Norrköpings Tidningar Onsdagen den 29 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1831-06-29
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1831-06-29
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1831-06-29
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1831-06-29
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 29 Juni 1831

Sida 1

tern
1831.
yfjjov'
8 Is&r;
\fjk '
serano
?pnsdAgen
d. 29 Juni.
Inrikes Kghcter.
rlskrona, den 22 Juni. Den Karantans
ättning, som, enligt Kongl. Majus Nådiga be«
jniiiq, stulle anställas S Lrottningstärs K'stell,
, sä »viol (fe kunnat, redan blifnsit organiserad;
11 dä sjelfwa fastningsbyqquaderne, svin (kulle an
iidas till Karanläns-sjukhus, mäst kasteras, helst
i anseende till fuktighet, befunnits dertill alldeles
nlige, lärer nybyggnad för berörde ändamäl wa
fjlfl loundwiklig. Wid sädant sbrbällande och dä in
inningen sälunda icke kan i fullständigt stick tillwä
. ringas, utan betydligare kostnad, lärer fräga upp
t att föreflä dest förflyttning lill annat mera lämp
ställe, helst denna anstalts förläggande sä nära
ll staden Sch flottans hufwudstarion wäckt ben bil
1 farhägan, att om Cholera-smittade fartyg stulle
Karantäns undergäende dit anlända, smittans
bande sä mycket mindre torde kunna undwikas,
1 ön Aspö, hivarä Drottningstär är anlagdt, är
odd af flere bönder och fistare, hwilka sednare haf
fina bostader alldeles inwid fästningen, oberäknadt
Kongsholms fästning, som har daglig kommuni
ion nied staden, ar stilid frän Drottningstär endast
om ett sund, som utgör stora inloppet till staden,
l berattas att Länets Höfding, efter det dan med
salhafivaiiSe Alniralen pä stallet tagit kännedom
heste omständigheter, genast afrest till Stockholm,
arc söka utwerka högwederbörligt tillständ till
^
Ka
uäns-anstaltens förflyttning ät nägot mera lamp
siälle, hwarpä tillgäng i Länets östra stärgärd
stall saknas; och lärer ingen af Stadens inwäna
>ig soln inser sakens wigt, kunna annat än önsta,
w han niä lyckas i filt bemödande.
Malm ö, d. 22 Juni. D.21 bennes anlände 8 här
nrande redd Galeaserne Oscar och Josephina, hem
m har och hwilka lastade mcd Räg, intagen i Riga,
kistan afseqlat ben z dennes, utan att under resan
rswa anträffat nägre krystande, som anwist delli till
»irankänsstället Slitö. Här erhöllo de pä förestrif
lt sätt swart» flaggan och befallning att till karan
^ li is undergäende genast fortsätta resan till Känsö,
st -arifrän de likwäl för ögonblicket moro af motwind
' idrade. Ä begge fartygen stall ingen sjuk finnas.
men ä det ena en man i Riga insjuknat och der 8
sjukhus qwarlemnats. Utan widare kommunikation
äro förräder af färstt wakten och färstt kött med här
ifrän utsände bätar kastade i hafwet pä afständ frän
fartygen, dit de sedermera upphämtas af fartygens
egne besättningar.
— En utmärkt sticklig Porträtt
och Miniaturiuälare H:r C. von Plötz har nu an
kommit till staden, men lärer uppehälla sig här en
dast ätta dagars tid, derunder dan, sä widt tiden til
läter, porträtterar dem som önsta sädant. Om hans
utmärkta sticklighet wittna säkrast de äldre egne arbe
ten han medhafwer, äfwensom nägra af hönö» här
redan gjorde porträtter, det ena gjordt efter förste
Tecknarens i Europa Profestor Krägers i Berlin Nya
uoomnnr merod, sol» fordrar högst twenne tim
mar för hwarje porträtts fullbordande.
— En skeppa
re, soln i bestå dagar ankommit till Köpenhamn, har
berättat, att han i Östersjön seglat förbi twenn» far
tyg, och tycktes besättningen ä det ena wara litdödd,
saint 8 det andra blott nägra man ännu lefwande.
Calmar. Till ost har nu kommit den bekan
ta influenzan, hwilken spridt sig temligen widt om
kring, likwäl utan att wara särdeles swär.
Torekow, d. i? Juni. En stonert, som kom
frän Riga och war destinerad till Hamburg, wille i
gär kasta ankar pä härwarande redd, men klef af
Karantänsbefälhafwaren afwisad till Känsö, dit han
genast afseglade. Alla ombord wörö frista.
Boräs, d. 22 Juni. Wid sammanträde nästl.
Thorsdag beslutade subscribenterne till en Sparbanks
inrättning bär i staden, att densamma äfwen stall
hällas tillgänglig för innewänarne uti de staden an
gränsande Weden, Ähs, Marks och Bällebygds Hä
rader. Den minsta ärliga afgiften till Bankens upp
rätthällande, bestämdes till 1 R:dr 16 st. b:co att
betalas i 5 är. En Commitä förordnades, för utar
betande af hithörande stadgar.
— Här circulerar nu
en lista, med afsigt att bilda en förening, hwars fö
remäl stulle blifwa, att söka befordra en ännu bättre
lefnadsordning och en ökad trefnad inom delta samhälle.
Norrköping. Torgpriser: Hwete, 18 a 2Z R:dr;
Räg, r8: 24; Korn, 14 R:dr; Hofra, 7 R:dr; pä Är
ter ingen tillgäng; Bränwin r: 12 pr kanna, allt R:gd.

Sida 2

Wtrikes Atzhtttr.
Polen. Mellan Rysta och Polssa trnpperne
har ännu ingenting posterat, i»en Polsta armeen ryc
te äter i fält den 14 dennes och Preustista statstid
ningen sör ben 2O dennes berättar frän Polsta grän
sen under ben i7, att Polsta bufwudarmecn strges
hofwa riktat sin marsch emot Gen. Creuz, men dä
Polste öfwer-Generalen alltid lyckats att dölja före
rnälet för sina manövrer'
, anfäg nian denna första
rörelse endast hofwa stedt sör att maffera någon an
nan demonstration. Polsta national-regeringen har
utfärdat en proklamation till inwänarne i Polen,
med uppmaning alt subscrrbera till ett län af 62
millioner. Storfursten Michael stall hofwa förenat
sig med armeen, wid Narew, den 6 dennes. Gen.
Gielgud säges haswa wunnit en lysande seger öfwer
Rystarne i Liktbcnicn; 2020 sängar och 8 kanoner
stola hofwa fallit i Polackarnes hander. Man hate
i Warschau underrättelser alt nämnde Gen. inträngt
» Samogiticn. Frän Litthauista gränsen berättar
Preustista statstidningen, att enligt underrättelser, till
förlitligare än förr, Gen. Gielguds korps, sol» poste
rade floden Memel wrd Giclgndischkcn, war ,2020
man stark. Gen. delade sin korvs i tre kolonner.
3 spetsen för bufwudstyrkan »uarscherade han öfwer
Kapdon emot Wilkomiers; ett detachement wider Gen<
Dembitz wände sig emot Szowle och den tredse un»
der Insurgent-Chefen Puschet tog sin direktion emot
Rostienna. Pä andra stranden af Memel förenade
sig tued Polsta trupperne omkring 10020 insurgenter,
mäpiiade med lior och pikar. Frän Königsberg be
rättaö att en stor transport af hö, afsand frän nämn
de stad och ämnad för Rysta armeen, fallit i Gen.
Gielguds händer.
— Enligt de senaste underrättel
ferne.. anryckte Polste Gen. Chlaxowsti r forcerade
marscher emot Wilna. Hans arin-e tillwäxte dag
ligen. Före sin ankomst till Slonim strek han till sin
fwägersta, Prinsestan Lowitz (Cczarew. Constankins
geniäl) och rädde henne afresa till Minst.
"Tysta
blad,
" beter det frän Warschau,
"hofwa berättat att
rnsurrektionen i Podolien blifwit undertryckt. Ingen
ting kan wara mera stildt frän wcrkliga förhällandet.
Rystarne haswa anfallit insurgenterna endast pä nä
gra fä isolerade punkter, olli dock hofwa de förra,
enligt ståts-tidningen, wid nästan hwarje tillfälle blif
wit fullkomligt tillbakaflagna af de odisciplinerade
bönderna. Efter affären wid Doszow erhöllo insur
genterna ätstilliga wigtiga fördelar; togo twä kanoner
sch gjorde 520 fängar.
" Frän Lemberg heter det:
"Insurrektiondn i Podolien och Ukraine griper om
kring sig sör hwarje dag, utoin i träffen af Kami
victz, svin ockuperas af General Rädiger, med en korps
af 6220 man. Genom det akt ädlingarne cmancipc
rat sina lifegna hofwa de äfiadkouimit en sädan en
thustasm att 62222 man redan stro under wapen och
hofwa aflaggt trohetsed ät national-regeringen i Po
len.
^ Znsnrgenterncs hufwndstyrka brstär af kavalleri.
Draga redan »5 artilleripjeser, hwilka de alla cröfrat.
"
Preustista statstidningen af d. 22 dennes innehåller
deremot twenne artiklar ur Allgem. Zeilung, den ena
frän lrthauist-gallizista, den andra frän gallizist-pol
sta gränsen, enligt hwilka upproret i vesta trakter wa
re af ringa betydenhet
s
och nästan dämpadt. Z flutet
«f sistnämnde artikel finna wi följande anniärknings-
wärd» striff: "Oaktadt de orolighcker, svin ännk hä
och der wisa sig i Podolierr, har man dock sannolib fr
icke att befara en omkringgripande och regelmästiDsis
insnrreklion i denna provins; men en tilldragelses ^
solli stall hofwa timot i hjenat af Rpstland funtri
örn ben besannas, haswa de wigtigaste följder. Allwarii.
samina oroligheter stola nemligen hofwa utbriistll i Kt.^
ew, hwilka, dä detta guvcrncnient är nrblottadt pä trul l
per, med stor wäldsanihet utbreda sig och seder mili tia
ra torde blifwa sivära att dämpa i denna provins-«
I. Tomaszow, nara Zamose, har en Polff patrull iixi
bringat en Ryst officer, svin niedlört devecker till i
stcrrike. Kort derefter gick ett ^sterriklfft lätt kavaj.
leri-detaschenient öfwer gränsen och framträngde äi
da till Wieprzowe Zczioio, ber det hade ett fältj i?»*
mankräde med Rysta sörposterne, hwarelter tetafcöii
mentet älerwände. Denna händelse, hwarrgenom neiE^ '
traliteten bliswit afbruten af Österrike, bar cfftcitj-ij.i
blifwit tillkännagifwei^ i Polsta stöts-tidningen. Ul
derrättelsen arn en affär mellan Rridrqer och Chrzj'
»owsti har icke bekrattal sig, i»en nägra smärre cr
ett vl
färer synas haswa förefallit, r anledning af
mistlyckade försök af Rystarne akt hindra transports s
af provision för Polsta qarnlsssnen i Zimosc. liw
Warschall har Choleran nästan alldeles upphört. Mi?
tor Leos metod att bota sjukdomen, säges hafrf''
gjort under och har redan bliswit an teoni i lande!'
,
emedan läkemedlen äro lätta att anstaffa.
— Den kardon, fain bliswit dragen emellan Ris ?
och Petersburg ar fä betydlig, att en resa mellf
#1
desto bada stader icke kan werkställas pa mindre «.0
62 dygn. I Riga hade kill d. f dennes 1923 pri K»
fonér blifwit angripna af Cholera; 399 hade tili mil
li a t, 988 aflidit och ^22 moro ännu sjuka. Af de stz
farande hade 6 Kapitener och i7o man aflidit.
Danzlg wörö »23 hils lillspärrade, säfö»! hy sall
Chokera-sjlste. ^
— Geno!!! telegraf har Fransta regeringen bit
" m - - - - ijs.
wik iiiidcrrattad alt Don Pedro med si» svit iiitrmr
fat i Caen, hwarest den Kejserliga familjen för nes
warande stulle qwarblifwa. Fransta fregatten s
Seine, sol» bar Donna Maria samt Markisen
Markisinnan Lorils om bord, wäntadcs hwarje ög>^
blick till Brest. Swensta ministern i Paris har
rest till Eherbourg för att uppwakta Kejsarinnan
Brasilien.
— I Antwerpen har det kommit till gewärseM
mellan Belgierna och Holländarne. Äfwen Ho!lä'tv
'
.
sta kanonbätarne stjöto in i staden, hwilkct ästatkjJn
"
en allman förskräckelse, emedan nian befarade ett bfiyr
barden,erit, fenn ocksä icke länge torde uteblifwa, i
mm gen af Holland synes hofwa beflmit att ä 1
försöka sin wapenlycka.
— Engelsta parlamentet öppnadeS ben r4 denni
PreUiiiinär-göromäl stnlle sysselsätta de häda hrt
till deri Li dennes, dä Konungen nied ett tal frän lh
nen ämnade personligen öppna troligenen af de»
wigtiga sestioner, som detta lands historia kom»
att förete.
— Emellan Spanien och Frankrike stall förhälff
det wara spändt. Hofwet i Madrid will ej tiff
Frankrike att agera emot Portugal.
li,
IS

Sida 3

Garfro. Mäst. Carl Nyströms och dcZ kära hustrus älsta
ori Joh-an E p hrahim, död den 27 Juni, i en äl
af Z Sr, 6 mSn. och 9 »agar.
Död i Grten.
Kongl Hof-Predikanten, Prosten och Kyrkoherden,
Mr Magister Johan Andersson i Kudby Prostegård
4 24 Juni l8Zl> ! en Lider af 57 Ir och 2 dagar; djupt
d och saknad af eftarlefvande Enka och ro minderårige
rf 11 , hvilket efter den aflidnes eget förordnande endast pä
2 ta sätt vänner och bekanta tilfkännagifves,
Jfuno6rrlffr:
ä!I ut. MarrtS och RiketSCommerce-Collegii Kungörelse, an»
ii gäende utbrottet af Cholera MorbuS uti Liebau. Giswcn
S i Stockholm den >5 Juni i83i.
Wi, President, Bice-Presideut och Ledamöter uti Kongl.
'■ SijitS och RiktkS Commerce-Collegium, göre rorterltgt > Ge
>A Kongl. CoUegium erhällit officiel nnderrättelse, det Etzo
-M> MorbuS utbrustit i Li-bau, bar Kongl. Collegium, jem
fdrestriitcn i 3 H af Kongl. OuarautainS-Förordningen
7 November ,8^.6. förbtarat nämnde stad fdr smittad;
komma i 'blid häraf, samt vi! grund af hwad förnt är fdr
nadt i affeende pZ de wid östersjön belägne orter, städer
i» |giebais, Riga, Polange» och Danzig alt ans«S som sniit
samt hela kusten frän Estlands diira gräns till Oder
minen, med derwid belägne dar. fdr smitta misstänkt; hwil
Kongl. CoUegium haiig-nom skolat till wederbdrai^eS ef
rättelse kungöra, Swckdvlm den >5 Juni >S3>.
PS dragande kall och Embetes wägnar,
G A B R, POPPIUS.
C. Quiding. J. A. Hertzman.
V. Brandel. A. P. v. Sydo*.
A. Leyonmarck.
O. E. Bergius.
L. S.
?. N. Borelius.
tigl. Maj:tS och RiketS Commercr-Collegii Knirgdrelse, an
gäende utbrottet af Cholera MorbuS i Archangel. Gif
wen i Stockdolm den >7 Juni 183,.
Wi, Presidents Mce-President och Ledamiter uti Kongl.
>j:tS och Rikets Commerce-Collegium, göre ivekerligt: Se
1 hoS Kongl. Colleginm blikwir i officiel wäg anmäldt,
Cholera MorbuS utbrustit i staden Archangel, har Kvngl.
l iiMeglum, i enlighet med förestriit-n i 3 § af Kongl. Qua
itains-Fdrordningen af den 7 Nov. >806, förklarat nämn
stad fdr smittad, samt hela Rysta kusten wid Hwira Haf
\ och JShaiwei fdr smitta mi§tänkt; och komma, t fdljd här
samt pä grund ai hwad förut är sirordnadt, städerna Ar
ngel. Riga, Liebau, Polangen och Danzig, äswensom
exandria i Egypten att för närwarande anstS för smit
>e, samt Rysta kusten wid Hwita Hawet och JSbafwet, he
kusten frän Estlands östra gräns wid Överströmmen, med
wid belägne öar. Levanten, Barbariska kusterne samt We«
idista barne för smitta mi^tän?te; börande alla frän detza
er och orter hft till Riket ankommande stepp undergä fö
riswen qnarantamkbehandling, innan dem tillätes att i
gon Swensk hamn inlöpa. Frän hwad Kongl. Colltgium
unda sörordnat i afseende pä antalet as de orter, som bd
hiillaS <ör smittade, afwika i (ä mätto Kongl. Danska
arantains-Directionens fdrestrister, att, enligt desamma,
^en Constantinovel, Algier, Tunis, Marocco, Smyrna, b 11
india och New-OrleanS äro i Danmart ldrklarade för smit
e; hwilket Kongl. CoUegium härigenom welat till weder
andeS efterrättelse kungöra. Stockholm den 17 Juni i8Z>.
Pä Dragande Kall och EmbelrS wägnar,
GABR, POPPIUS.
C. Quiding, J, A. Hertzman. J. A. Leyonmark.
.NI W, Brandeh A'
. P. v. Sydow. O. E. Bergius,
L. S.
J. N. Borelius.
V Enligt Magistratens derom fattade besint och l följd af
n UpsyningsmanNabefatlning wid Sandgropen S Drags
l'irdtt här wid Staden, som blifwit Qwartersmannen Johan
l^ehn updragen, Lligger det hädanefter en hwar, som ästun
^?>r frän nämnda Sandgrop hämta Sand, Gru» eller Sten,
c t sadan t anmäla hos bemälde Rehn, hwilken stall anwisa
I ställen, hwarest hämtning fSr ste, och hwarS tilliägelst der-
om kör efterkommas wid den wlteSbot af 10 R:dr b:co, fem
fdr oloflig Sandtägt S Dragsgärdet förut är stadgad; ksmman»
de Rehn, hwilken i och för denna befattning, uppehåller siz
alla dagar wid Sandgropen, att, sässm ersättning för sitt om
förmälte beswär, undsä Fyra Runstycken banco för hwarje lag
Sand, Grus eller Sten som srSn Sandgropen afhämtas,
hwilken afgift af den Sand- Grus- eller <?ten.chämtande stall
erläggas. Norrkdpings Rädhus den -8 Juni 183,«
På Magistratens wägnar,
C. ?. Löwenadler,
I. P. Selander.
Jnnewarande ars wZgspn är utsatt att hällas Fredagen
v. 1 nästinstundande Juli, dä början ster utom Stadens Södra
tull kl. 8 f. m. ä Dagsbergswägen och fortsättes derefter Z
SdderköpingS- och Westra HuSbv-wägarne; »tom Westra tul
len S Linköpingswägen kl. >? pä dagen, samt ntom Norra
Tullen, & StvckholmS- och Enebv-wägarne kl. 4 e. ni. Ws»
derbdrande wäghällningsskvldige böra sjel'we eller genom om»
bud wara tillstädes wii> Son i deras wäglolter, samt stola
hafwa detza wäl grusade med proft och stenfritt grus, äfwcn
som Brotrnmmor och afiopoediken böra wara wäl upprensade;
hwarwid erinras, att torf och annan otjenlig fvllning ej mS
pä wägen uppkastas; äliggande vet debitorn wäglollsägarn^
att der wägpälar wid deras wäglotter saknas, sSvane upplät
ta, & hwilka bör wara tvdligen utmärkt wägstpcketS nnni»
mer och alntal, samt ven wäghällandeS namn.
Psliekammaren fdrwäntar, att hwad i dexa oMständighe
ter är föreffrifwet, sä tidigt werkiiälleS , att allt ma finnas
1 fullgodt stick S den !dr Gone-förrättnlngen utsatta dag, »äldst
försummelse och tredsto härutinnan med'örer det answar och
de päfdljder i öfrigt, som Lag och Författningar i kvo falk
stadga. Norrköping i PdliSkammaren d. 2, Inni »33>.
C. S. vdwenadler.
A ii c ti ?n e r:
I. P. Nelanver»
Med anledniirz af Konnngi!»S Respective Befallnings
hafwanreS t Läuct Resolution uppS BjdrkekindS HäradSboarS
ansdkninq om werkställandet of behöf.ize reparationer ä Höc>>
kerstadS Tingshnsbpggnad i -östra Nv bocken, som innewa
rande sommar bör werkställas, kommer Entreprenade-Auc»
kion nämnde reparationer, S berörde Tingsställe, MSnda
gen den 18 Nästkommande Juli klockan 10 förmiddagen att
förrättas och wer?ställ!gheten att upplätaS till den minstbju
vande som kan ställa govkänd borgen sä wäl fdr det sörstott i
veimingar som kan lämnas, som lör arbetets duglighet och
fullbordande inom wid Auciion^-iiilfället förelagd tid. Emellcr
tld kan kostnadsidrffaget fS beses samt erforderlige underräl
teifer om reparaiio»erneS bestaffenbet erhillaS HoS undertcck
nav AuctlonS-förrättare, äkwensem AttttionSvagen den >8J»
li S Tingsstället da bestämda
^
wilkor för arbetet stola lör fpe*
cnlaiMrue tlllkännaqifwaS. Ostra Hälgestad Kronofogde-Con
toir den 2$ Juni iö3i. I. A. Berselius.
Till C a I u r
HoS Bokbindaren Lvfen: WilkerhekS-sdrföfaf Johan Da
vid Balerius, >:sta Häftet, > R:dr >6 ; Amelie, Roman,
dfwersättning frän Fra^spstan, > R:dr, allt b:co.
HoS Bokbindaren Losén: Werldshistoria fdr Gymnasier
och Trivial-Skolor, af »^slitz, dfwersättning af Winberg, an
dra uplagan rättad och dillöki etter den G:ts af originalet,
2 R:dr 4 §.; Predikningar af Th. Doct. H. Blair, dfwer
fatt» frän >5:de Engelsta upplagan af Segerstedt, 2:11c band,
4 R:dr 8 tz.; Ungdomens WaadringSresa igenom Förgäng
NghetenS öcken, af Carl Larxon, 4 s.. allt b:co.
HoS Bokbindaren Lvs-n: Underrättelser rörande Paket>
Posten emellan Stockholm och Ystad, med Taxa. hwareiter
frakten kommer alt erläggas för paketer och FörbudSjedl.ir
som fortstaffas med Paket-Pvsten, »6 K., allt b:co.
Wigtig Upplands-räg HoS I. A. Lönngren.
En större koppar-grvta med lock samt en stor malmgr?
ta säljeS till facilt pris. Adres pä boktryckeriet.
En no modern Jmverial-säng och ett nytt modernt sybord
säljeS tlll facilt pris. Underrättelse faS på boktryckeriet.
.
Goda RotkählSplcuitor wid Lilla Ljnra.
JSkällar-dricka HoS Bryggaren Odén.
Flere sorters stolar, bureaner, soffor 01S natlkommoder
äro, frän Götheborg, i commigion till fdrsäljning inkomne HoS
I. MarcuS wid Skeppsbron.
Pä fattig-arbetshuset, täg- och blängarn, lamt wättepat

Sida 4

Mtrikes Ftxvcter.
Polen. Dwernicki haoe undcr sin resa till Lav
back öswerallt kinoltagit en sädan hyllning af bfibc
ouctoritefcr och enskild?, att resan mera liknat en
segrares än en flyktings.
— Frän Polska gränsen
fkrisives, att Ryffarne natten till d. 20 besatt Plozk
och att Skrzymcki äterwandt till Warschau för att
»nöta en diwerfion fran den sidan.
— Siedlce och
Miendzyrzecz ba blifwit intagna af Gen. Nybinssis
korps. General Romarino bade orhällit be^aUt öfwer
en korps wid öfra Weichseln; dagen derpä, sedan en
patrull gjort nägra Ryssa fängar, gick hela korpsen
bfwer Weichseln.
— General Rödigers korps tiar
dragit sig frän Aamosc till Lnblin; Genoral Creutz
skall hafwa marcherat genom Podlachien och stä i
nejden af Drohozyn. Emellan Modlin och Sierock
skola RpAarne ha gjert tre fä sang a försök alt slä
bryggor öfwer Narew. Enliqt underrättelser frän
Pulawy skola RyHarne dragit sia deri^ran till det in
re af woswodskapet Lublin.
— Sm General Gielguds
operationer heter det, att all fruktan för bans för
följande af nägon öswerläqsen makt fbrswunnit, att
han förenat sig med Jnsnrgenterne, som derigenom
blifwit förstärkte och disciplinerade. Endast 2 Rege
mentcr ha blifwit detacherade tikl Suwalki, einot hwrl
ka ^fwerst-Löjtiiant Zaliwski opererar ined Zooo Kra
kuser och Jagare. Gen. Ehlapowski skall jemte Dem
binski gä löst pä Wilna. Litthancrnes chefer äro:
Tyssiewiz, Malusewretz och Giecewicz. Wilna är nu
cerneradt af 25"aa nian Insurgenter. I Wilna wo
to 6000 man infanteri och 2000 nian Ryskt kavalleri.
I Kauen stöda Gereralerne Fricken, Säcken och An
nenkoff med 5ooo nian. De» 1 o ni aftonen hade
Gielgud med hela sin korps inryckt i Kalwary, hwar
ifrän han detacherade en del af armeen under Sie
rakowssi öfwer Olila.
— Gielguds ksrps ssall bestä
af 40000 man, hwaraf en del blifwit detacherad ät
Wilna och en ät Litthallen.
— I trakten af Roffien
na stodo 20000 uniformerade och bcwäpnode Sanio
gitier.
— Frän Litthaniska gränsen ersares i öfrigt
ott Ryffarne d. 1? woro i ostörd besittning af Krot
tingen och Polangen, hwaraf man sinkade, att de
wändt sig ät Wilna. Jnsnrgenterne hafwa intagit
fästningen Vobruyss pä det sätt att de förklädt sig
till landtfolk, och under ssen att föra in en wäntad
xrovianltraiiSport, inträngt med förstuckna wapen
imder kläderna, saint tagit fästningen utan ett enda
ftott.
— Underrättelsen o». Gen. Frickens tillfänga
lagande bekräftar sig ej
'
; men Gen. Säcken skall wa
ra särad. Warschauer Äuriren sager att Gen. Chla
powssi wid Vielss och Pruzana sammanträffat med
Rystarna under Generalerne Knorring och Fest, och
tagit 18 kanoner; derifrän skulle han hafwa detache
ra! en korps till Slonini, hast ännu en strid i tråk
ten af Skidel, der Grodnos Insurgenter hafl strid;
härpä hade han wid Lida förenat sig med 25oo Insur
genter — Gen. Gielguds och Chlaxowskis operatio
ner synas möta den största framgäng. Nedan haf
wa deras stridskrafter sä betydligt förökat sig, att de
bäda ämna utsträcka sina operationer emot Wilna,
samt sälunda der förena sig. Gen. Gielgud, hwars
styrka redan ssall hafwa wuxit till 40000 nian, äm
nade defiutom detachera en korps emot Volangen.
Följande <wo de berättelser 0111 deffa operationer, ssm
Polska tidningar innehälla: Warschau statsti!!
ning: "Underrättelserna om läget till Lilhanen ilj.,
ganska glädjande; redan har den fruktan förfwunn!
att Gen. Gielguds korps kunde förföljas af en b
nom wida öfwerlägsen styrka; den har redan fö
enat sig med insurgenternes, derigenoin förstärk»
sig och ingifwit dem del oinskränkta förtroende, so
imdt,stödet af en regulier och segerrik anns si
orsakar. Deffa insurgenter woro hittills däligt bewäi
nade, icke organiserade, öswerleninade till sig sjelfw
men kämpande med förundranswärd tapperhet c
ulhällighet. Nn ssall, förmedelst erfarna befälhakw.
re, hwilka de hell och hället saknade, mer enhet wi
nas i deras operationer. Znqen betydlig 3kyss ko?
förföljer Gen. Gjelgud; endast 2 kavvkleri-regenient
hafwa blifwit detascherade till Sulwaki. Emot d<
opererar Ofwerste-Löjtnant Soliwssi, som frän ©cfer
framryckt emot Pilwiszki med Zooo Kcokuser ock z v.
gare samt ett artilleri. Gen. Deinbinsti har gätr u
wer Niemen och will i förening ined General Ch! 5;;
powssi gä löst xä Wilna.
"
och fötter wara Mycket häftig, fater man några gänget
bagen gnida dem med en uppwärmd blandning af c» l
Följande är ett utdrag af nämnde Läkares berättelsen
Man gifwer den sjuke, allt efter omsrändiKheterne, hw
annan eller hwartredje timme, Z gran mazislLrii L.zmui
med en tillblandning af socker; hwarförutan man later M
sjuke dricka något Melistedryck, och skulle smärtan i bän '
m IM | t
liquoris amonii och sex Unz spiritus angelic® compositi,
bland måste detta oafbrutet fortsättas i 48 timmar, till
en urin-afsöndring inställer sig (hwilken k denna sjukii
wanligtwis är ytterst ringa och nästan helt och hället hi
mad), ehllruwät kräkningarne och tareringarne dcHförini^ ij?
upphöra och den naturliga wärmen i händer och fötter j.
icke återwänder förr «u efteråt. En tillsats af Z gran
rhei tosti, på hwarje dosis af der ofwannämnde läkemet
plägar wara ganfla gagnelig i de fall, dä den sjukes km
är betäckt med ett tjockt, gulaktigt öfwerdrag. Läkaren : 'i'
ste fete förlora tålamodet och icke anwända något annat
del, hwarkcn före eller efter ingiftandet af Bismuthi
emedan sådant endast ffulle tillintetgöra dest »verkan,
snart urin börjat afgå, kan man ännu i några dagar g'
morgon och afton ett pulver. Dä läkarehjelp och apoi
fattas pä många ställen i landsorteme, fa råder man hr!
, fa.
je godsägare elle» byfogde, att förse sig med en qvantite ■::
ofwannämnde pulver, som kostar sä obetydligt och as hi" '
tidiga bruk den sjukes lif ofta beror. Blott på blodfulli?^
unga personer kan man lata aftappa G—8 unz blodad
skulle de sjuka klaga öfwer häftiga smärtor i sjelfws r'
gropen, mäste man sätta dem 12 eller 16 blodiglar, fö'
,
man gifwer dem pulvret.
i»!a
Wli>
' hi
C
u-
»Hi;
ijiffn
Dr. Leo's method att bota Choleran.
llnderwlSnlngarne ftrom Eberilelnffa Mndage-S-lks
fortsättas äter med Gdndagcn d.
köping d. 2 Juli »8? 1.
3 dennes, kl. 41- m. ?
P-hr Er. Rudebe
Hall-RZtlS-waktmästaren Carl Wefferberas kärs
Ulrica Catharina SiindellnS, aflev stilla den >
li 1SZ1, efter en leknad af 53 Sr, 8 män. och 17 dagar^
sörjd och begråten af efterlemnad maka, 2:„e söner och en dc
Att Ullkammaren Norströms Enka, Christina S>
ström aflev de» 29 Juni, trti en ålder af Lo är och -i ni
warder pä detta sätt tillkämiagifwet.
,
ten
ltz
Kr)
Ännrälve Vtsanve-
Den 3« Juni: Handlanden Teschaii fr. Lubeck, Räri!
garen Stolkenberg sr. Halmgad, sösiversält-Läkareii Ke^ -