Norrköpings Tidningar Onsdagen den 26 Februari 1840

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Norrköpings Tidningar 1840-02-26
Sida 1
Sida 2 Norrköpings Tidningar 1840-02-26
Sida 2
Sida 3 Norrköpings Tidningar 1840-02-26
Sida 3
Sida 4 Norrköpings Tidningar 1840-02-26
Sida 4

Maskininläst version av Norrköpings Tidningar - Onsdagen den 26 Februari 1840

Sida 1

1840.
Onsdagen den 26 Februari.
Tillkännagifves:
I anseende till inträffande Bolags
stämma för Östgöta Bank i Linköping
linder samma tid, är Afdelnings-Konto
ret härstädes för allmänheten tillslutet
Tisdagen den 3 nästk. Mars, och emot
mottagas, i det ställe, Läne-ansöknin
gar sist Torsdagen förut, för att dagen
derefter eller Fredagen den 28 dennes
hos Bankstyrelsen afgöras. Norrköping
den 18 Februari 1840.
Af delnings-St yreisen.
Diidc:
Alt filäbråfabrifören D. Bergmans vch de§
kära mak., Ch. Charlotta RpdbergS pngjle fot,
Otto Wilhelm itilia afled Söndagen den 23
benneS, fl. half 5 ett. m., i en ålder af 2 ar vch
2 månader, warder endast pä detta sätt flaglingar
vch wänner tillkämiagifwet.
TillkännagifweS, att KlädeSwäsware-Gefällen
Carl Erik Worbergs älj?ade maka, Margareta
C lisabeth, född Söderling den 13 Sebr. 1798,
stilla astcd den 23 Febr. 1840, ömt sörjd vch be
grälen as make vch Z:ne barn.
Sammanträden:
Till ordinarie Bolagsstämma behaga
de Herrar Interessenter uti Societets
Inrättningen v d Gamla torget samman
träda Torsdagen d. 27 dennes, Icl. 4
eft. midd., och erinras om föreskriften
i antagne stadgan, 12 g. Norrköping d.
11 Februari 1840.
Direktionen.
Söndag?» den i Mars biifwer qvartal wid
FabrikSarbeiare-Ladan, kl. 4 eft. m. De, svin ärv
stvloige intrelzen, paminnaS att dem owilkorligen
inbetala, eljcst blifwa panterna laglige» försålda.
Norrköping de» 25 Febr. 1840. Moberg,
Lädsvreständare.
Nya Säkerhetens Ladas ledamöter anmodas
alt sig infinna till ordinarie qvartalet, dä aswe»
Årsräkning anställeS, Söndagen den i MarS, nied
manlig afgift, kl. 4 eft. ni. De, som haswa pan
ter, mäste dr», nppwaka, i annat fall blifwa de
lagligen förfälda. Norrköping dcn 25 Febr. 1840.
_
P. E. Söderberg.
Kungörelser:
Handlanden P. E. Norling vch hans här i
staden mistande Borgenärer kallas härigenom att
Lördagen den 7 nästinstlindande MarS, kl. li för
middagen, inför Rädstufwu-Rätte» härstädes sig in
finna tor att höras öfwer den af Handlanden I.
Ringborg denne dag till Rådstufwe-Ratten ingifna
a»,vki»ng, det Norling mätte förklaras skyldig st»
egendom tiU Borgenarernc afträda, wid hwilket
[''f1''1 sistnämnde böra, sä widt ske kan, förete
de vandungar, pä hwilka deras fordringar stg grun
da. Norrköping RädhuS den 24 Februari 1840,
Ex officio.
C. 3. Löfwander,
Ma^istratS-Sckreterare,
Genom auktion, som förrättas här S Radhu
set, inför Magistraten, TorSdageu de» is uästiu
stundande Mars, klocka» il förmiddagen, kon,mer
nedannämnda stadsjord och lägenheter, derför sistli
det ärS arrende icke blifwit inom föreskrifwe» tid
erlagot, alt, i följd af de wid samma jords och lä
genheters öfwerlatande stadgade willkor, pä ärren
datormieS och deras löfleSmänS äfwentyr i hän
delse af underpris, upplåtas pS nytt arrende, un
der återstående arrendetiden, med rättighet för i»
ropare» alt genast efter anktionSlillfället tillträda
jorde», i det stick de» dä befinneS, sä att, i fall
gröda derä är utsädd, deuna medföljer arrendet och
kommer inroparen till godo, utan serskild ersätt
ning, nemligen:
Uti Södra Sylten, pä 5 är.
N:o 404, 4 tuuul. N:o 407, 4 tuunl. 1 1/4
kappl. Njo 408, 4 tunnl. 2 fappl. N:o 409, 4
tuunl. R:o 410, 4 tuunl. N:o 411, 4 tunnl. 3
kappl. N:o 412, i tuunl. 8 kappl. N:o 413, 4
tunnl. N.
-o 4i4, 5 tunnl. 8 kappl. N:o 415, 4
tuunl. 8 kappl. N:o 417, 4 tuunl. N:o 418 &
4ii), 3 tti»»l. 25 kappl. N:o 4'J0, 4 tunnl. N;o
423, 4 tunnl. N:o 428, 4 tunnl.
Uti Ostra och Westra Ladugårdsgärdena, pä 3 är.
N:o 2, 4 tunnl. IG kappl. N:o 3, 4 tu»»!.
IG kappl. N:o 13, 3 tuuul. 27 kappl. N:o 14,
3 tuunl. 21 kappl.
Ut! Stohag'gärdet, pä 7 Sr.
N:o G, 4 timni. 20 kappl. N:o 7, 3 tunnl.
3 ikappl. N:o 8, 3 tunnl. 28 kappl.
Uti RiSäuge», pä 4 är.
N:v 4, 6 tuuul. 24 kappl. N:o 12, 6 tuuul.
24 fappl. N:o 13, 6 tunnl. 24 kappl.
Uti Westra Såpkullen, pä 3 är.
N:o i, 4 tnmil. 2 3/4 kappl. N:v 2,3 tuuul.
19 kappl. N:o 3, 3 tuunl. N:o 4, 2 tunnl, lö
1/2 kappl. N:o 5, 2 tuuul. 12 1/4 kappl.
Uti Krogaregärdet, pä i är.
N:o 3, 4 tuuul. N:o 4, 4 tuuul. N:o 5, 4
tuunl. N:v 8, 4 tuuul. N:o 9, 4 tuunl. 8 hpl.
N:o 10, 4 tuuul. N:s il, 2 tunnl. 31 hpl. Si':o
vi, 4 tuunl. N:o 13, 4 tunnl. N:v 16, 2 tunnl.
28 kappl.
Uti Sira DragSgärdet, på 3 ar.
?i:o 4, 2 tunnl. 4 f:pl. N:o 5, 2 t:nl. 22 k.pl.
Uti Gärdet emellan Gamla och Nya Enebpwägen,
pä 7 är.
N:o i, 2 tunnl. 27 fappl. N;o 2, 4 tuunl.
N:o 4, 3 tunnl. 25 fappl. N:o 5, 4 t:nl. 8 k:pl.
Uti Slottshagen, pä 5 är.
N:o 432, 4 tm,ni. ig kappl. N:o 437, 3t:nt.
6 k:pl. N:o 438, Litt. K., 3 tuuul. 26 k:pl.
Uti BregShvlmen, pä 9 är.
N:o 4, 5 tunnl. N:o 6, 3 tunnl, 10 kapp!.
N:o 7, 4 tml. 21 k:pl. N:o 8, 2 t:nl. G f:pi.
Uti Blttäugeu, pä 5 är.
N:o G, 4 tunnl. 4 kappUv.
Norrköpings Radhus d. 20 Februari 1S40.
Pä Magistratens wägnar,
C. G. StälhöS. I. Hagelin.
Auktion:
På stadens aurtionskammare försaljes Freda
gen den 6 instundande Mars, kl. 9 f. m., åtskillig,
dels i exekutiv wag vch dels genom friwilliga in
sättningar, lös egendom af Guld, Silfwer, Tenn,
Koppar, Malm och Metzing, Jern- vch Blecksaker,
Linne, Sängkläder, Mans- och Qvinsgångkläder,
Möbler och Husgeråd, GlaS och Postlin, Wagnar
och Körredskap, ett Marknadsstånd, en Skomaka
rewerkstad m. m., samt kl. 11 pä dagen följande
fastigheter, nemligen: l:o For Garfwaren Arosins
konknrsmasia gärden och tomten N:o 4 & 5 i den
na stads Bergsqvarter, qvadraten God Wän, som
är brandförsäkrad till S2V0 R:dr banko, och inne
häller twenne boningshus med 13 rum och kök,
källare, brygghus och bagarstuga jemte nödiga Min*
dar vch uthus, stall för ö hästar, fähus för 6 kor,
ett större stöfwe, fodcrflnllar och wagnsbns. Tilli
ka finnes i gärden ett i fullgodt ständ warande
garfweri, bestäende af 2me stora kalklärar, samt
2(i st. större och mindre läderkar, ett mälteri samt
2:ne källor ined pumpar; och 2:o Gärden och torn
ten N:o 11 i norra qvarteret, qvadraten Accisen.
Denna egendom, som är brandförsäkrad till 700
R:dr banko, innehäller ett twawänings boningshus
af furu koröwirke med deremellan muradt tegel och
utwäudigt reveteradt under tak af tegel. Första
wäningen innefattar 4 rum, andra Maningen lika
ledes 4 rum. Till egendomen ätföljer defhttvm och
är o uppförde pä ofwannämnde tomt N:o 11 ö st.
wedbodar och ett afträdeshns. Tillträdet af egen
domen sker dcn 1 instundande April. Norrköping
af Stadens Auktionskammare den 21 Febr. 1840.
Tisdagen den 3:djc Mars 1840 blifver på
Stadshuset extra Assemblé, som börjas kl. j och
slutas LI. 12 på aftonen. Biljetter, a 3a sk. b:ko
slycket, finnas att tillgå uti Herrar Komans äc
Comp. handelsbod.
E» mal arrangerad B a l biifroer i Himmel
stadlnuds brnunSsaloug Söndagen den 1 MarS.
Balen öppnas kl. 7 och flntaS kl. 3 på morgonen.
Biljetter betalas med 16 p. banko wid ingången.
T!?. Carlson.
Lunda gen den i:ste Mars blifver i Käl
larmästaren Pihlgrens lokal den femte af de for
innevarande vinter subskriberade Dans-Soiréer,
som börjas kl. 6 e. m. och slutas kl. 12. Öst
göta regementsmusik begagnas. Extra biljetter
säljas vid ingången a 3a sk. banko stycket. Sö
derköping den 26 Februari 1840.
Direktionen.
'»rikes
Stockholm, d. 21 Febr.
Det berättas att Majoren wid LifbewäringS
regementet Hr L. A. Sandels stall blifwit ut
nämnd till chef för Stockholms borgerskap med
flera tusen Riksdalers lön.
— Regeringen har tillåtit Polisbetjeningen
i Stockholm att bära korta sablar, hwilka lik
wäl endast stola fa nyttjas till förswar. Äfwen
ledes lära polisgewaldigerne fatt rättighet acr
bära guldportepeer och uppsyningsmännen f<?'
dana af silfwer.

Sida 2

— F. d. Läraren wid Bergsstolan i Falun
Prof. Sefström har af clevernc wid bemälte
stola såsom stank erhållit en medalj af guld om
40 dukater med pä ena sidan instriften: Af
Falu Bergsstolas elever d. 28 Jan. 1839,
och pa den andra hans bröstbild. Dertill följde
s^!som bihang ett artigt garnityr af en silfwer
servis, wägande emellan 5 a 600 lod.
-— Wid förnyadt Riksdagsmannawal för
Universitetet i Lund, erhöll Prof. Bolm-er de
flesta rösterna.
— Uti Ridd. och Adelns plenum d. 19 Febr.
förekom dct fran Konstitutionsutstottet inlem
nade förslag om införande af Departements
styrelse, hwilket, efter en kort diffus;ion, upp
stöts till företagande i nästa plenum.
— Hr
L. H. Gyllenhaal ingaf en motion om under
stöd till Lantbruksinstitutet pa Degeberg, me
delst 10,000 R:dr ärligt ansiag och ett ränte
fritt lan af 10,000 R:dr, samt remitterades till
Statsutstottet, jemte hans om aflöning för ad
jnngerade ledamöter i Göta Hofrätt.
— Hr
Gyllenhaals motion om högre löneförmåner för
de ordinarie ledamöterne i samma Hofrätt re
mitterades till samma utstött.
— En deputa
tion fran Bondeståndet, anförd af Bengt Gud
muudson sran Halland, ankom och öswerlemna
de ett protokollsutdrag af d. 15 d:s med in
bjudning till Ridd. och Adeln, att med Stan
dct i den af Hans Janszon söreflagna under
däniga adresi till Kongl. Maj'
.t förena sig.
Af Frih. A. Cederström upplästes derefter en
motion om förändringar och tillägg i tjenste
hjonsstadgan, innehallande bland annat stränga
re förestrifter för laga förswar, hwilken motion,
pä Hr L. I. Hjertås hemställan, stulle fa hwi
la till desi Kongl. Majtts i trontalet utlofwade
proposition om en ny lösdrifwarestadga hunnit
ankomma. Hr C. W. Hammarstjölds motion
om förhöjning i stjutslegan blef ämne för cn
lang distusiion. Grefwe Anckarswärd ansag
stjutslegan böra fastställas till 1 R:dr b:ko mi
len. Pa eft. m. förekonimo remisier pa Hr
L. I. Hjertås i föreg, plenum »väckta niotio
»er om förnyandet af diverse Rikets Ständers
strifwelser wid sista Riksdag, hwaribland Hr
i'
. Z. Hjertås om upphörandet af Lagmansrät
ter, Kämnersrätter i wisia städer och Rid
daresynerätter, om ersättning för inkvarteringen
8t tagande trupper, om ntwidgning i testamen
te- och gafworätten, om Landsfistalstjensterna,
om förändring i 14 Kap. 3 §'
.i» Misig.-balken.
En motion förekom af H. Exc. Grcfwe Lö
wenhjelm om Nnmmer-lotteriets upphörande,
hwarester följde en exklamation af Hr v. Haus
wolff, som »väckte mycken munterhet.
— Till
Pxesteständct ankom en deputation sran Bon
beståndet med Hans Jansions adrefi, i anlcd
ning hwaraf Hr Erkebiffopen warnade medlem
marne af dct hedenvärda siandet för att »spän
na bagen för högt.
" — Uti Borgareståndet upp
läste Hr W*r» en motion om instränkning i
kostnaden till Swenst-Norrsta diplomatien och
niinisterkasian, hwilken remitterades till Stats
utskottet. En motion af Hr Petre, om pen
sionsrätt för ledamöter af Högsta Domstolen
vch Statsrådet, Statssekreterarne och andra
Föredragande hos Kongl. Maj:t, under wisia
fall, lades pä bordet. En dito af Hr Rydin,
om medel till landswägarnes förbättrande i
riket, remitterades till Ekonomiutstottet. Grund
lazkftrflazet till ändring af Statsrådets orga¬
ni
d.
M
d
u
h
K
m
a
o
a
h
si
i
r
t
k
f
h
nisation stulle till afgörande förekomma först
d. 26 d:s.
— Uti Bondeståndet ingaf Peter
Märtcnszon fran Jönköpings Län erc anföran
de angående gardesregemcnterncl, hwilken gick
ut pa att borttaga ansiaget för Lifgardet till
häst, första och andra Gardesregementen».» samt
Kronprinsens husarer, och att i dcras ställe 100
man
^
kavalleri och 400 infanteri fran indelta
armen stulle inkommenderas. Förslaget till den
omnämiida Grundlagsförändringen stulle till
afgörande företagas nästkommande Lördag.
Carl st ad. d. 19 Febr.
Provinsialbankens ordinarie bolagsstämma
hölls här i gar, da beflut fattades att sa fort
sig göra later under innew. ar till Kongl^ Atajlt
inga med underdånig ansökan om ny oktroy,
räknad frän början af ar 1843. Utdelningen
till lottägarne blef 4 prCt pa teckningen, hwil
ket will säga 12 prCt pa det insatta kapitalet.
— Lottägarne i ångfartyget „Wermland,
"
förut kalladt „Thor,
" hwilka d. 13 dennes här
hade sin bolagsstämma, erhöllo en rätt »vacker
ntdelning as behållningen för den tid fartyget
gick förl. sommar, neml. 28 prCt a pennin
garne för den l/"4:bcl, lottägare redan afbctalt
af fartygets warde.
Wadstena, den 18 Febr.
Såsom bewis pa wälmagan inom denna
stads ringa samhälle, hafwa ceszioner börjat blif
wa något wanliga för dagen. Fyra cesiioner och
twenne bostilnader hafwa p8 cirka ett halft
ars tid uppstått, och owitzt är om ej flera följa.
Falun, d. ?0 Febr.
Den af St. Tuna och Gustafs häradsrätt
fällda dom öfwer Bonden A. Persien i Krak
myran Gnstafs socken, hwarigenom han, för
sin grofwa widstepelfe att förstrifwa sig till
satan, blifwit fälld till 13 R:dr 16 si. b:ko
böter, eller wid bristande tillgång till 12 dagars
fängelse wid watten och bröd, har genom ut
stag af d. 15 ststl. Jan. af Kongl. Hofrätten
blifwit stadfäst.
itrifas
Turkiet.
Rörande twistigheterna med Egypten för
spörjes ingen ting. För cn tid sedan berätta
des, att Rysta agenten Hr von Brunow lye
kats att i London uppgöra med England en
öfwerenskommelse härom, men nu säges de
började underhandlingarne äter wara afbrutne.
I Egypten rustas oupphörligt, för att sätta
landet i förswarsstand emot en förmodad öf
werrumpling. England.
Ministrarne hafwa i Underhuset lidit ett
nederlag, hwaröfwer Torypartiet triumferar.
Saken angick föreläggandet af »vijza öfwer lan
dets mindre gvda sinansiela ställning npplysan
de doknmenter, hwilket af stattkammarkansle
ren bestriddes, men af huset beflutadeS med 10
rösters pluralitet.
— De sista depescherna frän
Ostindien förmäla att Engelsmännen, med storm
intagit Khelat, samt att höfdingen Mir Ä?!eh
rab Khan, som under Jndusarmsns marsch
mot Kabul wisat sig fiendrligt sinnad, derwid
stupat. Amiral Maitland har aflidit pä sjön.
Spanien.
Det nya insurwktionsförföket i Bastista
provinserna syneS wara utan nägon synnerlig >
wigt. En Lezuina, f. d. karlistist officer, har i
höjt upprorsfanan i närheten af den lilla sta
den Baracaldo och proklamerat Kari d. 5:te,
plundrat ett wapenmagasin i Carruza och der
pä i Arcentales sökt winna de yngre bland be
solkningen pä sin sida. Men de sia hafwa wäg
rat, sä att han mast aftaga med oförrättadt
ärende. Samtidigt härmed hade äfwen ett
gnerillaband bildat sig i Gnipuscoa, men hwil
ket kort derefter af inwänarne blifwit förjagadt
och nödgadt att söka sin tillflykt inom Fran
sta gränsen. Frankrike.
I Kammarens byråer har man antagit
dotationssörsiaget ser Hertigen af Nemours.
Wid fräga om förändring i reglementet för
hederslegionen och förminskning af riddarneS
antal, pä sä sätt att af 2°
.ne vakanta platser
ända till 1850 blott 1 far besättas, uppgaf
Justitieministern, att de nnwarande ministrar
ne pä 1 ifl manad blott utnämnt 150 rid
dare, dä deremot det dem företrädande tills
widare - kabinettet pä 1 1/2 manad hade ät
icke mindre än 366 ntdelat dcnna »värdighet.
G v c f 11 a ii d.
Undersökningen rörande den upptäckta sam
manswärjningen af det sä kallade Filo.iodora
sällstapet fortfar och ledes af Justitieministern.
Redan sedan längre tid hade en mängd för
domsfnlla och swärmista strifter blifwit ntsprid
de bland folket, hwilka innehöllo bland an
nat spädomar, att 1840 ffullc blifwa det
efterlängtade heliga äret, dä under en blond
beherrstare frän norden Grekerna äter stulle
intaga Konstantinopel och komma i besittning
af den herrliga Sofiakyrkan, att den förste
Fursten dock stulle fä samma öde som Moses
o. s. »v. Sultans död upptände ännu mer den
fanatista ifwern, som underhölls genom pästäd
da, pä Naxos, i Misiolunghi m. m., inträffade
underwerk. Ibland annat kringspnddes en spå
dom, att Kapodistria stulle uppstä !840, ochdet
ta rykte blef, märkwärdigt nog, trodt af mänga.
Qui pro Quo.
>
i
Under en tur i landsorterna sistl. sommar
blef en resande, wid namn Hjerta, med o
wanlig uppmärksamhet emottagen pä en för
stark rabulism bekant gästgifwaregård. UppaS
serstan infann sig med förfrägan, om han ej
behagade dröja der öfwer middagen och intaga
en maltid sadan huset förmådde. Som anbu
det icke »var att förakta, lemnade den resande
dertill sitt bifall och serverades sä artigt och
»väl, som hade han sutit till bords i något as
hunvudstadens elegantaste wärdshns. Under
nrältiden togs äfwen pä invit af den behagli
ga uppasierstan, åtskilliga förfristningar, hivar'
ibland äfwen en Champagnebutelj, ehuru icke
reqvirerad, stattad» till den nykomne gästens
wedergvickelft. Efter intagen middag n»ed thy
ätföljande glas, frägade denne hivad han wore
skyldig, MSN fick af flickan det oförwäntade siva
ren ^alldeles ingenting.
" Förwänad häröfwer
kallade han pä gäsigifwaren, hwilken lemnade
samma swar och »väckte en ännu högre sörwa
ning hos resanden, alldenstund man pä gästgif
waregärdar ej gerna plägar eller stäligen fan/
begära nägon »välfägnad till stänks. För att
utröna orsaken till ett sä owanligt förhällande,
framställde gästen ätstilliga frägor: om nägon
annan resande möjligen funnes pä stället, som

Sida 3

si
)1
st fl
g fl
r, I
besörjt och bekostat desza anordningar? om wär
dén tagit miste om hans person? o. s. w. Men
allt forgäfwes. Den gästfrie gästgifwaren be
swarade fragvrna med ett bestämdt nej. Slut
ligen gaf han dock wika för sin gästs enträgen
het och upplyste, att wälfägnaden wore en styl
dig gärd af aktning och erkänsla för en per
son, som igenom „det »välsignade Aftonbladet"
spridt sa mycket ljus i landet och beredt Swen
sta nationen sä mänga och stora förmåner.
„Hwad,
" ropade den resande, „tar ni mig för
utgifwaren af Aftonbladet?"
„Ja men gör
jag fa,
" genmälte gästgifwaren, med ett naivt
uttryck af erkänsla och »vördnad i sitt ansigte:
„jag wec alltför wäl att Herrn reser omkring,
för att se folkets nöd med egna ögon och se
dermera bidraga till des; afhjelpande. Gud »väl
signe Herrn och des; roliga tidning. Den re
sande, nägot flat och förbittrad, lemnade utan
widare samtal den godtrogne gästgifwaren.
Kinesiska Muren.
Engelsmännen ämna, som bekant är, att
sjöledes bekriga Kineserne. Att depa emeller
rid icke äro sä lätt ätkomlige frän landsidan
finner man snart »vid betraktandet af det bal
»verk, som skiljer Kina frän sina grannar i
wester. En Herr Gutzlaff lemnar om - den
ryktbara Kinesista inuren, hwilken man pästär
stall bliftvit fulländad pä är, följande de
taljer: grunden för densamma bestar af stora
stenblock; men föröfrigt är den bygd af tegel.
Pä somliga ställen häller den 30 fot i höjd,
men pä andra blott 15 a 20, pä sädana ställen
nemligen, der berg äro belägna. En Skottst
lärd, Hr Barrow, pästär, att den häller i längd
1500 Kinesiska mil, eller 500 Fransta, och
att man af de inaterialier, som bliftvit begag
nade till densamma, stulle kunna bygga alla de
hus och palatser, hwilka finnas i England och
Skottland. För
m
att göra denna kalkyl ännu
mera sannolik, sa »tppgifwer Hr Barrow, att
det finnes en million ättahundra tusen hus i
Stor-Brittanniei». Hwad tornen angä, som
finnas pä denna stora mur, som Hr Barrow
icke upptagit i räkningen, sä pästär Herr Gutz
lass, att man af de bygnadsmaterialier, h»vilka
bliftvit begagnade till desamma stulle kunna
bygga en stad sä stor som London. Detta är
icke allt. Om dimensionerna af denna stora
stenmasia, hwilkm man kallar Kmesista mu
ren, reditseras till 12 fots höjd och 4 fots bredd,
sä stulle den bliftva sä läng, att den kunde om
gifwa hela jordklotet (?).
'
Den stora Kinesi
ska kanalen är äftven et? jettcwerk. Den sträc
ker sig ända frän sitt utlopp icke mindre än
600 Kmesista mil upp i landet. Doktor Mor
rison försäkrar, att 170,000 mennistor bliftvit
begagnade till detz gräfning.
! Till Högw. Dom-Capitlet ! Linköping har D>
reetionen öfwer Stockholms Stora Barnhus afla
tit följande strifwelse:
„Direetio!ien öfwer Stockholm» Allmänna Barn
hus, som öustar att äfwen innemaraude är Barn
ifrän denna Inrättning mZ warda till Linköpings
Stift uttingade, far härigenom anmoda Veneran
dum Consistorium, ait genom Wördige Prestersta
pct meddela Församlingarne i Stiftet underrättelse
derom, att BarnhnS-Barn, helst Goear, kunna till
omwärdnad fa eiiiottagas af wälfrägdade och med
eget hushall förfedde personer, hwilka med bcwis af
Presterstapet stvrka, alt de förswarligeu kinma full
göra de stpldigheter, som fosterföräldrar äligga;att
sosterhjelpeu utgår med 24 R:dr banko ärligen för
Barn emellan Tre och Sex ärS älder samt för äl
dre Bar» med Tingo R:dr banko till Fjorton ärS
alder, dä underhållet upphör; att Barnen wid de
ra- ntlemnande härifrän eryälla 2:ne omgängar
nya kläder; alt enligt Kongl. Brefwet d. jo April
IS04 befrias frän Krono-utstplderS erläggande,Baru
huS-Gofarne till Tjugofem och Flickorna till Tjngo
fyra ärS älder, samt att de fosterföräldrar, som med
särdeles kärlek och ömhet omfatta stna fosterbarn,
npptaga dem till egna arfwingar, tilldela dem be
lydliga gafwor med warm hand, eller befordra dem
till hederliga och förmänliga giften, stola hugnas
med en belöningS-Medalj af Silfwer att bäras pa
bröstet; hwarjenite Venerandum Consistorium (IIU
mödas att äfweiiledes ifrän Wördige Presterjkapct
infordra och med görligaste första till Directionen
insända uppgifter pä de personer, som till Barn
huS-BarnS emottagande sig anmäla, tillika med
PresterstapetS bewis derom att samma personer äro
wälkände och i tillfälle att fosterföräldrars äliggan
de wederbörligen fllllgöra; hwarefter Directionen
will läta härifrån till orten transportera de Barn,
som warda retirerade. Stockholm den 21 Janu
ri 1840. A x c l Möller Hjelm.
I. Kihlstedt. Reinh. Reusiii. A. F. Schultz.
(L. S.)
Olof Hindbeck.
"
De af StadS-Församlingen, hwilka äga för
BarnhuS-BarnS uttagande föreflrifna egenffaper,
och finnas hugade, att sadane pä ofwanstrefna wil
kor antaga och warda, amnodas, att före den 15
nastf. Mars detta hos Undertecknad anmäla. Norr
köping den 24 Februari 1840.
Nils Jac. Sin jo it.
Det ar bekant att Ryssland inrättade 1832
en egen distinktion i samhällslifwet utaf He
dersborgare. Dessa hedersmäns ai»tak har
sedermera, inom det ofantliga Rysta riket, »växt
om^'ing 400. Pä en folkmängd as om
kring ett halfthundrade millioner t»)cks dttla ej
wara för mycket hederligt borgarefolk. De fle
sta af de^a hedersman leftva i St. Petersburgi
sta, ÄZcostauista guvernementet samt i Lifland
och resten i andra provinser.
Kollckteu sistl. Söudag för Gustafviausta Barn
huset utgjorde:
uti S:t Olai kprka B:ko R:dr 10: 39. —
„ S:t Hedvigs k»rka „ „ 8: — 2
„ S'
.t Johannis kyrka „ „ 3: 4.
B:ko R:dr 2i: 43, 2.
Norrköping den 25 Februari 1840.
Gustafviaussa Barnhus Direktion.
Nya Böcker till salu:
Hos Bokbindaren ForHbevg:
Törnroseus bok, VIII Bandet, innehåller: I.
Återkomsten, II. Araminta May, III. Urnan, 24 ti.
— XII Bandet innehåller: I. Herr HugoS Ilka
demi, II. Hwad är penningen? III. Poesi och Po
litik, IV. FoWwjen, V. Storhetens tillbedjare, 32
i. "
^
Jmperial-oktav-upplagan innehåller! Jagtflot
tet. Skönhetens tärar, Semiramis, Under hoppets
träd, Ferrando Brnno, Mansängen, Margens dot
ter, Björniuiian, Ifrän Leonard, OrmuS och Ari
man. Säg mig, o fader, Isidoros af Taduior,
Mariani, NynianneS röst. Det doftar i stogen,
Uppwaknandeb, De sju sängerna, Helsans Evange
lium, Menniffans stöd. Melia, Swangrottan pä
Jpsara, Schems-Ez-Nihar, ArthuS Jagt, De tiva
Ehorerna, S: 32.
MennistoflägtetS Saga, eller allnmnna WerldS
historien, förenad med Geograff af Almkvist. För
sta, andra och tredje delarne. För köpare, 32 I,
st.; för sukbstribenter, 24 i?, st.
De afflöjade Hemligheterna, tö Z.
Hos undertecknad är insatt ett parti böcker,
som säljes för en fjerdedel as det ursprung
liga priset, till flutet af Mars manad, dä det
af egaren ätertages. Katalog pn böckerna, aft
wensom sjelftva böckerna, äro att bese pä stället.
C. C. Forsiberg.
Resp. substribenter behagade hoS C. G. Fors
berg uttaga: Menniffosiägtets saga, 3iöje häftet.
Z Collins bokhandel:
TörurosenS bok. Jmperial-oktav-upplaga, 5- 32.
TörurosenS bok. Band XII., iiinehällande I.
Herr HugoS Akadeinie. II. Hwad är penningen?
III. Poesi och Politik. IV. Folknöjen. V. Stor
hetens tillbedjare, 32 §.
Carl XII:$ Historia, »tgifmeu af Knut Lu>»d
blad. 2:dra delen. För substribenter, 3: 16; för
köpare, 3: 32. i:sta beten kostar för köpare, 3: 24.
Catholffa Ligan och Huguenottcrna. Historijk
tidSstilSring af Abr. Cronholm, 2: 32.
Historia om den Christna kyrkans grundlägg
ning och ledning af Apostlarna, af D:r A. Nean
der. Sednare bandet, 1: 32. Förra bandet fin
nes till lika pris.
Bistopc» m. m. D:r I. P. MynsterS betrak
teifer öfwer ChristendomenS trosläror, pä Swensta
utgifne as I. P. Hanjzon, fint ppr, 2: 32; ord.
ppr, 2 R:dr.
Resp. snbstribenter behagade i Collins bokhai»
del uttaga: McnaistosiägtetS Saga, af Sllmqvist,
3:dje häftet.
Till salu.
Pä boktryckeriet säljas a 16 b:ko boken:
Böttdaqs - Texter
för mnewarande ar 1840.
Frist opräsiad Kaviar hos P. M. Fogelström.
Hjerpar, Tjäder, Orrar och Snöripor hos
W. & H. BruubeF.
?io rrlan d s-Läefte r,
Bolsterwäf, Buldan, Foderwäf, Jeisjowäf^ Täli
duk, Hasrclgarn, Taggarn, Liilneträd, Linnenäs
dukar, Blaggarn, Mattwäf, Entränning, Lin, m.
m>, i de^a dagar ankommet, hos
Tornborg & Peterfon.
Tornborg Sc Peterson, vid
norr storgata, som i dessa dagar inbekommit fle
ra nya kramvaror, rekommendera sig ödmjukli
gen och försälja till möjligaste billiga priser:
svarta och kul. Sidentyger, tvåfärgad samt svart
och kul. Tibet, fin Merinos, svarta och kulörda
Boinbasiuer, rutig Kamlott och Bombasin, fi»
slät Kamlott till fVuntimmerskappor, dubbel Eng.
Kamlott till manskappor, Bord täcken af Kase
mir och Bomull, stora Piquétäcken, Eng. Fla
nell, Yllemussliii, tryckt Nettelduk och Eng,
Kattun, Sorgkattun, Damast och Mårenos, Mö
belsits, tryckt Twills, blommig Fransk Lenong
till kragar, fasonerad Nettelduk, Silkcstyll, Tråd
tyll och Remsor, Tyska Spetsar, Flors- och Sa-"
t inband, Gardinnettelduk samt Fransar och Gal
ler, Wienershawlar, fas. Ylleshawlar, Foulards
shawletter, gula Ost. Fickdukar, Flors-shawlettery
Eng. Linne, fin Shirting, randig Lärft, tryckta
Rullgardiner och Golfmattor, Nattsäckar, Siden
paraplyer, flera sorter Bronsornamenter, Bleck-"
lampor, Ljusstakar, fina Eng. Rak- och Penn
knifvar, Glasögon, fason. Sammets,
- Siden-, Horn*
och Bronsknappar uti nyaste mönster, veritabel
Eau de Portugal och Eau de Cologne m. l».
Bremer-Cigarrer,
utmärkt fina, uu inkomna, hos
Tornborg Se Peterson,
Strängar
för Guitarrer ocli Violiner, nyligen från Rom
inkomna, lio» Tornborg & Peterson.
Pä boktryckeriet säljes, a 1 R:dr boken: For
niulärer till Prestattester, HvreSkontrakter, För
budssedlar, OrlvrSsedlar, Lottsedlar, Rewersaler för
län i Banko-Distonten, sä wäl nytt som omsatts
dito i Manufakrur-Distontcn, dito i HandelS-Di
stsnten, dito i Östgöta Bank.
— Pä sanima ställe
saljeS: upa Post-Taran för Norrköping, 8 nv»
BpggnadS-Ordniltgen för dito> 3 5.; godt och
Notpapper, 1 R:dr boken, attt banko.

Sida 4

Helstngelw, SmZlandstZgor, Kasse, Risgryu
och Swissvn hoS W. & H. Brunbeck.
fcO a 100 tunnor titiralD god Potates, fri från
jord och af stor sort, hos Kapiten Lindahl.
Wackert Helflnge-L!n hos R00S 6c Wigren.
Frisk och god Hummer
i hela tran och styckiviS, nyligen mlpmineit och till
nedsatt pris, hos S-ven & Otto Törnqvist.
Swarta Norrlands Färstinn hos
Wadman öc Tengzelins.
Wackert och tägrikt Helsingelin samt Anjovis
i burkar hoS A. & G. Sandberg.
Matt v ä /'
,
oljetryckt, uti flera nya mönster, nu inkommen
och fursäljes till billigt pris hos
Tornborg & Peterson.
Fröhandeln
fortsattes hädanefter, i likhet med de föregående
aren, uti bvktrvckerigarden, hwarest, till de mest
fasila priser, ständigt tillhandahallas alla nu
brukliga sorters in- och utländska, frista och på
litliga, med sednaste lägenhet firl. höst hirkom
na, TrädgardSfrön samt Ärter och Bönor.
Priskuranter öfwer försäljningen äro att tillgå.
HoS undertecknad finnas färdiga Fruntimmers
länga och moderna Härflätor samt Benor till sai»
for billigt pris; aswen emottagas beställningar af
allt hwad Perukmakare-yrket tillhöret. DelNitom
finnas Pomador, Häroljor, Rak- och Tivätt-Tiväl
samt Lnktwatten af finaste slag till salu jemte opar
fumerad Märgpomada, mycket tjenlig for häret, a
12 p. r:gdS pr burk. C. I. Wennerström.
SbS
boende i Hr Fabr. I. I. SchnbertS
gärd wid Norr storgata; och far jag
ärau tillkännagifiva, att jag öppnat
boden wrd södra ändan af gärden till
försäljnings bod.
Björk-, Al-, Ek-, Tall- och Granwed hoS
P. M. Fogelström.
Helsingk-Lin hos P. M. Fogelström.
En stor, brun Ko,
alldeles tillreds att kalfiva, hälles till falu pä Gam
la torget här i staden nästa Lördag den 29 i den
ua mänad.
Nägra ris tryckt Maknlatnrpapxer samt nä
gra stvcken 8- och Z0-tnms grofiva, 15> a 16 alnar
länga, Tall- och Gran-Bjelkar hoS Bokbindaren
Forsberg.
Helsinge-Lia samt NorrlandS-Fogel hos
C I. Nelin.
Friff Lrrfogel, Kalkoner för 16 (?. stälpidet,
samt Golsmattor för 9 x. alnen hos Tollatiber.
Ätstilligt huSgerad, fäsom Bcrd, Stolar, San
gar och 85iråer, pakande for ett tarfligt huehäll.
Säljarens adresj uppgifwes pä boktryckeriet.
En nv D.ostwagn med suflett samt en ny
Trillwagn, inrättad bade for e» och twä hästar,
komplett fardiga, HoS L. Stvlin, Magrmakale.
Ilnderteckuad har öppnat Garnmagasin i Herr
Hammarstens gärd wid Gamla torget och försäljer
derstädes alla ivanliga sorters knlörda samt blekta
och oblekta Bomnllsgarner, ifra» N:o 4 till 100,
och till ytterst fasila priser, säsom gröfre, oblekt tit!
en Riksdaler och äkta Turkiskt rött till twä och en
Valf Rikvdaler R:gdS. P. A. Enhörning.
Ä s t u n d a s köpa:
En mindre Reskoffert. Adretz pä boktryckeriet.
Tjenstsökande:
En stadgad och moralist! bildad yngling, 21
är gammal, som efter sintade stndier ivid Linkö
pings gymnasium, konditionerat 4 ärS tid wid ett
större Jernbruk, för att ont bruksrörelsen inhäm
ta kännedom; ffrifwer en utmärkt wacker och redig
stil, och kan förete nöjaktige bewis 01» redbarhet
och skicklighet, söker, for bättre utkomst, till nästa
höst, kondition pä handels- eller fabrikskontor. Den
Yärä reflekterande behagade adreiiera sig till Rät
man Zander, som om bemälde yngling lemiiar när
mare underrättelse.
En Hnshällerssa önssar sig tjenst nu genast el
ler till wären. Hon är kunnig »ti alla sorters fi
nare matlagning och slöta hnShSil pä egen hand.
Sivar afwaktaS ut! förseglad biljett till E. L.,
som inlemnaS pä boktryckeriet.
En ung gift man, i sina bästa är, som är uppfödd
wid jordbruket och har stark arbetsformäga, kan
strifwa och räkna, onitar nu genast sig tjenst eller
till nästa flyttningstid. Wore ett större ladngärdS
arrende för hustrun att arrendera, wore hennes
önskan. Full säkerhet härsöre, samt hedrande be
tyger kunna presteras. Sivar och war den sökan
de får anmäla sig, torde benäget inlemnas hos
Traktör Södergren pä norr, med adrek:C. N. S.
En ung, ogift man, som är kunnig i landt
bruk och tillika att stöta hästar, önskar här i sta
deli fä Drängtjenst, eller i brist deraf pä landet.
Hedrande betyger kunna uppwisaS. Underrättelse
cm den sökande fäS af Drängen Erikvon hoS Fa
brikören Hoffstedt.
En bättre manS dotter, 20 är gammal, ön
skar till den 24 nastk. April tjenst pä landet för att
tillhandagä uti alla inom hns foreiallande goromäl.
Den harä reflekterar, torde benäget ailemna sivar
i förseglad biljett till OOO, som emotlageS pä boktr.
I tjenst a stundas:
En stadgad och ordentlig ma», med nägon kän
nedom i klädeSfabrikationen och wana mi o böckers
ordentliga förande, kan erhälla förmänlig kontors
platS i en af SwerigeS södra städer. Widare nn
deriättelfe meddelas pä Fabrikör Arnbergs kontor.
Ett stadgadt Fruntimmer eller Enkefru, som
vore böjd att till våren öfvertaga vård ocli sköt
sel af ett mindre hushåll pä landet nära Linkö
ping, kan erhålla närmare underrättelse, oui för
seglad biljett till „LANDTMA1N,
" innehållande
namn och adress m. m., benäget insändes till
Norrköpings boktryckeri.
E11 Yngling om i5 år, med vårdad uppfo
stran, som skrifver och räknar ferm t samt har
lust och fallenhet för minuthandel, kan fä kon
dition nu genast, då derom arimäles i förseglad
biljett till 1*— W—, som inlemnas på boktr.
En kunnig Ruggare samt en i hivarjehanta
fabriksgöromäl kunnig person kunna fä arbete den
24 nastk. April. Adrek pä boftrp.1. rirt.
Eii städad Piga ellir En
'a, boenoe pä norra
deleii af staden, fot» will ätaga sig Uvpakning frän
d. 1 inst. April, torde derom, till widare under
rättelse, anmäla sig pä boktryckeriet.
En nykter och kunnig öwcrjkärare kan nu ge
nast erhälla förmänligt arbete, i stallet for en som
bott. Underrättelse pä boktryckeriet.
_
Kunniga Kökspigor och en Huspiga kunna fä
reda tjenster, bäde i staden och pä landet, dä de
a mäla sig pä boktryckeriet.
Tivennc Arbetskarlar, en gift och en ogift, som
äro wana wid äkerbrnksgoromäl och hästars skötsel,
kunna nu instundande flyttning d. 24 April fä tjer st
i staden. Adrek pä boktryckeriet.
Pä landet, 4 mil frän Norrköping, kan en
Husmamsell eller i brist deraf en Kokersta ethälla
en förmånlig plats den 24 inst. April, dä hon sig
anmäler sednast Torsdags afton, d. 27 d:S, ä boktr.
U t b j u d e S hyra:
En öswerwäning i Söderköping, bestående af
5 rum med kök och nödige uthus, nära St. Ragn
hilds brunn, blifwer ledig art hyra antingen nu
genast eller den 1 April. Närmare underrättelse
lemnar Handlanden Lang derstädes.
2:11c ljusa och glada runt samt wedbod, beläg
na wid Drottninggatan, till inst. April. Adrev:
Apoteket Kronan.
Wid Gamla torget till den 1
Oktober: en träning af 5 rum, sal och kok jemte
nödiga nthuS, wind, kallare, stall för 5 hästar, 2:ne
wagiiShliS med foderstulle och spannmälSwind öfwer,
drängkammare m. 1».; äswensoi» 2 glada rum i
frontefpis med kontor och wedbod, i händelse af ser
stild hyresman. Adrek pä boktryckeriet.
Pä norra trakten äro 2:ne rum och kök lediga
den 1 April samt 2:ne andra rum, paxande för
ungkarlar ellcr ogifta fruntimmer. Atrek lemnaS
pä boktryckeriet.
En mindre gärd ra norr, antingen /tt hyra
till hösten eller ock att köpa. jöfwerenskominelse
träffas nied f. d. Mätaren Olöon.
Förloradt:
t839 den 8 December boristals ä Ramivinde»
pä saltängen ett stvcke sivart Kläde, 8 smitt 2;-/jO,
märkt niet bokstäfiverna I. I. S. N:o455. Den,
som ka» upptäcka tjnfwen och det stulna, erhäller
en belöning af 10 R:dr r:gS, dä anmälan göreS
pä Ramwinden HoS Eldaren E. G. Görankon.
För nägon tid feta» bortstals en gul och hwit
Silkesfhawlett, om 7 qvarterS storlek, med blom
miga bigäniingar, en Handnäsduk samt ett par
Skor. Den, som om tjufwen eller det stulna far
nägon underrättelse, torde derom benäget undcrrät
ta Polisgevaldiger ii Nystrand.
Lördagen den 22 Februari bortstals frän ett
landtbo i trakten af föder tull en bundt nyberedt
Läder, nernl. en Qvighud och 2 st. Kalfstinn af
swart beredning och försedt med N:o l328, 3:ne
gmberedda Skinn med N:o 570,6 st. beredda PalS
flin» med N:o 346. Deii, som ol» deya saker kan
lemna »ägo» upplysning, som leder till upptäcka»
del af tillgriparen eller det stulna, erhäller 4 R:dr
b:ko som »vedergällning, dä anmäla» göreS till Po
lis-Gevaldigern Nystrand.
Forl. Söndags aston bortstals ur en sörstnga
i öfra wäningen af ett HnS pä Hospitalsgatan en
fy sta stad Klabesmatta, »ära 3 alnar läng och 2
alnar bred och iväfd i rutor af röda, gula, hwtta
och sivarta färger. Den, som om densamma kan
lemna underrättelse, undfår nöjaktig wedergällning,
vä derom tillkannagifwes pä boktryckeriet.
Pä Soir»n i Söderköping, d. 9 Febr., förli
tades en röt Silkesfaiwl, förmodligen genom nä
gon sremmandeS mixtag. Den torde benäget äter
iemnas pä boktryckeriet i Norrköping. ^
En liten ljusgul Hunt med nägra sivarta strän
pä swansen ar bortgången. De» honom tillratta»
skaffar, uutsär nöjaktig wedergällning. Egare»
igeujinneS i Bjuibeckfka gärden pä Qvarngatan.
Tilltvarataget:
Ett Hatttodial af läder uvphittadeS still. OnS
dagS est. m. ä SioiiSgatau, som ratta egaren ka»
äter fä, dä anmäla» derom göreS i Fabrikören
Wahlbergs gärd ä norr.
Diverse:
Elån och med den i inst. Mars kunna nå
gra reela personer dagligen fä hemta a a 3 rät
ter god, liirflig mat, mot fasilt pris. Stället
näralies på boktryckeriet.
Alla, som iveta sig hakwa panter »ti Laderbo
deri pä Qvarngatan uti Hr Ränna» Ar»i'd|ouS
gärd, attmcmaS att dem igenlösa imra» mesio ai
nästkommande MarS mänad, eljest ivarda de lagli
gen iörsälda.
' Emot antaglig säkerhet uti landt- ellet brand
försäkrad stadsegendom kan, mot laglig ranta, >a
foin stäende lä» fäs 5 a 6000 R:dr ba»ko, dä deu
länsökande behagar nppgifwa si» adres; samt erbind
na säkerheten uti förseglad biljett till 6060, |oi»
inlemnaS pä boktryckeriet.
_
Till upprättante hädanefter at iSdan beskni
niitfl ä egendomar inom staden, som erfordrad, och
bör till BrandstodS-Kommi.s i afleninaS wid ati
mäla» till försäkring i Städernas Allmanna Brant
stods-bolag, erbjuder sig härmed en te: till stickliz
person, hwilken tillika fär pä förhant gifwa tillkän-.
na, att ha» för siikt biträde icke gör an,präk pa
feögrc ovfoobc, än som iiiotinKivrtv
o
fonuobcu föi*
papper och renskriftiing. A drev erhälles pä boktr.
De som ha'iva otiilösta panter ut, KlenlmedS
Gesällernas Läda, päminnaS att desamma wlöst
eller ss!>a iirterepen inbetala, sednast de» 2 Mar»,
i anseende till qvartal hos Traktöreit Abr. ^cder
gren ä norr. Norrköping den 24 Febr. ,840
G. Schalltt, Oldt-GeiaU.
Kiettingar emottagas till ordentlig och flynd
sam afwäfnad. Antvisning erhälles pa boktryckeriet.
C h r. T ö r n e q u i f t S officin.