Norrköpings Tidningar Onsdagen den 24 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1832-10-24
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1832-10-24
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1832-10-24
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1832-10-24
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 24 Oktober 1832

Sida 1

©mmiKém
GySdaaen
d» 24 Ortover.
Inrikrs Mys, e t er.
©te.cE^ol m, d. 22 Det.
Förhören med Frihvrrarne v. Vegesack och Duben
for,tga. Dc stara eller sina frågorna och swarcn Lerva,
tiilärer ej utrynunct art meddela. RotnsaknimgsProto
kollerne för i dag innehålla ett upwist bref, foni enl.
H:r Zust.-Canzlerns upgift blifwit
. uphittadr i Clara
trakten och honom tillsändt af H:r Öfwer-Stathallaren.
Det war underteckuadt med bokstafwen G., dateradt d.
Nor>. 1831 och innehöll följande:
"Hälsa din hustru .och barn, bräder -c. jag gifwer
mig ingen lugnande ro, uti Poliriquen, förr än jag
far erfara fetmna underrättelser om CanonernaS dun
drande wid Rchoströmmen, —
.det skall dock stuteUgen
brota löst, och Gud gifwe samma ffedde hos otz, wi
hafwa intet aunatt att Hoppas för ost och barn, än
uti en stark .sönderbrytande omhwälfning: det är werl
denS topp, och hmarje inbyggare söker sin utkomst. —
Farwäl hälsa de mina — Jag tiv grufweligt betryckt
ock om jag ej hadde sa stärker Själ, att par fcrce söka
bryta mot ert hardt öde — wore en kula min enda
önskade tröst — Farwäl tills an återse hrvarandra.
Den 16:tc Now. 1831. G.
"
Baron Döben har pa tillfrågan erkänt., att han
skrifwit detta bref, som han wille vaminna stg war
adretzeradt till Baron von Vegesack och åtföljdes af
ett bref i penningcaffärer till Fru Friherrinnan Wil
lebrand. Meningen med der i brefwet intagne yttran
det: "wi hafwa intet annat att hoppas för ofi och barn,
än uti en starkt sönderbrytande omhwÄfning,
" ssulle
endast haft för afsigt att uttrycka hans önskan för krig,
emedan, utom det hwarje militär med sann kallelse ef
terlangtade striden, sa öppnade ett krigstillstånd för den
mindre bemedlade
'
widsträckta utsigcer att förbättra sin
ekonomiska ställning.
— Det monument at Gustaf II Adolf, som ssall re
saS i Upsala, lärer, enligt H. Konungens Aadi
ga förordnande, komma att bära till inskrift, pa Obe
listens ena sida,
"At Gustaf Adolf den srore, i
Swenska folkets namn, af Carl XIV Johan.,
den 6 No v. 1832; samt pa andra sidan, samma in
ffriptiou pa Latin. Obelisken säges wara 60 for hög,
och grundstenen till dej? fot kommer att läggas pa nytz
nämnde dag.
— Hans Majtt, som pa egen bekostnad
låtit förfärdiga detta monument, har derjcmte täckts
förklara Sig wilja af egm medel godtgöra den til! nä
ra 10,000 R:dr Banko beräknade kostnaden föl' dejj
transport och uppförande pa ställÄ.
— Den i östra Slottshwalfwet upställda kolesiala
grupp, föreställande Axel Oxenstjerna, som förestafwar
Historiens Gudinna Gustaf Adolfs bedrifter, säges
blifwa aftäckt den 6 Nov.
— R. St:s Herrar Revisorer hafwa beslutat
att genom H:r Hof-Canzleren kräfwa redowisning af
wedorbörande för det, enligt 1829 ars Aikshufwudbok,
befinrliga öfwerskvtt fran föregående aren af Papcvo
lan ce-Casians medel, men hwilket öfwerskott -icke
finnes upptaget i deu til! Revisorernas granskning öf
werlcmnade Specialräkning för ar 18Z9, som börjar
utan sckdo. Jfragvwarands öfwcrffott lärer förnäm
ligast bestå .i utlanta och räntebärande kapitaler, hwil
ka, derest redowisningen wägras, således skulle komma
att utgöra en disponibel hemlig fond.
— Likaledes lära Herrar .Revisorer äffat specifik
redogörelse för de fran C onvoy-Casta.n till Cabi
neUS-Castan utbetalte medel, under rubriken af kostna
der för Handels-Tractater., för hwilka kostnader
(som under 1829 och 1830 lära upgifwas till ett be
lopp af ej mindre än 255,000 R:dr B:co) nägon an
nan redowisning icke blifwit till Hrr Revisorer öf
werlemnad, än dawarande CabinettS-Sekreteraren Fri
herre Lagerheims qvittencer.
— Aftonbladets Kaleidojlop innehåller följande'
. Al
drig har det warit wadligare att bärs -ljusa rockar ätt
nu. Sistl. Fredagsafton under posttinuuan har en
Stadswakt kommit till postluckan med ett bref, adres
seradt till Wien, samt en bifogad tolfffilling.
"Det
är för litet postpenningar till Wien,
" swarade tjenste
mannen som emottager brefwen, hwilken hade mycket
brådt att betjena allmänheten, och gaf brefwet jemte
pengarna tillbaka. Stadswakten, för att trösta sig här
öfwer, gar in pa en krog och super upp pengarna.
Härunder wisar han brefwet för nagra af de andra
gästerne, hwilka ester något studerande pa utanffriften
lära hafwa funnit, att det war adreperadt burdus till

Sida 2

.—
"Prins Gustaf af Wasa.
" Nu blcf det naturligt
wis wäscn pa krogen; Saken anmältes hos Polisen,
vch soldaten ffall pa tillfrågan upgifwit, att han fatt
det af en lang och tjock herre med ljus rock.
fVht upsiod fraaa, hwilken bland alla ljusrockar i sta
den denna upgift kunde anga. Slutligen lärer man
funnit tjenligast att upbryta brefwet, som lärer warir
underrecknadt med ett namn, tillhörande en lang och
stadig borgersman, som jemwäl är lärare wid ett all
mänt underwisningswerk härstädes, och hwilken osta
bär ljus sourtut. När denne npsökces, nekade han
dock helt och hållet att hafwa ffrifwit brefwet, och
förargade sig högeligen öfwer det grofwa gyckel, som
tan förmente »agon fiende dermed hafiva spelt honom.
Brefwcts innehall lärer hafwa föranledt flere perso
ners hörande, men utgången af detta plumpa plaisan
teri blir troligen ingen annan, än att ljusa öfwerroc
kar komma ur modet.
Götheborz, d. 18 October.
Natten till d. 13 dennes, kl. nära 2, utbrast en
förfärlig wadeld uti husen Litt. C & S> under N:o 73,
wid Sankwerket i Masthugget, hwilket hus äges af
Juveleraren Henrik Christerson. En stark west-nordwcst
storm hotade att utbreda elden öfwer alla qwarteren;
men, sedan winden gatt mera nordligt, samt sprut-ser
viserna kommo i tillfälle att agera med eftertryck, hej
dades elden efter 4 timmars förlopp, sedan likwäl 12
gardar med uthus :c. bliswit lagde i affa. Flere per
soner hafwa blifwit ffadade under eldsiv^dan, hwari
bland Polis-Mästaren, Lagman Ekström, som brutit e
na benet, men det oaktadt icke lemnade elden förr, än
all fara war förbi. Enligt Polis-Fissalens rapport,
utkom elden fran ett uthus, der ingen bodde och der
inga saker woro förwarade. Christersons hus, som wid
sist hallen auktion blifwit köpt för 1200 R:dr B:ko,
war asiureradt^i Stockholm för 6500 R:dr B:ko och
i Phoenix för 2000 N:dr samma mynt. Möblerna,
som stola tillhöra Kapt. Wennerlund, woro äfwen as«
furerade för 2300 R:dr; således är ej anledning tro,
att den wäl fcitte ägaren lidit någon serdeles stor fö»
lust (med förutsättande att ajzurancepremierna utbeta
las).
— Den ryktbare Herr I. P. Krok, som bodde
i grannskapet af det ställe der elden utbröt, har genom
olyckan äfwen blifwit huswill. Man känner icke hu
ruwida det famösa testamentet p8 Plantagen Oiho i
Södra Amerika, uppbrunnit eller icke,
' men sa mycket
lärer wara säkert, att Kronobetjemngen stall i god tid
warit betänkt pa bergningen af Herr Kroks redbaraste
effekter.
— Ännu beswöras man här af fortfarande regn och
otrefligt wäder, hwilket har ett allt mera menligt in
flytande pa tillförseln till w^rt torg af lifsmedel och
Ködwändighetswaror, som ffola hitsorslas landwägen.
— Flera wedbatar ha nyligen uppkommit; det oaktadt
sutemrar sig de höga wedprisen.
Jönköping, d. 20 October.
Priserne wid marknaden härstädes, d. 17 dennes,
woro: a Hwete 16 a 17 N:dr, Rag 10 a 11 R:dr,
Ärter 11 a 12 R:dr, Korn 7 a 8 R:dr, Hafre 2 lfa
a 3 R:dr pr Tunna, Smör 5: 40 a 6 R:dr 32 tz.,
Ost 3: 16 a 4 R:dr, Talg 6 N:dr 32 fa Lin 4: 24
a 5 N:t>r pr Lisp., Bränwin 40 tz. a 1 R:dr pr kan
na, stagtfeta Oxar, 13 qwart. 166: 32 a 180 N:dr,
^l2 qwart. 145 a 150 R:dr paret.
— Iran c.fåne oniförmäles, att en !^>onde fran Gö.
-
theryds Socken i Kronobergs Län, hwilken anses höra
till det anhang som, sedan silfwerutförsel blcf tilläten,
stryker omkring landet och uppköper silfwer af Allmo»
gen, blifwit wid Helsingborgs marknad, d. 5 dennes,
beträdd med att hafwa stulit silfwer i 4 serskildta Guld»
smedsbodar. Sedan tillgängen hos Allmogen numera
lärer wara nära uttömd, ffola dejze wandrande speku
lanterna, som blifwit afwande fran arbete, funnit det
bättre löna mödan att öfwa sig i färdigheten att stjäla
det, der det finnes i någon mängd; och denna industri
gren ffall äfwen börjat dnfwas med temlig framgång,
dels pa Skanffa marknaderna i höst, dels hos enffildca
personer pa landsbygden.
Ek sj ö.
Priserne wid marknaden härstädes, d. 12 dennes,
woro: R8g 9: 24 a 10 R'dr, Ärter 16 R:dr, Po
täter 2: 32 pr Tunna, Smör 5: 40 a 6: 32, Ost
2: 24 a 3: 16 och Talg 6: 32 pr Lisp.
Wadstena d. 20 October.
Marknaden i Motala war ganffa liflig, och solk,
samlingen werkligen betydlig. Spannenialsprisen wo
ro också högre. Rag betaltes med 10 a 10: 24, Korn
8 a 8 1/2 och bästa wara 9, Ärter 10 a 11, Bland
säd 5 i/a ii ti R:dr R:gs; nästan allt såldes. Orsa
ken war alt Affersund hade marknad samma dag som
Wadstena och saknade af det ffäl tillförsel; äfwen wo
ro icke de spannemalslaster sranikonine till Affersund,
som i Wadstena woro uppköpte.
Mtrikes Likheter.
Paris, d. 11 October.
Ministerfragan är nu ändrligen afgjord. Genom
Kongl. Förordningar äro utnämnde: 1:o Krigsministern,
Marffalk Soult till Konseljpresident; 2:o Hertigen af
Droglie till Utrikes Minister; 3:o Deputeranden H:r
Humann till FinanS-Minister; 4:o Deputeranden H:r
ThierS till Inrikes Minister; 5:o Deputeranden H:r
Guijot till Minister för Allmänna Undenvisningm;
6:0 Iustitiä-Ministern Herr Barrhe erhåller tillika
portföljen för Religions-ärenderna (som ffiljas fran
ministären för underwisningen, emedan Herr Guizot
Sr protestant); widare ha 7:o Baron Louis, som hit
tills warit FinanS-Minister, blifwit upphöjd till Pär:
äfwensom 8:o Herr Girod di l'Ain, hwilken ststnänm
de 9:o jemwäl blifwit Statsradspresident i komitsen
för beswärs-angelägenheterna; de^utom är 10:o Gref
we Montalivet förordnad till Intendent för civillistan
och 11:o Konungens kabinettssekreterare, Baron Fain
till Stadsrad. Kamrarna äro sammankallade till de.l
18 November. Af de förra Ministrarna qwarblifwa,
urom Marffalk Soult och Herr Barth, Amiral Nigny,
och Grefwe Argout; utgå: General Sebastiani, Gref
we Montalivet, Baron Louis och Herr Girod.
Furst Talleyrand säges hafwa hastigt asrest till
London, dertill föranledd af depescher fran herr Durand
de Mareuil. Fursten hade förut haft ett laugt samtal
med Konungen och Marffalk Soult, derwid han ffall
hafwa tillstyrkt twangsZtgärder mot Holland. Han pa
stas ha instruktion att i London föra ett omanligt, till
och med hotande sprc!k. I de diplomatiska kretsarna
rader mycket bekymmer, särdeles i anseende till marki
sens af Dalmatien och Baron Fagel's tjenstledighet, deri
man will se början till ficndtligheter.
Belgien.
I nagra dagar har sinnesstämningen här warit
ganffa betänklig; den har till och med yttrgt sig i folk-

Sida 3

nplopp, hwaraf dock lyckligtwis inga olyckliga följder up
kommit, emedan poliscn förhållit sig lugnt och klokt. Or
sakcn till nujjnöjct är dels den hos dcn lägre klatzen ni
tande allmänna önffan efter krig, dels krigsministerns
förfarande, som gynnat Franska officerare framför de
Belgiska, dcls dcn föga älstade justitiäministerns förfo
gande, hwarmrd afsigt en lros wara att utefluta oppo
sitionens lcdamörcr ur kammaren; dels ock slutligen de
cwiga underhandlingarna, som ännu icke hast n!!got re
sultat. Detaljerna af de^a upträden förtjena wijzt icke
art omtalas. Man har uppfört kattmusik för nagra
bland ministrarna, ropat: ned med Jesuiterna o. s. w.
Längre har man ej gatt och man hoppas art oordnin
gcn icke stall förnyas, sa stort ock missnöjet är. Oran
gistiffa partiets hnfwudmä» pasta, att män, bland an
nat, ropat: lcfwe Prinsen af Qranien! lefwe Republi
ken! borrk med Fransmännen! m. m. — Lord Durham
har återrest till London; han lärer icke medföra naara
för freSens wänner tillf»edsMiande underrättelser. Äf»
wc» fran Holland strifwes, att man der fruktar krig.
Sp anie».
Konungen stall wara temliaen återställd ull helsa»
och redan kunna sysselsätta sig med politiken. Spa
nicn liknar i detta ögonblick en vulkan; det fordras
mycken ssicklighct att halla folket i tygel. Ministern
Cal omar de säges wara afsatt och sörwisad till Burgos.
Han stall i wagn blifwit hemtad fran sitt minister
departement och bortförd. Pa gatnhövnen läsas ofta
upmuntringar, att förklara sig for Znfanten D. Ca?
los, hwilkcn man redan gifwer namnet Carl V. Hans
parti är i Madrid talrikt och har mycket inflytande.
Prester, munkar och en stor del af lägsta folkklassen äro
honom fullkomligt c ill g is» a.
London, d. 12 Octobcr.
Lord Durham har återkommit och haft samtal med
grefwe Grey och Lord Pcrlmerstvn. Man har beflutat
Parlamentets ytterligare prorogation till dcn ti Dc
cembcr. I fragan vin tmangsatgärder emot Konun
gen af Holland lara mi«istrar»e icke ännu mara ense.
I Irland hafwa nya blvdscener förefallit. Trettio po
kisbetjentcr wille i grannffapet af Waterford indrifwa
en prestmans resterande tiondes folket satte sig deremot;
II personer blcfwo dödade och 30 sarade, hwaribland
qwinnor och barn.
Portugal.
Man har ifrån Oporto inga nyare underrättelser
af wigt. Det syneS' som ett starkt missförstånd st ulls
ha upkommit mellan Miguelitiffa regeringen och En
gelsmänncn och man är nyfiken att fc, hivad Amiral
Parker ärnar företaga. Miguelitiffa gnerillakorpser sto
la ha stjutit pa Engelska skeppen och dödat en person.
T ur k i e c.
Man ssrifwcr fran Smyrna, under dcn 15 Sept.,
att dc wigtigaste undcrrättclscr dagligen wäntades fran
Constantinopel, emot hwilken stad Egyptierna rafft fram
trängde,, och woro endast n8gra dagmarscher derifrån
aflägsnade. De hade för 20 dagar sedan gatt igenom
Kvnich och folket hade öfwerallt flutit sig till dem.
Spektakel.
Fredagen d. 26 Oct. uppföres för första gängen: Tre
Mä nåder efter Br »»loppet, Comedieuti 5 Akter.'
Spektaklet börjas kl. 6 och slutas omkring kl. 9.
Enligt redan i laga tid fledd pälysning, wavder Män»
dagen den 29 dennes kl. 10 f. m.den Allmänna Andcrs-
masto-Tocknestamman med Norrköping? Stads-församling
hallen i hmarwid följande ämnen förekomma: l:o Revisorer
nes öfwer 1831 ars Kyrkoräkenfkaper utlakande företes, och
de beflut saltas, som deraf föranledas kunna. 2:o Wäljas
Revisorer öfwer Fattigwärdens sednast afflutade Räkenskaper.
J:o Hemställes, huruwida något ombyte mäffe, ibland All»
mose-Directionens Herrar Ledamöter. 4:o Om fortfarande
ös Söndagsflolan för flickor. S:o Slutligt afgörande af det
sedan sistl. Maj-Socknestäinma uppskjutna ärende, och ö:o
(Pä särskild begäran af en röstägande Ledamot) frägai,
om lösbänkarnes borttagande i Kyrkan. Norrköping den 23
Set. 1832. Nils Jac. Anjou.
S:t Johannis Församlings Ledamöter behaga päminna
sig dcn till Tisdagen den 30?de dennes utlysta Andersmästo»
Socknestämman, rörande följande ämnen: l:o Den reglering
med Fattigwarden, som föreivarande omständigheter päkal
la. 2:o Huruwida sammanstottet till Orgeliverksfottdenäf
men för detta är bör fortfara. 3:o Om sättet, alt med nö
dig stängsel förse den del af Begrafningsplatsen, som ännu
icke hunnit med stenmur omgärdas. 4:o Undersökning om
olagliga inflyttningar ägt rum. 5:o Den utwalda Eommit
t»ens Förflag till Pastors-lönen af Församlingens reglering,
franilägges till pröfning och afgörande. Norrköping den 23
Oct. 1332. Nils Jac. Anjou,
Kungörelse r:
Kongl. Maj:ts och Rikets Eoinmerce-Eollcgi» Kungörelse,
hwarigenom wista orter i Rorrige förklaras dels smit
lade dcls för smitta misttänkte. Äiswcn i Stockholm
dcn 15 Oct. 1832.
Wi, President, Niee-President och Ledamöter uti
Kongl. Maj:ts och Rikets Lommercc-Collegium, göre voctw
ligt: I anledning af ingängne underrättelser om betänklige
sjukdomsfall, som wisat stg uti staven Drammen och ham
nen Swellwikcn i Storrige, har Kongl. Eolleginm, till följd
as Kongl. Majtts denne dag giftie Räbiga befallning, ffolat
förklara stadcn Drammen och hamnen Swrllwiken för smit
tade, och för smitta mistlänkle alla öfrige ha»nn«r wid Chrl
stiania-fjorden, att räkna ifrån Langefunds- och Gkjensfjor»
derne äuda till Swinesund, äfwensom kusten emellan dejia
hamnar jemte en sträcka af en Norrs? mils bredd frän ku'
sien inät landet; börande de f>-än desta orter hit till Riket
ankommande fartyg undergå förejkrifwen quarantaines»be»
handling, innan dem tillätes att i Swensk hamn inlöpa $
hwilket Kongl. Collegium härigenom flolat, till wedcrböra»
des kännedom och underdåniga efterrättelse, kungöra. Stock»
Holm den 15 Oct. 1832.
G A B R. POPPIUS.
B. C. Quiding. J. A. Hertzman. J, A. Leyonmark.
A. P. T. Sydow. £. V. Brandsij O. E. Bergius,
J. N. Borelius.
Dä numera Ansökningstiden till lediga Stabs -Physit?»
tjensten här i stadcn är tilländalupen, och wal således bör
fke, för samma tjensts återbesättande, hwilket ffall Mrgt»
kai genom Electorer, som utses 10 af Magistraten, 10 af
ofrige Ständspcrsoner i stadcn, 20 af Handels-Societeten och
20 af Handtwerks-Eocieteten i sä fär Magistraten härme
delst kalla stadens Resp. Ständspersoncr, att Lördagen den
Z:dje nästinstundande Rev., kl. 11 förmiddagen, samman»
träda inför Magistraten, här ä Radhuset, för att sig emel
lan utse bet här förutnämnde antal Electorer af denna
Clasi; »varande Handels- och Handtwerks-Soeieteterne ser»
flildt anmodade, alt »val i detta afseende inoinflg anställa,
Norrköpings Radhus den 20 Oct. 1832.
Borgmästare och Rad.
Herrar Subflribenter till nya Ullmagazinsibyggiiadcn'
behaga innan den 8 nästk. Rov. till undertecknad inbetal»
1» procent af h»vars och ens tecknade Summa. Norrköping
den 23 Oet. 1832.
På Byggnads-Committ-ens wägnar,
L, I. S ö d e r b e r g.
2C netton :
Pä Auction, som den 2 Nov. förrättas uti Afl. Justi^
tie-Borgmästarcn von Ackerns Arfwingars Gärd i Qwadras
ken Bron, kommcr äfwen att försäljas ett partic af 20 lä
dor Rustin, innehållande lädan 25 Skalp, netto »vigt. Siorr»
köping af Stadens Auotionskammarc den 23 Oct, 1L32,

Sida 4

Böcker till falttt
Ben A illa Nempis,
eller
Norta Kxral; -och 13ö«cr
■u t u r
Thomas ä Kempis
fmS Werk sammandragne,
tjdr i d>sia dagar af trycket utkommit och sAjes PZ Bok
-iryckcriÄ a 8 IL b;-co ex.
— Rcqvisitioner härä kunna äfwen
•tnicir.naö till Bokbindaren Lys-n härstäd-s.
— Dä 100 Ex
emplar contant betalas, lemn^S hwart 6:te gratis.
Hos Bokbindaren Lysen: Historia om Swenfla Kron
Prinsen Gustaf, Konung Eric dt» Fjortonde och Catharina
Mänsdotters olycklige Son, 12 H.j Brandwakterna, Coniedie
i 4 after, 24 p.j Ridskola, eller grundlig anwisning till Liid»
konsten af Tennecker, 20 H,; Eommar-handbok för unga
Husfruar., eller tillförlitliga .upgifter att pä ett lätt och
sparsamt sätt »ereda Bärsafter , Bär.winvr, Ättikor, Mjöd
m. m.< jliinte nägra enkla men nyttiga hush,iilsrön, 28 si.j
9?» allmän Hushälls» och Konstbok för alla ständ, isynnerhet
Landthushållare, Konstnärer, Handtwerkare cch Fabrikanter
>vf Keild, 1: 24; Konsten att spela Kort- Boll- tärnings
cch Brädspel, 1:sta häftet, 28 H.j Handbok i den naturliga
Magien, eller mald. samling af Kemiska, Elcktrista, Magne
tijka, Optiska, Mekaniska, Arilmetifta och Kortkonster, 32
st., allt kco.
Hos Bokbindaren Torop: Carolina eller denwackraPa
stcjbagerffan, 32 p.> Grcfive PlatenS ffugga xä LicmeunderS
Häll, d. 26 Sept. 1S32, 8 p.j Monolog wid Grefwe Baltzar
#, Plåtens graf, 4 ji., allt Bud.
Till salu:
Wäginästaren Söderwall försäljer mycket god och grynig
.SZpa uri fjerd>vg«r till -facilt ^>ris.
Mesiings-, ConiPostlions-, och Walm-Ljusstakar iZevn
j>oden wid Gamla torget.
Uti Ingenieur Fallks gärd sinnes Hwitkäl, Kålrötter,
Morötter, Rck>betor, samt Lok till satu.
Ett alldeles nytt Mahogny-spelbord till facilt pris, dä
derom begäres -underrättelse pä boktryckeriet.
50 tunnor Potatoes ärv till salu a 2 R:dr tunnas
Kwen Bränwinsredstap afÄoppar. Anwisning ä boktryckeriet.
Goda Äpplen hos Juringius wid Wästzöthegatan, äfwen
siere dimensioner fönsterglas samt .diverse marmorarbeten
riU brukspris.
Lördagen d. 27 dennes inkommer till salu pä Gamla
torget, cn to, som kalfirar 6 .dagar derefter.
Friska Citroner Hos I. Ringborg.
En kanna söt mjölk dagligen. Akresi pä boktryckerier.
Aöälbrändr tak-tegel af Marieborgs tillwerkning. Priset
uppgifwes pä Herrar Philip Zeremias Lc Söners Contoir.
Ä stundas a c r köpa:
En gammal Spishall om 6 qw. bredd af 2.1. Tesdorpf.
En gödd galt tillflagt. köparen namnes pä boktryckeriet.
Tjenstsökande:
En yngling 18 är gammal, önskar sig blifwa antagen
wid nägon Fabnk, eller i brist däraf uti någon tära i fräj
da de betyg kunna företes. Han kan räkna .och flrrifica, och wi
dare om dans förhällande lemnar Spinnmästaren Janson
wid Gryth underrättelse.
I tjenst iistundas:
Rägra nycktre .och skicklig; Klädwäfwarq, samt Ropp- och
Plyserffor fä anwisning om förmånligt arbete, pä boktryckeriet.
En Daglönare som är wan att fföta hästar, samt dest
utom är nyckter och arbetsam, kan genast fä arbete; närma
re underrättelse lemnas af C. G. Rickman.
.En ordentlig och trogen Dräng, som förstår att wäl an
sa och stöta hästar, ästundas nu genast i stället för en som
sjukna:, hos> Ingenieur Fallk.
En Spoigeche far pä boktryckeriet anwisning pä arbete.
En alfivarsam stadgad flicka eller piga med hedrande be
w!§ kan nu genast fä tjenst, dä hon anmäler sig uti Tri
»ial-skolhuset sist till Thorsdagsmiddagen.
Öfioerstäreri-handKärare och en Spolgoste, nu genast
b
Jop. I. Schubert.
©cn 20 Ort. emellan kl. 12 och 2 pä dagen bortstaiS
genom inbrott wid Hamburg i Borg och Löths Socken, en
blä, röd .och hwit bomullsklädning .med täggarnswarp, 3
lävftslinnryg, samt ett nytt blängarns-linntyg, 2 nya ser
-vietter , ett par nna'bomullsstrumpor , ett par nya bomulls»
wanlar, cn gul silkesshawlctr., cn stor hwit shawl, 3 alnar
i fyrkant utan fransar, ett sockcrduks-klävc, cn aln i fyr
kant, samt cn 2:R:dr B:co och 2 i R:gs. Den som kan
upptäcka tjufwen eller det stulna., tord.e anmäla det hos
Hundclsman Lindström L- Ekog i Siorrköping eller hos Or
ganisten Tollin i Borg och Lött>6 Socken.
För tillrättaflaffandet af livä hönskycklingar, swartatill
färgen (och af Spansk race) hwilka frän ägaren bortgätt
den 19 eller 20 dennes betalas en R:d^b:co. Avrest pä bok
tryckeriet.
Den 4 Oct. förlorades emellan f. d. Eggefia gärden och
Waktmästaren Österholms^ogic, en snusdosa af Eng. Papp,
och pä locket stod A. T. W., samt i botten war enPcnnmg af
Gustaf iii. Den som denna doia upphittadt, torde inlem
na den hos sistnämnde person mot wedergällning.
Diverse:
Pä Kongl. Nummer-L.otte.rict äro för dcnya dragning
följande Rumror utkomne, si, 81, 87, 42, 73. Lottförsälj.
ningen uphör Lördagsafton.
Kcngl. Rummer-Lotteri-Contoiret R:o 1S7, som warit
uti H:rr Arosenius & Edlinds f. d. gärd wid Gamla torget,
är nu flyttade till Bagare-Enkefru Lundströms gärd päSö
der, midc emot Klockstapeln.
3 Herr Iuringii .hus pä Westg.öthegaran förfärdigas
alla sorter sidenhattar., negligser ach baretter.
Zulie Dahlin.
.En ensam, anständig karl eller sr un tim m ex kan fä in
aecordera sig till erhällande af spisning, stället nämnes pa
boktryckeriet.
Oxar emsttagas till stallning ej längt srän stadeir, utom
Wester tull. Widare underrättelse lcmnas i Handelsboden
hos Lindberg Hamlin.
Arbets-karlar som kunna uppsätta stcn-gärdesgärdar,
erhälla förtjenst för längre tid, om de anmäla sig hos In
fpector Anderpon wid Zllmsta Herregäcd.
Uterstäcnde Borgenärer uti aflidne vice Kronofogden
Sahlströms Coneours kallas, attyttcrligare sammanleäva pä
Fristad Gästziftvaregärd i Täby
'Socken^ Lördagen be» tion
de (10) uästkommande Äiov. klockan 2 eftermiddagen, till
jlutelij öfivinläggning i åtskilligt, hwarom bcflut wid för
ra sammankomiren den 21 nästlidne Maj i anseende till sä
fä Fordringsägares injlällelfe ej kunde fattas., samt att
granska undertecknades redowisuing for maxan. De dä frän
varande fä ätnöjaS med hwad närwarande Borgenärer be
puta. Westra Hälgestad den 18 Oct. 1832. Systlomän.
De som äro skyldige eller hafwa alt fordra i Sterbhu
sct efter min afledae k. man, Simon Petrus Härnodt, be
hagade i.anseende till blifwande bouptcckning sädant hos un
dertecknad anmäla före d. 27 dennes. Norrköping den 13
Oct. 1832. Inga Catharina Härnodt.
Skepps - Underracrelser:
— Ängfartyget No rrkSping afgär
Fredagen den 26 October , klockan
7 pä morgonen, härifrän till
Stockholm. FragtgodS och wagnar
mäste wara om bord till Thors
dagsmiddagen. Widare.underrättelse erhälles hos undcrtecknad.
Fr. Wellenius.
Ängsartyget Ormen Lange afgar härifrän till Stock
Holm Tisdagen d. 30 October, kl. 7 pä morgon. FragtgodS
och wagnar mäste wora om bord till Mandagsmiddagen. Wi
dare underrättelse erhälles hos
^
Fr. Wellenius.
Under lastning: E. Kullander till Estettin, il. T. Ren
berg och I. Lindholm till Stockholm, A. Aström rill Gefle,
Smidt
'
till Malmö, Häkanston till Carlshamn.
Afgängne: Malmberg till Stockholm med Spannemäl
och Diverse, Cajanus och Hällström till Gefle med d:o, Pet- ^
terston till Wisby med diverse, Lund och Brink till Norrige
med Spannemäl.
Adolph Fredrik RaamS Enka.