Norrköpings Tidningar Lördagen den 13 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1832-10-13
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1832-10-13
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1832-10-13
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1832-10-13
Sida 4
Sida 5 Norrköpings Tidningar 1832-10-13
Sida 5
Sida 6 Norrköpings Tidningar 1832-10-13
Sida 6

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 13 Oktober 1832

Sida 1

17 List-
LörLKscn
v. i3 Octsber.
17. Sond. efter Trinit., predika:
1 Stads-Kyrk-n: (Cateches-förhör kl. «.) Högmätzan, Lan
casicr-Lärarcn Baeckman. Aftonsängen, ^cholac-^araeen
Enroth.
2 S:t Hedvigs Kyrka: Kyrkoherden Rudebeck, kl. 10.
2 S:t Johannis Kyrka: Doktor Anjou.
Aurilits li yt>eter.
Norrköping.
Allmänheten känner redan genom Stoclhvlmsta
Tidningarue det atal, som för högmalsbrvtt bliswit an
stäldt emot Friherrarnc p. Vegesack och v. Däken,
hwilka i anledning häraf bliswit arresterade. Wi skyn
da nu att meddela de första officiella, mera i detalj gåen
de underrättelser, som kungjorts genom
Stockholms Post- och Ine. Tidis, för d. 10 Oct.
Wid ben ransakning, som i Swea Hofrätt fort
sattes med f. d. Majoren Friherre Ernst von Vege
sack och f. d. Majoren Friherre Gustaf von Däken,
har bliswit förctedt ett sa lydande bref, med utanskrift
kill Majoren Friherre von Däken i Wien:
"Berlin, d. 3 Juli 1832.
Hederliga Man och Broder! Hastigt mäste jag i
anseende till ben mitzlyckade actie-teckningcn och för mi
na Bröder ingångna förbindelser lemna Stockhom och
är nu i Barth hos min Faster likwäl finner Du att
jag der icke kan länge förblifwa jag mäste söka förskaf
fa mig någon plats eller och att arrendera någon liten
gard i Pommern, skien härtill fordras till bet elia re
kommendation och tili det andra något understöd. Jag
strifwer med dagens post till Prins Gustaf. Han med
delar Dig säkert mitt bref, jag behöfwer wäl icke bed
ja en sa uprigrig och gammal wän om dest mcdwcrkan
gör i Guds namn hwatz du kan för mig och Familj,
men gör ber snart min hederliga Gustaf. Jag hadde
källste härifrån ämnatt fara widare möjligen till Carls
ruhe för att söka mig om »agot, till Wien wagade jag
mig icke i anseende till det jag fruktade Prinsen möj
ligen kuntze wara wid någon ArmeEorpS i Italien el
ler i någon annan Provins och att fara sa widlyftigt
dertill har jag icke medel, Du förstår wäl att det lilla
jag möjligen har med bchöfwcs för min Famille, olyck
ligtwis sjuknade jag i Potsdam och har warit gansta
illa sjuk man fruktade en stäng af ben gångbara sju¬
kan. Nu är jag Gud ste lof återställ) och reser i dag Ater
till Darth jag trodde här kunna fa träffa Konungen i
Preutzen och möjligen fa Audience hos honom för att
söka mig en Post härstädes, men denne Monark är
ute och reser. Bästa Gustaf om Prinsen will under
stödja mig nied litet Pengar och recommendation till
någon här i Preutzen sa tror jag säkert att jag stulle
kunna sta niig ut bed H. K. H. swärn mig nied al
dra första på Barth i Neri Pommern, Dagen för in
nan jag reste wörö wi några hufwudmän af opposition
tillsammans och kommo öfwerens att ingen annan hjelp
finnes för Swerge än åke fa Prinsen pa Thron men
Du bör säga honom att sadant omöjligen kann ga u
tan upoffrande af Penningar. Hederliga Gustaf jag
innefluter mig min famille i din goda omtanka smara
mig för all del snart, om du icke will francera bref
wet stall jag lösa det i Barth men snart och godt sivar
min Hederliga Wän. Gud beware Dig önstar
Din Redlige Wän
Ernst v. Vegesack.
P. S. Min abretz är Barth i Neu Pommern.
"
I öfrigt har förekommit, att Friherre von Vege
sack uppehållit sig i Berlin den tid, da ofwanstaende
bref derifrån finnes wara datcradt; att Friherre von
Däken i Juli månad detta ar warit i Wien, äfwen
som att Friherre von Däken särstilta sänger de före
gående arén warit utrest till Tyskland och Wien, samt
erkänt sig 1829 hafwa haft kommunikation med f. d.
Konungens Son Prins Gustaf.
Undersökningen fortfar.
— Kongl. Coniin. Coileg. har tillkännagifwit cholc
rans utbrott i Stettin.
— Uti Tryckfrihetsmålet emot answarige utgifwaren
af Tidn. Swenste Medborgaren i Stockholm, Ka
piten Rosenqvist af Akershult, har Södra Förstadens
Kämners-Rätt d. 8 dennes förklarat honom saker till
answar af urbota bestaffenhet och pa grund af 1 Cap.
2 §. StraffBalken funnit stäligc bifalla H:r Advvkat
fistalcn Frcdholms yrkande om bemältc H:r KapitenS
inmanande i häckte, om handräckning hwartill H:r
Advokat-Fistalen äger att hos wedcrbörande Konungens
Bcfallningshafwande sig annicha.
— I anledning hår
alt har Kapiten Rosenqvist af Akershult nu blifwit häk-

Sida 2

toft.
— Denna arrestering innefattar i $ matto en
märkwärdighet, som den blifwit en följd af en i ofwan
nämnde tidning införd, såsom brottslig ansedd artikel,
i afseende pa hwilken genast tvid maletS anhängiggöran
de Boktryckaren l,oS Iiattcn anmält att samma artikel
blifwit utan answarigc Redaktörens, H:r Kapiten Ro
senqwists wcttstap uti tidningen införd, och att således
ben sednare kommer att straffas för ett brott, dertill
han efter all moralist rättsgrund icke är saker.
Malmö, d. 3 October.
Sedan Rcinhardts död har det synts som någon
försagdhet fattat lurcndrägar-yrkcts medlemmar, ty un
der senast förflutne 3:ne monader har man icke för
nummit att några anmärkningswärda företag utaf deni
lyckats eller försökts. Been tiden blefwe troligtwis allt
för lang för desse arbetswanc lagbrytare om de stulle
helt och hullet sakna sysselsättning i sitt yrke, och da de
mi efter ett fjerdcdcls 8rS hwila samlat krafter till nya
bragder, s8 syncS det ock svin de ämnade låta höra af
sig pa ett sätt, som kan gifwa Stockholms-Posten en
angenäm anledning att uphöja dem till rang nied Hol
lands och Spaniens contrabandicrcr. Wi föranledas kill
denna förmodan utaf de sednaste tilldragelserna, dels
wid ett i hamnen härstädes sistliden Fredag anstäldt
smugglingsförsök med Ane ankare, som lära innehållit
gansta torra kramwaror, d8 midt pa ljusa dagen det
ena af desse ankare med wald fråntogs Tnllbctjeningcn,
och dels utaf starpa stott, som, likwäl utan att göra
stada, lossades emot karantänsbcwakningen norr om
Landskrona natten till i Söndags, da 7 kistor af om
kring 2 kubik fots rymd hwardera, af samma bewak
ning togoS i beflag och aflcninadcS till karantänsbe
handling pa Graen. Sedan malen blifwit af wederbö
rande Domstolar handlagdc stola wi lemna en närma
re relation om sirhallandcrne; men wi kunna icke und
gå att nu fästa wcdcrbörandes upmärksamhet pa ben
0 försynta djerfhet, hwarmcd smugglericrna synas wilja
ater begynna, och pa nödwändighctcn af Tullbewaknin
yens armerande i fall man will hoppas att den stall
1 någon man motswara sitt ändamål sedan karantäns
bcwakningens biträde en gang upphör. Det torde wa
ra mer än billigt bcgärdt, att en tomhändt Tullbetjent
statt kunna öfwcrwinna en hel flock bcwäpnade contra
bandierer; och da man icke far misströsta om att det
är Regeringens allwarliga mening ntt kufwa desse ty
gcllöse sällar, sa torde man också fa hoppas att medlen
dertill icke sparas.
Uddewalla, d. 5 October.
Ett fortfarande regn har wisst warit hindcrligt
för bcrgniugen här i orten; dock har under de sednare
14 dagarnc warit en mera torr wädcrlck, sif att po
tatoes-uptagning och höstutsäde kunnat werkställas. Drän
winspannornc äro häromkring i full wcrksamhet. Po
ratocs upköpes i parti för desamma, och hittills betal
ta med 2 R:dr R:gs tunnan; achsa har tillförseln der
as warit rätt liflig.
Drammen.
Dagen efter war senaste berättelse om sundhetS
tillstclndet här i staden, har ett dödsfall ägt rum, som
8nyo wäckt oro hos stadens och ortens innewanare, e
medan man tror att det är Cholera. Läkarne äro ej
ense härom. Emedlertid äro anstalter widtagne, för
att wara beredde pa sjukdomens utbrott, och har man
pa Bragcrön tills widare inrättat ett Cholera-Lazarctt.
För öfrigt synes man i allmänhet wara i besittning af
de mäst ändamålsenliga medel mot denna farsot, nemi.
fristt mod och ingen otidia fru tan.
Li n d c s b e r g, d. 22 Sept.
För akt wisa huru sideSpriscrna, isynnerhet detta
framför andra ar, flu tuera, farman berätta att torg
priserna härstädes i dag, äfwensom sist förlidua Lör
dag, moro för ny Rag 13 R:dr R:gS., da ben dere
mot Torsdagen ben 8 Sept. nedfallit ända till 10
R:dr. Orsaken till dess stigande sedermera bör wäl huf
wudsakligcn sökas uti det ryktet, som nu beklagligen
blifwit besannade, att de Nvrrländsta provinserna äf
wcn i ar, genom den infallande frosten, fatt total mitz
wäxt; men äfwcn deri, att rågen icke-gifwer sa myc
ket i spann, som man i början beräknade; också torde
dertill komma, att höstsädct detta ar, för det ihärdiga
regnet, blifwit sa sent förrättadt, att äfwen flere af
ortens swagare hemmansbrukare ännu behöfwa källste
8 dagar innan de hafwa fullsatt, hwilket i war ort är
nära detsamma, som att kalkulcra pa misswäxt näfta ar.
Atrikes Btzlieter.
Nyhetcrne metz den hit senast ankomne Tysta
Post wörö hufwndsakligcn af intet wärde.
— Alt man
fran Paris berättar, det utsigtcrna för H:r Dupin p8
konscljpresidcntstapet nu woro omintetgjorde, intresserar
troligen ingen bland wara läsare, hwilka sjelfwe blifwit
sa totaliter bedragne pa de utsigtcr Juli-revolutionen
lofwade; äfwensom man litet lärer fråga efter, om den
eller den ministern lemnar en portfölj för att emottaga
en annan, da en olycklig erfarenhet wisar, att under
det nuwarandc systemet alla portföljer äro i lika daliga
händer.
— Fr8gan örn krig eller fred är, som man sä
ger, in suspenso, och att dömma efter de förflutna tw8
gren, lärer den tills widare komma att sa förblifwa.
Att hoppas n8got resultat pa de langrandiga under»
handlingarne lärer wara fåfängt, da allt synes Zsyfta
ett osäkerhetstillstand, troligen förmonligt för de höga
politici, d8 man sa länge trifts däruti. En kraftig an
da likasom en kraftig hand, tyckes saknas i Europa,
och det är besynnerligt, att e n wcrldsdcl icke stall wa
ra mägtig att frambringa c n stor man under hwarje
sekel; men mahända är först at wara efterkommande
förbehållet att winna en erfarenhet, som wi stundligen
sakna. Emellertid synes den nye Bclgiste Konungen,
om icke just bära en törnekrona, atmistone ana, att
ben kunde wara honom bestämd, och han siker, att ge
nom ett kraftigt sprak, ty handlingarnes tid är icke den
närwarande, afwända de bekymmer, som i fjerran tyc
kas hota. Frankrike, ehuru genom sin Kungafamilj be
swagradt med ett land, förut dermed bcsiägtadt genom
seder, sprak och folklynne, instämmer likwäl icke uti
detta sprak. Dess styrelse rädes derföre, och hwarken
talar eller handlar annorlunda än swagt. Följderne af
detta förfarande wisa sig ocksi inom samma Frankrike
i en förfärande gestalt. Inre orolighetcr i Södern och
Western, Carlistista stämplingar äfwcn inom hufwud
stadcn, en rcpublikanst yra i de unga sinnen, wäpnin
gar, penningförlägenhet, allt wisar det förderfliga uti
wacklande systcmer, rotade icke i folkets hiertan, utan
uti kabinettcrne. England, såsom alltid, tänker först p8
sig sjelft, och gör knape litet för andra. Det hwilar
likwäl ut ester reformkampen. Torde hända reser Al
bion snart sin treudd, och stakar den hotande; williga
bundsförwandter finnes det nog, da det beflutar sig att
befordra de frias framgång och seger; och snart, mycker

Sida 3

snart behöswes cn sadan kraftyttring, ben kammer kan
ffe ända för sent.
— Broder-kwisten i Portugal rois
sar tydligt, hwarrat ben goda wilian leder, om den
ieke understödjes af styrkan. D. Pedres ställning tyckes
wara ytterst wacklande, oeh wi frukte werkligen för
öpnandet af de nästa posterne, hwilka troligen komma
alt förkunna hane fall. Emellertid strida hans soldater
hjeltemodigt, oeh det berättas att de d. 22 Sept. ater
afstagit ett nytt anfall pa Oportos förswarslinier. En
Grekiff deputation har ankommit till Triest, för att
öfwerlemna Grekiffa folkets adresier till ben nye förste
Konungen af Grekland. Det tyckes, såsom wäntade
honom en sivar lott, men thronen, liksom hoppet, mat
te minka ljuft i fjerran, och diademet, liksom skönt att
påse, motte också wara skönt att äga. Emellertid strida
hans blifwande undersaker sins emellan, oeh en med
larehand är för dem lika nödwändiz, som sol-ljuset för
jordens barn. Skönt more den unga furstens kall, om
det more hans hand, som blefwe den förmedlande; sorg
ligt, om twädrägten widare ffulle störa lugnet i Grek
lands hyddor och haf.
— Bland natur-fenomener, forn
p8 sednare tiber inträffar, wilje mi anföra följande fran
Berlin, d. 1 Ock.
Enligt berättelser af resande fran Wengrowffa
kretsen i Polen, har derstädes natten till d. 21 i söel.
månad där snögat sa starkt, att det syntes som om
höstens början wille förwandla sig i fullkomlig winter.
Snön lag qwar öfwer 10 timmar, oeh först pa eft.
mid. började ben att smälta; pa ffuggiga ställen lag ben
qwar kill följande dagen. Boskapen kunde icke »tdrifwas,
emedan snön pa falten war en fot hög. De äldste men
nijkor kunde icke erindra stg en siik tilldragelse under
denna årstid.
"
— Rytzland hopar storwerk pa storwerk; olika lik
wäl i sina syften, liksom i sina följder. Z 1831 8rS
historia star storwerket Polens besegrande ensamt i
sitt stag. Det är ett Ryfft storwerk. Ar 1832 har
sett ett annat fullbordas i Petersburg, neml. Alexan
der-kolonnens upresande pa platsen framför Kejser!,
winterpalatset; det ffedde pa S:t Zllexander-Newffi
dag. Uti en strifwelse fran
Petersburg, d. 26 Sept.
ordaS derom salunda: Swärligen torde i sednare
tider af någon nation något mera storartadt monument
kunna upsättas. Det är werldens 8:de underwerk,
och man wet icke, hwad man mest ffall beundra, an
tingen sjelfwa monumentet, eller förberedelserne för dest
upsättande oeh transportering. För att föra blocket till
sjelfwa platsen, där det star, förseddes hela rummet fran
qvaien till midten af Jsaks-torget nied en appareil, sak
ta upstigande till kolonnens sakel »agra och trettio fot.
Denna appareil är sammanbunden genom de kolosialaste
bjelkar, hwilka mahanda någonsin funnits. Den intager
hälften af hela torget framför winter-palatset, och pa
platformen, som är belaggd med 3 tums plank, skulle
utan swarighet en kavalleri-manöver kunna utföras.
En oräknelig mängd af trästammar är dertill anwänd
tillika nied 34000 plankor. Man kunde icke erfara,
huru manga jernankare och ffrufwar m. m., som wa
rit nödwändiga för att förbinda och fastgöra palwer
ket, men man kan stuta härtill deraf, att twa millio
ner 6 hundra tusen stora skeppsspikar deri blifwit in
flagne. Pa denna platform hwilar sjelfwa ställningen
för kolonnens upresande, och under banan, hwarpa ko
lonnen ffulle transporteras hafwa de starkaste grund¬
murar blifwit npförde, som under ställningen likna tre
waningshus. För kolonnens transportering fran qvaien
till torget anwändes tre weekors tid. Genom arms
tjocka tag, flere gänget omspunna, upfördes kolonnen
långsamt genom jord-windsvel, liggande pa en wäldig
bjelksiäda, och fortffaffades derpå till sjelfwa sokeln, 210
steg pa sjelfwa ställningen. Där fästades ivid densam
ma 60 tag, hwardera bestående af 400 hampsnören,
och hwarje snöre wägande 40 putz (1600 ffalpund).
Kl. 10 f. m. pa den kill kolonnens uppresande utsat
ta dag samlades en oerhörd folkmasia pa Jsakstorget.
2llla fönster och tak wörö fullsatte, och ffeppen flag
gade. Kejserl. familjen ankom kl. 1. En trumwirf
wel gaf tecken till bön. Hela den pa ställningen sam
lade militären förrättade sin andakt och spridde sig se
dan wid 60 i dubbel krets uppställde windspel, hwilka
hwardera wörö i st8nd akt lyfta en wigt af 1420
pud eller 56,800 ff8lpund. Kl. 2 gass tecken med en
klocka och alla 60 windspelen sattes i rörelse. Wid
hwarje wörö 22 man, oeh 3000 man anwändes inal
les. Långsamt höjde sig nu ben oerhörda stenen, och
Man hade såsom affadare ingen aning om den hiffliga
wigt, som lyftades: kolonnen wäger, de widfästade t8
gen inbegripne 46000 pud eller 1 mill. 840,000
ffalpund. Den är 84 fot hög, har 14 fot i diame
ter ocl) kostar 202,500 rubel, hwaremot kostnaderne
för ställningen och lyftmaterialierne uppgå till 603,000
rubel. Efter en stund war kolonnen sa mycket höjd,
akt äfwen fläden, hwarpa den lag långsamt framför
des genom fyra windspel; emellertid war tyngden sa
stor, att tio tums tjocka, med jern beslagna »valsar un
der städan » ögonblicket sönderkrosiades, sa att de, icke
olika en halmkärfwe, beständigt mäste ombytas med
nya. Ett litet uppehåll upstod derigenom, akt en 2
fots tjock draglina spräng. Kort derefter började wind
spelen a nyo sin kretsgång; kl. 2 och 50 minuter ljöd
klockan, och kolonnen stod! Kejserliga flaggan, som i
samma ögonblick hisiadeS högt öfwer ställningen, för
kunnade äfwen utom Petersburg den lyckliga händel
sen; ett dundrande hurra ffallade fran alla sidor och
genljudade i fjerran. Det är fåfängt att tro, det man
genom n8gon beffrifning kan lära känna detta under
bara och lyckligt siutade företag: att sjelf se och förwg
nas kan derom ensamt öfwertyga.
(Jnsändt.)
Qval is est, talls esse videatur. Cic.
D. 8 Oct. pa morgonen blef f. d. Postmästaren
i Hellestad, N. F. Reuter arresterad och pa fangffjuts
afförd till Linköpings Länshäkte, af orsak, att han fö
regående aftonen, wid past kl. li, infunnit sig i där
warande Postkontors förstuga och uppbrutit Han
delsman Linzons Packbod, belägen midtemot Postkon
torets dörr. Men under detta företag blef han an
träffad af tillförordnade Postmästaren Wetterström, sam,
ehuru hotad och öfwerfallen med en öfwer hufwudet lystad
yxa, likwäl besegrade Reuter, hwilken, da han hörde
att flere personer i huset warö wakna, lemnade efter
sig det instrument, hwarmed han ämnade begå ett mord,
och tog sedan tillflygken till sitt nära intill belägna
rum. Anledning förefinnes äfwen, att Reuter under
sin mörka wandring haft ärende till Postkontoret, ber
han wiflte att sista qwartalets Postpenningar funnos
förwarade. Men ben öfwerdadiga mannen war icke
nöjd med besia illgerningar. Da han fran sitt rum

Sida 4

skulle afföra» pe? f8ngskjut§ till Linköping, aflostade han
«n förut dold pistol emot Krono-LänSman Bergmans
bröst, hwarwid stöttet, som gick igenom twänne rackar
och cn wäst, lyeNigtwiS endast gaf denne en lindrig
lontusivn samt blånad i stdan. Bergman fann sedan
trenne hagel i sin bröstficka, och cn kula samt trcnne
hagel haswa blifwit fundna pa golfwct i sanima rum,
ber stöttet aflostades. Kort förut hade Reuter bcredt
sig tillfälle att intaga cn dosis förgift, som han pa o
kändt sätt förstaffat sig. Under transporten till läns,
häktet hade detta werkat sä, att nidingen fans död wid
framkomsten till Linköping.
— Under sin ogudaktiga lef
nad har Reuter warit tilltalad för flere orcdlighctcr,
och sednast stäld under PostRätt, sam haft hans su
spension till följd. — Sadan lefnad, — sadan död!
Alla de personer, hwilka til! afflyttning frän Norrköpings
Elads-Förfamling denna Höst sta hittils wederbörligen an
mält, äga att infinna sig i Prosthuset till Prcstbetyzens e
mvttagande pä följande dagar, nemligen:
Ifrån BergSqwarterct, Onsdagen d. 17 dellner,
kl. 8 förmiddagen, och
Ifrån D a hls q w a r t e r e t, s. d. kl. 3 c. m.
Ifrån Strandqwartcret, Lhorsdagcn d. 18 den
nes, kl. 8 förmiddagen.
Ifrån Norra Q.wart erek, Fredagen d. 19 den
nes, äfwen kl. 8 förmiddagen.
Harwid bera alla medhafwa och uppwisa Husbönder
fräjd-bewis, samt alla de, som förut till Församlingen in
flyttat, deras dä medförda, och behörigen upwisadc, Prestbetyg»
Norrköping d. 12 Oct. 1832. Nils Ia k. Anjou.
Insamlingen till Gustafwianste Barnhuset förleden Sön
dag utgjorde:
1 S:t Olai Kyrka - ... , 13: 40, 9.
2 S:t Hedvigs d:o - - » » » 12: 14, 8.
I S:k Johannis d:o « -
6: 4, 6.
Banco R:dr 32: li, li.
Dircctionen far förklara dest wördsamma tacksamhet för
detta förnyade prof af respective församlingarnes godhet för
Barnhuset. Norrköping den 12 Oct. 1832.
Gustafwianste Barnhus-Directionen.
Slnmälve Nesanve:
Den 12 Oct.; Handianderne Peterssen och Wallberg,
Capitain Forhell och Artisten Köhler fr. Stockholm, Candi
daten Hjertstedt, och Studenten Hjertstedt fr. Grenna, bo pä
Gästgifwaregärdcn. Bokhållaren Wengström fr. Sturefors
Fabrikör, Cetti fr. Stockholm, Handlanden Ljungqvist och H:r
Rudin fr. Nyköping, bo hos Fru Lewenhagen. Studeranden
Wöllberg fr, Stockholm, bor hos Öfwerskäraren Gustafsson»
Spektakel.
I morgon Söndag, d. 14 Oct.: Hittebarnet och
Mördaren, Skädcspel i 3 Akter af Castelli; derefter:
Egendomen wid Landswägen, Comedie i 1 Akt.
Spektaklet börjas kl. 6 och flutas omkring kl. 9. — Ons
dagen den 17 gifwes nästa Representation.
Norrköpings Spar-Banks Herrar Stiftare och Princi
paler behagade sammanträda i Societetens hus tvid Gamla
torget, Mändagen d. 15 Oct., kl. 3 eftermiddagen, för att
taga kännedom af Herrar Revisorers berättelse öfwer Räken
skapernas och förwaltningens granskning fran d, 1 Juli 1831
till samma lid innewarande är.
Dode!
Att afl. Coopvacrdic-Capten Tideströms maka, Lona
Gustafva, född Rehnström, stilla afsomnadc, Lhorsdagcn
den li dennes, uti en alder af 79 är, warder härmed flägt
och wänner wördsamt tillkännagifwet.
Bagare-Alt-Gcsällen C a r l Iohan Joungnickel,
aflcd i Stockholm genom wädlig händelse, d. 31 sist!. Sep
tember, riri en alder af 42 ar; hwilket flägt och wänner
tillkännagifwcs.
Böcker tili salu:
Hos Bokbindaren Lysen: Femton mänadcr af en ung
Schweitzares lefnad, eller Resor i Skotlland, England, Ir
land, Belgien, Rheinlraklcrna och Schweitz, Åren 1830 och
1831, Swenstt original i twenne delar, 2: 24; Om fordc
larne af Machiner, såsom bidragande till läg lillwerknings»
kostnad och ökadtbehosaf arbetare, 1: 16; Alelhes von Lin
denstein, en Roman af Fredrick, Baron de La Motte Fou
qoe, 2:ne delar, 1 R:dr, allt b:co.
Hos Bokvindaren Lysen: Samlade Dikter af Eu
phrosyne, 1. 2. Delen, 4 R:dr ; Beckers Wcrldshistoria, 8:de
Delen, 1: 24; Sundlers Geograsista Lepicon, I0:dc häftet,
32 ss., allt b:eo.
Till salu:
Hos Eklund ök Nystrand försäljcs sin Georgia Bomull,
Buldan, Fvderwäf, blekt Jädsjöwäf, Lapetwäf, flere sor
ter Warouk, Bom.-, Ros-, Lin-, samt Rafi. Holl. Lamp
olja, nya Bastmattor, Hwitå Harskinn, Pitcä Kalsskin»,
Eng. Bomullsgarner, Fransta Swiston sä wäl nya som af
forledit qrs skörd, Mustatell- och Mat-Russin, Catrin
Plommon, Krakmandel, Fikon, Franst Anjovis, jemte alla
wanliga Specerier, äfwen som ett lorrament Lager afChry
stall- och Glaswaror, allt till facilaste priser.
__
Hwitå och couleurta Franska, samt hwitå Swensta Ca
stor-, och Sämsthandstar, rwättas med ackuratess och stynd
fa-nyer uti Enkefru Lcthanders gärd wid Sloklsgalan.
Stängschlar i Huset Rro 3 midt för Repstagaredanan.
Ostindistt luttradt fnöste, är i commission inlamnadt till
Is. Salvmonstn, boende pa Hoopitalsgalan hos Styrman
Janson.
Ett parti god potates hos Makar Kohlbeck.
Goda Kålrötter och Rödbetor hos Enkefru Boberg.
Goda Kålrötter hos Kjernell.
Den wanliga utmärkt geda Blanksmörjan försäljcs hor
undertecknad, boende uti Fabriks-arberaren SetterbcrgS gärd
pq Skolgatan, usra Djekneberget. Blomberg.
Näfis Mändag och Lisdag eller d. 15 och 16 i denna
månad, upptages köhlröttcr pa tomten bakom Eversteinsta
repstagar-banan, dä hugade köpare kunna för godt pris fa
tillhandla sig deraf, mok betalning och afyämtning pä ställer.
Uti Enkefru Lrantströms gärd, sinnes 30 tunnor pota
tes till att köpa, nu genast.
I commission till försäljning är inlemnad en brännwins
panna om 45 kannors rymd med fast bröst, hatt, imkylare,
samt pistorifl inrättning, tillika med tillbehör, bestående af
mästwärmare, kyihatt, och en potates-kokinrättning, allt
»li godt ständ och till facilt pris. Om priset kan öswerens
kvmmas med C. G. Qwarsell i f. d» Nätterbergsta gärden
der ofwannämndc saker äro att bese.
En liten grön kakelugn. Adress pä boktryckeriet.
Nedtagna Winter-Bergamotter i f. d. Liedbccksta gärden.
Potates är lill salu i aflednr Capten Malmgrens s. d.
gärd.
Goda Kålrötter
,
äro till salu uti Tysta Scholhusct.
I Bryggaren Hbergs gärd pä Weiler sinnes god och
särfl jäst till salu.
Fin och wacker myrten. Adress pa boktryckeriet.
Twänne st. större metall-kranar hos Olof Ejchelsson.
Till salu i boktryckeri-trädgarden; Wälmogna Kanci
päron, samt Mirabeller.
Ästundas att köpa:
Om nägon har ett par wagnslyktor att afläta, sinner
köpare hos uudertecknad. Esaias Jacobson.
(Ett Supplement-Blad följer.)
'Adolph Fredrik Raams Enka.

Sida 5

Supplement-Blad
tilt
AorrkSpings Tidningar. Lördagen v. -Z Vctover.- 1
Kn n aörelser:
Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce-Coltegii KungSrelst, an
gående förändring uti den genom Kongl. Collegii Kun
görelse af ben 7 sistlidne Augufri i afseende pä Seland
sörcstrifne quarantame; Gifwcn i Stockholm den 1 Oc»
toder 1832.
Wi, President, Vioe-PresidentochLedamSter uti Kongl.
Maj:ts och Rikets Commercc-Collegium, gore weterligt: Uti
Nödig strifwclsc af ben 28 sistlidne September har Kongl.
Majit, med afseende ä de rörande helsotillständet pä Nansta
Ön
'
Seland inlupne underrättelser, i Räder behagat förord
na, att Kongl. Collegii Kungörelse af ben 7 förutgängne
Augusti, hwarigenom nämnde Ö förklaras för Cholera mitz
tänkt, numera flaa till kraft och wcrkan upphöra, men att
tikwitt quarantaines-förhällandet emellan S»vrrige och Seland
kommer att förblifwa sädant, som Kongl. Q-uarantaincs
Commissionens i Stockholm ben 30 sistlidne April pä Nädig
befallning utfärdade Kungörelse föreflrifwer: kommande der
jcmte bemältc Kongl. Commissions Kungörelse af den 6 sist
lidne Junii att tillämpas pä fartyg, bätar och patzagerarr
frän Seland, som till Swerige anlända, fa att de owilkorli
gen ma anlöpa den af de inrättade quarantaineö-platscrnc,
ywar och en för sig finner bcqtvämligast, för att täta under
söka medhasivaNor sundhetspatz och, wid befunnen riktighet
deraf samt da wid helsotillständet ingen anledning till an
märkning förekommit, erhälla practiea och sedermera afgå till
destinationsorten, utan annan föregången qnarantaines-bc
hanAing än ben, som genom Kongl
'
Quarantaines-Commi»
sionens ofwanberörde Kungörelse af dea 30 sistlidne April är
sörestrifwcn.
Hwad Kongl. Maj:t sälunda i Städer befallt har Kongl.
Collegium härigenom stolat, lill wederbörandes kännedomoch
underdåniga efterrättelse kungöra. Stockholm L.IOct. 1832.
G A B R. POPPIUS.
B. C, Quiding. J, A. Hertzir.au. J. A. Leyonmark.
A. ?. v. Sydov. E. W. Brande!, O. E. Bergius.
M, G. von Schann.
Da i sammanhang med inncwarande ärs höstbrandsyn
kommer att företagas ven noggrannare syn a hus och egen
domar här i Staden, hwilka äro för brandflada försäkrade i
Städernas Allmänna Brandstods-Bolag, sam enligt 83 Z i
Kongl. Majas Rädiga Reglemente för nämnde Bolag af d.
30 Juni 1828 är föreflrifwen att hwart 5:te ar hällas; SL,
och pä det att ifrägarvarande Synförrättning ina kunna i
behörig ordning werkställas, stall det åligga wederbörande
ägare af sädane hus och egendomar, att antingen före brand
syn, genast, till brandsynsörrättande Herrar Rådmännen af
lemna wärderingshandlingarne completta, eller ock wid sjclf
wa brandsynen tillhandahålla bemälde Herrar Radman dehn
handlingar, som i förra fallet ingifwas till Herr Radman
Schagerström för hus inom lista och 2:dra Brandmästersta
pe» i Strand-Qwarteret, till H:r Rädman Zander för hus
inom Dahls och lista Branvmästcrstapet i Strand-Qwarte
ret, till H:r Radman Zetzell för hus inom Bergs- och 2:dra
Brandmästerstapet i Norra O-warteret, samt till H:r Räd
man Elgerus inom lista och 3»dje Brandmasterstapcn inom
sistnämnde Qwarter. — Uppkommer genom husägarnes un
derlåtenhet att detta fullgöra, hinder för Syncsörrättnin
gcn, stände sjelf answar för möjliga påföljden» Norrköpings
Rådhus den 4 Oct. 1832.
Pä Magistratens wägnar,
C» F. L ö w e n a d l e r.
2. P, Nelander.
Svin innewarandc ärs höstbrandsyn kommer att oför
dröjligen företagas; alrsä ivarda Stadens husegare erindra-
de att dä hafwa tak och Eldstäder sä iståndsätta, samt före»
strifna brandredfläpen i den ordning, att anmärkningar
angående bristfälligheter i förra och uraktlåtenhet i sednare
afseendet ma undwikas; stolande dertill jemwäl, ivid lacM
påföljd, wara afhjclpte alla wid föregäende brandsyner An
märkte bristfälligheter. Norrköping i Policekammaren d.
Oct. 1832. C. F. Löwenadler.
I. P« Nelander.
Auc t i oner:
Fredagen ben 19 Oct., frän klockan 9 förmiddagen för
säljes genom offentlig Auction pä Stadens Auctionskammare
allehanda wälbehällen lösegendom af Guld, Silfwer, Lenn,
Koppar, Malm och Metzing, Jern och Blecksaker, Linne,
Sängkläder, GLngkläder, Meubler och Husgeråd, Glas och
Postlin, diverse Seldon, Magnar och Körredstap, 2 st. Kor,
med mera, samt klockan 12 pä dagen Bakaren Nils Malm
qvists till Borgenärer afträdd» Stads-fastighet, Gärden och
Lomten under R:o 9 & 10 t Norra Qwarteret, Qwadra
ten Pocalen. Norrköping af Stadens Auctionskammare den
4 Oct. 1832.
Genom offentlig Auction som förrättas wid f. d. Kro
no-Bränneriet nära Söderköping, Fredagen ben 19 denna
monad, kl. 10 f. m. later Götha Canal-Direction till den
högstbjudande försälja 20 a 23 stycken goda Arbetshästar,
större parti Bränwin och Sill Med flere proviant-persedlar,
äfwen fem ätstilliga Sjukhus-inventarier, hwaribland en full
ständig Electricitets-maschin m. m. Anstånd med betalnin
gen lemnäs kände säkre köpare till den 1 Febr. nästa är,
men osäkre eller icke kände betala wid -{laget eller anställa
nöjaktig borgen. Söderköping ben 10 Oct. 1832.
ltfcer anmodan, N. A. Merg.
Genom friwillig Auction kommer till den högstbjudande
pä Blackstads Boställe i Kuddby Socken, Lhordagen den 18
Oct. att försäljas. Guld, Silfwer, Koppar, Lenn, Köks
och Jernsaker, allahanda Husgeråd, ett godt Clavör,Säng
och Linne-kläder, flera stycken goda Draghästar, 5 stycken
Kor, Fär och Swinkroatur m. m. Med betalningen lemnäs
säkre och kände inropare anstånd till ben 22 Januari 1833.
Långstad den 12 Oct. 1832. Bengt Bengttzon.
Böcker t i li salu:
Hos Bokbindaren Lysén: Kongl. Swensta Landtbruks
Akademiens Handlingar är 1832, 1: 4; Handbok för Landt
man uti äkerbruk och bostapsflötsel, af Kappe, 2:ne delar>
1: 28; Anwisninz till potäterS manfaldiga begagnande af
Weltzin, 12 tz.; Om lackering och Substanser, hwaraf ser
nitzor sammansättcs, jemte sättet för tillredning affernitzor,
taflors rengöring och renovering, 20 si., allt b:co.
Hos Bokbindaren Lysen: Giovanni och Arthemidora el
ler Anconas belägring, af Belani, 2:ne delar, 1 A:dr;
Kaspar von Thoringen cilcr den blodiga striden mot orätt
wisan och wäldet, Riddare-Roman af Cirullos, 32 si.; Ar
vid Gyllenstjerna, Romantist berättelse frän Carl den 12:tes
tidehwarf, 1 R:dr; Fidelio, Opera i iwa akter; musiken af
Ludvig van Beethowen, 24 tz., allt b:co.
Tjenstsökande:
En götze om 19 är, som har lust att lära Skomakare
handtwerket. Den som honom behöfwcr, ware god anmält
sig pä boktryckeriet.
I tjenst a s t n n d a s :
Någre nycktra och sticklize Klädeswäfware-Gesäller, kun
na fä förmånligt arbete hos
^
C. Vougt & Wetterling.
En trogen och bestedlig Mjölnardräng kan fä god con
dition, dä han anmäler sig hos Waktmästaren Altin, boende
uti Herr Sadelmakaren Äströms gärd.
Emot fria husrum, »vedbrand och lön kan en trogen och

Sida 6

ordentlig Piga eller Enka erhålla tjenst som städerska. A
dress pä Boktryckeriet.
En frist amma med hedrande betyg, kan sä anwisning
om tjenst, däFon anmäler sig hoS Fru Klein.
A s t u n d a s att hyra:
En ungkarl önflar att genast fa hyra ett gladt meu
bleradt rum pä månad med egen ingång, samt med eldning
och uppassning. Swal till K. B. torde inlemnas pa bok^
tryckeriet snarast.
Ittbjudcs att hyrar
Twcnne ungkarlsrum nu genast» pä samma ställe sinnes
äfwen en spannmälswind att fä hyra. Abretz pä boktryckeriet.
Förloradt:
Den 20 fork. Au^> bortstalS emellan f. d. Enkefru Mard
fcldts gard ner till Ångfartyget Ormen Lange, ur ett scha
tull, en silfwertumlare, markt mcd ägarens namn, Erik
Sandström, N:o 44. Skulle den wara sald eller pantsatt
igenlöses den af Klädesmästarcw Hultners Enka, som ber utk
Fru Solenn gärd pä Wester.
Sisttcdne Marknadsdag dea 9 dennes bortstalS genom
inbrott hos Joims Granholm i Bläswik pä Änifbcrga ägor,
Östra Eneby Socken, en förgyld Silfwerbägare med krö
ningspenning i botten om 5 Jumfrnr, 2 Bägare om 1 qwar
ter hwardcra, 1 Engelflt Fickur med stälkcdja och pitschafft,
2 Fransta dito, samt en gammalmodig Silfwermatstcd mcd
trindt stafe och graverad krona wid handtagct. Den som.
kan upptäcka tjnfwen eller det stulna, undfär Lia R:dr
Banco i wedergällning, tädettillkännagifwcsänämiidesiälle.
Förleden Thorsdagsafton bortgick frän betet pä Östra
Sylten cu röd Stut, märkt pä bada hornen med bokstäf
werna C. B. M. Den nämnde krcatur tillwaratagit, wa
re god och anmäle det hos Mjölnar Erictzow i Dahls-Qwar
nen mot wedergällning.
Ttllwaratagct:
Nägra Bancvsedlar äro i förlcden wccka i närheten af
Jernbron upphittade, hwilka ätcrfäs mot säker bestrifning
pä dem, dä Bokhållaren Lagergren wid Corrcctions-Jnrätt
ningen widtalas.
En hatt är upphittad ! strömmen som pä riktig bestrif
ning kan äterfäs, dä Fabriksarbetaren O. Carltzon efterfrå
gas i Qwadraten Eken.
En bagge är tillwaratagcn pä Östra trakten och kam
mot ersättning äterfäs af Drängen Nilsson, boende k Wakt
mästaren Låndbergs gärd, Östankil!.
Förleden Marknadsdag tillwaratogs pä ett Trädgärds
rnästarc-lass en mansrock. Närmare underrättelse i ^Hand
landen P. Österlinds Bob.
En lös och ledig tjuroxe är tillwaratagcn, pä Östra
plankgatan, sent pä aftonen d. li Octobcr, märkt pä hor
nen mcd bränntnärke af trenne bokstäfwcr, som emot födans
och intimationskvstnadens erläggande, kan ätcrfäs hos Jern
bäraren A. Wiström, som är boende uti Qwadraten Prin
sen wid Romare-grind.
En fjerding, innchällande sill, är förlcden Onsdag till
waratagen, som rätta ägaren kan pä bestrifning återfå, dä
derom anmälan flex hos Daglönaren Andersson, borndeiFru
FalkenholmS gärd, nära Söder tull.
Förleden Marknadsafton upphittades pä Gamla torget
kn sedelbok mcd inneliggande penningar, som rälta, ägaren
kan-äterfä hos Carduansmakarcn Ternell.
Marknadsdagen blcf tillwaratagct ett ljusbrunt stokrca
tur med bläs pä hästbytare-platscn, som rätta ägaren kan
Lterfä, dä han sig anmäler hos Pvlire-Gewaldigern Hellgren
i Norrköping.
Diverse:
Undertecknad tom gör harlockar och flätor, som förr har
bodt i Enkefru Kuhlmans gärd, bor nu i Garfwarcn Rick
mans gard pä Westgöthegatan. Beata Moqvist.
Tiukännagifwcs, att Stads-fogdcn Joh. E. Lundström
är flyttad till f. d. Fiflaren Liljas gärd nästintill H:r Han
delsman Ros, Östantill.
Undertecknad fär härmed gifwa Resp. Hcrrstaper och
Kunder tillkänna att jag är flyttad och boende tili Enkefru
Gredbcrgs gärd wid Hospitalsgatan. Norrköping ben 5 Oct.
1832. N. F. Österberg, Skomakarmästare.
Undertecknad är flyttad frän H:r Eschelssons nedra gärd
wid Gamla torget till f. d. Bjurbeckfla garden pä Qwarn-
gatrn, till Kunders och Gynnares efterrättelse. Norrköping
ben 5 Oct. 1832. L. G. Norling, Skräddarmästare.
En resande herre, som angifwit sitt namn för Capiten
Wisson frän Stockholm, infann sig d. 27 sistl. Septemb. hos
-undertecknad, med begäran, att för hans räkning upphandla
12 Skälhudar, och pä Norrköpings marknad aflemna dem
hos Fru Holmgren, hwarest han stulle bo; men som bemälte
H:r Capiten, ej eller Fru Holmgren mcd möda kunnat
uppfinnas; warder detta till efterättelse kungjort af
Olof Ohlson i Gryhts Socken och Ramsdahl.
Undertecknad som utöfwat Gjclbgjutcri-profession i Stock
holm har nu härstädes wunnit Burskap, och reeommendcrar
mig till förfärdigande af alla sorter finare och gröfre Gjclb
gjutare-arbeten, såsom Magns- och Sel-beflagcr, förgylda
och oförgylda, Hjulbötzor, Kranor öch Lager, Klockor samt
Bjcllror m, m., och är boende uti H:r Dirccteur
.
Alms
gärd pä Norr snedt emot Stadens Auctionskammare. Äfwen
uppköpes Koppar, Malm, Metzing. och Tenn. Norrköping
den b Oct. 1832. Carl Hofander.
En hederlig Herre, som länge warit Informator uti
Stockholm, och som der lärt af berömde mästare, önstar dy
lik befattning, häldst pä landet pä någon Herregård. Den
sökande lemnar underwisning uti Rika, Mäla, Sjunga, Spe
la Guitarre och Lutha, äfwen Fransyska Spräket. I brist
häraf någon annan lönande befattning. Om. sivar bedes i
förseglad billet till Ami des enfans, (örn gunstigt torde
lemnäs till Herr Handelsman Gylling i Norrköping.
Twenne trosskarlar kunna nu genast sä arbete hos
F. Hesse.
De som äro skyldige eller hafiva att fordra i Sterbhu
set efter min aflcdne käre man, Simon Petrus Härnodt,
behagade i anseende till blisivande bouppteckning, sädant hos
undertecknad anmäla före ben 27 dennes. Norrköping ben
13 Oct. 1832. Inga Catharina Härnodt.
Dcw som med pålitlighet kan åtaga sig åke uti ständ
säita och rensa stensatta källor, torde ju. förr desshelldre an
mäla sig uti Ekström & Swartlings Bob.
Undertecknad är flyttad frän Loo-Garfwarcn Rickmans
hus till Herr Handelsman Eschelssons mindre gärd wid Gam
la torget, hwilkct jag är skyldig att mina Resp.. Kunder
tillkännagisiva. Norrköping den 1 Oct.,
>832:
A. Äström, Urmakare».
Undertecknad lemnar underwisning i Bokhälleriet.
Carl Richnau,
boende hos Skräddare-Mästaren Widegren pa Tunn
bindaregatan, Qwadraten Wintern.
Dr tom ännu äro flylldige till afledne Timmergesällen
Jonson, samt detz äfwen aflidna hustru och barn, päminnas
att betz stulder betala till undertecknad inom fjorton dagar,
sä wida lagsökning undwikas will. Norrköping ben 12 Ok
tober 1832. A. Hammarlund, Öfwerflärare-Gesäll,
boende i Snickare-Enkan Lärlings gärd tvid Hospitalsgatan.
Undertecknad bor uti Älderman Kohlbecks gärd och er
mottager fruntimmers-sömnad; äfwen förfärdigar jag mo
derna snörlif, samt tränsar här. Den som har till för
säljning något här, köpes det hos. Lovisa Landqvist.
Skepps-Un der rättelser:
Ängfartyget Norrköping afgår i
morgon Söndag den 14 Octob., kl. 7
pä morgonen, härifrän till Stockholm,
, ,
med passagerare och fragtgods. Wi-
—•' dare underrättelse erhälies hos un
dertecknad. Fr. Wellenius.
Ängfartyget Ormen Länge afgår härifrån till Stock
holm Tisdagen d. 16 October, kl. 7 pä morgon. Fragtgods
och wagnar mäste wara om bord till Mändagsmiddagen. Wi
dare underrättelse erhälles hos Fr. Wellenius.
Ankomne: G. F. Malmberg frän Stockholm och Hakans
son fran Sölfwitsborg mcd diverse.
Under lastning: A. F. Renberg, G. F. Malmberg och
C. E. Sundström till Stockholm, D. A. Cajanus och O.
Hellström till Gefle, Smith till Malmö, Brink
,
till Norrige.
Afgängne: Pyk med barlast och G. C. Ählström med
spannemäl och diverse till Stockholm.
Ad. Fr. Raams Enka.