Norrköpings Tidningar Lördagen den 21 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1832-07-21
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1832-07-21
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1832-07-21
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1832-07-21
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 21 Juli 1832

Sida 1

NGNN
183 2.
Lördagen
d. 2i Juli.
5 : t c Sond efter Trefald, dag, predika:
I Stads-Kyrkan: Ottesängcn, Comminister Arvedson. Hög
mäpan, Comminister Rejner. Lftonsängrn, Gcholae-Lcira
rcn Enroth.
I S:t Hedvigs Kyrka: Studenten Tingwall, kl. 10.
I S:t Johannis Kyrka: Past. Adj. Wikström. (Collecten
med hafwar och bäcken tillfaller Predikanten.)
Wid Himmelstadlunds Hälsobrunn: S. M. Candidaten Gyl
ling, kl. li. (Collecten tillfaller Predikanten.)
Anrilres Asveter.
Stockholm, d. 18 Juli.
H. M. Konungens resa till Norrige lärer kom
ma att anträdas i morgon eftermiddag, da första natt
lägret blifwcr Ekolsund och det andra Stjernsund.
Hans Maj:t åtföljes af H. E. Herr Grefwe Brahe.
Hans Kongl. H. Kron-Prinsen lärer under tiden föra or
det i den tillförordnade regeringen, men komma att bo
pa Drottningholm, der H. K. H. Kron-Prinsetzan
jemte de Kongl. Barnen ämna patzcra sommaren. H.
M. Drottningen tros efter H. M. Konungens resa
komma att utflytta till Haga.
—■ Theaterns och Hof-Capellets personal ivar i gar
samlad för att taga afsked af sin gamla, och presente
ras för sin nya chef.
D. 19 Juli. Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen
återkom i gar afton kl. half li) pa ben Kongl, jakten
Esplendian, ^
dragen af ångfartyget Frithiof, ifrån sin
resa i skärgarden.
Malmö^d. li Juli.
I Mandags efterm. tilldrog sig pa öppen gata
följande händelse: En husar af Kronprinsens Husar
regemente, som, enligt hwad mi hört berättas, haft
för afsigt att skjuta ihjäl sig, men af orsak att mord
gcwäret efter flere försök alltjemt klickat, mast afstå
fran sitt beflut, har, förehållen af en underofficer wid
samma regemente om der ohyggliga ivid ett sådant fö
retag, mot denne begått subordinationsbrott, derigenom
att han i flere omgångar och i mångå personers när
waro tilldelat honom ett helt parti örfilar. Af tillkal
lad patrull klef husaren genast arresterad; och det är
att förmoda att, då lagén stadgar arkebuscring för sub
ordinationsbrott, han framdeles torde na sin önskan
och ej bli fixerad af klickande pistoler.
Calmar, d. 14 Juli.
Nyligen tilldrog sig i Fliseryds Socken ben olyc
kan, att en Bonde, som i sällskap med en mindre flic
ka utgått för att hugga bark af eketräd, uppgick i top
pen af ett sadant träd, och linder det han war sytzcl
satt med barkens aftagande, kom en sa stark blåst, att
han föll ur trädet på en derunder stående spetsig gär
desgårdsstör, som ingick på honom genom magén och
ut igenom ryggen, sa att han blef hängande pa den
samma, tills flickan hann, att med yxan afhugga stören,
hwarefter hon äfwen utdrog den ur kroppen och skyn
dade efter folk, fom hemförde honom. Läkare hämtades
genast, men wid hans ankomst war den sårade redan
afliden.
— Korrt derpå hände äfwcn
^
cn annan olycka
i Mönsteras Socken. En Bonde i Äsewad, som på
stod sig genom hemliga medel kunna stadna blod wid
fwara sår, utgick i skogen ensam för att hugga wcd,
hwarest han af wada högg sig öfwcr ena fotleden sa
djupt, att en större pulsåder blifwit fladad. Han bandt
sin halsduk ganska hardt om fåret; men blott några
steg ifrån stället, der olyckan skedde, fanns han liggan
de död af blodens förlust.
—- Huru nödwändigt det är, att efterse, det barn
ej stoppa i munnen eller förtära blommor eller wäxter
af alla stag, torde följande upplysa: Sist!. Tisdagsef
termiddag hemkom en större götze här i staden med
några stand af den giftiga wäxten Bolmört, (Hyo
sigamus niger) hwaraf en tre-arig götze åt tre eller
fyra blomknoppar. Straxt derpå wisade wäxten sin
giftiga werkan. Barnet förlorade talförmågan och sy
nen, underlifwet utspändes; det fick ryckningar, börja
de dels ffratta, dels gråta samt rasa. Läkare tillkal
lades, hwilken det lyckades att med kräkmedel, winät
tika och starkt kaffe beröfwa giftet sill fortfarande wer
kan, och är gotzen mi lyckligtwis så återställd, att han
återfått sitt förnufts bruk, och äfwen till det mesta
synförmågan, ehuru pupillen på det ena ögat ännu är
onaturligt utwidgad.
Westerås, d. 2 Juli.
Såsom en natursällsamhet förcjenar att nämnas,
det Bonden unge Olof Ertzons Hustru, Greta Anders
dotter i Bjurwalla, OsterWåla Socken, d. li och 12
sist!. Juni framfödde 4 lefwande barn, en götze och 3

Sida 2

flickor, alla wälstapade, och i förhållande till antalet,
owanligt storwäxta. Samma hustru har förut 2 gån
ger framfödl twiliingar och 3:»c gånger ett barn. Af
alla li barnen äro endast de första twillingarna döda,
sa att hon nu har 9 stna barn att stöta, alla under
10 ar, och derjemte en '74 ars gammal mor att war
da. Detta hjonelag pa ett fjerdcdcls hemman har dock
hwarken dräng eller piga till biträde i hushållet.
Fahlun.
Följande ohyggliga händelse inträffade wid Stora
Kopparbergs Grufwa d. 6 sist!. Juli om morgonen.
En Qwinsperson, wid namn Larin Sundelius, hade,
under det hon arbetade wid de såkallade Stohhärdarne,
hörande till Creutz-Schaktct, fastnat i dcrwarandc ma
chincri, hwarigenom hufwudcc pa henne nästan alldeles
sammanklämdes. Hon infördes genast pa sjukhuset, ber
hon afled efter några timmar. Hon cfterlcmnar 4 fat
tiga barn, hwaraf det yngsta är nio wecker gammalt.
Här, ber antalet af behöfwande dagligen ökas och ber
fattigwarden sä mycket anlitas, synas förhoprningarne
om understöd för deni fran delta hall wara »agot mör
ka och otillräckliga.
Berg, (i Jemtland) d. 3 Juli.
I gar och i dag har Snö fallit i fjällen cili en
alns djup.
AtrikeS Friheter.
Paris, d. 6 Juli.
Man läser i dagens Monitör följande: "Engelska
Louriercn omtalar en not, som Fransta Regeringen
stall hafwa astatit till Wienerkabincttet, för att cill
kännagifwa sitt bcflut att icke intervenera i de öfriga
makternas angelägenheter. Wi kunna försäkra, att den
na not, hwilkcns ändamål knappt stulle kunna förkla
ras, icke existerar. Likaledes kunna wi såsom en full
komlig osanning förklara ett annat utländstt blads (Allg.
Zeit.) yttrande om wipa steg, som hofwct i Turin
skulle hafwa tagit i afseende pa occupatioNen af Algier.
"
— Hwad sein förstas nied orden: hwilkas ändamål
knappt stulle kunna förklaras, kan sjelft swarlf
gcn förklaras: antingen will det säga att inan är öf
wcrtygad, det Österrike icke tillänmar någon mtcrvcn
tion, eller att Frankrike icke stulle hafwa något att
inwända mot en sadan.
— I ministerkonscljen synes
någon söndring hafwa uppkommit, i det flere medlem
mar, soni förut, lika tued sina Embetsbrödcr, röstat för
nationalgardets mobilisering, nu äro af en annan tan
ka, och anse nationalgardets försättande i aktift stand
såsom en sträckbild för de öfriga Europeiska regeringar
na, hwarigenom kriget stulle pastyndas och ben redan
aftynande handeln ännu mera lida. Emellertid kan
man med någorlunda wiflhct förutsäga, att denna åt
gärd, viii den ock någon tid uppstjutcs, likwäl flutli
gcn stall äga rum. Allt för mänga omständigheter
sammanträda, att i landets ögon gora den nödwändig.
Utom de Ostcrrikista och Preujjista trupprörelserna
svin man stulle kunna tyda såsom blott syftande
^
pa
Tystlands angelägenheter, far man icke lemna Rytz»
lands hällning ur ögnafigtc. Dref fran S:t Peters
burg af d. 24 i förra manadcn innehålla, att det högst
kalla emottagande Marskalken Mortier ber finner, gjort
honom ledsen wid göromalcn, sa art hans ambatzad
more sa godt svin en niillirct. För ögonblicket har man
dock intet att frukta, emedan icke blott Marskalken
Soult utan äswcn Grefwe Sebastiani, för »vacklande
helsa, begärt 2 manaddrs tjenstledighet. Utrikes Mi
nistern har dock fatt afflag af Konungen, till betz krigs
ministern återinträdde i sin embetsutöfning. Tidnin
gar fran Treviso af d. 24 i förra manaden omtala,
att 30 bataljoner Ostcrrikista trupper framryckte emot
Po. Erkehertig Iohan hade korrt förut rest genom
Treviso och begifwit sig till Bclluno. Det berättas
såsom säkert att han stal! emottaga befälet öfwer Jtalieu
sta armeen.
— De nyaste underrättelser fran Algier
äro af d. 8 Juni. Man hade ber uppsnappat bref
fran Dejen. Brefbäraren är ställd för Krigsrätt.
Af främlings-lcgionen hade 50 soldater och några of
ficerare öfwcrgatt till Beduinerna.
— Hacrlemertid»
ningen förkunnar att Londoner-Eonserencen den 0 Ju
li förklarat sig beredwillig att gilla Konungens af Hol
land framställde wilker för en biiftvande allmän trak
tat, nied undantag af ett par obetydliga punkter.
Italien, d. 28 Juni.
Den päfliga bannlusningsbullair mot de liberala
har till och »ned af en stor del bland det högre prester
stapet blifivit klandrad, sa mycket mer, som de i apo
stolista konstitutionerna förestrifna former deruti icke
blisnut iakttagna. Det har nämligen ingen »varning
föregått, hivilkct dock uttryckligen erfordras. Det är
klart att »nan asnftat upreta landtfolkct emot städernas
iutvanare. Också hackva redan flere patrioter och äf
»vcn fransta soldater blifwit mördade af bönderna. O
enighctcn är sa stor, att ett borgerligt krig sivariigcn
kan undwikas.
England.
Lord Durham har, pa fin resa till S:r Peters
burg, reda» ankommit till Köpenhanm. Lady Durham
tued familj qwarstadnar ber under den tid Lorden be
höfivcr uppehålla sig i Petersburg. Om hans beskick
ning asysrar någon fördel för Polen, sa onsta »vi ho
nom all lycka. Eländet i detta land stall wara öfwer
all bestrifning.
Nnmalve NoLimSe:
D. 20 Juli: Brnks-Patron Wastrin fean Lemnän, Han
dcls^Bokhallaren Rettig frän Carlskrona, Lagman Röök fr.
Åkerby, Östverste - Lieutenant Rosenborg, Grefwe Lcwen
yaupt och Häradshöfdingen Stuart fr. Linköping bo pä Gäst
gifwaregärdcn, Fabriqueuren Öberg fr» Stockholm, bor hos
Fru Leuvenhagen, Handlanden Walmstedt och Stadsmäkla
ren Rundgren fr. Nyköping, bo i f. d. Winbergska garden.
Kungörelser:
Genom Entrcprenade-auction, som Thorsdagen ben 26
dennes kl. li förmiddagen förrättas inför Magistraten, här
ä Radhuset upplätes till deri minstbjudande, att förfärdiga
Lin st. bord och Ätta st. bänkar, till begagnande i härwa
rande Trivial-Skola.
— Kostnadsförslag tili betta arbete,
jcinwäl innefattande närmare uppgifter angående huru sä
wäl borden som bänkarne böra förfärdigas, sinnes före Auk
tionen att tillgå bos Stads-Rotarien Relander. Norrköpings
Radhus den 16 Juli 1832.
Pä Magistratens wägnar,
C. F. L ö »v e n a d t e r.
I. P. Nelander.
Genom Arrcnde-Anction, som förrättas här ä Radhuset,
inför Magistraten, Thorsdagen dcn 9:dc nästinstundande A
ugusti, kl. 10 förmiddagen, öfwerlätcs till dcn mestbjudande,
pa arrende, under 12 ärs tid, räknadt frän den Irsta näst
kommande Octobcr, följande Stadsjord, »eml.
Uti Södra Sylten.
N:o 367. 1 tunt. Zo k:pl. N:o 396, 9 tunt. rg k:pl.
N:o 397, 10 tunt. i\ k:pl. N:o 398 , 4 tunt. Stro 399, 4
t »»ni, N;o 400, 4 tunt, N:o 401, 2 tuni, ta k:pi, R:v 402,

Sida 3

4 tunl. N:o 403, 4 tuiil. N:o 404, 4 tunl. N:o 405, 4 tunt.
e;:o 406, 4 tunl. N:o 407, 4 tunl. 1 i/4 k-pl. N:o 408, 4
tunl. a k:pl. 9t:o 409, 4 tunl. N;o 410, 4 tunl. 9t:o 411,
4 tunt. B k:pl. 9l:o 412, 1 tunl. 8 f:pl. 9t:o 413, 4 tunl.
St:o 414, 5 tunl. S k:pl. 9i:o 415, 4 tunl. 8 k:pl. 3t:o 416,
4 tunl. St: o 417, 4 tunl. N:o 418, 1 tunl. 21 kapl. St:o
419, 2 tunt. \ kapl. 9t:o 420, 4 tunl. St;o 421, 4 tunl. N:o
422, 4 tunl. St:o 423, 4 tunl. N:o 424, 4 tunl. St:o 425,
4 tunl. S£:o 426, 3 tunl. 2 kapl. St: o 427, 3 tunl. 6 tapl.
N:o 428 , 4 tunl.
Uti Lyckorne näst 9!orra Tullen:
9t:o 320, 1 tunl. 28 >/4 kapl. 9t:o 321 & 321, 2 tunt.
a 1 fa kapl. 9t:o 324, 2 tunl. 16 kapl. 9£:o 326, 3 tunt.
7 1/2 kapl. 9t:o 327, 3 tunl. 10 i/a kapl. N:o 328, 4 tunl.
4 kapl. St:o 329, 4 tunl. N:o 331, 18 1/2 kapl.
Uti Butängeii:
9t:o 333, 2 tunt. 19 kapl. 9i:o 334, 4 tunl. N:o 335,
4 tunl. 9t:o 336, 4 tunl. R:o 337, 4 tunl. N:o 338, 4
tunt. 9i:o 339, 4 tunt. 9t:o 340, 4 tunl. 20 kapl. 9t:o 341,
4 tunl. 9t:o 342, 4 tunt. N:o 343, 4 tunl, 9t:o344, 4 tunl.
1 kapl. St: o 345, 2 tunl. R:o 346, 2 tunl. 9C:o 347,2 tunl.
39 kapl. N:o 348, 2 tunl. 16 kapl. 9t:o 349, 2 tunl. St:o
350, 2 tunl. Rio 351, 2 tunl. R:o 352, 3 tunl. N:o 353,
3 tunt. 9i:o 354, 2 tunl. 7 kapl.
Uti Slottshagen:
9t:o 429, 2 tunl. >0 kapl. 9t:o 430, 4 tunl. N:o
2 tunt. >2 kapl. N:o 432, 4 tunl. 9t:o 433, 4 tunl.
431,
St; o
434, 4 tunt. Ät: o 435, 1 tunt. 19 kapl. 9t:o 436, 4 tunl.
9t:o 437, 3 tunl. 4 kapl. 9i:o 438, 4 tunt. N:o 439,4 tunl.
St:o 440, 5 tunt. Z kapl. 9t:o 441, 4 tunl. 4 kapl.
.
Tomter uti Qivadraterne Spinnhuset, Skjutsen & Äbodarne.
9i:t> 4, 5, 6 & 7, 1 tunl. 2'
, ifö kapl. N:o 8, 1 tunl.
19 1/2 kapl. St:o 8, 1 tunl. 20 iji kapl. St:o 9, 29 1/2 kapl.
N:o 30, 20 5/"8 kapl.
Arrcnde-wiukören kungöras wid Auctions-tillfället; och lem
nas i öfrigt dcn upplysning, att nuwarande Arrendc-Jnne
hafware äro skyldige, alt enligt deras kontrairer wid asträ»
dandet öfwerlemna till blifwande Arrendatorer, sä wäl ytter
som inhägnad wid ifrägawarande jord i fullt laggildt ständ.
Norrköpings Radhus dcn 19 Julii 1832.
Pä Magistratens »vägnar,
C. F. Löwenadler.
A u c t i o n c r:
I. P. Seeland er.
Pä Stadens Auctionskammare försäljes Fredagen den
Z instundande Augusti, frän klockan 9 förmiddagen, ällehan
da lösegendom af Guld, Silfwer, Koppar, Tenn, Malm och
Mesting, Jer» och Blecksaker, Linne, Gängktädcr, Sängklä
dcr, Meubler och Husgcräd, ett större
^
Spel-ur, Wagnar
och Körredffap, en större Boksamling i atffilliga ämnen och
»vetenskaper samt diverse Fabriks-inventarier af Spinn-, Öf
werfkäreri- och Zcuggmaschiner, Handelsivaror af Indigo,
Sandel, Rödfärg, Twäl och Winer med mera. Fabriks
inventarierne äro att bese dagarne före Auction, dä derom
tilltages pä Herr Bruks-Patron och Riddaren Ekelunds Con
toir. Norrköping af Stadens Auctionskammare den 19 Ju-
11 1832.
Genom friwillig insättning utbjudes ytterligare pä Stads
auction Fredagen den 3 Augusti, klockan 12 pä dagen till
försäljning för upplösta Bolaget Collin & Compagnie, sam
ma Bolag tillhöriga Gärdcn och Tomten under N:ris 4 & 5
i Storrå Qwarteret, Qwadraten Spinnhuset, deraf Tom
ten innehåller en arcal-rymd af 7317 Qivadratalnar och är
bebyggd med ett boningshus af träd, rappadt pä 3 sidor,
med 8 rum och 2 kök samt en hwälfd källare, 1 bjelk-källa
re och 2 större magazin: 1 dito med 2 större och 2 mindre
rum, pastande till fabrik, 1 dito med 5 rum och kök, samt
dcsiutom Drängkammare, Brygghus, Stall för 3 hästar,
Fähus för 6 kor, 2 »vedbodar, »vagnshus, rymliga »vindar
och en »vardad, större trädgärd. uti denna egendom, som är
brandforsäkrad för 6800 R:dr är ett Baneolan pä omkring
3200 R:dr , som i Gärden kan fä inncstä och af köparen öf
mertagas. Norrköping af Stadens Auetionskammare den 20
Luli 1832.
Uppä Curatorernes i Landthushättarcn Sw. Ljungholms
Concours, begäran, försäljes genom Auction pä ställct till
den högstbjudande ä Mändagen den 30 i denna manad kl.
12 pä dagen, Cvncourssiiastan tillhörigt l yett Ärono-ffattei
hemman Österffam i Ö. Ny Socken och Björkekinds Harad.
Hemmanet har enligt uppskattning omkring 10 tunnors ar»
ligt utsäde i ler och dungjord, wintersöder 2:ne par draga
re, 6 kor och nägra far, hwartill är tillräckligt sommarbete,
har ffog till husbehof och hjelplig äbyggnad, äfivensom ett
nyligen uppbyggdt hus inredt till mälthus och bränneri. Sä»
»vida nöjaktigt anbud gifives, mäste inroparen wara försedd
med borgen för inrop-summans betalande, hwilka tider till
kännagifwas »vid Auction. Fär omkring 1000 R:dr B:coin
nestä mot inteckning. Drothem den 19 Juli 1832.
'
'
(Sfter anmodan, I. Örwall.
Böcker t i ll sal 11:
Af tryckct bafwa ny| utkommit och sälj is i Län-Biblio
thcket i Norrköping: Gefcnii Hebreiska och Sivcnska Hand
Lexicon. 2:dra Delen. Utlemnas till resp. Prenumeranter
och Subskribenter pä förut bestämda wilkor. Sista fubskrip
tionsprisct, 6 R:dr Banco för bada delarna, hålles öppet
för dem som till ärcts stut köpa »verket; sedan blir priset 6
R:dr 32 ji. Prcnumeranter och Subskribenter som ej tillä
rets flut lösa boken, förlora sin rättighet. Beckers Werlds
historia, VI1I:de Bandets Första Häfte, 24 K. ä ord.- ppr,
32 fi. ä fint ppr. Subskriptiouspriset fortfar och kostar h:vav
hittills utkommit 11 R:dr 24 st. ä ord. ppr, 14 R:dr 32
st. ä fint ppr. Maria Stuart och Elisabeth. Biografiska A
nekdoter ur bittills otryckta källor, sundne under en Resa i
Frankrike 1829—30 af Fr. v. Raumcr (Författaren af Ge
schichte der Hohenstaufen), 40 st. Lärobok i Nyare Historien,
med geneal. Tabeller, af W. F. Palmblad, 24 st» Antagen
i alla Rikets Gymnasier.
Handbok för allmän o ch c n s! i t b Sjukdoms
dietetik, af D;r Sundelin, öfiversättning med tillägg
ningar af D:r F. C. Psilander, 1: 16j Walborg mästo
natten, 20 st., i Län-Bibliotheket.
I hwad förhållande st8r
V H U £ C il h\ 5? m Ä \) M €
till uplysning och Schola \
En Skrift tillägnad Riksdagsmannen Stils 97!Znston i
Skumparp af cn Kyrkoherde frän Skäne; fäljes a 20 st. i
Länbibliotheket.
I Länbibliotheket: Guita r.re-S kola ester Molinos,
Carullis och Auillanis Methoder, öfwcrsatt och utarbetad af
A. G. Dannström, 2 R:dr; 3;dje och fjerde häftet af Ber
tinis Etuder förForte-Pianospelare a 1: 24; Sangstyc
k e n med aeeompagn. af Piauo-Forte ur Operan Fidelio af
L. von Beethoven, 1: 16.
Af tnMct bar nyligen utkommit och sinnes till falu hos
Bokbindaren Lysen: Repetitorium i Wettenffapernas, Lite
raturens och de Sköna Konsternas Historia för-Skolor och
Gymnasier as C. E. Kindblad, 40 st.; Anwisningtill hand
gewärens kännedom och iständsättande, 2 R:dr, 16 st., allt
Banco.
Af trycket har nyligen utkommit och sinnes till salu ho»
Bokbindaren Lyftn : Ett och annat i frågan om de Sivenffa
Trivial-Skolornas Reform, af Carl Fr. Lutteman, 16 st.
Banco.
Af trycket har nyligen utkommit och sinnes till salu hoS
Bokbindaren Lysen: Utförliga underrättelser om Ryska äng
bads-inrättuing, bruk och »verkan, fäfom medel att bota
hwarjehanda fwärare sjukdomar, bibehälla en god helsa, för
jaga Ålderdomens besvärligheter och förlänga lifivet; etc
sammandrag af åtskilliga Läkares erfarenhet, jemte beffrif
ning pä ett Ryskt ängbads-hus, med dertill hörande ritning,
16 st. b.
-co.
Hos Bokbindarne Forstberg och Hällström: Finans-spc
gel, i hwitken G»vensta folket kan fe, (9tB. om det will se),
huru, genom 147 Utländska waru-artiktar, Swerige, blott
pä ett enda är, förlorar i arbcts-förtjenst öfwer tre millio
ner Rldr B;eo, jemte wälment föreslagna medel, att för
hjelpa fäderneslandet till trefnad och wätständ, 1: 16 b:eo.
Till fa l ti:
En gård, belägen pa Södra trakten, n»)byggd efter bran
dcn 1822, är till salu. Den bestär as 2:ne »våningar »ned 6
rum, neml. 2:ne kamrar och kök öfwer samt 2 kamrar och ksL
under, tillika med trädgårdstomt och nödige uthus, Widare
underrättklft lrmnap Handslkman Hallman,

Sida 4

Twänne Öswerskärarcmaschiner med 4 saxar till hwar
dera i mycket godt ständ, försäljes pä goda wilkor af
C. & F. Bergwall.
Nyst uppkommen Hummer försäljcs i H:rr N. M. Sc
I. G. Asklöfs fabriksgärd af undertecknad. Äflven sinnes pä
samma ställe en häckbur och en canarie-hona till salu.
P. I. Sangberg.
Grässkörden A w«llar och borggärd wid Gamla Slottet,
är till salu, hwarom kan öfwerenskommas med Carl Dettow.
Ett parti listgarn till salu hos I. Wahren.
Wid Sandbyhof: Flättrings- och Blandkorn.
Bergens Sill och Gräsidor, Mallaga-Rustin, Pomerans»
fkal och Bly, Engl. Blyhwitt och Plattbly, sin skuren Kork,
Salt, Matolja, Hampolja och Säpa hos Eberstein & C.
Hwcthalm och Räghalmssuddar till godt pris. Adrest
pä boktryckeriet.
Till salu är inlemnad utmärkt wackra och wäl betsade
Cheffognier, Toiletter och Bireauer som nyligen ankomm!t
frän Götheborg, hos Herr Handelsman Swartling pä We»
sier i äfwen god Anjovis.
Gröfre sort sinnwäfsamt nagra rökta laxar hos Tollander.
Ä s t u n d a s att köpa:
En stenhäll om 3 a 4 alnar i fyrkant. Köpare uppgif
tres i Eggeffa gärden.
Gammalt tägwirke uppköpes af Waktmästaren Petters
son pä Fattig-arbetshuset.
Tjenstsökande:
En med hedrande betyg försedd hushällerssa som i flere
ar förestått en sädan systla, önskar att i ett bättre hus ista
den eller pä landet blifwa antagen till den 24 Oct., eller om
nägon utaf resp. herrffaper behöfwer henne uti matlagning
nu genast. Adrest pä boktryckeriet.
I tjenst a s t n n d a s:
En i alla afseenden tillförlitlig och skicklig Nättare, till
instundande flyttning eller nu genast. Upgift om stället er
hälles pä boktryckeriet.
En goste om 16 a tö ars älder som är kunnig uti skräd
dare-bandtwcrket, och har lust för samma yrke, häldst frän
landet. Stället namnes pä boktryckeriet.
En pig», som är wan wid hwarjehanda inomhus före
fallande göromål, till den 24 Oct. Adrest pä boktryckeriet.
En uti landtbruk kunnig ogift Dräng, samt kännareaf
att sköta och köra unga hästar. Likaledes en äldre, pastande
till Oxdräng. Desta ästundas pä en Prestgård. Om stället
lemnas upplysning pä boktryckeriet.
Wid en större Wärdshusrörelse i en närbelägen stad, ä
stundas d. 24 nästkommande Oktober, twänne rafla och or
dentlig» huspigor, hwaraf den ena bör wara wan wid bord
servering och den andra med resandes uppastning, samt för
dfrigt kunniga i de göromäl, som tillkomma deras tjenst.
Uppgift ä stället meddelas, dä anmälan göres pä boktryckeriet.
Till instundande flyttning, en med hedrande betyg för
sedd huspiga. Widare underrättelse erhälles pä boktryckeriet.
Till instundande flyttningstid, kunna2:ne Statdrän»
gar, som äga förswarliga betyg, fä god tjenst nägra mil
frän staden.
'
Widare underrättelse sas pä boktryckeriet.
stundas att ht)ra och arrendera:
Pä norra stdan om staden, en loge eller gnöst, som rym
mer omkring 50 last hö. Widare underrättelse lemnas af
C. G. Rickman.
En större landtegendom pä 10 a 16 ars tid med eller
utan inventarier. Dcn härä fäster uppmärksamhet! täcktes
anmäla sig hos Herr Juringius, boende i f. d. Dederingska
gärden wid Westgöthegatan i Norrköping.
Utbjudes att hyra och arrendera:
Nä Östra trakten af staden, 2:ne wackra kamrar, samt
dcl i kök om sä ästundas till den 1 Oct. Underrättelse er
hälles pä boktryckeriet.
Twenne ungkarlsrum äro wid Slottsgatan nära Norr
tull att hyra nästkommande 1 Oct. med uppastning och städ
ring. Pä samma ställe är en stor spannmälswind att hyra.
Avrest pä boktryckeriet.
SSirni, ledige att hyra d» 1 October pä Norr. Stället
r-ämnes pä boktryckerier.
Twänne enffildta rum med spisel. Stället namnes pä
boktryckeriet.
b
s
t
d
k
l
i
F
d
Om nZgon beskedlig piga eller Enka utan barn will be
bo ett rum ihop med en ensam Enka, kan öswerenskommel
se ske i öfra wäningen af Profestor Norei hus wid Gamla
torget, dä Enkan Strömbeck eftersrägas.
Uti min gärd Östantill bliswer nästa flyttningstid le
dig att hyra, en LswerwZning, bestäende af ett runi, sal och
kök, med alla beqwämligheter för ett nätt hushall; äfwen en
lägenhet, bestäende af 2 rum och kök med nödige uthus.
And. Ekström.
Godt bete för 4 kor i en äng utom Sjötullen, kan för
innewarande ar erhällas. Öswerenskommelse träffas med
Fändrick, I. Örtegren.
Förloradt:
En blä kamlotts-kappa med stor krage och grönt yllefo
der, emellan staden och Dagsbergsbrink. Upphittaren ware
god inlemna den mot wedergällning hos Handelsman Eschelston.
Sistledne marknadsdag qwarlemnades i Boden hos un
dertecknad c» ylleshawl med fransar, som mot beskrifning och
intimationskostnaden kan äterfäs hos Bagaren N. Ternell.
Under Auction wid Kimstad Prestgård sistleden Tisdag
den 17 Juli förlorades af en resande, en summa penningar
wid det bord derstädes, der han betalte st» middagsmältid.
Upptagaren af det förlorade torde anmäla sig ä boktrycke
riet i Norrköping, der ägaren uppgiflves, och erhälles nöj
aktig wedergällning»
Tillwaratayet:
En mindre summa penningar är upphittad dcn 13 dcn
nes, som, efter uppgift pä sedlarne, kan ätersäs pä bok
tryckeriet.
Diverse:
Fordringsägarne uti aflidne Kammereraren Wid-nsgäld
bundna Bo kunna, nästa Mändag den 23 dennes emellan kl.
10 och 11 pä förmiddagen, uti Sjumanskammarcn taga kän
nedom om Rädstufwu-Rättens Dom uti Concoursten, i hän
delse nägon skulle finna sig befogad att däröswer anföra be
swär. Norrköping dcn IS Juli 1832. Fr. Wellenius,
Systloman.
I anseende till sörestäende boupteckning efter afledne
Strumpwäfwaren Rydmans Enka, anmodas de som i Sterb
huset haswa nägon fordran, eller äro nägot fiyldige, sä
dant till undertecknad anmäla till slutet af denna mänad.
Norrköping den IS Juli 1832. L. P. Relin,
lätare
Plätflagare.
Skepps,
-U nderrättelser:
ä
epp,
Ängfartyget Ormen Länge afgär
härifrän till Stockholm Tisdagen d.
24 Juli, kl. 7 pä morgon. Fragt
gods och wagnar mäste wara om bord
^ till Mändagsmiddagen. Widare uns
derrättelse erhälles hos undertecknad. Fr. Wellenius.
Ängfartyget Rosen afgär härifrän till Stockholm
Thorsdagen den 26 Juli kl. 5 pä morgonen. Fragtgods och
wagnar bör wara om bord till Onsdagsmiddagen. Widare
underrättelse erhälles hos undertecknad. Fr. Wellenius.
Ångfartyget Föreningen afgär härifrån till Stock
Holm Fredagen d. 27 Juli kl. 8 pä morgonen. Fragtgods och
wagnar mäste wara om bord till Thorsdagsmiddagen. Wi
dare underrättelse erhälles hos undertecknad. Fr. Wellenius.
Ankomne i Strand och Jacobson frän Norrige med Sill
och Fisk, Häkanston frän Steffens med krita, Hellström frän
Rostock med barlast, E. G. Ählström med styckegods fran
Stockholm.
Afgängne: Bersen med styckegods till Stockholm, Gud
mundson till Malmö, Lund till Norrige med barlast.
Under lastning: Renbergs och! Kullander till Östersjön,
Horn till Norrige, Holstenston till Stockholm, I. Berg till
Carlskrona och Carlshamn, Bernsten till Carlskrona, I.
Ählström till Nyköping, Hellström till Gefle.
Med Skepparen N. P. Älund, Jakten Lowisa, är i
sjölägenhet för fragtgods och pastagerare till Calmar. Far- i
tyget afgär nästa Onsdag och ligger wid yttre ändan af
wedplatsen.
Adolph Fredric Raams Enka.