Norrköpings Tidningar Lördagen den 28 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1832-07-28
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1832-07-28
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1832-07-28
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1832-07-28
Sida 4
Sida 5 Norrköpings Tidningar 1832-07-28
Sida 5
Sida 6 Norrköpings Tidningar 1832-07-28
Sida 6

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 28 Juli 1832

Sida 1

Tördagen
d. 28 Auli»
6: te S ö n d. efter Trefald, dag, predika:
I Stads-Kyrkan: Ottesängen, Comminister Arvedson. Hiig
mastan, Past. Adj. Wikström. Aftonsången, Scholae-Lära
ren Enroth.
I S:t Hedvigs Kyrka: Kyrkoherden Rudebeck, kl. 10.
I S:t Johannis Kyrka: Adj. Com. Baeckman,
Wid Hinunelstadlunds Hälsobrunn: S. M. Candidaten Gyl»
linz, kl. 11. (Collecten tillfaller Predikanten.)
Inrikes iigfteter.
Stockholm, d. 27 Juli.
Riket» Ständers Justitie-Ombudsman har äter
wändt fran sin resa till de norra orterna. Da nöden
i deHa provinser i följd
s
af sistl. ars miHwäxt, uti en
stildte bref bestrifwes såsom gansta stor, kan man an
se det för en lycklig omständighet att Herr Justitie
Ombudsmannen, i följd af sin egen erfarenhet, genom
rcsan kan blifwa i tillfälle att meddela Regeringen till
frcdsställande uplysningar öfwer bchofwct af undsätt
ning, i fall han blifwer radfragad.
— Det berättas att under H:r Justitiae-Ombuds
mannens resa, nagra Handlande i en af de mest norr
ut belägne städerna anfört klagomal öfwer den förolämp
ning de ansett dem tillfogad genom ett tal, som S.
M. Adjunctcn Ekdahl för någon tid sedan höll i en
Nykterhetsförening här i Hufwudstaden, uti hwilket
bland annat förekom en flildring af de Norrländska
marknaderna och hwilket tal sedermera äfwen af Förf.
meddelades till införande i Aftonbladet. Hivad afseen
de H:r Just.-Ombudsmannen kan fästa wid en sadan
begäran, känne wi icke; men deremot erinra wi otz att
ett par, wid Nykterhets-föreningens sammanträde, när
warande personer, sade sig uti H:r Ekdahls beffrifnlng
igenkänna manga tilldragelser af samma art som de
sjelfwa åsett.
— Zustitie-Kansleren och Kommendören Bergen
schöld har erhållit tjenstledighet till d. 22 Sept., och
Rcvisions-Sekr. Nordenstolpe blifwit förordnad, att,
under bcrörde tid, förwalta Justitie-Kanflers-Embetet.
— Det berättas att Förste Expeditions-Secretera
ren, John Afzelins, blifmit tillförordnad att tills wi
dare fcrwalta Swensta och Norrsta Consuls-bcställnin
gcn i Köpenhamn efter den entledigade General-Con
sulu Gram.
Christianstads Län, d. 18 Juli.
^
äds
^
Natten emellan d. 3 och 4 dennes inträffade sa
stark frost, att i de norra trakterna pa atstilliga stäl
len Bo-hwetet hclt och hållet affrös, sa att någon
störd icke kan paräknas, och Potatocs-fanet ned till
jordstorpan förstördes, samt öfrige warsädet, dels mer
och dels mindre, stadades deraf.
— Wintersädet har
dock icke, sa widt ännu kunnat erfaras, lidit något af
denna, för Landtmannen olyckliga och wid denna årstid
alldeles oerhördt kalla natt; men hoppet om en pa fle
re ar owanligt rik störd, hwarat man redan gladde sig,
har ända minstats betydligt.
— Gräswärtcn är i all
mänhet, men isynnerhet pa sidwallen, klen, och lofwar
owanligt litet hö.
— Spanmalspriserna, som besynner
ligen nnder sednare !?rcn, warit lika höga, om icke hö
gre, inom denna Provins, än hwilkcn annan i riket,
halla sig jemt höga, och tiggarflockarne, soni länge wa
rit allt för stora och betungande synas med hwarje dag
snarare öka än minsta sig, alldeles som det förhåller
sig med den opriviligierade eller icke favoriserade Jord
brukarens utgifter. (Aftonbladet.)
Norrköping.
Med gansta fa undantag hafwa wi hittills haft
en gansta regnig och kylig wäderlek, som förswarat hö
bergningen och förhindrat sädens mognad. Med i dag
synes ett annat förhallande inträda, emedan wi nu
hafwa fart ren, frist och warm luft.
— Sädespriser
ne hafwa stigit under det att tillförseln ej warit s<i
listig. Hwete betalas med 18: a 19 R:dr; Rag, 14:
a 15 R:dr; Korn, 10: a 10 R:dr 24 fj.; Ärter; 13:
a 14 R:dr; Blandkorn, 6: a 7 R:dr; Hafre, 5 R:dr
p:r tunna, allt R:gs.
Mtrikes Kjitieter.
Paris, d. 13 Juli.
Vendee börjar ater resa sig. En fruktanswärk
händelse har der wäckt allmänt upseende; det sägeS
nemligen, att en afdelning af 20 soldater, som lago i
la Tour Landry, mellan Chemilly och Chollet, blifwit
öfwerfallen af ett band Chouaner och, utan stonsmal,
nedergjord. Chouanerna hade äfwcn bemäktigat sig
Borgmästaren och utstuckit ögonen pa honom. Sent
om aftonen, d. 9 dennes, marscherade General Orde-

Sida 2

ner, med ert division fotfolk och rytteri till denna punkt.
Enligt andra npgifter (Tall det wara fraga om att fast
taga tre ansedda Chouanhöfdingar, som halla sig göm
da der i trakten. I nejden af Scgre och Chateau
Gontier drifwa Chouanband beständigt omkring.
s.^Zer onltalar i dag allahanda intriger, som Åsyftade
att, genast efter Julidagarna, uttränga Marffalken
Soult ur kabinetter, emedan han för mycket kompro
metterat sig emot rojalisterna, och wore en skräckbild
för de utländska kabinetterna. Ett bref ffall redan
hafwa afgatt till Marskalken, af innehall: "da de po
litiffa förhallanderna synas taga en fredlig wäKdning,
sa behöfdc han icke paffvnda sin Återkomst, och kunde
begagna mellantiden mellan de bägge sepionerna till
fullkomligt återställande af sin hclsa, till detz omstän
digheterna fordrade hans närwaro i Paris.
" En sa
dan ffrifwelse menar ffnlle snarare på
skynda än fördröja Marskalkens Återkomst, ty hans
utträngande i detka ögonblick more ett slags högförrä
deri.
— Polisen tror sig weta att Hertigen af Blacas,
samt bägge bröderna Survilliers befinna- sig i Paris
och sta i spetsen för Carlistiffa föreningen, hwilken
hwarje afton samtas i atffilliga hns i förstaden S:t
Germain. ArresteringSordres ffola blifwit utfärdade
cmot dem. I fall de gripas, skola de föras till Aix, der
Marfeilleruproret nu är anhängig t wid domstolen.
—•
Furst Talleyrand har icke blott wägrat att inträda i
ministeren, utan ffall ock hafwa begärt att bli endt
ledigad fran sitt ministcrffap i London. Efter långt
motstånd, tillägger man, ffall Konungen hafwa gifwit
efter för hans önskan, och Fursten derefter föreslagit
sin efterföljare. — Ett samtal säges hafwa ägt rum
mellan Holländffa och Belgiska Ministrarne i Paris
och Gcn. Sebastiani, som förklarat till Holländaren,
att om Konungen i Holland ej wille biträda conferen
cens sednaste Protocoll, sa ffnlle Bclgiffa armeen til
lika med den Fransyska Nordarmén genast bryta i»
öfwer gränscn. Holländaren hade dock ej blifwit rädd,
likan blott swarat, att i sådant fall torde en Prcutzrff
eller Österrikisk lätt följa exemplet. D»plomaterne at
ffiljdes ganffa onda och en mängd kurirer afffickades
genast.
— Tidningen Finistefre förmäler sig ^
äga up
gifter af säker hand, att en Fransk flotta, bestående af
4 linieskepp, 6 fregatter samt flera korwetcer och lät
ta fartyg, ffall, i förening med 4 Engelffa linieffepp
och en mängd Engelffa och Belgiffa örlogsfartyg, afgci
till Scheldefloden.
— Choleran fortfar ännn i hnfwudstaden och flera
bepartementer. I Paris Vogo, den 11, 74 personer,
och, den 12, 59 af nämnde farsot.
Brusi-l, d. 13 Juti.
I dag innehålla tidningarna ministerns för utri
tes ärenderna hela redogörelse, i hwilken 4 Noter fran
General Goblet till konferensen, af d. 1, 8 och 29
Juni, samt d. 7 Juli, meddelas, äfwensom ett konfe
rcnscns swar pa de 2:ne förstnämnde noterna, deruti
den princip upställes, att nya underhandlingar icke förr
kunde börjas, än efter ömsesidigt utrymmande af om
rådet. General Eoblets sista note är asMtad i gan
ffa eftertryckliga ordalag. Han beklagar sig öfwer kon
fcrcnscns nya tendens, som yttrat sig i följe af Hol
lands nya för,I a g, och Mar att konferensen
_
lemnat
ändamålet med sin bcffickning ur ögonsigte. Han up
repar, i sin Konungs namn, att denne icke ffall inga
i Knöerhandling, sa länge dct ömsesidiga utrymmandet
icke ägt rum.
"Om ock Belgien och dej; Konung, he
ter dct till flut, ffulle nödgas öfwerlemna sig at ödets
nyck och den osäkraste framlid, sa skol» de dock aldrig
statuera möjligheten af brist p8 tro och lofwen s de
fem stora makternas sida. Desia förpligtelser, hwilkas
uppfyllande undertecknad payrkar, hafwa a de stor»
makternas sida icke blifwit ffänkte at Belgien, utan a
tiggda detsamma. Och samma makter ffulle nu wilja
atertaga sina ordl Han tror sig föranlåten att ester
tryckligt förwisa en sadan tanka, hwltkens sörwerkli
gande ostridigt ffulle hafwa de förderfligaste följder fö?
Europas lngn.
" Krigsministern bedrifwer röstningar
na pa dct »verksammaste. Redan hafwa 15000 man
blifwit inkallade af de 30000, hwilkas Msirifniirg
Kammaren bewiljat. Alla Kavalleri-Regimenter, smn
bestå af 6 sqwadroner, äfwensom de, hwilka blott haf
wa 2, ffola förstärkas med 1 sqivadron, och samtliga
Jnfantcri-Negimentcrna meZ 1 bataljon. Temps
omtalar ert 67:dc konferensprotokoll (cmot hwirket Ge
neral Goblet ffall ha protesterat) deruti konferensen
fortfar att yrka utrymmandet af Belgiffa området,
men likwäl göra nAgra koncctzioner, hwilka, utan att
wäsendtligen taga någor ifra» Belgien, likwäl ffulle
nödga Holland att antag» förflaget, i annat fall ffnlle
England och Frankrike intervenera till Belgiens fördel.
P o r t ir g a l.
Någon underrättelse om Don Pedros expedition
haSe man ännu icke! men nian trodde sig weta, det
D. Miguel träffat anstalter art, i nödfall, med betyd
liga ffatter, fly pa ett Ainerikanfft fartyg. (I sinter
af Hamburger CorretponSenten för d. 19 dennes före
konnmr, atc en Skeppare Robe, som d. 18 anländt
fran Marseille,
"den 6 Juli sett en 40 till 50 segel
stark flotta (förmodligen Don Pedres expedition) pa
höjden af Oporto, pa 20 mils afstand fran la.id.
")
Eng l a n 3»
Inga nyheter af wigt. Första läsningen af Jr
ländffa Tionde Kompositionsbillen hade gatt igenom
med 92 rösters pluralitet. Man wäntade likwäl i\u
gcn »verkan af densamma. I London har man utspridt
ett rykte om »prsr i Lithauen.
— Konungen har emottagit en stor mängd lyckönff
uings-adretzer fran landsorterna, hwilka uttrycka den
allmänna glädje» deröfwer, att Hans Maj:t lyckligen
undgått det brottsliga anfallet mot hans person wid
Ascott.
— Staden Bath har, till Hertigen af Wellington,
ingifwit en med talrika undcrffrifter försedd adresi,
deri ogillaudet af det mot Hertigen »verkställda ffynif
liga anfallet uttryckes.
— Tillståndet i Irland är alltjemt oroligt. Folk
samlingar af 1000 till 3000 personer hafwa, flera da
gar efter hwarandra, förenat sig, särdeles i Grefffapet
Dublin, för att öfwerenskomma om medel, att, fran
»verkställandet af höbergningen, förhindra de godsäga
re, som erlägga tionde. Sadana hotelser, hafwa blif
wit tillkännagifna. at flere egeudoms-innehafware. I
en församling, dit flere sadane inbjödos, och der blott
en, H:r Graydon, infann sig, förnyades anmaningen,
och dä H:r Graydon denvid ej fästade något afseende,
läto hans arbetare allt hans hö ligga obergadt, och af
100 kor mjölkades ej en enda. Ställningen är betänklig,
och flere godsägare hafwa nödgats foga sig efter orostif
tarms önffan. Genom polisens åtgärd hafwa dock na-

Sida 3

yre nf dcjze sednare blifwit arresterade och införda till
Dublin.
Turin, d. 6 Juli.
En Franff kurir, som till H:r de S:t Aulaire
ösiverbringar Franffa Negeringens swar p^ Nomerffa
Hofwets not om Anconas utrymmande, har patzcrat
denna siad. Det förlftides att swaret är afstacnde;
Franffa Kabinettet ffall deri hafwa uttryckt omöjlighe
ten att, i denna stund, efterkomma Paswens önffan,
och will härtill afwakta en tjenligare tidpunkt. Man
delar icfe i Paris Nomerffa Hofwets bekymmer öfwer
den ors, som uppkommit i Legationerna, sedan Fran
ffa tropparna besatt Ancona. H'r de S:t Aulaire
ffall göra Hans Helighet uppmärksam derpå, att Frans
männens närwaro i Ancona blott kan wara P a swen
nyttig, da deras neutrala ställning bör öfwcrtyga oro
stistarne, att de, a Frankrikes sida, icke hafwa nägot
bistand att wänra sig, och att de således icke kunna,
uran fara, handla mot sin egen lagliga regering. Det
ta swar torde sätta Nomerffa Hofwet uti stor förlä
genhet och alstra nna mitzhälligheter.
Nästa Onsdag den 1 Aug. börjas öfningarne uti Eber
steinska Wexelunderwisnings-Scholan, dä dit hörande barn
döra sig manngrant infinna. S. A. Hägerstrand.
Till följe af Götha Canal-Directionens uti allmänna
tidningarne införda annonce af d. 12 dennes, anmodas de
Herrar, som hos mig tecknat sig till deltagande uti Bolaget
för Angbogser-fartyg pä de sjöar som sta i beröring med
Götha Canal, att innom d. 8:de uti nästa inanad till mig
erlägga de Z/,o:delar af teckningssumman, som enligt pla
nen, i Juni woro påräknade.
Dä teckningen till förenämnde Bolag ännu endast upp
gStt till beloppet af ett Fartygs kostnad, sä hälleS den ännu
öppen för hugade Subflnbentcr. Norrköping b, 28 Julii
1832. John Swartz,
Norrköpings Spar-Banks Herrar Stiftare och Pr in et»
palcr behagade sammanträda i Societetens hus wid Gamla
korget, Måndagen den 30 Juli fl. 3 c. m. för att bland sig
»välja Revisorer till granffning as Spar-Bankens Räkenfka
per och medlens förwaltning för förflutna äret. Wid sam
ma tillfälle kommer Directionent Berättelse öfwer denna
Stiftelses sortgäng och närwarande tillstånd att föreläsas.
inför Magistraten, Thorsdagcn ben 9-be nZstinstun^aM Ti
ugusti, kl. 10 förmiddagen, öfwerlätes till den mestbjudande,
pä arrende, under 12 ärS tid, räknadt frän den lista nast
kommande Octobcr, följande Stadsjord, neml.
Uti Södra Sylten.
R:o 367. i tunl. 3o k.
'pl. N-o 396, 9 tunl. 19 k.
-pl.
N.
°s 397, 10 tunl. 14 kipl. N:° 398, 4 tunl. N-o 399, 4
tunl. N?o 400, 4 tunt. S!:o 401, 2 tunl. i- kipl. Riv 402,
4 tunl. Rio 403, 4 tunl. N:o 404, 4 tunl. N:o 405, 4 tunt.
N:o 406, 4 tunl. N:o 407, 4 tunl. 1 i/4 k:p<. N:o 408, 4
tunl. 2 kipl. Rio 409, 4 tunl. N:o 410, 4 tunl. Nio 411,
4 tunl. 3 kipl. R:o 412, 1 tunl. 8 kipl. Nio 413, 4 tunl.
Nio 414, 5 tunl. 8 kipl. N:o 415, 4 tunl. 8 kipl. N:o 416,
4 tunl. N:o 417, 4 tunl. Nio 418, 1 tunl. 21 kapl. N:o
419, 2 tunl. 4 kapl. Nio 420, 4 tunl. R:o 421, 4 tunl. N:c>
422, 4 tunl. N:o 423, 4 tunl. R:o 424, 4 tunl. N:o 425,
4 tunl. Nio 426, 3 tunl. 2 kapi, Z!:o 427, 3 tunl. 3 kapl,
N:o 428, 4 tunl.
Uti Lyckorne näst Norra Tullen?
Nio 320, 1 tnnl. 2» 1/4 kapl. Nio 321 Se 322, 2 tunl.
2 1/2 kapl. R:o 324, 2 tunt. 16 kapl, N:o 326, 3 tunl,
7 1/2 kapl. N:o 327, 3 tunl. 10 1fi kapl. Rio 328, 4 tunl.
4 kapl. Ni o 329, 4 tunl. N:o 331, 18 1/2 kapl.
Uti Butängen:
N:o 333, 2 tunl. >g kapl. N-o 334, 4 tunl. Nio 335,
4 tunl. N:o 336, 4 tunl. N:o 337, 4 tunl. Nio 338, 4
tunl. N:o 339, 4 tunl. N:o 340, 4 tunl. 20 kapl. N:o 341,
4 tunl. Stio 342, 4 tunl. Sl:o 343, 4 tunl. N:o 344, 4 tunl.
i kapl. Nio 345, 2 tunl. N:o 346, 2 tunl. St:o 347,2 tunl.
29 kapl. R:o 348, 2 tunl. 16 kapl. Nio
350, 2 tunl. Nio 351, 2 lunl. R:o 352,
3 tunl. R:o 354, 2 tunl. 7 kapl.
Uti Slottshagen?
Rio 429, 2 tunl. >» kapt. N:o 430,
2 tunl. 12 kapl. Nio 432, 4 tunl. Nio
434, 4 tunl. N:o 435, 1 tunt. 19 kapl.
R:o 437, 3 tunl. 4 kapl
R:o 440, 5 tunl. 3 kapl
R:o 438, 4 tu
9£:o 441, 4 fli
349, 2 tunt,
3 tunl. Nio
N:o
353,
kapt. N:o 430,
, 4 tunl. Nio
tunt. 19 kapl.
4 tant. N:ö 431,
433, 4 tunt. R-»
R:o 436, 4 tunt.
R:o 438, 4 tunl. N:o 439, 4 tunl.
9£:o 441, 4 flint. 4 kapl.
Kungörelser:
Till den genom afffedstagande ledigblefna Stads-Pbysi»
ci-tjenstcn här i Staden med Twähundrade Riksdaler Ban
co ärlig lön pä stat, äga compelenke Sökande, att, med
bifogande af behörige tjensteförteckningar, ingifwa ansök
vingar till Magistraten, inom 56 dazar härefter. Rorrkö
pings Radhus den 19 Juli 1832.
Borgmästare och Rad.
Stadens samtliga Borzerfkap kallas härmedelst att in»
sinna sig ä Radhuset Lördagen den 11 nästinstundande Au»
gusti, kl. Nio (9) förmiddagen, da Allmän Rädstufwa kom»
mer att hällas. Norrköpings Radhus den 26 Juli 1832.
Borgmästare och Räd.
Samtlige ägare af sädane fastigheter här i Staden, som
i Städernes Allmänna Brandstods-Bolag blifwit för eldska
da försäkrade. kallas att sammanträda här A Radhuset, in
för Magistraten, Thorsdagen den 2 nästinstundande Augu
st i kl. 11 förmiddagen, till öfwerläggning och afgörande,
huruwida Brandlyningsmännen mäga wara berättigade till
ersättning, för deras ökade beswär, genom den noggranna
re besigtning ä ifragawarande egendomar, som, i följd af
Reglementets 83 §., bör i är werkställas enligt frän Sty
frisen wid nämnde Bolag hit aflätet Formulaire. Norrkö
pings Radhus den 24 Juli 1832.
Pä Magijftatens wägnar,
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
. . .
Sienom Arrendc-Auttion, fom förrattas här ä Rädhuset,
Tomter uti Q-waVraterne Spinnhuset, Skjutsen 6c Abodarne,
Äc:o 4, S, 6 Le 7, 1 tunl. 24 3/8 kapl. N:o 8, 1 tunl.
19 1/2 kapl. N:o 8, 1 tunl. 20 1/2 kapl. N:o 9, 29 1/2 kapl.
Rio 30, 2» 5fö kapl.
Arrende-willkoren kungöras wid Anctions-tillfället 5 och lem
nas i öfrigt ben upplysning, att nuwarande Arrende-Jnne
hafware äro skyldige, att
^
entigt deras kontrakter wid afträ
bandet öfwerlemna tillblifwandeArrendatorer, sä wA ytter
som inhägnad wid ifragawarande jord i fullt laggitdt stand.
Norrköpings Radhus den 19 Julii 1832.
Pä Magistratens wägnar,
C. 8. Löwenadler.
I. P. Nelander.
.
Af förekommen anledning och i ändamät att werka till
fri och obehindrad tillgäng för wattenhämtning, har Police
kammaren funnit skäligt, att wid stadgadtwite afTre Riks
daler 16 K. b
,« förbjuda uppläggande af batar, trädwirke
eller annat dylikt pä Stadens wattenbryggor, wid watten
ställena, eller uti de till desia ledande gränder; och böra jem
»väl alla sädäna saker, som tilläfwentyrs nu finnas ä förbe
rörde ställen liggande, wid enahanda »vite för ägarena, af
dem genast derifrån bortföras. Norrköping i Policekamma
ren den 24 Juli 1832.
C. F. Löwenadter.
I. P. Nelander.
.
Nästkommande Onsdag den 1 Augusti, kl. 8 f. m. blif
wer utdelning ät stadens fattige. Norrköping den 27 Juli
1832. Jacob Fr, Arvedson.
A u c t i o n e r:
Pä Stadens Auctionskammarc försäljes Fredagen den
3 instundande Augusti, frän klockan 9 förmiddagen, allehan
da lösegendom af Guld, Silfwer, Koppar, Tenn, Malm och
Mesiing, Jern och Blecksaker, Linne, Gängkläder, Sängklä
der, Meubler och Husgeråd, ett större Spel-ur, Wagnar
och Körredskap, en större Boksamling i åtskilliga ämnen cch
»vetenskaper samt diverse Fabriks-inventarier af Spinn-, Öf
werffäreri- och Ruggmaschiner, Handelswaror af Indigo,
Sandel, Rödfärg, Twäl och Winer med mera. Fabriks
inventarierne äro att bese dagarne före Auction, dä derom
tillsäges pä Herr Bruks-Patron och Riddaren Ekelunds Con-

Sida 4

ner, med ert division fotfolk och rytteri till denna »»»fr,
-.o4.tn.ymg u| t-iOckiio ^uvnoiietamaiuit veil iy Ju»
li 1832.
Genom friwillig insättning utbjudes ytterligare pa Stads
auktion Fredagen den 3 Augusti, klockan 12 pä dagen till
försäljning för upplösta Bolaget Collin & Compagnie, sam
ma Bolag tillhöriga Gärden och Tomten under N:ris 4 & 5
i Norra Qwarteret, Qwadraten Spinnhuset, deraf Tom
ten innehäller en areal-rymd af 7317 Q.wadratalnar och är
bebyggd med ett boningshus af träd, rappadt pä 3 sidor,
tued 8 rum och 2 kök samt en hwälfd källare, t bjelk-källa
re och 2 större magazin: 1 dito med 2 större och 2 mindre
rum/pasiande till fabrik, 1 dito med 5 rum och kök, samt
besiutcm Drängkammare, Brygghus, Stall för 3 hästar,
Fähus för 6 kor, 2 wedbodar, wagnshus, rymliga windar
cch en wärdad, större trädgärd. Uti denna egendom, som är
brandförsäkrad för 6800 R:dr är ett Bancolän pä omkring
3200 R:dr, som i Gärden kan fa innestå och af köparen öf
wertaaas. Norrköping af Stadens Auctionskammare den 20
Juli 1832.
Pä Stads-Auction nästa Fredag, d. 3 Augusti, kommer
Lfwcii att försäljas: 2 st. fcxiga Hästar, 1 par Orar, 1 Hö
kärra, 1 Werkwagn, 1 Enbetswagn med fjädersäte, i Mark
vads färdwagn, 1 d:o Skrinda pä kjälkar, samt ett större
partie Hartz. Norrköping af Stadens Auctionskammare d.
2? Juli 1832.
Till f o l u:
Gottlands hwitkalk om bord pa Capitain Rehnströms
fartyg, liggande wid Skeppsbron.
Af Lorentzka Porter-tillwerkningen i Götheborg, sinnes
nu mera i Lager hos undertecknade till försäljning, sä wäl
uti hela som halfwa bouteljer mot bestämda priser af 26 si.
L!:gs för de förra cch 16 si. R:gs för de sednare med bou
teljer. Skulle tomma bouteljer af lika sorter wid hämtningen
medfölja till utbyte, erhälles för de hela 6 si. och för de half
»ra 4 si. stycket. Gustaf Eric Gylling. P. G. Malmgren.
j$ill salu är inlemnad utmärkt wackra och wäl betsade
Cheffognier, Toiietter och Bireauer som nyligen ankommit
frän Götheborg, hos Herr Handelsman Swartling pä We
ster ; äfwen god Anjovis.
Nagra kannor söt mjölk kunna dagligen fä hämtas uti en
gärd pa Söder i hörnet af Trädgårdsgatan.
Eldfast lera, och sten af alla dimensioner, utaf Höga
näs tillwerkning, försäljes till de af Bolaget bestämda pri
ser hos M. L. Ekelund.
Blekt, oblekt och couleurt Engelfft bomullsgarn, Fahlu
rödfärg, walsade cch smidda jernplätar hos
L. P. Ekedahl & Enhörning.
En gärd pä Norra trakten och ett öfwerskäreri. Under
rättelse erhälles pä boktryckeriet.
Wälbrändt prima tak-tegel wid Marieborg.
Artqwaddar för 6 si. kannan sinnes hos Tractören H.
Södergren.
En Segelbåt i bästa ständ, med segel och inventarier, för
billigt pris.
"
Uppgift om säljaren, lämnas pä
^
boktryckeriet.
Hos undertecknad försäljes god och stark Öhl-ättika, sä
»val i större som mindre partie. Hedv. Mar. Hällström.
3 stycken gödda galtar äro till salu; närmare upplysning
lemnar Mjölnaren Petterson, pä Kopparhammaren.
Sabel sccker-ärter a 8 si. kannan, samt lawendelplantor,
lagom till utplanlering, alla dagar i boktryckeri-trädgärden.
Tjenstsökande:
En yngling med hedrande betyg ästundar nu eller nä
fia sii tlninzstid att fä komma i klädwäfware-läran. I brist
deraf nägon annan pasiande employ. Underrättelse om den
tjenstsökande fäs pä boktryckeriet.
En med hedrande betyg försedd hushällerska som I flere
ar förestått en sädan sysila, önskar att i ett bättre hus ista
den eller pä landet blifwa antagen till den 24 Oet., eller om
någon utaf resp. herrskaper behöswer henne uti matlagning
nu genast. Adresi pä boktryckeriet.
I rjcnst »stundas:
En med hedrande betyg försedd, stadig mfmuj?», för att
stöta ett barn; underrättelse fäs af Enkefru Salomon, boen
de i Capten Appelgrens gärd, Östantill.
En Stat-dräng, med goda betyg, kan erhalla god tjenst
nästkommande flyttningstid nagra mil frän staden. Wida
re underrättelse fäs pä boktryckeriet.
%n Dräng som förstår sköta hästar och åkerbruk, kan fä
tjenst den 24 Oct. detta är. Underrättelse fäs pä bok
tryckeriet.
Wid en större wärdshusrörelse i en närbelägen stad, ä
stundas den 24 nästkommande Oct., twänne raska och ordent
liga huspigor, hwaraf den ena bör wara wan wid bordser
vering och den andra med resandes uppasining, samt för öf
rigt kunniga i de göromål, som tillkomma deras tjenster.
Uppgift ä stället meddelas, dä anmälan göres pä boktryckeriet.
Utbjudes arr hnra och arrendera:
En sol, tambur, del i kök till den 1 Oct. nära Gamla
torget. Underrättelse fäs pä boktryckeriet.
Wid Söder Storgata, äro ledig att hyra till instundan
de flyttningstid den 24 Oet., 2:ne rum med jkök samt der
till hörande wedbod och wind. Pä samma ställe äfwen ett
ensamt rum med wedbod, dä anwisning fäs pä boktryckeriet.
Ett rum med del i kök, pä södra trakten, är ledigt att
hyra d. 1 October. Stället nämnes pä boktryckeriet.
Förloradt:
En skiftande sidenparaplue med pläterställning och rund
elfenbensknapp samt egarens namn flrifwit pä sjelfwa bor
den förlorades wid landstigningen frän Ängfartyget Or
men Länge, Lördagen ben30fifttebne Juni.Den som den»
samma tillwaratagit erhåller hederlig wedergällning dä den
inlemnas i Joh. I. Schuberts Salubod.
En större räfflad silfwermatsked, märkt i stämpeln med
bokstäfwerna C. I. S. och Guldsmeden Rahms namnstäm
pel, är förkommen, och utlofwas hederlig wedergällning ät
tillrältaskaffaren, om derom tillkännagifwes i Proftsior Eriks
sons gärd.
Förleden Tisdagsafton förlorades under gäendet emellan
Fattig-Arbetshuset och H.
°r Windals Smedja, en gul och
röd Silkesnäsduk. Upphittaren torde wara god mot weder
gällning inlemna den till C. Lindström, Östantill.
Mellan Konungsunds Gästgiswaregärd och Gamla torget,
är en swart sammets-krage med kordon omkring förlorad d.
25 pä aftonen. Upphittaren är god och gifwer sig tillkänna
pä boktryckeriet.
Mellan Skorra Spruthuset och Breddens Backe förlora
des sistledne Söndag ett blommigt flor. Upphittaren beha
gar wara god inlemna detsamma uti Rädman Elgeri Han
delsbod mot wedergällning.
Diverse:
Som boupteckning oförtöfwadt kommer att förrättas ef
ter min aflidne k. man, Linnewäfwaren Peter Eklund, an
mödas wänligen alla de som i Sterbhuset äga fordringar,
eller äro skyldige, de förre sine räkningar ingifwa och de sed
nare sine skulder betala, inom medio af nästinstundande Au
gusti manad till undertecknad. Norrköping d. 24 Juli 1832.
iEklundEnka
Anna Catharina Eklund, Enka.
Skepps- Under rättelser:
Ängfartyget Ormen Länge afgär
härifrän till Stockholm Tisdagen d.
31 Juli, kl. 7 pä morgon. Fragt
gods och wagnar mäste wara ombord
-
' till Mändagsmiddagen. Widare un-
derrättelse erhälles hos undertecknad. Fr. Wellenius.
Ängfartyget Rosen afgar härifrån till Stockholm
Thorsdagen d. 2 Augusti kl. 5 pä morgonen. Fragtgods och
wagnar bör wara om bord till Onsdagsmiddagen. Widare
underrättelse erhälles hos undertecknad. Fr. Wellenius.
Ängfartyget Föreningen afgär härifrån till Stock
Holm Fredagen d. 3 Augusti kl. 8 pä morgonen. Fragtgods och
wagnar mäste wara om bord till Thorsdagsmiddagen. Wi
dare underrättelse erhälles hos undertecknad. Fr. Wellenius.
Afgängne: Malmen, Holstenson med Mjöl och Spänne
mal, Bache med Barlast till Stockholm, Renberg till Öster
sjön med Jern och Bräder, Strand till Köpenhamn med
Barlast, HellKröm till Gefle med Spannemäl, Häkansion till
Carlshamn, Älund till Calmar med Diverse.
Under lastning: Kullander och Sandberg till Östersjön,
Sundberg till Nordsjön, E. G. Ahlström till Stockholm»
seglar i medio af nästa wecka.
(Härjemte följer N:o 28 af Norrköpings-Bladet.)
Adolph FredricRaams Enka.

Sida 5

KorrköpLn
la-rt.
LÄNVAGEFl den -8 Juli.
I8Z2.
Anrikes Fgheter.
Carlskrona, b. 21 Juli.
En Torpare i Agerum af Gammalstorps socken
skulle d. 12 dennes, för att i all wälmcning hedra en
f8 kallad Brudstafi, afskjuta fikt gewär, men rökade
yttra denna heder wida öfwer hwad han sjelf ämnat
och det nygifta paret såsom utmärkelse billigtwis kunde
pretendera, dö förladdningcn antände halmtaket pa hans
eget boningshus, som inom halftiniman derefter lag i
asta. Skadan häraf ivar wäi för ägaren kännbar, men
troligen har ben dock tcmligen allwarsamt iStit honom
sörsta, att, till uudwikandc af en sadan bröllopsfackla,
han en annan gang bör rigta det hedrande skottet nied
litet mera warsamhet.
D. 18 dennes inträffade att en sa kallad Esping,
som för Fortefikationen a Sjö-Kastellet Kungsholmen
i Skärgarden hämtat sand m. m., förolyckats wid en
häftig windstöt, nära Hjortöhammar. Med möda kun
de befäl och besättning, bestående af en Under-Officer
och fyra man, blifwa räddade.
M a l m ö, d. 18 Juli.
Sista weckan har lemnat twcnne högst märkwär
Liga och eftertänkliga bidrag till Skånska Lnrendräge
riets historia. Wid Annelöfs marknad stall i Fredags
ett beslag fran en Wcstgöthc-Handlande med wald hin
drats, och i Lördags stall i Helsingborg smugglade wa
ror blifwit aflcmnadc till Tullkammaren derstädes, ifrån
Chefen pö kanonstupcn Hökenflyckt, ber samma waror
efter föregifwandc stola legat i karantän. Wi känna
icke ännu de närmare omständigheterna wid dcfia för
höllander, men komina wäl framdeles i tillfälle att
noggrannare kunna redogöra derför.
— En konfiskation af egen bcstaffenhct har förleden
gördag blifwit werkställd och undersökningen i det sto
ra upplagsmagasinct lär ännu icke wara siutad. Herr
Tullförwaltarcn och Riddaren Dcllandcr, svin äfwen
tillförne lär hafwa uptäckt olofligen inpraktiseradc wa
ror i brunnar, har nu företagit sig en undersökning i
»vida större stala, stdan det kommit till Herr Tullför
»valtarens kunstap, att man af fruktan för behandlin
gen wid ankomsten till stadens hamn, upfunnit ett split
ter nytt sätt, hwarigenom man »ned skäl ansög sig kun
na undgå Herr Tullförwaltarens cfterfvrstningar; emel
lertid har spekulationen plötsligt mifilyckats, och hän
delsen är i korthet denna: Mod n8gon till Malmö de
stinerad farkost har man ämnat inpraktisera atstilliga
waror; men dö man sa obarmhertigt blifwit omgifwcn
af en spejande bewakningspersonal, har man gripit till
ben utwäg att sänka warorna i hafwct. Herr Tullför
waltare Vellander härom underrättad, har wid inlvp,
pct till stadens hamn lant anställa draggning, hwarcst
man nu upfistat 1 st. Sits, och visitationen förrgår,
men som wädcrlckcn warit missgynnande, ha ytterliga
re anställde försök hittills misslyckats, hwilket dock ef
ter hwad wi hafwa anledning förmoda icke lär afskräc
ka Herr Tullförwaltarcn fran fortsättning af
^
det pa
brgyrrta företaget.
— Da wi känna hwilka swarighercr
H:r Tullförwaltarcn har att bekämpa, önska wi ho
nom all framgång pa dest rastlösa bana.
Landskrona.
Reinh arbt- jordfärd firades d. li dennes med all
ben högtidlighet hans minne kräfwcr. Det rum i hanö
boniug, der lönnmördarens kula träffade honom, war
nied utmärkt smak förwandladt till ett grafchor, dic
hundradetalö sorgbundne trängdes att för sista gången
stada ben redlige mannen, svin med eklöfskrans om
pannan mi war smyckad till den sista högtiden. Hade
bancmannen haft mod att tränga sig fram till sitt of
fer i likdrägten, skulle han kanste för det brustna ögat
icke känt någon bäfman, men möhända stulle hans sam
weke känt någon skakning da han fäste blicken pa den
mi niles ward, svin formerade grafchorets bakgrund, och
hwara lästes: För Herrans ögon är intet för
del dt; Det allseende ögat dcröfwer, torde paminnt
honom hwcm den stränge Domaren är, som redan teck
nat honom till räkcnstap. Säkert hade bofwcn icke mod
att träda in uti ben boning han wanhelgat, rilen sa
mycket större antal af den mördades wänner hade sam
lat sig för att kdsaga ben saknades stoft till templet,
att ber helgas at dest ursprung. Det war rörande att
se huru sorgen uttalade sig hos alla deni, som nu bu
ro sin älskade och högaktade Förman till hans hwilo
rum; litt det talrika och lysande liktaget sög man män
af ortens, stadens och grannstädernas auctoritetcr och
mest ansedde inncwönare, som en och hwar djupt kän
de den stora förlust samhället och orten, ja, källste he
la lander lidit, da ben usla winningslystnadcn stal lif
wet utaf ben redlige och werksamme man, hwars sorg
fest nu firades. Den Guldmedalj Reinhardt 8r 1830
af Konungen erhöll såsom: Hedersbelöning sörred
lighct och nit i Rikets tjenst, bars pa ett hyende
framför liktögct utaf den såsom Riksdagsman namn
kunnige och i orten allmänt aktade Nils Mö nsson
i Skumparp, svin, ehuru Ålderstigen, likwäl färda
des en längre wäg för att deltaga i ben sorgliga fe
sten. Z templet war ingen plats ledig fran
'
deltagare
i sorgscsten, och fran den ännu ej fullbordade Orgelns
rum ljudade wid liktagets inträde ben härligaste Cho
ra! af ungdomsröstcr, medan Kistan uppställdes pa Ka
tafalken i Kyrkans kors, hwareftcr Herr Prosten

Sida 6

Thestrup i ett wäröigk och rörande tal tecknade den
hädangangnes förtjenstfulla lefnad, samt derefter med
de trcnne ffoflarna mull betecknade att jorden nu ägde
rätt att återfå det ian, som ben till högre rymder upp
stigne anden icke längre behöfde, Det är mindre man
ligt att höra en Lekman tala i templet mid en
^jord
färd, och allas uppmärksamhet riktades derföre pa H:r
Tull-Districk-Chefen och Riddaren Prytz, da han fram
trädde till ben af mcdborgerlighetcns eklöfskrans pryd
da Kistan och uti ett högtidligt farwäl at den bort
ryckte, upmanade hans qwarlemnade kamrater att be
träda samma bana, som den aflidne genom sitt lefnad
anmisat deni. Zfrlin templet atcrcagade likfärden till
svtghuset, och atstiljdes, hwareftcr ben aflidnes anhöri
ge jemte Herr Distriktchefen, Stadens Borgmästare
samt H:r Prosten, och Reinhardts alla tillstädeewatan
de tjcnstckamrater aterwände till templet för att ledsa
ga hans stoft till kyrkogarden, ber ber nu gömmes un
dan ben lömffa hämdcn. Landskrona war sällan witt
ne till en högtidligare likbegängelse, och kanffe har ock
så iner än sällan en s8 utmärkt medborgare framstatt
inom samhället. Frid nied honom! Hans minne stall
lestva i ära i hwarje redligs bröst, trots de nidingS
förfök, som redan äro gjorda och måhända framgent
försökas <ttt förringa hans medborgerliga wärdc.
Götheborg, d. 12 Juli.
Enligt inkommen Rapport till Kongl. Götha Ar
tilleri-Rcgemcukcs Chefs-Embete, har astan förleden
midnatt nedflagit a Excercitie-platsen Dösebacka, nära
Nehls gästgifwaregård (2 och en fjcrdcdcls mil fran
Götheborg) i den ber befintliga Material-boden, hwil
ken med allt hwaö brännbart, som deruti förwarades,
klef lagornas ros.
Uddewalla, d. 20 Juli.
Enligt säker underrättelse, lärer H. M. Konun
gen,. under fin resa till Norrige, paficra härigenom
Staden nästa Toredag.
Hel-stngborg, d. 17 Juli.
Sist!. Torsdag hitkvm fregatten af Chapman och
gick för ankar pa w8r redd samt afseglade i dag pa
förmiddagen till Köpenhamn..
D o k h a n d e l s - A n m a l a n d e n.-
Frän trycket hofwa nyl. Utkommit och försäljas a 16 st.
B:co hos Ålderman Lysen samt de flesta Bokhandlare i Stock
holm och Landsorterne:
Utförliga Underrättelser
tSgsfia angvads inrättning, bruk ochwerLan
lasom medel att bota hwarjehanba swarare sjukdomar,
bibehålla en god helsa, förjaga Ålderdomens bc
swärligheter och förlänga liswet.
Ett Sammandrag af Ztssilliga wälkända Utländska Läkares
(Doktor Schmidt i Berlin, Doktor Barrie i Hamburg
och Doktor Möhl i Köpenhamn) erfarenhet. Med
beskrifning pa ett Rysst Ängbadshus, jemte
dertill hörande ritning,
Ofw ersätt ning.
I en tid dä allmanna uppmärksamheten pa Ryssa
badens afgjorda nytta allt iner och mer börjar wäckas äfwen
i Swerige, och bestå, i mänga sjukdomar numera rekom
menderas af Swensta Läkare, torde närwarande ffrift böra
anses som en wälkommen stank för sjuklingar inom wart
Fädernesland. Saken är wisterl. icke ny, utan twärtomtem
ligen gammal, men den form under hwilken Ryssa baden nu
mera framträda för att anwändas såsom helsomcdel, är fo
ster af en sednare tid. Sedan manga af wära Landsmän,
hwilka genom begagnande af Ryssa bad, wid ben af Major
Hyllested i Köpenhamn inrättade Ryssa Badanstalt, med hel
san äterkommit till Fäderneslandet, och wärdet af desamma
såmedelst äfwcn här blifwit witsordadt, har hogen blifwit
wäckt att också i Swerige inrätta dylika. Man känner wäl
ännu blott 3:nc sådana anstalter härstädes, nemi. en i Gö
theborg , en i Wexiö och en wid Lannassede Helsobrunn i
Jönköpings Län, den sistnämnde arrangerad i ar och begag
nad af Brunnsgästerne derstädes; men man har wälgrun'
dadé anledningar till den förhoppning, att de snart nog fia
Ia blifwa mera allmänna. Äfwen för dem som wilj»'
.
uppföra dylika Badhus,, är närwarande bok en tjenlig
handledning» Inrättningen är, sam den boken widfogade
rititing wisar, sä enkel, att ben kan etableras i snart sagt
hwarje wälbeställd badstuga pä landsbygden, och följaktligen
äfwen i enflildta hus i Städerne, med föga betydlig kostnad.
Lill förekommande deraf att Ryssa Ungbaden stola än
damalswidrigt anwändas, eller rent af mistbrukas, har man
i ben ifrägawarande ssriftcn upptagit ej mindre under hwil
ka omständigheter nämnde bad äro att rekommendera, än
dem dst de äro akt förbjuda. Det will säga, boken är wister
ligen ämnad till en handbok för sjuklingar, hwilka wilja be
gagna Ryssa Ångbad, men i alla händelser gör hwarje fluk»
ling bäst att inhemta sin Läkares rad innan han företagek
stg att bruka- desamma..
Sedan qwarstaden ä den wid Wadstena boktryckeri ut
komna Skriften: Wadstena och dest omgifning, Histo
riss-Romantiss mätning af I. P. Tollstorp, blifwit upphäfwen,
hafwa sa betydliga reqvisitioner ingått alt de ej kunnat upp
fyllas. Författaren har derföre beflutat utgiftva en ny till
ökad upplaga utgörande 15 högst 16 ark. Till rättelse föe
dcnsammas storlek har han insändt Subssriptionslistor, hwil
ka finnas att tillgå pä A. F. Raams Enkas boktryckeri.
Böcker titt falu:
I N. Schmidt Sr C:s boktryckeri nyligen utkommenrDen
heliga Skrift förklarad. Utgifipen af Brandt; Det nya Te
stamentet, Irsta delen, innefattande de fyra Evangelierna
och Apostlagerningarna, 2R:dr16 st. bred.
Af trycket har nyligen utkommit och finnes till salu hoS
Bokbindaren Lysen : Ett och annat i fragan om de Swensta
Trivial-Skolornas Rcstrm, af Carl Fr. Lutteman, 16 st.
Banco.
Pa A. F. Raams Enkas boktryckeri: Den Kloka och
Förständiga Häst-Gubben, eller konsten att känna Hä
stars natur, flötsel och ans, sjukdomar och läkemedel, samt
Den Kloka och Förständiga Ladugärds-Gumman.
Desta bada afhandlingar äro inbundna i ett band, och för
säljas till det billiga priset af 16 st. brco.
„ Hos Bokbindaren Lysen: Om jordbrukets ssatter ochbe»
swar samt den egenrliga orsaken till landtmanncns närwa
rande förlägenhet, 24 st.; Den okändes sista hälsning, eller
den brokiga Riddaren, lystad ur Sadeln. Fortsättning af
anmärkningarne öfwer en Recension af de Historiska hand»
lingarne, 40 st., allt brco.
Af trycket har nyligen utkommit och finnes till salu hoS
Bokbindaren Lysen: Repetitorium i Wettenssapcrnas, Litc
raturens och de Sköna Konsternas Historia för Skolor och
Gymnaster af C. E. Kindblad, 40 st,; Anwisning till hand
gewärens kännedom och iständsättande, 2 R:dr, 16 st./ allt
Banco.
Ad. Fr, Raams Enka,