Norrköpings Tidningar Lördagen den 16 Mars 1833

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1833-03-16
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1833-03-16
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1833-03-16
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1833-03-16
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Lördagen den 16 Mars 1833

Sida 1

Midfasto-Söndag, prcbifa:
3 Stads-Kyrkan: (CateehcSförhör kl. k?). Höamä^an, Past.
Adj. Wikström. Aftonsången/ Comminister Arvedson. (Col
lecten tillfaller Cantor Hellström). Paftions-Predikan nä
sta Onsdag och Fredag kl. 9.
I S:t Hedvigs Kyrka: Studenten Tingwall.
3 S:t Johannis Kyrka: Comminister Rcjncr.
Z Korrektions-Inrättningens Kyrka: Pred. Könsberg.
Mtrikes Kzisieter.
Gkrif.vclse frän Constantinopel, af d. 15 Febr.
Ändtiigen har ett Wapenstilleständ emellan
Porren och Ibrahim Pascha blifwit formligen afstu
radf. Fördraget i detta åseende är af Storherrn re
dan rarificeradt och Mehmed Ali's samtycke kan med
tillförsigt wäntaS. Härigenom har ffett ett stort steg
Ull fullkomlig förlikning.
W i e n'
, d. 27 Febr.
Kriget i Asien anses nn mera säsom alldeles stu
tadt, och man har blott att wänta de modifikationer,
under hwilka Mehmed Ali's försoning med Porten
ffall genom de i Alexandria blifwande underhandlin
garna lillwägabringas. A Österrikes wägnar kommer
j^siverst-Löjrnant v. Prokesch att bewista besia förehaf
wanden. Han begifwer sig för detta ändamäl till
Triest, hwarest en fregatt till hans disposition ligger
segelfärdig,
> wilken ffall öfwerföra honom till Alexan
dria. En <5sterxikiff kurir affärdades ofördröjligen till
London med de fran Constantinopel inlupna gyn»ande
underrättelserna. Engelsta kabinettet synes i den O
rientaliffa fragan gä ganffa konseqvent till wäga, och
för lugnets asterställande i Turkiffa riket tycks det
wilja förwärfwa sig lika mycken förtjenst, som wart ka
binett och det Rysta. Säsom wilkor för det genom
magcernas bemedling tillämnade definitiva fredsslutet
upgifwer man Syriens och Egyptens afträdande till
Mehmed Ali, som ffall allt framgent med all suverä
nitet besitta dejza Konungariken och lemna dem till si
na manliga efterkommande i arf. Ett off- och defen
sivt förbund ffall dock för ewigt äga bestånd emellan
de^a rikens behcrrffare och Porten, äfwensom till den
sednare betalas af den förstnämnde ett arlizt bestämmt
subsidium.
I Generalstatern as andra Kammar es gar
dagssetzion gjorde utr. ministern, Frih. Verstol?
vän Soelcn, ett meddelande öfwer de nätwarande
förhållandena. Sedan han genomgått de diplomatiffa
förhandlingarna alltifrån d. 18 Dec., omnämnde han
de fran London insända förlikningsförstagen, i hwilka
bland annat fordrats Belgiens erkännande, hwarförc
de synts oantagliga. Pä denna sistnämnda föreställning
swarade Furst Talleyrand och Lord Palmerston med
noten af d. 14 Febr. Efter densammaS föreläsande sin
tade ministern salunda: "Nederländffa regeringen har
ansett denna note säsom en historiff akt, som följaktli
gen hwarken är bestämd, art hindra underhandlingarne,
eller egnad att befordra dem. Likaledes förhåller sig med
det swar, som denna handling kräfde af Nederländffa
regeringen. Derföre har formeler till en tänkffrift blif
wit föredraget, och har jag d. 26 Febr. öfwerlemnat
en sädan till Frankrikes och Storbrittaniens agenter i
Haag, säsom ock samma dag till Österrikiska, Preusii
ffa och Ryffa hofwcns representanter. Emellertid har
jag för Friherre van Zuylen van Nyevelt rillkännagif
wit, att Konungen bewiljat hanS förr yttrade önffan,
att aterwända till fäderneslandet, och att mig blifwit
i följd deraf updraget, att betyga honom änyo Hans
Maj:ts höga tillfredsställelse med hans samwetsgranna
omsorg i att iakttaga sina instruktioner :c., till bewis
hwarpa Konungen utnämnt honom till Statsminister.
Hans Maj:t tänker sä snart som möjligt afsända en
misiion till England för upfyllandet af ett specielt up
drag, i afsigt, att meddelst en preliminär öfwerenskom
melfe återställa förhållandena med Frankrike och Vtor
brittanien pä samma fot, som förr, och salunda pä nytt
öppna den wäg, pä hwilken. Konungen i förening med
de fem magterna kan komma till underhandlingar an
gäende definitiva bestämmande» för Hollands och Bel
gienS atffiljande. Beffaffenhetcn af de för denna be
flickning bestämda instruktioner gifwer anledning till
den öfwertygelse, att det äsyftade ändamålet ffall up
näs, och regeringen hoppas, att genom de närmare
notiser, hwilka ännu äfwaktäs frän London, blifwa satt
i stand, att med första werkliggöra den tilltänkta sänd-

Sida 2

att för
stärka parnisoneu, i fall några orolighctcr fl lille utbry
ta. Ilyvcm, forn förlidek ar för»fri!, hade uptäc^r • för
djupt liggande orsaker till mipucje, för att mari stal'c
kunnat hoppas, att dct allmänna lugnet kunde genom
inilitärsirrkanS ögonblickliga seger belästas för någon
längre tid.
— H:r v. Charcanbriand hade — enligt
6) a sette i sorgårs efter fin frikallelse att glädja sig
åt en populär ovation. Flera tusende nvrirfov wille
ftanspänna hästarnc från hanö wagn, ock cfwerallt ro
pade man: lcfwe Chateanbriand! leswc friheten! lsindt
ligen mcllankommo twänne beta fet» cu cn f cr sta dsscrgea n
ter, hwarpå folket åtstiljdcs.
— En Egyptiff diplomat
jemte en Legationssekreterare, H:r Augustin Cckakini,
-inträffade i fergårS har och begat
' sig ge ast til! Hett.
cf Drvalic, hwij/en han stall hafna till ällt en hatti
schcriff af Mchmed för H:§ Majit Konungen.
Madrid, d. 19 Febr.
Gcneral-Kapitcn af Andalusien, Mare s d, laS
AmrrillaS, utwecklar en beundransward werkfamhet:
cfwerallt har han msändt folk, hwarpå han kan förli
ta sig, oel) dct har på detta sätt lyckats honom, att
gwäfwa de vrcligheter, svin af fördomar blifwit alstra
de. Isynnerhet har detta warit händelsen i siionda,
hwarest brigadchefen Röjås alldeles kuswat Carlistcrna,
svin tillfogade denna stad mycken stada. Samtlige an
fkrarne för de K. Friwillige stafwa redan tagit afstcd,
vest korpscrna sjelfwa stola inom kort alldeles »plösas.
LLid husvisitationerna, som man i @:t Jago de Ccm
postela (Galicien) anställt, har man i Carlistcrnas hils
funnit en fullständig plan att i Carl V:s nannt inrät
ta en regcringsjunta, feni i nödfall ämnat stöda sig på
D. Miguel och ofördröjligen afstnta ett lån, för att
dermed bestrida kostnaderna till företaget.
— Kcnfc
tc!’
.ferna tzswcr erkännandet as Amerikas oberoende gå
ra st t framåt, och ministern Dea stall wisa mycken be
redwiliighct, att förmå Konungen till att bifalla kolo
niernas söndring från moderlandet, dock under det wil
kor, att detina afsöndring sörstaffar Spanien medel,
att utplåna en del af sin inre stuld. Lyckas detta hans
bemödande, så were det af oberäknelig nytra för han
delns och industriens befordrande momlands.
— l>- till
8000 nian hade låtit w arfw a sig till Drottningens
förswar: niinistrarnc Dea Bcrimidez och Cruz hafira
afstcdat deln; men de hålla sig del oaktadt beredda till
strid, om dct galler.
Dan 25 Nars Llifver på Stadshuset Extra Asscnabléc,
runa börjas kl. 6 vela slutas kl. li pä afton, hvartill Lil
le tior å 3a sk. B:co stycket linnas att tillgå i H:rr G.
Koman & C:s Handelsbod.
TMännagifwes, att Polis-upsyningsmannen I. Söder
grens kära maka, Maria Ericsdotter, efter en lång
samt tärande sjukdom, asled i Norrköping, den Is Mars
1833, i en ålder af 34 år, ömt sörjd och saknad af make
och twänne barn.
Inkinde gäfwor till P. A. Bergs inrättning för Sin
nessjukes botande.
Transport frän N:o 20; B:co N.
-dr 40: 32 st.
Mars 13. Eäfwa - - - - - 6: 32.
— ■— Dito sssss 5.
Banco M:dH. ifTj)
Neri köping d. 15 Mars 183?. P. (Jour. 1»ros.nius.
Jnstunlingen förtraf.
(genom inlem nad B ille t star Ei fina ren af te i N:o 20
vpferdc 8?:co N:tr 6: 32 ft. )• rftavat, tet giifwan ivar am
li ad lill 4>roteco:!c--Sck:rt. Krigs in rättning för SiNiiess åke.
Tili knbckommai.de cf ännu ebeloldte Clads-utstnlder
för ierledit år, Ka!' f" uti G jo ina' éfairrcenn ..fintsigt Nest
ir.ct» Mondaakn ben I-:te as ihiur. arant f V.ars n inåt, från
kl. 9 för mit tögen till kl. I e. m. , saint witarc.fr.ia t!. 3
till kl. 5 e. ni. ; c.li marta te ri-ststy.biae, kem utitr.låta
att wid detta tillfälle deras kori'!nt >tfc afbört a, genast derefter
niet nini ätn'
'
ng ester restlängd hemsöke». NrrrkcpirizöÄiäd
hus ben 4 Mars 18'3.
På 501a-'uratr . »ägnar,
E. F. li o io t n a b . t r.
I. P. Nelander.
sk eklid al Konungens Rcw. Bei.l!!ni»a
'ba windes i i!ä>
lill lill Mcgtstr. teti aståtne St,i'w,'l,> a> tea -2« nästllduc
Febrnarii, !n'drrS Konungens bemiler BefaUningepaiwa-wes
linåidode Ali enäll ».e Lungörclsr,
"vili 91 li e t ’ r n tili för*
f ä 1 j n i n ö af eli Krone Magasin « b u c i No er kö »i n g:
Krrdage» ben ne, nästkemwande Maili! 0. • » på 'atén,
atlställeS cffrntliq nrtion, 0 real imtr m?q ta- i
ffontoirft forn bos Magistraten i Norrköpings fXsMuis, ali
lill färfålinhifi inbinda dell reftin) efter mindre ^irono - D!a
gasinsblurl der wid Släden, genom »me olika
' flrf.f, tet
ena ulvm tiåcct förbehåll, cch tet aud'a med wiff kor, ali
Kronan, reid inträffande behof, må lo begaona Magazinet
till Uplag al c? pa i, ne md f, emot bara af > -. å. ka' ev per tim
na oriad och 6 si. banco oe- tulina rind elter torkad Soan
nemå!, >ör är räknadt och mrcriiwialitrr tér forrtare lid;
kunnandes iörjeqlade anbud innan Auetioneu liljå daS till
LandS-Eotttviret, eller lill bemätte Waaijira!; t!>n aila an
bud skola underställas Kongl. kNaitts NaOoa r>denina b»ru
wlda de antagas eller icke. ktuköpingS Slolt af llauLs-Eon
toirek den »5 Februari) »«33.
(i. li A M I L T O Ni
Joli. O. Hertzman"
Och warder för öuiat i afseende på °u0örmä;de Ritctioujem»
likt Konungens Br'alln>ngSftaswa»deS lörberörde stcilwelie
iiieddeladt till e nderröttrlw 'lör Sari »1 anter: att Kreigawa
rande Magasinshus förläljes i drt skick det destnneS, med
stvldlghet fer köparen, ali, örn få nödigt gnneS, tåla på egen
bekostnad afstänga busel trän Kronans ö riga fastigbeter å
Tomten: att få wida Krngl. Main i Nåder sinner »ör sedt
antaga högsta anbudet antingen »ted eller utan iö,'behåll att
begagna Magasinet till Sädekuplag, kommer derefter köoe
coutra» tet ali ufårbafi, då köpare» är stridig att såsom hand
peilniiig erlägga en tredjedel ak köpesumma» och återstoden 9
månader derefter med Ser procent årlig ränta ifrån den tid
fastigheten tillträdes, till desi betalning föijer, hwarlöre kö
pare» (Tall medelst intetsliing i Egendom eller på annat sätt,
ställa sådan säkerhet som Magistraten lör godt antager, samt
stutligen, att alla ulgiller wid köpet och Lagfarten derå saint
Intecknings pr-esterandc, ensamt böra widkäuuaS as Köpare».
Norrköpings Rådhus ben ä Mars ,833.
På Magistratens wägnar,
C. A. W e r n s t r ö m.
I. P. Nelander.
Af H. M. Konungens Nådigst förärade gåfwa kommer
utdelning att stc till olla Stadens ordinarie fattige, nästa
Thorsdag den 21 dennes kl. 9 f. m. på f. d. Enkhuset.
Norrköping ben 15 Mars 1833. Lac. Fr. Arvedson.
Wik Korrektions-Inröttningcn bltfwcr instundande 2-t
April cn Waktkorls-tjcnst ledig, hwartill hugade, häldst ogif
te sökande, genom flriftclige till Direktionen ställde ansöknin
gar, bifogade med goda betygcr, kunna sig till samma an-

Sida 3

.nätä, t>å ansökningarne sednast böra wara pa Contoiret in
lemnade inom d. 6 i bcmälte månad, hwarcst uplysning und
fås om dcn till kjenstcn anflagnc lönell som öfrige förmoner
och wilkor. Norrköping af Allmänna Arbels- och Korrek
tions-Jnrältningen den 14
.
Mars 1833.
D i r e c t i o n e n.
Auktioner:
Fredagen d. 22 innewaraude Mars, klockan 10
^
förmid
dagen, blifwer gellon! Entreprenad-Auction, sol» hålles pä
Krono-lforreetloneduset hänlädes, lör »ä,nilda Inrättnings
behof och till de minstbjudandeS upphandling upplåtit, att vä
förenämnde ilålle lewerera, följande Proviant- cch BeklLd
nadS-artiklar ni. m. Hwete >4 1/2 Tunnor till minst >5
i*ifp., Räll .54 T:r till minil i3 1/2 bisp., Korn 58 1/2
T:r till minst >2 bisp., alli pr T lin na och netto wigt; sädén
stall wara strid, sötfri, wäl rengjord och swingelfri. Ärter >3
T:r, Hasie 6 T:r, Hafregrvn ,4 1/2 bisp., Strömming eller
Sill 22 T:r till minst >3 bisp. netto wigt pr Tunna, Salt
torrt Oxekött >90 bisp., Söt mjölk 11S8 fillmer, färstt Oxe
kött 121 bisp,, hwilka sednare auie artiklar komma efter
dagliga beholwet att lcswereras. Gräfldor 3 3/4 bisp., Salt
3 T:r, Schedewi-Humble 3 1/2 bisp., Pepparroth 4 bisp.»
Såpa 3 ljerdingar, Bvkasta 5 T:r, RLghalm flaotröstad 3öo
bisp., Wed Tall och Gran, 6 givarter lang >vvstor-lamnar,
Wjörkwed 6 qwarler läng >0 stori famnar, Sptråd finare 5
Skälö.. dito gröfre 3 Skölp., Tofflor 94 pär, BlängarnSwif
trellIfftad 4 >/2 gwarter bred 96» alnar, Foderwät >5° al
na Grö te lärtwLttad Ewenst-llU >20 Stalp., Medieamen
tex lill leurereriug elter behofwet och det minsta anbudet un
ter de. enligt ibrfaltningarne stadgade >5 procent; Ä hwilket
allt, ä'>ren förseglade anbud emoltag > före Auctionen ä Jnrätt
ningenS lfontoir, hwilka eller SluctioneuS stut, komma med
de stedde inrooen alt jemfbraS och deras antaglighet bestäm
mas; och erindras Speenlanterne, att o!wanan>drda artiklar
stola w. ra as fullgod bestaffenhet, viii lenperencen kan godkänneS.
bkiwe-erings» och belalninge-te! minerna uppgiiwaS witz Sitte*
t:onftiUtåUft, a>weuloin ilisa okände Spcculanter lim göra
inrop, förlitan de äro förfedde med tillförlitlig borgen för
punctuella fullgörandet a' de inropade lefwcreriiigarne. Norr
köping af Allmänna Arbets- och CoriecliouL-Zurättningcn
Len r> Mars r8Z3.
D i r e c t i 0 n e n.
Tisdagen ben 19 innewarande månad kl. 10 förmidda
gen kommer genom Auktion sam hålles pä Tullkammaren
därstädes att försäljas kill fri disposition ätflillige konsistera
de förbrutne dömde waror, bestående af Cambridge, Cat
tuner, Bombasin, Calico- och Bomulls-, samt Westtygcr, Du
kar och Shawlar af Bomulls-Cattun, Madras och Silke
n>, m., som dagen förut kan ä Auktionsstället beses. Norr
köping'af Sjötullökanimaren d. lo Mars 1833.
Uti f. d. Bruubccksta gärden wid S:t Pchrsgatan i
Qwadratcn Röken försäljes genom ofientlig Auktion Freda
gen och Lördagen dcn 22 och 23 Mars fran klockan 9 för
middaaarne, allden lösegendom, som Handels-Bolagct Thun
ström & Sodrrb.rg kill Borgenärers förnöjande öfmerlätit,
nemi. Guld, Silfwer, Telin, Koppar, Malm och Mebing,
' Jern- och Blecksaker, Linne, Sängkläder» Meubler och Hus
geråd, Glas och Porcellaine samt flere slags Handelswaror
m. m. A samma Auktion förekommer äfwcn till försäljning
för Fabrikören Joseph Marci Konkursmaffa ätflillige dels
färdige, dels owalkade kläden, skurne klädes-kättingar med
tillhörande inslag, färgad och hwit Ull, Listgarn, Klädcs
wässtolar, Wäf-redstapcr och andra Fabriks-inventarier, en
Segel-slup, en Wagn och allehanda Husgeråd, hwilket allt
förut är att bese, dä derom tillsäges wid Fabriken Pro Pa
tria hos, Fabrikören L. H. Steinordh. Norrköping af Sta
dens Auktionskammare den 8 Mars 1833.
Wid Wilhelmsberg i Qwillinge Socken försäljes genom
öppen och friwillig Auktion, Onsdagen och Thorsdagcn den
27:de och 28idc uti inncwarande månad, allehanda lösegen
dom , bestående af Guld, Silfwer, Koppar, Tenn, diverse
Meubler, Kör- och Åkerredskap, Winter- och Sommar-Äk
don, Hästar, Oxar och goda Mjötk-kor ni. m., som e> sä
noga kan antecknas. — Säkre kände inropare fä anstånd med
betalningen till den lista nästkommande Juli, men okän
des eller mindre säkres anbud antagas icke uran borgen eller
kontant betalning.
— Spisning för Auklionslrkande samt
foder för medhaswarde hästar, erhälles pä stället mot kon
tant betalning. Wilhelmsbeig ben 8:de Mais U 33.
3, Menell.
Thorsdagcn och Fredagen den 21 och 22 denres sönal
jes genom friwillig Auktion nid Wäsby 1
' KnUcrsad Socken
all derwarande lösegendom efter frami, Inspektoren Berg
ström , bestående af Silfwer, Koppar, bwaribland en behäl
ltN Brännwiiispanna med s, äskwärmare och tillblh , Tenn,
N aim, Mesting, Jern och Blecksaker, Glas och Po cellaine,
Husgeråd af alla stag, Säng- och Linnklädcr , en god
Mangel, Fiskredskap af en månad Stät cch twänne Rotdvr,
Kopp och Kar, Kör- och Åkeri cdstap, diverse sorter - pann
mäl, en större mängd god P-tates, 4 par Orar, 12 st.
goda Mjölk-kor, en Tjur, 1 par hästar samt 20 st, flir med
Lamm af god race.
— Mod betalning fä godkände inropa
re anställd lill dcn 8 nästkommande Sept. Osäkre betala
genast, om ej antaglig borgen kan presteras. — Traktör är
antagen. Älfwestad ben 14 Mars 1833. Efter anmodan,
G. Ad. Metzen.
Till salu:
bi y 1 i g c n inkom m e t:
Ett större soiHimeni emileurta oell svarta Hornbasen, Me
rinos lustre, Fransysk Tibet, Clace, Linön, Keltelduk, P:t
rapluer af sicken oell bomull, Shawlar oell Shaivletter,
Dukar af bonin li, Bomullsgarn af de iieste nunnor oell
färger, Fodcr-camlirick, tulli oell svart Engelskt Skinn,
bättre oell sänne Västtvger, Sidentyg er af .flera stag, Cha
lons finare oell gröfre Liirfter, Fransyska
'Ia, eter oell Bor
del'
, bäsfa sort Kamelhår, hvita Skinn till Manshattar,
samt diverse andra finare oell gröfre Kramvaror oell Klä
den hos J. P, Hessel.
Enligt anmodan frän Malmö, finnas ä hänrarande Post
Kontor, att tillgå lotter a 32 st. Banco, ä en n«, högst
modern Landauer-wagn, grön lackerad nied äkta förgyllda
beflag, klädd med ljust kläde, hwitå silkessnören, lackeradt
läder till kustbock och koffert, lyktor, en spannscle af blanklä
der med mestingsbcflag, samt ett spann af 4 mörkbruna
hästar af 10 qwarters medelstorlek cch 7 ärs medelålder. —
Dcn minnande lotten utfaller wid Kongl. Swensta Rum
mer-Lotteriets 1015 dragning dcn 12 Juni 1833. Widare
uplysning lcmnar Ernst von Post.
En wid Drottningegatan här i staden belägen Tomt
med derå upförde ett boningshus om 2ine maningar och ät
stillige uthus af sten finnes till salu, hwarom närmare un
derrättelse meddelas af undertecknad, sam jemwäl afflutar
köp om egendomen. I. M. Hörning.
Ett färgeri, med nödiga hus och inventarier, beläget i
Landsorten, hwarom undcrrätlclse meddelas hos
Olof Cschelston.
Ifrån Trädgårdsmästaren wid Wiby inkommer till sta
den en mycket god mjölk-ko till salu i nästa mecka eller den
20:de Mars.
Meubler, Sängkläder och en a la Glace-wridare afTenn
samt 3:ne nya Bl>ckdofor, som tillhöra wridaren, äro till sa
lu. Underrättelse fäs pä boktryckeriet.
Ett, mindre parti god humble finnes till salu, dä ester
srägan göres i lädcrboden wid Qwarngakan, uti Herr Råd
man Arvidfons gärd.
Diverse sorters spetsar hos Linilwäswarcn Junanickcll.
Norrlands-lärftcr alla sorters prima, samt gröfre och si
uare huslärster, samt lärfts-träd försäljes nästa Måndag
Leil 18:de till billiga priser hos undertecknad, boende i Eg
gcska Huset wid Tysta torget. Linköping dcn 14 Mars 1833.
Jch. Ödberg, frän Norrland.
En swart frack-klädning är till salu, hwarcm underrät
telse lemnäs pä boktryckeriet.
Riga Utsäd-s-Linfrö af sörlcdna årets skörd, Holländstt
Klöfwcrfrö, Helsingelin, Bulldan , Fodcrwäf, samt säckar hos
I. A. Lönngren.
God grädda uti Tysta Cautors-bostället wid Träd
gårdsgatan.
A s t u n d a s att köpa:
Den som har att aflåta en Dragoxe, finner köpare hos
P. G. Malmgren.
En Canarie-hane, en Steglits-hane, en Grönsifl-hane.
Sångfoglar, hwarlill fås underrättelse om köpare hos Herr
Handelsman Gylling.

Sida 4

Tjenstsökande:
En stalldräng, som förut innehaft dylik tjenst, ästun
dar sig emp!o>) dcn 24 nästkommande April. Han har äf
wen innehaft bränmästare-tjenst, hwarfore han fullkomligt
försiär nämnde handtcring. De mest hedrande betyger kun
na sörclcs, hwilka äro inlemnade pä boktryckeriet, hwarest
närmare underrältelse om perion erhalles.
En ogift medelålders man, som mäst pä egen hand un
der mänga är förwalkat flere större egendomar och den der
med förenade Bokföring, hwaröfwcr hedrande betyg kunna
företes, äsiundar nu till wären eller nästa höst tjenst, som
Inspektor eller Bokhallare. Närmare uplysning crhälles i
Norrköping hos PoliF-Gewaldigcrn H:r Hellgren och i Löder
köping hos H:r Radman Kjellborg.
2 tjenst a > c li n d a S:
En nyckter, trogen och arbetsam Öfwcrstärare kan fä
godt och förmånligt arbete, da han anmäler sig pä bok
tryckeriet.
En ärlig ogift Dräng, som kan bruka jorden, stöta
hästar och köra pä resor, kan nu genast eller den 24 April
fä tjenst med hederlig lön i stadens grannstap. Stället up»
gifwes hos Herr Handelsmannen Westerholm.
2:ne spolgosiar fä arbete mot 1 Rtdr 40 si. i westan,
dä de anmäla sig pä boktryckeriet.
Dcn 24 nästkommande April kan en i sina sysilor kun
nig kökspiga erhålla god tjenst; Lflven ästundas pä samma
ställe en Enka utan barn» eller nägon äldre qwinnsperson,
som kan Åtaga sig att wäl stöta några mindre barn. Skul
le en sadan förut kunna wara ledig, sä kan densamma emot
tagas dcn t April. Anmälan härom kan göras pä boktrycke
riet, der; stället upgifwes.
En huspiga, som är man wik uppasining, och för öf
rigt kunnig i sina göromål , samt äger ett anständigt up
förande, kan fä förmånlig tjenst till den 24 April. Stället
namnes pä boktryckeriet.
En nyckter och arbetsam karl, som förstär att stara för
hand, samt 2:ne nycktra och arbetsamma Maschinsdragare,
en Hasplare och en Spolgosie. De 2:ne sednare kunna nu
genast antagas, da de anmäla sig pä boktryckeriet.
En frist amma, försedd med hedrande betyg, kan fa
anwiening om tjenst, dä hon anmäler sig hoS fru Klein.
En kunnig Påläggare kan genast fa arvcte hos Spin
naren pä Auktionskammaren.
En i sina sysilor kunnig kökspiga kan fä tjenst nästa
flyttningstid nära staden. Underrättelse lemnäs pä bok
tryckeriet. ,,
Ästundas a t t hyra:
Elt större eller ett par mindre rum, pasiande för 2:ne
klädeS-wässtolar. Adresi pä boktryckeriet.
U t b j u d e s a c r hyra:
Pä ivestra trakten, ett stort rum nied kakelugn, wcd»
bod samt del i kök; widare underrättelse fäs pä b tryckeriet.
Ä Norra trakten, ett större fabriksrum, ett bonings
rum med kontor och nödige uthus, till de» 1 instundande
April, hwarom kan öfwerenskommas med Bokhållaren Göhle.
Ett snyggt rum för en ensam karl- elley-qwinsperson,
kan fä hyras den 1 April. Adresi pä boktryckeriet.
Förloradt:
Pä ett besynnerligt sätt hafwa nägra nya 15 si. Banco»
sedlar, ur ett strifbord, bortkommit, hwars ordningsnummer
är pä 76,000-talct, mellan 76,400 och 76,500. Den som
eikerlcmnar en eller flere sädane 16 si.-sedlar och upgifwer
utpränglaren, bekommer hwarje sedels dubbla warde och är
försäkrad om förtegenhet af namnet. Upgisten torde lem
näs pä boktryckeriet.
En swart xudelhund är d. 17 Febr. bortgången frän
Gamla Hwarfwet och ej aker hemkommen, men forn man tiot
att nämnde hund är af en wisi person kopplad eller instängd,
derföre anhällcs af undertecknad att samma hund blifwer
genast uistäppt, da han sjelf inställer sig hos sin ägare.
C. M. Rudberg.
Ibland böcker, som sedan längre och kortare tid för
swunnit utur en Bok-samling, saknas äfwen tredje delen af
ett större werk, med gravurer, pä Engclsta Spräket, un
der Titel: An History of the Earth and animated diatu»
re. hj Oliver Goldsmith. Boken är inbunden i wäljkt
hand med titel och ordnings-nummer; formatet ä'
r stor oc¬
tav och ägarens namn fann-, åtminstone fordom, i boken.
Skulle dcn närwarandc innchafwarcn nf roken, af denna
annonce, känna sig föranledd, att älerställa densamma till
den, honom wäl bekante, rättmättige ägaren; fä stall han
deraf anse sig förbunden, och är äfwen willig, om fä LstaS,
att betala bokens warde. I annat fall förcflär han, att
till inköpspris afstå de Sfrige iju delarne, sä att werket
mätte ägas komplett, i fall sädant kunde anses såsom bewis
af willfarighec. Är boken fäld eller pantsatt önstar äga
ren , att densamma igenlösa. Underrältelse fäs pä bok
tryckeriet.
Wid en Herregård nägra mil frän staden äro förleden
mecka af en kringwandrande qwinspcrion, som tagit wägen
till Norrköping, jiulne eller mcdlockade 2:ne hundar, den emi
en Rapphönshund, hwit med bruna oron, och den andra en
walp, swart och hwit nied läng swans. Den som nämnde
hundar älcrstaffar eller om dem leinnar uplysning ä bok
tryckeriet, undsar hederlig wedcrgällninz.
Ett swartmäladt brandämbar är bortkommit wid sist»
branden. Om nägon bekommit det, ware god och inlemna
det till Mälaren Nordström.
Tillwarataget:
Mändogcn d. 24 Mars uphittades i Spektakelhusct pä Par
terre en snusdosa, som rätta ägaren kan igenfä hos Öster
holm i Tysta Scholehuset.
Pä Norra trakten af staden, är en sedelbok med något
penningar uti uphittad, sam pä bestrifning kan äterfas af
Drängen Alstedt hos Handelsman Tellbom.
Diverse:
Flndertecknad far Kärraed ödmjukast tillkännagifva,
det jag i slutet, af nästkommande April månad ämnar ali
Norrköping gifva Lektion i Dans-öfning, da de moderna
Fransyska steg oell s)vadi iller komma att läras, tillika
nied vanlig Vals oell Qvadrillc, oell Köppas det Stadens
ocK Örtens Resp. Herrska per oell invånare, sorn städse
visat mig sä mycken KevägenKet, äfven nu täckas gynna
mig, dä moda oell flit ej ä min sida kemmer att spara».
Wimmerby den 26 Febr. i833. Carin Sundströ.m.
Antecknings-Lista finnes uti Nybergska Arfvingarnos
egendom vid Drottninggatan, midt emot Körsnären Voc
katz. För anskaffandet af rymlig oell passande Dans
Lokal, önskade man om möjligt att tidigt ia tillfälle
beräkna de blifvande Elevernas antal. Norrköping den
»5 Mars i833.
D>, sorn hafina att fordra eller äro styidige uti Sterb
huset efter aflidne Bryggare- Lldermannen Iohan Eric Sand
berg, behagade sina fordringar och stulder upgiswa , inom
innewarande Mars mänads utgång till Anders Sandberg.
Emot säker inteckning i fastighet ä landet kan ett lä»
af 2000 R:dr B:co nu genast erhållas, hwarom Stads-A
ctuarien Fogelstrand leinnar närmare uplysning.
Om nägon, som reser till Stockholm, will begagna en
Enbctswagn utan betalning, för att därstädes aflemna ho
nom , sä fär man derom underrättelse hos Hofflagaren
Carlsion.
Lotteri e.
03* Till följe af Herrar Hiibcners & C:o reservation uti
aldra punkten af Lotterieplanen, behagade Innehafvar »«
af Lottscdlarne:
N:o 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2409, 2412, 2414,
2419, 2424, 2427, 2430, 2432, 2435, 2439, 2441, 2447,
2452, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2462, 2463, 2464,
2466, 2467, 2468, 2469, 2479, 2480, 2488, 2495, 2497,
2498, 2506, 2513, 2519, 2526, 2547, 2551, 2555, 2562,
2567, 2568, 2570, 2583, 2586, 2600 oell 2602,
Kos undertecknad innan slutet af denna manad göra utby
te emot andra Lottsedlar, hvilka mod sista posten för så
dant ändamål hitkoaunit. Norrköping d. 8 Mars i833.
Custaf Zander,
Ombud för Hrr. liubener & C.o.
(Härmed föijer N-o 53 af Norrköpings-Bladet.)
Ädvlph Frcdrlc Baams
.
Enka.