Norrköpings Tidningar Lördagen den 2 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1833-03-02
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1833-03-02
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1833-03-02
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1833-03-02
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 2 Mars 1833

Sida 1

Lördagen
d. 2 Mars.
Första Böndagen, predika:
Z SkadS-Kyrkan: Ottesångcn, Skol-Lärarcn Enroth. Hög
mätzan, Dockor Anjou. Aftonsången, Comminister Arved
son.
— Pasiions-Pcedikan nälla Onsdag och Fredag kl. 9.
S S:t Hedvigs Kyrka: Kyrkoherden Rudebeck. (Sknftcrmå
lct börjas kl. 9.
— Nästa Thorsdaa hålles Patzions-Pre
dikan kl. 9.)
I S:t Johannis Kyrka: Ottcsången, Studenten Tingwall.
Högmatzan, Lancaster-Lararcn Bwckman.
1 Korrektions-Jnrättningens Kyrka: Studenten Tingwall.
2 Swartzista Fri-Skolans Kyrka: Skot-Läraren Lindbom.
Hnrikes ilybctcr.
Carlskrona, d. 23 Febr.
För de iwa ångfartyg, font här a Kronans sseppS
warf nybyggas, for acc begagnaS till boxeringSfartyg
för ssärgårdsflottan, äro angmaschiner om 50 hästars
kraft hwardera beställde, en hos H:r Owen för 50,000
R:dr b:eo (med insättning i fartyget) och ben andra
wid Alvcala mekanista werkstad för 04,000 R:dr sam
ma mynt. Således synes att priset wid Motala är
28 procent högre än H:r Owens. Man gör sig da
naturiigtwis den fråga», hwarföre ej bada blifwit be
ställde ho» denne sednare? manne dest tillwerkning ej
är lika god? Orsaken är, att ej mer än en enda kun
de inom detta ars stut pa nagvrdera stället fas färdig.
Helsingborg, d. 23 Febr.
F. d. Regements--Ouvarcermästaren Samuel Hell
ström, såsom sadan försedd nied Ofwerstathallare-Em
becets past af d. 27 sistl. Dcc., meri forn är rätteligen f.
d. Färgaren i Trelleborg Swen Hellström, klef härstä
des gripen i förgår. Wid undersökning lära hos ho
nom funnits en mängd falska dokumentcr, äfwensom
han befanns innehafwa salsta tärningar. Han är sist
kommen fran Wexiö och har under wägen uvgifwit
sig wara Tullbetjent, hwilken upgifc hail stall styrkt
nied förcwisande af båtön och ancagningsbewis. Sam
me
^
Hellström lärer förut i trakten omkring Malmö
hafwa begett flera bedrägerier och derifrån rymt till
Köpenhamn, ber hanz hustru och barn stola wistas.
Bland hans saker funnos atstillige psalmböcker, som
han föregaf. tillhöra hans barn, men atstillige ägares
deri antecknade namn tyckas wisa motsatsen. Han har
i dag blifwit afsänd till Malmö.
Piteå, d. 14 Febr. (Privat-Underrättelse.)
De genom mitzwäxtcn härstädes nödlidandes behof
hafwa warit och ärv stora, särdeles hos mindre hemmans
ägare, nybyggare och inhysesfolk, mea genom utdelning
af den förliden höst ankomna gafwo- och undsättnings
spannemalen samt de alltjemt under tiden influtne högst
betydliga gafwomcdel, har, till alla mennistowänners
innerliga glädje, nöden hitintills i lika betydlig måll
kunnat lindrås.
— Redan hafwa 7,400 R:dr b:co blif
wit i socknarne kontant utdelade och ändock finnes, ef
ter hwad man bestämdt länner, en icke obetydlig sum
ma qwar i ivar nitiste LandShöfdinges hand. Af beha me
del ernar han jcmwäl an wända en del till upköp af
utsädrskorn ät de bchöfwande — sa wäscndtligt Jill fö
rebyggande af samma misiöde för framtiden. — Spann
mål ätt köpa saknas ej, men bristen på penningar för
anleder ben egentliga nöden. Wärsta tiden förestår öst
i April och början af Maj, till den wäntade gafwo
oeh Krono-spannmalcn hinner hit; ty magasinerna blif
wa i denna månad alldeles tömda genom de si
sta uttag, svin nu pågå. Emellertid, sa länge man
haft att utdela, höres nöden ej wara särdeles större, än
förra året. Det allmänna deltagandet, den högst o
wanliga wälgörenheten synes i wäsendtlig man lugna
de lidande och stilla deras behof.
— Emot all förmo
dan fortfar helsvtillstandet att wara godt, men Gud
lake ej de otjcnlige födoämnen, som mäste begagnas, i
längden medföra smara följder. Wintren har warit o
manligt blid ända till flutet af Januari, da mycket snö
började falla, hwara mi således mi ej hafwa brist; ky
lan steg da till 80, »agra gånger till 35 grader, och
sedan denna starka köld efter 8 dagars förlopp börjat
aftaga, hafwa mi haft jemn och lagom winter, hwil
ket alic ger osi hopp om en warm och fördelaktig sommar.
Från Norrige.
Uti staden Christiansand inkommo d. 8 Febr. 3
bönder fran Hordnäs med tre fullwuxna björnar och
tiva ungar, som de hade stjutit i ett hide. Ett nytt
lif uvftod häraf i Christiansand och det klef ingen än
da på kalaser och bjudningar för att traktera nied de
sällsynta och delikata björnstekarna, ibland hwilka ung
björnens isynnerhet wärdcras som en utmärkt läckerhet.

Sida 2

TI trisi eS Dys, eter.
Ari k >v c r p e n, d. 17 Febr.
r p n, . Fer.
Wära tidningar, sa wäl Jo ur nain sol» Han
dclsbladct, meddela i dag ben glada underrättelsen,
att skeppsfarten pä Schclde ater är fri. I gar läg der
Österrikiska stcppct Princ. Metternich ännu wid Lillo,
och hade, såsom det heter, mäst lemna kaution för rul
lens erläggande. Men gardngcn inaingo äswcn dref
fran Plicsinaen, hwilka omförmäla, att dagen förut
befallningar blifwit gifna, att tills widare suspendera
lullafgistcrna och att ej ytterligare fordra någon kau
tion. Enligt rykte, är detta förordnande en följd af
Englands och Frankrikes positiva förklaringar, att ej
inlåta sig i några underhandlingar förr, än friheten för
skeppsfarten pa Schelbe blifwit återställd. — I anse
ende tilt ett fruktanswärdt owädcr hofwa emellertid in
ga stepp ännu hit inlupit. En westlig orkan har åstad
kommit stort mehn. Det höga flödet har pa 30 ställen
stadät dammen wid Stabroek, och i förgars siodo 20
bris under wattcn. A swen hofwa stepp strandat wid
Sant Vliet och Bath.
o
Wien, d. 15 Febr.
Enligt underrättelser fran Constantinopel af
d. 30 Ian., hwilka nied utomordentlig lägenhet inlu
pit, stall wäl Ibrahim Pascha hafwa förklarat de Tur
kista kommisiaricrna, svin i följd af Sultans bcstut d.
2 Jan. till Egyptista hufwndqwartcrct afgatt med för,
stag i afseende pa »vapenstillestånd, att han icke form
ligen kunde förbinda sig, att ej widare framrycka, men
i werklighcten hade han sedan d. 21 Dec. föri. ar ef
ter sin tillkämpade seger icke längre framtagat, utan
förblifwit med sitt hufwndqwarrer i Könich. — Man
wäntadc i Constantinopel underrättelse nied det snara
ste om Halil PaschaS och den Kejser!. Ryste General
Löjtnanten Murawicws ankomst till Alexandria, och
hyste hoppet, att denna bcstickning stulle leda till en
fredlig förlikning uti de emellan Porten och Vicekonun
gen af Egypten förcwarande twistighctcr.
P a r i s, b. 13 Febr.
Privat-brcf fran Oporto omnämna, att Gcnc
nalerna Saldanha, Stubbö och Cabrcira redan d. 28
f. m. dit ankommit och blifwit af inwanarne cmottag
ne med största fröjdcbctygclse, samt att de sta i bästa
förhållande till Gen. Solignac. Det heter, att Gen.
Saldanha medfört ett nytt, i Paris afflutadt lanc-kon
trakt pa 50 mill. Fr., hwars ratifikation af härma
rande kontrahenter dagligen förwäntaS. — Fran Ma
drid hafwa bref ända till d. 5 d:S ingått. Lugnet i
hnfwudstadcn mac ostördt, men arrcsteringarnc fortfo
ro likwäl: bland andra war äfwen dea befallningen ut
färdad, att bcmägtiga sig Bistopcn af Ovicdo och fle
ra, hwilka tillika med honom i hnfwndstaden ingått en
kempiott, derföre ock trupper dit blifwit beordrade.
Sir Stratford Canning hade beständigt sammankomster
med Konungen och Ministrarne.
I tidningar fran Förenta Staterna vmtalaS, att
Kapiten Covai, förande ett Amerikanskt stepp, nyst up
täckt i Stilla Oceanen 14 öar, som icke pa någon kar
ta finnas uptagne. De äro alla bebodda, och inbyggar
ue tala Spanska.
Olycka genom konfekt.
Herr Beauvcrt, President i Kongl. Domstolen i
.Orleans, har nyligen lidit en gansta smärtsam förlust.
Hans beda döttrar hafira genom konfekt blifwit för
giftade. Den yngsia aflcd under de häftigaste plågor,
emedan de kräkninaar, hwilka infnnno fia, icke nog
tidigt wäcike natzen lin flan ka om förgiftning. Den
äldre, fom äfwen war uri förtwifiad belägenhet, bier
dock snart bättre, ifrån det ögonblick, da konsten kun
de nptäcka wcrkliga orsaken lil! det onda. I Frank
rike finnas sörcstrifter för polisen, hwilka ålägga den,
att haima waksamt öga öfwcr tillwrrkningen af fens
sekt, och kail nvfibcffrifne händelse wisa otillräcklighe
ten af en sadan Åtgärd, sa kan och ber ben likwäl icke
desimindre wara en str någor hwar allwarlig erinran
oni nödwändighctcn, acc noga undersöka bestaffenhctcn
af deli, isynnerhet bland barn sa gängsna waran.
W a ck c r t och o w a n l i g t drag af en M o n a r k.
Österrikiske Kejsaren Frans ben li promenerade
en dag i den lilla sraden Baden nära Wien, åtföljd
cndasi as en Adjutant, da
^
han sick se en likkista bå
rås lill närmaste Kyrkogård. Taget beledsagades af
klockornas ringning; men ingen likprocetzion föijdc den
aflidne till desi sista hwilorum.
"Det der matte haf
wa warit en gansta fattig man, dä hail är fä öfwcr
gifwcn af alla pä den sista färden,
" anmärkte Adju
tanten och pekade pä den swarkmaladc oprydda lik
kistan.
"Lät otz dä följa honom,
" säde Kejsaren,
"fä tor
de wäl ännu flere koiiiiua nied.
" Härwid askog han
hatten och gick vied sitt gråå huswud blottadt efter lif®
bärarne.
Detta ivackra drag förmanade ock, rörde alla onr
gifwande, och inom ett pur minuter hade öfwcr fyra
hundrade mcnnistvr flutit sig kill prvccsiioncn.
R.oprcscntstion.
Med HOgVederbörligt tillstånd samt gunslbenägct bi
träde af Herrar Amatörer och Kongl. Lif-Orenadier-Re
gruienternes .Musik., gifva Italienske Opcra-Sängarue F.
Annato fran Horn oell P. Pcrecini frill Venedig, på fle
re musik-amatörer» begäran, nästa Man,lass d. 4 Mars, e«
Yocal- oeh Instrumental - Representation , ä härvarande
thealer, hvarvid do upträda i costumer ur åtskillige
Opcra-sccner. Billettcrne säljas i H:r An natus logis bo*
Juringius vid Wcstgöthegatan. Priscrne äro: Loge, 3a
ek. Amfiteater, 24 sk.; Second i fondén, 16 sk.; 1 lilo på
Sidonie, ia sk., allt banco. Alla Loge- och Amliteater
Billctter äro utsålde.
Utgifvaren af Beckers Verlds-Hiat or i a, Öre»
bro-upplagan, anser sig befogad tillkännagifva: det i
frågavarandc upplaga utkommer komplett efter den sena
ste i Tyskland utgifhe Original-editionen, och således äf
ven innefattar deri af Menzel utarbetade fortsätt
ningen af Nyare lidens Historia; så att de, hvilka
köpa Örcbro-upplagan af Beckers Historiska verk, icke pä
något sätt gä i mistning af dess fortsättning, utan srhaU
Ia det öfversäll i hela dess vidd.
Nmiiawe Nesanve:
Mars ben 1: Grefwe Sparre, Candidatcn Ekborn, Ba
ron Boye, Handlanden Olander, Capitain Astrand, Grotz
handlarne Bergman och Bergerjion, samt Pharmacia- Stu
diosus Norrman, bo pa Gästgistvare-gärden. — Bruks-Pa
tron Janfion och Machiiiistcn Badoux bo hos Herr Zurin
gius wid Wcsigöthegatan.

Sida 3

Vördsamt lillkännagifves, att Cantorn och Organisten
J. Mellgrens och dess k. Hustrus älskade dotter Emelie
Aurora stilla asled d. 27 sistledne februari, uti en ål
der af I månad och 19 dagar.
Bagaren Pehr Tingftröms och dess kära hustrus enda och
kära dotter, Sophia Carolina, asled stilla den 27 Fe
bruari, uti en alder af 1 ar, 8 man. och 17 dagar.
Horrköpings Måttlighets-Förenings Ledamoter kallas
till allmän sammankomst i St. Olai Kyrkas Sacristia
Thorsdagen den 7 Ulars kl. 3 e. m.
Konungens Resp. Defalln:sh:s Kungörelse:
Fredagen d. 29 Mars, kl. 12 pä dagen, anställcs offent
lig Auction, fäwäl inför Landshöfoingc-Embetct i Linköpings
Lands-Conloir, forn hos Magistraten i Norrköpings Radhus,
att till försäljning utbjuda det westra eller mindre Krono
Magazinet i Norrköping, genom 2:ne olika försök, det ena
utom något förbehöll, och det andra med wilker att Kronan
wid inträffande behof ina fä begagna Magazinet till Uptag
af Spannemal, emot hyra as 12 st. banco per tunna erlad
och 6 jj. banco per tunna riad eller torkad Epannemäl,
för är räknadt och proportionaliter för kortare tid, kunnan
des förseglade anbud före Auktionen insändas till Lands
Contoirct, eller till bcmältc Magistrat; men alla anbud sko
la underställas Kongl. Maj:tS nådiga pröfning huruwida de
antagas eller icke.
Kungörelser:
Till härstädes lediga 4 Brandwakts- och 4 StadS-Sol
batStjcnstcr, äga skicklige Sökande, att, nied företeende af
behörige betyg, anmäla sig hos Stads-Scrgeanten Joy. An
dcrtzon inom 14 dagar härefter. Norrköpings Rädhusdcn 21
Februari» 1833.
Pä Mi
Pä Magistratens »vägnar,
C. F. L ö »v e n a d l e r.
I. P. Nelander.
. P. Nelander.
Fem O.wartersmans>tjenster, deraf 3:»>c ivid Rädstuf
»vu- och 2:ne ivid Bergs-Sprutan, äro härstädes lediga.
Sökande dertill äga alt inom 14 dagar anmäla sig uti Po
iicckammaren eller hos undertecknad Lagman cch Borgmästa
re. Norrköping i Policekammaren den 1 Mars 1833,
C. F. Löwenadler.
I. P. Nelander.
Nästa Onsdag, den 6 bennes, kl. 10 f. m. blifwer utdel
ning ät Stadens Ordinarie fattige. Liorrköping den 1 Mars
1833» Jac. Fr. Arvedson.
A u k t i o n c r :
Pä Stabs-Anction nästa Fredag den 8 Mark kommer
äswen att försäljas en häst och ett par Drag-oxar samt
klockan 12 pä dagen, » händelse af antagligt anbud, gärden
cch tomten N:o 13 i Dahls-Olwarteret, Qwadratcn S:t
Johannes, som innehåller en twarvanings större Stenhus
byggnad med behöflige uthus-byggnader. Pä denna egen
dom är ett Byggnads-län, lill återstående Capital-dclopp af
nära 3000 R:dr Banco, soln af köparen fär öswcrtagas.
Qm cfrrge köpewilkor kan dcrförinnan underrättelse erhäl
lar af undertecknad Radman och Auctions-Föreständare. Norr
köping af Stadens Auctionökammarc den 28 Febr. 1833.
Lohan I. Gåse.
Genom offentlig Auttion, som anställcs wid Motala
Docka, Mändagen ben 18 nästkommande Mars kl. 10 f. m.,
later Götha Canal-Direction till ben högstbjudande försälja
twcnne större Lastbåtar, samt en snällscglande Jagt om 750
SkcppundS drägtighet, alla med fullständiga inventarier,
hwilka fartyg äro i dockan upplaggde och före Auktionen der
städes kunna beses. — Med betalningen lemnäs kände säkre
köpare anstånd till den I Juli innewarande är; men okände
eller mindre säkre, betala wid slaget eller ställa nöjäktig bor
gen. Motala den 18 Febo. 1833.
O. Janston.
Pa Stadens Auktionskammare försäljcs genom offentlig
Auktion Fredagen den 8 instundande Mars fran kl. 9 för
middagen, utom ätflillrg lösegendom af Mcubler och Husge
råd med mera, äfwen för Källapmästaren Hammarqvists
n
e
s
kcnkursmasta ett parti oföriustade, har pa iiedcrPa, upliade
Winer af Rcnstt, Mosel och Champagne, de twenne farsta
sorterne pä käril om 50 och 100 kanner, samt det senare pä
hel- och hals-bouteiller. Norrköping af Stadens Auktions
kammare ben 20 Febr. 1833.
Sol» Ponden Anders Anderson kommer ali asista nied
fiärbébrtif i Smedby, S:l Joha»,,!- Socken, sä bliiwer der
städes öppen friwillig Alielivn, nästa niandag d. 4 dennes,
hwarwid komnier ali försäljas allahanda lösegendom, sol» be
står as Koppar, Tenn, Jeni, Trädsaker, kör- pch äkkrrrdckap,
»cml. Hö- och Fätdivagnar, kjälkar och Seltyg, 3 st. Hästar,
Kor och stera ungnölen. Far- cch Swinkreatur. Wid samma
tillfälle sörsäljce hiistn» Eva Loita Kilhergs sam! Lelia Cajsa
AnderSdottcrS pä Plöjorna esterlemnabe wäldehälllia gwar
lätenffap, neni!. Gångkläder nied mycket »lera. Säkre och
kälide inropare sä anställd n;et> betalningen lill d. , Sep
tember innew. Zr, mell vsäkre och iiiiubte källve fä ingen wa
ra aihäinta utan kontant betalning eller godkälid borgen. —
Auktion blifwer nästa Mändag i Smedby, och börjas klockan
i pä dagen. Wallby d. - Mars >833. Anders Anderson.
Böcker rist salu:
Pa Boktryckeriet samt hos Bokbindaren Lysén:
Korrt, men nödig underrättelse för ben,
som tänker begå Den Heliga Nattwardcn, mcd
bifogade korta Hjerte-suckningar och Wäner, af Nils Hani
nerin. Innehall: 1) Själa-pref, hwareftcr en menniska
kan pröswa och finna sitt Själaiillfländ. 2) Undcrwisning
om en sann omwändelse. 3) Huru en mennifla bör skicka stg
wid NattwardenS begående, samt hwad Nlad och Salighets
skatter hon fär lili densamma. 4) Huru cn mennifla ber
upsöra sig under dagliga lillwäxandct i Raden.
— Priset är
4 st. b:co exemplaret häftadt, samt chästadt2 st. samma mynt.
2 A. B o bli lis bokhandel: Kristliga predikningar i li
dens anda, af Rådberg, h. 12 st. — Oswerstgt af Saint
Simonismen, mcd anmärkningar af Wetterling, h. 8
st. — Medicinska undersökningar och anmärkningar öfwer
själens sjukdomar af D:r R u kh, h. 1 R:dr; — Olli hosta
cch snuswa, samt botemedlen deremot, af Lode, h. 16 p.
Reflexioner om giftermål; med särflildt afseende pä wär tild
cch wäre land, h. 16 st.
— Uppenbarelseboken, ben uppenba
rade, uti hwilken de lönlighctcr upptäckas, sein ber förut»
sagde äro och hittils legat förborgade, lia stycket, öswérs.
fran (S-w c d e n b o r g s) latinfla original, h. 24 st.
— Po
etisk mosaik, h. 1 R:dr 16st. — Donau-nymsen, eller Sjö
drottnirgen, romantiflt flädcspel af Hen sier; öfwers. af
Djurström, h. 24 st.
I A. Bohlins bo! handel säljas a 1 R:dr B:co: "
,3wei
Favoril-Arien ber bciden Sänger Perecini und Annaio,
mit ac-ompagnemcnt veil Pianoforle, und bie Bildnistc ber
Sänger.
"
I A. Bohlins bokhandel säljas till vidtecknade be~
tydligen nedsatte priser följande nyare musikalicr:
För Pianoforte å 4 mains:
Ridderstolpe, (1‘reyinn), Schvedischc Licder au»
Arrel und Frithiof, ni. vign. i R:dr 8 sk.
Rossini, alier ur Tancred, 3a sk.
—— , alier ur Barbcraren i Sevilla, 3a sk.
-—»— , duett ur Barbcraren i Sevilla, a.j sk.
Sandberg, fyra sänger ur Frithiofs saga af Tegner,
ao sk.
Schwcnckc, Jean Paul’» favoritdikt, ia sk.
Spontini, duett ur Vestalen, 4° sk.
Spohr, aria ur Jessonda, 24 sk.
Weher, fyra arier ur féeri-operan Oberon, 4° sk.
Sångstycken, m. acc. af G lii tarn
Boieldicu, aria ur Hvita Frun, arrangerad af Hil
debrand, 28 sk.
Crusell, 9 sänger ur Tegnérs Frithiof, arrang. af
Hildebrand, 1 R:dr ia sk.
Crusell, 3 arier ur Lilla Slafvinnan, arrangerad af
Hildebrand, 20 sk.
Hildebrand, 6 Svenska folkvisor, ia sk.
Spohr, Törnrosen, romans ur Zemil' och Ator, aar»
af Hildebrand, 12 sk.
Hos Bokbindaren Lysen: Försök till Lärobok i Nya all
männa Historien, för Lärdoms-Skolor, af Ekelund. Förra
delen, innefattande Reformationens tidehwarf, frän 150S

Sida 4

till 1643, 44 st.; Reflexioner ofwer Swensta armécns or
ga, issation, 1 R:dr 12 fi. j Skandinaviens Jagt, Djurfänge
och Wildafwcl, jemte Jagt-lcxicon af Swederus, 2 R:dr 24
jr., allt B:co.
Till salu:
Pä boktryckeriet: Böndags-Tertcr a l6 st. b:eo boken.
Nyligen i n 1 o m m e t:
Ett större so, tiincnt coulcnrta och svarta Bombasin, Me
rinos 1 listic, fransysk Tibet, Gace, Linön, Netteldnk, Pa
raplucr af siden oell bomull, Schawlar oell Shawletler.
linbär af bomull, Bomullsgarn af de flcsle numror och
färger, fodcr-camhrick, hvitt oell svart Engelskt Skinn,
bättre oell sämre Väsltygcr, Sidentyger af liera slag, Cha
lons finare oell gröfre Lärft er, fransyska Tapeter oell Bar
der, bästa sort Kamelhår, hvita skinn till Manshattar,
(arnt diverse andra finare och gröfre Kramvaror och Klä
den lins J. P. H sel.
Friska Citroner bos I. I. Tesdorff.
Stora friska Citroner hcö Gustaf Zander.
Frisk oprästad Caviar och Citroner hos
P. M. Fogelström.
Hwctemjöl, Rågmjöl och Korngryn hos Llwarn-Dispo
mnten I. Oriegeen.
Twänne hatmdösar för godt pris tvid Mariaelund.
God Holländsk Sill, Riga Sädes-linfrö, Holl. Klöfwer
frö, samt tägrikt lin till facila priser hos Olof Eschelston.
Pä 5 di)gn finnas cilla sorter Wadstena-spctsar till ned
satt pris Kos Linwäfwaren Jungnickel.
Pä boktryckeriet lemnäs underrättelse om ägta hwitå
pudlar.
Eli stycke större spiselhall af jern med dertill hörande
gjutna grytor, pannor, lock och ringar. Widare undcrrät
kctse lemnäs pä boktryckeriet.
God Anjou,vis och tägrikt stin hoS
C. I. Relin Le Hallgren.
Riga Utsädes-Linfrö af förlcdna ärets skörd, Holländskt
Klöstverfrö, Helfingclin, Wullda», Foderwäf, samt säckar hoS
I. li. Lönngren.
En Lffwcrstäreri-maschin mcd fyra saxar uti fullkom
ligt godt ständ, samt en präststruf mot billiga wilkvr hos
Chr. Lenning.
As tundas att köpa:
En god Mjölkeko af större stag, sam antingen nyligen
kalfwat eller är tillreds att kalswa. ätöparen namnes ä
boktryckeriet.
öt) a 100 tunnor sä kallad stor Palt-Potates och jern
bandade bränwinskäril upköpas af Bokhållaren Göhle.
Dea, som har ert Franskt öfwerskäreri i godt ständ med
Fransta saxar att aflåta, finner köpare pä boktryckeriet.
Tjenstsökande:
Ett bättre fruntimmer, önstar att bliftva antagen HoS
»ägor Herrffap i staden eller pä landet, för att ga frun
tillhanda i alla förefallande göromål. Sivar af,vaktas i för
seglad billet till ben Sökande, som inlcmnaS pä boktryckeriet.
I tjenst a s t u n d a S:
Den 24 nästkommande April pä en Hcrregärd, 2 mil
ifrån Staden, en Trädgärds-dräng, samt en ivid landtbru
kets göromät man dräng , som derjemte kan stöta oxar.
Närmare underrättelse om bestå tjenstcr ochwilkoren lcmnar
undertecknad, som bor i Enkefru Lilhanders gärd, midt emot
Herr Stads-Bokhällarcn Wellenius. Gahn.
En nyckter med åkerbruk kunnig ogift Dräng kan in
stundande slyttningstid fa förmånlig tjenst hos Bokhållaren
Göhle.
Pä en Hcrregärd nära staden kunna twänne gifta eller
ogifta arbetskarlar crhälla förmånlig stat-tjenst. Rärmare
underrättelse lcmnar Handelsman Ekdahl & Enhörning.
Twänne gifta eller ogifta, nycktra och flitiga Drängar,
samt en gostc omkring 16 är, man w!d landtarbeten, önstas
till instundande flyttning pä en egendom nära staden. An
mälan stek i Fröken Klingspors hus ivid Södra Kyrkogatan.
En nyckter Spinnare, sam tillika förstär att stöta Spinn
maschin, jemte 2:nc Dragare, en Hasplare och en Pälägga
re kunna den 1 Aprfl fä arbete hos L. 3. Echlcstinger.
Lill nästa flyttningstid ästundas en Dräng och en Stat
karl ivid e» mindre egendom pa landet, Adrest pa bok
tryckeriet.
En sticklig klädwäfwarc kan fä arbete, dä han anmäler
sig pa boktryckeriet.
2:ne Klädwäsware och 2:ne Spolgostar. Adrest pä bok
tryckeriet.
En sticklig kökspiga kan nästa 24 April fä förmånlig
tjenst pä en Prestegård nära staden. Kan hon laga mat,
blir lönen betydligt större. Underrättelse lcmnar fru Pa
storflan Rejner wid Landskyrkan.
Uli ett mindre hushall, till den 24 April, en uti hwar
jehanda hushällsgöromäl kunnig piga, eller någorlunda för
sigkommen flicka. Adrest pä boktryckeriet.
Twänne anständiga pigor, nästa flyttningstid. Stället
namnes pä boktryckeriet.
A s t li li d a s att hyra:
Dea som för instundande sommar har lägenhet uthyra
bete för 2:ne kor i trakten af Bulängen, eller flottet, tor
de wara god derom lemna undcrrätcelsc till Jungfru Ap
pelgren, boende uti Öfwerste - Lieutenant Aminoiss hus wid
Saltängen.
Utbjuder att hyra:
Ett rum mcd spisel pä Norra trakten är, d. 1 April,
ledigt att hyra. Adrest pä boktryckeriet.
Förloradt:
Wid hemresan frän Soiréen förleden Thorsdag saknades
ett par nästan nya lappstor, hwarföre ägarinnan härmed öd
mjukligen anhåller att den sone af wilsetag nu har deni, be
hagade benäget ärerlemna dem pä Stadshuset hosfru Ädcrg.
För omkring 14 dagar sedan bortgingo 2:nc hwitå An
kor. Om någon skulle dem lillwaratagit, ware han god och mot
wcdcrgällning gifwa ber tillkänna i s. d. Licdbecksta gärden.
En mindre Mopps är för några dagar sedan bortkom
men. Skulle någon densamma tillwaratagit, torde det mot
wedergällning anmälas pa boktryckeriet.
T i l l w a r a c a g e t:
En surtout är uphittad på obehörigt ställe wid Salk
ängSbron ben 21 Februari, som pä bcstrifning kan ätcrfaS,
dä Klädwäfwaren Hazeli» efterfrågas pä Kronomagazinrt.
En yra tillwaratog» wid branden ben 16 Febr., som ka»
ätersaS da escerfrägan derom göres pä boktryckeriet.
Diverse:
Samtlige Resp. fordringsägare uti framlidne Kyrkoher
den i Gärdeby Församling, Herr Carl Petter Jsakstons
Sterbhus, behagade sammanträda wid Gardeby Pastors
Boställc, Lördagen ben Sextonde (16) Marö inncwarande ar
1623, kl. 4 eftermiddagen, för att, i enlighet mcd ben öst
wrrcnskommctse, som med Slerbyusdelägarne blifwit träffad,
af Utredningsmannen i Boet uphära betalning samt gransta
den för Sterbhusets tillgängar författande redogörelse.
Gärdeby den 25 Febr. 1333.
Att Skräddare-Lärlingen Joh. Fred. Lindgren stäk un
der milt förmynderstap, och följaktligen icke är berättigad,
att h,varken uti köp, afsalu eller byte sig inlåta, det war
der sörfattningarne likmätigt härmedctst kungjordt. Norr
köping den 1 Mars 1833. I. Hollstenson.
Pä Enkhuset emottages fjäder till repning, dä Madam
Norman eflcrsrägas.
Med någon som har eget åkdon önstas rcsesällstap till
Stockholm nästa Mändag. Widare underrättelse lemnäs pä
boktryckeriet.
Om några hyggliga ungkarlar åstunda spisning, sä fäs
pä boktryckeriet underrättelse om ett hyggligt ställe.
Atlärrvska Trävgardsfrön:
I Linköping hos nndertecknad, boende i huset N:o 63
i Rcpslagarcgråndcn vid Ågatan nära Landskyrkan, nyli
gen från Tyskland komna friska, fina och grofva Träd
gårds'
- och Blomsterfrön, sorn erhållas till ganska facil»
priser enligt pris-knranter» hvilka på stället finnas atk
tillgå. På samina ställe är tillgång på Svenska fron ooK
ympvax, N. Nyqwist.
Rättelse: I Lidn. R:o 17, 3 sid., 1 spalt., 1 rade,
star: sifwer Läs: gifwa
Adslph Fredrik Raams Enka.