Norrköpings Tidningar Onsdagen den 17 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1832-10-17
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1832-10-17
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1832-10-17
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1832-10-17
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 17 Oktober 1832

Sida 1

NTWN
OnsdAgen
d. i7Octoder^
Furikes K^lreter.
Götheborg, d. ti Oktober.
.
Det sälls»lita städefpcl hor för ctc par dagar ägt
runi, akt ivar stora hamn (stadskanai) warit alldeles fri
frän fegclbarar, och ingen wed kunnat fa ropas. I dag
har dore en wedbnt npkonmur, o.h stall etc större antal
sådana ligga för motwind högre uv i elfwen. Tillför
seln pä bränivi», sedan de» efterlängtade 1 Öct. hun
nit uplefwas, har warit fa ymnig, att man pä wart
stortorg utbjudit deraf till salu för 28 s;. R:gs kannan.
Också har dcc goda priset i förening nied den rika till
gängen starkt werkat pä supbegäret. Pä läng lid har
man ej hafc tillfälle att se pä wara gator sa mänga
af starka drycker synbarligen mer eller mindre rörda
personer, isvnnerhet bland arbetsfolk och inkommande
allmoge, som nu ifrigt hwar för sig bjuda till att ta
ga sin stada igen.
Den 7 Öct. kl. half 8 pä aftonen tillkännagaft
genom klämtning och larmstott, att eldSwada war a
färdc. En häftig storstenScld hade utbrustit i bonings
rummen i f. d. Ostludista huset, men dämpades snart.
De Friwillige wörö de första som derwid inställde sig
och mest bivrogo till skyndsam stäckning genom deras
lätt transportabla cldstäckningsdon.
— Den Tysta trup
pen har redan nied desi ännu klena personal rcgalcrat
Thcatcrns wänner med 2:ne representationer ä ivar
Mindre Theatcr, och haft nära fullt hus.
— Som genom anställd rättegång, ett af H:r Of
wcr-Jnspckrvr Flintberg uptäckt lurendrägeri, svin till
lagligt beifrande af honom biifwit instämdt, härstädes
»vunnit, såsom eget i sitt stag, en witz ryktbarhet, fär
man för detsamma göra närmare redo. D. li ststl. ma
nad ankom hit frän Cadix Skepparen Grill, förande
Skeppet Carl Johan, lastadt nied Salt för Handels
bolaget D. Carnegie L-C:o, dä ivid visitationstillfäl
let Oswer-Jnspektor Flintberg uptäckte, att bland Skepps
inventarier fanns en Engcist Jcrnketring, hwilken, dä
fartyget uti sistl. Maj månad härifrån utklarerade,
blifwit frän Nederlagen exporterad, hwarä ben, efter
ankomst förut med annat fartyg frän England, warit
uplagd. Såsom exportgods och dertill förbuden, hade
ben ä utrikes ort, enl. författningarne, bort qwarftanna,
men hwilken Skepparen nu sökt att ater inpraktisera,
såsom ett till fartyget hörande inventarium, troligen i
den öfwertygclse, ber Tullbcwakningcn här icke stulle
minnas, om den fanns bland invenrarierne eller ej, dä
Skeppet härifrån utklarerade. Detta inål, svin ater är
ett nytt bewis pä huru försök ständigt göres att gäcka
wära tullförfattningar till den inhämsta konstfiitens för
säng, och som icke stall wara bet forsta af dylikt stag,
har nu flere gänger förewarit ivid ftrstildta Rädhus
Rätten för tullinäl, utan att blifwa afgjordt, ehuru en
kelt det synes, sedan Skepparen och Besättningen er
känt, att den anhällna Kettingen är densamma, sam
fran Nederlag härifrån blifwit utförd. Med otälighei?
afwaktar man utflag i denna sak, och önstar, dä det
gäller de Swensta »äringarnes bestydd, hwilkct Zlkcor
i malek, Tullsistalen Berndes, tyckes hafwa förglömt
witz fednaste rättegangStillfället d. 8 d:s, dä han icke
fann sig befogad att ä Skepparen yrka något answar,
ber H:r Öf.vcr-Jnspektor Flintberg, som stall hafwa
warit hindrad af ätstillige andra, desi tjenstebefattning
icke tillhörande, göromål, att lägga nog werksam hand
ivid det, svin i detta mai redan patzerat, matte widta
ga de kraftigaste åtgärder med det som framdeles här
uti kan förekomma.
— En rrowärdig och allmänt aktad man härstädes
har uppgifwir, art han denna wär uti sin trädgard plan
terat en enda engelst potates, hwilken denna höft gif
wit 246 Potätcr. Han ämnar nästa är fortplanta
samma ilag.
o Calmar, d. lo Oct.
Rysta Ångfartyget Alexander Nikolajewitsch, Ea
pitain M. B. Lov, ankom hit den 8 dennes under re
san frän Riga till Lubeck; fartyget har härstädes mäst
anlöpa, af ben orsak att en axel, hörande till maschine
rict ben Gite dennes utan för Ostra sidan af Oland
bräckts af. Som fartyget ej mcdförer Sundhetspasi
huru helsotillständet pä afseglingsortrn är, kan det ej
erhålla praccika, utan ligger nu i quarantaine till desi
den söndergangna axeln hunnit blifwa reparerad, och
hoppas man att det i dag kan fortsätta sin resa. Far
tyget är lastadt med styckegods och medförer flere pasia
gerare.
B sräs, d. 12 October.
, . .
Wäderlcken fortfar att wara regnig och höstlik.

Sida 2

Ännu for lif? Landtmannen här i orten fått lipp alla
finn {'otäter elter flutat sitt höstarbete pä jordens red
ning och höstsädens utsäniug. Sädprisen sistl. torg
dag Wero: ä Räg 9 a 10 R:dr, Korn 6 a 7 R:dr,
ock Hafre 3 N:dr tunnan, allt R:gs.
— Sista dagarna af förslutne
'
September monad,
har Krouo-Läusman här i Häradet gjort bestag pä
naara smygbrännare.
Helsingborg, d. 9 Oktober.
Swenste Ministern ivid Engelsta Hofwet, Herr
Grefwe Björnstjerna nied Familj afreste i dag pä för
middagen till Helsingör, för att widare afgå till London.
Upsala, d. 6 Oct.
Ur pä Kongl. Wettenstaps-Akademieus underdåni
ga anhållan hafira Profetz. N. £>. L. Doktor Swan
berg och Profetz. Rudberg i Räder erhållit tjenstledig
het under instundande hösttermin, för att, i anledning
af Riksens Ständers ivid sista riksdag till Kongl.
Majit iiigIsina underdäniga anmärkningar rörande de
föreflagne stadgarne om rikets mätt, mai oeh wigt, pä
Stockholms Observatorium anställa ätstilliga oumgäng
liga undersökningar.
Mtrikes Kriiicter.
Tidningarne nied sista Tysta posten innehöllo föl
jande: Frän Oporto och Litzabon hafira nyheter ankom
mit till England, hwilka angående brödra-kriget i Por
tugal meddela den underrättelsen, att intill d. 30 uti
.ferl. månad något nytt anfall pä Oporto icke blifwit
af Migueliterna förelaget, ehuru ett allmänt angrepp
sades hafwa warit utsatt till d. 29, D. Miguels
namnsdag. Anledningarne till dettas uteblifwande up
gifwas wara, dels den beständiga desertion bland Don
Miguels trupper, dels den omständigheten, akt desam
ma wid deras anfall d. 16 blifwit gansta illa tillty
gade. Rykteswis berättades, att twännc Drittista
krigsstepp inlupit i Douro, för att stydda Drittista
intretzena, och att Engelsta amiralen landsatt 1000
marin-soldater i Villa Rova, som han förklarat för
neutral, i anseende till den myckna Engelsta egendom,
där läg förwarad. Skulle denna senare underrättelse
wara grundad, ja lärer, efter allt hwad mi weta, O
porto wara säker för Migueliterne, emedan endast i
sran Villa Rova staden lärer kunna intagas. I Pa
ris gick det ryktet, att Amiral Sartorius tagit hela
D. Miguels stolta.
— 2 Frankrike lärer, oagtadt all den säkerhet,
hwarmed Stockholms tidningar sistl. post förkunnade
en inträffad minister-förändring till förmon för doktri
nära partiet, någon sädan likwäl ännu icke hafwa egt
rum. Wisierligen sago också wi i sista Hamburger-tid
ningarne, att ett allmänt rykte warit gängse derom, men
mi wöro icke lika färdige att antaga detta för en werklig
het, och de sist anlände tidningarne hafwa gifwit öst rätt.
Wiil talas härs och twärS, bade frän London oel) Pa
ris, att Soult stulle wara Konselj-President, Hertigön
af Broglie minister för utrikes ärenderne, Human»
finans-minister, och Thiers minister för allmänna un
derwisningen; men Mo nitören tiger stilla, och sä
länge sädant sier, lära alla bestämda uppgifter i det
ta fall wara förhastade.
— Wid Frankrikes nordgräns
fia 100,000 man trupper marschfärdiga, men konfe
reneen lärer nog sörja för, att de tillSwidare där fä
gwarstanna. Äfwen hak"Amiral Ducrest de Villeneuve
öfwertagit befälet pa stöttan i Cherbourg, men troli¬
.
»
ä
s
ä
e
¬
gen kemmer också den att endast kallas segelfärdig;
tack ware konfereucen!!
— Konungen i Spanien lefwer ännu, fastän hans
tillständ icke lärer wara det aldrabästa. Nu omtalas
en ny kombination i afseende pä thronföljden, solli tycke-Z
åsyfta astägsnandet af thronstridcn efter Ferdinands
död. Det sägeS neml., alt ett giftermälskoulrakt blif
wit afstutadt emellan Ferdinands dotter och Jnfanten
D. Carlos' äldste soll, hwarigenom bägges intresien
skulle förenäs.
" Emellertid dragas trupper till Madrid
till förekommande af möjliga oroligheler.
— Uti England har ingenting anmärkningswärdt
förekommit, och i Holland star allt pä gällsta foten.
Konungen är lika ihärdig och wägrar, nu som tillfö
rene, att antaga konferenceus protokoller och ewiga
modifikationer. Konungen i De lgion -mönstrar sina
trupper och ställningen där synes wara för kriget.
— Inom Kyrkostaten hafwa alfwarsamma oro
ligheter egt runi i Mirubio, o '- huru det kan gä med
samma lands utrymmande af österrikiska trupperne i
sä fatta omständigheter, lärer sta i wida fältet, ehuru
flitigt ett sädant litrymmande också omtalas. Franfo
serne fortfara att occtlpera Ancona och det aldra wän
ffapligaste förhållande eger runi emellan deras chef och
Päfliga regeringen.
— De hwitå inwänarne pä ön Mauritius (Isie de
France) hafwa förklarat sig oafhängiga och erna att i
nödfall förswara sig emot Stor-Brittanien. Detta för
twistade besiut synes wara föranledt af hemliga Rädets
bestut i afseende pä Negerstafwarne.
— Ställningen litt Grekland är ytterst bedröflig.
Osäkerheten där är sä stor, att vfficerarue pä 3 En
gelsta krigsstepp, hwilka legat för ankar wid Rapoli
di Romania icke wägat sig utom stadens murar. Furst
Demetrius Ppsilanti hade astidit d. 18 Äng.
— I Brasilien har ben unge Kejsarens förmyn
dare, Jose Bvnifacio d'Andrada i Juli mänad blifwit
aflägsnad frän sin post och en total minister-förändring
egt ruin.
— I Turkiet blifwer Sultans ställning allt wär
re. Ibrahim Pascha rycker beständigt framåt i Syrien
och af den 36,000 man starka Turkista arméen, lärer
knapt 5000 äterstä. Egyptierne hade till d. 3 Äng.
tagit 80 kanoner och 1 mörsare, besatt Aleppo, Anti
ochia, Babylon, Jcouium m. fl. Äfwen berättas, att
i en sjöträffning wid Cypern, Egyptierne tagit 6 Tur
kista stepp, hwaribland 1 fregatt.
— Den flvgtade Fransta f. d. Kungliga Familjens
manliga medlemmar hafwa i största hast patzerat Ber
lin pä sin resa till Steyermark.
Leipzig.
Wär mesta är börjad med förhoppningar, hwilkas
uppfyllande man ber emotse, sedan nägra dagar förflu
tit. Folk och waror saknas här icke, och pä mynt
stall ej eller wara brist.
Berlin.
Furst Pastewitsch är stadd pä en inspektionsresa
i Polen, hwartill åtgår en tid af 16 dygn.
— Flere
städer i Rhenprovinserna ha hos Konungen böufallit
om en ny stadsordning, och blifwit mycket nådigt an
sedda.
— Grefwe Andrea Malaccari är utnämnd till
Kongl. Preustist Konsul i Ancona.
Munchen, d. 26 Sept.
Prins Otto» af Bayern kallelse till Greklands
thron är en händelse, som ej är utan wigt för Tyst-

Sida 3

land. Om, såsom wi hoppas, don nya styrelsen befästes
linder makterncs beskydd, stall den i Grekland för man
ga Tystar vpna ett widsträekc falt till wcrksanihct, och
sereninyar stola upkomnia, sol» mäste blifwa af mycken
st odel för wart gemensamma fosterland.
'Anst derföre
ar också att ensta och förwänka, att Greklands Kon
ung afwcn hos Tysta förenade statcrne ma finna allt
bistånd och understöd, som han kan behöfwa. Skulle
i Bayern ej nog fri mi lii ac finnas, för att bilda ben
armöekorps, soiil är bestämd att åtfölja honom till
Grekland, inse mi icke, hlvarföre de öfriga förenade
staterna stnlle ogerna se, om warfningarne afwcn lit
sträckte sig till dem. I Tystland finnes mcnnistor nog,
sam utan stada för staten kunna umbära» och derjemte
äga de erforderligt egenskaper, att kunna gagna Grek
lands nya regering.
OÖtC
Repslagare Ålderman A. I. Pettcrstons och dest kära hu
strus älstade dotter, Johanna Christina Maria, as
led ben 16 dennes, uti en alder af 1 är och 14 dagar.
Alla de personer, hwilka till afflyttning fran Norrköpings
Stads-Församling denna Höst sig hittils ivederbörligcn an
mält, äga att infinna sig i Prosthuset till Prestbctygens e
mottagande pä följande dagar, nemligen:
Jfrän S t r a n d q w a r t c r e t, Lhorsdagcn d. 18 den
nes, kl. 8 förmiddagen.
Jfrän Storrå Qwarteret, Fredagen d. 19 den
nes, äfwen kl. 8 förmiddagen.
Harwid bora alla medbafwa och uppwisa Husbondes
fräjd-bewis, samt alla de, som förut till Församlingen in
flyttat, deras dä medförda, och behörigen upwisade, Prestbetyg.
Norrköping d. 12 Oet. 1832. Stils Jac. Anjou.
Anmälde Nesandc:
October d. 13: Lieutenant Carlsund frän Carlskrona,
Etudenternc Ekebom och Ekeroth frän Calmar, Herr Carls
son frän Skenninge, Öfwerst-Licutnant Lagerheim, Kammar
herren Rosenblad och Grosthandlaren Oldenburg frän Göthe
borg, Källarmästaren Widegren, Handlanden Warberg, Stads
Fistal Jäderholm och Krono-Besallningsmannen Carell frän
Styköping, Hof-Gecretcraren Boheman frän Manhem, Ba
ron Baner frän Eknäs, Öfwerstcn Sparre och Ryttmästa
rcn Swenston frän Stockholm, bo hos Herr Juringius wid
Westgöthegatau. Ben 16: Jnstrumentmakaren Pcterston frän
Östra Ny, Mcchanicus Karberg frän Motala, Apothekaren
Santeston frän Arboga, Handl. Brauer frän Stockholm,
Källarmästaren Lundgren, Bokhandlaren Graek och Regements
Skrifware» Nordström fr. Linköping, bo pä Gästgifwaregården.
S p e li t a li c l.
I dag Onsdag den 17 Oet. för första gängen: Det
Lcfwande Spöket, Comedie ! 3 Akter; Öfwersättning
frän Tysta Pjecen: Läst bie Todten ruhe», af Raupqch; der
efter : Den Unga D e se r t c u r e n, Comedie i 1 Akt.
Spektaklet börjas kl. 6 och flutas omkring kl. 9.
Fredagen den 19 Oet. , frän klockan 9 förmiddagen för
följes genom offentlig Auction pä Stadens Auctionskammarc
allehanda wälbehällcn lösegendom af Guld, Silfwer, Tenn,
Koppar, Malm och Mesting, Jern och Blecksaker, Linne,
Sängkläder, Gångkläder, Mendler och Husgeråd, Glas och
Postlin, diverse Seldon, Wagnar och Körredstap, 2 st. Kor,
med mera, samt klockan 12 pä dagen Rakaren Stils Malm
quists till Borgenärer afträdda Stads-fastighet, Gärden och
Tomten under N:o 9 Sc 10 t Norra Qwarteret, Qwadra
tcn Pocalcn. Norrköping af Stadens Auctionskammarc den
4 Oet. 1832.
Genom öppen friwillig Auction försäljes nasta Fredag,
d. 19 bennes, wid Hagneryd Boställe i Kullerstad Socken,
en stor och wälbehällcn lösegendom, bestående af en i godt
ständ warande Hollstenarwagn med fät- och sträckfjädrar, en
modern Trilla, en säkallad Flakwagn med stang, fjädersäte
och fotsack, flere goda höwagnar, ett winlerardon med sol,,lette
en bältre Parstrinda med 2:ne säten och fotsack, en Rystflä
de mcd d:o, en ny Koppar-Bränwinspanna om 70 kannors
rymd, wägande omkring 370 stalp, med en koppar-mästwäc
mare samt 8 st. Jernbcflagne Blandkar, 2:nest. gjutna lag
pannor, ett större Bränwinsfastage om 500 kannors rymd,
12 st. d:o mindre, alla i bästa ständ mcd jernband, div. bät
tre och sämre Sängkläder, div. Äkerredstap, 2 st. Kastina
,
schiner, Gödselbottnar, ett par goda Stängselar, ett par
Wagnshästar, en Hingst i 4:de året, 8 par Oxar, flere st.
goda Mjölkkor och Ungboskap, 16 st. Far, 12 st. Ewin, 6 st.
Gäst m. m. Mcd bcralning fäs anställd till d. 1 nästkom
mande Februari. Osäkre betala genast. Spisning fäs pä stäl
let af antagen Tractcur mot betalning. Älfwestad d. 13 Ok
tober 1832. Efter anmodan af H:r Fältwäbel Otto Berg
man pä Tångstad, G. Metzen. •
Böcker t i li salu:
Hos Bokbindaren Forstberg: Brandwaktcrna, Comedie i
4 akter, 24 st.; Biribinker eller äfwentyr öfwcr alla äfwen
tyr, 20 H.> Herregardshögtiden, 14 st.; Giannina Bornardone,
16 st.; Hofflagarcn, Opera Comique i 2 akter, 16 st.; En
Swenfl Grcfwes besynnerliga händelser, 28 st.; Hemligheten,
2 delar, 1 R:dr; Alethes v. Lindenstein, 2 delar, 1 R:dr;
Wäckelfer till Dygd och Sedlighet, 2 st. 8 rst.; Trenne Pro
fetior om huru det tillgå stall i wcrldens sista tider, 1 st., allt b:co.
Hos Bokbindaren Lysen: Kongl. Swensta Landtbruks
Akademiens Handlingar ar 1832, 1: 4; Handbok för Landt
man uti åkerbruk och boskapsskötsel, af Kappe, 2:ne delar,
1: 28; Anwisning till potäters mänfaldiga begagnande af
Weltzin, 12 st.; Om lackering och Substanser, hwaraf fcr
nistor sammansättcs, jemte sättet för tillredning affcrnistor,
taflors rengöring och renovering, 20 st., allt b:co.
Hos Bokbindaren Lysen: Giovanni och Arthemidora el
ler Änconas belägring, af Welam
'
, 2:ne delar, 1 R:dr;
Kaspar von Thoringcn eller ben blodiga striden mot orätt
wisan och walder, Riddare-Roman af Cirullos, 32 st.; Ar
vid Gyllenstierna, Romantist berättelse frän Carldén I2:tcs
lidehwarf, 1 R:dr; Fidclio, Opera i twä akter; musiken af
Ludvig van Beethowen, 24 st., allt brco.
Till salu:
Wid Rafnäs Säteri, mullbärs- och fikonträd samt ett
drifhus med apricosträd.
Twänne st. större metall-kranar hos Olof Eschelston.
^
Wägmästaren Söderwall försäljer mycket god och grynig
Såpa »li sjcrdingar till facilt pris.
20 a 30 tunnor Rvfwor för billigt pris. Underrättelse
fäs hos Conditor Kjörning»
Frista Citroner hos C. I. Nelin 8c Hallgren.
Uti f. d. Nettelblads trädgard säljes alla sorsers blom
mor med krukor , grön Spenat, Sallat, Rcdisor och bords
äpplen af E. Kullman.
Näqra risp. god limm, i commistion till försäljning hos
A. P. Holmström.
Mestings-, Compositions- och Malm-Ljusstakar i Jern
bodcn wid Gamla torget.
Ä stundas att köpa:
Ett Swenstt Waru-Lcxicon. Köparen namnes pä bok
tryckeriet,
Tjc n stsökan be:
En till alder och erfarenhet kommen Man, som under
sin mästa tid haft bestyret wid landtbruk, önstar nu äfwen
att instundande flyttningstid blifwa antagen till Befallnings
man, eller i brist deraf såsom Rättare i samma yrke. Den
sökandes betyger äro att bese pä boktryckeriet, hwarest när
mare underrättelse erhällcs.
En stilla cch anständig flicka önstar att fä komma uti
något hederligt hus för atr gä frun tillhanda. Sivar om den
sökande inlcmnas pä Boktryckeriet i förseglad biller till S.L,
En ung Enka utan barn ästundar att fä uppastning för
något fruntimmer eller herre här i staden. Underrättelse om
den sökande fäs pä boktryckeriet.
En goste om 16 ar, forn har lust att lara Skomakare
handtwerket. Den som honom bchöfwer, ware god anmäle
sig pä boktryckeriet.

Sida 4

I tjenst 8stnndaS:
Mi ett bättre hus här i staden, Lstundas en hygglig
'och pålitlig Mamsell, sam kan förcstä hushållningen, och
känner hwad till densamma hörer, i ctlbättre reglcradt hus.
Man gör afseende pä, att denne Person är af god Conduit,
häldst hon kommer att wara att lita pä,och Letz lönc-förmL
kier komma att rättas dcrcflcr. Adress lemnäs pä bok
tryckeriet.
Kwcinnc skicklige Klädwäfware kunna fä arbete nu genast
hoS P. Swedelius.
En kunnig, ärlig och nyckter Klädeswalkare, kan fa för
månlig tjenst, att foresta en klädcswalk i Alingsäs. Wida
re underrättelse erhälles den 18 och 19 dennes kl. 12 — 1
pä dagen af E. G. Montan, boende hos Herr Professor O.
Noreus.
En Fabriks-arbctarc. Underrättelse fäs pä boktryckeriet.
En trogen och bestcdlig flicka eller Enka som häldst är
nägot man wid saluröreise och har hedrande loford, far pä
boktryckeriet anwisning om god tjenst, genast eller den 24
October.
Förloradt:
En Hatt-guirlande af halm, förleden Tisdag, under ä
kandc öfiver Saltängstorget, till Himmclstadlunds wägstill
rad och dcrifrän ater öfwer Norr-, Wester- cch Söder
Storgata til! huset R:o 1 uti Owadraten Rehnströmmen
ivid Saltängen. Hiltelön utlofwas till den som anmäler sig
uti ofwannämndc hus.
Sisilcdnc Marknadsdag ben 9 dennes bortstals genom
inbrott hos Jonas Granholm i Blaswik pä Knifberga ägor,
Östra Eneby Socken, en förgyld Silfmerbägare med krö
ningspenning i botten omö Jumfrur, ll Bägarcom 1 qmar
tcr hwardera, 1 Engelstt Fickur med stLlkcdja och pitschafft,
2 Fransta dito, samt en gammalmodig Silfwcrmatstcd med
trindt skaft cch graverad krona ivid handtaget. Den som
kan uppräcka tjufwen eller det stulna, undfår Tio R:dr
Banco i wedergällning, dä det tillkannagifwes ä nämnde ställe.
I förra weckan förlorades under flyttningen, en jcrn
käpp med mässingskrycka och en ridieule afgrönt saffian. Up«
hittarcn erhäller wedergällning dä desse persedlar aflemnas i
handelsboden midt emot Landskyrkan hos Fru Brunbäck.
Eistledne Söndagsafton utsläpptes utur bete nära Klings
berg ett ljusbrunt stokreacur, märkt med l. 8. under ma
nen. Den svin har tillwaratagit nämnde kreatur, ware god
och anmäle det hos Bagaren Ternell emot wedergällning.
Den 2ö Sept. förlorades pa SaltängStorget eller der
omkring ett pär Glasögon med owala glas och bägarne af
Engelstt fjedcrsilfwer, liggande uti ett rödt saffians-foderal.
Den samma upphittat, behagade mot nöjaktig wedergällning
inlemna dem i Herrar Lindberg Lc Hamlins Handelsbod. Ä
ro de saide eller pantsatte igenlösas dc af ägaren.
Tillwaracaget:
En fjerding, innehällande sill, är förleden Onsdag till
waratagen, som rätta ägaren kan pä bcstrifning ätersä, dä
derom anmälan fler hos Daglönaren Andersson, boende i Fru
Falkcnholms gärd, nära Söder tull.
Förleden Lördags afton tillwaratogs en oxe, pa gatan
wid stadens jernwäg, som mot intimationskostnaden kan ä
terfas dä Slagtaren Björkmans Enka efterfrägas.
En tom ullsäck är tillwaratagen och kan ätcrfäs dä ef
terfrågan stei hos P. Swedelius.
Marknadsdagen blcf tillwarataget ett ljusbrunt stokrea
tur med bläs pä hästbytare-platsen, som rätta ägaren kan
äterfä, dä han sig anmäler hos Policc-Gewaldigern Hellgren
i Norrköping.
Förleden Marknadsafton upphittades pa Gamla torget
en sedelbok med inneliggande penningar, som rälta ägaren
kan aterfä hos Carduansmakarcn Ternell.
Diverse:
Kongl. Nummer-Lotteri-Eontoiret Nw 137, svm warit
uti H:rr Arosenius öc Edlinds f. d. gard wid Gamla torget,
är nu flyttadt till Bagare-Enkcfru Lundströms gärd pä Sö
der, midt emot Klockstapeln.
Undertecknad, som bor uti Herrar Lindström & Skogs
hus wid Westra Tullen, far tillkännagifwa, att han träffas
hemma ifrån kl» 8 till 10 f. m. Norrköping den 16 Oct.
1832. And. Fred. Flodman,
Professor, Med. Doctor m. m.
En kunnig, nyckter och anständig Mjölnare, som more
hugad att emottaga en qwarn, antingen pä arrende eller
wiss andel af tullen, får anwisning pä lägenhet af Gust. Er.
Gylling.
Underwisning pä Guitarre och Lutha erhälles dä man
upgifwer sin adress uti förseglad hillet till Resande, som
lemnäs pä boktryckeriet.
Om någon Enka utan barn eller en äldre och alfwar
sam ogift qwinnsperson nu genast stulle wilja Åtaga sig att
wäl stöta några sina barn mot goda wilkor, mä den anmäla
sig pa boktryckeriet, hwarest anwisning gifwes. Ingen som
ej kan förete hedrande demis mä sig härtill anmäla.
En resande herre, som angifwit sitt namn för Capiten
Nilsson frän Stockholm, infann sig d. 27 sistl. Septemb. hos
undertecknad, med begäran, att for hans räkning upphandla
12 Skalhudar, och pä Norrköpings marknad aflemna dem
hos Fru Holmgren, hwarest han stulle bo; men som bemälte
H:r Capiten, ej eller Fru Holmgren med möda kunnat
uppfinnas» warder detta till cstcrättclsc kungjort af
Olof Ohlsson i Gryhts Socken och Ramsdahl.
Undertecknad som utöswar Girlbgjuleri-proftssivn i Steck
holm har nu härstädes wunnir Burstap, och reeommenderar
ring lin förfärdigande af alla sorter finare och gröfre Gjclb
gjutarc-ardcten, säsom Wagnö- och Scl-beflagcr, förkylda
och oförgylda, Hjulbössor, Kronor öch Lager, Klockor samt
BMror m. >»., och är boende uti H:r Directcur Alms
gard pä Norr snedt emot Slädens Auclionskammarc. Äiwcn
uppköpcs Koppar, Malm, Messing och Tenn. Norrköping
den 6 Oct. 1832. Carl Hosander.
De som äro styldige eller hofwa att fordra i Sterbhu
set efter min aflcdne käre man, Simon Petrus Härnodt,
behagade i anseende till blifwande bouppteckning, sadant hos
undertecknad anmäla före den 27 dennes. Norrköping den
13 Oct. 1832. Inga Catharina Härnodt.
Undertecknad är flyttad frän Loo-Garflvar,n Rickmans
hus till Herr Handelsman Eschelssons mindre gard wid Gam
la torget, hwilket jag är stylvig att mina Resp. Kunder
tillkännagifwa. Norrköping deni Oct..
>832.
A. Aström, Urmakare.
Undertecknad lemnar underwisning i Bvkhällcriec.
A. Aström, Urmakare.
ing i Bvkhällcriec.
Carl Richnau,
boende hos Skräddare-Mästaren Widegren pa Tunn
bindaregatan, Qwadcaten Wintern.
Undertecknad bor uti Ålderman Kohlbecks gärd och e
mottager frunlimmers-sömnad; äfwen förfärdigar jag mo
derna snörlif, samt tränsar har. Den svin har till för
säljning nägot här, köpes det hos Lovisa Landqvist.
Pä en egendom ej längt frän Norrköping emottagaS
oxar till stallning. Underrättelse om stället erhälles i Her
rar Lindberg 3c HamlinS Handelsbod.
Undertecknad är flyttad frän Westra trakten af sta
den och är nu mera boende i Ostantill hos Enkan Björkman
i hörnet wid Traktör-Ålderman Södergren, lamt emottagcr
alla sorters Postlin och Glas till sinkning, saint Sjöstums
pipor lill omstarning och reparering; äfwen cmottagcs Ala
baster, samt Gips-pjescr till lagning, samt pennknifwar till
dragning m. m. Skyndjamhet och ackuratess utlofwas.
Carl I. Hertz.
Skepps -Under rätte lser:
Ångfartyget Norrköping afgår
Fredagen den 19 October, klockan
7 pä morgonen, härifrån till
Stockholm. Fragtgods och magnar
mäste wara om bord till Thors
dagsmiddagen. Widare underrättelse erhälles hos undertecknad.
Fr. Wellenius.
Ångfartyget Ormen Länge afgår härifrän till Stock
holm Tisdagen d. 23 October, kl. 7 pä morgon. Fragtgods
och magnar mäste wara om bord till Mändagsmiddagen. Wi
dare underrättelse erhälles hos Fr. Wellenius.
Under lastning: A. T. Renberg, G. F. Malmberg till
Stockholm, D. A. Cajanus och O. Hellström till Gefle,
Smith till Malmö, Pettersson, Jakten Gustafva, till Wisby.
C. Österlund till Nyköping och afgär med det första.
Afgängne: Sundström, E. Österlund till Stockholm,
Grön till Norrige med spannmål och diverse.
Adolph Zredric Raams Enka.