Norrköpings Tidningar Onsdagen den 4 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1832-07-04
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1832-07-04
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1832-07-04
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1832-07-04
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 4 Juli 1832

Sida 1

Gnsvagen
d. 4 Juli.
InriLes AUtzeter.
Götheborg, d. 25 Juni.
Förra »veckans oblida »väderlek warar annu nied
starka regnskurar, och har gjort manget obehagligt twet
streck i de nöje» man sökt bereda stg genom de manli
ga utfarterna pä landet Lfwer Midsommaren, samt
denna gang gjort ben gamla latinska hcderspoeten till
ljugare, sein sjöng: ”Nunc formosissiinus annas.
Också ffall, efter Midsommarfarares berättelser, anta
let af Majstänger i ar funnits temligen inskränkt pa
landsbygden einot manligheten, hwilket lemnar ett bi
dragsbemis till rönet, soln, till slägtcts wäl eller me,
det ma de sakkunnige afgöra, alltmer söker göra sig
gällande, akt sirfädrens gamla sedmalior och förlustel
ser allt mer och mer komma ur bruk och efterhand
försminna.
C a l m a r , d. 27 Juni.
Den länge af behofwet högt päkallade reparatio
nen af mar Domkyrka har ändteligen ölifwit företa
gen: ben börjades i dag 14 dagar sedan, och fortgår
nied all kraft, sa att nian hoppas nästa ar hinna till
ett lyckligt sint dermed. Med särdeles deltagande föijer
allmänheten detta arbete, och såsom bemiS, huru myc»
ket stadens innemanare nitälska för detta herrliga tem
pels återställande, ma nämnas deras friwilliga åtagan
de att tillstäppa alla handtlangnings-dagswerken i och
för denna reparation. Men mi äro ock öfwertygade,
att hwarje konstens män, svin mahända under något
besök i mac stad nied bedröfmelse betraktat ber förfall
na stick hmari Domkyrkan sig befunnit, äfwen skall
högt glädja sig öfwer dest restauration; ty en kyrka i
modern stil, sa wacker som Calmar Domkyrka, finnér
man ej annorstädes i Swerige. Genom denna repara
tion har wäl stor olägenhet uppkommit i afseende pä
ben söndagliga gudstjensten, emedan densamma tills
widare kommer att för Domkyrkoförsamlingen förrät
tas i Slottskyrkan; häröfwer lärer dock ingen förgrym
ma sig —• de fleste malja wäl heldre en något längre
kyrkowäg, än att ådraga sig förkylning i Domkyrkan,
hwarS fleste fönster äro uttagne, och deruti mistandet i
anseende till starkt luftdrag är menligare än i fria luften.
— Öfwer wackert midsommarswäder ha mi ej hatt
att fägna otz. Rusk och regnwädrr gjorde ett streck i
räkningen för mänga respartier ät landet midsommars
dagen; det gröna löfhwalfwet mäste utbytas mot sotad
as. Rågen, som nu haller pä att blomma, finner sig
icke heller wäl af ben radande wäderleken, isynnerhet
som den redan pä flere ställen lagge sig genom ber allt
för rikliga regner.
— Pä Mönsteras marknad förleden
»vecka mar med wista artiklar temligen liflig handel;
pa wäf och smör ivar god tillgäng, ben sednare waran
gällde 10 a 12 st. R:gd marken.
Helsingborg, d. 26 Juni.
Ferl. Söndag firades här i staden pä ett utmärkt
sätt. Den högtidlighet forn harwid föregick ivar desto
mera imponerande, som ben icke ivar någon följd af
annat än hwarje redlig medborgares erkänsla och tack
sainhet för H:r Kapten Sydows nit och oegennyttiga
fullbordande af hamnbyggnaden härstädes, ett arbete,
som utmärker H:r Kaptenens kunffaper och oförcrutna
»verksamhet. Utom ben prydnad, som denna hamnbygg
nad medför för stadens omgifning, är otrvifwelaktigt,
att den gör säkerhet för de fartyg, som här ä orten
hafwa något företag. — Stadens H:rr Handlande ha
de, af ingen annan orsak än skyldig tacksamhet, inbju
dit Herr Kaptenen till middagsmåltid, ester hwilkens
flut sällskapet åtföljdes till hamnbryggan, hwarest ät
skillige stålar druckos; äfwensom ArbetSkorpsen undfäg
nades. — Efter berättelse stall H:r Kaptenen härifrån
afresa till Halmstad, för iordningställande af hamnen
derstädes. Wi lyckönsta af allt hjerta inwänarne i
nämnde stad, att hafwa walt H:r Kapten Sydow till
föreståndare för berörde arbete. De kunna mara för
»vistade, att H:r Kaptenen, utan någon egennytta samt
med ben största ordning bland arbersklasten, fullföljer
hwad han sig ätagit. — Wi hade orsak, att än wi
dare uttrycka ivar kansta för H:r Kaptenen; men mi
kunna inskränka öst till det yttrande, att H:r Kaptenen
har hwarje inwänares odelade tacksamhet för sin mö
da och beswär, samt att H:r Kaptenen i alla sina fö
retag Lustas sadan framgång, som H:r Kaptenen rönt
»vid snart sagt anläggning och ännu mera fullbordan
det af denna stads hamnbyggnad; hwarmedelst H:r
Kaptenen forwärfwat sig det »»»varande folkets och äf
»ven efterwerldens beundran, hwilken torde anses för
mera än stjernor och band, som sa osta bäras af ben

Sida 2

forn mindre förtjent deni, än ben idoge, som gjort allt
for dct allmänNaS' ival.
Klippan, (i Skäne), d. 27 Juni.
Den 20
.
benne» hade ägaren af Pappersbruket
härstädes Brukspatronen Sunnerdahl ben tillfredSstäl
lclsc, att, efter 1 och ett halft ars bcswär och an
strängning mi b förskaffandet och anläggningen af ben
i England uppfunna mckanista Pappersmaschin, se det
ta wack ra och i afseende pä kostnaden för enffilb man
stora arbete fullbordadt med sadan sorgfällighet och om
tanka, att denna maschin nied äfwcn anno uppförda
walswerket för lumpornas söndcrmalning wid första
försöket frambringade dct mest wackra och fina papper,
sorn i utseende och godhet wid företagen jemförelse öf
wcrträffade dct pa gamla sättet af lika lumpmasior till
wcrkade. Denna inrättning, en heder för ägaren och
orten, förkjenar allmän uppmärksamhet och är af den
wigt, att den kan sättas i bredd med de första inom
fäderneslandet pä längre tid af enskild person fullbor
dade allmänt nyttiga företag.
0
Norrköping.
Ångfartyget Rosen, som afgick frän Stockholm
förl. Söndag strart efter kl. li pä morgonen, ankom
hit samma dag kl. bals JO pä aftonen.
— Af resande fran Skäne berättas, att ben mtlstc
tulltjenstemanneu, Controllör Reinhardt blifwit öfwer
fallcn i sitt eget hus uti Landskrona, natten till Ons
dagen i förl. mecka, och dcrwid träsiad af ett stork,
som tros bllfwa ordsaken till hans död.
— Kongl. Commerce-Collegium har tillkännagifwit,
att Choicran ånyo utbrutit i Hamburg.
TNrrkes Sxljcter.
London, d. 22 Juni.
,
'Ett mordförsök emot Konungens person, hwilret
dock lyckligtwis dies utan nägra swärn följder, har i
besia dagar wäckt allmän bestörtning. Deras Majesiä
tev och Kongl. Familjen hade nemligen d. 19 bennes
begifwit sig till Åstot, för att öfwerwara kappridnin
gen. Sedan första ridningen gatt för sig, stod Konun
gen i ett fenster, inbegripen i ett samtal nied sina hö
ga auförwaudter, dä en usling, klädd i daliga matros
kläder och tued ett trädbcn, plötsligen mot Konungen
slungade en stor sten, med sadan säkerhet, att ben träf
fade honom i pannan. Till all lycka hade Konungen
hatten pä sig, sä att han icke betydligt ffadadcs. Kon
ungen tog 2 a li steg tillbaka frän fcnstrct, under ut
rop: "Min Gud! jag är träffad!" I samma ögonblick
kastade matrosen en annan sten svin stötte emot sen
ftcrpostcn och föll till marken. Lord Fredric Fitzclarcnce
stod brcdwid sin Kongl. Fader, fattade honom i han
den och förde honom kill en stol, i dct han nied
^
stör
sta ångest frägade Konungen om han more härad?
Drottningen, Grcfwiunan af Errol (Konungens dotter)
och alla närwaraude, moro i största bestörtning; dock
blcfwo de snart lugnade af Hans Maj:t, som aftog
sin hatt och, sedan han lagge handen pä det ställe, der
stenen träffat, leende förklarade, det han icke more sta
dad. Drottningen och alla omkriugstäcnde moro utom
sig af glädje; Grcfwiunan af Errol kunde dock icke 8
tcrhälla fina tatar och med möda öfwertygas, att ingen
fara war för handen. Under tiden wörö de närwa
rande folkmasiorua i stor rörelse. Förbrytaren klef ge
nast, efter gärningen, gripen af twännc brcdwid ståen
de Herrar, Marinkapiten Smith och Tourner; polisbe-
h
t
t
ä
e
j
t
i
s
s
n
f
n
n
t
ick
n
ce
n
ör
d?
er)
ock
tog
der
sta
om
8
gen
wa
ge
åen
sbe-
tjcnter styndade fram och förde fängen, som icke gjorde
nägot motstånd, i arrest. En stor mängd samlade sig
utanför fcnstrct ber Konungen statt, och underrättade
sig om hans tillständ. Omkring 30 minuter efter
sjclfwa händelsen, uppstod Konungen frän sin stol och
wifade sig wid fcnstrct, hwarcfttr alla utbrusto i de
högljuddaste glädjerop, hwilka upprepades dä Drottnin
gen och Lord Fitzclarcnce äfwcn wisade sig. Folker
tillkänMrgaf sin cnthusiasm genom ett trefalldigt hurra
och alla klasicr togo del i Mgifwenhets-yttrmgarna stör
Konungens person. Konungen war rörd ända till tä
rar. Wid undersökningen med förbrytaren har blifwit
upplyst, att han heter Dennis Collins, är född i Cort
och länge warit i tjenst, chan förlorade benet om bord
pä Atalantc och bley derefter intagen i Greenwich» ho
spital, ber han förhlef i 18 mänadcr, tills han i sist
lidnc December mänad, för dåligt uppförande, bortkör
des derifrån och lemnades utan all hjelp. Haus böne
skrift till Amiralitetet klef utan weck kan, hwarefter han
d. 19 April wande sig med en petition direkte till
Konungen. Konmrgen öfwerlemnade densamma till A
miralitctct, som genom sin Sekreterare lät antyda ho
nom, att han icke hade nägot att hoppas. Nu fsr
twisiadc han och mcutc att det more honom likgiltigt,
om han blcfwe skjuten eller hängd, elier mäste lefwa i
ett sädant tillständ. Z denna sinnesstämning korn hall
till Åstot för att hämna» pä Konungen. Halt erkände sikt
brott och förklarade att dan handlat aldeles af egen drift.
Wid strcwisandct af hans papper befminos hans upp
gifter wara rigtiga och när man förehöli honom skänd
ligheten af hans förehafwande, syntes halt wisa änger.
Hans hällning war fullkomligt lugn och redig; dock
förklarade halt, att halt om morgonen druckit öl för 1
stilling, solli hail förskaffat sig genom bcttlaude. Halt
hade ankommit direkte frän London och tillbringat nät
tén i en koja. Pä befallning återfördes halt till häck
tet och stal! nästa Tisdag ater förekomma. Man är
ännu icke ense om karaktercn af hans brott; dock kom
mer hail tvål att anklagaS för högförräderi, emedan,
enligt hans eget yttrande, dct icke kalr bet.wiflas, att
ju han stulle hofwa betjcnat sig af ett metty dödande
wapen, om han kunnat förskaffa sig det.
— Öfwer- och
Underhusen hafwa enhälligt beslutat en adre,; till Ko
nuligcu, i anledning af denna händelse.
— Fursten af Moskwa, jon till Marskalken Ney,
har afgifwit en tacksägelseskrist till Birminghamsta po
litiska föreningen, hwilkcn, såsom bekant är, bland de
fakta, hwarpä ben grundat sitt omdöme om Hertigens
af Wellington osticklighct att sta i spetsen för allmän
na ärcndrrna, anfört att han, twärt emot Pariftrka
pitulationen, tillätit Marskalken Neys afrättning. Dir
minghamsta föreningen har härefter bestutat att för
ära Fursten en minnespenning af silfwer och upptaga
honom till medlem. Frankrike.
Herrar Chatcaubriaud, Hyde de Neuville och Fitz
Jamcs blcfwo i förrgår och i gar förhörde af iustrue-;
tionsdvmaren Zaugiocomi, och derefter alla tre arer
förda till fängelset. H:r de Chatcaubriaud stall icke
hafwa swarat pä någon fråga; icke eils pä ben
,
första;
"hwad heter ni?" Man försäkrar att de tre fängarne
stola föras til! Nantes och konfronteras med H:r Bcr
rycr. Den sistnämndes fader, sjelf advokat, har af
rcst till Nantes, för att inför krigsrätten förswara
sill son.

Sida 3

— Monitörcn af d. 20 dennes innehåller, att ny
heterna från wester inskränka sig till underrättelsen em
några arresteringar och husvisitationcr. Afwtzpningen
fortfar. Man nndergifwcr sig öswerallt.
— Åtskilliga
rapporter öfwercnsstämma i den berättelse, att Herti
ginnan af Berry undflnppik. Man grundar denna tan
ka på det stora antalet af soumisiioner forn ffckt. Den
na åsigt af fåken seker dock Monitörcn wcderlägga och
säger, att förklarandet af flere provinser i krigstillstånd
och ben for handen warande skörden förorsakat de tal
rika svumistivncrna. I öfrigt förnimmes arr mycken
kallsinnighet stall råda mellan kabinettet i Paris och
kabinetterna i .Petersburg och Wien. Att sinnesstäm
ningen inom Osterrikissa området och Tysta riket i all
mänhet stall wara serdeles orolig, att Don Pedro
winner allt flere anhängare i Portugal; att D. Migu
el redan bereder sig på flykt från Portugal; att Span
ska hoswet stall wara i mycken oro, sedan ett gardes
rcgcmentc revolterar o. s. w.
Döde:
Att Linne-Fabrikören Petter Eklund, stilla afled d.
2 Juli klockan 7 pa förmiddagen, i en ålder af 61 år; ömt
sörjd cd) saknad af maka och tofter, samt cn fosterdotter
warder pä detta sätt wänner och bekanta killkännagiswet.
Att Fru Catharina Margaretha Reute r, fodd
Nisch, stilla afled dea i Juli kl. 1 e. m., i en ålder af 47
år och 7 man., warder endast pä detta sätt wänner och be
kanta tillkännagiftvet.
K li n g ö r c l s e r :
Afl. v. Notarien I. P. Kjellbergs här i Staden och i
.
i orten häromkring närmast boende Borgenärer kallas härige
ä: norn att Lördagen den 7 i denna månad ti. li f. m. infor
G Rädstufwu-Rättcn härstädes sig insinna för att höras Öfwer
as ben af Kjellbergs Sterbhusdelegare denne dag ingifna Ur
lr> arfwaansökning och, så midt ske kan, förete de handlingar,
K; på hwilka fordringarne sig grunda. Norrköpings Radhus
ch: ben 27 Juni 1862.
På Nädstufwu-Nättens »vägnar,
I. P. Nelander.
För att enligt Bcwillnings-Stadgan den 21 Februari
183» »välja så »väl Ledamöter till Taxenngs-Committeen här
i Staden for inncwarande år, hivilkcn bör utgöras af fyra
personer dlaud Riddrrflapet och Adeln, fyra af Prcstersta
pet, fyra Ståndspersoner samt tolf Borgare, svin äflvcn de
ras Suppleanter, till minst en tredjedel af h:varjc Laxe
ringsmanna-Clatz, kallas härmedelst Stadens wcderbörande
inwånare af de trenne förstnämnde Claferna, eller Älidder
skapct och Adel», Prestcrstapet och Ståndspersoner att Thors
dagen ben 5 af inncwarande Juli månad kl. li förmidda
gen, inför Magistraten stz infinna, warande Borgerskapets
Äldste som äga utfc Ledamöter cch Suppleanter af Borger
liga Clafcn i nämnde Committé, serstitdt anmodade, alt
nied förteckning Öfwer de «f dem i sådant afseende walde i
nom ofivanbcsagde lid till Magistraten inkomma. Norrkö
pings Rådhus ben 2 Juli 1832.
Borgmästare och Råd.
Inncwarande års Bewillnings-Taxering for Norrköpings
Stad företages å Rådhuset härstädes Thvrsdagcn ben 12:te
i denna månad, kl. 9 förmiddagen, då de af Stadens innc
wånare, hivilka anse for sig nödigt, att i ett eiler annat as
scende sin rätt tvid detta tillfälle iakttaga, äga att för så
dant ändamål hos Taxcrings-Committéen sig anmäla. Norr
köpings Rådhus ben 2 Juli 1832.
Borgmåiiare och Råd.
Fredagen ben 6 Juli 1832, klockan 10 förmiddagen för
rättas inför Hall-Rätte» härstädes offentlig Auction, då till
den minstbjudande öfwerlemnas uppförandet af cn större stcn
husbyggnad, till publikt Ull-Magasin, enligt af Kongl. Maj:t
t nåder fastställd ritning.
Byggnaden stall redan i är börjas och nästa år fullän¬
das. Ritning och kostnadsförstag, jemte närmare underrät
telser i ämnet liro att tillgå hos H:rr L. I. Söderberg &
Arosenius härstädes; men för fullgörandet af Byggnads
Contractct, stall inroparen aflemna cn af twå Löftesmän,
cn för bägge och bägge for en, ingången, till wcdcrhäftighc
ten behörigen styrkt borgen, och hastva Fäbriks-Societelcns
Committerade för Maga-ins-byggnadcn förbehållit sig rättig
heten att få pröfiva hurutvida det blifwande anbudet kan an
tagas eller ej, Norrköping d. 5 Maj 1832.
Pa Hall-Rättens »vägnar,
C. F. L ö w e n a 51 e r.
Au c c i o n c r :
Genom frilvillig Auction, svin Fredagen ben 6 instun
dande Juli, från klockan 9 förmiddagen förrättas uti Gra
stcnsta Gården tvid Skeppsbron, försäljes allehanda lösegen
dom af Guld, Silfwer, Lenn, Koppar, Malm och Mejling,
Jern och Blecksaker, Linne. Gångkläder, Sängkläder, Mcu
bler och Husgeråd, Glas ochPorcellain, Jcrnbandade Brän
wins- och Dcickeskäril, Magnar, deribland cn ny Höivagn,
Skrindor och Kappflädar samt ett Marknadsstånd, m. m.
Norrköping af Stadens Auctionskammare den 21 Juni 1832.
På Stads>auction, sorn Fredagen den 6 instundandeJu-
11 förrättas uti Gråstensta Garden wid Skeppsbron- för
säljas äswen till den högstbjudande nu wäxande grödan med
rättigheten till betet å cn, Afl. Handlanden Nybergs Arf
wingar tillhörig äng, af något Öfwer 3 1/2 tunnland, belä
gen i Nedra Högshorfwan ivid Dagsbergaivägen nära intill
Söder tull. Norrköping af Stadens Auctionskammare Leir
22 Juni 1832.
På Auktion i f. d. Gråstensta Garden wid Skeppsbron
den 6 bennes försäljes ett parti humble af 1831 års wäxt.
Fredagen den 20 Juli, från klockan 9 förmiddagen, sör
säljes på Stadens Auktionskammare åtstillig lösegendom af
Guld , Silfver, Lenn, Koppar, Malm och Mesiing, Jern
och Blecksaker, Linne, Sängkläder, Gångkläder, Meubler
och Husgeråd, Glas ochPorcellain, Magnar och Körredstap»
ett parti randiga Norrlandswäfnader, m. m., samt klockan
12 på dagen Gården och Tomten N:o af 3 i Stra»d-Q.»var
tcrct, Qwadraten Swärdet, som innehåller cn twåwänmgs
byggning med 6 eldru»n, alla inrättade till werkstäder for
Cardus-Lobaks-Fabrik, ett tivålvåningshus, som innehåller
bodar, torklvindar och förwari»gsrum
"samt ett cmvånings
hus, nyttjadt till Magazin. Alla chefa byggnader finnas i
fullgodt stånd och äro brandförsäkrade till ett warde af 1500
R:dr B:co. Ett fullständigt inventarium till Cardus-Lo
baks-Fabrik kan äfwcn särstilt få köpas eller nied köpet af
Gärden ätfötja. Norrköping af Stadens Auctionskammare
den 3 Juli 1832.
Efter reqvlsltion af f. d. Dykeri-och Bergnings-Eompag
niet kommer på denna Stads Auctionskammare Fredagen
den 3 instundande Augusti från klockan 9 förmiddagen, att
försäljas dcmälte Compagni tillhöriga härstädes upplaggdn
Jnstrumentaiic-förråd, nemi. större och mindre Jernankare
och Draggar, Hasar och Tänger, Watten-Sågar, Jsbillar,
Stormpumpar, Bräckbommar, Spannmålshofivar, Linor och
Låg, Wind- eller Gångspel, med åtstillig annan Redstap,
sorn allt dagarne före Auction stall finnas på Auctions
stället att bese. Norrköping af Stadens Auctionskammare
den 3 Juli 1832.
Genom Auction som förrättas uti Gärden N:o 27 8c
28 S:t Kors Qwarter i Linköping, Tisdagen ben Tionde
(10) instundande Juli kl. 10 f. m. försäljes för Handcls-Be
tjentcrne Löfgren St Berggrens Concoursmafas räkning,än
nu oförsålde allehanda Handelswaror, Silfwer, Meubler af
Cheffognier, Bireauer, Skåp, Soffor, Sängar, Bord och
Skolar, ett Slagur och Speglar m. m. Betalningen erläg
ges ester Stadens Auctions-ördning.
T i l l s a l u :
Uti Arbctsflickc-stolan i Rådmannen och Snickarc-Älder
manncn Herr Eggertz gärd emottages till förfärdigande fi
nare och gröfre linnesöm samt strumpstickning mot lindriga
arbetslöner.
,
Af det genom mångårig erfarenhet wälkända Jcsuiter
Plåstret, som botar för alla utwärtes sjukdomar och å
kommor såsom öppna sår, Gikt, Torrwärk, Fnlflag, Kylsår,
trångt bröst och Andetäppa m. m., ärnytz inkommit, så wäll
burkar som lodtals till försäljning på boktryckeriet. Bestrif
ning på desi nytta och anwandande sinnes äswen.

Sida 4

Friffa utländffa Mineralwatten af Selters, Fachinger,
Spaa, Pyrmonther och Eger hos G. Zander.
En i godt ständ warande Snickare-werkstad till facilt
pris. Adress pä boktryckeriet.
Ordinairt fina blekta Rorrlands-Lärftcr äro i commis
ston inlemnade och säljas till facila priser hos Gustaf Zander.
Större eller mindre partie Mursten samt Prima och
Sekunda Takpannor, som aflcmnas pa anwista ställen i dea
ordning Rcqvisitioncr dera till Handelsman Billing inlcmnas.
Goda sängkläder, några duktygcr samt mcubel-kattun.
Stället nämncs pa boktryckeriet.
En här i staden wälbebyggd egendom, belägen widWcst
göthegatan utmed Strömmen, derom närckare underrättel
se lemnäs af C. I. Lindblad.
Krusbär alla dagar i f. d. Soldinffa gärden tvid Brvdd
gatan.
God jäst i Soeictetens hus.
Friffa Citroner bos I. A. Länngren.
Dubbla Löfkoijc-stand i full blomning, af flera coulcu
rer sä med som utan krukor till salu i boktryckeri-träd
gärden.
A s t n nd a s att köpa:
Slagtröffad Räghalm uppköpes af C. G. Rickman.
Tjenstsökande:
Ett yngre fruntimmer, önffar blifwa antagen uti ett
bättre hus i staden eller pa landet att gä frun tillhanda uti
alla till ett hushall hörande göromål. Hedrande reeommen
dationcr äro att förete. Pä boktryckeriet lemnäs adress till
ben sökande.
En yngling frän landet, 16 är gammal, hwilken flera
terminer bcwistat Trivial-ffolor, har en serdeles lust för
bandel», och önffar således blifwa antagen hoS »agon Hand
lande. Adress pä boktryckeriet.
Eli gosse om 15 är, som med beröm genomgått härwa
rande Skola, önffar fä plats uri handel. Underrättelse om den
sökandes insigter och upsörande lemnäs af Mag:r Arosenius.
En yngling om 25 ars alder önffar till nästinstundande
flyttningstid tjenst HoS något hederligt herrffap, som hus
dräng. Hedrande betyg om god frejd kunna företes. Skulle
nägon härwid fästa sin upmärksamhet, behagade han benä
get giswa firar i förseglad biller till C. T. G., som inlcm
nas i Herr Lindström L- Skog? handelsbod.
En ung karl, som förstär åkerbruk, önffar sig nu någon
tjenst, ware sig pä fabrik eller såsom Rättare. Underrätccl
se om den sökände fäs hos H:rr Ektund Le Nystrand.
En anständig och walfräjdad yngling, önffar sig tjenst
som Betjent hos något Herrffap till den 24 nästkommande
Oct. Swan afwaklas i förseglad billet till C. H., som in
lemnas pä boktryckeriet.
tjenst o. f 11, n b a $:
Fyra skicklige PapperS-arbetare, 2:nc formare och 2:ne
afsättare, kunna i höst erhålla arbete pä förmänliza »vilkor,
»rid Bankens Pappersbruk Tumba, dä anmälan göres hos
Banco-Kainrcrarcn Möller, under adress: Stockholm, Tum
ba Bruk. Bestyrkt afffrifl af betygen bör öfiveriändas.
Nu eller till instundande höstflyttning en stadgad och
beskedlig gosse om 17 eller 13 är, häldst frän landet. Der
detta blad utgifwes flis underrättelse om stället.
En trogen och i
. fina sysslor kunnig huspiga kan instun
dande flyttning fä god tjell fr, da hon anmäler sig pä boktryckeriet.
En nyckter och ordentlig arbetskarl som förstår sig pä
att stöta en Öflverffärare-maschin, kan nu genast fa arbete.
Adress lemnäs pä boktryckeriet.
En Spolgosse far arbete HoS Wcitcrgrön.
En nyckter och ordentlig samt man Färgcrikarl finner
arbete nu gcna^. Underrättelse fas pa boktryckeriet.
Ä stundas att hyra:
T»vä runi och kök pä Norra trakten, ästundaS att fa
byra d. 1 nästk. October. Underrättelse om hyresmannen fäS
pä boktryckeriet.
Ert rum med del i kök, beläget pä Norr, hälst wid Mil
tina eller trakten deromkring, önskas fä hyra d. 1 nästk.
Oce. Twär begäres i förseglad billet till D. R. N:o 2, som
inlemnaS pä boktryckeriet.
Tlvenne kamrar, sal samt kök, eller spisel i salen wid nä»
gon reel gata. Widare underrättelse fäs pä boktryckeriet.
ö
.
Ett mindre hushall, önffar till den 1 Oct. ett större
rum, häldst uti någon tvid Samtals-torget närliggande trakt.
Underrättelse fäs hos Fabrikör Jacobson.
U t b j ud c s att hyra och arrendera:
Den 1 Oct., en Smedlverkstad med belg, ett bonings
rum samt del i kök och källare.
Pä Källaren Freden i Nyköping, belägen wid Wästra
tullen, finnas ätffilliga wäl conditivnerade rum för resande,
nied deras doincstlquer, jemte stall och »vagnshus för möjli
gaste bästa pris. P. M. Lundborg.
Hos Garfwaren Meijer wid Wester rull kan fä hyras d.
1 nästk. Oetobcr, en kammare med ensamt kök pä nedra bot
ten, saint wisthnshod och »vedbod. Rummen äro bäst passan
de för ett mindre hushall eller hyggligt och anständigt ar
betsfolk. Widare öfwcrcnskommelse träffas pä stället.
Ett ljust och gladt rum nied del i kök pä Östra trakten
af staden, blir ledigt att hyra den 1 Oct. Adress pä bok
tryckeriet.
En ensam Enka eller Dräng kansa del i rum deni Oct.
Underrättelse fäs pä boktryckeriet.
Förloradt:
Söndagen d. 1 Juli förlorades emellan Carlsborg och
Tingstads kyrka, 16 R:dr 24 ss. R:gs, bestående af 4 twä
R:dr B:co och 1 tre-R:dr B:co. Dea som nämnde pennin
gar tillrättaffaffar, undfår hederlig belöning af Grönberg
pa Gästgifwaregården.
Den 19 sorl. månad förlorades ett grönmaladt wagns
hjul tillen trilla, emellan Wester tull och Dahlen samtHandr
werkarcgatan. Den rättsinnige som decksamma tillwaratagit,
torde mot hittelön återlemna det till Akaren Engberg, boen
de i f. d. Holmzrcnffa gärden wid Dahlen.
En »vattendrackt är ben 22 Juni bortkommen i ström
men. Om någon rättsinnig ffulle densamma tillwaratagit,
torde mot wcdergällning aflemna den i f. d. Hesselgrenffa
gärden pä Wester.
Till »v ar ataget:
Den 2 Juli äro twcnnc hästkreatur pä Stadens gator
upptagne, som rätta ägaren kan igcnsä mot sedan och inti
mationskostnadcn i Skomakaren L-ivarfordts gärd nära in
till Stadens ScholhuS.
Diverse:
I anseende till mellankommande hinder, nppffjuteS den
förut annonccrade flutbalcn, till Söndagen dell 15 Juli.
Charlotte Djurström.
Uti ett hederligt, ordentligt hus i Stockholm, pä en
Malmgård, med sund och behaglig lvcal äsrundas twä eller
tre Hclpcnsionärer, häldst mellan 6 och 16 ärs alder, till
täflan med några andra wälartadc barn, hwilka njuta en
öm moderlig omwärdnad och lärdom, af Christendcm, Geo
grafien, Historien, Skrifwa, Räkna, Rita, Fransyska Spräket
grundeligen, Linnesöm och andra moderna sömnader, äswcn
som Musik. Priset är 256 R:dr R:gs. Närmare underrät
telse lcmnar i Stockholm Fru Marie Leffler under adress:
Herr Grosshandlaren P. A. Leffler, och i Norrköping Fril
Amalia Asklöf, född Falkenholm.
Profwer, jämte priscourant pa cmoileradc kokkäril af
Krokforss jerngjuteri äro att tillgå hos undertecknad, och
kunna genom mig erhällas.
' Per Juringius.
S k e p p s
.
U n d e r r ä t t e lscr:
- Ångfartyget Rosen afgår i morgon
-
M Thorsdag d. 5 Juli, kl. 5 pä mvr
A s Kiik gonell härifrän till Stockholm med
fr Passagerare och slägtgods. Widare un-
ckd
derrättelse crhällcs hos Undertecknad.
Fr. Wellenius.
Ångfartyget F ö r c ni n g c n afgår härifrån till Stock-.
holm Fredagen d. 6 Juli kl. 8 pä morgoiien. Fragtgods och
magnar mäste wara om bord till ThorSdagsmiddagcn. Wi
dare underrättelse erhälles hos undertecknad. Fr. Wellenins.
Ångfartyget Ormen Länge afgår härifrän till Stock
holm Tisdagen den 10 Juli, kl. 7 pa morgon. Fragtgods
och magnar mäste wara om bord till Mändagsmiddagcn. Wi
dare underrättelse crhällcs hos Fr. Wellenius.
Under lastning: G. C. Ahlström och C. Österlund till
Stockholm, Bergström till Malmö, Pettersson till Götheborg,
Othberg till Gottland.
~~
Adolvy Fredric Raams Enka.