Norrköpings Tidningar Onsdagen den 3 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1832-10-03
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1832-10-03
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1832-10-03
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1832-10-03
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 3 Oktober 1832

Sida 1

Onsdagen
d. 3 October.
<~Xj t' i ^S^J2GESt?Äjf53arWS
Inrikes KAheter.
Stockholm.
Deras Kongl. Högheter KronPrinsen och Kron
Prinftpan ätcrksmmo hit sorl. lördag rl. o Cjt. inid.
Hennes Maj:r Drottningen sednare pä aftonen.
— I
Söndags bnvistade Hennes Majtt Spektaklet, da Ope
ran Cora och Alonzo ater gafs pä 5^'de årsdagen
af National-theaterns inrättande.
— Hans Maj:t Kon
lingen anlände till Hufwudstaden kl. omkring L förl.
måndags afton. Redan wid Nybro backe emottogs H
Alaj:t af Borgerstapets kavalleri, och sedermera wid
Horns tull af StadenS aurhoriterer. Alla de gator, som
H. M. parerade, woro rikt uplyste af marcschaller, äf
wensom husen pa .det prydligaste illuminerade; såsom
Hornsgatan, husen omkring SödermalmStorg, stora Ny
gatan, Riddarhustorget, alla omgifningar af Ä'
.gl. Sl-ot
tet m. ni. Detzutom ma nämnas Gustaf Adolphs torg,
där Pr»'
.v Carls Paiais och Operahuset woro pa det
smakfullaste ecclairerade; alla husen omkring nämnde torg,
äswensom Carl XIII:s, hwilket war uplyst as marc
schaller, de fleste kyrktornen, hwari-bland utmärkte sig
Storkyrkans, Maria, Cathrina, och Kungsholms in. fl.
Pä Blasieholmen woro alla fran Slottet synliga hus il
luminerade! äfwen.sä Strömsborgs holme, m. m.
— I
gar, tisdags afton, gafs gala-spektakel pa Operan, da
Cora och Alonzo ater (fulle uppföras.
Wadstena.
Tjensteinänncn wid Mekaniffa werkstaden i Mo
tala hade förenat sig att äfwen fira högtidsdagen af
Götha Canals öppnande d. 2ö Sept.; ty här war
Canalens medelpunkt; här lag det stora werket, liksom
en dome deröfwer. Här hwilade stoftet af den bort
gångne mannen, som sa outtröttligt arbetat för dem
bada. Wid detta ställe hade hans anda förhoppnings
fulU fästat sig, och ofta hade det warit föremålet för
djerfwa planer, som blott i sednare tider kunna ratt
utwekia sig. Nu war det wagsamma och sa mycket
omtwistade företaget fullbordadt. Mangen hade fran
Canalens första början som tjensteman följt honom, och
sett hans mödor och obesegrade ihärdighet. Denna
hågkomst och de£a locala förhallanden upwäckte hos dem
den tanken, att wid hans hwilorum fira dagens högtid.
I denna afsigt samlade sig tjensteinänncn, åtföljde
af arbetarnc, pa norra sidan Canalen, midt för werk
staden. Somliga bnro facklor, somliga blotz. Man
.begås sig uti procetzion i ordentliga leder till Grefwe
von Plåtens graf, hwilken man omringade. Tjärtun
nor brunno zigzag pa Canalens bada sidor, mellan Mo
tala och Factoriet. Den som känner denna fföna om
gifning kan latt föreställa sig, hwilken förträfflig effect
denna illumination skulle göra. Ofwcr sjelfwa graf
wen war anbragt en konstrikt förfärdigad lyckta, före,
ställande en stjerna, under hwilken hängde ett ffcpp.
Omkring grafwen woro marcschaller placerade, som äf
wen sträckte sig i armar emot Canalen. Parken som
omgifwer grafwen war ecclaircrad mcd en talrik mängd
lykcor. Wid framkomsten börjades en vocal-musik af
utwalda mans-röster, hwarefter druckos trenne ffälar:
En till Grefwe von Plåtens minne såsom grundläg
gare till Canalen; Den andra för föreningen emellan
begge hafwen, hwaruti innesiöts General Sparres sa
som den hwilken lagt sista handen dmvid, och, som ett
Insegel pa det stora Rikswerket, en för Hans Maj:t
Konungen och det Kongl, huset. Wid de twänne för
sta sjöngos far tillfället författade werser, och wid
Konungens — folksången. Under detta lodades ffott
fran ett batteri, upfördt pa andra sidan af Canalen,
midt for grafwcir. Det w^ir, som os; tyckes, hedrande
för alla som deltogo uti denna.festivitet, att pa den
na dagen ihogkomma den mannen, som gjort sä myc
ket for Canalen, och en rätt lycklig ide'e, att sä inner
ligt förena med det stora hela, fullbordadt
.
. sä wäl
den, som begynt, som den, som siutat det märkwär
diga arbetet.
Götheborg, d. 24 Septemb.
H:r S chw en cke gaf sistl. Fredagsafton koncert i
Blomffa salen.
— Fru Hall (f. d. Frn Louise Wi
derberg) är nyligen hirkommen, och ämnar engagera
sig wid Djurströmska truppen, som hitwäntas.
— Otrcf
ligt regmväder har fortfarit hela förl. wecka. Ringa
tillförsel — höga priser. Ra g 11:, Korn 6;, Hafre 3:,
Potatoes 2 R:dr p:r tunna, Bränwin 1: 40 pr k:a.
C arlshamn.
Wid H. M. Konungens genomresa af Asarums
socken, behagade H. M. emottaga denna stads Magi
stråts underdåniga uppwaktning, hwarwid H. M. för-

Sida 2

ärade stadens fattige 400 R:dr B:co, samt 100 tun
nor PotatocS.
— Hälsotillståndet i Länet är godt.
Carlskrona.
Under H. Majtts wistande härstädes gick en ny
byggd Skonert, scm erhöll namnet Falck, af stapeln.
Fran nya dockan ntgick ett nybygddt 76 kanonstcpp,
som utropades mcd namnet Gustaf den Store.
Jönköping, d. 29 Sept.
Fr°n medlet af nästa manad har Theaterforestan
daren H:r Swanberg engagerat theaterhuset härstädes.
Boras, d. 28 September.
Den manliga höstmarknaden här i staden hålles
i dag och tycks wara temlic.cn »väl besökt, men rö
ref sen likafullt klen. Spanmalen gäller: Rag 8, 9 a
10 R:dr, Korn 7 a 7: 24 och Hafre 2: 24 a 3 R:dr
Fahlun.
Till Mahlungs församling har insmnglats brän
win fran Norrige under nästan hela dcn förbjudna ti
den. Man nppgifwcr kantalet till G16 kannor.
Rag kostar här 13 R:dr tunnan.
Norrköpi ng.
Direktör Wildners trupp hitkomuier i slutet af
dcuna wccka för att gifwa spektakler härstädes.
WtriÄeS Kpbcter.
Pari s, d. 10 Scpt.
Man läser i Constitutiouel ser i dag en arti
kel, som måste wäcka dcn allmänna upmärksamhctcn i
högsta grad. Dcn rörer en omständlig promemoria för
Kongl, familjen i Holyrood, huru dcn bör förhålla sig
för att tillwägabriuga en tredje restauration. Bland
annat tillstyrkas de landssörwista i Holyrood, att icke,
säsom de hittills, med undantag af en enda medlem as
familjen, gjort, halla sig sa afiögsnade fran Franska
gränsen, att de icke kunna draga nytta af sina intriger
och af händelserna, samt försöka ett och annan inbrott
pa Fransta området. Det har lyckats regeringen att
förstaffa sig en kopia af denna promemoria. Man har
mcd mycken noggrannhet genomläst dcn. Författaren
synes wara en man, som swuric dyra eder ät att, i
nom 40 ar, pa hwarandra följe regeringar i Frankri
ke — en man, hwars sinesier blifwit ordspråk. Man
wille gcnia tro, att de rad han nu giswit Exkonungen
och hans familj, endast wore cn snara; men flere om
ständigheter göra, att man måste anse dcn för n8got
helt annat. Det torde framdeles bli tillfälle att härom
tala omständligare.
— Alla underrättelser fran. de södra
provinserna öfwercnsstämma deri, att en stor Carlistiff
komplott är nära att utbryta. Man klagar öfwer alt
tulltjenstemännen wisat allt för mycket ester litenhet, att
de warit fala för ligitimisternas guld, och låtit dcsia
införa allt, som bchöfs till ett snart förestående utbrott.
Belgien.
Vclgista angelägenheterna synas ännu wara myc
ket inwecklade. Det stulle bli tröttande att anföra alla
de hwarannan motsägande rykten, som derom äro i
omlopp. Sa mycket är säkert, att Engelsta sändebu
det i Brystcl gör sig all möda, att förnia Konung Le
opold till ett obetingadt antagande as de Holländska
försiagen; men stämningen i Belgien ar, isynnerhet
bland trupperna, sadan, att följderna as cn alltför långt
sträckt eoncexion icke torde kunna beräknas. Man är
1 Englc .d, Ukasawäl som i Frankrike trött, att efter
2 ar, ännu beständigt rcra sig inom samma krets, och
stulle gerna tillata Konung Leopold, att pa egen hand
tillkämpa sig freden, om icke Belgiens existens, som,
åtminstone för Frankrike icke kan wara
' likgiltig, ge
nom kriget sattes pa spel. Man talar nu allmänt om
utrustandet af cn stcppsdivisiön, som stall wara bestämd
till S cheldefloden; det är till och mcd tal om, att 1832
ars klatz stall kallas till wapen.
_
Portugal.
Ett fran Lisabon till London ankommet stepp med
för underrättelser till d. 7 dennes. Don MignelS
Flotta, bestående af 1 liniestepp, 1 fregatt, 2 fornt»
ter, 2 briggar och 1 ångfartyg hade afseg'at. Engel
sta undcrsatarnc i Lisabon hade låtit uudcrrätta Ami
ral Sanorius att Portugisista fregatterna hade mycket
artilleri om bord, för att landsättas antingen i Figu
eira eller uorr om Oporto. Sartorius stall icke anse
sig stark nog att angripa fiendtliga. flottan wid detz
utlöpande, utan lärer ärna locka dcn till Oporto,
dcr han hoppas erhalla förstärkningar. Hans anasar
tyg hade asgatt till Oporto, för att hämta kol. Hof
wcr i Madrid börjar att illa uttyda dröjsmålet med
Oportos angripande. Ofwerbefälhafw. för D. Migu
els arnis har positivt fordrat, att Oportos hamn stulle
blokeras, emedan eljest icke wore möjligt att waga ctt
ansall mot staden, dcr förstärkningar dagligen inträffa
de. D. Migltel stickade denna depcsche till Madrid,
sör att begära cn hjelpflotta, ellcr åtminstone sa nagra
stepp fran Spanicn, hwilka, under sörcwändning att
fordra upprättelse af D. Pedro, stulle afsegla till Q
porto och krntza utanför hamnen. Dct är icke bekant,
hwad Spansta regeringen, i anledning häraf, besintat.
Musikaliffa Sällffapcts A rb e t a n d c Ledamöter beha
gade, sa allmänt som möjligt, sammanträda till den första
Öfningsfammankomstcn för innewarande Termin, i morgon
Thorsdag, kl. 5 c. m., pä manligt ställe.
Kungörelser:
Kongl MajttS cch Rikets Commcrce-Collegii Kungörelse, i
anledning af Cholcrans utbrott i Boston. Gifwen i
Stockholm dcn 25 Sept. 1832.
ZLi.President, Bicc-Prcsidcnt och Ledamöter uti Kongl.
Majtts och Rikets Commerce-Collegium, göre wcterligt: I
anledning af ingängnc underrättelser, att Cholera-fjukdomen
utbrustit i Boston i Iiorra America, har Kongl. Coilcgium
förklarat, att för närwarande alla ä kusten af Norra Ame
rica, norr om Staten Ieord-Carolina belägne hamnar, tilli
ka mcd de wid samma kust liggande öar, flola anses säsom
smittade; kommande i öfrigt, i afseende pä Choleran Kongl.
Collegii fran och med dcn 22 sistlidne Augusti härom utfär
dåde kungörelser att tjena till efterrättelse; hwilket Kongl.
Colleaium skolat kungöra. Stockholm den 25 Scpt. 1832.
G A B R. i' O P l'I U S.
B. C. Quiding. J. A. Hertzman. J. A. Leyonmark.
A. P. v. Sydow. E. W. Brandel, O. E. Bergius,
li
J. N. Borelius.
Anctioner:
Fredagen dcn 12 instundande Lct. klockan 10 sörmidda
gcn, bliftver genom Entreprenade-Auction, som hålles pa Kro
no-Corrcctionshuset härstädes for nämnde Inrättnings be
hof och till de minstbjudandcs upphandling upplåtit, att pä
stället lefverera följande proviant-artiklar och beklädnad m.
m.
— Hwcte 13 Tunnor till minst lSlisp., Räg 169 Tun¬
nor, Hafregryn 40 Lisp., Strömming eller Sill 23 Tun
nor, till minst 13 Lisp. Nettowigt pcr Tunna, Salt torrt
Orkött 208 Lisp.. Smör 9 Lisp., Söt mjölk 1278 kannor,
färstt Oxkött 122 Lisp., hwilka sednare 2:ne artiklar kom
ma efter dagcliga behofwct att lcfvercras.
— Peppar 1
lfi Skalp., Grästdor 9 Lisp., Salt 2 Tunnor, Schedwi
Humble 3 Lisp., Swensk Röt-Talg 14 Lisp., Bom-Olja
2v0 kannor, Säpa Zfzerdingar, Ljuswekegarn4 Skalp., Byk»

Sida 3

asta 4 Tunnor, Räghalm, stagtröflad 400 Asp., Sy-träd fi
nare 3 Skalp., dito gröfre 2 Skalp., Tofflor 79 par, Vlän
garnswäf trestässtad 4 l/a qwarter bred, 987 alnar, Fodcr
wäf 132 1/2 alnar, Hwit Juts? ull 70 Skalp; Ä hwilket
allt, äfwen förseglade anbud kunna före Auktionen ä Inrätt
ningens Contoir inlemnas, hwilka efter Auktionens flutkom
nia art med de stadde inropen jemnföras, och deras antag
lighet bestämmas; och erindras Herrar Spekulanter, attof»
wanansörde artiklar stola wara as fullgod beskaffenhet om
lefverencui skatt godkännas. Sefverings-terminerne uppgifwas
wid AuctionstiUfället, äfwenscm inga okände Spekulanter ma
göra inrop, förutan de äro försedde nied tillförlitlig borgen
för punetuella ful!gör«nd:t af de inropade lefverceingarne.
Norrköping af Allmänna Arbets- och Corrcctions-Jnrätt
ningen den 29 Sept. 1®,
Direktionen.
Fredagen den Z instundande Oct., frän kl. & förmidda»
gen förföljes genom offentlig Auction pä Stadens Auctions
kammare ätffillig lösegendom afGu>d, Silfwer, Tenn, Kop
par, Malm och Mesting, Jern- och Blecksaker , Linne, Säng
kläder, Gångkläder, Meubler och Husgeråd, Glas och Post
lin, Magnar och Körredskap, med mera, samt kl. 12 pä
dagen afltdne Enkan Catharina Moströms Arfwingar tillhö
riga halfwa Gärden och Tomten R-o af 2 i Norra Qwar
teret, O-wadraten Buten. Norrköping afStadens Auktions
kammare den 20 Sept, 1832.
Pä Stads-Auction den 5 instundande Oet. kommer äf
wen att försäljas, till hwad högst erhällas kan ett Epinne
ri som tAhör Handels- och Fabriks-Bolaget Aroscnii & Ed
linds Concoursmasta och bestar af en Skrubbelmaschin, en
Kardmaschin, twä Spinnstolar och twä Hasplar. Norrköping
as Stadens Auktionskammare d. 25 Sept. 1832.
För Herrar Entreprencurers af Norrköpings Jcrnbro
Byggnad räkning, försaljeS pä Stadens Auktionskammare
Fredagen den 5 Oct., ett större parti Timmer, bättre och
sämre, hwilket, fördeladt i fyra nummererade högar, kan be
ses wid nya Jernbron och äfwen underrättelse drrcm erhäl
las af Byggmästaren Lundqvist. Norrköping af Stadens
Auktionskammare den 2 Oct. 183?»
Böcker t i ll sa! ur
Hos Bokbindaren Lyssn : Thunelds Geografi, 3:dje Ban
det, 2:dra afdelningen, 3 R:dr; Ekonomisk Handbok af Gu
stafwa Schartau, lista Delen, 2: 4; 2:dra Delen, 2 N:dr;
Swcirsk Anthologi3 Delar i Franstt band, 7: 24; Mu
tänders Ungdoms-Händelser, en teckning ur smä-folks-lifwet,
1 R:dr; Bref-Notiser frän Paris af är 1830 och 1831, 16
R:dr; Debatter i Engelska Underhuset, d. 24 jZebr. 1826,
angående Sidenhandteringens tillstånd, samt den 1 Mars
och 18 Juni 1827, rörande Spannmäls-lagarne, 32 V. i An
märkningar wid en nyligen utkommen skrift: kallad jemfö
relse emellan Sjö-förswar som seglar, och Cjö-förfwar som
ror, 8 si.; Wälmenta räd i Mistwextär, 2:dra tittökta och
förbättrade upplagan, 16 st. i Systematisk afhandling om
Gässtötsel af Rhodin, 4 st.; Till allmänheten om ko-koppor,
ett säkert förwaringsmedel emot mennisto-koppor, 4 st.,
allt B:co.
Hos Bokbinda-ren Lysen! Femton mänader af en ung
Schweitzares lefnad, eller Resor i Skottland, England,-Jr
land, Belgien, Rheinlrakterna och Schweitz, ären 1830 och
1831, Swenskt original i twenne delar , 2:
^
24; Om förde
larne af Machiner, säsom bidragande till läg tillwerknings
kostnad och ökadt behofaf arbetare, 1: 16; Alethes von Lin
denstein, en Roman af Fredrick, Baron de La Motte Fou
ove, 2:ne delar, 1 R:dr, allt b:co.
Hos Bokbindaren Forstberg: Alethes v. Lindenstein, en
Roman af Baron de la Motte FouquS, 2:ne delar, 1 R:dr;
Dikter af Bictor, första häftet, 32 st.; Axel och Louise, cller
trofast kärlck,- 3 delar, 1 R:dr, allt B:co.
Hos Bokbindare» Lysen: Samlade Dikter af Eu
pbrosync, 1. 2. Delen, 4 R:dr; Beckers Werldshistoria,8:de
Delen, 1: 24; Sundlers Geografisla Lexikon, 10:de häftet,
Z2 st., allt b:co.
Pä boktryckeriet: Formulaire till Hyres-Contracter, 2
st. arket, nud 2 er. pä hwarje ark; Formulaire till Prest
attester, 1 R:dr bokens Dito till Orlofssedlar, 1 R:dr boken
eller 3 rst. st.; Dito till Förbudssedlar 1 R:Lr boken; Con
noistementer, pä sint postpapper, 1: 16, allt b:co.
Till s a l u:
Undertecknad har härmed äran underrätta Stadens Re
spective Herrflaper att jag ämnar bewista Norrköpings
marknad, och rekommenderas mig med ett wackert sorta
ment Glasögon frän 10 R:dr till och med 24 st. paret, O
perakikare med dubbla glas, Engelska Dag- och Ratt-Tuber,
Bränn- och Miniatur-speglar, Fantasmagori, som presente
rar figurer i kropps-storlek, Pinsetter, Lansetter, Kopp- och
Aderknäppor, portatisva Barometrar, Brännwinsprofware,
med Termometer (nyare sorter) med Stämpelmästaren C.
C. Collin's namn, flera sorter fick-kompaster, större och min
dre Tummstockar med Cirklar och Wattenpast, Cirkel-Bestick,
flera sorter Glasmästare-diamanter, as bästa qualilt, Stal
pennor (Steel penns) af Dallons fabrik i London, som med
den största fördel begagnas af hwarje Snällstrifware aret i
genom, utan att repareras. Desturom ettwackertsortament
Fruntimmers-prydnader, sä wäl i bronze, Pläter, swart
Composition, Emalj och Mosaik, samt flera sorter genom
brutna Kammar, allt af de mest moderna sorter m. ra. ^
B. Leja, Handlande frän Stockholm,
har milt ständ wid Tyska Torget.
En lada af korswirke och bräder uti fullkomligaste skick,
belägrn ä den del«n af Södra Sylten, som de föregående ä
ren pä arrende innehafts, af Capitainen Lindahl. Den inrym
mcr circa 110 parlast hö, och är tillika fä byggd, att twä
kunna densamma med bcqwäinlighet begagna / emedan därä
besinnes twä särjkildte portar, neml. en pä hwardera gafweln.
Öswerenskommelse om priset och tillträdet tan träffas med
O. F. Lindahl.
Fr» Granbom frän Stockholm ernar bewista instundan
de Linköpings och Norrköpings marknader med allahanda
wodcrna sko- och stöfwel-arbetcn. Hon är boende hos Wakt«
mästaren Osterholm wid Saltängstorget.
Undertecknad, Skomakare-mästare frän Stockholm er
nar bewista instundande marknad i Norrköping och medbaf»
wer till försäljning alla sorter moderna och wälgjorda sko
och stöfwcl-arbeton till facila priftr. A. M. Blomberg.
I morgon Thorsdag inkommer till salu pä Gamla tor«
get en ko, brun till färgen.
Hos undertecknad, som ämnar bewista Norrköpings höst
marknad, och är boende hos Fabrikör Jacobston midt emot
Tyska kyrkan, sinnes till salu alla flags- moderna Fruntim
mershufwudbonader, flors samt sidenband,- alla sorters ply
mer och Fransyska Blommor, Silfwer och Guld-Spiraler,
Blonder, äkta Spetsar, swart och hwit träd och Silkcshjll,
alla sorters Sidentyg, Swenfka och Franfyfla Handskar,
Couleurta Ulleganzer, samt hwita Ganzer och Lanträd m.
m. Afwen emottages beställningar och förändring af alla
stags Fruntimmers-hufwudbonader. Ch. Fineman.
God Potates und Fredriksdahl.
Frista Citroner hos I. Ringborg.
En köttbalja med jernband, diverse sorter trädsaker, ett
bakkräg med bord. Adrest pä boktryckeriet.
50 a 100 tunnor god potatis. Säljaren uppzifwesp»
boktryckeriet.
Ostindisk Blanksmörja i kakor,
ger lädret en hög glans, och länge
som, upplöst i watten,
bcwarar det mot röta,
finnes till billigt pris i commistion hos Bokbindaren Forst
berg wid Broddgatan.
God Potates hos
Mycket god Anjovis
Co^minister Rcjnetv
t burkar och Stälpundtals hos
F. W. Roloff»
Ett parti mycket god potates hos Garfwar Ström.
Flera gamla fönster med bägar, jemte ett par ny» in
nanfönster och dörrar med karmar hos undertecknad.
Esaias Jacobson.
Bränndran? hos Per Gust. Malmgren.
Friffa Citroner hos Lindström & Skog.
Nästa Lördag inkommer till salu pa Gamla torget en ko^
grä till färgen, som kalfwar cm ätta dagar.
God Sandjords-potates hos E. Schagerström.
Utmärkt god Anjovis hos Skärkarlen Olof Olofstou frän
Loftahammars Socken, midtför Handelsman Hallman.
Formljus, Hampolja, Hampa, Riga-Lin och Linblanor>
Mallaga-Rustin och Pomerans-jkal samt sin sturen Kork hoS
Eberstein Lc C^.

Sida 4

A st» nda § (i 11 ffrn:
En reSfcffcrt. Adre? med rippglft af billigaste pris in
llemnas pä boktryckeriet innan Söndagen.
Mälkäril och halstrast köpcs af Gust. Lejdenfrost.
I t I c » s t a s r >i n d a s:
En Spolgoste kan nästa Mäitdag fä arbete. Adrest pä
boktryckeriet.
Ut b > udcs att hyra:
Ett -rum pä nedra botten med del i kök kan nu genast
fä hyras, dä anmäla» göree pä boktryckeriet.
K o r l o r a dr:
En w, blä klädes-kapprock, med stor utankrage och fäll
krage af sammet, fordrad med grön boy i lifivel och blätt
bomullslärft ifliorten, bortkom eller bortbyttes under hög
tidligheterne wid Mem den 26 Sept. Den som om densam
ma kan gifwa .någon Applysning, ware god och anmäle det
hos Herr Capitain Edelswärd i Söderköping, hos hivilkenäf
»ven sinnes en kapprock af -ungefär t i ka beskaffenhet till om
byte, i fall mist ta g ägt mm. Sklllle rocken wara fäld eller
pantsatt igenlöses den af ägaren, som dcstutom utlofwarhe
derlig wedergällning för tillrättaflaffandet.
En större hwit Mgga bortgick förleden Söndags est. m.
Den eller de som rillwaratagst nämnde sugga, ware god mot
»vedergällning lemna uplysning i .Handelsman TellbomS
mindre gärd pä Kungsgatan.
I Tisdags utslog en tämjd Canarie-fogel. Om nägon
honom tillwaratagit, anmäle det pä boktryckeriet, mot heder
Ug wcdercjällning.
Tillwarataget:
.Den 22 Sept. om aftonen upphittades pä »vägen mel
lan Söderköping och Tingstab kyrra en forseglad fjerding som
pä närmare best rifning och hittelön äterfäs hos Qvilen wid
Slottsgrind.
Jfrän en misttänkt person qwarhöllS förl. Lördagsafton
en wagnsdyna, som af rätta ägaren kan äterfäs i Herrar
Lindströms öi Skogs Handelsbod.
Tisdagen d. 25 Sept. upphittades pä aftonen *tt arm
band wid Stadshuset, h wilke t ägaren kan äterfä mot inti
mationskostnaden hos Handelsman Swartling pä Wester.
Förleden Thorsdag upphittades wid Mem, en kikare, som
pa riktig beskrifning kan atersäs af Drängen Johan Petters
son hos Waktmästaren Östling, Öliantill.
För längre tid sedan, blef ett stycke Helstng<!fodcrwSfaf
en goste här inlemnat, som han sade skulle tillhöra en resan
de, men som oaktadt mänga eftersrägningar ingen .ägare
kunnat träffas, anmodas den som till nämnde wäf är ägare,
densamma hos undertecknad lära afhämta, dä nummer och
namn uppgifwes. Norrköping den 2 Sci. 1832.
Julie Flarnen, boende uti f. d. Winbergska gärden.
Diverse:
Den förut annoncerade Bolagsstämman d. 4 Oct. mrt>
Götha Canal Actie-egare, kommer att hällas i nedra salon
gen af Norrköpings Stadshus kl. tv f. m.
— Pä samma
ställe och pä samma tid d. 5 Oct. för actik-äzarne i Boxe
rings-fartygen.
De Herrar som subskriberar pä ProfcIor Åkermans fö
rcläsningar i Kemisk Technologi, behagade i Läne-Bibliothe»
ket hos H:r L. Acharius uttaga sina exemplar, och erlägga
betalningen. Werket är complett utkommit i 2:ne Tomer
och ett häfte planscher, samt kostar för Subflribenterna 7
R:>dr 12 st. 5B:to.
Uti Korrektions-Inrättningens kyrka, som nu snart a
ter kommer att öppnas till allmän gudstjenst, finnas bänk
rum att hyra mot 16 st. B:eo hwardera till d. 1 nästkom
mande Maj. Norrköping d. 3 October 1832.
Paul Könsberg,
boende hos Bagar Schoultz pä Bredgatan.
Nattpatrullcringen för Bergs-Owarteret, fortfar efter
förut till Husegarena lemnade Patrullerings-sedlar, och i
samma ordning och tour, som de föregäende aren; om an
swar för uraktlåtenhet, af denna skyldighet erindras. Sam
lingen fler uti Mjölnar Ringdahls gärd wid Butgatan.
Skulle nägon förlorat sin Patrullerings-Pollet, kan ny er
hällas hos nu tillförordnade Ordningsmän.
Pehr Swedelius. I. A. Lönngren.
De som haswa gjort nägra inrop pä Sylten efter afled
ne Rättaren Ericston den 11 Maj detta är, anmodas att
wara mig fil mötes nästal Lördag som är den 6 Oct. hos
Bryggaren Sandberg kl. 10 f. m. för att sina auetions-in
rop tillfullo betala. Ängtorp den 29 Sept. 1832.
C. Ericston.
De som äro skyldige eller haswa att fordra i ^terbhu
set .offer afledne Fabrik. Joh. Is. Gode, behagade, i anseen
de till bliswande douptcckning, sädant hos undertecknad an
mäla före den 22 dennes. Norrköping den 2 Oct. 1832.
Benj. Gode.
Wälkända karlar kunna erhälla förmånligt ilröste hos
D. G. Elgerus.
Undertecknad är flyttad frän Profcstor Nore» gard wid
-Gamla torget, till .det sä kallade Rikssalshuset, till Kunders
och Gynnares efterrättelse. Norrköping den 2 Oct. 1832.
Carl Äman, Skomakar-mästare.
Härmed sär jag äran gifwa tillkänna Z)cesp. Herrskapcr
och Kunder, att jag är flyttad frän Enkefru Gredbergs
gärd wid Hospitalsgatan till Handlanden Levin Marcus'
gärd »vid Trädgårdsgatan, nästintill Corps de Garde.
A. F. Löthman, Skomakarmästare.
Undertecknad fär wördnadsfulll tillkännagiflva, att jag
är flyttad i f. d. Liewengrenfla gärden pa Söder, och far
jntg ödmjukast rekommendera. Norrköping den 2 Ocr. 1832.
And. Hylbom.
Undertecknad har flyttat till f. d. Bryggaren Poimgrens
gärd, nu »varande Juhunska gärden pä tö a ne t Pehrsgara».
I. Holm, Swarfware.
Undertecknad gifwer wärb.ade allmänheten tillkänna att
jag är flyttad frän H:r Rädman Arvedsons gärd till ivryg
garen Holmgrens f. d. gärd i undra wäningcn pä Wester,
Sanct Pehrsgacan. Christina Holm, edsw.uren Bariimorfla.
Klädmäklareboden och Avrep-^onloret äro flyr lade uti
Pistolsmeden Lindgrens gärd pä Sandgatan, där äswen sin
nes fardiggjocda bomullswaddar till sa^u.
Astillidas alt läna 100 acdr fcco emot säkerhet pä lan
det. Swar afwaktas i förseglad biller till I. som inlem
nas pä boktryckeriet nu genast.
Uctt ungl fruntimmer, hwars pretentioner äro ganffa
obetydliga, onstar att inaccordera sig uti ett bättre yns i
staden eller pä landet. Den härä reftecterar, oehagade inlem
.r»a adrest i billur till £. $. a boktryckeriet.
Skcpps-Underrarrelser:
Ångfartyget Rosen afgär i morgon
^.horsdag den 4 Ocrovcr, klockan 5
Pa.morgonen härifrån till Stockyoun
MÄ> Papagerare och fragtgodS. ^i
dare underrättelse erhalles hos Un
dertacnao. Fr. Wellenius.
Ångfartyget Föreningen .afgär härifrån tul Stock
Holm Fredagen d. o iDcto^., tl» 8pä morgonen. Fragtgods och
wagnar måste wara om bord till Thorsdagsmiddagen. Det
ta blifwer silia rekan för i ar. Widare underrättelse erhal
les hos undertecknad. Fr. Wellenius.
Ångfartyget Norrköping afgär härifrän Söndagen
den 7 Oct. kl. 7 pä morgonen till Stockholm. Fragtgovs
och »vagnar mäste wara om vorv till Lördags aftonen. Wi
bare underrättelse erhalles hos undertecknad. Fr. Wellenius.
Ängfartyget Ormen Länge afgar härifräntill Stock
Holm Onsdagen d. 10 October, kl. 7 pä morgon. FragtgooS
och wagnar mäste wara om bord lill Tisdagsmiddagen. Aji
dare underrättelse erhalles
, hos ge, Wellenius.
Ankommen: G. C. Ählström frän Stockholm, Smitt
frän Malmö med Styckegods.
Under lastning: E. G. Ählström, A. P. Anderston, C.
C. Lundman till Stockholm, Nilston till Malmo.
Afgången: A. Nyman till Westerwik med diverse.
Med Capitaine Cederberg, Galeasen Händelsen, är
lägenhet för fragtgods och pastagerare till Westerwik.
Som Annoncer stundom inlemnas till boktrycke
riet pa samma dag Tidningarne tryckas, sa pammnes
härmedelst om den, för Annoncerö aflemnande bestäm
da tiden, som är: "dagen före Tidningarnes utgifwande.
"
(Härmed följer N:o 35 af Norrköpings-Bladet.)
Ad. Fr. Raams Enka.