Norrköpings Tidningar Lördagen den 6 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1832-10-06
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1832-10-06
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1832-10-06
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1832-10-06
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 6 Oktober 1832

Sida 1

Rördagen
d. c OctoÄer.
16. Sond. efter Trini t., predika:
.,
I Stads-Kyrkan: (Catcchcs-förhör kl. K.) Hözmästan, Past.
Adz. Witström. Ufroniangcn, Commiuister Arvedsou.
I S:r Hedvigs Kyrka: Kyrkoherden Rudebeck, kl. 10.
I S:t Johannis Kyrka: Adj. Com. Baeckman, (Colleeten
. tillfaller Mag:r Baeckman och rccommcnderas).
I Swartziffa Friskolans Kyrka: Skol-Läraren Lindbom.
(Gudslb
(Gudsljeusten bördas kl. 1<Z.)
AuriNes /^Lheter.
.
^ Norrköping.
åsom tt ill
^ orrpng.
Såsom ett tillägg uti wara berättelser om Den
Kyngl. Familjens mistande härstädes, fa wi nämna,
atc H. K. H. Kronprinsen wid samma tillfälle täcktes
befalla til! serffild audienee nägra ledamöter af Fabriks
Societeten härstädes, da i närwaro af Presidenten i
Kongl. Commerce-Collegium och länets Höfding, H.
Kongl. Höghet i de mest nadiga ordalag behagade för
klara Sitt höga »välbehag, sawäl öfwer härwarande
fabriks- och manufaktur-inrättningar, dem H. Kongl.
Höghet redan tagit i ögonsigte, som den näringsflit
och nyttiga »verksamhet, hwilka i allmänhet utmärka
denna af naturen gynnade stad. Hans Kongl. Höghet
hade fästat serdeles npmärksamhet wid den här radan
de, synbara trefnad och anständighet inom arbetsklas
ferne, såsom säkra kännetecken bade af jemn bergning,
ett godt förhallande till deras husbönder och en lagly
dig sinnesstämning för Öfwerhet och allmän ordning.
— Hans Kongl. Höghet täcktes ytterligare och i an
ledning häraf, såsom ett ewärdeligt mini»s af Den
Kongl. Familjens höga besök i Norrköping, utlofwa
en ärlig gaswa af 450 N:dr B:co, hwilken, fördelad i
15 lotter a 30 R:dr hwardera, ffall hwarje ar i twän
ne terminer utdelas till de mest ffickliga, sedliga och
förtjenta fabriksarbetare härstädes; och kommer den
första utdelningen att ffe pä H. Maj:t Konungens hö
ga födelsedag nästk. ar, efter den instruction, som H.
Kongl. Höghet, för en lika stiftelse i Stockholm, i
Nåder stadfästat. — Slutligen behagade H. Kongl.
Höghet Nädigst förklara Sig wilja med serdeles upp
märksamhet följa näringarnes framsteg härstädes, och
att, när tiden medgifwer, i egen Hög person med Na
digt besök hugna de flera werkstäder och inrättningar,
som nu ej medhunnits att taga i ögonsigte, da ock H.
Kongl. Höghet lärer blifwa underrättad, hnruwida ar-
betarne fortfara att skicka si g wäl, och af H. Kongl.
Höghets Nadiga hägn göra sig framgent förrjente.
Ntrikes Kyheter.
.
De med Hamburger-Posten hitkomna Tyffa ^ tid
ningar, innehålla följande wid denna tidpunkt högst
wigtiga nyhet fran
Paris, d. 21 Sept.
Wan läser i dagens Journal des Debats: "Re
geringen har nytz «rhallit underrättelsen om Konungens
as Spanien död. H. Majit Konung Ferdinand VII,
född d. 14 Oct. 1784, har dö dt i San Ildefonso ut
as ett giktanfall. Hans död ffall gifwa anledning till
en hög politiff rättsfråga. Före Hertigens as Anjou,
Philip V.s, thronbestigning, woro döttrarne äfwenledes
thronarfwmgar, och Frankrikes konstitutiva lag, den
Saliffa lagen, (hwarigenom qwinliga linien är uteflu
ten fran arfföljd), besteg egentligen först med Ludwig
XIV:s sonson dea Spanska thronen. Aten dä ar
1829 Ferdinand VII i sjerde gistet förmälde sig med
Maria Christina af Neapel, och kort förrän af detta
ägtcnffap han erhöll en dotter, Maria Luisa Isabel,
för närwarande Infantinna af Spanien, aterstälde
Ferdinand den gamla Spanska lagen, i kraft hwaraf
döttrar kunna ärfma thronen. Skall nu Don Carlos
FerdinandS bror, som i Spanien understödjes af ett
mägtigt, honom tillgifwet parti, erkänna den rättig
het, som hans broder, utan Cortes's tillkallande, till
wällat sig, rättigheten, att förändra den med Philip
V införda suecestions-ordning? Om han later utropa
sig, icke säsom sin brorsdotters förmyndare, enligt hwad
en af Ferdinand VII de proprio Motu utgiswer»
förordning föreffriswer, ntan säsom Konung af Spa
nien, enligt hwad Spanffa constitution ester Phi
lipp V innehåller, hwilka händelser ffola dä tinia i det
ta redan af sa mänga olika intrejzen söndrade land? Hwil
ken andel ffall Europa taga i detta nya succetzionskrig?
Det är omöjligt att förutse detta, serdeles som Portu
gal, denna Spaniens granne, sönderflites af inbördes krig.
Detta dödsfall, hwilket utder andra omstälrdigheter blott
ffulle »varit en »vanlig händelse, är i dag en tilldragelse,
hwars följder all politiff wishcr ännu icke förmår beräk
na.
"
<— Enligt nägra underrättelser, är H. M. Drott
ningen af Spanien i wälsignadt tillstånd. Skull: detta

Sida 2

stadfästas, sa bliftver den stora succetzionsfragan hwilande
till hennes förlovning, och i händelse af en manlig arf
winge är hela stridsfrågan natnrligtwis bilaggd.
Spanssa perpetuella räntan sill pa dagens börs H°!a4 pro
cent, hwaremot Cortes-obligationerne stego 1 1/2 procent.
sUtdrag af ett bref från Söderköping d. 3 Det.)
öälli
sUtdrag a
Pä begäran om underrättelse rörande den oförgälliza
Högtidsdagen här i Staden den 26 sistledne September med
delas härmed följande:'
Enligt planen för högtidligheten »vid Götha Canals öp
nande flulle Hans Majtt
^
Konungen och den Kongl. Famil
jen efter dejsunir wid Snöfweistorp bär cmbarquera och pä
Canalen pastera wär lilla Stad, och i anledning hwaraf man
endast kunde hoppas, att säsom hastigast deltaga
'
i ben all
männa glädjen öfwer den Kongl. Familjens närwaro och
Götha Canalens fullbordan, denna för den fridälskande hjel
ten och Swensta folket ärofulla seger, men dagen förut un
derrättsdeS man, att Hans Majtt t Räder funnit för godt,
att i sä matto förändra sin resa, att den flulle landwägen
fortsättas hit.
— Wid detta outsägligt glada budskap före
riades allas bemödanden, att söka uttrycka den innerliga un
dersätliga »vördnaden och glädjen, hwilka uttryck likwäl icke
kunde blifwa annat än högst enkla, så wäl i anseende till den
korta tiden, som saknade tillgångar, att ästadkomma nägot
bättre. — Men da widtagna anstalterne lyckades sä att alt
hade uttryck af en glädjefull folkfest»
Härmed ämnade jag stuta om icke den onflan blifwit
framställd, at: erhälla en mera detaillerad berättelse och hrvil
ken onflan jag icke bör lemna oupfyld.
Kort före Deras Kongl. Maj:ters förwäntade ankomst
utspriddes det ryktet, att Deras Majestäter i anseende till
den wackra »väderleken äter beslutat, att stiga om bord >vid
Snöswelstorp; och det wsr med owiphet om sanningen häraf,
som Magistraten och samtelige Borgcrflapet samlades wid
tullen, dit Deras Majestäters ankomst snart lemnade wijihet
om den Näd och den zlädje, som derigenom bereddes Staden,
och ehuru det äfwen dä berättades, att Deras Kongl. Höghe
ter KronPrinsen och KronPrinsestan färdades Canalwägen,
blef glädjen ft?llkomlig, dä äfwen Dcste dyrbara föremålen för
folkets kärlek anlände. Sedan H. M. Konungen pä det Nä
digaste beswarai ett kort tal af Borgmästaren, beledsagades
H. Maj.
-ts wagn af Magistraten och Borgcrflapet under
folkets oupphörliga listiga rop af: Lcswe Konungen; och
H. Maj:t Drottningens samt Deras Kongl. Högheters, straxt
derpä anlände wagnar, omgaswos likaledes af en talrik folk
mängd under listiga wördnads- och glädjebetygelser.
Deras Majestäter Konungen och Drottningen täcktes i
Nåder taga logie hos Stadens Borgmästare, dit Deras Kongl.
Högheter Kronprinsen och KronprinftHan efter nägot uppe
häll i Comminister de Besches närbelägna gärd jemwäl in
funno sig för att intaga c» af Canal-Direcrionen föranstal
tad dcjcuner.
Wid ingången war en cnkcl med eklöf och blommor
prydd Portique upförd och wid Deras Kongl. Majestäters
och den Kongl. Familjens pajzagc genom de nedre rummen
till de öfre, »voro unga hwitklädda flickor upställde en haie
ofirande blommor och af walda röster afsjöngs folksången: Be
ware Gud wär Kung, under aeeompagnement af harpa.
Under Hans Maj:t Konungens och den Kongl. Famil
jcns härwaro täcktes sä wäl Hans Maj:t Konungen som Hans
Kongl. Höghet Kronprinsen Nadigst samtala med Borgmä
staren och flere af Borgcrflapet rörande älflillige Stadens
angelägenheter, och sedan Hans Maj:t Konungen här, som
ösweralt, lemnat Nådigt wedermälc af sin ömhet för de fat
tiga, dels gcnom en anordnad gäfwa, dels genom lcfwade bi
drag till fattigförsörgning dä behofwet påkallar, begafwo sig
Deras Kongl. Majestäter och DeraS Kongl. Högheter kl. 5
eftermiddagen, gående till Stadens lastageplats, företrädde
af hwitklädda och med blomsterkransar prydda stickor, som be
strödde »vägen mcd blommor och beledsagade af Magistraten
och Borgcrflapet.
Wid början as den lilla gränd, som ifrån torget leder till
lastageplatsen war en äreport upförd, försedd med H. M.
Konungens cch H. K. H. KronPrinftns namnchiffer, och grän»
den med lirf, granris och blommor inklädd. Sedan H. M.
Konungen cch Den Kongl, Familjen embarquerat, täcktes
u
b
g
a
a
j
H. M. Konungen Nådigst tillåta Borgcrflapet att draga
'det
Kongl, fartyget genom härwarande jluji, som fick namnet
Söderköping.
Framföre flutzen war en amphitcater upförd med en
större mängd bänkar i en från bergskanten sluttande ställ
ning och där en större Choeur assjöng för tillfället förfartade
verser äfwensom den nya folksången.
Så wäl denna amphitcater, hwilken till större delen war
upfylld af ortens herrflaper, som den talrika folkmängden pä
berget och på de Canalcn omgifwande bankar, lemnade en
ganfla flön anblick.
Wid DeraS Kongl. Maj.
't:rs och D. D. K. K. H. H:S
ankomst, under deras wistande här, och wid afresan härisrån
a slokades ouphörligt kanonskott och Slädens Rädhustorn äf
wensom berget, wid hwars fot Canalen framflyter, beprydde
mcd flaggor.
Det listiga intryck som denna dagens högtid lemnat i hwar
je hjerta är outplånligt.
— Det kan blott kännas — icke
beflriswas.
Slutligen må nämnas att stadens Borgerflap till
minne af dagens högtid enhälligt beslutat, alt omgifwa berget,
Rarnundershäll kalladt, med planteringar af löfträd.
Att allmänheten wärdigt upfattade Dagens Högtid, be
wisadcs fa wäl af den allmänna hjertliga glädjen, som deraf,
att icke den ringaste oordning eller förseelse inträffade under
dcnna de» största national-fest, som här ä orten någonsin
blifwit sirad.
Spektakel.
Med Kongl. Maj:ts AllerNZdigste Tillstånd uppföres pä
härwarande Theater i morgon Söndag, för första gängen:
Kusin Benjamin frän Pohlen, Comist Familjemål»
ning i 5 Akter. Spektaklet börzas kl. 6 och slutas om
kring kl. S.
I morg. Söndag blifwer i Stadens kyrkor insamling medelst
utställde Bäcken, till Gustawianfla Barnhuset härstädes. Den
wälwilja Barnhuset städse fätt ätnjuta af detta Resp. sam
hälle lifwar hoppet, att äfwen nu deraf erfara »vedermäle»,
och hwarom för Stiftelsen »vördsammast anhälles. Norrköping
d. 3 Oct. 1832. Gustawiansta Barnhus-Direetion,
Under sin höga sejour pa Mem, den 29 Sept., beha
gade Hans Maj:t Konungen allcrnadigst till mig öf
werlemna 50 R:dr R:gs, att till Sex de mäst »vanlottade
fattige i min Församling utdela. 6 Mos. B. 28: 3. följ.
S»v. Ps, B. Ni» 299: ö. Ringarum den 3 Let. 1832.
AStklaPr& P
P. A. Stenkula, Pr. & P.
Wördsamt tillkännagiswes, att f. d. Bruks-Patron A.
Nettelbladts älfladc maka, Fredrika, född Skragge, stil
la asted på Stens Rusthäll den 3 Oct. iL32, uti cn aldcr
af 45 ar och 7 män.
Kungörelser:
Då i sammanhang med innnvarande års höstbrandsyn
kommer att företagas den noggrannare syn å hus och egen
domar här i Staden, hivilka äro för brandskada försäkrade i
Städernas Allmänna Brandstods-Bolag, soin enligt 83 § i
Kongl. Maj:ts Rådiga Reglemente for nämnde Bolag af d.
30 Juni 1828 är foreflrifwen att h»vart 5:tc är hällas; Sä,
och pä det att ifrågavarande Synförrältning mä kunna i
behörig ordning wcrkställas, flall det åligga »vederbörande
ägare af sädane hus och egendomar , att antingen före brand
syn, genast, till brandsynförrättande Herrar Rådmännen af
lemna »värderingshandkingarne eomplctta, eller ock w!d sjelf
wa brandlynen tillhandahålla bcmälde Herrar Rädmän desta
handlingar, som i förra fallet ingifwas till Herr Rådman
Schagerström för hus inom lista och 2:dra Brandmästerfla
pen i Strand-Qwarteret, till H:r Siä^man Jander för hus
inoin Dahls cch l:sta Brandmästerflapet i Strand-Qwarte
ret, till H:r Radman Zetzell förhusinom Bergs- och 2:dra
Brandmästerflapet i Norra Qwartcret, saint till H:r Räd
man Elgerus inoin l:sta och 3-dje Brandinästerflapen inom
sistnämnde Qwarter.
— uppkommer genom husägarncs un
derlåtenhet att detta fullgöra, hinder för Synesörrättnin-

Sida 3

gen,stande sjelf answar for möjliga påföljden. Norrköpings
Radhus den 4 Det. 1832.
Pä Magistratens wägnar,
C. F. Löwenadler.
J.P. Nclandcr.
Som innewarande Ars höstbrandsyn kommer att oför
dröjligen företagas; altsä warda Stadens husegare erindra
de att dä liaftpa tak och Eldstäder sä iständfatta, samt före
skrifna brandredskapen i dcn ordning, att anmärkningar
angäende bristfälligheter i förra och uraktlåtenhet i sednare
afseendet niä undwikas; skolande dertill jemwäl, wid laga
päsöljd, wara afhjclpte aus wid föregående brandsyner an
märkte bristfälligheter. Norrköping i Policekammaren d. 2
Let. 1832. C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Genom Entreprenadc-Auction, soM förrätta» infot-Sur*
Hus-Direction, i nya Lazarertshusets öfra wäning, Thorsiza
gen dcn il Vcttnes, kl. 9 förmiddagcn upplätes till dcn minst
bjudande att lcfvercra hwad som för Lazarettets här i sta
dcn behof under cit halft ärs tid, räknadt frän och med in
ncwarandc manad, kan erfordras afRäg ochHwetmjöl, Haf
re och Korngryn, Bröd, Swagdricka,- färskt Oxkött, Smör^
Salt, Talgijus och nägra mindre qwantitetet af Kryddor,
hwilka persedlar böra, allt efter åtgången och skeende reavi
sitioner, Lazarcttet tillhandahällas af Entreprcneurcn. Os
riga wilkor tillkännagifwas wid Auctionstillfället. Itorrkö
ping den 2 Oet. 1832.
Pä Curhus-Direetions wägnar,
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
De barn, som wilja begagna' underwisniNgen wid Cate
ches-sörhören under höst- och wintermänaderne, skola anroä
la sig nästa Söndag dcn 7 dennes kl. 8 f. ro. i Olai Kyr
kas Sacristia. Norrköping dcn »Oct. 1832. I. F. Arvedson.
Zl u c r i o n e r :
Fredagen den IS Oet. , frän klockan g förmiddagen för-"
säljes genom offentlig Auction pä Stadens Auctionskammare
allehanda wälbehällen losegendoni af Guld, Silfwer, Tenn,
Koppar, Malm och Mcsting, Jern och Blecksaker, Linne,
Sängkläder, Gängkläder, Meubler och Husgeråd, Glas och
Postlin, diverse Seldon, Magnar och Körredskap, 2 st. Kor,
med mera, samt klockan 12 pä dagen Bakaren Rils Malm
qvists till Borgenärer aflrädda Stads-fastighet, Gärden och
Tomten under N:o 9 & 10 i Norra Owarleret, O.wadra
ten Pocalcn. Norrköping af Stadens Auctionskammare den
4 Oet. 183?.
A Fredagen dcn 12 i denna mänad kl. 12 pä dagen för
säljes pä stället genom Auction för hwad pris derföre erhäl
las kan, Landtbrukaren I. Ljungholms till Borgenärer af
stadda 1 hemman Krono-flatie, Osterffam i Ö. Ny Socken
cch Björkekinds Härad. Hemmanet har mellan 8 a 10 tun
nor ärligt utsäde, winterföder 6 Kor, 2 par Dragare och
nägra Fär,, hwartill är tillräckligt sommarbete, har hjelplig
Skog och Åbyggnad äswensom ett nyligen uppbyggdt större
hus inrcdt till Mälthus och Bränncri.
— Af köpesumman,
hwars tider till betalning gifwcs tillkänna wid Auction, kan
en större del mot inteckning fä innestå i flere är; för full
görandet af betalningen mäste inroparen medhafwa godkänd
borgen, om han ej sjclf är känd för wederyäftig. Samtlige
Crcditorer i oswannämnde Concours kallas äfwen härigenom
till enhälligt sammanträde ä oswantecknade tid och ställe,
Drothem dcn 2 Oet. 1832. Efter anmodan, I. Örwall.
Till sal»:
En lada af korswirke och bräder uti fullkomligaste skick,
belägen ä dcn delen af Södra Sylten, som de förcgäende ä
ren pä arrende innehafts, af Capitaincn Lindahl. Den inrym
mer circa 110 parlast hö, och är tillika sä byggd, att twä
kunna densamma med bcqwämlighct begagna, emedan därä
besinnes twä färskildte portar, neml. en pä hwardera gafweln.
Öfwerenskommelse om priset och tillträdet kan träffas med
O. F. Lindahl.
Af det wälkända cch med Kongl. Maj:ts previlegicr för
scdda I e su i t-P l ä st r e t, som botar alla utwärtes sjukdo
mar, säsom öppna sär, gikt, Torrmärk, fulslag, inflamatio
ncr, reumatismer och kallbrand, kylsär, trängt bröst, ande
täppa, kräftan m. m.
,
. som af dcn ärföljande beftrisningen
närmare kan inhämtas, försäljes i större och mindre burkar,
äswensom lodtals a 12 st. R:gd, nyst ankommet, ä boktryckeriet.
I. Ringborg,
som, upplöst i wattcn.
bewarar dct mor röta,
hos Bokbindarcn Forst-
pä Swensk hexameter-
Undertecknad, Skomakare-mästare frän Stockholm er
nar bewista instundande marknad t Ziorrköping och inedhaf»
wer till försäljning alla sorter moderna och wälgjorda sko
och stöfwcl-arbctcn till facila priser. A. M. Blomberg.
En stor cch god Magnetsten, en mindre Kompast i dosa,
åtskilligt finare arbeten af glas, goda Fläckekulor, äkta Märk
bläck, Liktonspläster, Nattlampor utan w?ke m. m.z äfwen
kan mot betalning fä lärcks Knallsilfrets beredning, Märke
bläckets, Etsning pä glas m. G. saker hos <5. Nyberg,
logerar i hornet af Drags- och Smcdjcgatornc pä Norr
hos Werkmästaren Pelerston.
Friska Citroner hos
Ostindist Blanksmörja i kakor ,
ger lädret en hög glans, och länge
finnes till billigt pris i commistion
bevg wid Broddgätan.
pä Swensk hexameter-
Hela Swensta ffrifstylens Abed ^
vers, till skriföfning sinnes i Sundqviststa gärden wid Tyska
Kyrkan hos I. P. Nyren.
Mycket god Anjovis i burkar och Skälpundtals hos
F. W. Roloff.
Nästa' Mändag eller den 8 Oet. inkommer till salu pa
Gamla torget en ko, ljusröd till färgen, som är tillreds att
kalswa.
Rökt Lax hos Tollander.
Swart träd finare och gröfre samt hwit och coulcurd
träd sinnes i Enkan Liljegrens gärd pä Kransportgatan.
I. Ö. Eneby Prestgård utmärkt god potates, wext i
sanLmylia.
En i godt ständ warande Wienerwägn, jemte en bet
sad Sängbireau för barn. Adrest pä boktryckeriet.
HoS D. G räst ens Enka, boende uti Karomakarcn H-r
Gusrasstons gärd wid Wester kuli- försäljes gsdt öhl och swag
dricka.
De» wänligä BlänksMötje-försäljningen är flyttad och
försäljes af Undertecknad, boende uti Fabriks-arbetaren Set
lerbergs gärd pä Skolgatan nära Djeknebcrget. Blomberg.
Unga kalkoner hos Bryggaren Od6n.
Ett parti god potates hos D. G. Elgerus. ,
Ett parti Mycket god potates hos Gärfwar Ström.
Ett större Positiv med syra stämmor utaf Mahogny. A
drcst pa boktryckeriet.
Järfl fläskkorf och god metfurst i CapiMw Renbergs
Färd i hörnet wid Storfiolan.-
Frisk och god Hummer hos Äderman- 8c Sundbladh.
Till salu i boktr.-trädgarden: Goda äpplen, samt spe-nat.
Ä stundas alt köpa:
Den soM har god repad fjäder, eller en bollster med sä
dan att sälja, fä« anwisninK oro köpare pä boktryckeriet.
I tjenst S st u ti b a s:
En goste om 15 a 16 ärs alder som har lust att lära ett
battse handtwcrk,- nu genast. Adrest pä boktryckeriet.
Hos Urmakaren Faxen, boende pä Westgöthegatan ästun
das en beskedlig goste i läran som kan nägot skriswa.
En med hedrande betyg försedd kökspiga sär uti Swart
ziska Snusboden amvisning pä tjenst wid instundande flytt
ningstid.
E» kunnig och arbetsam Spolgoste kan fä arbete mot 2
R:dr i weckan, dä han anmäler sig pä boktryckeriet.
En trogen och beskedlig flicka om 12 a 14 är som häldst
gätt i stola och är af goda föräldrar, kan sä en lätt och
god tjenst. Adrest pä boktryckeriet.
U c b j u d c s att hyra:
I äfl. Justitie-Borgmästaren v. Ackerns arfwingars gärb
är nu genast att hyra, stall, wagushuö och kustkammare.
Ett a 2 rum för bättre resande är att tillgå uli Hand
landen Roedeckes gärd. Närmare underrättelse fäs uti Han
delsboden derstÄdeS.
Flere rum för arbetsfolk finnes nu genast ledige ätt hy
ra» Stället uppgiswes pä boktryckeriet.
Nu- genast twänne wackra ungkarlsrum lediga att hyra.
Stället namnes pä boktryckeriet.-
Förloradt:
En ny bla klädes-kapprock, mcd stor utankrage och fäll
krage af sammet, fordrad med grön boy i lifwet och felätt
bomullslärft i stjörten, bortkom eller bortbyttes under hög
tidlighetcrne wid Mem dcn 26 Sept. Den som cm densam-

Sida 4

ma fan gifwa tingen upplysning, ware god och anmäle bet
hos Herr Caxitain Edelswärd i Söderköping, hos hwilken äf
,ven sinnes cn kapprock af ungefär lika beskaffenhet till om
byte, i fall inisttag ägt rum. Skulle rocken wara fäld eller
pantsatt igenlöses den af ägaren, som destutom utlofwar hc
ierlig wedergällning för tillrättaskassandet.
Thorsdagen den 27 Sept. om aftonen förlorades på
Stadshuset, ett swart armband af jern. Den rättsinnige som
det upphittadt, ware god mot wedergällning återlemna det
till ägaren, hivars adrep uppgifwes pä boktryckeriet.
Nen 2» förl. Aug.bortstals emellan f. d. Enkefru Mard
fcldts gard ner till Ångfartyget Ormen Långe, ur ett scha
tull, en silfwertumlare, märkt med ägarens namn, Erik
Sandström, Nw 44. Skulle
' den wara sald eller pantsatt
igenlöses den as Klädesmästaren Hultners Enka, som bor Uti
Fru Solenii gärd pä Wester.
Emellan den I» och 22 Sept. bortkom under hängande
i förstugan, en mörkblå klädeskappott pä okändt sätt, fodrad
med grätt foderkattun, stoppad med enkel wadd. Den som
kan återskaffa den bortkomna waran far hederlig wedergäll
,iing, dä anmälan göres pä Sockerbruket Gripens försälj
llingsbcd.
Förleden Tisdag förlorades pä Gamla Rädstufwugatan en
plankyxa, märkt med N. De» som densamma tillwaratagit,
torde inot wedergällning inlemna den wid Gryth utom >ra
den, da Timmerkarlen Nilpon efrerfrägas.
Emellan kl. 8 och 9 förleden Söndagsaston förlorades wid
Wester tull, en kudde med blätt och hwitt »var. Om nägon
densamma tillwaratagit, torde mot wedergällning inlemna
den i Boden uti f. d. Hepelgrenska gärden.
Förl. Fredag d. 5 Oct. borttappades emellan Barnhus
bryggan och Garswaren Hörströms gärd, cn större knif. Den
som densamma tillwaratagit och äterlemnar i »ämndc gärd,
undfår hederlig wedergällning.
Till >ri a r a taget:
En rock as grått wadmal är upphittad emellan Grind
torp och Fristads Gästgifwaregärdar den 27 Sept., hwilken
rätta ägaren kan återfä, dä anmälan derom göres pä bok
tryckeriet.
Förleden Thorsdag upphittades wid Mem, en kikare, som
pa riklig beskrifning kan ärerfäsaf Drängen Johan Petters
son hos Waktmästaren Östling, Östantill.
Sör längre tid sedan, blef ett stycke Helffngefoderwäfaf
*n goste här inlemnat, som han sade skulle tillhöra c» resan
de, men som oaktadt mänga csterfrägni»gac inge» ägare
kunnat träffas, anmodas den som till nämnde wäf är ägare,
densamma hos undertecknad lära afhämta, dä nummer och
namn uppgifwes. Norrköping den 2 Ocl. 1632.
Julie Flam-n, boende uti f. d. Winbergffa gärden.
Nägra Bancosedlar ärv i förleden wecka i närheten af
Jernbrvn upphittade, hwilka äterfäs mot säker bejkrifning
pä dem, dä Bokhällaren Lagergren wid Corrections-Jnrätt
ningen widtalas.
En hatt är upphittad i strömmen som på riktig beffrif
ning kan äterfäs, dä fabriksarbetaren O. Carlson eftersrä
gas i Qwadraten Eken.
En Tjur är upptagen pä ett sadesgärde, tillhörande
Himmelstadlund, som rätta ägaren kan äterfä mot födan och
intimationskostnade», dä efterfrägan göres hos Daglönaren
Erenlund som träffas hos Bagaren Ternell.
Dm 29 Sept. upphittades ett silswer-sickur pa Saltängs
torget som pä riktig bejkrifning och intimationskostnaden kan
åtcrfäs wid Tängstad, Dagsbergs Socken, dä Drängen Jans
son efterfrågas.
Diverse:
De som ä'
ro skyldige eller hafwa att fordra i Sterbhu
set ester afledne Fabrik. Joh. Is. Gode, behagade, i anseen
de till bliswande boupteckning, sådant hos undertecknad an
mäla före den 22 dennes. Norrköping den 2 Oct. 1832.
Benj. Gode.
Wälkända karlar kunna erhålla förmånligt tröske hos
D. G. Elgerus.
Undertecknad är flyttad fran Professor Norei gärd wid
Gamla torget, till det sä kallade Rikssalshuset, till Kunders
och Gynnares efterrättelse» Norrköping den 2 Oct. 1832.
Carl Äman, Skomakar-mästare.
Härmed sär jag äran gifwa tillkänna Resp. Herrjkaper
och Kunder, att jag är flyttad frän Enkefru GredbergS
gärd wid Hospitalsgatan till Handlanden Levin Marcus'
gärd wid Trädgärdsgatan, nästintill Corps de Garde.
A. F. Löthman, Skomakarmästare.
Tillkännagifwes, att Stads-fogden Joh. E. Lundström
är flyttad till f. d. Fiskaren Liljas gård nästintill HirHan
delsinan Ros, Östantill.
Undertecknad, edswuren Barnmorffa, är flyttad frän
Garfwaren Hörströms gard wid Broddgatan i nedra wånin
gen af Snickaren Törlings Enkas gärd wid Hospitalsgatan.
Norrköping den 5 Oct. 1832. Ewa Eklund.
Undertecknad far härmed gifwa Resp. Herrskaper och
Kunder tillkänna att jag är flyttad och boende uli Enkefru
Gredbergs gärd wid Hospitalsgalan. Norrkoping den 5 Oct.
1832. Se. F» Österberg, Skomakarmästare.
Undertecknad är flyttad i frän Slottsgatan till Westgö»
thegaran uti Garfwar cliickmans gärd, der emottages alla
sorters ur, samt speldosor till reparation med all aekurateK
och skyndsamhet. N. M. Fax°-n, Urmakare.
Undertecknad är flyttad fran H:r Eseyelpons nedra gard
wid Gamla torget till f. d. Bzurbeckska garden pä Qwarn
gatcn, till Kunders och Gynnares efterrättelse. Norrköping
den 5 Oct. 1832. L. G. Storling, Skräddarmästare.
Undertecknad har flyttar frän Westra trakten och är nu
mera boende Östantill hos Enkan Björkman i hörnet wid
Traktörs Ålderman Södergren, samt einorrager alla sorter
porcelainer och glas till sinkning, samt Sjöfiumopipor till
ansning och vinstärning m. m. Skyndsamhet och aeeurate?
utlofivas. Norrköping b. 6 Oct. 1832. Carl Joh. ^ertz.
Mot deltagande i hyra och wed önskar en snygg hu>rru
med ett barn fa bo inne hos nägot ärligt folk nu genast,
häldst pä Norr. Adress pa boktryckeriet.
Undertecknad får härmed äran rillkännagistva Resp. herr
skaper och kunder, att jag flyttat frän f. d. Rehnbergska gar
den pä Tunnbindaregatan till Hcrr Direktör Ahlms gard p.i
samma gata. Norrkoping d. 5 Oct. 1832. M. ekgren,
Skräddare-Mästare.
Undertecknad som arrenderar Skräddare-Enkan Lund
ströms rättigheter, är flyttad isrän f. d. Liewcngrenska gÄr
den till H:r Professor Erikssons större gärd pa Äallangen och
far mig ödmjukast recommcnd^ra. I. Linderström.
Som lärogossen Jonas Petter Westling, förleden Tisdag
war kallad för Polisen, uran att sedermera infinna sig hos
mig, allt'a far jag härmed anhalla att om nägon äger kun
skap om nämnde Lärogosses mistande här i >raden, att dec
>vid laga answar för dep inhysande tulkännagifwa hos un
dertecknad. Ch. Carlston, Hofslagare.
Undertecknad är flyttad frän Loo-Garfwaren Rickmans
hus till Herr Handelsman Eschelssons nedra gard wid Gam
la torget, hwilket jag är skyldig all mina Äesp. dunder till
kännagiswa. Slorrkoping d. 1 Ocr. 1832. A. Aström,
Urmakare.
Skepps-Underrättelser:
Ångfartyget Norrköping afgar i
morgon Söndag den 7 Ocicb., kl, 7
pä morgonen, härifrän till Stockholm,
med papagerare och fragtgods. Wi
dare underrättelse erhalles hos un
derrecknab. Fr. Wellenius.
Ångfartyget Ormen Långe afgår härifränrill Stock
Holm Onsdagen d. IV October, kl. 7 pä mcrgon. FragtgodS
och »agnar måste wora om bord till Tisdagsmiddagen.
_
Wi
dare underrättelse erhalles hos
^
Fr. Wellenius.
Ängfartyget Rosen afgår härifrän till Stockholm
Torsdagen d. 11 October, kl. 5 på morgonen. Fragtgods och
wagnar bör wara om bord till Onsdagsmiddagen. Widare
underrättelse erhalles hos undertecknad. Med Söndagen d.
14 Oct. uphörer Fartygets reguliera Resor. Fr. Wellenius.
Capitain I. Schmidt, Slupen Redligheten, lastar
till Malmö och afseglar med det första.
Ankommen: O. H. Grön frän Norrige med.
Sill.
Under lastning: L-undström och G. C. Ählström till
Stockholm.
Afgångne: E. G. Ahlström och A. P. Anderson till
Stockholm, C. C. Lundman och I. Cederberg till Wester
wik, Nilsson till Malmö med diverse och Swensson till War
berg med barlast.
(Härmed följer N:o 36 af Norrköpings-Bladet.)
Adolph Fredric Raams Enka.