Norrköpings Tidningar Onsdagen den 18 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1832-07-18
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1832-07-18
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1832-07-18
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1832-07-18
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 18 Juli 1832

Sida 1

LlGNN
Gnsdagen
d. -« Juli.
Anrikes KpÄeter.
Stockholm, d. 17 Juli.
En större mängd folk samlade sig förlidne Lördags
förmiddag klockan nära 10, pä Norrbro, emedan ett
rykte derstädes gick, att en qwinsperson Hyst förut sto
lat fran klappbryggan ivid fatburn kastat ett barn i
strömmen. Örn misitaget häraf Klef man likwäl snart
upplyst, när en lefwande katt uppkom nr sjön inwid
bryggan. Några pojkar, som ästädat operationen wid
kattdränkningen, hade roat sig med att utskrika att det
warit ett barn, inlindadt i knyte, som bliswit nedsänkt.
Katten hade emellertid befriat sig frän det skynke med
stenar, hwari han ivar inlindad, och hembars, för den
na gäng räddad ur dödens käftar, till sin matmoder,
svin lärer fogat anstalt om hans stillande frän den
na weridén.
— Förliden gårdag hösts förhör i Kongl. Poliskam
maren, i anledning af gjord anmälan, att en bättre
klädd mansperson kastat sig i sjön wid röda flutzcn sist
lidnc Lördags afton och drunknat. Dcrwid har endast
bliswit upplyst, att denne person, som skall hetat Is
berg, och hafma warit kypare samt nyligen ankommit
hit till staden, pä gatan kommit i sällskap med gardi
sten wid Kongl. 2:dra Lifgardet och H:r Majoren Muncks
Kompagni Lilljewalck samt sjömannen Erland Peters
son, samt bjudit deni pä förtäring, som han mcdhaft i
buteljer. De hade för sädant ändamål begiswit sig till
de inwid flu.tzmästarcbostället warande säten och sedan
de ur buteljerne drucket win och porter, hade någon
ordwcxling uppkommit emellan gardisten och Isberg.
Sedan detta likwäl snart bliswit bilagdt, hade Isberg
kastat ifrån sig hatten, sprungit till flusigrafwcn samt
kastat sig deruti, och har han sedermera icke kunnat i
genfäs. Hatten, ä hwars swcttrem stät' strifwit "O.
I. Isberg"
, saint några tomina buteljer tillwaratogos.
— Ett oroligt uppträde inträffade sistl. Söndagsnatt
pa Riddarholmen. En mängd personer hade der sam
lat sig för att åse Sällskapet Swearnes återkomst, dcr
wid »agra okynniga ynglingar börjat ofreda 2:ne
qwinnspersoner, as hwilka den ena undankommit i
Rädstufwan och ben andra i Castellis hus wid Stor
kyrkobrinken. Portarnc till sistnämnde hus igenstäng
des flere gånger af husfolket, men uppstöttes as foikho-
pen, som mer och mer ökade sig. Polisbetjeningen säg
sig föranlätcn reqvirera 25i mern frän Kongl. Högwak
ten, hwilka med största swärighet lyckades att ffingra
de orolige. Flere blefwo arresterade. Undersökning
härom sörehafwes i Kongl. Poliskammaren. Wi stola
framdeles meddela de upplysningar, som winnas.
— Handelsbokhällarne Hjortsberg och Frankenfeldt
hafwa nu af Kongl. Slotts-Rätten bliswit dömde till
28 dagars fängelse wid watten och bröd för patrullens
öswerfallande, jemte ätffillige penningeböter för hemgång,
smäde-ord m. m.
Täta regnsturar med starkare, af kyla åtföljd, bläst
ha stört wart sommarwäder sedan några dagar. Man
will dock deraf ej förmoda något menligt för ben re
dan här och der i wart granstap päbörjade höflottern,
hwilken lofwar bli gansta gifwande.
— Ännu wet man
ej säkert, om wi här fa näden af H. M. Konungens
höga besök pä Högstdensammes återresa frän Norrige;
man wagar likwäl hoppas det i det längsta. — Tha
lias wänner torde fägna sig ät underrättelsen, att för
beredande åtgärder redan bliswit widtagne att hitstaf
fa H:r Djurströms Theater-sällstap, som stall wara
mycket wäl organiseradt, för att framdeles gifwa re
presentationer pä wär större Theater, hwilken, likasom
den mindre, nu länge warit obegagnad och stätt öde.
D. 12 Juli. I dag,
öppnas för första gängen de
wid Lilla Edet nära Ströms Säteri nybyggda Slus
sarna. 2ltt närwara derwid har Trollhätte Kanal-di
rektion genom tryckta bref inbjudit ett betydligt antal
Embets- och Tjenstemän, Ståndspersoner och andra,
sa wäl pä stället, som i desi omgisningar och härifrån
Staden. Om de högtidligheter, som för det lystra till
fället komma att ega rum, torde en fullständig berät
telse i någon Tidning, i sin tid, fä förwäntas.
^
Mot flutet af gärdagen wankades här mycket häftigt
regn med stark asta, hwilket ock för det mesta as nat
ten fortfor. Man befarar, att det medfört obehagligt
inflytande pä arswexten pä flera ställen. I dag har
det wackra sommarwädret äter inställt sig. Höflottern
är häromkring redan begynnt.
Calmar, b. li Juli.
Sistlidnc gårdag hade wi snart sagdt den första

Sida 2

warma sommardagen i år; likwäl började bet emot af
tenen att regna, hwilkct ehuru obetydligt, äfwen i dag
fortfar. I afseende pa höbärgscln were det önskligt om
upphaliswäder inträffade, helst
^
den i allmänhet eljest
mycket förswaras, synnerligast pa kärr- och mad-äugar
ne.
— Ännu i förra weckan uptäcktcs ytterligare ett
löunbränneri uti Wiflcfjerda Socken, a hwilkct natur
iiatwis gjordes besiaa. Här i Staden eller pa des; om
råde haswa icke dylika inrättningar försports, ehuru
Polisen efter sådana hållit sträng räfst, hwarwid lik
wäl ett par bränivinspannor uted tillbehör, såsom öf
wcrmaliga och af otillåten konstruktion, i bestå dagar
blifwit ragne i bcstag.
Borås, d. 13 Juli.
-Väderleken har de sednare dagarnc warit varie
rande, så att lugn, storm, köld och wärme omwäpladt
och affdigra skyar stundom betäckt himmclen. Ända hit
tills wisar sig ben wäxande grödan i orten ganska wac
ker, men nian befarar att hö-skörden i allmänhet blif
wcr under medelmåttan. Torgpriserna wörö sistl. Lör
dag: a Rag 13 a 14 R:dr, a Korn 10 R:dr, a Haf
re 5 R:dr tunnan och a Bränwin 1 R:dr 28 st. kan
nan, allt R:gs.
— Wargarnc hanna här i orten under sommaren
gjort mycken stada pa landtbygden, och exempel gifwcs
att uti en enda liten församling öfwcr 20 nötkreatur
blifwit dels dödade och dels stadadc af bestå odjur.
Detta cnfcn gratzerar, svin wi sagt, pa landtbygden, da
deremot inom Stadens stakett ett antal Björnar pa
tw8 sötter äro ännu oförskämdare, emedan de sia efter
mennistor.
Helsingborg, d. 10 Juli.
Ett Engclstt linjcstcpp om '74 kanoner, atföljdt af
ett Stiof/ivHig, i dag morgonen genom Sun¬
det, troligen för att till S:t Petersburg öfwerföra Lord
Durham.
Atrilies j2|)f)ctcr.
e Paris, d. 4 Juli.
Annu är ben nya ministeren icke i ordning. Det
sannolikaste ryktet är, att Marstalkcn Soult stall bli
konseljpresident. Fonderna hafwa härigenom redan bör
jat falla.
— Tidningarna för i dag meddela ett cirku
lär af Sigillbcwararcn, deruti Kongl. Prokuratorerna
anbefallas, att hafwa ett waksamt öga p8 Tidnings
polemikcn och händelserna för dagen. Innehållet och
grunderna för detta cirkulär likna gansta mycket de af
f. d. ministern Chatelauze, under Carl X:s regering,
utfärdade förestrifter. Det förstas att H:r Darthe här
igenom förlorar hela återstoden af sin popularitet. Det
stall icke mera wara Dagbladen tillätet, att angripa
den bestående regeringens grundsats. Carlister och Re
publikaner hade ingen rättighet att söka undergräfwa
densamma; ty flutligcn stulle det kunna lyckas de bäg
ge partierna, att, pa det allmänna lugnets bekostnad,
genom straffbara försök, sätta sin politista trosbekän
nelse i werket och, om än fruktlöst, utgjuta Fransystt
blod, såsom det, ty wärf! nyligen stctt. Konungens
af Belgien bröllopp stall firas i början af Augusti ma
nad. Messager ådagalägger genom eli omständlig be
räkning, att armeens effcctiva styrka wä! uppgår till
430.000 man, men att häraf 50,000 stodo i Paris,
18.000 i Lyon, 8000 i Grenoble, 8000 i Toulon,
40.000 i söder och 70,000 i wester, samt pa andra
punkter i landet, sa att egentligen endast 180,000 man
more disponibla tvid gränserna. Det tiwe derföre sa
mycket nödwäudigare att wcrkställa ben i konseljen re
dan bcsiutade mobilisationcn af 300 bataljoner natio
nalgarden. Kamrarnes sammankomst pastas wara upp
stjutcn till Oktober.
Portugal.
Engelska flottan härstädes har nu blifwit ökad
mod Skeppet Star, hwilken jämwäl har landstig
ningstruppcr om bord. Herr Häppner erhåller ofta
depescher fran sitt hof.
— En händelse, som hos wa
ra Migucliter wäckt mycken sensation är Gen. Gaspards,
och General Powarts afstcd. Gouverneurcn af Pcniche
har följt detta exempel och, under sörcgifwande af
sjukdom, öfwergifwit sin herre. Nu mera talar man
äfwen om en ny desertion. Den i Pedrosa tvid Tajo
warande 2l'
rtilleribcfälhafwaren stall nemligen hafwa
öfwergifwit armeen, samt medtagit kanoner och flott
med sina officerare till Engclsta flottan. Alla artille
rister äro arresterade.
Spanien.
I följd af Engelsta Kabinettets hotelse att, i hän
delse af intervention a Spaniens sida i Portugisista
angelägenheterna, bemäktiga sig Cadix, har regeringen
satt denna stad och trakten deromkring i förswarsstand
och ställt dcnsanima under General Morillos befäl.
Holland och Belgien.
Kriget emellan detza bägge stater sunes wara o
undwikligt. Konungen af Holland wägrar att ratifice
ra traktaten. Man tror att ficndtlighetcrna stola bör
ja i sitttct af denna manad.
Rydland.
Huru man här tänker om Frankrikes ställning sy
nes af följande i Allgcmeine Zcitung införda strifwelse
fran S:t Petersburg d. 20 Juni. Orolighcterna i
Paris d. 5 och 6 anses här svin förebud till en stor
katastrof, hwilken innan korrt torde drabba Frankrike
och ha till följd republikens proklamerande. Af detta
stöl stola instruktioner och förhållningsorder blifwit af
färdade til! wara miflivner utrikes och til! bcfälhafwar
nc öfwcr de särstildta armskorpscrna.
I''
. <1. Ilandelsnittnnen hilne ITat i.gren,
född dea i Mars 1772, afled pil Wilhelms
berg dea r 7 Juli 1832; ömt sörjd och sak
nad af maka, slagt och vänner.
Anmälde Wessnve:
D. 17 Juli: Erpcditions-Sckretcraren Schsiberg fr.
Stockholm, bor hos Bokhållaren Sandberg, Borgmästaren
Tham sr. Wadstena, Handlanden Ekerwall, Notarien Djur
berg, samt Herrarne Nordström, Westerberg, Antonson och
Berger fr. Stockholm, Landtbrukaren Nonnen fr. Lidköping,
Handlanden Högberg fr. Skenninge, Catzeuren Björkqvist
fr. Westerås, Herr Norlander fr. Jönköping, Profesor A
rehn fr. Linköping och Herr Hjertstedt fr. Götheborg bo pä
Gästgifwaregården, Fru Lcjiman fr. Tingstad bor hos Hof
flagarcn Rydberg. Danska Landtmätaren Lund fr. Malmö,
Capitain Kronstrand och Hof-Qwartcrmästarcn Ryman fr.
Stockholm, bor hos Herr Juringius wid Wcstgöthcgatan,
Öfwcrstcn Dahlström, KäUarmästarne Ekeberg och Hjortz
berg fr. Stockholm, samt Hof-Marffalken Wahrendorff sr.
Akers Bruk, bo hos Fru Flamén. Lieutnant Lindorff fr.
Linköping, Medicine Candidaten Levertin fr. Finspong och
Fabriqueur Kelin fr. Sjögestad, bo hos Fru Lewenhagen.
Kungörelser:
I hänseende till underlätenhet att, oaktadt derom er-

Sida 3

hällen erinran, ställa borgen sör arrenbcwilkorcns uppfyllan
de, kommer ny Arrende-auction uppå Återstående arrende
ören ä nedannämnda Stadsjord, att, pä förre innchaftva
rens äfwentyr i händelse af underpris, förrättas här a Räd
husct Lhorsdagen ben 19 dennes, kl. li förmiddagen, med
rättighet för inropare att jorden genast tillträda, neml. r
litt Lcgclängen, pä li är:
N:o 1, 4 tuni. 7 >/3 k:pl.; N:o 2, 4 tuni. 7 >/Z k:pl,
Arrcndewilkorcn blifwa wid AutionStillfället kungjorde. Norr
köpings Radhus den 5 Juli 1832.
Pä Magistratens wäqnar,
S. M. Trozelli.
I. P. Nelander.
Sedan Konungens Rcip. Befallningshafwande i Länet
förordnat att TarcLtngen för Norrköpings Stad skall här ä
Rädhuiet förrättas Lhorsdagen den 12 dennes, sä kommer af
sadan anledning de» lill besagde dag utsatte Entreprenade
auction ä arbeten och reparationer wid Stadens Scholehus,
Hall-Rättshus och nya Lazareltshuset att uppskjutas och i
stället för sig gä Lhorsdagen den 19 dennes, kl. li förmid
dagen , hwilkct hugade Spcculantcr till efterrättelse kungö
res. Seorrköpings Radhus den 10 Juli 1832.
Pä Magistratens »vägnar,
C. 8. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Genom Entrcprcnade-auction, som Lhorsdagen den 26
dennes kl. li förmiddagen förrättas inför Magistraten, här
ä Rådhuset upplätcs till den minstbjudande, att förfärdiga
Tio st. bord och 2’ctta st. bänkar, till begagnande i härwa
randc Lrivial-Skola.
— Kosinadsförflag till betta arbete,
jcmwäl innefattande närmare uppgifter angående huru sä
wäl borden som bänkarne böra förfärdigas, sinnes söre Auc
rioncn att tillgä hos Stads-Nvtarirn Nelander. Norrköpings
Radhus den 16 Juli 1832.
Pä Magistratens wägnar,
C. F, Löwenadler.
I. P. Nelander.
Genom friwillig insättning utbjudes ytterligare pä Stads
auction nästa Fredag de» 20 Juli klockan 12 pä dagen till
försäljning för upplösta Bolaget Collin ät Compagnie, sam
ma Bolag tillhöriga Gärden och Tomten under N:ris 4 & 5
i Norra Qwartcret, Q,wadraten Spinnhuset, deraf Tom
ten innehäller en areal-rymd as 7317 Q-wadratalnar och är
bebyggd med ett boningshus af träd, rappadt pä 3 sidor,
med 8 rum och 2 kök samt en hwälfd källare, 1 bjelk-källa
re och 2 större magazin: 1 dito med 2 större och 2 mindre
rum, postande till fabrik, 1 dito med 5 rum och kök, samt
dcstutom Drängkammare, Brygghus, Stall för 3 hästar,
Fähus sör 6 kor, 2 wedbodar, wagnshus, rymliga »vindar
och en wärdad, större trädgard. Uti denna egendom, som är
brandförsäkrad sör 6800 R:dr är ett Bancolän pä omkring
3200 R:dr, som i Gärden ka» fa innestä och af köparen ös
wertagas. Likaledes försäljes wid samma Auctionstillfälle för
Handlanden C. G. Rosendahls Concoursmasta en fordran pä
Sextiosju R:dr, 9 st. 6 r:st. Riksgäldsscdlar. Norrköping af
Stadens Auctivnskammare den 16 Juli 1832.
Böcker t i li salu:
Af trycket har nyligen utkommit och sinnes till salu hos
Bokbindaren Lysen : Ett och annat i fråga» om de Swensta
Trivial-Skolornas Reform, af Carl Fr. Lutteman, 16 st.
Banco.
Af trycket har nyligen utkommit och sinnes till salu hos
Bokbindaren Lysen: Repetitorium i Wettenskapcrnas, Lite
raturcns och de Sköna Konsternas Historia för Skolor och
Gymnasier af C. E. Kindblad, 40 st.; Anwisning till hand
gewärens kännedom och iständsättande, 2 R:dr, 16 st., allt
Banco.
Af trycket har n»)ligcn utkommit och sinnes till salu hos
Bokbindaren Lysen: Paraphras öfwcr större delen af Nya
Testamentets Heliga Skrifter, med inledningar och anmärk
ningar af D:r Samuel Ödinan, 3 R:dr; Porträtt af D:r
Lutherus, 8 st., allt b:co.
Af trycket har nyligen utkommit och sinnes till salu hos
Bokbindaren Lysen: Utförliga underrättelser om Rysta äng
bads-inrättning, bruk och werka»», såsom »nebel att bota
hwarjchanda swärare sjukdomar, bibehålla en god helsa, för
jaga äldcrdomens beswärligheter och förlänga liftvet; ett
sammandrag af ätstilliga Läkares erfarenhet, jemte beflrif
ning pä ett Ryst! ängbads-hus, med dertill hörande ritning,
16 st. b:co.
Af trycket har nyligen utkommit och sinnes till salu hos
Bokbindaren Lysen: Ridstola, eller grundlig anwisning till
ridkonsten, af von Lcnnccher, 20 st.; Praktist afhandling
om halsens, lungornas och matsinältningsorganernas slcmsjuk
domar, af Metz, 24 st.; Häst-Läkaren, eller grundlig un
derwisning om hästens allmännaste sjukdomar, deras känne
tecken och orsaker, samt botemedel» deremot, af von Ten
nccher, 20 st.$ Dikter as Bictor, l:sta häftet, 32 st., allt
Banco.
Till salu:
Fredagen ben 20 Juli, frän klockan 9 förmiddagen, för
säljcs pä Stadens Auctionskammare ätstillig lösegendom af
Guld, Silfwer, Tenn, Koppar, Malm och Westing, Jern
och Blecksaker, Linne, Sängkläder, Gängklädcr, Meubler
och Husgeräd, Glas och Porcellain, Magnar och Körredstap,
ett parti randiga Rorrlandswäfnader, m. m., samt klockan
12 pä dagen Gärden och Tomten R:o af 3 i Strand-Qavar
teret, Qwadraten Swärdet, som innehäller en twäwäniiigs
byggning med 6 eldrum, alla inrättade till werkstäder för
Cardus-Tobaks-Fabrik, ett ttväwäningshus, som innehäller
bodar, torkwindar och förwaringsrum samt ett enwänings
hus, nyttjadt till Magazin. Alla bestå byggnader finnas i
fullgodt ständ och äro brandförsäkrade till ett wärdc af 1500
R:dr B:co. Ett fullständigt inventarium till Cardus-To
baks-Fabrik kan äfwen särskilt fä köpas eiler med köpet af
Gärden ätfölja. Norrköping af Stadens Auctivnskammare
den 6 Juli 1832.
Pa Östra sidan af Nyköpings stad, är en brandförsä
krad gärd, nied nybyggdt boningshus, innehållande 3 kam
rar, sal och kök, samt ett »vindsrum, rymlig »vind, källa
re under nämnde boningshus, jemte nödiga uthus af stall,
fähus, m. m. de mästa äftven nybyggda, samt en gansta
rymlig och bördig tomt, försedd med cn god brunn, antin
gen till salu eller att arrendera pä förmonliga »vilkor. Egen
domens belägenhet är en bland de friaste och wackraste i sta
den, nära Ln samt wid reel gata; äftven kan en nära in
till belägen klädes-sabriks-byggnad med uppställda inventa
rier af 2:ne wäfstolar samt i godt stand warande tillbehör till
deras bedrifwande tillika »vara att arrendera. Närmare un
derrättelse härö»» lemnäs af Handelsmannen Herr C. I.
Nelin, och om köp eller arrende kan ackord träffas med ä
garen Handlanden I. M. Kullman i Nyköping.
Gröfre blekta Norrlandslärfter till facila priser hos
Gustaf Zander.
En egendom, belägen wid Drottninggatan, bestående af
ett twäwänings-stenhus, nybyggdt efter 1822 ars brand, i
nedra wäningen inrcdt till Handelsbod, samt försedt med till
räckliga uthus, försäljes pä förmänliga »vilkor, att tillträda
den 1 nästkommande Oct. Widare underrättelser lemnar
Handlanden Thunström pä Wester.
Gottlands hivitkalk och siipstcnar försäljes af Capt. Mal
men om bord pä flupcn Neptunus.
En här i staden wid Westgöthegatan utmed strömmen
belägen egendom är till salu, dero»» köp kan uppgöras med,
och närmare upplysningar lemnäs af C. I. Lindblad.
Nyligen inkomna moderna genombrutna och släta frun
timmcrs-kammar hos Eklund & Nystrand.
Nästkommande Lördag sinnes »agra dustinbastanta finn-'
säckar till facilt pris hos Tollander.
Ryst uppkommen hummer försäljes i Herrar N. M. &
I. G. Afllöfs Fabriksgärd af undertecknad, och pä samma
ställe kan en skicklig Spinnare fä anwisning pä förmånligt
arbete wid en fabrik pä landet. P. I. Sangberg.
En gärd, belägen pä Södra trakten, nybyggd efter bran
den 1822, är till salu. Den bestar af 2:ne wäningar metz 6
rum, nemi. 2:ne kamrar och kök öfwcr samt 2 kamrar och kök
under, tillika med trädgärdstomt och nödige uthus. Widare
underrättelse lemnar Handelsman Hallman.
Utmärkt god Götheborgs Anjovis i mindre kaggar, ar
i commistior» inlemnad och försäljes till facilt pris i Hand
landen Srvartlings bob pä Wester.
Jnlaggd anjovis till 12 H. Skölp, och Soiia pä bouteiller
af »)pperlig godhet, säljcs till facilt pris i Winbergfla gärden.
Engelska Bomullsgarner i flera äkta färger försäljes till
billiga priser hos I. Hammarstedts Enka.

Sida 4

Goda sockerarter alla Lagar wi
'L Westralund.
God jast nästkommande Fredag i Societetens knis.
Sabcl-sockerärter till torgpris äro till salu i boktryckeri
trädgarden. 0
Astundas a t t köpa:
En jernbakarc om 60 kannors rymd nied kran, eller
tapphål, pä sidan. Den en sadan har att afläta i fullgvdt
ständ anmäle sig till widare underrättelse hos Herr Han
delsman Gylling.
Gammalt tägwirke uppköpes af Waktmästaren Petters
son pa Fattig-arbctshuset.
Köpare till spillning uppgifwcs pa boktryckeriet.
T j en st sö k a n d c:
En gift man i sina bästa är, som förstör allt hwad till
cn större jordbruksflötsel fordras, ästundar till nästa flytt
ningstid en Rättaretjenst. Hedrande betyg kunna uppwisas
och närmare underrättelser om den sökande lemnäs af
C. I. Lindblad.
En yngling om 25 ör, dristar tjenst hos nägot hederligt
Herrskap, som Stall- eller Husdräng. I brist deraf pä nå
gon källare. Hedrande betyg stola ej felas. Sivar bcgäres
i förseglad billct, som inlcmnas i Herr Handelsman Skogs
Handelsbod.
I tjenst a stundas:
Wid cn landtegendom 5 i/ä mil ifrån Norrköping ästun
das till nästkommande flyttningstid , en i sina sysilo/ kunnig
Fogde, som förstår att stöta landtbruk och dertill hörande
redskaps förfärdigande, samt pä samma ställe en nyckter, tro
gen och i sina sysilor kunnig Dräng säsom kust, som sörstär
att kunna köra och ansa hästar wäl. Begge desie stola wa
re förscddc nied hedrande och antagligc betyg, och wid desi
uppwisande, kan öfwerenskommelse träffas med Handelsman
Boren.
Till instundande flyttningstid kunna 2:ne Stat-drängar
nied förswarliga betyg, fä god tjenst några mil frän staden.
Widare underrättelse fäs pa boktryckeriet.
En nyckter ogift Dräng, man att stöta hästar och orar.
Stället nämnes i f. d. Bjurbäcksta huset pa Qwarngatan,
1 trappa upp.
Nästa flyttningstid kan en piga fa tjenst. Stället nam
nes pä boktryckeriet.
En frist amma med tillräcklig mjölk kan nu genast fa
god tjenst, dä hon anmäler sig hos Fru Holm.
En gesie om 15 a 16 ärs Alder som är kunnig uti sträd
dare-handtwcrkct, och har lust för samma yrke, häldst fran
landet. Stället nämnes pä boktryckeriet.
Astundas att hyra och arrendera:
En fyrsitsig souflett-wagn med selar i början af nästa
månad pa 14 dagars tid för att begagna pa cn liten resa
ned ät trakten, da öfwerenskommelse kan träffas med Guld
smeden Rahm innan Söndagsmorgon.
En större landtegendom pa lo a 16 ärs tid med eller
utan inventarier. Ben hära fäster uppmärksamhet täcktes
aninäla sig hos Herr Juringius, boende i f. d. Dederingsta
gärden wid Wcstgöthegatan i Norrköping.
Ntbjudcs a.rr hyra och arrendera:
Twcnne snygga wäningar, och cn handelslägenhet, med
dertill nödiga uthus, belägen wid Drottninggatan, äro ledi
ga att.hyra den 1 nästkommande Oct. Wäningarnc delas äf
wcn till flera hyresgäster om sä ästundas. Widare under
rättelse lemnar Handlanden Thunström pä Wester.
Uti f. d. Bryggaren Holmgrens gärd, 2:ne kamrar och
sal, en Drängkammare pä öfra botten, samt en källare och
nödige urhus. Widare underrättelse sas af Bagaren Ternell.
Pä Söder wid S:t Persgatan, twenne kamrar, sal och
kök, källare, brygghus, wisthusbod och wcdbod, att tillträ
da ben 1 Oct. Öfwerenskommelse kan träffas mrd
E. Wcstcrgrcn.
Rum för resande finnes i f. d. Bjurbäcksta gärden.
Uti cn äng pä Sylten, hwarcsr är tillgäng pa waltén,
kunna ko-beten crhällas, dä derom öfwcrenskommes nied
E. Schagerström.
Betet pä 4 tunnland äng »tom Sjötullen med wattcn
tillgäna, hwarom öfwerenskommelse kan fle i Radman Elge-
ri Handelsbod.
Förloradt:
En större wagnshjuls-ring af mesiing, mellan Tysta tor¬
get och Himmclstadlunb sistlcdne Söndagsafton. Hittelön er
hällcs, dä ringen aflemnas uti Joy. I. Schuberts Saiubod.
Under gäendct frän Drag till Ouvarngatan förlorades
ett swart flor, för hwars tillrättaffaffande undfås »veder
gällning af Fru Holm, boende i Garflvar Arvcdsons gärd.
Föri. Tisdags afton borttappades mellan Sandgatan
och Tysta torget, en liskragc metz dubbel tyllrems. Uphitta
rcn har wid äterlemnandet att »vänta hederlig wedergällning
dä anmälan göres hos Urmakaren Nathanson wid nämnde torg.
I förra weckan förlorades, antingen wid Himmelstad
lund eller pä wägen emellan Grimstad och nämnde ställe, en
Paraplue med biätt Bomullslärfts-tyg, och pä kryckan war
uti pcrlamo gralvcradt P. G. M. Skulle ben wara till:
waratagen, erhälles belöning af ägaren, som upgifwcs i Malm
grens salubod wid Storr tull.
Twannc stycken jernkramlor äro genom lan borta. An
hälles att innchaflvaren återställer dem till äga«n.
C. Swartling.
Tillwarataget:
Ett par örhängen äro pä Westra trakten af staden upp
hittade, hwilka mot intimationskostnadcn kunna äterfäs i ne
dra »våningen af Doctor von Hams »boende gärd.
Diverse:
I anseende till förestående bouptcckning efter aflcdne
Strumpwäswarcn Rydmans Enka, anmodas de som i Sterb
huset hafwa någon fordran, eller äro nägot styldige, sä
dant till undertecknad anmäla till flutet af denna mänad.
Norrköping ben 18 Juli 1832. L. P. Relin, Plätflagare.
Ett Län pä 10,000 R:dr B:co kan emot laglig Ränta
och lista inteckning i jord, erhällas; i medio af September.
Summan kan äfwen delas, dä derom korresponderas med
Inspektor Gustafsion pä Norrköping och Näs.
Af förekommen anledning ätwarnas en och hwar, att ic
ke utborga eller lemna waror pä kredit till någon af min
besättning, emedan sadant afmig icke erkännes till betalning.
Norrköping d. 13 Juli 1832. W. F. Bersen.
Adresi-Contoret för tjenstsökande och tjenstefolk är flyt
tadt i Snickar Wesilings gärd pä Slotrsgatan, der Klädmak
lare-bodcn är.
Till sammanträde kallas nästa Thorsdag den 19 dennes,
alla de som weta sig äga rättmätiga fordringar, uti nu me
ra aflidne f. d. Roiarien I. P. Kjellbergs Sterbhus, hos
undertecknad, God Man, kl. 5 e. m. , sör att höras öfwer
ben aflidnes arftvingars sökta urarfwaförmän. Norrköping d.
17 Juli 1832. Olof Torop.
Skepps-Underrättelser:
Ängfartyget Rosen afgår i morgon
Lborsdag d. 19 Juli, kl. 5 pa mor
gonen härifrån till Stockholm »ned
Pasiagerare och fragtgods. Widare un
derrättelse erhälles hos Undertecknad.
Fr. Wellenius.
Ångfartyget Föreningen afgår Härifrån till Stock
holm Fredagen d. 20 Juli kl. 8 pä morgonen. Fragtgods och
magnar mäste wara om bord till Lhorsdagsmiddagen. Wi
dare yndcrrättelse erhälles hos undertecknad. Fr. Wellenius.
Ångfartyget Ormen Länge afgår härifräntill Stock
holm Tisdagen den 24 Juli, kl. 7 pä morgon. Fragtgods
och wagnar
'
mäste wara om bord till Mändazsmiddagcn.
_
Wi
dare underrättelse erhälles hos Fr. Wellenius.
Under lastning: Kullander till Stettrn, Bernsten till
Carlskrona, I. Berg till Calmar och Carlshamn, Gudmunds
son till Malmö, Holstcnsion till Slockholm.
Afgangne: H. Berg till Lubeck med Jern och Bräder,
A. Äström till Gottland, tom.
Med I. Ählström är lägenhet för fraktgods till Nykö
ping, med St. Aberg till Westerwik.
Capit. Bcrfln, Skonerten Iris, cmottagcr fraktgods
till Stockholm mot nedsatt frakt, h»varom kan accordcraS
om bord »ned Capitaincn.
Svin Annonccr stundom iitlcmnas till boktrycke
riet pS samma dag Tidningarne tryckår, sa paminncs
härmedelst om ben, för Annöncers aflcmnande bestäm
da tiden, som är: "dagön före Tidningarnes utglfwande.
"
Adotvh Fredric Raams Enka.