Norrköpings Tidningar Lördagen den 27 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1832-10-27
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1832-10-27
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1832-10-27
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1832-10-27
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 27 Oktober 1832

Sida 1

NGDN
Aördagen
d. 27 October.
19:de Sond. efter Trefald:s-dag, predika:
I Stads-Kyrkan: (Cateches-förhör kl. 8.) Högmästan, Past.
Adj. Wikström. Aftonsången, Gcholae-Läraren Enroth.
(Colleeten tillfaller Kyrkodrängen ZonKon).
I S:t Hedvigs Kyrka: Studenten Tingwall, kl. It».
I S:t Johannis Kyrka: Lancaster-Läraren Baeckman. (Col
lecten med hafwar och bäcken tillfaller Comminister Rejner
cch recommenderas.)
Inrikes Mjilieter.
Stockholm, d. 25 Oet.
Twenne ark nya protocoller hafwa nu urkoinmit,
innehållande ert forhor med Friherre von Duben i
Swea Hof-Rätt d. 8 dennes. Någon widare nplys
ning än förut »vinnes ictc af detta Protokoll; men for
horet utmärker sig i öfrigt genom en witz egenhet i
Frih. Dödens swar, som gör der hela temligen pikant
för Läsaren. Sadana äro t. ex. följande frågor:
Fr. För hwilket ändamal har Baronen företagit
resan fran Baden till Paris (ar 1825)?
Sw. För att "se, höra och lära.
"
Fr. Då Baronen enligt sitt förnt gjorda erkän
nande, ar 1829 träffat Prins Gustaf, hwarom hand
lade samtalet?
Sw. Om wackert wäder och wackra ställen.
Fr. Hwarför undwek ej Baronen, att med Prin
sen iiUata sig i samtal?
Sw.
"Emedan det hade warit ohöfligt.
"
Baronen har i öfrigt wid detta förhör berättat
att han ofta burit Prins Gustaf pa sina armar under
desi barndom; att hans resor till Tyffland ffett aren
1805, 1806, 1807, 1809, 1813, 1815 eller 16; 1825,
27, 29, 30 och detta ar; att anledningen till resorna
wanligen warit Baronens nöje, hwarmed han förenat
sma affärer och derföre merändels ställt sina resor sa,
att han besökt Leipziger-mestan; att han isynnerhet emot
tagit understöd af en Grefwe v. Pfaffenhofen, en rik
och hederlig man, som Baronen warit i tillfälle att
warda under dest sjukdom a en resa; att Baron, pa
tillsägelse att upgifwa namnet pa en "förnäm dame,
"
som han, enligt anteckning i sin dagbok, besökt i Ba
den, samt pa fragan om detta warit f. d. Drottningen,
förklarat, att det hade warit en mycket förnäm dame,
men att han undandrog sig upgifwa namnet, emedan,
om man hade haft något golanteri, sa borde man ej
yppa sa dant; att Baronen, under sin resa i ar, träf
fat atffilliga personer af handtwerksklajzen, som med
erkänsla och rörelse omtalat för Baronen, huru de blif
wit med smärre summor hulpne och understödde af f. d.
Kongl. Familjen; äfwen att Baronen aldrig förmärkt
Baron v. Vegesack hysa någon känsta för f. d. Kongl.
Familjen m. m. Frih. v. Duben yttrade äfwen wid
detta förhör, att om H. M. Konuugen wille hädanef
ter draga försorg om hans familj, sa ffulle det wara
honom sjelf likgiltigt, om han i all sin lifstid qwar
hölles i häckte.
Nagra motsägelser till tiden mellan flaa wid för-
höret gjorda »pgiftcr o-h inn«hnll«t af d>>n bland han-i
papper funna dagbok, förklarade Baronen sa, att an
teckningarna blifwit förda pa lösa lappar, och derefter
möjligen i oriktig ordning införda i dagboken.
Atrikes Mziveter.
Wi meddela utur den sist ankomna Tyffa posten
följande underrättelser för wara läsare.
Tidningsbladen i Paris äro upfyllda med olika
bedömanden angående de» sista ministerförändringen i
Frankrike, dock förena sig de flesta uti art se densam- '
ma nr en mörk synpunkt, och wi måste uprikrigt be-
_
känna, att wi äro färdige att betrakta den fran sam-*
*
ma sida. Besynnerligt nog hafwa de ultra-carlistiffa
tidningarne, särdeles en Quotidienne m. fl., gjort
chorus med de liberala journalerne, och tala om denna
förändring i en fastig lon. Den wärsta utaf alla är
den hittills såsom moderat ansedda Temps, som till
och nied gar sä långt, art den will förespå en ny re
wolution. Messager pastar, att ingenting kau närma
re jemföras dermed, än ministerförändringen af d. 8
Ang. 1829, da Polignacffa kabinettet bildades, och drar
deraf sina sintsatser. Emellertid har den nye Conscillee
presidenten Soult utfärdat ett cirkulair till de högsta
aucteriteterne i prowinserne, deruti han för ett högst
kraftigt sprak, förklarar, att han ernar följa Perierffa
systemet, bibehålla ordningen med största stränghet inom
och freden utom landet, stödd pa en talrik och tillgif
wen arms, samt framför allt göra ett siut pa oord
ningarne i de westra prowinserne. Äfwen har ministe-

Sida 2

ren, genast wid sitt bildande, upträdt högst eftertryck
ligt, da den, genom en crearivn af icke mindre än 59
Pairer försäkrat sig om majoriteten i pairskammaren.
De libcrala deputerade samlas i Paris, för att öfwer
enekomma om planer för den nya setzionen och flere
^»fwerstar för Pariser-nationalgardct hafwa tagit af
ffed. Högste befälhafwaren Marffalken Grefwe Lobau
säges ärna göra detsamma.
— Fran England inga andra nyheter af wigt, än
2:ne protokoller fran konferensen, af hwilka det fedna
re, eller N:o 72, hufwudsakligen innehåller: att sa län
ge Holland ej ingar va upgörande af den Belgiffa fra
gan, ffall Belgien, fr8n och med d. 1 Januari 1832
wara befriad fran utbetalningen af de 8 millioner gul
den, som detta rike bliswit Zlaggdt att ärligen utbeta
la, såsom räntor a gemensamma Nederländffa stats
ffulden, och desiutom fr8n ock med d. 15 October, i
hwarje wecka, Holland till Belgien utgifwa 1 mtl
lion gulden såsom plikt, till detz saken blir afstutad.
De nordiffa plenipotentiairerne hafwa dock, i afseende
pa summornes storlek, förbehållit sig närmare instruk»
tioners införwäntande fran sina Resp. hof och den Fran
ffe har förklarat, att en fransyff armee, i anseende till
den snart inträffande swära årstiden, m8ste inrycka i
Belgien.
— I Portugal star ännu allt p8 gamla foten,
men D. Pedro erhåller dagligen förstärkningar. Något
nytt anfall sedan d. 23 Sept. afhöres icke.
— Stämningen i Belgien är högst krigiff och den
5 Oct. lära depescher bliswit sände till Ambassadören
i London, hwarigenom han bliswit förbjuden, att län
gre direct tmderhandla med Holland. Äfwen har Bel
gissa regeringen yrkat, alt conferencen genast matte
afgöra stridsfrågan och uppfylla fördraget af den 15
Nov., emedan annars Belgien sj-lf »rnar genom twangs
medel sadant utwerka. Pa flera orter inom Belgien
har den krigiffa andan äfwen gifwit sig luft, genom
folksamlingar, patriotiska sånger och skrik pa kriget.
— Fran Spanien berättas, att den nu tillfriskna
de Kungen är bade ledsen och ond öfwer det half-offi
ciella tillkännagifwandet om hans död i Moniteurcn,
men deremot har han fattat större tillgifwenhet för
Don Miguel i följd af den uppmärksamhet och det
innerliga deltagande, h,varmed han wid alla tillfällen
gjort sig underrättad om sin höge frändes tillstånd.
Den i Spanien inträffade Minister-förändring lärer
ej wara sa liberal som i början påstods och den nya
Presidenten H:r Zea Permudez har en särdeles anti
pathi mot Frankrike.
Den höga Porten ståf p8 en swag, bräcklig
och ramlande grundwal. Sultan wakar pa en vulkan
och kan swarligen räddas. Ibrahim Pascha stod wid
sista underrättelsens afgang i hjertat af mindre Asien,
endast tjugufem militair-etapper fran Constantinopel,
der han troddes inträffa inom Sept. manads utgång.
Mehemed Pascha höll nu ej mera
. sina planer hemli
ga; de best» deruti, att, sedan Ibrahim Pascha int8
gat i Constantinopel ffall Sultan assättas och hans
äldste son upphöjas p8 thronen under Mehemed Alis
förmynderskap och rcgentffap. Under tiden spelar den
ne öppet en Sultans vol och tillsätter Paschar för stä
der och provinser som ännu ej äro eröfrade.
— I staden Zn ai m i Mähren med omkring 8000
inwanare och som ligger pa en betydlig höjd, har
^
cho
leran natten till den 10 Aug. utbrustit med en sadan
häftighet, att 400 personer p
°Zen gang insjuknat och
pa 3 dagar hade 400 dödt samt inom 3 »veckor 700.
Plötsligt upphörde den i medlet af Sept. med ett
starkt affwäder. Dagen före utbrottet war owanligt
het. En linneblekare i nejden af staden hade om mor
gonen den 10, sedan en dimma förswunnit, pa sina
wäfwar warsnat en rödgul ockerartad substans, som
genom ingen twättning kunde urtagas. I em ren war
obeffriflig. Läkare, Prester och alla som konnno i be
röring med de sjuka omkommo; ty hwar och en bar
det dödande giftet inom sig, som genom luften i sjuk
rummen fullkomligt utbildades. Post.verket war ut
dödt och i flere dagar for man omkring och förbi den
förpestade staden.
Wonstcn att skiljas.
^
(Utur Leopolds Schcfer's "Griechische Reise").
Skiljsmätzans stund war förbi. Jag wipte hon satt uti
hyddan,
Intet hon s!ig af mig, — jag i inbillningen, siig
Alt hos henne. Jag wijjte hon led; jag gret och hon
äfwen!
Hjertat sade mig det, kärlekens sprak det förstår!
Ofwergifwen hon war, da wi ffiljts; blott ffiljas det hette
Och re'n bort war jag ryckt — lugnet ined mig
hade flytt.
Derföre blödde milt hjerta ännu och blödde ock hennes.
EroS, tröstande, da kom och sade till mig:
"Wänd wid aftonens roseuffen tre gånger tillbaka,
"Smyg i hyddan dig in, sakta till henne fram.
"Mellertid gar jag ned och hindrar ffeppet att segla
"Intill den fjärde natt! —Trösta du henne! och
ffiljs
"Se'n, ty lugnare di? hon blir, du lugnare ffädar
"Da till Ionien han, och till din återkomst
"Blir jag hos henne qwar; under njutningen lär att
försaka,
"Lär att njuta ocks? under försakelsens stund.
"
Och wid aftonens rosensken jag wände tillbaka,
Smög i hyddan mig in, sakta till henne fram.
Och
"hon lag och suckade!"
— Jag ock suc
kade. — Hon da
Hastigt spratt upp, och sag, famnade genast mig,
Som en förlorad sak man famnar, och sorgliga tåren
Byttes i ögat straxt ack! till en glädjens l8r!
Fröjd blef da hennes sorg; och huldt de swäfwade begge
Blandade i hennes blick, glänsande himmelfft ffön.
Sä man smyckas af solen, ser det flyende molnet,
Medan det dryper ännu, regnbagen glänser derpä.
Men med den andra gryningen jag mig ffitjde 8nyo;
Da blott stilla hon gret, wille halla mig qwar,
Tryckte de heta kinderne djupt i kortzade händer;
När den ewiga duk winkade, borta jag war!
Dock wid aftonens purpurffen jag wände tillbaka,
Smög i hyddan mig in, sakta till henne fram.
Och.
"hon sall och sjöng!"
— och sjungande
swarte jag henne;
Halftförundrad och halftwredgad han kysste mig t>8
Men med den tredje gryningen jag mig ffiljde 8nyo
Dch hon följde mig at, hörde pa Lärkan re'n!
"Tag mig med!" hon längtande sade och tänkte pZ
fjärran;
Halft jag lofwade det, glad at kärlekens list.
Dock wid aftonens Crocusffen jag wände tillbaka,
Smög i hyddan mig in, sakta till henne fram.

Sida 3

Och..
"hon stod, arbetade lugnt!"
— DA jag
närmare trädde,
Log bon wönlrgt at mia, rätte mig stilla sin hand!
Sa kom fjerde gryningen; da jag slutligen ffiljdes
Och om wäder och wind talte i lugn wi da.
Lugn war k »si en och lugn omfamningen, tröstande sade
Hennes öga till mig: o sa farwäl! farwäl!
Da jag wande cj mer tillbaka; jag sag henne lugnad.
Skiljsmätza! smärtan af dig, gäckade kärleken bort.
Rbg.
Spcfifafiel.
Pä härwarande Theater, i morgon Söndag, för ?:dra
gängen: Det le fw ande Spöket, Comcdie i! 3 Arter;
derefter: Educations-Rädet, Comcdie i 1 Act. Spek
taklet börjas kl. 6 och slutas omkring kl. 9.
Tillkännagifves, ;ilt Råd- och Handels
mannen I). Ci. Elgerii älskade maka, Fru Ca
roi.ika Ei.isabeth Elgerus, född Cnatlingius,
stilla atled d. 27 Oct., kl. half till 2 f. in.,
uti en ålder af A5 år och 2 månader.
Alla de, som ännu icke uttagit deras flyttnings-attester
ifrån Norrköpings Stads-Församling, äga att för detta än
damal infinna sig i Prosthuset nästa Onsdag d. 31 dennes,
kl. hals till g faemidd., förfedde med Husböndirs fräjdbetyg
och, i fall de förut till Församlingen inflyttat, deras hit
medförde Prcstdewis.
De Personer, hwilka denna Höst till Norrköpings Stads
Församling inflyttat, äga, att pä ncdanstäcnde dagar och
timmar, infinna sig i Prosthuset, för att deras Prestbetyg
uppwisa; hwarwid böra medhafwas Husbondes antagnings
bcwis, och, af alla ifrån landet eller andra städer inkomna,
behörigt Läkare-betyg, nemligen:
Frän Strandqwarteret, Onsdagen d. 31 dennes, kl.
Nio (9) förmiddagen.
Frän Nordanq »varteret, samma dag, kl. Twä (2) ef
termiddage».
Fran Da
.hlsqwarteret, Thorsdagen d. 1 Novemb. kl.
Ätta (8) förmiddagen, och
Frän Bergsqwarteret, samma dag, kl. Ellofwa (11)
förmiddagen.
Norrköping d. 26 Oct. 1832. Nils Jac. Anjou.
Enligt redan i laga tid ffebb pälysning, warder Män
dagen den 29 dennes kl. 10 f. m., den Allmänna Anders
niätzo-Socknestämman med Norrköpings Stads-församling
hällen; hwarwid följande ämnen förekomma: t:o Revisorer
nes öfwer 1831 ars Kyrkoräkenfiaper utlakande företes, och
de beslut fattas, som deraf föranledas kunna. 2:o Wäljas
Revisorer öfwer Fattigwärdens sednast afflutade Räkenskaper.
3:o Hcmstäiles, huruwida något ombyte mafle, ibland All»
mose-Directionens Herrar Ledamöter. 4:o Om fortfarande
af Söndagsskolan för flickor. 5:o Slutligt afgörande af det
sedan sistl. Maj-Socknestämma uppffjutna ärende, och 6:0
(Pä särflild begäran af en röstägande Ledamot) frägan
om lösbänkarnes borttagande i Kyrkan. Norrköping den 23
Oct. 1832. Jac. Anjou.
S:t Johannis Församlings Ledamöter behaga päminna sig
den till Tisdagen den 30:be dennes kl. 10 f. m. utlysta Anders
mästo-Socknestämman, rörande följande ämnen: l:o Den regle
ring med Fattigwärden, somförewarande omständigheterpäkal
la. 2:o Huruwida sammanskottet till Orgelwerksfondenäf
iven för detta är bör fortfara. 3:o Om sättet, att med nö
dig stängsel förse den del af Begrafningsplatsen, som ännu
icke hunnit mcd stenmur omgärdas. 4:o Undersökning om
olagliga inflyttningar ägt rum. 5:ct Den utwalda Commit
teens Förflag till Pastors-lönens af Församlingen reglering,
framlägges till pröfning och afgörande. Norrköping den 23
Lct. 1832. Zeils Jac. Anjou.
S:t Hedvigs Församlings Ledamöter anmodas att Man
dagen d. 12:te November kl. 10 förmiddagen sammanträda i
Sacristian till allmän Socknestämma, dä jemte åtskilliga an
dra ämnen äswen förekommer till öfwerläggning en af S:t
Olai Församling wäckt fräga om förmenta rättigheter till
wiKa afgifter från Hedvigs Församling.
Kungörelser:
Dä numera Ansökningstiden till lediga Stads - Phystci
tjensten här i staden är tilländalupcn, och wal således bör
ske, för samma tjensts äterbesättande, hwilket stall sörrät
tas genom Electorcr, som utses 10 af Magistraten, 10 af
öfrige Ståndspersoner i staden, 20 af Handels-Societetcn och
20 af Handtwerks-Societetcn; sä far Magistraten härmc
delst kalla stadens Resp. Ståndspersoner, att Lördagen den
3:dje nästinstundande Nov., kl. 11 förmiddagen, samman»
träda inför Magistraten, här ä Radhuset, för att sig emel
lan utse det här förutnämnde antal Electorer af denna
ClaH; warande Handels- och Handtwerks-Societeternc ser
ffildt anmodade, att wal i bitta afseende inom sig anställa.
Norrköpings Radhus den 20 Oct. 1832.
Borgmästare och Räd.
Handtwerks-Societetens Herrar Ledamöter behagade
sammanträda pä Stadshuset nästa Tisdag d. 30 dennes, kl.
9 f. m., för att bland sig utse Electorer till det här före
stående Stads-Phystci-wal. Norrköping d. 26 Oct. 1832.
Pä Handtwerks-Societetens wägnar.
C. M. Wetterling.
G. M. Nordström.
Auction:
I Ast. Borgmästaren och Riddaren von Ackcrns Arswin
gars Gärd i Strand-Qwarteret, Qwadraten Bron, för
säljes genom offentlig Auclion Fredagen den 2 Rov. frän kl.
9 förmiddagen allehanda wälbehällen lösegendom af Guld,
flere hundrade lod Silfwer, Tenn, Koppar, Malm och Mes
sing, Jern- och Blecksaker, äkta och oäkta Porccllaine flipa
de och ritade Glas, goda Sängkläder och Linnekläder, bättre
Gångkläder, Meubler och Husgeråd, förgylda Bord mei>
Porphyr och MarmorMfwor, mycket goda Wäggur, Ljus
kronor, Mahognybord, en Mangel, silfwerbcflagna Sjö
flumspipor, Sommar- och Winter-Äkdon, Selar och Sadlar,
m. m. Norrköping afStadensAuctionskammare d. 18 Ork. 1832.
^
Pä den redan kungjorda Auction efter Borgmästaren».
Ackern, som förrättas d. 2 instundande November, kommer
äswen att försäljas, en samling böcker i lagsarenheten och an
dre wetenskaper. Rorrtöping af Stadens Auktionskammar?
d. 25 October 1832.
Mändagen den 29 och Tisdagen ben 30 innewarande
Oct. mänad försäljes genom öppen och friwkllig Auction wi!>
Brinks Gästgifwaregård en wälbehällen lösöreegendom, inne
hällande Guld, Silfwer, Koppar, Meubler dels af Mahog»
ny och dels af ek, bestående af Cheffogn!erer,Dragki
'stor,Bvrd,
Stolar, Sängar och Soffor, Wäggur
^
med foderal, Glas
och Porccllaine, Skjutgewär, Kör- och Åkerredskap, Seldon»
en modern HoUstenare, ett Souflettsäte, Spsnnmälslärar, en
större Wägbalance med wigter, en Bät och 2 Ökstockar,
Fiffrcdffap, en Smedja med Smedjeredffap, 4 Kor, S
Ungnöt, 6 Srvin med mera. Wid samma tillfälle förekom»
ma lill försäljning ett parti äldre och yngre sinulliga Engel
ska far af äkta South down-Racen, samt en mängd beredda
Kalf- och Färflinn. Säkre och kände inropare lemnas an
ständ med betalningen till den 1 Febr. 1833. Men osäkre
mäste antingen genast betala eller ock ställa borgen innan
waran afhämtas. Älfwestad den 25 Oct. 1832.
Ester anmodan, Gust. Ad. Mekzen.
Mändagen b. 5 November frän kl. 11 förmiddagen för
säljes genom öppen Auction wid Gusums Bruk en Koppar
Bränwins-Panna om 20 kannors rymd med Koppar-mäff
wärmare och Imkylare, 2:ne st. om 40 kannors bito med
Imkylare, en Kopparpanna om 65 kannors rymd, en Kop
par-Brännwins-Panna om 50 kannor med Hatt och Pipor,
en JerNpanna om 200 kannors rymd, famt flera större och
mindre jernbandade Kar, Kylfat, Fastager, Posatoes-qwar
nar m. m., hwilket allt är i godt ständ. Med betalningen
fäs anständ till den 14 nästk. Mars. Osäkra betala genast.
Böcker till salu:
I Län-Bibliotheket: Beckers W e rlb shi st ori a?X

Sida 4

Bandet 1> 2 & 3'bje hast. pS ord. pap. 1: 24, dito pafast
xap., 2 R:dr; Rva Noveller af Joh. Schopenhauer,
(1 Dcn wackra Judinnan i 2 Biunnsgästerne) 40 si.; För
sök till beswarar.de af srägan: kan en reform med Clereciet
och desi Löningssätt nud rättwisa företagas och med allmän
riytta utföras^ — 16 si. ; Lectur i Regnwädcr eller
Samling af 3<K) nya Anekdoter, 1 R:dr; Orphaea,
Samling af walda Sängstyckcn med accompagnement af
Guitarre, 1:sta häftet, 2R:drb:co; Laura, Erotiska Sän
ger af B. v. Beskow, satte i musik af Boman, 1 R:dr,
allt b:to.
Hos Bokbindaren Lysen: Om Swenska Skolwäscndet,
cller Elcmentar-Skolan, en skrift tillcgnad Sweriges yngre
prestcrflap, af en Kyrkoherde frän Skäne, t: 16 i Om un
derivisningswerkens Reform, af And. Fryxell, 16 si.; Psal
»nodikon, 16 si.; Anwisning till Handgewärens kännedom,
ivard och iständsättande, 2: 16; Anwisning till Skjutkonsten
nied handgewär, 2 R:dr; Om beskattningens grunder i
Swerige, af Björnstjerna, 2: 16, allt b:co.
Hos Bokbindaren Lysen: Pasiions-Predikningar af C.
P. Hagberg, 4 delar, 4 R:dr; Höginäsio-Predikningar, 2:ne
delar i wälffa band, 5: 40, t pappersband, 5: 8; Drycken
skåpens orsaker, beskaffenhet och följder. Predikan pä 2:dra
Söndagen i Adventet, af Fredrik Rädberg, 4 si.; Profpre
dikan uti S:t Elara Kyrka i Stockholm, 3:dje Sönd. efter
Hel, Tresaldighets-Dag 1832 af Prof. Ebcrfuin, 8 si., allt b:co.
Till salu:
Uti Ingenieur Fallks gärd sinnes Hwitkäl, Kålrötter,
Morötter, Nödbetor, samt Lök till salu.
(Loda Äpplen hos Juringius wid Wästzöthegatan, äfwen
flere dimensioner fönsterglas samt diverse marmorarbeten
till brukspris.
Frista Citroner hos I. Ringborg.
Uti Hesielgrenska boden pä Wester, enkel och dubbel bom
ullsivadd, gcnom Joh. Fr. Linden.
Ett hundrade tunnor potates till 2 R:drR:gs tunnan.
Anwisning hwarest den sär hämtas lcmnar
C. I. Lindblad.
Nästa Onsdag inkommer till sal» pä Gamla torger cn
oxe, pasiande till flagt eller dragning.
Wärhalm hes I. Törnell pä Drottninggatan.
Hos undertecknad säljes god potates och hwitkäl, samt 11
stycken Skälhudar. Söderberg, Traktör.
Spillning. Stället nämnes pä boktryckeriet.
Friff Hummer och Ostron, sa i hela träd som mindre
parti försäljes i H:r A. Lundgrens bod wid Söder tull, ge
nom H. I. Ljungberg.
Äscundas att köpa:
En kanna söt mjölk ästundas dagligen att fä köpas.
Stället namnes pä boktryckeriet.
En gödd galt tillslagt. Köparen nämncspä boktryckeriet.
Den, som har att astäta nägra tolfterwäl torra furu
bräder och plank, sär anwisning pä köpare af Gust. Eric
Gylling.
Till plantering nu i höst ästundas 10 a 12 st. högsta»»»
miga och med wackra kronor försedda poplar. Underrättelse
om köparen fäs hos Herr Handelsman Gust. Eric Gylling.
Tryckt eller skrifwit hwitt maculatur afP. G. Cellbom.
En soffa, helst med tagelmadrasi. Köparens adrcsi fäs
pä boktryckeriet.
En Chiffognier, samt sängkläder för cn enmanssäng, ä«
stundas hyra cller köpa. Underrättelse säs pä boktryckeriet.
I tjenst 8 s t u n d a i:
En ung hygglig flicka, kan fä cn nätt uppasinings-tjenst
att gä till och frän ett par timmar om dagen. Adrcsi pä
boktryckeriet.
En Spolgosie kan nu genast fä arbete mot en R:dr och
36 si. i weckan. Adresi pä boktryckeriet.
En gosie on» 16 eller 17 är, som har fallenhet att lära
Sadelmakareprcfesiion; underrättelse fäs pä boktryckeriet.
En stadgad piga eller enka, som kan sorestä ett mindre
bushåll, anmäle sig pä adresi-kontoret, en trappa upp, uti
Smeds-enkan Kindgrens gärd pä norr.
En trogen, willig och beskedlig flicka cller piga, kan ge
nast fä god och lätt tjenst; underrättelse fäs pä boktryckeriet.
Förloradt:
För tillrättaffassandet af twä hönskycklingar, swarta till
färgen (och af Spansk race) hwilka frän ägaren bortgått b.
19 eller 20 d:s betalas cn R:dr b:co. Adrcsi pä boktryckeriet.
Den 4 Oct. förloradcs emellan f. d. Eggcffa gärden och
Waktmästaren Österholms logie, cn snusdosa af Eng. Papp,
och pä locket stod A. T. W., samt i botten war cn penning af
Gustaf III. Den som denna dosa upphittadl, torde inlem
na den hos sistnämnde person mot vedergällning.
Wid Gamla rorget, är natten emellan dcn 22 och 23,
gcnom inbrott pä en wind, för en mindre bemedlad bort
stulit följande - Ert Lisp. färkött, torrt bröd efter cn half
tunna råg, en päfe med sina korngryn, cn dito med fint
mjöl. Wid ncdgäendct har tjufwen tagit cn annan wäg och
lemnat 2:ne dörrar öppna. Om nägon kan upptäcka detta
nidingsbrott och derom lemna underrättelse i Fiskals-Con
toret, undfäe hederlig »vedergällning.
Under gäendet i frän Wester Storgata, Kransportgatan
nedät Holmbron till Westgöthegatan, förlorades en serviett,
märkt med S. W., som den rättsinnige torde mot weder
gällning äterlemna pä boktryckeriet.
Pä ett misitänkt sätt har en TapetbårdruLe blifwit för
lorad, som föreställer ett grönt drapperi, prydt med hwita
blommor; det gröna liknar kläde. Om nägon har upphit
tadt eller kan gifwa upplysning härom, har han att undtä he
derlig »vedergällning dä anmälan göres pä boktryckeriet.
Förleden Onsdag den 24 dennes bortstals utur ett hus
i Östantill 2:ne stycken Silfwcr-Theskcdar, märkte med I.
K. och Guldsmeden Wejs' namnstämpel. Den som upptäcker
tjufwen eller det stulna, undfår hederlig »vedergällning, dä
anmälan göres pä boktryckeriet.
Mändagen d. 22 dennes, förloradcs emellan Dahlsqwarn
och Skomakaren Herr Tcrnells gärd, en sedelbok med inne
liggande 11 R:dr R:gs, samt ett par qvitterade räkningar
och ett bref; den rättsinnige som derca uphittat, torde mot
wedergällning anmäla sig pä boktryckeriet.
Diverse:
Undertecknad, som under sitt »vista-nde härstädes ämnar
börja en dansunderivisning med moderna steg, far härmed
anhålla att de som önska begagna sig deraf, täcktes medför
sta anmäla sig i mitt logie hos Kamereraren Olsen pä Drott
ninggatan. Sä snart ätta elever anmält sig, börjas under
»visningen. Norrköping dcn 26 Oet. 1332. Th. Hedin.
Ardets-karlar soin kunna uppsätta sten-gärdesgärdar,
erhålla förtjenst för längre tid, om de anmäla sig hos In
spector Andersion wid Almsta Herregård.
Grundelig underwisning på GJuiUm och Lutha med
sang, samt Fransyskan, erhälles, dä man anmäler sig alla
förmiddagar uri Herr Handelsinan Elchelsions mindre gärd
wid torget, dörren till »venster pä nedra botten.
Den herrn, som förleden Sept. månad af mig på öppet
köp tog en ringklocka, tyckes nu haft tid att befluta, antin
gen desi bibehållande eller återställande; hwarom icke, önskas
att det måtte ske, ju förr desi heldre. Klockgjut. Ömans E.ika.
Undertecknad har flyttat uti Snickar Stridbrrgs gård
pä Dragsgatan, och haller till salu allt hwad till Bryggeri»
rörelse hörer.
A. Egge.
Skepps -Un der rätte lscr:
Ångfartyget Ormen Långe afgår
härifrån till Stockholm Tisdagen d.
30 Oct., kl. 7 på morgon. Fragt
gods och wagnar mäste wara om
bord till Mändagsmiddagen.
_
Wi
dare underrättelse erhälles hos Fr. Wellenius.
Ängfartyget Rosen afgår nästa Mändag kl. 7 pä »nor
gonen med fragtgods och pasiagerare till Stockholin. Wida
re underrättelse erhälles hos undertecknad. Fr. Wellenius.
Ängfartyget N o r r kö p i n g afgår härifrän Fredagen
dcn 2 Nov. kl. 7 pä morgonen till Stockholm. Fragtgods
och wagnar »näste wara om bord till Thorsdags inidd. Wi
dare underrättelse erhälles hos undertecknad. Fr. Wellenius.
Ankominen: E. G. Orelgreu frän Stockholm med diverse.
Under lastning: A. Äström till Gefle, E. G. Oxelgren
till Stockholin, E. Kullander till Stettin.
Afgängne: A. T. Renberg, I. Lindholm med spannemål
och diverse till Stockholm, I. Häkansion »ned diverse till
Carlshamn, I. Smidt »ned diverse till Malmö.
Adolph Fredrir-RaamsEnka.