Norrköpings Tidningar Onsdagen den 31 Oktober 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1832-10-31
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1832-10-31
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1832-10-31
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1832-10-31
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 31 Oktober 1832

Sida 1

OnsdAgen
d. 31 Octoder.
Inrikes Kziheter.
S t o ckh olm, d. 77 Ott.
, . .
H. M. Drottningen samc D. D. K. K. H. H.
Kronprinsen och Kronprmsestan hedrade med Deras
närwaro Harmonista SällstapetS sammankomst pa Sto
ra Börssalen ncistl. Thorsdag, hwarmid npfördes Ou
verture till Trollfiöjte», Metza af Beethoven samt en
piaiio-komposicivn af Hertz, utförd af H:r Möller fran
Skottland.
— Det lärer numera wara fullkomligt säkert, att
Kongl. Swea Hof-Rätt, wid pröfningen af tryckfri
hetsmalet emot tidningen Swen ske Medborgaren,
faststalt Käinncrs-Rättens Urstag och dömt Kapten No
senqwist af Akershult till urbota answar af sex ma
naders fästning.
D. 29
^
Okt.: Ett ark Protokoll i Högmålet medföl
jer i dag ater Post- och Inrikes tidningen, och lemnar,
i afs. pa Frih. v. VegesackS förut omnämnda erkän
nande att hafwa samtalat med Prins Gustaf, att Ba
ronen pa tillfrågan "om han ej wid något föregående
tillfälle erkänt, att han under sitt mistande i Wien ar
1L29 haft samtal med Prinsen, samc lofwat, att ej
för framtiden ställa sig i kommunikation med honom,
"
efter någon stunds betänkande yttrat, att han wid ett
tiilfällc ar .1829, da, efter återkomsten till Stockholm,
redogörelse för resan blifwit af honom lemnad, med
gifwit, det han i Wien närmat sig till Prins Gustaf,
och med honom haft ett samtal, dock ej i Prinsens hem
wist. Han hade da för Prinsen tillkäunagifwit sin ön
stan att bli <mstä!ld i Östcvrifist tjenst, och anhållit ont
Prinsens förord dertill; men som något löfte icke er
hallitS, hade han ej gjort widare försök eller anmält
sig hos någon i samma ändamål. Ingen fraga eller
uplysning förekommer om den nytznämnde "redogörel
sen"
, eller inför hwilken den blifwit lemnad. För öf
rigt innehåller Protokollet icke något af intresse,
— Dagligt Allehanda fortsätter i dag redogörelsen
för H:rr Revisorers diskugion i frågan om depositis
nernas beräkning till bestämmande af sedelstocken. Man
inhämtar deraf, att H:r Domprosten Henrlin warit
den som förestagit kontrapropositionen, hwilken tydde
derpå, att något afdrag utöfwer summan 2,400,000
R:dr borde fa beraknas endast i det fall,
'att Banko¬
fullmäktige, efter noggrannaste pröfning,
" finna, det
depositionernas medeltal under loppet af en längre tid,
enligt största sannolikhet, fortfarande, sa wäl inman
silfwerutwexlingens början, som efter denna tid, komme
att utgöra ett högre belopp än hwad R. Ständer i
medeltal beräknat, Hr Domprostens mening delades af
Hut Hisiuger, Cederschjöld, Frih. Palmstjerna, H:rr
Billingdahl, Engström och Hasselroth. Hrr Professor
Cederschjöld har beledsagat sitt yttrande med en gene
rel framställning utaf realisationens nytta, hwaraf
wi anse följa-.be förtjent att ordagrannt meddelas:
"Alltid har man trott sig finna tidpunkten till reali
sationens söretagande ännu icke wara inne. Det wo
re besynnerligt, om Swerige, under sredens djupaste
lugn, icke stulle pa sa lang tid någon gang hafwa be
funnit sig i tillstånd att kunna företaga en realisation,
och det är lika besynnerligt, samt i manga afseende»
högst märkwärdigt, att Swenffa folket har sa länge
kunnat wara i saknad af wyotz en saknad hwarmed för
modligen intet annat folk stolat tåligt lata sig nöja.
Mynt är en mätare för warors wärde, likasom al
nen är mätaren för dcras längd och wigterne för de
raS tyngd. Men hwad säkerhet fmneS i handel och
wandel, så länge ingen säker wärdemätare finnes, u
tan den är föränderlighet underkastad fran den ena da
gen till den andra? Huru stulle det ga om alnen och
marken woro lika föränderliga? Och wärdemätarens för
änderlighet är icke mindre menlig, än längd- och tyngd
mattens skulle wara. Jag talar ej om den handel, som
just bygger sitt hopp om winst på wärdenas föränder
lighet. Detta är icke handel, utan egentligen spel. Sa
förhöll det sig t. ex. med en stor del af de handelsaffä
rer om bränwin, som icke länge sedan blefwo upgjor
de.
" "En Ledamot har yttrat, att i samma stund ut
wexlingen börjades, stulle Pri vat-Ba nker sannolikt
komma att bilda sig. Men just detta anses ju i all
mänhet önstwärdt; och tyckeS salunda snarare wara ett
stäl för än mot Realisationen. Ehuru dessa betraktel
ser egentligen icke höra till Revisorernas åligganden,
har jag iikwäl trott mig böra »vidröra dem, för att sö
ka, om möjligt wore, minsta de intryck, som de förut
gjorde mörka förespeglingarne hos mången kunde haf»
wa åstadkommit.
" I afseende på formen för Reviso-

Sida 2

rernes utlåtande har klifwit bcstittadt, att detsamma
hwarkcn ssulle kallas rad eller föreskrift, utan "ett
a Bankofullmäktiges framställningar meddclavt swar.
"
(Stockh. Aft. Bl.)
Helsing b org.
Tivänne besiag hafwa nyligen blifwit »verkställde
i trakten häromkring.^
Det ena d. 18 dennes, genom
husvisitation hos en Äbo i Ansas by, af extra ordin,
kustuppsyningsmannen P. Fagerberg, 8 en packe, in
nehallande diverse tyger; och det andra, d. 19 i denna
manad p8 aftonen, af styrmannen A. Berg, anställd
ivid karantäns-bewakningen, samt kustuppsyniligsman
nen Lundqwist, under patrullering till lands emellan
Grafwarne och Hittarp, a 2:ne packor samt 2 större
och 1 mindre fjerding, hwilka funnits wid stranden och
blifwit lossade fran en bat, som, wid patrullens an
komst, med skyndsamhet begaf sig till sjös. Atstillige
personer, som tycktes haft befattning med loszmngen,
woro synlige pa afstand, men togo alla, Sa de efter
sattes, till flykten och kunde icke upphinnas. De an
hållne warorne samt de personer, som hade befattning
med forslingen deraf till Helsingborg, blefwo genast
ställde unbcv stadgad karantänsbehandling.
Götheborg, d. 21 Lctobcr.
I anseende till CholeranS utbrott i Norrige, lä
rer Kongl. Qnarantains-Commissionen härstädes haf
wa beflutat, att genast lata inrätta en provisionel O.ua
rantaines-anstakt i trakten af Strömstad för mindre ba
tar, kommande fran Norrige och för hwilka det skulle
blifwa alltför betungande och swart att asga till Känsö.
M a r st r a n d, d. 2t) Oct.
Första? sillfangstm denna höst lärer skett förliden
wecka i TjörnS Härad, »ära wid Klädesholmen. Fång
sten bestod af sakallad Skarpsill (en bättre sort småsill),
och ehuru den endast utgjorde omkring 3 T:r, säl
deö den dock for 45 R:dr R:gs och en kanna brän
win. Ett ock annat försök sedermera har slagit ungefär
ligen lika ut, me» stor sill har ej förnummits.
Jönköping, d. 27 Oetober.
Länsstyrelsens 3:dje berättelse om Krswäxten i Lä
net, asgick d. 23 dcnncs till Stats-Contorct. Den in
»ehaller det p8 officiella rapporter och cnstilta under
rättelser grundade omdöme, att Sädesgrödan,
"ehuru i
witza trakter af Länet mindre »väl mognad och bergad,
blifwit till quantiteten sa ymnig, att de wanliga ladu«
g8rdshusen pa flere ställen warit för tranga att den rym
ma, i följd hwaraf ögat fägnas af den här i orten o
wanliga anblick af sädesstackar utanför husen;" att sä
desgrödan således,
"med ett ord bör nämnas för God;"
att höfangsten öfwerallt blifwit ringare än i wanliga
Lrgangar, men att det blifwande öfwerflödiga halmfo
öret v fullt matt ersätter dcn möjliga bristen pa. hö;
att Lin (som i Norra och Södra Wedbo samt Ostra
Härader, utgör en betydlig exportartikel), blifwit ym
nigt,. långt och frodigt, sa att bättre Linfförd pa flere
ar icke erhållits; att Potäterne, som genom dcn tidigt
inträffade frosten stannade i »växten, blifwit sma, gif
wa mindre än.
man före medlet af September hoppa
des; att de i Ostra Härad icke gifwa mer än 4:de och
i Ostbo icke öfwer 6:te kornet; men att jordfrukter i
öfrigt blifwit wackra. I afseende pa afkastningen up
gifwes följande resultatcr efter anställd proftröffning:
Hwete och Rag förmodas i Tweta, Mo och Wista Ha
rader gifwa 5:te, 6;te eller 7:de kornet. Rågen i Öst
bo L:de a 9:de, i Ostra och Westra 2tte
.
och i N. och
n
n
a
S. Dcbbo swasi.
afkastning, men W"
rsäd deremot ym
nig: i Östbo, Ostra och Wästra Härader titte a 7:de
kornet.
Wadstena b. 27 October.
I förl. m8nad afgick Kontrollör Lallcvstedrs Sko
nert till Stockholm med 800 tunnor R8g och Korn.
Det war det första lastade fartyg, som gick genom Ka
nalen i Östergöthland. Sedermera har till Afferfund
afgatt, Peter Jönsson med 000, och Swen Jonsson
med 3 a 400 tunnor, mest korn och Blandsäd. Un
bcr lastning äro: till Stockholm, fartyget Canalen,
Skepparen Sundberg, med 600 tunnor Rag och Korn;
fartyget Händelsen, Skepparen Lindqvist, 300 tunnsr
R8g och Blandsäd; Freden, M8rte»sion^ med 400 t»n
nor Mjöl och Spaniniii samt 500 k:r Bränwin. Till
Carlskrvua' Slupen Frithioff fran Ruda, med 700
tunnor Mjöl och Spanmwal.
Norrköping.
Torgpriser: Hwete, 1? a 14 N:dr; Rag, 10: a 10:
24; Korn, 8 a 8: 24; Ärter, 10a 12 N:dr; Blandkorn,
5 a 5:24; Hafra, 4 R:dr; Dränwin, 40 allt R:gd.
Dltrilies jijjiwtcr.
^ n
Ha in burg, d. 22 Oct.
Fran Pa r i S hafwa wi underrättelser as dcn 17
dennes. Mejzager försäkrar tillförliiligt, att Preus
sista hofwet icke stall tillara Fransyska truppenres in
ryckande i Belgien, och har meddelat ett negativt swar,
hwaruti hofwen i Wien och Petersburg hafwa öfwer
ensstämt. Englands ock Frankrikes twangsatgarder ror»
de derföre inskränka sig till en blockad.
— Samma blad
omtalar, att Grefwe Se basti au i »vägrat emottaga en
plats i kabinettet utan portfeuille.
— Öfwer Paris hade underrättelser fran Madrid
af d. 9 iugätt, h»vilka bekräfta dcn totala föräirdring,
som föregått uti dcrwarande rcgeriirgssustcm. Bulle
tinen för d. 8 dennes, kl. 7 pa aftonen, ointalar, att
Konungen lemnat sängen och ätit med appetit, saint
derpå softvit gansta »val twänne timinar. En utom»
ordentlig bulletin tillkännagifwer Konungens fullkomli
ga återställande. Hoftidningen innehåller ett d. 1 dcn
nes undcrtecknadt dekret, som fullkomligt bekräftar dcn
förut omkalta miuisterial-förändringen. I anseende till
dcn nye krigsministerns, General Menets, och Aniirai
Labordes fran»varo förestår emellertid D. Francisco Ta
vier Ulloa krigs- och marindepartementen. Ännu långt
större upseende har ett as inrikes ministern, H:r v.
Cafranga, undettecknadt K:gl. Dekret gjort, hivarigenoin
Drottningen tilldclaS makt, att leda dc offentliga
angelägenheterna, sa länge Konungens sjukdomstillstånd
nekar honom att sysselsätta sig dermed —- hwilkct är sa
mycket mera förmanande, som alla dckrctcn under den
farligaste perioden af Konungens sjukdom »voro med
hans namn undertecknade. I följe häraf hafwa redan
twänne märklvärdiga dekret af Drottningen utgått, ett
af d. 7 dcnncs, hwarigcnom alla universiteten som un- ^
der förra ministerium hade blifwit tillstutne, d. 18 8ter
ffullc öpnas; och ett annat af d. 9, Jnfantinnan
^
Do»:
na Maria Jsabellas födelsedag, h»varigenom alla fangna
i hela riket meddelas amnestie.
— Direkta fran Ma
drid till London ingangna bref tala till ock nied om
sammankallandet af Cortes till sanctionerande af anti
saliska lage»», äfwensom om återställande af alla Ge
ncral-Capitener. Ministrarne Calomarde och Alcudia—•
heter det deruti — äro inspärrade i ttvänne fästning

Sida 3

gar; tcrcmot s,ar exministern Zambrano blifwit utnämnd
till Gcncral-Kapiten i Nya Castifien. General Mö
ner har asflazit att emottaga krigsdepartcmentct vch
H:r Enelina de ka Picdra finansernc; i deras ställe ä
ro General V ives och H:r Inia; utnämnde.
— Öfwer Bordeaux ssullc bref hafwa ankommit frl?n
Sporto af d. 10 dennes, enligt hwilka Miguelikcrne
hade dragit sig tillbaka 5 timmars wiig, ända till Pc
naficl. Dref fr. Vigo af d. 3 omtala, att Amiral
Sartorius blockerade ben Miguclitiffa eskadern t denna
hamn.
— Engelska ångfartyget öfwcrför underrättelser fr.
London af d. 16 dennes. Följande är det wäscndtli
gaste deraf: Amiral Sir Pultency Malcolm har gf
gätt frän London till Portsmouth. I denna hamn
antogs rustninaarnc en alfwarfam karakter. Den 13
dennes hade fran amiralitetet dit ingått ordres, att
derstädes förena en cffader af åtminstone 20 krigsskepp.
Liniesteppen Donegal, Spartiate, Ncvcnge, Talavcra
ocb Wellee-lcn, frcgatterne Vernon och Southampton,
hwarje af 50 kanoner, med flere smärre fregatter och
krigsflupar samt 2 ängfregatte?, siola oförtäfmadt stäl
las rmdcr amiralens befäl. Men man wiflkc icke, om
Fransyska eskadern äfwcnlcdcs ssulle inlöpa i Portsmsuth.
M-ed vederbörligt tillståud ämnar un
dertecknad, Clarineltist, nästkommande bör
ting d. 3 Nov., nied benägit biträde af fle
re härvarande Musikälskare, gifva en Musi
kalisk Soirée i Stadshusets öfre Sal. De styc
ken sorn komma att exequeras, skola genom
alfi eber tillkunnagifvas. Billetter a 3a sk. b teo
st. säljas i Herr G. ftomans handelsbod samt
vid ingången till Soireen sorn börrås kl.
*
Staude.
Musikalista Soirs-AZttffapctsammanträder allmänt i
morgon e. m. kt. 6 pä wänlig t ställe.
Spektakel.
Pä HSrwarande Lhcaker uppföres Fredagen dan 2 Nov.
fer första gängen: Skenet Bedrar, Comcdie i 3 Akter
frän Fransyskan; derefter : B ra n d st a t t n i n g e n, Eo
mcdic i 1 Akt. Spektaklet börjas kl. 6 och slutas om
kring kl. 9.
Kongl. Ästgötha Hushälls-Sällstapets Herrar Ledamöter
af Norrköpings district, behagade sammanträda pä Stads
huset Thorsdaae» den 1 Nov. 1832, kl. 3 eftermiddagen.
M. K Mlund.
Dode:
Enkefru Brita Olander, afled stilla i Norrköping
ben 27 Oct. 1832, kl. half 10 e. m., i en alder af 92 är,
4 män. och 14 dagar.
Tillkännagifwcs fläzt och wanner, f. d. Handlanden
Laur Tornborgs kära maka, C. g. Tornborg, född Li
st erbergs, död, sam skedde efter en' längwarig, tärande sjuk
dom d. 30 dennes, kl. 2 e. m., efter en lefnad af 48 är och 6
mänader; ömt sörjd och saknad af maka och barn.
Lillkännagifwcs, att Fabriks-Jdkaren Olof Stenströms
och dest hustrus yngsta dolter, Auna Mathilda, stilla
asled d. 29 October, kl. half 6 pa morgonen, i en Lider as
2- ar och 10 dagar.
Kung ö reiser:
Kongl. Majtts och Rikets Commerce-Collegn Kungörelse»
k anledning af Cholcrans utbrott i staden Arles! Frank
rike. Gifwen i Stockholm ben 18 Oct. 1832.
Mi President, Bice-President och Ledamöter uti
Kongl. Majtts och Rikets Cvmmercc-Collegium gore wetcr
ligk: Sedan Kongl, Collegium erhållit officiel underrättelse
akt Cholera-sjukdomen utbrustit i staden Arles uti Södra
Frankrike, har Kongl. Collegium förklarat alla Franska
Medelhafs-hamnar för smitta misstänkte;> kommande i öfrigt,
i afseende pä Eholeran, Kongl. Collegii Kungörelser af den
9 och 15 i denna månad att tjena till efterrättelse; hwilket
Kongl. Collegium härigenom flolat kungöra» Stockholm dell
28 Oct. 1832.
GABI?. POPPIUS.
B. C, Quiding. J, A. Hertzman. J. A. Leyonmark,
A, P. v. Sydow-. E. W. Brandel, O. E. Bergius,
J. N. Borelius.
Dä numera Ansökningstiden till lediga Stads -Phystci
tjenstcn här i staden ek tilländalupen, och wa! således bör
ske, för samma tjensts återbesättande, hwilket stall sörräl
kas genom Electorer, som utses 10 af Magistraten, 10 as
ofrige Ståndspersoner i staden, 20 af Handels-Societetcn och
20 af Handtwerks-Societetcn; sä far Magistraten härme
delst kalla stadens Resp. Ståndspersoner, ätt Lördagen den
3:djc nästinstundande Rev., kl. li förmiddagen, sammän
träda inför Magistraten, här ä Rädhuset, för att sig emel
lan utse det här förutnämnde antal Elektorer as denna
Clas;; warande Handels- och Handtwerks-Socicteternc ser
skildt anmodade, att wal i della afseende inom sig anställa.
Storrköpings Rådhus den 20 Oct. 1832b
Borgmästare och Rädt.
Som undertecknad i början af nästa mecka kommer att
företaga wanlig brandsyn uti Irsta Brandmästerstapet af
Strand- och hela Dahls-O.warteret härstädes, och derwid äf
wen, till följe af Policekammarens Kungörelse, närmare un
dersöka huruwida brandförsäkrade egendomar widmagtyällas
i lika godt stick som witz brandförsäkringen; uppmanas atta
ägare till sä beskaffade egendomar, att sä weit sjelfwa witz
tillfället wara närwarande som oek att till ledning och rät
telse wid brandsynen hälla brandförsäkringshandlingarne titl
handa. Äfwen äligger dek hwarje huswärd, att wid sam
ma tillfälle till mig aflemna ordentliga förteckningar af sä
wall eget som hyresfolk. Norrköping den 30 Oct. 1832.
G. sander, Radman»-
I Afl. Borgmästaren och Riddaren von Ackerns Arfwin
gars Gärd i Strand-Qwartcret,. Luvadraten Bron, för
'
saljcs genom offentlig Auction Fredagen ben 2 Rov. frän kl.
9 förmiddagen allehanda wälbehallen lösegendom af Guld,
skere hundrade lod Silfwer, Tenn, Koppar, Malm och Mes
stug, Jerre- och Blecksaker, äkta och oäkta Porcdllalne slipa
de och ritade Glas, goda Sängkläder och Linnerlädllr, bättre
Gängkläder, Mendler och Husgeråd, förgylda Borö med
Porphyr och Marmorstifwor, mycket goda Wäggur, Ljus
kronor, Mahognybord, en Mangel, stllfwerbcflagna Sjö
stumspipor, Sommar- och Winter-Äkdon, Selar och Sadlar,
m. m. Norrköping af StadensAuctionskammarc d. 18Oct.1832.
Pä den redan kungjorda Auction efter Borgmästaren v.
Ackcrn, som förrättas d. 2 instundande November, kommer'
äfwen att försäljas, en samling böcker i lagfarenhetcn och an
dre wetenstaper. Norrköping af Stadens Auktionskammare
d. 25 October 1832.
Pa Auction, som den 2 Nov. förrättas uti Afl. Justi
tie-Borgmästaren vdn Ackcrns Arfwingars Gärd i Q-wadra
ten Bron, kommer äfwen att försäljas ett partie af 20 la
dor Russin, innehällande lädan 25 Skalp, netto wigt. Norr
köping af Stadens Auctionskammare den 23 Oct. 1832.
Pä Auction nästa Fredag kommer jemwäl att sörsäijaL
en werkhäst och 2:ne kor.
Böcker till sal ut
Hos Bokbindaren Lysen: Sommar-händbok för unga'
Husfruar, eller tillförlitliga upgifter att pä ett lätt och'
sparsamt sätt bereda Bärsafter, Bärwincr, Ättikor, Mjöd'
m. m., jemte vägra enkla men nyttiga hushallsrön, 28 tz.p
Ry allmän Hushalls- och. Konstbok för alla ständ, isynnerhet-

Sida 4

Landthushållare, Konstnärer, Handtwerkare och Fabrikanter
af Wild, 1: 24; Konsten att spela Kart- Boll- Tärnings:
cch Brädspel, l:fta häftet, 28 si.; Handbok i ben naturliga
Magien, eller wald samling af Kemiska, Elcktrifla, SJlagne
tifla, Optiska, Mekaniska, Aritmetiska och Kortkonster, 32
Jj., allt b:co.
Till salu:
Friska Citroner hos I. Ringborg.
Nästkommande Fredag ben 2 Nov. inkommer pä torget
i Söderköping en Trädgardsmästare med ett större parti
flera sorter Rödlöks, samt diverse andra trädgärdssaker.
Frista Citroner hos Lindberg Se Hamlin.
Ett godt Claver sinnes att köpa eller arrendera. Adresi
pä boktryckeriet.
En wacker och modern civil-wärja med gehäng, är till
salu för 20 R:dr B:co. Adresi pä boktryckeriet.
Frist Hummer och Ostron, sa i hela träd som mindre
parti, försäljes i Herr A. Lundgrens bod wid Söder tull ge
nom H. I. Ljungberg.
Diverse, ctt baktråg mod dito bord, en säng, ett täcke,
«tt par lakan, samt ett större bord. Adresi pä boktryckeriet.
Nästa Lördag inkommer till salu pä Gamla torget en
ko, tom snart stall kalfwa.
En brunnen spillningshög pä en äng, straxt utom Öster
tull. Efter köpares beqwämlighet kan afhämtningen fä för
dröja till d. 1 nästkommande Januarii. Widare
,
underrät
telse lemnar Daglönaren Hylin hos Handelsman Aderman.
Asrundas a c c topa:
Hos undertecknad uppköpes gammal Koppar, Tenn
Mesiing och Ntalm samt Bly. Pä samma ställe tillwerkaS
alla sorter Mcsiings- och metall-arbeten, såsom Hjulbösiora
44 st. per Skölp. , samt större Kranar lill Bräuuerier a 1
M:dr 8 st. och 1 R:dr 12 H. per Skölp.
I. G. Pehrman, Gjelbgjutare,
boende wid Slottsgatan inwid Stadens Gästgifwarcgärd.
En Chaiskorg, pastande att sätta pä Kjelke. Underrät
telse om köparen lemnäs pä boktryckeriet.
Tjcnscsökanve:
En yngling omkring 17 a 18 ärs alder, som förut con
ditionerat uti Minuthandel, önstar sig nu genast en dylik
employ. Swar afwagtas i förseglad billet till G. I., som
inlemnas pä boktryckeriet.
Z tjenst 8 s t u n d a s:
En mcd
"
goba betyg försedd, samt i landtmannasystlor
kunnig karl, kan säsom Dräng eller Statkarl, nu genast er
hålla ea god tjenst, i trakten af Norrköping. Widare under
rättelse lemnäs hos Herrar Nelin & Hallgren.
En spolgostc erhåller förmånligt arbete, dä han om stäl
let gör sig underrättad ä boktryckeriet.
En ladugårdspiga kan fä god tjenst pä landet, nu ge
nast; underrättelse om stället fas pä boktryckeriet.
li t b j u ö e » att hyra:
Ett rum pä Westra trakten nu genast. Underrättelse
lemnäs pä boktryckeriet.
Förloradt:
Pä ett Mlsttänkt sätt har en Tapetbärdrulle blifwit för
lorad , som föreställer ett grönt drapperi, prydt med hwitå
blommor; det gröna liknar kläde. Om någon har upphit
tadt eller kan gifwa upplysning härom, har han att undrä he
derlig wedergällning dä anmälan göres pä boktryckeriet.
I dag pä morgonen den 29 dennes förlorades en blä
sourlut under gäendet emellan Söder tull och gatan rätt ut
före till Gamla torget. Den som densamma tillwaratagit,
ware god och inlemna den hos Handelsman Roloff mot iver
dergällning.
Förledcn Fredagsqwäll borttappades af en fattig gesie
under gäendet frän Guldsmeden Hallbergs hus till Directör
Ahlm pä Westgöthezatan, 3 R:dr B:co. Den rättstnuige
upphittaren torbo wara god och återlemna dem mot weder
gällninz hos Guldsmeden Hallberg.
För tillrättaskaffandet af en ankbonde, mörk till färgen,
som bortgick i början af denna mecka, fäs belöning dö den
samma äterlcmnas uti Marcuska gärden wid Skeppsbron.
Under gäendet emellan Landtkammarbacken till Gamla
torget förlorades ett pär kjorrelsäckar med inneliggande en
liten summa penningar och en nyckel för en fattig tjenstpi
ga. Den som detsamma upphittadt, torde wara god och in¬
lemna det ho» Mätaren Hällqvist, Ostantill pä GeneralSga
tan emot wedergällning.
Ett par kjängor äro glömda pä Stockhögen wid Jung
fru-Spängen. Upphittaren torde wara god mot wedergäll
uing lemna dem till sin ägare, sam är boende uti Öfwerflä
raren Ågrens gärd pä Dragsgatan.
De första dagarna i inncwarandc månad, bortkom wid
Mauritzholmt Säterie i Örtomta Socken, en mindre Guld
klocka, med tafla af samma metall, samt blåa emaljerade
blommor ä båda sidor med en der wid hängande finare corn»
posirion-skedja; den som nämnde klocka tillrätlajkaffar, undfär
hederlig wedergällning dä ben anmäler sig i Linköping hoS
Slaktare Nyström och i Norrköping hos Madam Frelin.
Diverse:
Undertecknad, som under sitt wistande häcstäde» ämnar
börja en danSunderwisning med moderna steg, för härmed
anhålla att de joni önska begagna sig deraf, täcktes med för
sta anmäla sig i mill logie hos Kamcreraren Olsen pä Drott
ninggatan fran kl. 7 till 10 förmiddagarne, samt frän kl. 2
till 4 eftermiddagarne. Sä jnant ärra elever anmält sig, bör
ja underwisningarne. Norrköping ben 30 Oct. 1832.
Th. Hedin.
Grundelig undcrwisning pä Guitarre och Lutha med
säng, samt Fransyskan, erhälles, da man anmäler sig alla
förmiddagar uri Herr Handelsman Eschelsivns mindre gärd
wid torget, dörren lill wenster pä nedra botten.
Den herrn, som förledcn Sept. månad af mig pä öppet
köp tog en ringklocka, tyckes nu haft rid att bestura, antin
gen desi bibehållande eller återställande; hwarom icke, önstas
att det mätte ske, ju förr desi heldre, atl laglig åtgärd mät
te undwikas. Klockzjur. Ömans Enka.
Kläbwäfweriet ästundas att fä lära nu genast mot be
talning. Underrättelse om personen sas pa boktryckerier.
En yngling ästundar art lära klädwäfweriel hos någon
af Herrar Fabrikörer. Underrätrclse om den sökande lem
näs pä boktryckeriet.
De som ännu restera mcd betalningen för gjorda inrop
pä Auction hos Juspcctor Lindström pä Lida m. fl. komma
mig till mötes nästa Lördag pä förmiddagen hos Bryggaren
Oden wid Söder tull för alt sina skulder lill mig betala,
sä wida lagsökning undwikas will. Anestad ben 29 Oct.
1832. Cart Andcrsion.
Hwitå och coulcurta, Franska, samt hwitå Swcnska
Castor-, och Sämfkyandskar, twättas uti Bagaren Lindgrens
gärd wid Trädgärdsgaran.
J3 början af Dcc. manat, kan 1000 R:dr B:co till lans
bekommas mot antaglig säkerhet, hwarom önskas upplysning
i billet till A. Ekard, som torde inlemnas pä boktryckeriet.
kär <ie af btadens Resp. invånare, Som åstunda gra
ruter ak hvad sort som häldsc, Pitscher-Stickning , Kop
parstickning, såsom Adress-kort, Visit kort, Hatt- och
Skomakare-plärar , har jag aran avertera, att de kunna sig
hos mig anmäla uti mitt logie hos H:r luringius rid Vest
göthegaran , då beställningarne verkstillas af mig på stal
let. Jag hoppas genom accuratess vinna Resp, Herrskapers
vitsord, samt utlofvar möjligaste båsta priser. Norrkoping
den 30 Oct. 183a. U. H. Ljungberg ,
Gravör ifrån Linköping.
Skepps-Under rättelser:
Ångfartyget Norrköping afgår
. r.» Fredagen den 2 November, klockan
Pr, i 7 pä morgonen, härifrån till
" Stockholm. Fraztgods och magnar
mäste wara om bord till Tyors
dagsmiddagen. Widare underrättelse erhälles hos undertecknad.
Fr. Wellenius.
Ångfartyget Ormen Länge afgår härifrån till Stock
holm Tisdagen d. 6 November, kl. 7 pä morgon. Fragtgods
och wagnar mäste wara om bord till Mändagsmiddagen. Wi
dare underrättelse erhälles hos Fr. Wellenius.
Ankomne: Palm frän Stockholm med barlast, E. Wasi
berg frän Carlshamn med styckegods.
Under lastning: Kullander till Stettin, Oxelgren till
Stockholm, Palm till Malmö och Götheborg.
Afgången: A» Äström till Gefle med spannmål och di
verse.
Adolph Fredric Raams Enka.