och svder-werk.
3w. Att communieatio» för resande öswer Grifllehamn och
Haparanda inställeS: ägande Kongl. Quarantaines-ssommisio
nen i Stockholm, att meddela förestris» om de försigtighets
mätt, som böra iakttagas wid posternas »stemnande ä nämn
de orter.
Hwilket Kongl. Collegium härigenom stola», enligt Närig
befallning, till allmän efterrättelse kungöra. Stockholm d. t3
Juni i83i.
.
Pä Dragande Kall och EmbeteS wägnar,
GABE. POPPIUS.
B C. Quiding. J. A. Hertzman. J. A, Leyonmark.
E. W. Brandel. A. P. v. Sydow. O.
^
E.
^
Bergius.
J. N. Borelius.
Sedan Kongl. Maj:» i Näder förordna», att en Ullmark
nad mä ärligen inom Juli mänad hällas här i Staden, hwil
ken Marknad blifwlt sör innew. är utsatt att börja- den >g
i nämnde mänad och att räcka t Z:ne bagar; Sä har Police-

Sida 4

famiMarcn funnit utfe Saltäng-torget härstädes,
tili Marknadsplats i fdrberbrde afseende, bäve lie delta är och
äswe» framgent, under kommande är. intill des annorlunda
derom sörordnaS; hwarjemtc Polirekammaren bestntat och här
medelst st°!a> giswa tillkänna, att, ä bese marknadsdagar,
hwarken bostao eller eljest Hägra andra waror Lii Ull, fä pä
samma torg till salu hällar. Norrköping i Policckammaren
tz. 2, Juni >83,.
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Jnnewarande arS wägspn Lr utsatt att hällar Fredagen
b. r »Lstingundand, Juli, dä bärja» stcr »tom Stadens Södra
tull kt. 8 f. m. ä DagSbergSlvägen och fortsätter derefter ä
Söderköpings- och Westra Huöbp-wägarne; utom Westra tul
len L LinköpingSwägen kl. >2 pä dagen, samt utom Norra
Tullen. L StcckholmS- och Enebo-wägarne kl. 4 e. m. We
derbörande wägbällningesivldige Kira sjeUwe eller genom om
bud wara tillstädes w!d Spn S deras wäglotter, samt stola
bafwa vexa wäl grusade med groft och stenfritt grus, äfwen
som Brotrummor och afloppediken böra wara wäl upprensade;
hwarwid erinraS, ali torf och annan vtienlig fpllning ej mä
pä wägen uppkastas; äliggaude det Lefutom wäglottsägarne
att der wägpälar wid deras wäglotter saknas, sädanc uppsät
ta, L hwilka bör wara tpdligen utmärkt wägstpcketS »lim»
mer och alntal, samt den wäghällandeS namn.
Poliskammaren firwäntar, att hwad i dera omständighe
ter är sdrestri'wkt, sä tidigt wcrkställeS , alt allt mä finnas
i 'ullgodt stick ä den för Spne-förräktningen utsatta dag, häldst
försummelse och tredsto härutinnan medsörer det answar och
de päsöljder i dlrigt, solli Lag och Författningar i thp fall
stadga, vioorköpiug i Poliskammaren d. 21 Juni »83,.
C- S. Löwenadler.
I.
Ä s r u u d a s a t r köpa.
I. P. Nelander.
Pä sattig-arbetShuset, »ppkbpeS gammalt Tägwerke, dä
Waglmästaren Pkttxrtzon efterfrägaS.
if. jeni t tora nbe:
En 3o ärS man, fern ej super bränwin och är bestedlig,
willig och arbetsam, önstar sig pär i staden nägvn bra knst
eller drängljenst. AnwiSning pä boktrpckeriet.
I l t e r u st lt »iida 5:
En i sina sptzlor kunnig huspiga eller en sticklig och an
ständig kökspiga, kan fä en reel och god tjenst nästkommande
sipttningsiid. Abretz pä boktrpckeriet.
En duglig, och npckter arbetskarl kan fä dagligt arbete
bo» RSdman Elgerus-
Pä en landtegendom LstundaS till nästa sivltningstid en
kunnig kokersta eller husbällersta. en huspiga och e» kökspi
ga. Skickliga och nied goda bcwiS försedda, som Sstunda desi»
tjenster, anmäla sig hoS Gustaf Eric Gplling.
UlbjudeK att bura.
Wid Sider Storgata I t. d. Liewengrensta gärden i flp
gelbvgguadeu, är titt d. , Oct. en mindre wSning ledig att
hyra, bwarom dfwerenskommes med E. A. Wockatz.
r:nc wackra rum med kök pä nedra botten, jemte nödige
uthus wid reel gata. stro för »ägvt bättre fruntimmer, lediga
att hora frän d. i »ästk. Oct. Widare underrättelse erhälleS
ber detta blad utgifweS.
Wid Söder Storgata i min iboende gärd äro o:ne wä
ningar till den > Oetober lediga att hyra, ywardera bcstäende
of 2 rum med kök och nödige uthus; Lfwercnskommelse kail
träffas med C. A. Wockatz.
Förloradt:
Firl. Söndag förlorades pä atzembl-en wid Himmelstad
lund ett armband af wirkadt silfwerträd. För tillrättastaf
fandet af detsamma erhälleS wedergällning. Adretz pä bok
trpckeriet. , „
Den 20 bennes nedföll fran ett fönster pä Söder Stor
gata 'ista Afdelningen af Nvrdfortz's Swensta och Fransta
Lexicon. (frän A. till M.) Upphittaren torde mot ndjagtig
wedergällning inlemna Boken pä Sockerbruket Gripens Contoir.
Förleden Lördag borttavvadoS ä Norra delen af Staden
en ljusgrön Redicpl wed diverse saker uti. Wedergällning
litlofwaS af ägaren forn uppgifweS pä boktrpckeriet.
Z i 11 io u r a t a 1} e t:
4 st. Swinkreatur forn ägaren kan äterfä pä Corp» de
Gardet, emot födans och intlmationskostnadenS erläggande.
2 g. lösa hästar Zro pä undertecknades gärd tillwaratagr i,
forn kunna äterfäS hoS Lindström Lc Skog.,!
En moppswalp är tillwaratagcn. Adrefi pä boktrpckerbt
Skcvvs-Underrättelser.
Ängfartoget Finspong gör midsommarsaftonen och m l
sommarsdagen, lustrcsor emellan Fistebp och Finspong, sa
afgär den förstnämnde dage» kl. Z c. m. ifrän Fistebp n
Sterwänder dit frän Finspong tidigt midsommarSdagSmor> ,
nen, ywarefter npa patzagerare kl. 9 f. m. emottagaS, fi j
samma aston frän Finspong Lterföras. De sorn uti besa ,re>
äguuda deltaga, erhälla biljetter dertill HoS Herr Grotzha»
lar I. Ringborg.
Ängfartpget Föreningen gör Midsommardagen 8t
resa till Marmorbruket. Asresan ster kl. 9 om morgon och Li
kommer kl. »o pä afton. Restauration finnes om bord. 2
letter a 3a fi. Banco stpcket crhälles HoS undertecknad.
Fr. Welleniu!
Ängfartpget Föreningen afgär härifrän »ill St!
Holm Lördagen d. 25 Juni kl. 12 middagen. Fragtgods t
Åtföljande fragtsedlar» samt magnar, mäste wara om bord
Lördagsmorgon kl. 9. Widare underrättelse erhälleS hos
dcrtecknad. 8r. Wellenius!
Ängfartpget Ormen Länge afgär härifrän till E
holm Tisdagen ben 28 Juni kl. 7 pä morgon. Frast,
med ätfdljande fragtsedlar, samt magnar, mäste wara om b;L
till MändagSiniddagen. Widare underrättelse erhälleS r1!;'
undertecknad. Fr. Wellenius
Ankomne: E. österlund, G. Prptzing och A. Wist»
frän Gottland nied kalk, A. Jantzo» frä» Götheborg 1
Stpckegods.
Under lagning: N. I. Sandberg och C. G. Dablg ,
till Lstersjön. Bergström till Malmö, Ohman till Stockhos"
Asgängnc I. Häkantzon till Carlskrona, N. P.zHellsti .
till Carlshamn.
Med Capitaine N. I. Sandberg, Galeasen Anna >7!
wisa, som sist nästk. Mändag afscglar, är lägenhet för fn ^
gods till Lubeck, hwarom öfwcrenskommelfe träffas med
pitainen.
Lied Capitaine Bergström, stupen Albertina Catharitz !
sorn aiseglar nästkommande Mändag är lägenhet för fragtgtz
och Patzagerare till Malmö.
Med Capitain G. Prptzing, Skonerten Augusta, blifist
nästa mecka lägenhet för sragtgvdS till WiSbp.
Divers e.
de wid Kongl. Nummer-LotterietS 98,ista Dragn
utkomnc numror 3a, 56, 6,, ,9, 28 utföll wid Contoiret
>37 lili Herr Profesor Nor-i h»S wid Gamla torget: 21 L
ber, >0 Bestämda och 97 Enkla Utdrag. Lottförsäljningen
982 Dragningen upphör Lördags afton d. 25 dennes.
Sorn en np inrättad Post- och Paguet wagn kommer
tills widare afgå emellan Stockholm och Ustad, en gän
weckan fram och äter, med hwiken fä wäl Patzagerar»
medresa, som och paguetcr afsäudas; warder detta härmed
kännagifwct, nied erinran, att Patzagcrare och paguett
sändare noga mäste sölja de föreskrifter, som l detta afse;
äro gifna, och finne» jemte de» fastställda Taxan, ä man
ställe ä Posthuset anflagne. Norrköping den 2, Juni >t
Joh. Wilhelm Sodenstierna!
Herrar Creditorer uti Brpggaren S. I. Dedering» ks ^ ö
cours, behagade sammanträda till öfwerläggning uti na;
matzan rörande ärender, uti ast. Curator», Bokbindaren
M. Hällströms Sterbhus, nästkommande Mändag d. 27
>!,-
k,
nes, kl. 4 e. »>., och erinras de fräuwaranve, att nöjas
de närwarandeS bestut. Norrköping d. 22 Juni 18Z,.
Ä Sterbhusets wägnar, M. I. Wikströni m
Ästundas ett län pä 3oo R:dr B:co, emot säkerhet
en brand-örsäkrad egendom. Emar afwagtas uti förse,!
bittet till F. G.,
'som tnlämnas pä boktrpckeriet.
Som boupteckning med första kommer att förrättas 1
astedna Demoiselle M. C. Green, behagade de font i St,
'
huset äro ffpldige eller hafwa fordringar, sädant i Sterij
set anmäla inom benna mänabS utgäng. Norrköping t/
Juni i83l.
fEtt Bihang söljep!
Nästa Lördag kl. 5 e. m., utgifweS följande Blad. »
A 0, Fr. R a a m s Enka.

Sida 5

till Norrköpings Tidningar, Onsdagen d. 22 Juni mh
Kunqörekser:
Kunqörekser:
Nöm öppen och friwillig Auction, som förrättas ä Män» .
--
-7:de och TiSdagen d. 28:de i denne mänad, uti lilla Grot. ...
2:r\i 26 & 3o, 6:t Pers Qmarter wid Wester tull .
Moderna waraktiga lätta manshattar pä filt samt Ltstil-
Goda RotkälSplantor i f. d. Strömbcrgsta sälden i
N
-tabén. firsäljes framlcdne Herr Bibliothekarien, Eon- liga stag sommar-mostor till facila priser b°S C. A. Wockalz
kotarien och Riddaren JanzonS qwarlätcnflap, betia* Anstå Citroner b°S I. Si. Lönngren,
en brillanterad Brbstnäl, Guld, deribland e» Enns- Frista Citroner HoS I. E. Hammarqvist.
»-uhr, dels af Guld, dels af Silfwer, flere hundra-
Gottlands bwitkalk om bord ä Briggen Carl Iohan,
nodernt och brnkbart Bordfilfwcr, Ljusstakar, Rakastar, dä Capten Waström efterlrägas.
for och en Speldosa äswen af Silfwer. Ljus- och en ^
I. Ringborg forfälier til facila priser npst inkonimen
rtoute m. m. af Pläter, Malm, Koppar. Bleck- och Bergens och Stavangers Sill, Siorfei, Längor, Rotfler,
er, ätstillige Estamper och taflor, deraf Z:ne mälade i Norrst Cabeliou m. m.
, , „ ,» . t
- — • — ■ I morgon inkommer till salu pä Gamla torget en ko,
ätillreds att kalfwa
hörberg, Bäster och Taflor of Gips, större och min
.
--
Wigtig UpplandS-kSg hoS I. A. Lönngren.
Goda RotkälSplantor i f. d. Strömbcrgsta sälden i
som är tillreds att kalfwa.
som r tllrea.
God och wigtig räg wid Gamla torget hoS Olof Eschelsion.
Bästa sort ren och wigtig räg HoS Lindström «c Skog.
Frista Citroner samt i commipion inlemnad Sockermjöd
Lindström Li Skog.
God wicktig Räa, ett litet varti Swarthaira, wicker Bl.
säd samt jernplätar af ätstillige dimensioner HoS D. G. Elgerns.
listföft
er, tstge
- — • — ■
" hörberg, Bäster och Taflor of Gips, större och min
-glar, Mabogvnv-bord, samt Mat- och Spelbord, Eof
Stolar, klädda dels med Eiden, dels andra töger, och
loppade med Tagel, Chiffonierer, Dragkistor, Skänkar,
r, Bokstäp och Hvllor, flere Chatull, deraf twenne af
no, samt ett inlagdt med Elfenben, 4 g. wästra och
> Bordstudsare, 1 wägguhr, Glas och Porcellaine, fi
k gröfre Diiklyg, Säng- och Linnekläder, Tagelmadras
iHns-gängkläder, en wargstinSpäls och en Tulupp, Kopp
, e» Holsteinar-wagn, en Trilla, en wattenwagn.
' ä ^'
Z
"
dk
'
k gröfre Diiklyg, Säng- och Linnekläder, Tagelmadras
iHns-gängkläder, en wargstinSpäls och en Tulupp, Kopp
, e» Holsteinar-wagn, en Trilla, en wattenwagn.
ssamep
E» mängd böcker af de nyaste berömdaste clatziste förfat
tare, säljes med 5o procents rabatt mot boklädSpriset, HoS
li >r- och Ä kerr ed st a p/ e li
'
p ä r HZsta^'
ochZ:ne
"
goda kor,
' TullwaktmZstaren Blomqwist, boende pä Norr i s. d. Etcn-
ywarförutan bebyggda lägenheten Fridhem här wid fllbinsta gärden.
.. . .
och ben sä kallade Snut-lyckan wik Tanneforst viii 2:„e Siere sorter frista »Ilaudsta mineralwatten HoS
,ch Lita kappland Sker, samt hälften af en fjerdepart __ „ ^ ^ ^
Zander,
f Gruswa, jemte arrende-rättigheten i en, intill Frid- „
Betsade och obetsade meubler finnes till falu om bord pä
Wgen Stads locka klockan preciö tolf L första AuetionS- flupen Ellida, dä Captain ^anston eftcrfrägaS.
>»war för sig komma att utbjudas, och jorden af bilf- 3 besia dagar utbekomna frista Citroner samt Helsowat
. simropare genast tillträdas med derä wäxande gröda, sä ren säsom Seltzer, Fachinger, Geilnaucr vch Bit,erwatten till
'itneS befacila priser hoS Eklund & Rystrand.
. simropare gena
b stek AuctionS-vrdningen, men för fastigheterne, pä sätt
tz Hjonen kommer att bestämmas. Linköpings RädhuS
juni 18Z1.
om
'
gräs7 Närmare upplysning om fastigheterneS be
t, erhälleS af Herr Magister Sevön, boende i ofwan-
gärd. — Betalningen för ren lösa egendomen er- llärden.
facila p
Po
JS
Borgmästare och Räd.
A u c l i 0 n p r:
en ssom ezer, ,
llärden.
facila priser hoS Eklund & Rystrand.
Portlake- och RödlökSplantor till salu i boktrpckeri-träd-
JSkällar-öhl och swagdricka b°s Bryggaren Oden.
Rökt Lax HoS Wagtmästaren Tollander.
Diverse:
Wid Kongl. Nummer-LotterietS 98,ista Dragning stro
iCit
orgmästare och Räd.
A u c l i 0 n p r:
g.
ntkomne Numrorue 32, 56, 6,, 2g, 28, och wid Contoiret
8i H:rr Arvsenius & EdlindS hils wid Gamla tor
A u c l i 0 n p r:
ntkomne u, , ,
tf dagen d. 8 instundande Juli, frän klockan 9 förmid- N:o 98, uti H:rr Arvsenius & EdlindS hils wid Gamla tor
ni rsäljeS pä Stadens AuctivnSkammarc frän flere Sterb- set, ntiallne winster af 35 enkla utdrag samt 12 Amber.
lii ConcurSmasior insatt ätfkillig wälbehällen Lösegendom Lottförsäljningen till 982
.draDragningen som ster d. 6 Juli,
1« , Silfwer, Tenn. Koppar, Malm och Aesiing, Jern- uphör Lördagsafton d. »5:,e dennes.
ksaker. Linne, GSngkläder, Sängkläder, Meubler öst, Gom ett dref till Hans Kongl. Maut C. I., blifwit 5
tili d. 2 g. mdrkblä Kläde» och > g. swart dito, > parti härwarande Post-Contoir inlämnadt, men detta bref, enligt
!-» se sorters Sehlar och af Krcatiir 2 st. Kor, samt gällande iörestrister ej sär med Posten alsändas, sä gifweS
! ia pä dagen f. d. QwarterSmannen Nils Larson brcfaisändaren härmed tillkänna, det dan äger att ä Post
is' tillhöriga och sör fluld imättagna en fjerdedel al Gär- Contoiret återtaga sä wäl ifrägawarande bref, som det der
Isl Tomten N:v >2 i DahlS-Qwarteret, Qwadraten Till- före erlagde postporto. Norrköping i Kongl. Post-Contoiret
l 1 S denna Auction till högfla anbud försäljas stall, den 9 Juni ,83,. I. M. Sodenstierna.
l i ing af Stadeus Auctions-kammare de»2i Juni 18Z-. UnderwiSning i de wid Trivial-stolan förefallande äm
g i 1 j r a 1 tj - lien lemnäs af undertecknad. De föräldrar, som wilja under
1 li. Schmidt k C:s bokläda: Nägraord till den Swen- Gommarferierna aulörtro mig fina barns handledning, torde
n rögen om bränwinets förderflighet, 4 si., och dä re- f^ant t.llkännagifwa innan benna -peckas iitflin1*. SRorrr».
Ii: pä minst 5o ex. göres, 3 si.; Axel och Louise, eller ving ben 21 Juni >83,. ^oh. ^. Lundgren,
Il-irlek, Gwenfft original, del. >. ,6 si., a», b-co.
boende HoS StadS-Kamrer Sundgren nära Tofta Kvrkau.
i Bokbindaren Lysen : Cholera Morbus; uppkomst, .
Ait jag forlsät te r Bo k bi u de r I - Ha n dt iv, rtet, flndc r B ck-
sl ar, kurmethod och preservativ, elter Skriitcr utgifna bindaren H:r Iohan Hällströms tillseen e, >ä> mg härn edelst
nd och Mostwa Sr .83., af Swederus, 4° si., allt b-co.
öran trllkänuag siwa m.n afl. k. maus kunder och gynnare,
- Olof Eschelsion, boende wld Gamla torget . sälje-, lika ödmjuk anhälla», a,t af deni blflwa Ihogkommen
inkomna utländska Minerolwaltenj säsom Selters,
> det, som till detta yrke tztrrr. Norrköping d. » ^uni '83..
h Pyrmonter. ,
Hed'» Mar. Hällström.
ListAdFrRaams E"k«.
h Pyrmonter. ,
- ka Citroner illl soellt pris hos Eiake Lagerquist. Ad. Fr. Raams E"k«.

Sida 6