Svenska Dagbladet Lördagen den 18 Januari 1890

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Svenska Dagbladet 1890-01-18
Sida 1
Sida 2 Svenska Dagbladet 1890-01-18
Sida 2
Sida 3 Svenska Dagbladet 1890-01-18
Sida 3
Sida 4 Svenska Dagbladet 1890-01-18
Sida 4

Maskininläst version av Svenska Dagbladet - Lördagen den 18 Januari 1890

Sida 1

Lösnummer § öra
Svenska Dagbladet
if
g
Redaktör och ansvarig utgifvare
g
Hjalmar Sandberg
(träffas i n :o 12 Karduansmakaregatan alla dagar
kl 2—3 e m utom dagar närmast före helgdag
RsdaktSonsbyrå
y
6 Klara Södra Kyrkogata (hörnet ftf Karduani
makaregatan nedre bottnen till venster
Telefon Allmänna n :o 68 86
Prenumeration sker
6 Klara Södra Kyrkogata nedre bottnen till höger
(telefon Allm n :o 4929 Flodins bokhandel Q A
Carlssons bokhandel Äde större tidningsutdelnings
ställena »amt i landsorten k postenetalte ma
Stockholmsprenumeranter få tidningen grati»
hemburen
Prenumeration»- och annonspris samt de ställen
der annonser emottagas se vigaettens högra sida
Stockholm StOnska Dagbladets tryckeri
Svenska
N :r 14 (isid
Stockholm lördagen flen 18 januari
1890
I Svenska Dagbladet
Preaurcscrsiian
Stt £r 12 kr Tre månader S 21
Ktt halft år 6 50 2n månad 1 I
AnnsiisiirJs
I hvarje upplaga därskildt 10 öre radee
Före texten 15
I morgon- och landsortsupplagorna 15 » »
Före texten 20 » »
Utländska annonser 30 » »
Annonser emottagas utom å tidningens kontor
5 Klara Södra Kyrkogata (hörnet af Karduan»
inakaregRtan telefon Allm n :o 49 29 å S Gum»
lius
annonsbyrå i Flodins bokhandel Gust A
Carlssons bokhandel Allm tidningskontoret II
Gustaf Ad torg Frans Svenssons tidningskontor
2 Sturegatan och Norra Annonsbyrån
3 St Vattugatan
Prenumerationsställena se vijtnettens vänstra sid»
Väderleken i norra Europa
den 17 januari kl 8 f m
Observations- Baro-
„ cr
ort meterlTerm Yind» Vaderlek
Haparanda 768 ,5 |— 14 ,8 lugnt klart 0
HernOsand 767 ,7 — 1 ,0 SSO 1 mulet 0
Falun 766 ,4— 5 ,4 lugnt muletj 0
TTpsnla 766 .2 — 6 ,4 OSO 1 mulet 0
Stockholm 766 ,6 — 0 .2 O 1 dimma1 0
Karlstad 766 ,3 2 ,8 lugnt dimma 0
GMeborg 767 .2 v 5 .0 S 1 mulet 0
Visby 765 ,9 2 .8 VSV 1 mulet 0
Karlshamn
769 ,3 f 2 ,8 SSY 1 mulet 0
VardO 767 ,5 — 1 .7 S 3 mulat 0
BodO 758 ,9 3 ,4 ONO 2 regn 1
Kristiansund 757 ,4-1- 4 ,8 OSO 1 klart 0
Skudesnas 761 ,5 7 ,0 SSO 3 mulet 0
OxO 764 ,5 4 ,8 S 1 dimma 1
Kopenhamn 768 ,0 +- 4 ,2 SV 1 dimma 0
FanO (Danm 766 .5 4 .7 SV 1 mulet 0
Borkum 767 ,7 -f- 5 ,0 S 2 mulet 0
Hamburg 768 ,8 5 ,0 SY 1 mulet 1
Bvinomiinde 770 ,1 0 ,0 S 1 dimma 0
Neufahrwasser 768 .5 1 ,2 V 1 mulet 0
Krefeld 768 ,4 5 ,0 SSY 1 mulet 3
Leipzig 771 ,4 -f- 3 ,7 SO 1 dimma 5
Breslau 770 ,8 — 1 .2 Y 1 mulet 0
Archangel 767 ,0 — 19 ,7 N 1 klart 1
Hango 767 ,4— 0 ,3 NO 1 mulet 0
Petersburg
765 ,0 — 5 ,4 lugnt sn5 1
Riga 765 ,9 — 0 ,4 lugnt dimma 0
Dunrossness 750 ,8 8 .3 SSV 3 mulet —
Aberdoen 754 ,6 +- 8 ,9 SSV 2 halfklart —
Yarmouth 765 ,0 +■ 7 ,2 SSV 2 n mulet —
Valentia 753 ,1 8 ,3 SSV 3 mulet —
• Utvisar vindstyrkan i grader från JO lugnt
ill 6 orkan
Utvisar nederbörd i mill under sista dygnet
Stmiiiismfaftnlng Högt lufttryck aftagande
mot vostcr Svaga vtndar vexlande mellan SV
och SO Mestadels mulet väder
UUigtf-F Sydliga vindar halfklart eller mulot
väder dor och hvar dimma
Meteorologiska observationer i Stockholm
den 16 januari kl 2 e m
Bar 761 ,7 Term 1 ,9 NV sv vind klart
Den 16 januari kl 9 e m
Bar 764 .5 Term
— 0 ,2 NV sv vind mulet
Den 17 januari kl 8 f m
Bar 766 ,6 Term 0 ,2 O sv vind dimma
Högsta temperaturen under den 16 jan 3 ,5
Lägsta » » » » — 1 ,5
Nederbörden under samma dag 0 ,0 mill
Meteorologiska centralanstalten
Riksdagens
Kammare
sammanträder Lördagen den 18 Januari
1890 klockan Tolf (12 på dagen
Vid sammanträdets början anställas
val af
l :o Fyra (4 ledamöter att jemte Tal
mannen tillsätta Kammarens kansli
och vaktbetjening
2 :o Tre (3 ledamöter för att deltaga
i Talmanböfverläggningarna samt
3 :o Två (2 ledamöter att hafva in
seende öfver Riksdagens kansli
Riksdagens
g
Andra Kammare
sammanträder Lördagen den 18 Januari
1890 klockan Tolf (12 på dagen da
val komma att företagas af
l :o Tre ledamöter att deltaga i Tal-
mansöfverläggningarna
2 :o Två ledamöter att hafva inseende
öfver Riksdagens kansli
3 :o Åtta ledamöter att tillsätta Kam
marens kanslipersonal och
"4 :o Tre ledamöter att hafva vården om
Kammarens ekonomiska angelägen
heter
Legaltjm m
PörlofVadLo
Mauritz Boltenstern
Harriet Wachtmeister
Lennart Granfelt och Alico Wrangel
Axel Bergström och Gunnila Björkman 15
januari Stockholm
En son till Joh och Anna Gadd f Kjellman
14 januari Torups prestgård
— En son till An
ders och Gustava Svensson f Johansson 15
januari Göteborg — En son till John Conr och
Hulda Wellenius f Floding 15 januari Linkö
ping — En son till Knut och Ida Malmar f
Hasselrot 14 januari Karlshamn
En son till Natanael och Alma Sandell f
Widén 16 januari Stockholm
Fröken Euphrosyne Augusta Charlotta Blom
stervall 71 år 15 januari Götoborg — Frökon
Anna Maria Kreuger 36 år 11 januari Stockholm
— Fröken Anna Elisabot Sammuelsson 33 år 14
januari Stockholm
— Enkefriherrinnan Char
lotta Fredrika Ehronstråle f Bonnet 85 år 13
januari Vexjö — Fru Amalia Matilda Thörnberg
f Kjellberg 6 år 14 januari Karlskrona
Fältmusikanton John Scbön 43 år 15 januari
Gefle — EnkefruJ Erika Augusta Bergman f
Agrell 80 år 16 januari Söderhamn
— Mamsell
Johanna Elisab Björlin 63 år 11 januari Hede
mora
— Verkmästaren C L Anderson 58 år
14 januari Borås
Till alla dem som hedrat min mans
minne och visat mig och mina barn
deltagande i vår djupa sorg hembäres
härmed ett hjertligt tack
Hilma Deurell
Lediga tjenster
Andre stadsläkaretjensten i Kalmar Till stads
fullmäktige stälda ansökningar ingifvas till magi
straten inom 56 dagar från den 7 januari
— En
läraretjonst vid fast folkskola i Vendels försam
ling Sökes hos skolrådet adross Vendelsby
Barnmorskebefattningen i Kåby Rönö och Bärbo
församlingar Sökes hos kommunalnämnden adross
Täckhammar per Nyköping
Boreenärs3aio .xKä .an träden
Målaren A E Landelius och aflidne kormästa
ren A Edgrens den 29 januari kl 2 o m
Stockholms rådhusrätts 2 afdelnings kanslirum
— Skräddaren O A Liwendahls don 30 januari
kl
l /a 3 e m samma ställe — Handlanden A
Upphandling
af diverse varor för Statens Jernvägar
Nedanskrifne varor uppköpas under innevarande år för Statens jernvägars
räkning nämligen
Korsningar till spårvexlar af 1874 års rälsmodell
67 st enkelspetsado med korsningsvinkel 1 10
27 » d :o » • d .o 1 9
13 » dubbelspetsade » d :o 1 9 samt
till spårvexlar af 1878 års rälsmodell
16 st tnkelspetsade med korsningsvinkel 1 10
5 » d :o » d :o 1 9
1 ,650 par gjutstålsskarfjern af 8 olika modeller för sammanbindning af
räler utaf olika slag
3U0 st 5 .7 meter långa ämnen till spårvexeltnngor
550 meter gjutna jernrör af 150 m .m diameter
150 » d :o » 100 » d :o
100 ,000 st knrvklotsar af ekvirke
rälsskarfbnltar med fyrkantiga muttrar
d :o » sexkantiga d :o
vanliga rälsspikar
mindre d :o
förlängda d :0
spadar med jemnbreda blad
d :o » spetsiga d :o
8 ,000 kg galvaniserad telegraftråd (4 ,3 m .m
800 » d :o d :o (3 ,o m .m
1 ,000 st större telegraf-isolatorer
500 » mindre d :o
större telegraf krok ar
mindre d :o
spiinnliaukar (till telegraftråd af 4 ,3 m .m
» d :o » 3 ,o m .m
d :o
75 m .m långa
30 ,000
100 ,000
400 ,000
540 ,000
16 ,000
400
1 ,700
1 ,000 »
500 »
300
200 »
ekspikar
75
87
ekspikar 5 ,000 st
33 ,000 »
14 ,000 » 125
12 ,000 » 150
4 ,000 » 175
furuspikar 1 ,100 ,000 st
1 ,100 ,000 »
600 ,000 »
300 ,000 »
30 ,000 »
15 ,000
75 m .m långa
100 » »
125 » »
150 » »
175 » »
200 »
Närmare uppgifter rörande dessa upphandlingar finnas intagna i särskild
annons i N :ris 3 4 och 5 af den Post- och Inrikes Tidningen bilagda Tidning för
leveranser till Staten
Stockholm den 15 Januari 1890
(G 10837 Kongl Jernvägsstyrelsen
Kavalleri-Skolan
54 ^asto :rö£t23a .xxolsgr» ,t£ :ri 54
börjar den 20 d :s sin andra kurs för BeväringSJllglingar hvilka önska fullgöra
sina beväringsskyldigheter vid något af våra kavalleriregementen Kursen omfattar
voltigeridt skolridt samt hästkännedom Pris för hela kursen med tre lektioner
i veckan under tre månaders tid kr 50
Diplom lem nas efter kursens slut
Restaurant
Schweitzerier
Ensk rum
Beställningar mottagas
Teleion 5138
Oroiisiinggatan 95 0 hörnet af Kungsteiisgatan
för Ang- Maskin- och Handkraft
Stockholms Borgareskola
(af kommunen understödd praktisk läroanstalt
iSkRkiSkk
Boklöring Språk Räkning Skönskrifning Teckning
liffdSii
p g
Anmälningar mottagas fortfarande Söndags- och Aftonundervisning Alla
ämnen valfria Äfven qvinliga lärjungar ega tillträde
Som skolans hufvudsakliga inkomster utgöras af donationsräntor och kommunalt
anslag äro afgifterna mycket låga
Ex af skolans arbetsordning lemnas kostnadsfritt i Fritzes k hofbokhandel
Fredsgatan 18 samt hos hrr bokhandlare G D Malmberg Södermalmstorg 6 Gust
A Carlson Stora Nygatan 32 och Albert Nilsson Humlegårdsgatan 2
Närmare meddelar Skoiföreståndaren P Fiscliier som träffas hyarje helgtri
(lag kl 12—1 e m i huset nr 58 A Malmskilnadsgatan 1 tr upp
i 89SGSÅDET
kl 121 e m i husnr 58 A Malmskilnadsgatan 1 tr upp
Stockholm i Januari 1890 UNDERVISNINGSRÅDET
Grand Bal Costume Oriental
W
-6 Håtel Continental 1
-6
Lördagen den 18 Januari 1890
Denna Orieratai-lCaFiiewa skall med alla arrangementer
vara Orientalisk
Orientalisis tootjening
Oricntalislta decorationer
Orientalisli servering ined Café åla Ture sk m
Stor Oricntalislt surprise
Dörrarne öppnas kl Vs9 Balen börjar V2IO
E
En Orientalist
Biljetter h 5 kr Dam och 6 kr Herre säljas i Herr G Carlssons bokhandel
Stora Nygatan 32 i Allmänna Tidningskontoret Gustaf Adolfs Torg samt hos
Portiören i Hotellet
ÉfUPil ^a Orientalist- oeh alla sorter kostymer tillhandahållas af
U ?S28 ^h Fröken HolmqristSvenska Teatern
ÉfUPil ^a Orientalistoeh alla sorter kostym
U ?S28 ^h Fröken Holmqrist Svenska Teatern
q
Maskering verk ställes under aftonens lopp i lokalen af Perukmakaren
Herr W Fahlstedt
CG 10002
Ömsesidig olycksfallsförsäkring Billigaste
premier Rättvis skadereglering
Premieljetalning qvartalsvis om så önskas
En försäkring på 10 ,000 kr för dödsfall ocli
invaliditet samt vi (l öfverg &ende skada kr 5 i
daglig ersättning jemte fri läkarevård beräknas
för en Isa klassens risk kostas
Isa året kr 21 följande år ler 18
Prospekt och upplysningar lios Agenterna samt
å Hnfvndkontoret Vasagatan 20 Stockholm
OBS Numera öfver 9 ,000 försäkrade för
tillsammans 25 millioner kronor
Sammanträder
Coldinu-Orden
Allmänt Lördagen den 18 Januari kl
4 e m Äldre kallelser gälla
Hojen
Kungl Operan
d
I dag Lördag den 18 Januari
Verm län din garn e
(Fruarna Strandberg Edling Fröken Jungstedt
Hrr Lundmaik Grafström Strömborg Ny gr cd
Linden Nilsson (7 ,30—10 ,10 e m
I morgon Söndag den 19 Januari
Lakmé
(Fruarna Strandberg Edling Fröknarna Karl
sohn Jungstedt Hrr Ödmann Lundqvist Lin
den Fröken Petrini debuterar i Lakmés roll
(7 ,30—10
'10 e m
Måndagen den 20 Januari
ä
gJanuari
Vermlävbdingame (7 ,30—10 ,10 e m
Abonnementet för Måndagen den 20 Jan
gäller Tisdagen den 21 dennes
Kungl Dramatiska teatern
I d
I dag Lördag den 18 Januari
C
g
Chamillac
(7 ,30—omkr 10 ,15 e m
I morgon Sitadag och i öfvermorgon Måndag
Samma pjes
Kungl Dramatiska teatern
I morgon Söndag den 19 Januari
gifves
för ett välgörande ändamål
med benäget biträde af
Fruarna Ellen Hartman Ottilia Littmarck
Helga Rundberg Fiöknarna Hilda Klefberg
Anna Petterson NaémaJ Paldani Valborg
Ulrich Thekla Ahlander Herrarne Oscar
Baekström Mauritz Griinder Björn Halldén
Hjalmar Hirsch Wilhelm Kloed Nils Personne
oeh Albion Örtengren
samt Kungl Dramatiska Teaterns Kapell
MATIXTÉ
PROGRAM
1 Ouverture till Op »Sargine» af Paer
Kungl Dramatiska teaterns Kapell
2 Den förvandlade brudgummen
Komedi i 1 akt utan aktörer af Ludvig Holberg
Musiken af C A Thielo Öfversättning af N P-
3 Fantasie af Beriot
Kapellet
i Förlät mig
Komedi i 1 akt af Emilie Lundberg
5 >Kammar
junkar en» af P ödman
Framsäges af Hr Oscar Bseckstrftm
6 Spanische Tänze N :o 2 1 at Meszkowski
Kapellet
7 Kolliandlarne
Operett i 1 akt af Philippe Gille Musiken af
Jules Costé Öfversättning
Kl 1 ,30-4 e m
Biljetter säljas till teaterns vanliga priser
utan förköp i dag Lördag och i morgon Sön
dag i teaterns förköpsbyrå kl 9—11 f m och
kl 12—4 e m
Till Matinéen gälla gröna biljetter
F Ohlssons den 27 januari kl 2 e m samma
ställe — Gelbgjutaren C G W Hegardts den
7 februari kl 2 o m samma ställe
— Socker
bagaron D Julins den 28 januari kl 2 o m
samma ställe — Lägenhetsinnehafvaren J V
Johanssons oeh hans hustrus den 27 januari
kl 1 o m Köpings rådhus
— Garfvaren W
Anderssons i Nolmyrabro den 28 januari kl 12
på dagen hos A Eriksson vid Nolmyrabro
Handlanden J A Anderssons i Boda den 29
januari kl 10 f m gästgifvaregården Norra Fjöle
—- Aflidne f gästgifvaren D Mullboeks i Saxån
don 8 februari kl 10 f m„ tingshuset i Filip
stad — Bergsmannen C F Nilssons i Långbans
hyttan den 8 februari kl Va 11 f m samma
ställe — Bergsmannon N Swonssons i Horrsjön
den 8 februari kl 11 f m samma ställe
Handlanden C F Nilssons i Asphyttan den 8
februari kl 12 på dagen samma ställe
— Bergs
mannen N Petterssons i Asphyttan den 8 februari
kl 1 e m samma ställe
— Bergsmannen L F
Erikssons i Pardixhyttan den 8 tebruari kl 4 e
m„ samma ställe
— E Andreassons i Lökeberg
den 27 januari kl 12 på dagen Qviströms gäst
gifvaregård
— Handlanden P O Gustafssons i
Svartbjörsby /i den 1 februari kl 12 på dagen
Bodens gästgifvaregård
— Gästgifvaren J A
Hedlunds i Storbacken den 6 februari kl 3 e
m hos C Pettersson i Jockmock
— N J Jo
hanssons i Bälinge den 15 februari kl 10 f m
gäldenärens bostad
Svenska teatern
I dag Lördag den 18 Januari
För l :sta gången
Hingaren i JSfotre-Dame
Komantiokt skådespel
i 5 akter af Charlotte
Birch Pfeiffer öfversättning
(7 ,30—omkr 10 e m
I morgon Söndag och i öfvermorgon Måndag
Samma pjes
Folkteatern
I dag Lördag den 18 Januari (7 ,30 — 10 ,30
Andersson Pettersson och Lund
ström
1 underjorden
I morgon Söndag och i öfvermorgon Måndag
Samma pjeser
Edisons Fonograf
förevisas dagligen i Svenska Panoptikon
rummet å nedra botten kl 10 f m till
5 e m och 6—9 e m Entré särskildt
för Fonografen 1 krona
Fonograf besökare få besöka öfriga
Panoptikons lokaler för 50 öre högre entré
Svea-Salens Varieté
Stor Konsert och Föreställning
dlifåklhlf 8 11
g
dagligen från kl half 8 till kl 11 e m
Obs Uppträdande jemte förutvarande artister
Fröken Emma JMEseräy
förstå Koncert- och Operasångerska från Paris
Svenska Sfationateåiigerskorna
Fröknarna Lindberg Zager Precht
Broman Lundberg och
Lindbom
ÖÖO©9©©SKS9Ö © )i
P Endast en kort tid till
i
P skort tid till
i Circus Schumann
o
o I dag Lördag den 18 Januari 1890
kl V» 8 e m
Stor Gala och Benefice
Föreställning
för den omtyckta
Konstnärsfamiljen Ada E
Q Mignon Thomas Alfred POH
q Fredy och Alfred B« >UUI3j
O som i afton kommer att uppträda i
W af deras biista nummer hvaraf
3 ■ framhålles
För första gångeu
Fröken Ada i sina storartade produktioner
på osadlad häst
Dessutom uppföras Sällikapets bästa
nummer
Söndagen den IS Januari
H
S Stora Föreställningar H i
Stor extra arrangerad
Barnföreställning
ädltldt P
g
Särdeles utvaldt Program
och på fleras begäran
Den sköna Sofia
eller
Per och Pål i Orienten
Stor gratis present fördelning bestå
ende af 20 rackra presenter deribland
En portmonnä mod inneliggande 20 kr
» » » 10 »
» » » 5
Kl
8 e m Stor extra briljant
Föreställning Närmare genom affischer g
och program (G 10846
Lagerheimska Qvartetten
Södra teatern
I dag Lördag den 18 Januari
Petermans flickor
fl
(7 ,30-10 s m .1
I morgon Söndag och i öfvermorgon Måndag
Samma pjes
Vasateatern
I dag Lördag den 18 Januari (7 ,30—10 ,15
Lille hertigen
Hertig do Partenay Fröken Ekström
I morgon Söndag Samma pjes
Söndagen den 19 Jan kl half 2 e m
i Theodor Blanchs Kunstsalong
ld Kå
yld Kungsträdgården
Biljetter k 1 kr i Abr Lundquists Musikhandel
samt i Allm Tidningskont Gustaf Adolfs torg
Lagerheimska Qvartetten
if
gifver
Afton-Konsert
efter utvaldt program
I morgon Söndag den 10 Januari
kl 7 ,30 aftonen
i Theodor Blanchs Konst-Salon
— Kungsträdgården —
Dörrarne öppnas kl 7 Konserten sin
tar kl 9
Inträdesafgift 1 krona
ÄTSSSt
Söndagen den 19 Januari 1890
kV2
gifves å
Svenska teatern
Cornelius Voss
(Hrr Victor Holmquist Törnqvist Svedberg
Engelbrecht och Lundberg Fruarna Lotten Dorseb
Anna Lundberg och Cederberg
Biljettprisen äro
Förstå parkett o i Andra raden
— 75
parkettbalkong 1 50 Tredje rad fond — 50
Andra parkett 1 — j sidor
Första raden 1 — och galleri
— 25
Emil Hjertstedt
Panorama
Egrternaiional
Hamngatan 18 B 1 tr upp
2 :dra serien Pyreneerna
fgHf Entré 30 öro Barn 20 öre
^0
Abonnementskort gällande för 8 besök 1 ,75
resp 1 ,20
Öppet alla dagar från 10—10
Hvarje Söndag nytt program
Industri-Kredit-Åktie-Bolaget
ih
g
Telegramadress Industribaiih en
Upp- och Afskrifningsränta 2 procent
Högsta Depositionsränta 3Va
Lägsta Diskonto 4
Kreditivränta 41 /»
n
»»
Resekreditiv
Utländskt mynt
tillhandahållas Rf
Aktiebolaget Stockholms Handelsbank
izZM- WcpiHämnä
lÖÅ
izZM Wcp
llFFÖBSÅKRINCS - FÖR EHINGEN
vid 1887 års slut 813 försäkrade
» 1888 » 1 ,203
» 1889 » 1 ,867 »
Öfver 135 ,000 kr årlig premieinkomst
» 100 ,000 tillgångar
Utbetalda försäkringar kr 63 ,178 89
Små omkostnader Billiga premier
Hufvudkontor 17 Drottninggatan
Yice Häradshöfdingen
S
g
Ed Sparre Advokat
Stoclibolm
7 Biblioteksgatan 7
utför rättegångar och embesörjer andra juridiska
uppdrag af alla slag i oeh utom hufvudstaden
Doktor MAGNUS WIKSTRAND
Kungsgatan 8 (vid Hötorget
behandlar invärtes och könssjukdomar
Träffas kl 9—10 f m 2—3 e m
Svenska Främlingsbyråns lektioner
i
y
och öfver sättningar i nästan alla europeiska
språk för våra skickligaste lärare infödda och
svenska Cada dia leeeiones de Espanol
Gesällbref och Belöningsmedaljer
meddelas efter förevisade arbetsprof af Stock
holms stads Handtverksförening Anmälan
skor hos undertecknad inom Fredagen den 31
dennes då betyger skola a (lemnas och arbets
profvets beskaffenhet uppgifvas
Sk16
pg
Stockholm den 16 Januari 1890
J F Backman
Adr Stora Badstugatan nr 10 Norr
3 tr upp kl 10—12 f m
Sirocco
Ostindiskt Thé
af utmärkta qvaliteter i original-förpack
ning å 6 7 ,50 oeh 9 kr pr kgm
Théet behandlas å produktionsorten med
maskiner och är följaktligen fullkomligt
rent
Finnes till salu hos flertalet Speceri
handlande i Stockholm
I parti endast hos
Dahl Fridholm
18 Sltoppstoron 113
Stoeksolms
V-
(C J Palmqvist
24 Mästersamuelsgatan 24
Furudals Ketting
ältdt kii
g
ännes i välsorteradt koiainissionslager hos un
»ertecknad som innehar brukets enda upplag
OBS Att all brukets ketting är stämplad
%r 3E3 :o ^ri :o .gs
Stockholm Gamla Jernvägen
Åkers Styckebruk
adress Mariefred
tillverkar billigast
g
Plogar Rull- och Klös-harlvar Ring
vältar Hästräfsor m m
Yigter af jern och messing krönta
och okrönta
Kofcspislar Kaminer Kokkärl m m
CJjutgods starkaste till Yalsverk
säg- qvarn- och tröskverk samt annat
Byggnadsgjntgocls
Specialitet
p
Spårvs gnshjul
Valsar
llill
alla sorter till jernbruk pappersmaskiner
valsqvarnar m m Kokillhärdade och
ohärdade uteslutande af Åkers utmärkt
starka kanonjern till pris ej högre än
Englands
Barmhertiga medmän
niskor
I som aldrig tröttnen att höra de fattigas bö
ner hjelpen äfven nu en fattig familj med fem
små barn hvilken befinner sig i de mest utblot
tade omständigheter Mannen har öfver tre år
lidit och lider ännu af en svår nästan obotlig
sjukdom och kan derför icke med sitt arbete bi
draga till familjens underhåll och hustrun som
är ensam att försörja så många bar nu genom
öfveransträngning sorg och vaka mist synför
mågan så att hennes arbete är nästan totalt af
brutet De stå äfven snart på bar backe och utan
tak öfver hufvudct dessa arma om ingen räd
dande hand räckes till deras räddning
Goda medmenniskor hjelpen dessa utblottade
Lista jemte betygsafskrifter äro utlagda i hrr
Samson Wallins bokhandel Drottninggata» nr
7 hr Fritzes hofbokhandel Gustaf Adolfs torg
samt i hr Sandbergs bokhandel hörnet af Sturo
ooh Humlegårdsgatorna
SjSfarisannonser
FINLAND och RYSSLAND
Yinterkommunikation mellan
Sverige-Finland o Ryssland
Å
gy
Ångf EXPRESS kapten A A Granroth
afgår såvida naturhinder ej möta från Stock
holm till Hangö hvarje Onsdags middag kl
j12 och återvänder från Hangö hvarje Lördags
afton efter bantågets ankomst med beräkning
att inträffa här påföljande Söndag vid middagstiden
2 förpassningar och 4 konnoissementer motta
gas till Tisdagen kl 4 e ni
Närmare meddela
i Hangö Karl Boström
i Stockholm THEOD MÖLLEll Skeppsbr 40
INRIKES
jgor-rut
Till Vaxholm Ljusterö Blidö Råd
mansö Sterbsnäs o Backa
afgår ångf LJUSTERÖ från Carl XILs torg Ons
dagar och Lördagar kl 7 f m Återvänder från
Bacha Måndagar och Torsdagar kl 6 f m
Söderut»
Vintertur
mellan
khl
Stockholm och Visby
Ångf POLHEM kapt Aug Smitterberg afgår
Från Stockholm hvarje Onsdag kl 12 midd
» Visby hvarje Lördag kl 9 e m
Närmare meddela och biljetter säljas hos
N C CARLSSON C :is ångb
-exp Skeppsbr 10
OKS Tilläggningsplats Skeppsbron
Fartyget emottager ej fraktgods längre
än till kl 11 f in afgångsdagen
STOCKHOLMS OMNEJD
Salts Sbi»
Till Vaxholm och Östana
afgår ångi ÖSTANÅ II Tisdagar och Torsdagar
kl 11 f m samt Söndagar kl 7 f m
Från Östanå Måndagar kl 8 f m samt
Onsdagar och Fredagar kl 9 ,30 f m
Till Spillersboda Tisdagar och Torsdagar kl 11
f m samt Söndagar kl 7 f m
Från Spillersboda Onsd och Fred kl 6 f m
Axel Christiernsson
båtkiiäS
Ångbåtskommissionär och Speditör
STOCKHOLM
Omlastar inländskt och utländskt gods fort och
billigt Telefon 22 67
C 0 STRINDBERG C :o
VbåtKiiä S
Vngbåts-Kommissionärer Speditörer
Stkhl
Stockholm
NYMAN SCHULTZ
båtkii
Angbåtskommissionärer och Speditörer
Stockholm
N G Carlsson C :o
Å
Ångbåts-Expedition
p
(firman inneKafves af Carl Sohröder
Skeppsbron 10
för ångare som trafikera Södra Sverige och
Norrland äfvensom de svensha finska rysliaj
tyska danska och norska kusterna Spedl
ioner in- och utrikes gods skyndsamt och billigt
O» B JeadhimsofTf
SUNDSVALL
Speditör
Kyrkorna
2 söndagen efter Trettondagen
Slottskyrkan kl 11 f m hofpredikanten
Öhmann
Storkyrkan Ottesången v komminister A J
Swensson Högmessan pastersadjunkten Beskow
Aftonsången v komminister Lindau
Kollekton tillfaller svenska bibelsällskapet
Bibelförklaring hålles nästa onsdag af v kom
minister Lindau och nästa fredag af pastorsad
junkten Beskow kl 6 o m
Finska Finsk högmessa kl 9 ,30 och svensk
högmessa kl 11 pastor Hytönen
Tyska Tysk högmessa kyrkoherden Kaiser jj
Kollekten tillfaller Sabbatsbergs fattighus
Skriftermål och nattvardsgång hålles på tyska
språket kl 10 f m
Kl 1 e m hålles söndagsskola och barnguds
tjenst af kyrkoherden Kaiser
Nästa lördag kl 1 .30 e m hålles skriftermål
och nattvardsgång på svenska språket
Klara Ottesången komminister Westberg
Högmessan komminister Wadström Aftonsången
pastorsadjunkten Mörner
Bibelförklaring hålles nästa onsdag af kom
minister Wadström och nästa fredag af kommini
ster Westberg kl 6 e m
Jakobs Ottesången komminister Lagerström
Högmessan kyrkoherden Bergman Aftonsången
v komminister G Svenson
Kollekt såsom bidrag till uppförande af en
skandinavisk sjömanskyrka i Hamburg
Skriftermål hålles nästa söndag kl 10 f m
Bibelförklaringar hållas onsdagar af kyrkohorden
Bergman och fredagar af hofpredikanten Wissnell
kl6 e

Sida 2

öveiiöKä iiagDiaaec iorctagen aen ib januari ihoo i >i :r i .4
Maria Ottesångetr komminister Eklund Hög
messan kyrkoherden Sjöstrand Aftonsången
komminister Ericson
Bibelförklaring hålles nästa onsdag kl 6 e m
Borgerskapets Gubbhus pastor G Svenson
Södermalms fattighuskyrka kl 11 pastor
Rydberg
Borgerskapets Enkhus utn kyrkoherden A
J Svensson
Hedvig Eleonora Ottesången kyrkoherden
Lagerström Högmessan pastorsadjunkten Rose
nius Aftonsången hofpredikanten Modin
Bibelförklaring hålles nästa onsdag kl 7 o ro
i kyrkosalen Jungfrugatan 7 B
Djurgårdskyrkan ;Högmessan pastoratsadjunk
ten Leuwgren
Bibelförklaring hålles nästa torsdag kl 6 e m
af pastoratsadjunkten Leuwgren
Blasieholmskyrkan kl 11 pastor Lindström
kl 6 pastor Montelius
— Missionsföredrag och
skildringar från Missionsfältet
I dag lördag kl 7 pastor G E Beskow
Adolf Fredriks Barngudstjenst kl 8 ,30 dok
tor Staafi
Högmessan pastor Källström Af
tonsången pastorsadjunkten Montan
Bibelförklaring hålles i kyrkosalen n :d 28 Kam
makaregatan nästa onsdag af pastorsadjunkten
doktor Dehlgren och nästa fredag af pastorsad
junkten Montan kl 6 e m
Katarina Ottesången
komminister Isberg
Högmessan
pastorsadjunkten Johansson Afton
sångon komminister Fristedt
Kollekten tillfaller medellösa studerande
Bibelföiklaring hålles nästa onsdag af pastors
adjunkten Johansson och nästa fredag af kommini
ster Isberg kl 6 e m
t Diakonissanstaltens kapell kl 9 .30 barn
gudstjenst pastor Bring kl 5 .30 pastor Bring
Kungsholmens Högmessan kyrkoherden Schultz
berg Aftonsången komminister Blomqvist
Skeppsholmens hofpredikanten Hallin
Garnisonssjukhuset hofpredikanten Hallin
Danvikskyrkan kl 4 pastor F Beskow
Sabbatsberg kl 11 pastor Lodin
Nybrogatan 36 kl 6 Isak Sapira
Kollekt för missionsverksamheten
Torsdag kl 7 pastor G Swärd
Lördag kl 7 bönemöte
g
Arbetshemmet Kungsholmsgatan 40 kl 11 ,30
Petrelli
Sundbybergs kapell kl 5 .30 Kolmodin
Betlehemskyrkan kl 9 söndagsskola kl 11 ,30
Lindberg kl 6 Petrelli
Kollekt till kyrkan
Onsdag kl 6 Lindberg
Nya kyrkans äldsta församling (Malmskil
nadsgata 52 2 tr upp i Arbetareföreningens
lokal Söndagsskola kl 10 f m Predikan af
pastor Boyesen kl 11 .15 f m Ämne Hvad be
höfver menniskan för att kunna .emottaga Herrens
frälsande lif
Aftongudstjenst Onsdag kl 7 e m Ämne
Öppnandet af den förseglade boken
Katolska kyrkan vid Norra SmedjegataD
Stilla messor kl 7 och 9 f m Högmessa med
predikan kl 11 f m Aftongudstjenst mod pre
dikan kl 6 e m
English Church Vallingatan (Top of Drott
ninggatan Divine Service at 11 a m and 6
p m
Preacher Rov James Stephens Chaplain
Eglise Réformée francaise Dimanche 19
Janvier h 11 Prédication Jeudi 23 Janvier h
12 Etude biblique Interpretation du Cantiqua dos
Cantiquos Mr lo Pr Ostermann
Polikliniken för tandsjukdomar (5 Klara Norra
Kyrkogata kl 8—9 f m (Störa Nygatan 36
2—3 e ni
Föreningen för frivillig vård af särade och sjuke
i fält (Handtverkaregatan 25 Samlingen af
sjukvårdsmateriel är tillgänglig efter anmälan
Institutet för blinda (Nybrogatan 37 alla dagar
efter anmälan hos institutets diroktör
nstitutet för döfstumma (Manilla å Djurgården
torsdag 10—1
Observatorium (vid slutet af Drottninggatan till
gängligt efter öfverenskommelse med veten
skapsakademiens astronom
Sabbatsbergs sjukhus mottagningstider förqvir
»
nosjukdomar kl ValO—10 för utvärtes sjukdc
mar kl 10—11 och för invärtes sjukdomar k1
11-12 f m
Maria och Katarina sjukhus mottagningstid kl
9—11 f m
SVBinneslisfa
Sammanträden ni m»
Coldinuorden allmänt den 18 jan kl 4 e m
Sjömannaföreningen den 18 jan kl 6 e m åFri
murarekällaren
Sveaordens midvinterfest med bal den 19 jan
kl 7 ,30 o m å hotell Phoenix
N C n :o 2 den 20 jan kl 5 ,30 e m
Landtbruksakademien den 20 jan kl 6 e m
Sjökaptenssocieteten den 23 jan kl 7 e m å
källaren Reisen
9 ■■ ■■ 4 och högre grader den 24 jan kl 8
e m tjenstgörande och recipionder kl 7 ,30 e m
Gotlands gille firar sin högtidsdag den 25 jan
hotell Rydberg
Innocenceorden firar sin högtidsdag å störa Böra
salen den 25 jan recipientor kl 7 .30 och all
mänt kl 8 e m
Sällskapet V B firar högtidsdagen den 26 jan
Fredrlka-Brenerförbundets byrä Malmtorgsgatan
n ;o 5 1 tr öppen söckendagar kl 11—4
Svenska turistföreningen (6 Karduansmakarega
tan expeditionstid 3—3 .30 e m Allm telef
49 20
Nya konstutställningen i Birger Jarls basar (vid
Norrmalmstorg hålles öppen hvardagar 10—5
och söndagar 1—3 Inträdesafgift 25 öre
Sophiahemmet Valhallavägen emottager sjuka
utsänder privatsköterskor och uppfostrar sjuk
sköterskor Föreståndarinnan träffas söknodagar
kl 12-2 e m
Äuseer bibliotek m m
Nationalmuseet konstafdelningen söndag 1—3
tisdag och fredag 11—3 fritt onsdag torsdag
och lördag 11—3 50 öre — Historiska museet
och myntkabinettet fredag 12—2 söndag 1—3
fritt
Kläd- och lifrustkammaren (kungl slottet nord
östra flygsln söndag 1—3 och fredag 12—3
fritt tisdag 12—3 50 öre
Naturhistoriska riksmuseet
zoologiska afdelnin
ningen (Drottninggatan 94 onsdag 12—2 och
Böndag 1—3 fritt lördag 12—2 25 öre Andra
dagar och tider 1 krona
— Etnografiska sam
lingen (Holländaregatan 15 ingång från Vallin
gatan söndag 1—3 samt onsdag och lördag
12—2 25 öre
— Samlingen af fossila växter
(Holländaregatan 15 onsdag och lördag 12—2
fritt
Fiskerimuseet (Mästersamuelsgatan 43 2 tr sök
nedagar 12—3 söndag 1—3 fritt
Artlllerlmusest (Riddaregatan 24 öppet för all
mänheten oktober—maj söndagar och onsdagar
samt juni—september onsdagar kl 1—2 .30 e
m för resande äfven å andra tider efter hos
tygmästaren vid artillerigården söckendagar kl
10 — 12 f m gjord anmälan
Gt Ogiska museet (Mästersamuelsgatan 36 mån
g och torsdag 1—3 fritt
Ni ilska museet Allmogeqfdelningen (Drottning
5 *ten 71 söndag 1—8 måndag tisdag torsdag
fredag 11—3 50 öre barn och tjenstefolk 25
öre
— Afdelningen för de högre stånden och
norska afdelningen (Drottninggatan 77 79 med
ingång från sistnämnda hus 5 särskilda vånin
gar sönd 1—3 onsd och lörd 11—3 50 öre
Farmaceutiska afdelningen marinafdelningen
nyvunna saker m m (Drottninggatan 68 sön
dag 1—3 samt onsdag och lördag 11—3
And tider i alla afdelningarna dubbel afgift
BiljeUar till alla afdelningarna 75 öre Ars
kort gällande hela året 2 kronor
Riddarholmskyrkan tisdag torsdag och lördag
12—2 tisdag och torsdag 25 öre lördag fritt
öfriga dagar efter tillsägelse hos vaktmästaren i
riksmarskalksembetet
Riddarhussalen (vid Riddarhustorget söknedagar
till 3 e m efter tillsägelse hos vaktmästaren
Kangi biblioteket läsesalen och låneexpeditionen
10—3 Visningssalen 11—2
Läsesalongen (Beridarebansgatan 25 söknedagar
9 f m
—10 e m sön- och helgdag 2—10
20 öre 5 poletter 75 öre
Riksarkivet (Birger Jarls torg 4 söknedagar
10—V»3
Kammararkivet (Birger Jarls torg 13 söknedagar
10—3
Riksdagens bibliotek (Birger Jarls torg 5 B mån
dag onsdag och fredag 11—2
Läkaresällskapets bibliotek (Jakobsgatan 19 tis
dag torsdag och lördag 12—1
Krigsarkivet (Riddarholmen 10 sökned Vall—3
K flottans arkiv (Skeppaholmen tisdag och fre
dag kl 10—11 f m
Lantbruksakademiens bibliotek (Mäster-SamueL
gatan 43 onsdag och lördag 12—2
Vetenskapsakademiens bibliotek (Drottninggatan
94 onsdag och lördag 12—2
Mas i kalis ka akademiens bibliotek kl 10-11
lördagar 10—12
Statistiska centralbyråns bibliotek (Storkyrkobrm
ken 2 söknedagar 10—3
TekBiskahögskolans bibliotek (Drottninggatan 9oA
måndag och torsdag 12—2
Tekniska skolans bibliotek och museum (Mäster
samuelsgatan 36 Biblioteket hålles öppet mån
dagar torsdagar och fredagar kl 7—9 e m lör
dagar kl 12 .30—2 .30 c m samt söndagar kl
9 .30—11 f m museet tisdagar 12—2 fritt
Pedagogiska biblioteket (Regeringsgatan 79 och
81 tisdag onsdag torsdag och fredag 6—8 e m
Karolinska institutets anatomiska museum (Handt
verksiregatan 3 söndagar kl 1—3 e m fritt
Hygieniska museet (å Karolinska institutet sön
dagar kl 1—3 e m afgift 10 öre
Landtbruksakademiens rauseum (MästerSamuele
gatan 36 söknedagar 12—3
Handarbetets vänner (Brunkebergstorg 15 sök
nea .agar kl 10—4
Allmänna skyddsföreningens byrä (Drottningga
Ut tan 68 jnottager gåfvor till fattige söckendagfr
Församlingarnas bokförråd
hållas öppna för boklån på följande tider
Storkyrkoförsamlingens folkskolas (22 Svartman-
gatan 1 tr onsdagar och lördagar kl 1—2
Jakobs och Johannis församlings (58 B Malm
skilnadsgatan onsdagar och lördagar kl 1—2»
Klara församlings (33 Gamla Kungsholmsbroga
tan 1 tr upp onsdagar och lördagar kl 1—2
Adolf Fredriks församlings (4 SaH-oaätaregatan
hvarje onsdag och tisdag kl 1—J
Maria församlings folkskolas (28 Timmermansga
tan lördagar kl 2—3
Kungsholms församlings (17 Handtverkaregatan
måndagar och torsdagar kl 1—2
Riksdagens öppnande
Innevarande års lagtima riksdag öpp
nades den 17 dennes med sedvanliga
ceremonier och utvecklandet af all vid
dylika tillfällen bruklig ståt hvilken nu så
som alltid lockade massor af nyfikna till
Storkyrkan och slottet
Kamrarnes ledamöter samlades kl 10 ,30
i sina plenisalar och aftågade vid elfva
tiden till Storkyrkan Sedan konungen
samt prinsarne Carl och Eugen derstädes
intagit sina platser började gudstjensten
med altartjenst hvarefter riksdagspredikan
hölls af komministern i Maria församling
Ericson med text hemtad ur Johannes
evangelium 8 kap verserna 84—36
Till ämne för sin betraktelse valde predi
kanten med anledning af texten »Från
träldom till frihet»
Före predikan afsjöngos psalmerna 33
v 1 168 v 4 och 5 samt 172 v 8 och
efter predikan psalmerna 210 v 10 och
11 samt 264 v 3
Utanför kyrkan samt uppför den med
blått kläde belagda trappan liksom äfven
i vapenhuset paraderade i björnskinns
mössor klädda grenadierer ur andra lif
gardet Innanför kyrkdörrarna och framåt
stora gången bildades häck af en afdel
ning från lifgardet till häst klädd såsom
Carl den tolftes drabanter
Efter gudstjenstens slut samlades kam
rarnes ledamöter i rikssalen intagande de
för dem bestämda platser talmännen på
särskilda .j inom skranket omkring tronen
framstälda taburetter Sedan derefter
konungen bestigit tronen öppnade han
1890 års riksdag med följande
trontal
Gode licrrar och svenske män
Då I nu träden till edra af grundla
gen föreskrifna vigtiga värf vare mina
första ord tacksamhetens för all den kär
lek som Sveriges folk med en för mitt
hjerta oförgätlig samstämmighet mig
bevisat då jag fy Ide sextio år Det är
mig äfven kärt att här erinra om den
under året timade lyckliga tillökningen
inom mitt hus genom en tredje sonsons
födelse
Med mig hafven I deltagit i sorgen
öfver min älskliga och hjertegoda systers
bortgång Under trägen omsorg om
medmenniskörs väl bar hon sitt eget
mångåriga lidande med en sann kristens
tålamod och undergifvenhet
På lagstiftningens område vill jag för
eder framlägga förslag till ändringar i
strafflagen afsedda att bringa vissa deri
förekommande lagbud i närmare öfver
ensstämmelse med rättsmedvetandets
kraf
Fortgående stegring i statsverkets in
komster gör för mig möjligt att i sam
band med fråga om försvarets stärkande
framlägga förslag om fullföljande af den
år 1885 påbörjade eftergift af grundskatt
samt rustnings- och rotenngsbesvär
Arbetareförsäkringskomitén har nu af
slutat sitt omlattande uppdrag .Redan
under denna riksdag är jag sinnad till
eder pröfning öfverlemna lagförslag om
försäkring för olycksfall i arbetet
Varm omsorg om utvecklingen af
våra samfärdsmedel manar mig att nu
då stambanan till Vännäs nalkas full
bordan för eder framlägga plan till
banans fullföljande genom Vesterbottens
och Norrbottens aflägsna trakter till
Öfverlule
Med detta års ingång har den nya
landtbruksstyreisen börjat sin betydelse
fulla verksamhet såsom jag vill hoppas
till vår modernärings förkofran
Till ordnande af den allmänna och
enskilda helso- och sjukvården i riket
skola förslag eder föreläggas Derjemte
har jag för afsigt att under riksdagens
lopp till eder pröfning framlägga ändrade
bestämmelser rörande allmänna läro
verken
De förhandlingar som i anledning
af riksdagens beslut om ändringar i
tulltaxan egt rum angående förändrade
bestämmelser i mellanrikslagen haffa
nu så framskridit att jag hyser säkert
hopp att kunna till denna riksdag och
till Norges snart sammanträdande stor
ting aflåta propositioner i ämnet
Våra förhållanden till utlandet äro
fortfarande de bästa Mina bemödan
den hafva städse haft till mål att be
vara vänskap med alla främmande
makter utan att i något hänseende
binda vår sjelbestämningsrätt Denna
rätt böra vi ock framgent värna
Allt sedan min farfaders tronbestig
ning hafva de förenade rikena njutit
ostörd fred Dess välsignelser hafva
varit följden af en politik som haft till
uppgift upprätthållandet af en orubbad
neutralitet
Men donna kan en dag behöfva vara
väpnad
Behjertande detta har jag låtit börja
en utredning om de i sådan händelse
nödvändiga kostnaderna De blifva i
alla fall jemförelsevis obetydliga offer
för frev &raude af fädern ^ärfd frihet
Nedkallande Guds välsignelse öfver
edra arbeten förklarar jag detta riks
möte öppnad t och förbli f ver eder godo
herrar och svenske män med all kung
lig nåd och ynnest städse välbevågen
Sedan statsministern derefter uppläst
berättelsen om hvad sedan sista riksdagen
sig uti rikets styrelse tilldragit framträdde
första kammarens vice talman hr P J
von Ehrenheim inför tronen och yttrade
Allcrnådigste konung eders majestät I
Riksdagens första kammare samlas i dag äler
inför tronen för att till eders maj :t frambära ut
trycken af sin undersåtliga vördnad och upprik
tiga tillgifvenhet
Samhällsarbetet fortgår i våra dagar så rast
löst att ehuru riksdagen årligen sammanträder
likväl hvarje ny riksdag har att vänta omfat
tande och vigtiga föremål för sina överläggnin
gar och beslut och den nu började riksdagen
torde i det afseendet icke blifva något undan
tag Så vidt framställningarna bero af eders
k m :t äro de frukten af en utförlig utredning
som ofta på mera än ett sätt redan på förhand
framträdt i det offentliga fäst uppmärksamheten
på hvad som förestår och beredt riksdagens
ledamöter tillfälle att dermed göra sig förtrogne
Den enskilde riksdagsmannen begagnar äfven
ofta sin rätt att väcka förslag och med dessa
enskilda framställningar der de vinna framgång
hos riksdagen sättes ej sällan i gång en rörelse
som sedan af eders maj :t tages om hand och
sedan frågan undergått långvarig och mångsidig
pröfning leder till de mest betydelsefulla åtgär
der Vårt statiskick har bevarat den lifligaste
vexelverkan mellan de båda statsmakterna och
på samma gång häfdat aktningen för bådas rät
tigheter enligt grundlagen en aktning hvarpå
samhällslifvets sunda utveckling i så hög grad
är beroende
Under en uppriktig önskan om lycka och väl
gång förj konung och konungahus anhåller för
sta kammaren alt i eders majits nåd och ynnest
få vara innesluten
Andr kammarens talman hr O Wijk
framträdde derefter och yttrade
Allernådigste konung eders majestät 1
Det tillfälle grundlagens bud lemnar folkets
representanter att vid riksdags början till sin
konung framföra uttrycken af undersåtlig vörd
nad och uppriktig tillgifvenhet är för andra
kammaren i denna stund särskildt dyrbart dä
med detta riksmöte den åttonde valperioden nal
kas sitt slut Vittne skall den bära för de kom
mande om de orubbade band som förtroendefullt
förena konung och folk i gemensamma sträfvan
den för fosterlandets väl
Under gyasamma utsigter för näringslifvet
börjar det nya året sina arbeten Den tryckta
stämning .l som hvilade öfver verldsmarknaden
har omsider efterträdts af en liflig verksamhet
hvilken omfattar de flesta af värt lands hufvud
näringar och lemnar deras idkare löfte om en
lön som deras arbete länge saknat Ymnigt
flöda äfven statens inkomstkällor och det rätta
användandet af deras öfverskott torde blifva en
uppgift lika svår som under motsatta förhållan
den fyllandet af statsverkets brist kunnat blifva
Nödvändigheten att förstärka medlen
till upp
rätthållande af vår sjelfständighet och krafvel
på de växande kulturbehofvens tillgodoseende
mötes af lifliga önskningar att lindra skatte
bördan och lätta arbeteto tunga der den hårdast
trycker Känslan af att kunna dst ena göra utan
att det andra låta skall om möjligt blifva en
ytterligare maning att söka och finna den lös
ning som fosterlandets sanna bästa kräfver och
betingande statsmakternas allvarliga uppmärk
samhet skall från andra kammaren dess bästa
krafter varda den samma egnade
Nedkallande lycka och välsignelse öfver konung
och konungahus anhåller riksdagens andra kam
mare att städse få vara omfattad af eders maje
stäts konungsliga hägn
Ur statsverkspropositionen
För Svea hofrätt äskas en ökning
af det ordinarie anslaget å 39100 kr
samt till dess förstärkning med en öfver
talig division extra 17 500 kr
För tillbyggnad af länscell
fängelset i Lule begäres extra
64 000 kr
Lindring i rustnings- och ro
teringsbesvären K m :t föreslår
att i detta syfte med ändring af 1 och
6 §§ i hithörande lag höja anslaget med
440 000 från 1 330 000 till 1 770 000 kr
Trängen K m :t vill organisera
en trängbataljon å Karlsborg och begär
till en början derför af riksdagen 100 000
kronor
Stamtrupp vid Hallands ba
taljon Till uppsättning af en sådan
och dess underhåll m m vid volontär
skolan äskas 40 000 kr
Arméförvaltningen För bere
dande af ökad tillgång till bestridande af
kostnaderna för projektiler patroner och
krut samt underhållet af beväringsman
skapets persedlar önskar k m :t en för
höjning af ordinarie anslaget till embets
verket å 130 000 kr
Fästningsartillerimateriel K
m :t begär å extra stat för Karlsborg
100 000 för Vaxholm—Oskar Fredriks
borg 900 000 och till Oskars Värns-linier
na 200 000 kr
Förändring af arméns gevär
Från det af riksdagen redan beviljade
extra anslaget föreslår k m :t att under
år 1891 må anvisas 400000 kr i och
för förändring af gevär till vapen af liten
kaliber
Karlsborg Till fortsättning af fäst
ningsarbetena (Vaberget inbegripet och
åtskilliga byggnader äskas 196 000 kr
Förändrad organisation af
sjömanshåren kräfver en ökning af
det ordinarie anslaget för flottans kårer
och stater å 67 000 kr
Ny pansarbåt Utom Svea som
är färdig och Göta som fortfar att byg
gas begär k m :t en tredje pansarbåt af
Sveas cert som kommer att kosta 2 868 000
kr att för år 1891 utgå 868 000 kr
Ny kanonbåt af andra klassen
Härtill äskas 244 000 kr
Sjömateriel Till sjöartilleri begä
res 770 550 det fasta minförsvaret 179 450
oeh sjelfgående minor 75 000 kr
Malmö jernvägsstation Till
fullbordan af dess utvidgning kräfves
438 500 kr
Norra stambanan I och för
dess fortsättning från Vännäs till Öfver
lule begär k m :t såsom på annat ställe
i tidningen specificeras 4 665 000 kr
Vilkoren äro i enlighet med jernvägs
styrelsens förslag skärpta (man har fun
nit det norrländska jernvägsbyggandet nog
dyrt Landsting kommuner eller enskilde
skola kostnadsfritt afstå från all erforder
lig mark och ansvara för deraf förorsa
kade olägenheter och intrång Landsting
och kommuner skola förbinda sig att ut
med jernvägslinien mot gångbart pris till
handahålla 20u sågtimmsr per kilometer
med skyldighet att hålla staten skadeiös
vid bY &d härå må brista
Löneförbättringen åt post
tjenstemännen det vill säga de sämst
aflönade är föremål för k proposition
hvarigenom det ordinarie anslaget till post
verket ökas med 332 000 kr
Tredje ålderstillägget åt jäg
mästarne hvilket förra riksdagen af
en så kuriös anledning nekade föreslås
ånyo af k m :t
Nytt länsresidens i Ume Bygg
naden kommer att kosta 193 000 kr
hvaraf ena hälften föreslås för året
Vissa kronans hus i Stockholm
gamla kungshuset kammarrättens marin
förvaltningens riksarkivets medicinalsty
relsens landtmäterikontorets karolinska
institutets hus allmänna garnisonssjuk
huset utrikesministerhotellet tekniska
högskolans och tekniska skolans hus med
flera skola repareras för 147 350 kr hvar
af nu äskas 82 000 kr
Statens telefonnät fortsattes med
150 000 kr i år eller femtedelen af hela
det anvisade anslaget
Provinsialläkarne K m :t före
slår fortsättning af deras löneförbättring
med ett ökadt belopp (efter afdrag å en
motsvarande extra post af 84 000 kr
Anslaget åt deras traktamenten och vika
liater vid farsoters botande föreslås skola
ökas med 45 000 kr
Upsala observatorium K m :t
äskar 30 000 kr till anskaffande af en
astrofysikalisk refraktor och ett nytt vänd
torn Hela kostnaden beräknas till 63 500
kronor
Den fysiologiska institutionen
i Lund skall få en ny byggnad hvil
ken med tomtinköp kommer att kosta
100 000 kr Häraf begäres i år 40 000
kronor
Akademiens för de fria kon
sterna hus Åndtligen föreslås nu en
om- och nybyggnad af detta palats hvil
ken beräknas kosta 385 000 kr K m :t
äskar till en början 35 000 kr
[Ersättning K m :t föreslår riks
dagen att ersätta byggmästaren C H
Hallström för lidna förluster å universi
tetsbyggnaden i Upsala med 50000 kr
Äfven begär k m :t en lifstidspension
åt honom på 3 000 kr
Inlösen af skattefrälseräntor
Man har kalkylerat att denna i sin hel
het skulle vara verkstäld efter ett belopp
å 3070000 kr Häraf har statsverket
redan fått anvisadt 2 900000 kr Åter
stående delen föreslår k m :t nu skola
lemnas hvarefter man hår hopp om att
denna utgiftspost åtminstone i det när
maste försvinner från budgeten
Olycksfallsförsäkringen I fråga
om denna vidtfamnande lagstiftning och
finansoperation bildandet af sjukkassor
inbegripet säger sig statsministern snart
hafva en k proposition färdig Hvad
han nu begär är — 100000 kr om
hvilken summa dock rättvisligen bör till
läggas att den är afsedd för organisa
tionskostnader
Statsverkets ka &saförlagsfond
uppgår vid innevarande års utgång till
12 550 000 kr Då man ansett den böra
utgöra minst 15 millioner vill k m :t af
innevarande statsreglering dertill afsätta
återstoden af kalkylerade statsöfverskott
eller 571800 kr
Konungens tal
Sedan h m :t konungen i sitt trontal
berört dynastiens familjförhållanden firan
det af sextioårsjubileet en tredje sonsons
födelse samt prinsessan Eugenies frånfälle
öfvergick han till statens angelägenheter
Ett hans uttalande bör då i främsta rum
met framhållas
Man har på senare tid sökt insinuera
det de Förenade rikena närmast med
anledning af konungahusets slägtskap med
och sympatier för kejsar Wilhelm och
hans anförvandter inlåtit sig på något
slags aftal med tremaktsförbundet Den
högtidligaste dementi som kan gifvas
har nu skett mot de rykten som icke så
litet burit illvillighetens stämpel demen
tien från tronstolen i rikssalen Konun
gen har uttryckligen förklarat att han
och hans utrikeskabinett icke i något
hänseende bundit vår sjelf bestämningsrätt
att detta bör vara vår grundsats och äfven
framgent värnas Det lider intet tvifvel
att kungsordet varit beräknadt såsom det
nu fallit
Skandinaviens politiska hållning har
konungen äfven betecknat på positift sätt
det bör vara neutralitet Men välbetänkt
tillägges att till följd af de vanskliga
tidsomständigheterna neutraliteten måste
vara väpnad för att ingifva respekt för
våra landamärens och militära hållpunk
ters okränkbårhet Det torde emellertid
väcka någon Öfverraskning att konungen
nu meddelar riksdagen och landet att
han låtit och låter verkställa en utredning
om en väpnad neutralitets kostnader det
tyckes utgöra ett memento att man snart
har att vänta sig ett åtminstone proviso
riskt försvarsorganisationsförslag för hvars
lättare framfärd på riksdagen han äfven
ledes haft skäl att afgifva sin freds- och
oafhängighetsförsäkran För närvarande
stannar det hufvudsakligen vid äskade
bevillningar till fästningsmateriel och ett
tredje pansarfartyg samt förbättringar i
värnepligtslagen
lie
I sammanhang härmed får man veta
aLt kronan fortfarande häller fast vid för
svarets förbättring såsom vederlag för
skatteafskrifningen Det utsäges i en mil
dare form från tronen det går igen i
statsministerns yttrande till statsrådspro
tokollet och finner sitt detaljerade uttryck
i krigsministerns förslag att samtidigt med
en ytterligare nedsättning af 10 procent
å de omtvistade skatterna ändra värn
pligtslagen i syfte af ökade åldersklasser
och öfningsdagar
För öfrigt bebådar trontalet framläg
gande af förslag till ändringar i straflla
gen till olycksfallsförsäkringslag till stad
gar i fråga om den allmänna och enskilda
helso- och sjukvården Det kommer att
väcka belåtenhet att man redan inneva
rande riksdag får börja lagstifta i läro
verksspörsmålet äfvensom att underhand
lingarna om mellanrikslagen tvärt emot
hvad vissa rykten haft att förmäla ledt
till något resultat
Konungen betonar särskildt den norra
stambanans fortsatta byggnad Af stats
verkspropositionen med bifogade yttran
dea finner man de ledande tankarne vid
regeringens uppgörande af budgeten att
öfverskottet bör användas dels till den
na banas påskyndande dels till ökade
anslag åt armén och flottan dels till en
ny mindre grundskatteafekrifpipg slutligen
till organisationskostnader i och för en
blifvande arbetarelagstiftning medan sjö
fartsfrågan ännu får vänta på sin lösning
Deremot namnes icke ett ord om bank
frågan ehuru komitén påskyndat sitt
arbete och med traktaternas uppsägning
har hvarken trontal eller statsrådsproto
koll af naturliga skäl kunnat befatta sig
Förutom sistnämnda punkt kommer
onekligen försvarsväsendet att spela ea
vigtig roll vid innevarande riksdag hvilket
också utsagts i konungens ingalunda färg
lösa trontal
'Konungens jagtklubb har med
lappfogden Suwe från Jemtland som i
dagarne besökt hufvudstaden afslutit kon
trakt om arrendering för en tid af tio år
af j igtmarker i närheten af Undersåkers
station å hvilka klubben kommer att an
ställa ripjagter
"Förstå kammarens skydds
vänner vid hvilkas möte å Grand
Hotel ett åttiotal voro tillstädes och ålders
presidenten hr Reuterswärd förde ordet
uteågo till sitt tiomannaråd hrr friherre
G F Barnekow Nils Fock Reutersivärd
Casparsson Sederholm M Unger II M
Ericsson C Lundeberg grefve Strömfelt och
Gilljam Dessa skulle i sin tur utse tre
förtroendemän att vid förekommande till
fällen rådslå med medkair .marens menings
fränder om gemensamma aktioner
Sekreterareval förrättades i går
af riksdagens båda kamrar hvarvid af
första kammaren återvaldes kanslisekrete
raren A von Krusenstjerna af andra
kammaren stadsnotarien vice häradshöf
dingen A E J Johansson båda med alla
afgifna röster
'Diplomatiska kåren Ryske
militär-attachén härstädes Öfverste von
Blom har åtföljd af sin fru anländt till
Stockholm från Köpenhamn
'Jernvägen och flottlederna
i Norrland Statsrevisorernas fram
ställningar rörande trafikens ordnande på
norrländska banorna ha som bekant rönt
jernvägsstyrelsens fulla gillande och är
den blott i en punkt af olika mening
med revisorerna Dessa hade nämligen
uttryckt en förmodan att jernvägen icke
kunde med afseende på virkestransporten
täfla med de för den samma naturliga
fortskaffningsmedlen de stora elfvarne
Härom säger jernvägsstyrelsen att en dylik
täflan eger och måste ega rum Jernvägen har
nämligen såsom af styrelsens uppgifter framgår
dels förmedlat öfverförandet af timmer från en
flottled till en annan dels har den ock föredra
gits äfven der det ej varit fråga om att bringa
timret till ett annat vattendrag Med stöd af
den hittills vunna erfarenheten bör man kunna
antaga att der stambanan genom sidobanor
sättas i direkt förbindelse med kusten och der
tillräckligt utrymme finnes vid kuststationen
skall jernvägen komma att begagnas för virkes
transporten äfven jemnsides med en till hamnen
ledande flottled Virke som genom försågning
inuti landet beredes till skeppning kan jernvä
gen alltid påräkna och att en förökning i detta
slags transporter är att motse kan man sluta
deraf att utmed banan efter hand uppstått allt
flere sågverksanläggningar
'Teaterobligationerna Ttyck
ningen af teaterobligationerna lär afslutas
i dag Inom utgången af februari torde
de af drätselnämnden kunna utlemnas
till köparne
'Statens jernvägstrafiks af k
m :t för innevarande år faststälda arfvode
stat slutar på ett belopp af 5 049 480 kr
'Stockholms rådhusrätt Sedan
ledamoten af andra kammaren rådmannen
W Billing beviljats tjenstledighet till den
16 maj för att deltaga i nu började riks
dag har stadsnotarien å rådhusrättens
andra afdelning A Bothander förordnats
att bestrida rådmans- och vice ordföran
debefattningen å rådhusrättens fjerde af
delning
Stockholms tullkammares de
biterade tulluppbörd 1889 har
utgjort under december månad 1 033 864 kr 98
öre tullmedel och 9 307 kr 54 öre båkmedel
emot den under samma månad 1888 af resp
915 677 kr 4 öre och 9 953 kr 96 öre
Sammanlagda bruttouppbörden intill december
månads utgång uppgår till 13 893 237 kr 5 öre
tullmedel ock 200 256 kr 5 öre båkmedel samt
öfverstiger den samtidiga år 1888 med resp
1 202 239 kr 56 öre och 27 847 kr
Af förenämnda totaluppbörd belöper för in
kommande afdelningen 13 872 832 kr 1 öre
tullmedel och 108 406 kr 15 öre båkmedel samt
för utgående afdelningen 20 405 kr 4 öre tull
medel och 91 849 kr 90 öre båkmedel
Uti årets uppbörd af båkmedel äro ej inberäk
nade de vid Stockholms tullbevakningsinspektion
debiterade fyr- och båkafgifter för inrikes sjö
farten till sammanräknad belopp af 18 000 kr
83 öre
Den vid Stockholms tulluppbördskontor under
året kontant influtna uppbördeu har med inbe
räkning af inbetalda resterande umgälder från
förra året uppgått till 13 728 915 kr 3 öre tull
medel och 218 258 kr 93 öre båkmedel samt
öfverstiger den för år 1888 med resp 1 108 259
kr 26 öre och 28150 kr 36 öre
'Farmaceutiska institutet
Medicinalstyrelsen har förordnat examinerade
provisorerna Ernst Källström och K A Ahlberg
att under innevarande år vara den förre assi
stent och den senare biträdande assistent vid
farmaceutiska institutet
'Lån K m :t har tillåtit Örkelljunga
församling i Kristianstads län att fortfarande
under 5 års tid räntefritt innehafva ett ur för
samlingens kyrkokassa upptaget lån å 1800
kr Gårdstånga församling i Malmöhus län att
för reparationer å församlingens kyrka upplåna
3 000 kr att amorteras under 8 är samt Asker
sunds landsförsamling att för utvidgning af för
samlingens begrafningsplats upplåna 2 500 kr
att amorteras under 5 år För skolhusbyggnader
hafva följande församlingar tillåtits upplåna
Vestra Kärrstorp i Malmöhus län 6 300 kr med
15 års amorteringstid Torrlösa i samma län
10 000
kr med 25 års amorteringstid Svenne
vad i Örebro län 10000 *r med 25 års amor
teringstid samt Tegelsmora i Upsala län 6 000
kr med 15 års amorteringstid
'Meteorologerna och influen
san Från professor Hildebrandsson chef
för meteorologiska byrån i Upsala hafva
enligt Fyris cirkulär utsändts till rikets
läkare med förfrågningar om tiden för
influensans första uppträdande på hvarje
plats
*Sanda gångbanor och trotto
arer Kylan och duggregnet i förening
hade i går belagt gator och torg med ett
tunt islager och en intensiv halka hvar
för de här och der voro snart sagdt lifs
farliga att passera Någon sändning af
dylika platser kom dock ej i fråga minst
de staden tillhörande Att respektive
gårdsegare underlåta det samma tills de
Bjelfva varit nära att bryta armar och ben
utanför sina egna portar är dess värre
i hufvudstaden en sorglig erfarenhet
Sålunda inträffade i g r på Kmigsbrqn
att ett äldre fruntimmer der halkade föll
och skadades så illa att hon i droska
måste afföras från platsen andra olycks
fall att förtiga
'Allmänna läroverken K m :t
har förklarat leklorn vid allmänna läroverket i
Kristianstad A E Andersson berättigad att när
han efter uppnådd ålder af 65 är erhåller afsked
uppbära en årlig pension af 3 600 kr på all
männa indragningsstaten
*Inskrifningsrevision Medici
nalstyrelsen har förordnat provinsialläkaren P
O Åkerberg att såsom civilläbare biträda in
•krifuingsrevisionen för Dalregementets inskrif
ningsomräde och är stadsläkaren S F Psilander
förordnad till suppleant i händelse af förhinder
för doktor Åkerberg
'Nordenfeliska katastrofen
Till hvad vi förut yttrat om denna sak
lägga vi nu efter engelska tidningar föl
jande hvaraf synes som skulle ännu ej
all möjlighet vara ute för ett uppgörande
af affärerna utan cession
Vid den engelska konkursdomstolens samman
träde den 13 dennes var den Nordenfeltska be
talningsinställelsen före I fredags hade gälde
nären sjelf inlemnat sin konkursansökan hvar
vid han upptagit sina skulder till 50000 pd st
Vid domstolssammanträdet den 13 gälde det att
utse syssloman i boet särskildt i och för det
fortsatta bedrifvandet af en affär i Sverige som
beräknas kunna lemna god afkastning Mr
Munns som representerade gäldenären föreslog
till denna befattning mr Muckay samt upplyste
om att hans klient i beedigad bouppteckning sä
som tillgångar upptagit 2000 aktier i Naval Con
struetion and Armament Comp (Lim samt 60
aktier i Björneborgs Bruksegare aktiebolag hypo
tek för 64379 pd st samt annan egendom i
Sverige vidare att han hade fordringar upp
gående till 10753 pd st att han pä försäljnin
gar och patent utgifvit 35516 pund medan en
firma i Sverige var skyldig honom 17 966 pund
ä hvilka 10 277 pund voro skyddade genom in
teckning
Ett erbjudande att göra upp affärerna hade
inkommit och äskandet om sysslomans tillsät
tande hade framstälts just med tanke på en
dylik utredning Efter någon diskussion uppsköts
frågan till påföljande onsdag
— Om strejken vid Maxim-Nordenfelts
bolag läses i engelska tidningen Echo för
den 13 dennes
Maxim Nordenfeltska kanonbolagets förhopp
ning att vid nyåret arbetsstyrkan åter skulle
vara fulltalig har slagit fel och ehuru 5- k 600
man i lördags voro i arbete vid Erith-verken är
antalet arbetare långt mindre än före strejken
Ett liknande förhällande eger rum vid Crayford
verken Bolaget uppgifver sig hafva erhållit flera
hundra ansökningar både från mekanici och an
dra arbetare med begäran om arbete och säger
»ig så småningom ämna ersätta mindre dugliga
arbetare med sådana som äro mer erfarna i
yrket Inom en eller par veckor hoppas man
att de båda verken skola vara i full gäng
De strejkande hålla vakt omkring fabriksbygg
naderna men inga våldsamheter ha egt rum
och de strejkands försöka endast i godo att för
må arbetarne att söka arbete på annat håll En
summa af 17 sh 6 pence i veckan betalas ännu
ur strejkkassan till hvarje strejkande af mr Ja
mes Watson strejkens ledare
'Likbegängelse förrättades den 16
dennes i Solna kyrkas grafkor då stoftet af
hädangångne fabriksidkaren F Sundström
vigdes vid jorden i närvaro af anhöriga
och en talrik vänkrets hvaribland sågs
ett flertal af hufvudstadens fabriksidkare
och handtverkare som stått den döde nära
Jordfästningen förrättades af kyrkoherden
i Solna församling hofpredikanten Sand
berg som i sitt griftetal i några ord be
rörde den dödes lifsgerning tecknande
honom såsom en praktisk nitisk och red
lig man Efter aktens slut utbärs den
blomster och kranshöljda kistan och sänk
tes ned på kyrkogården i den öppna graf
ven
'Böndagarne för i år äro bestämda
till den 9 mars 27 april 20 juli och
19 oktober
'Allmänna telefonbolaget har
under år 1889 förmedlat 10 536 036 sam
tal mot 8 768 408 under år 1888
'Ett särskildt telefonrum ha
riksgäldsfullmäktige inrättat i riksdaes
huset för tidningarnas riksdagsreferenter
'Nya saluhallar Å den på n :o
68 Stora Badstugatan å norr uppförda
saluhallen Svea ha arbetena så långt
framskridit att den redan till den 1
februari blir färdig Hallen som blir
ytterst elegant och rymlig har 46 salu
platser som alla redan äro uthyrda
Å egendomarne n :ris 3 Norrtullsgatan
och 4 Vegasatan är under byggnad en
hall med ingångar från nämnda gator
Denna hall får 30 saluplatser och blir
färdig fram på våren
I likhet med förut i hufvudstaden be
fintliga hallar kommer i de båda nya
handel att bedrifvas med vanliga torgva
ror hvarigenom den å norr och i Vasa
staden boende talrika befolkningen ej nöd
gas gå den långa vägen till Hötorget nch
Norra jernvugstorget för att eöra sina
uppköp
'Af det blifvande kasern
etablissementet för andra lifgardet
hafva uppförts skol- och matsalsbyggnaden mefl
sammanbyggda köks- och marketenteriflyglar
exercishuset arreitbyggnaden och trossboden
kanslibyggnadens och de båda kasernflyglarne
inredning är påbörjad Tillbyggnaden till pon
tonierbataljonens ridhus har blifvit fullbordad
'Stockholms Arendsförening
hade den 16 dennes sitt första samman
träde för året i Brunelis handelsskola
Till styrelseledamöter utsågos brr Soblman
(ordf fil kand Sandgren ingeniör Dahlgren
Gösling och amanuensen Ström samt fröken
Köcher och till revisorer herrar kontorsskrif
våren Westberg och ingeniör Langlet Till för
eningens representant i Arendsinstitutets styrelse
valdes fröken Westerlind Föreningen beslöt att
hålla sammanträden 2 gånger i månaden och
att torsdagen den 30 januari fira sin årsfest å
Hölel Continental
'På exekutiv auktion såldes den
17 januari inför öfverståthållareembetets kansli
tomten n :o 21 qvarteret Midgård vid Dalagatan
inom Adolf Fredriks församling å hvilken fastig
het byggmästarne P A Wirsén och A Anders
son senast erhållit lagfart Fastigheten som in
nehåller i areal 877 qvadratmeter samt är taxe
rad till 14 300 kr intecknad för 18 600 kr och
saluvärderad till 6 920 kr inropades af samme
hr Wirsén för 6 030 kr
'Utan vatten blefvo inbyggarne å
nedre Kungsholmen helt hastigt i går afton vid
V» 7 tiden Ett vattenledningsrör hade nämli
gen sprungit midt för huset n :o 8 Handtverkare
gatan och vattnet forsade fram med sådan våld
samhet att vattenledningen till denna del af
Kungsholmen genast mäste afstängas Arbetet
med skadans iständsät tande började oförtöfvadt
och troddes det kunna afslutas omkring mid
nattstiden
'Under stormen natten mellan
sisllidne onsdag och torsdag hade en vid Värla
hamnen förtöjd skonare så våldsamt pressats af
stormen att akterförtöjningen slutligen lösrycktes
från hamnskoningen medtagande både den å
kajen anbragta ringen och ringbotten Fartyget
var nu öfverlemnadt åt sitt öde och skulle utan
tvifvel ha lidit haveri i hamnen om ej den
gamle käcke hamnfogden på platsen anskaffat
en båt och nödigt manskap för alt bringa far
tyget i säkerhet Detta lyckades ock efter åt
skilliga ansträngningar och så väl skonaren
som ett brevid liggande skepp undslapp utan
någon svårare skada tack vare hamnfogdens
rådighet och väl träffade räddningsanstalter
*1 förtviflan Enkan Elisabet Sofia
Hellström anträffades för någon tid sedan i
Djurgårdsbrunnsviken 1 sitt hem vid .Rådmans
gatan hade hon efterlerr .nat följande skrifvelse
ijag fins ej mera till Min fattigdom har
gjort mig förtviflad Var så innerligt snäll octi
ta vara på mina små barn Jag 4 sinnesrub
bad l Jag uthärdar ej mer .»
Dea olyckliga var 43 år gammal
'Lefnadströtthet var otvifvelaktigt
ersaken till en sorglig händelse som inträffade
härstädes i torsdags Språkläraren K A Schön
boende vid Kaptensgatan afhände sig då lifvet
medelst ett revolverskott Den 49 årige mannen
som var en språkkunnig och litterärt bildad
person hvarom bland annat vittna en del smärre
diktsamlingar hvilka han utgifvit hade under
senare tiden varit ytterst nedstämd till lynnet
hvartill säkerligen i icke ringa grad bidragit
kroppslig sjuklighet och lidande Han hade efter
intagen middag hemkommit och stängt sig inne
i sitt rum Då man efter upprepade försök att
få tala vid honom började fatta misstankar
beredde man sig tillträde till hans rum och fann
honom dä ligeande liflös på golfvet
Militära meddelanden
Befälet öfver 3 militärdistriktet K m :t
har tillåtit att under den tid före innevarande års
vapenöfningar då chefen för 3 fördelningen och
generalbefälhafvaren i 3 militärdistriktet i och
för deltagande i komiténs för utarbetande af för
slag till fältförvaltnings- och etappreglementen
arbeten måste uppehålla sig i hufvudstaden be
fälet Öfver nämnda fördelning och militärdistrikt
må föras från Stockholm
Statsverkspropositioncn
Den i går till riksdagen aflemnade stut i
verkspropositionen innehåller i hufvudsak
följande
Riksstaten
Inkomsterna
för år 1891 beräknas af k m :t till
94 489000 kronor nämligen
ordinarie inkomster
Kronor
Grundskatt 3 724 000
Kyrkotionde 250 000
Kavalleriregementenas hästvakans-
spanmål 300 000
Afgifter för persedelunderhållet vid
rusthållsinfanteriet 51 000
Trosspassevolansafgift 26 000
Tillfälliga rotevakansafgifter 68 000
Soldatvakansafgift 110 000
Båtsmansvakansafgift 350000
Arrendemedel 2 600 000
Mantalspenningar 665 000
Bötesmedel 240 000
Kontrollstämpelmedel 25 000
Fyr- och båkmedel 1 200 000
Telegrafmedel 1 350 000
Jernvägstrafikmedel 6 500 090
Skogsmedel 2 500 000
Extra uppbörd 100 000
Kronor 20 059 000
Bevillningar
Kronor
Tullmedel 38 000 000
Postmedel 7 380 000
Bevillningsafgifter för särskilda för
måner och rättigheter 350 000
Stämpelmedel 3 700 000
Bränvinstillverkningsskatt 13 700 000
Hvitbetssockertillverkningsafgift 550 000
Bevillning af fast egendom samt af
inkomst 3 700 000
Kronor 67 380 000
Härtill kommer såsom tillgång vid
förevarande statsreglering odispone
radt öfverskott å statsregleringarna
för år 1888 och föregående år 5 750 000
samt andel i riksbankens vinst 1300 000
Summa inkomster kronor 94 489 000
Utgifterna
för år 1891 fördelas sålunda
att utgå från statskontoret
Första hufvudtiteln
ordinarie anslag kronor 1 320 000
extra » » 1320000
Andra hufvudtiteln
ordinarie anslag kronor 3 851 066
extra j 151434 4002 500
Tredje hufvudtiteln
ordinarie anslag kranor 613 800
extra s » -t 500 gjg 3qq
Fjerde hufvudtiteln
ordinarie anslag kronor 20 952 800
extra » 2127 000 23 079 800
Femte hufvudtiteln
ordinarie anslag kronor 6 230 300
extra » t 2 682 000 g 9 ^2 300
Sjette hufvudtiteln
ordinarie anslag kronor 4 732 077
extra s » 2 194 923 g 927 000
Sjunde hufvudtiteln
ordinarie anslag kronor 16153 466
extra » s 875 734 17 029 200
Åttonde hufvudtiteln
ordinarie anslag kronor 11 845 061
extra » » 1 679 339 13 524 400
Nionde hufvudtiteln
ordinarie anslag kronor 2 914300
extra » » 1425 000 4339300
Utom hufvudtitlarne
extra anslag 3 300 000
Kronor 83 052 800
att utgå från riksgäldskontoret
Riksdags- och revisionskostnader samt
aflöningar m m förslagsvis 616 200
Annuiteter å de fonderade
statslånen samt ränta å
öfrig statsskuld 12 450 620
Efter afdrag af de till riks
gäldskontoret ingående
ränte och kapitalafbetal-
ningar 2 722 420
förslagsvis 9 728 200
Afsättning till byggnadsfonden för
riksdags- och riksbankshus 250000
Afsättning till inlösen af skattefrälse
räntor m m 170 000
Afsättning till underlättande af åtgär
der för arbetares olycksfallsförsäk
ring och sjukkassors bildande 100 000
Till förstärkande af statsverkets kassa-
förlagsfond 571800
Summa utgifter kronor 94489 000
Utgifter utom riksstaten
Till fortsättning af den norr
ländska stambanan 4 665 000
hvaraf k m :t föreslår att 2 000 000 kr
må utgå å riksstaten utom hufvudtitlarne
och återstoden från riksgäldskontoret af
upplånta medel
Svenska sällskapet för antro
pologi och geografi
hade fr»dagen den 17 d :s allmänt samman
träde i läkaresällskapets lokal I salen
var som vanligt anordnad en liten etno
grafisk exposition som denna gång bestod
af en del intressanta föremål inköpta från
Kamerunlandet Här sågos väskor halm
hattar ett spjut oeh två stafvar ett jagt
horn och en armring af elfenben samt en
knifskida af getskinn På ena väggen var
uppsatt en samling fotografier och vyer
från Bermudasöarna
Doktor C Forsstrand tolkade i några
ord sin tacksamhet öfver det stipendium
som kommit honom till godo och öfver
gick derefter till sitt ämne för aftonen
Bermudasöarna Efter att hafva delgifvit
resultaten af sin vistelse derstädes redo
gjorde talaren för de olika teorier sam
gjort sig gällande angående denna intres
santa ögrupps bildning Efter att hafva
tecknat öarnas land- och hafsfauna jemte
det inflytande golfströmmen på den senare
utöfvar lemnade talaren också några upp
lysningar om de näringar till hvilka Ber
mudasborna äro hänvisade
Vi anföra häraf följande
Skeppsbyggeriet var på Öarna af stor betydelse
i all synnerhet aain man egde ett slags ceder
närmast iiknande vår en som dertill lemnade
det ypperligaste material Öarnaa »egelbåtar äro
som bekant mycket gouterade af sportsmännen
och en segeltur utanför kusten tillhör de anjje

Sida 3

Wcita &di isttgåictuuv iUiUcigöii ueii 16 jauuan Aöd <J ,u ,i ié
nämasto minnen man kan hafva af sin vistelse
pä Bermudas
Jordbruket omfattar omkring lOOOOacres jord
och odlas hufvudsakligen arrowrot och — något
som kanske förvånar svensken — potatis Här
med förhåller sig emellertid så att potatisen
mognar redan i mars och då med stor vinst
exporteras till de stora hotellen och restauran
terna i Amerika Samma är förhållandet med en
tidigt mognande lökart I trädgårdarna trifvas
omkring 600 arter europeiska och indiska växter
Särskildt drifves odlingen af liljor på kalljord i
stor skala Dessa exporteras också under blom
ningstiden i mars i kolossala massor till New
York der de under påsken användas för kyrkor
nas dekorering Då man om qvällarne vandrar
ut på öns af liljor beläckta fält uppstiger också
från dem en bedöfvande doft inot hvilken våra
svenska liljerabatters förefaller väl svag
Fisket är egendomligt nog ej af så stor betydelse
och räcker hufvudsakligen till att under turist
tiden då amerikaner till ett antal af omkring
5 000 besöka öarna förse hotellen Befolkningen
är för öfrigt mycket gästfri och do sociala in
stitutionerna goda Öarna stå under en engelsk
guvernör Ett hufvudintryck som talaren fått
var emellertid Bermudasöarnas lämplighet såsom
zoologisk station i följd af de exceptionelt gyn
samma förhållanden som i detta afseende fun
nes för ha *den
Härefter skulle enligt programmet för
aftonen följa ett föredrag af docenten C
Bowallius öfver upptäckten af San Juan
floden i Nicaragua Emellertid anmäldes
att denne plötsligt insjuknat hvarför i det
inhiberade föredragets ställe föreningens
sekreterare bibliotekarien E W Dahlgren
lemnade några lärorika upplysningar om
det sätt på hvilket man i Tyskland sedan
1881 gick till väga för att höja de geo
grafiska och etnografiska kunskaperna om
det egna fosterlandet Man arbetade så
lunda på att få till stånd en beskrifning
öfver Tyskland och af detta jetteverk
hade redan flera delar utkommit Talaren
ville hafva denna fråga behjertad äfven i
Sverige der man ännu mindre än i Tysk
land känner sitt eget land
Familjenotiser
— Förlufning har tillkännagifvits mellan un
derlöjtnanten vid skånska husarregementet Mau
ritz Boltenstern och fröken Harriet Wachtmeister
dotter till godsegaren grefve G Wachtmeister på
Knutstorp och hans grefvinna född Skjölde
brand
Dödsfall
— Göteborgs handelsflotta har i dessa
dagar gjort en förlust i det befälhafvaren
å rederiaktiebolaget Örnens skepp Örnen
kapten Alfred Höglund under fartygets
resa från Rosario till Falmouth aflidit
Örnen anlände till sistnämnda plats den 12
d :s och i torsdags skulle man der bereda del
sista hvilorummet åt den bepröfvade sjöfararen
som i 27 år fört segelfartyg för Götebörgsrede
rier Kapten Höglund tillhörde en känd och
aktad sjömansslägt och var sjelf en sjöman af
»den gamla stammen» Han var vid sin död
endast 49 år och dog ogift
— F d länsmannen i Grums härad
Johan Hugo Lindblad afled efter någon
tids sjukdom den IB d :s i Göteborg
1855 utnämndes han till länsman i Grums
en befattning som han omhänderhade till 1883
då han flyttade till Göteborg och erhöll perma
nent tjenstledighet tills han 1888 erhöll afsked
med pension Han var född i Bro socken Vest
manland 1823 Gift med Anna Dahlgren dotter
till kommissionslandtmätaren Dahlgren Fagerås
efterlemnar han enka och sju barn
— Den 10 d :s alled i Uplid Södregård af By
daholms församling en i sitt slag märkvärdig
person enkefru majorskan Britta Ulril ;a Broberg
född Starck den sista med det namnet
Hon var född i Rydaholms prestgård den 23
juli 1794 och således öfver 95 år gammal Hen
nes fader teologie doktor P Starck var prost
och kyrkoherde i Rydaholm i början af detta
århundrade
Under 1830-talet blef hon enka samt uppslog
derefter sina bopålar än här än der tills hon
för 12 år sedan då 83-årig men raskare och
lifligare än mången ung menniska återvände
dit der hennes vagga stått der hon uppvuxit
och tillbringat sin glada ungdomstid för att som
hon sade der få sluta sina dagar
Som en prestdotter af gamla stammen var
hon i hög grad gästfri och välvillig berättar
Smålandsposten
Hennes minne gick långt tillbaka och att sitta
hos henne var som att befinna sig framför en
gammal bok innehållande krönikor om personer
och händelser från längesedan försvunna dagar
Bland annat berättade hon att konung Oscar 1
då kronprins på väg till utlandet alt söka sig
en brud passerat Rydaholm stannat i närheten
af prestgården der hästombyte skedde och dä
genom sitt utseende och sina vänliga helsningar
gjort ett outplånligt intryck på de församlade
Som medlem af det Lewenbauptska huset var
hon äfven tillstädes i Riddarholmskyrkan i Stock
holm vid prins Gustafs dop För politiska till
dragelser var hon intresserad lika väl som för
dagens små händelser
— Från Söderhamn meddelas den 16
d :s Grosshandlaren Axel Brolin i Söder
hamn har i dag vid 34 års ål ler aflid t
af lunginflammation
Den midt i sin kraftigaste ålder bort
ryckte mannen var en energisk köpman
hvilken på några få år till mindre vanliga
dimensioner uppdrifvit en trävaruaffär
ocli allmänt afhållen för sitt enkla och
hjertliga väsen
— Från Norrköping meddelas den 17
dennes Religionsläraren i mosaiska för
samlingen i Norrköping M Schönthal afled
i förmiddags vid 10 tiden af hjertförlam
ning
Han hade på morgonen känt sig ovan
ligt frisk och sund samt gått ut för att
promenera Efter en stund blef han trött
och illamående och gick in till en bekant
familj hos hvilken han satte sig på en
BOffa Läkare efterskickades men lifvet
ha (i o då redan flytt
S en vänsäll och anspråkslös hjertegod man
Särdeles omtyckt af alla som kommo i beröring
med honom var född 1820 och hade minst 40
år varit bosatt i Norrköping Han efterlemnar
enka och 6 barn
— Förre riksdagsmannen i bondestån
det Olof Persson i Gråsäter af Ofvanåkers
socken afled derstädes i onsdags qväll
öfver 81 år gammal berättar Helsingen
Den aflidne var en mycket aktad man
allvarlig enkel betänksam konservativ
och konseqvent samt såsom riksdagsman
mångårig ledamot af lagutskottet och
gjorde sig dervid särskildt bemärkt för
gin begåfning att vid formulerandet af
Jagparagrafer finna den rätta ordstäilnin
gen Med den sista ståndsriksdagen som
ftie ]tades den 22 juni 1866 slöt han
eitt långs jriksdagsmandat
Han efterlepipai
r <u vid sitt frånfälle
smaka jemte åtta söner hviikft pastan alle
sammans äro hemmansegare i Ofvanåker
*— Från Örebro meddelas genom Sven
gka telegrambyrån den 17 dennes Kam
reraren i Örebro läns hypoteksförening E
B Jtihlmark afled i eftermiddag af hjert
förlamning Han var en framstående kom
munalman och tillhörde Örebro stadsfull
mäktige
— En af de äldsta handlandena i Ron
neby J Andersson afled i måndags i en
ålder af 67 år
Ett tågmiSbOde inträffade i tors
dags ånyo i det att maskinen för det från Stock
holm kl 5 ,10 e m afgående persontåget blef
obrukbar mellan stationerna Märsta och Knifsta
och tåget måste stoppa å banan I torsdagens
sista nedgående bantas som försenades ölveren
half timme kopplades ett lijelplokomotiv som
skulle till Upsala införa det å banan stående
tåget Ankomsten till Upsala inträffade emeller
tid först kl 9 ,36 och tåget afgick norrut kl 9 ,39
Sista bantåget från Stockholm ankom till Upsala
pä föreskrifven lid
Tierps och Knutbytågen stodo i Upsala hela
aftonen väntande och afgingo först omkring kl
/t 10 pä aftonen
Till staaafisaal i Norrtelge
har af justitiekanslersembetet förordnats e o
hofrättsnotarien G E Roth
Jägmästaretjenstea i Pajala
revir sökes af t f jägmästarne A Mon
tell Henrik Berggren och Knut Malmgren
Malmö spårvägar Vid början
af det sammanträde som hölls i Malmö för
åvägabringande af en ny spårvägslinie hade
aktier tecknats för 51500 kr minimikapitalet
skulle utgöra 65 000 kr men man hade för
hoppning om att det bolag som skulle leverera
skenorna komme att teckna sig för ett ganska
stort belopp så att man endast nu skulle ytter
ligare behöfva omkring 3000 kr Denna sum
ma blef också under sammanträdet tecknad i
det aktier togos för 3400 kr deraf 2500 kr
preferenceaktier
Efter mötets slut höll styrelsen sammanträde
för att genast göra beställning å skenor m m
så att Malmö siad nu kan hoppas att det länge
närda önskningsmålet om en spårvägslinie mot
öster inom kort skall blifva verklighet
Omkomne fiskare Från Lyse
kil skrifves i Lysekilsbladet Genom drunkning
omkommo torsdagen den 9 dennes på morgo
nen fiskarena Hans Matiason och Carl Johan
Matsson från St Kornö De hade begifvit sig
ut i då rådande storm och tjocka för att draga
sina sillgarn Härunder träffades de af en storm
by som kantrade bålen Af de så sorgligt om
komne var den förre gift och efterlemnar enka
med 4 minderåriga barn i torftiga omständighe
ter Den senare var ogift och försörjde sin mo
der och syster De omkomne voro kända som
nyklra och sträfsamma arbetare
"De svenska ängarne till La
Plata Göta Kanal 111 och V ha nu
lyckligen anländt till Kristianssand dit de tagit
sin tillflykt undan den väldiga stormen Allt
väl om bord
'Till följd af brist pä kol är
p
ifrågasatt att nedblåsa den ena af masugnarne
vid Iggesund der omkring 200 st 12-tunns-stigar
åtgå för hvarje dygn Från skogarne kunna
inga kol framforslas enär ingen snö finnes be
rättar He <singeii
"Telefonledningen Bollnäs—
&rbx >å—Undersvik har af inspektor
A Andersson i Vallsta försålts till Stockholms
allmänna telefonbolag som eger Söderhamns
nätet Härigenom vinner Söderhamn förbindelse
äfven med denna ledning
"Afliden lOO-åring Den 10 d :s
alled Helsinglands äldsta invånare Kerstin Lars
■lotter i Tosätter Enångers socken Hon var född
den 4 januari 1786 och således några dagar
öfver 104 år gammal
Ända till för ett par år sedan var den gamla
vid ännu goda krafter och kunde utföra åtskil
liga sysslor Det sista året har hon varit säng
liggande Hon sörjes af barn och barnbarns
barn
"Vacker uppbörd »I dessa bistra
lider» är det säger Fyris glädjande att kunna
påpeka åtminstone ett skimmer af ljusning Ett
sådant se vi i det faktum att efter nu slulad
uppbörd till städernas allmänna brandstodsbolag
■ ill försäkring af fastigheter en uppbördslista på
omkring 47 tusen kronor föder af sig en rest
lista af blott litet öfver 1 tusen kronor Och
innu ett i dessa ett tusen kronor ligga ej ho
pade en massa små afgifter för fattige gårds
sgare i stadens nyare och nyaste delar ty dessa
ha — menskligt att säga — mangrant betalt
Det är ej sä godt att vela om småfolket reder
iig under »svältsysfemet» Men hedra sig —
let göra de
Inrikes telegram
(Genom Svenska telegrambyrån
Influensan i Norrland
wUme den 17 januari Dagens stads
fullmäktigesammanträde instäldes enär
erforderligt antal fullmäktige till följd af
influensan ej tillstädeskom Influensan
härjar öfverallt häromkring äfven inom
lappmarken
JEn öfverseende biskop Bland
le festligheter med hvilka som vi i gårdagens
;idning meddelade den nye fursten af Monaco
mottagits i sitt rike har äfven förekommit ett
Te deum i katedralen Vid detta höll biskopen
if Monaco ett tal hvari han prisade den from
het som alltid utmärkt furstarne af Monaco
och skattade sig lycklig att nu få inviga den
oye fursten i hans fäderneärfda kall Som be
*ant har familjen Grimaldi — Monacos furstehus
'illhör denna ätt — som rofriddare och korsarer
grundlagt den rikedom den nu ökar genom att
itarrendera ett spelhus
Dödsfall i utlandet Den berömde
fysikern ingeniör Adolph Him i Logelbach afled
i torsdags vid 74 års ålder Hirn hvars för
lämsta arbeten äro »Värmets mekaniska teori»
samt en mängd uppsatser i »Kosmos eller kemi
ens och fysikens annaler» var ledamot af de
flesta lärda samfund bland annat äfven af
Svenska vetenskapsakademien
Mord i Ungern I Gruenne nära
Pressburg har en qvinna af samma klass som
Jack uppskärarens offer blifvit mördad och stym
pad på ett liknande sätt som han brukar an
vända
Nytt uppträde i menageri
Ytterligare uppträde i ett menageri berättas
lenna gång från Briissel der Pezons menageri
för närvarande förevisas Det var under en
föreställning i lördags som uppträdet egde rum
Det började med att en hyena som var instängd
i samma bur som ett lejon öfverföll detta Le
jonet kastade sig genast öfver hyenan och slet
alldeles upp högra sidan på den Striden mel
lan de båda vilddjuren blef förfärlig Djurläm
jerskan fru Castanot som klädd i promenaddrägt
stod i närheten af buren skyndade in
'men lycka
des ej lugna dem De vände sig i stället båda
mot henne och ett slag af lejonets ram slet hen
nes ena höft i blodiga trasor 1 sista stunden
kom menageriegaren Pezon sjelf tillslädes och
lyckades med en högaffel och en jernstång drifva
bort djuren och rädda den olyckliga undan de
ras klor illa ehuru ej lifsfarligt sårad Hyenan
dog af de sår lejonet tillfogade henne
Om cyklonen i St Louis föreligga
dd
y
nu närmare underrättelser Don började den
12 vid half 4 tiden pä eftermiddagen Korn
mande från sydvest strök den först öfver den
delen af staden samt sedan vidare öfver dess
norra del öfver allt anställande stqr sl ?ada på
lif och egendom Cyklonen som sträckte sig på
en vidd af en qvarts engelsk mil följdes afhäf
tiga hagelbyar Man var ej genom några tecken
varnad för den Vädret var töcknigt med obe
tydlig åska och blixt I det hela förstördes 150
hyggnader bland derr en pf .ängd industriella
etablissement och flere kyrkor Ett tåg med pas
sagerarevagnar kastades ned från banvallen Stor
mens kraft var så stor att tegel och murbruk
sletos lösa frän husen och slungades genom
fönstren in i rummen och sårade dem som sutto
der Snöstormar rasade samma qväll i skilda
delar af Kansas Missouri och Nebraska samt
förstörde tusentals telegrafstolpar Memphis i
Tennessee och Sardis i Mississippi hade äfven
känning af cyklonen 1 den senare staden ska
dades två- kyrkor och flere andra bvggnader I
det hela tyckes den ha sträckt sina verkningar
öfver ett stort område i vestern
Ilexentctntzplatz och liosstrappe
ie båda klipporna vid Bode som kanske visa
den vackraste utsigten i hela Harzbergeu
-äges
ett engelskt bolag ha för afsigt att förena med
en kedjebro Förelaget är gammalt men hittills
har man ryggat tillbaka för svårigheterna då
man ansett dot nödvändigt att ge bron en spänn
vidd af 500 meter Genom att bygga en bro
pelare i Bodedalen anser man sig nu kunna
minska spännvidden till hälften En hiss inne
i denna pelare skulle sätta bron i direkt för
bindelse med dalen som skall fullständigt upp
lysas med elektriska båglampor
Möfv are i klostret Med detta rop
alarmerades nyligen en natt nunnorna i Dorothea
klostret vid Cemmo Man såg ett band maske
rade personer utanför klosterporten i färd med
att försöka spränga den Då detta icke lycka
des svingade sig banditerna öfver klostermuren
De modiga nunnorna förlorade dock ej besinnin
gen i ^djupaste negligé ilade de undan till klock
tornet der de barrikaderade sig Under det
banditerna letade efter klostrets skatter ringde
de der till storm Alarmerad häraf skyndade
Cemmos befolkning beväpnad med liar hackor
och spadar till hjelp När hjelparne kommo
fram hade dock redan de maskerade röfvarena
hunnit sätta sig i säkerhet Skyddade af masker
na som de voro ha de ej blifvit upptäckta
En teknisk högskola vill lord Ran
dolph Churchill att man skall uppföra i nord
vestra delen af London Han talade nyligen på
ett offentligt möte för saken London sade han
är icke en stad utan en samling af städer ut
sträckta öfver en oerhörd yta I nordvestra
London har man knappt någon kännedom om
hvad som tilldrar sig i sydvestra och stadens
centrum kan ha skolor och museer utan att
arbetarebefolkningen i dess norra och södra
delar kan ha den ringaste nytta af dem Lor
den anser att inrättandet af en dylik högskola
ej skall kosta mer än 100 000 pund sterline
en summa som det bör vara lätt att få tecknad
bland ett tjugutal af de penningfurstar som bebo
qvarteret Paddington
"Rägtnllen En jordbrukare som
under den långa tiden af 40 år förvärf
vat sig erfarenhet uti och intresse för vår
modernäring skrifver till oss
Man har icke utan giltiga skäl klagat
deröfver att hafreodiingen i vårt land
tagit en allt för stor utsträckning Men
dertill har lagstiftningen tvungit jordbru
karne Så länge en gammal tunna råg
betingade ett pris af blott 11 kronor eller
derunder måste produktionen af detta
sädesslag alltmer minskas Då rågen be
talas så uselt ehuru den utgör två års
afkastning af jorden kan den icke lemna
ett enda öre i behåll utan tvärt om stor
förlust och deraf har följt att råg nästan
uteslutande odlats endast för hushållsbe
hof
Fortfar såsom man bör hoppas den
råg nu åsatta tullsats att gälla skall helt
säkert i jordbrukets rätt förstådda intresse
äfven rågodlingen år efter år högst betyd
ligt ökas och det har redan visat sig att
en icke ringa ändring till det bättre in
trädt härutinnan Jordens produktionsför
måga skulle på sådant sätt högst betyd
ligt höjas
Om nu rågtunnan stege till ett han
delsvärde af exempelvis 15 kr kan väl
detta ej medföra någon mera beaktans
värd tillökning i lefnadskostnaden på en
tid då det både finnes god tillgång på
arbete i allehanda riktningar och arbetet
väl lönas Helt annat var förhållandet
under den beklagansvärda period då å
ena sidan rådde arbetslöshet och dagspen
ningen stod ytterligt lågt och å den an
dra rågen gälde 18 kr tunnan eller der
öfver ja undantagsvis ända till 30 kr
Intet synes således böra hindra att råg
tullen i statsekonomiskt intresse förblir
orubbad hvarigenom otvifvelaktigt en nyt
tig återgång skulle framkallas från den
jorden utmerglande hafreodiingen
Konst och Litteratur
Lördagen den 18 januari
Kungl operan Vermländinearno
Dramatiska teatern Chamillac
Svenska teatern Ringaren i Notre Dame
Södra teatern Votermans flickor
Vasateatern Lille hertigen
Folkteatern Andersson Pettersson och Lund
ström
— I underjorden
"K operan I afton uppföres »Verm
ländingarne» med ny besättning i ett af hufvud
partierna i det att Annas roll då kommer att
för första gången utföras af fru Dina Edling
I morgon söndag gifves »Lakmé» Måndagens
abonnement framflyttas till tisdagen
Svenska teatern gifver i afton första
föreställningen af »Ringaren i Nötre-Dame»
"Södra teatern gifver i afton i mor
gon söndag samt tills vidare alla dagar det glada
lustspelet »Petermans flickor» hvilket fortfarande
synes utöfva liflig dragningskraft på publiken
Under loppet af nästa vecka kommer teatern att
gifva ett nytt program hvarvid skall uppföras
»På vakt» komedi i 3 akter af Anna Wahlen
berg Tillsammans med detta stycke gifves 'den
engelska enaktsfarsen »Mr Pipkins sommarnöje»
hvilken på Englands teatrar rönt en ovanlig
framgång
"Mikadon eller En dag i Titipu
Sullivans burleska operett kommer inom kort
att för första gången i Sverige gifvas å Vasa
teatern Ännu har ingen operett upplefvat ett
så stort antal föreställningar som »Mikadon»
De kunna med säkerhet räknas till tio tjugu
tusen och öfver allt både i gamla och nya
veriden ja i sjelfva Yeddo Japans hufvudstad
har den haft att glädja sig åt entusiastiskt bi
fall och utomordentlig framgång Härtill ha
bidragit den förtjusande mycket originella mu
siken de vackra dekorationerna de lysande kosty
merna de mångskiftande belysningarna men
kanske mest det exeptionella spelsättet som
skiljer »Mikadon» frän andra operetter
För att om möjligt kunna uppvisa en »Mika
don» som värdigt står vid sidan af hvad ut
landets scener visat i operetten äro inga kost
nader sparade och inöfningen har gjorts efter
mönster af Friedrich Wilhelm-Städtisches-Theater
i Berlin
De nya kostymerna äro erter utländska yig
netter förfärdigade af teaterns kostymordonatör
hr Schliiter med fru de nya dekorationnema af
Carl Grabow belysningarna anordnade af elek
triska byrån härstädes
Danserna äro inöfvade af fru Gullberg
Stycket anses blifva färdigt till uppförande
om onsdag kommande vecka
*1 Theodor Blanchs konstsalong vid
Kungsträdgården gifves sågom annon
serna utvisa om söndag den 19 tillfälle
att under akustiskt gynsamma förhållanden
å nyo höra den Lagerheimska sångqvar
tetten hvilken både utom och inom lan
det tillvunnit sig stcrt bifall» Den till
tänkta konsertturnén till Norrland och
Norge har nämligen måst tills vidare
uppskjutas på grund rf rådande sjuk
lighet i dessa trakter
gång ^restatioueiua om söndag äro för
delade på tvä konserter — matiné kl 1 ,30
e m och aftonkonsert kl 7 ,30 e m
I nya konstutställningen Birger Jarls
basar Norrmalmstorg äro följande nya
arbeten utstälda »Höalotter» »Dimmig vinterdag»
»Norrsken» »Vid strandens »Storm» »Vid elf
ven» »Kall vinterdag» »Ullersvang i Hardan
ger» »Sommarafton» »Stormig dag i Bodö»
»Efter regn» »Toalett vid kyrkan» »Plöjning af
åkern» alla af Otto Sinding »I köksträdgården»
motiv från Skagen »Motiv från Gentilly» (Paris
»Motiv från Quai d 'Orsay» (Paris
af Edvard
Westman »Motiv frän Småland» af Olai »Som
mar» af H Lindqvist »Aqvarell» af Emma Ek
vall samt »De fyra årstiderna» bröstbilder
(skulptur af M Rosendahl
Passionsspelen i Oberammergau skola
efter hvad som nu är bestämdt taga sin början
på annandag pingst den 26 maj och sedan fort
gå den 1 8 15 16 22 25 och 29 juni den
6 13 20 23 och 27 juli den 3 6 10 17
24 och 31 augusti samt den 3 7„ 14 21 och
28 september Förberedelserna äro redan bör
jade
Veckotidningen Svea meddelar i sitt
senaste nummer bland annat ett porträtt af
enkekejsarinnan Augusta af Tyskland samt en
dubbelsidig plansch af Makowskis »Tsaren väljer
brud» med text af lektor Otto Sjögren
Bland Ny Illustrerad Tidnings för
den 18 januari innehåll märkes porträtt af P
D A Atterbom och kejsarinnan Augusta af
Tyskland som ung ett projekt till ny uppfarts
väg till Södermalm och (amla jernvägens ord
nande efter ett perspektiv af Oskar Nermivi bil
der från slottet Laekens brand och Stanleys ex
pedition m m
Teater och musik
Lakmé
opera i tre akter af Déllbes
Vi öfvergå nu till redogörelse för det
utförande som kommit den nya operan
till del
Den indiske presten Nilakanthas sång
parti uppbars värdigt af hr Lundqvist
Med röstmedel som i styrka och konst
närlig utbildning så väl som i afseende
på konstnärlig behandling och ädel upp
fattning afgjordt ställa honom ett betyd
ligt stycke framom de medsjungande
framställer hr Lundqvist en Nilakantha
som hela operan igenom mäktigt beher
skar och ger stämning och färg åt de
scener i hivilka han framträder Hr L
spelar icke och detta må nu vara en
brist i hans lyriskt-dramatiska skapelser
men han sjunger så att man knappt be
gär spel Så t ex i andra aktens 5
scen då han förklädd till tiggare klagar
öfver sin dotters stöida lifsglädje Sär
skildt slutorden i denna klagan
»Ja jag vill locka ditt löje tillbaka
Och återse i ditt öga himlens ljus»
sjungas med en egendomlig blandning i
tonen af klangfull kraft och innerlig
vekhet
Hr ödmann gör med sin vackra röst
den fadda Jöjtnantstypen Gerald till en
rätt sympatisk företeelse I löjtnantens
rent yttre uppträdande skulle man kanske
kunna vänta något mera distinktion och
elegans Och i hans sång kunde utan
skada utelemnas de portamento-artade
lindrigt gnällande förslag som nu använ
das efter den föreställning man får af
sjelfva användningstillfällena för att lägga
känsla i sången Hr Ödmanns aktion är
måhända också emellanåt för kraftfull och
kunde med fördel dämpas helst om den
känsla och glöd det lif eller den inner
lighet hvars framställning synbarligen
dermed åsyftas i stället direkt inlades i
sjelfva sången Hr ö :s röst är i sig sjelf
tillräckligt stark för operascenens lilla
salong och behöfver derför icke forceras
såsom någon gång sker i »Lakmé»
Stridskamraten Frederic hr Linden har
ett mindre sångparti och smärre ton
resurser hvilka dock skulle göra eig vida
fördelaktigare gällande i fall hr L icke
så bjert vexl
ade röstens timbre i det högre
och det lägre registret Frederic tör för
öfrigt representera den äldre mera stad
gade officeren och behöfver måhända
större värdighet i sättet
Miss Ellen fröken Karlsohn har utan
all fråga stark och präktig röst och sjun
ger med mycken ledighet äfven mindre
lätta tongångar Men fröken K bildar
sin ton inkorrekt lägger tungroten för
högt och bryter dervid tonströmmeu af
på midten hvarigenom den eljest präk
tiga tonen får en missljudande biklang af
gomton
Hela det i första aktens 5 scen fram
trädande engelska sällskapet sjunger sin
ensemble förträffligt Miss Rose är för
litet naiv och mrs Bentson gör en mycket
god typ af sjåpig engelska
Fru Edling återgifver Mallika mycket
förtjenstfullt Hennes mask är höjd öfver
allt beröm och det stumma spelet syn
nerligen fint Den duett hon utför med
Lakmé i företa aktens 4 scen sjunges
lätt och nätt och den underordnade ställ
ning hon sjelf ger sin sekundstämrna
vittnar fördelaktigt om konstnärlig behärsk
ning Äfven med hänsyn taget till hennes
rolls karakter af biroll torde fru Edling
kunna sägas vara den artist som bland
de i operan Lakmé uppträdande lyckligast
löser den alltid svåra uppgiften att till
någonting njutbart förena sång och spel
Möjligen berodde det i onsdags på en
tillfällig indisposition att fru E i reprisen
af ofvannämnda duett vid båtscenen icke
lyckades få tonen fullt upp i eftersträfvad
höjd
Fröken Märta Petrini debuterade som
förut är nämndt i Lakmés parti Tills
vidare torde fröken P :s så väl röst som
sång och spel böra till sitt värde endast
approximativt bedömas Hvad som dock
redan nu kan med ganska god visshet
derom sägas Är att debutanten tvifvelfrit
vann publikens ynnest Till det yttre
lyckligt begåfvad för scenen har fröken
P en mjuk välklingande röst och ett
godt sångsätt Rösten är till sitt omfång
kanske rätt begränsad nedåt men i gen
gäld ligger den öfre gränsen ett godt stycke
ofvan den vanliga öfvergången mellan
registren är väl skolad och kan knappast
iakttagas Timbren är mycket ljus och
tonen måhända ännu en smula tunn
Andhemtningen sköttes vid debuten icke
klanderfritt möjligen på grund af rädsla
och tonen fick derigenom stundtals en
mindre fördelaktig färg hvarjemte — så
som alltid är fallet då lungorna icke äro
tillräckligt luftfylda — en svag ström af
icke tonförande luft då och då hördes
bredvid tonen och minskade dennas klang
rikhet Men efter dessa anmärkningar är
det oss ett mycket stort nöje att erkänna
fröken P :s sällsynt sköna mezza voce
mjuka pianissimo rena ton och ianerliga
uppfattning hvilka trots de ännu fram
trädande bristerna oförtydbart vittna om
ett här gryende konstnärskap af högre
värde
Äfven den dramatiska begåfningen hos
fröken P talade rätt väl för sig Härut
innan tör dock ännu mycket arbete åter
stå innan plastikens svårigheter öfver
vinnas Och särskildt skulle vi vilja från
början fästa äfven fröken P :s uppmärk
samhet på ett förhållande det är icke
med -en g este som tonens känsloinnebörd
får sin ädlaste och finaste tolkning det
är genom tonen sjelf och den deri ome
delbart inlagda känslan Och det är heller
icke leliöfligl att så mycket använda gesten
när man disponerar öfver fröken P :s för
måga af moderation i tonen
Två vanliga modulationsmedel skola vi
dock tillåta oss afråda ifrån portamento
och tremolo De äro båda oäkta Det
förra kan möjligen undantagsvis tolereras
det senare aldrig — i lugn lidelsefri
sång
Salongens bekantskap med »Lakmé»
inleaes af ett briljant stycke koloratur en
styggelse för verkligt — god ton men ett
ypperligt tillfälle för fröken Petrini att visa
sig som en liten mästarinna i halsbrytan
de tonlöpningar drillar och staccato Lik
nande koloraturpassager förekomma äfven
längre fram i operan och utfördes med
samma lediga force
Det fina nätta och eleganta utförandet
af duetten med Mallika hafva vi ofvan
berört Vid första mötet med Gerald äro
fröken P :s krafter så väl i vokalt som
dramatiskt afseende otillräckliga och denna
scen hvilken eljest skulle vara ett prakt
stycke af allra största verken blir derför
matt och passerar nästan obemärkt Men
i slutet af samma scen när Gerald ger
Lakmé ett första begrepp om kärlekens
makt beherskar fröken P situationen
bättre hennes bäfvande svar är innerligt
vekt och hennes stumma spel då Gerald
derefter ber henne stanna är så fint konst
närligt att det tillfredsställer till och med
mycket höga fordringar på dramatisk
konst
Legenden i andra aktens tiggarscen sjun
ges förträffligt och för de orimliga vokala
exerciser som deri förekomma och som ut
föres med sällsynt precision och elegans bär
fröken P icke ansvaret Förutom denna
lilla sång innehåller andra akten blott ännu
ett tilltalande sångstycke Lakmés skil
dring af »bambuhyddan i dunkla sko
gen» Här kommer fröken P :s vackra
konst till stor heder
Emellanåt har den unga sångerskan icke
nog välde öfver sina kroppsrörelser t ex
då hon i andra aktens 7 scen förtviflad
springar fram till sin fader Vid detta
tillfälle äro rörelserna oskönt slingrande
och kroppen allt för hopkrupet krokig
Men sådant försvinner sannolikt allt efter
som scenvanan blir större och redan med
den nu förvärfvade utbildning på detta
område tör man kunna beteckna fröken
Petrini såsom en mycket god acqvisition
för Stockholms lyriskt dramatiska scen
Iscensättningen är lysande och den i
andra akten inlagda bajaderbalettcn som
är komponerad af hr Sjöblom rönte lifligt
erkännande
Tära arkitekturtäflingar
Då undertecknade sistlidne december 1889 i
tidningarna läto införa vår protest mot resulta
tet af den prisnämnds arbete som fått sig an
förtrodt att bedöma täflingsritningarna till riks
byggnaderna på Helgeandsholmen protest sär
skildt med hänsyn till andra prisets utdelande
på sätt som skett ansågo vi oss ha vår sak sä
klar — och detta anse vi fortfarande
— att vi
utan tvekan underskrefvo våra namn dermed
visande att vi alla öppet ville stå för allt det
som i nämnda protest anfördes Vi trodde då
äfven att för den händelse något svar eller
genmäle offentligen framkomme samma enkla
och rediga förfarande skulle iakttagas Det
har emellertid icke varit fallet Också skulle
vi knappast befattat oss med att bemöta det
i P o 1- T för den 10 dennes införda genmäle
från ikompetent hållt hade icke deri förekommit
ett yttrande som vi måste på det kraft .gaste gen
drifva
Artikelförfattaren tillåter sig nämligen på tal
om juryns förberedande undersökning af de in
komna projektens beskaffenhet yttra följande
» och det visade sig då Malla projekten
intet nämndt och intet glömdt företedde sådana
förbiseenden af vissa programmets föreskrifter
att förfaltarne svårligen kunde antagas hafva va
rit omedvetna om de samma »
Försigtigtvis står der »svårligen» och uttrycket
har sålunda ej karakter af påstående men det
är i alla händelser en förmodan hvarpå fort
sättningen af artikeln visar att riktningen af
juryns arbete i viss mån störts — ett förfarande
hvilket vi anse så mycket mera vågadt som
nämnda förmodan råkar vara med verkliga för
hållandet icke öfverensstämmande De af under
tecknade som deltagit i täflingen (representeran
de 4 af de 5 prisbelönta projekten äro nämligen
icke medvetna derom att i deras projekt afvikel
ser från programmet skulle förefinnas andra än
sädana beträffande vissa lokalers ytinnehåll och
önskvärda läge eller dylikt hvilka enligt pro
grammet måste anses medgifna och i den offent
liggjorda delen af juryns protokoll angifvas så
som mindre väsentliga (Punkten rörande den
tillåtna kostnadssumman af juryn vid bedöman
det lemnad helt och hållet å sido är en orim
lighet mot hvilken alla täflande i me r eller min
dre hög grad och med eller mot sin vilja nöd
gats bryta om de öfver hufvud velat deltaga i
täflingen
På samma gång vi alltså på det bestämdaste
tillbakavisa berörda yttrande få vi förklara det
vi ej heller för öfrigt i artikeln i P o I T finna
någonting visidt som kan vara egnadt att min
ska vår förvåning deröfver alt Cospetto tiller
känts andra priset Den offentliggjorda delen af
juryns protokoll (P o 1 T för den 19 novem
ber 1889 hvartill i artikeln hänvisas anger som
mera betydande afvikelser från programmet »ute
lemnandet af en eller flere ritningar som blifvit
begärda åsidosättandet af de uppgifna gränserna
för byggnadsplatserna samt af de angifna höjd
skilnaderna å dessa förbiseendet af oafvisliga
kraf på belysning och ventilation inom byggna
derna åtskiljandet
af sammanhörande lokaler»
o s v
Beträffande de båda första af dessa mera be
tydande afvikelser vilja vi till allmänhetens upp
lysning meddela följande
Att ett så betydande antal ritningar begärts är
ej att förvåna sig öfver särskildt med hänsyn
dertill att flertalet af jurymännen voro icke arki
tekter hvilka ju rimligtvis kunde behöfva möj
ligast fullständiga dokumenter för att bilda sig
ett säkert omdöme om saken Och då såsom
här var fallet föreskrifterna i det afseendet äro
så otvetydigt absolnta och utan någon möjlighet
till eftergift blir åsidosättandet deraf c t betrakta
som en af de mest betydande afvikelser från
programmet
Hvad angår den andra punkten vilja vi härmed
påpeka af hvilken synnerligt stor vigt den är
Då såsom i förevarande fall det för bebyggande
afsedda utrymmet är mycket trångt lemnar ett
förbiseende till den grad som i Cospettos projekt
af byggnadsplatsernas gränser lätt uppslag till
planlösningar hvilka ett strängt fasthållande vid
nämnda gränser helt enkelt omöjliggör
Det torde observeras att vi aldrig förnekat
Cospetto projektets förtjenster men då dess
författare i ofvan nämnda vigtiga hänseenden
gjort så påtagliga afvikelser från programmet
som fallet är kunna vi fortfarande omöjligen
förstå hrarför han nödvändigt skulle tilldelas
ett ordinarie pris och intill dess det eventuelt
kan visas att de öfriga pristagarne brutit mot
programmet ens närmelsevis på ett så otvifvelak
tigt sätt som Cospetto ha vi ingen anledning
att modifiera vårt bestämdt uttalade ogillande
af juryns dom Bättre och framför allt riktigare
sätt hade funnits att visa hvilket värde man
satte på det ifrågavarande projektet
Artikelförfattarens åsigt att perspektiven skulle
varit af ringa vigt för projektens bedömande
(han framhåller delta särskildt med afseende på
Cospetto kunna vi på intet sätt dela utan anse
tvärtom just perspektivbilder vara nära nog de
enda framställningar hvarpå de flesta icke fack
Kursiv af författaren
Kursiv af undertecknade
män kunna bilda sig ett omdöme om byggna
demas blifvande utseendo
® 'i
I sist
punkten af genmält från »kompeten
hål !» råkar författaren i misshugg ge ett slag å
juryn i stS ?t för åt undertecknade hvarom v
till slut för kuriositetens skull vilja upplysa
Cospetto befinnes nämligen i sin beskrifning ha
uttalat sin enskilda åsigt och önskan rörande
pris fördelningen i stället för att lemna hvilket
programmet uttryckligen begär blott en förkla
ring öfver ritningarna Mycket riktigt I Men hvad
har Cospetto derigenom i sjelfva verket åstad
kommit Jo (efter som artikelförfattaren ofrivil
ligt påpekar det ytterligare ett skäl att bli stru
ken ur täflingen i
Stockholm i januari 1890
Ferdinand Boberg
Fredrik Dahlberg
C Fredr Ekholm
H T Holmgren
Axel Lindegren
Carl Möller
G R Ringström
Is Gust Clason
Fr Ekberg
Gust Hermansson
Karl Johansson
Fredr Lilljekvist
Ludv Peterson
Ernst Stenhammar
Gustaf Wickmfin
I ofvanstående instämma till alla delat
V Karlsson Aug Lindegren
F
Fritz Ulrich
Det är just alla de olika perspektivbtade»
som i förevarande fall haft förtjensten att tydli
gast visa huru osympatisk hela denna byggnads
fråga egentligenär
Wfflpne
Dödsfall
(Genom Svenska telegrambyrån
Kristiania den 17 januari Advokaten
Heyerdahl afled i dag på morgonen ef te
längre tids sjuklighet
Danmark
Valkampen i Danmark är nu i full
gång Det återstår ju ej mer än några dagar
till valdagen den 21 januari
Största intresset bjuder förhållandet mellan
venstern och socialisterna Nu visar det sig
huru venstern är i knipa Ty socialisterna gifva
långt ifrån efter lofva ingalunda vensterkandi
daler sina röster utan förklara tvärtom venster
män ingalunda vara kärare och bättre än höger
män Naturligen komma socialisterna att upp
ställa kandidater i åtskilliga kretsar 3 å 4 i
Köpenhamn och minst lika många i provinserna
Och till stor del ger venstern vika på förhand
uppställer inga kandidater i ofvannämnda .kret
sar utan tänker rösta pä socialisternas I Val
kampen försiggår på vanligt vis med tidnings
artiklar i massa ined valmöten i oändlighet samt
icke minst genom personlig agitation Att det
till ett dylikt fältlåg behöfves pengar pengar och
äter pengar är sjelfklart ehuru danskarne ännu
ej nått sina utländska mönster i detta afseende
'Det nyvalda folketinget Svenska
telegrambyrån meddelar från Köpenhamn
den 17 dennes att folketinget inkallas
till fredagen den 24 januari
På skidor i norska hög
fjellen
(För Svenska Dagbladet
I trångmål på Gaustatjellet
Mogen vid Ilardaugervidden den 4 januari 1890
Dagen såg ej ut att medföra bättre vä
der Det snöade en stund och var jemn
mulet så att allt låg grått i grått Hu
möret sjönk också och min reskamrat
ansåg en bestigning omöjlig i dylik dim
ma Han gick nämligen för några år se
dan vilse i dimma och hyser från den
tiden en förklarlig rädsla för allt som på
minner derom Han föreslog derför att vi
under loppet af dagen skulle vandra ned
till Grönstöl under det jag som hoppa
des på bättre väder ville att vi skulle
tåga uppåt Vi kände nämligen sedan
gammalt godt till fjellet och behöfde så
lunda ej gå vilse Medan vi disputerade
härom började dimman lätta den ena
blå strimman efter den andra dök upp
öfver Gausta som till sist skimrade likt
en hvit koloss med otaliga taggar och tin
nar hvilka genom massorna af dimma
sågo än 6törre ut
Detta tar tecknet till uppbrott I bast
gjorde vi i ordning vår packning och tågade
upp mot Storfjellet Tungt var det att
gå 6nön låg i drifvor så att marken här
och der var bar stenarne stucko fram och
lafvar och dvergbjörk stoppade skidornas
fart Härtill kom att stormen på nytt
bröt lös Den kom tjutande utför fjellet
sopade snömassorna framför sig så att
de stodo som en rök och gjorde ett våld
samt anfall på o3s Med packningarna
på ryggen kunde vi ej hålla stånd på den
glatta banan annat än genom att kasta
oss raklånga ned på snön och ligga 8
tills stormbyn var öfver Under sådana
förhållanden gick färden uppåt ytterst
Emellertid var jag betydligt bättre i dag och det antags alt jäg
följande dag skulle kunna återtaga min sysselsättning Jag skulle
skrifva en biljett till fru Waruells och säga henne detta — antag
ligen är hon icke öfver sig belåten med min frånvaro — men jag
hade ännu ingen lust att taga itu med den saken utan satt och såg
på huru min mor sydde på något tapisseriarbete som föreföll mig
högst mystiskt
På en gång såg jag henne spritta till och se upp och samtidigt
hördes en väldig knackning på porten — dubbla slag med portklap
pen — just en sådan knackning som man kunde länka sig före
båda fru Wardells ankomst
— Hon måtte väl aldrig tänkte jag dödligt förfärad af en
tanke som föll mig in hon måtte väl aldrig blifvit så ond öfver
min långa frånvaro så att hon gifvit sig ut med vagn och kusk och
betjent och hela sin ståt för att låta mig veta att jag icke mera
får komma inom hennes dörrar
Blotta tanken på detta kom blodet att midt i sommarhettan
'rysa till is i mina ådror Och det blef icke mycket bättre när jag
ett par minuter 8enare fick se att det verkligen var fru Wardell
som sökt upp oss Men hon såg så glad och vänlig ut att all min
fruktan försvann lika fort som den kommit Hon helsade utom
ordentligt hjertligt på min mor som hon blott som hastigast råkat
en eller två gånger förut skakade hand med henne gaf mig ett par
tre smällande kyssar och slog sig sedan ned i den största stol som
fans i rummet den enda som icke skulle hafva sammanstörtat under
hennes tyngd
— Nå lilla vän sade hon hvad skall det här vara till Gå
och lägga sig sjuk midt i sommaren — är det rim och reson det
Min mor såg ganska stött ut öfver detta obesvärade sätt att
tilltala hennes dotter Hon rätade upp sig litet och jag kunde icke
underlåta att bemärka huru fint hennes ansigte såg ut huru ståtlig
och smärt hon var och huru hvita hennes händer syntes bredvid
»såpsjuderifruns»
— Jag har verkligen varit mycket klen svarade jag högst för
lägen
Mitt hufvud värkte så förfärligt och n <u mamma satt bredvid
och hörde på kunde jag verkligen inte tala så fritt och gladt som
jag brukade med fru Wardell
— Jag är så ledsen så ledsen tillade jig ty jag hade verk
ligen hoppats att kunna komma tillbaka i dag
— Bah lilla barn — det måtte väl inte göra något svarade
den vänliga frun När
.nw ser henne fortfor hon vändande sig till
min mor skulls inan sannerligen kunna tro att den tokiga ungen
inbiiiar sig att jag kommit hit för att äta upp henne lefvande
— Jo det är också något att hoppas pål af bröt Stella med
bitterhet Jag undrar just hvem som skulle söka upp mig i denna
vrå Nej mamma med mina giftermålsplaner är det förbi O att
jag icke bättre använde tiden förut när jag hade framtiden i mina
händer
— Och så Gertie sedan fortfor min mor i ännu jemmerligare
ton Om blott din salig far — han var då alltid så obetänksam —
lemnat så mycket efter sig att vi kunnat lefva efter vårt stånd hade
jag åtminstone sluppit denna guvernantshistoria som är mig en hår
dare pröfning än någon tror Det är bra olyckligt att Gertie och
du skola vara så olika
— Jag kan verkligen icke inse inföll jag oförsigtigt hvarför
mamma alltid skall anse sig behöfva påminna mig om att jag är
fräknig och icke har guldgult hår Så långt jag kan minnas till
baka har mamma alltid beklagat sig öfver mig men hvarför det
skall göras nu det kan jag verkligen inte begripa Jag tycker att
jag bevisat att mitt utseende inte har gjort mig till en börda för
mamma Jag förtjenar ju
— Ja ja jag vet afbröt min mor otåligt Det fattas blott att
du som aldrig kan tänka på att bli gift inte heller skulle kunna
förtjena ett öre 1 Men kan du tro att det är roligt för mig som
har både börd och bildning att se min dotter beskyddas — ja bok
stafligen beskyddas af den der såpsjudarfamiljen Det skulle hafva
förbittrat mitt lif i forna lyckligare dagar om jag kunnat ana att
vi 6kulle sjunka så djupt
Jag suckade förtviflad jag var allt jemt familjens olycksfogel
tycktes det Jag hade trott att mina sextio pund skulle vara en god
hjelp i hushållet men det såg ut som om jag vore lika öfverflödig
som förut och som om det bästa jag kuude göra vore att låta köra
öfver mig af en omnibus så behöfde åtminstone ingen längre jemra
sig öfver att jag inte hade några utsigter att bli gift
— Den här räkningen kommer bra olägligt Gertie Jag har
särskildt ondt om penningar just nu sade min mor och afbröt så
lunda en högst behaglig dröm hvari jag invaggat mig deri hufvud
figuren var en gammal fru som af tacksamhet för det jag räddade
henne från att blifva öfverkörd adopterade mig och sålunda bespa
rade min familj alla vidare bekymmer för min skull
— Men söta mamma jag fick ju lof att beställa den der kläd
ningen och mamma hade den gången inte det ringaste emot saken
Och huru skulle jag kunnat gå med den der svarta klädeBklädningen
längre Jag kan väl inte taga emot lön hos fru Wardell och inta
vara snyggt klädd när jag kommer till hönue Saken talar lör
Ett förfärligt bedrägeri 7

Sida 4

Svenska Dagbladet lördagen den 18 januari 1890 H :r 14
jQ@Q8s©3ffiS2e ^ea
2© ^3
2e ^ea
2© ^3 <£ >a©SQ©20®
långsamt vinden blef starkare och fjellet
allt mera bart så att det till sluts blott
var balka och skare Efter mer än en
timrad kamp mot vinden hade vi nått
r >p till omkring 4200 fots höjd men nu
orkade vi ej lånare Skidor och packning
gömdes bakom en stor sten cch till fots
blott med skidsta Sven i hand tågade vi
tipp mot toppen hvilken nu gömt sig
ba« .om en oerhörd svart sky som vräkte
öfver oss den ena stormbyn med snöyra
eiijr den andra
Ett starkt töväder hade för några veckor
sedan förvandlat Ganstas snömassor till
ett glänsande istäcke så att jag i mitt
förra bref med skäl kunde kalla det ett
glasberg som såg ut att vara obestigligt
Här och der "ar skaren c hård att då
vi heggo i den med våra fickknifvar den
gröna brje-isen stack fram På sådana
svåra ställen måste vi först arbeta ut
traprsteg att sätta fötterna på så vida
vi
ej ville riskera att med blixtens fart
rutocha ned öfver den nyss passeiade
etriiei ;an med ULsigt att blifva malda till
stoft innan vi hunnit nedanför liggande
platå Föreigtiga måste vi vara ty stor
men ref och slet i oss så att det var
svårt att hålla sig på benen Vi föredrogo
deriö ofta att krypa på alla fyra
På detta sätt nådde vi under loppet af
en god timmes tid en höjd af 5000 fot
Höjderna angifvas mera efter egen beräk
ning och tidigare erfarenhet än genom ob
servation af den lilla fickbarometer jag
medförde Pr Frithjof Is ansen hade haft
den vänligneten att låna mig en af sina
utmärkta Mrometrar som han medförde
på sin berömda skidfärd öfver Grönlands
inlanddis men denna stannade tyvärr i
Kribdania till stor förargelse för mig som
hoppets få begagna den på Hardanger
■vidden der många punkter äro mindre
nöjaktigt uppmätta
På 5 C00 fots hejd blefvo svagheterna
för störa Dimmassorna vältade ned öfver
oss från toppen snöstormen tilltog och
isen blef halare ocn halare så att vi
oupphörligt voro utsatta för att glida ner
i <i
grunden Ehuru vi hade knappt 1000
fet qvar beslutade vi att vända om och
tåga ned till Vestfjorddalen emedan vi
ansHge turen till Tudat för omöjlig Min
ka osrat Batte af i full fart nedåt
ptiifjanue farten med de två skidstaf
Viii .a Märkligt nog klarade han sig
gled ijiott några få gånger men lyckades
åter stoppa farten Medan han gled ned
satt }fi .g qvar och anstälde några obser
vationer hvarför jag blef ett stycke efter
Just på det farligaste stället tappade jag
staf v en den gled ur min hand och gick
för full fart ned i djupet
Jo I Nu satt jag der vackert Utan
ett bjelpmedel långt från min kamrat
Bom ej kunde höra mig huru högt jag
än sfe ^fck genom stormen blef jag sittan
de högt uppe på fjellet med isglatta
brant backar på 5 å 600 fot framför
mig Men ned måste jag Liggande på
ryggen hackade jag med min fickknif hål
i iser i hvil ^a jag kunde sätta mina
hälar Tum för tum gick det nedåt då
och då gled jag men lyckades i rätta
ögonblicket hugga in knifven ända till
skaftet så att jag blef hängande efter
den mellan hiretnel och jord cm iag
får k» !ia det så
Dö ansträngningpr och qval jag var
Tlt8
.U för innan jag fann min skidstaf
vill jag helst icke omtala Faktum är
blott att jag med förstörda skodon sön
dernin kläder och åtskilliga skråmor på
händerna uppnådde vår depot der min
Teskamrat höll trofast vakt i storm och
köld Mv bar döt af på skidorna nedtill
88 >ter ?tugorna der riporna flögo upp för 03S
tom rnii hvita skyar Senare måste vi
Btiga af skidorna då nedstigningen blef
för brant och snö saknades Först på
Grönetöl giorde vi halt Här tömde vi
en stor skål mjölk som smakade förträff
ligt efter strapatserna På eftermiddagen
uppnådde vi dalen der vi mottogos af
vår värd den käcke duktige Halvor Dale
"Vi bes ^öto nu att taga vägen öfver Nor
ges mest kända fors Kjukand — den ry
kande — om denna tur upp till Mogen
den hegst upp liggande gården på Tele
markasidan af Storvidaeu der vi nu i 3
dygn legat förankrade på ;vnnd af en
dnöstoim som ej tyckes vilja gifva med
sig skrJl jag beiätta i ett senare bref
För tvegifte har siagtardränjren vid engelska
svinsla *torict i Malmö tyske undersåten J C
B Merk ?rt angifvifs Uti en skrifvelse till
konungens befallningshafvande från By- och
Herredscontoiret i Värde hade han anmälts hafva
ingått äktenskap i Amerika samt gjort försök
att blifva gift dels i Varde och dels i Kolding
äfvensom nu stode i begrepp att der i staden
ingå äktenskap Merkert som i Malmö den 29
sistlidne december sammanvigts med pigan
Maria Knigge från Varde har vid förhör upp
gifvit att han under vistandet i Amerika bott
tillsammans med ett fruntimmer och att han till
sin principal i Varde hvilken sett ett porträtt af
en qvinna hvilket Merkert innehade på princi
palens fråga om han vore gift gycklande svarat
tja» och hade principalen i anledning häraf
hos presten i Varde anmält att Merkert vore
gift på grund hvaraf Merkert vägrats vigsel i
Varde
Då något bevis att Merkert ingått äktenskap i
Amerika icke förefunnes har någon rättslig åt
gärd mot honom ej kunnat vidtagas
•Falsarier i brandstodskomité Påyrkande
af länsmannen Herman Liljenqvist dömdes af
södra Helsinglands östra häradsrätt förre nämnde
mannen Anders Söderberg hvilken varit ordfö
rande i en inom länet bildad brandstodskomité
för det han af nämnda komités medel förskingrat
1122 kr 134 öre till 1 månads fängelse samt
för det han förfalskat komiténs handlingar till
1 år och 6 månadeis straffarbete samt 3 år och
6 månaders vanfräjd
Svea hofrätt har den 16 d :s upphäft detta
utslag och dömt Söderberg för bedrägerier under
synnerligen försvårande omständigheter till 8
månadens straffarbete och 2 års vanfräjd
ötenedsinördni ne inför rätta Rar-åk
ning började den 16 d .s å extrating inför Kiuae
häradsrätt med häktade mördarns bröderna
han ach Robert Brondin Den varade från k
10 f m till nära midnatt Johan erkände att
han med knithugg dödat soldaten Linus Lager
annandag jul Brodern Robert hade härunder
hållit offret
Åtgärder mot koleran Novosti
berättar att i ryska medicinska departementet
snart skall upptagas till behandling frågan om
skärpt bevakning af kaukasiska gränsen för att
hindra kolerans inträngande från Persien
Svära stormar rasa enligt under
rättelser från sjöfarande för närvarande på At
lanten och väldiga isberg drifva omkring der
Utlandet
Förvecklingen mellan Portugal och
England
Så snart konungen af Psrtugal erhöll
underrättelse om ministérens afgång upp
drog han åt Serpa Pimentel ledare för de
konservativt-liberala att bilda ett nytt
kabinett Enligt telegram från Lissabon
af i tisdags väntade man att han samma
dag skulle kunna för konungen presentera
sina kolleger nämligen H Ribeiro som
utrikes
Pinheiro-Chagas som krigg
Vaz
som finans- och Frederico Arouca som
arbetsminister Sjelf skulle konseljpresi
denten äfven öfvertaga inrikesportföljen
Den blifvande premierministern var Por
tugals representant på afrikanska kon
ferensen i Berlin der han enligt Temps
ådagalade stor klokhet och ihärdighet för
sitt uids bästa hvarför han trots den
sympau för England han tidigare visat
icke torde afstå från Portugals anspråk
på Zambesiländerna fastän han nu finner
sig i den tillfälliga eftergiften för Eng
land
Äf ven på måndagen f ireföllo i Lissabon
opinionsyttringar mot England och på
alla håll i Portugal skola Vikmöten hållas
i samma syfte Man ämnrr öfverenskom
ma om att afstå från at köpa engelska
varor
Portugisiske utrikesministern Barros Go
mes begaf sig på måndagen till engelska
sändebudet Glynn Petre och uttryckte re
geringens beklagande af det öfver v ld som
dagen förut egt rum vid engelska konsu
latet Skriftligen bekräftades detta i en
officiell not hvari tillades att den ned
rifna engelska vapenskölden skulle blifva
återuppsatt å sin plat3 och den på bygg
naden anstälda skada repareras Den per
son som förgripit si på vapnet skulle
ställas inför rätta
Petre svarade med erkännande af ur
säkten och under uttryckande af förhopp
ning od att de britiska undersåtarne i
Portugai måtte blifva skyddade liksom
deras egedom
Times korrespondent i Lissabon som
sjelf berättar att den uppretade folkhopen
förgäfves sökt få vetskap om hvar han
bodde skrifver att Lissabon trots de der
nu förefallna uppträden ej är den farli
gaste platsen i fråga om oroligheter I
Oporto finnas många exalterade republi
kaner liksom på andra platser och om
regeringen ej eger tillräcklig kraft att upp
rätthålla ordningen utan denna blir bru
ten är en katastrof att befara
Att England var beredt att gripa portu
gisiska besittningar och anfalla sjelfva
hufvudstaden bekräftas af hvad samme
meddelare uppgifver Två engelska krigs
skepp ligga för ankar vid Kapverdsöarna
och två britiska flottor befinna sig ej långt
från Lissabon nämligen en i Gibraltar
och en i Vigo De portugisiska officiösa
tidningarna yttra att regeringen ej kunde
fatta annat beslut än att gifva efter för
den råa styrkan såvida hon ej ville för
lora de båda nycklarna till Portugals syd
afrikanska besittningar Lourenco Marquez
och Quillimane eller staden Mozambique
samt S :t Vincent (Kapverdsöarna anlöp
ningspunkten för alla transatlantiska ån
gare som gå på Sydamerika
Emin och Stanley
Ensam borta i Bagamoyo ligger den
sjuke Emin som fått ett återfall och hvil
kens tillstånd skall vara långt ifrån godt
Han har då föga glädje af de utmärkel
ser som ordnas för honom i Egypten
England Tyskland Belgien och öfverallt
dit han kan väntas komma Mera till
fredsställelse torde det ha skänkt honom
att khediven på Stanleys hemställan ånyo
anstalt honom i egyptiska statens tjenst
Emin vill nämligen såvida han annars
återvinner helsa och krafter egna sig åt
Afrikas bästa och detta väl helst i de
i trakter som han känner bättre än någon
I annan menniska nämligen östra Sudan
I Också talas redan ont att khediven skulle
önska återvinna länderna kring Nilens
källor
Om Emins svåra missöde i Bagamoyo
föreligger nu omsider i en tysk katolik
tidning en berättelse meddelad i bref från
Zanzibar Det heter deri
Emin pascha tog sig vid festmåltiden
anledning att för de närvarande missio
närerna deribland fäderne Girault Schynse
och Etienne uttrycka sin djupaste be
undran öfver de katolska missionerna i
östra Afrika hvilkas stilla försakande och
likväl så fruktbringande verksamhet ju icke
vore omgifven af en sådan glans som en
Stanleys företag De många talen med
förde att man måste dricka ganska ofta
Sedan man stigit upp från bordet sade
Emin till pater Girault »Man har i qväll
bragt mig alldeles ur mina vanor på fem
ton år har jag ej druckit något vin Jag
är derför ej längre van vid sådan dryck
och känner mig ej heller väl nu .» Der
efter sade han farväl under löfte att till
bringa större delen af följande dagen i
katolska missionen i Bagamoyo Emin
gick derrfter in ett i sidorum och då han
är mycket närsynt trodde han att en
till golfvet nående öppning i väggen var
en dörr det var dock ett fönster ur hvil
ket Emin med kroppens hela tyngd föll
på ett zinktak hvarifrån han rullade ned
på marken Hela höjden af fallet utgjorde
ungefär fem meter
Stanley berättar en engelsk källa har
uttalat sig mycket förhoppningsfullt om
Emins tillfrisknande och derjemte mycket
erkännande om honom Emins stora in
flytande skulle sätta honom i stånd att
som egyptiska regeringens politiske repre
sentant göra henne oskattbara tjenster i
Wady Halfa eller Suakim och åstadkomma
ett bättre förhållande mellan regeringen
och de infödda L denna xiktning uttalade
sig Stanley hos Viediven prisade Smina
beundransvärda eg ^Jskaper och under tret
ton år i Sudan ådagalagda administrativa
skicklighet Stanley betonade äfven att
Emin genom sitt väsen särskildt förvärf
vat infödingarnes förtroende Emins fel
som herskare var hans obenägenhet att
använda stränghet äfven om sådan tycktes
vara nödvändig öm verkställande mak
ten legat i andra händer skulle Emin
varit en oskattbar kraft i Sudan
Den senaste expeditionens kostnad be
räknade Stanley till 3 000 pd st
Khediven behandlade Stanley med stör
sta utmärkelse visade det största intresse
för allt hvad denne yttrade och gick med
liflighet in på det af Stanley förordade
återvinnandet af Sudan
Stanleys hufvud är hvitt men för öfrigt
har han ej åldrats och han är fullt frisk
liksom följeslagarne utom dr Parke Han
ämnar stanna en vecka i Kairo
Telegram
fGtnom Svenska telegrambyrån
Ministerkrisen i Spanien
Madrid den 17 januari Drottningen
konfererade i går med generallöjtnanten
Jovellar och krigsministern Martinez
Campos hvilka rådde henne uppdraga
åt Sagasta att rekonstruera ministören
Drottningen ämnar i dag konferera med
kammarens förre talmän Martos och
Torneo
Tyska riksdagen
'Berlin den 17 januari Riksdagen
har hänvisat förslaget om östafrikanska
ångfartygshniers subvention till ett ut
skott Statssekreteraren Stephan fram
höll att de östafrikanska och australiska
linierna uppfylt förväntningarna samt
att underhandlingar vore inledda med
Lloyd om liniernas fördubbling Natio
nerna täflade om att få fast fot i Afrika
Saken gäldo ett populärt företag som
hela folket skulle helsa med patriotisk
glädje (Bifall
Strejken i Belgien
*tharleroi den 17 januari Mellan
arbetsgifvarno och arbetarne hafva nya
svårigheter uppstått särskildt beträffan
de arbetstimmarnes antal De strejkan
des antal har ökats
Strödda nyheter
Kejsar Wilhelm och kejsarinnan
Augusta Enligt ett i den officiella
Reichsanzeiger förekommande meddelande var
det kejsarinnan Augusta sjelf som på dödsbäd
den ej ville kyssa sonsonen kejsar Wilhelm då
hon ville undgå att möjligen öfverföra sjukdoms
smittan på honom Den förra berättelsen angaf
falskeligen att förhållandet var motsatt att kej
saren vägrat att kyssa farmodern
Aziärstidning
Stockholms böra den IT januari
Officiella vexelkurser
i vista k s 3 män
ijondon 18 .22 18 .16
Hamburg 89 .10 89
— ——
Berlin 89 .10
Paris
"2 .15 72 .05
Amsterdam 150 .60
Vexelmarknaden något li fl i gara Korta pund
lägre men riksmark fastare Tillgången på valu
torna något villigare
»insättning e :a 8 100 cund 277 500 riksmark
15 000 francs och 1 900 holl guld
tillsammans omkring 450 000 kronor
Varnmark nåden
Dagens notering
Kaffe pr 100 kilo
Rio ordinärt 172 —
» medel 180 —
» prima 188 —
» tvättadt 200 —
Santos ordinärt 175 —
» medel 183 —
prima 189
Costarica 198 — å 210 —
G nate maia Laguayra 195 — å 205 —
Portorico 204 — å 217 —
Java 195 — 255 —
Socker pr ioo kg
Stettiner och Potsdamer raffinad 74 —
Magdeburger och annan tysk raf
finad 72 - å 73 —
Utländskt maskinhugget 73 —
Holländskt kross 70 —
Tyskt dito 69 —
Finkross 71 — å 72 —
Kandi 80 —
Kåsockor 60 — å 63 —
Sirap
Liverpool 32 — å3ö —
Amerikansk 29 — å 31 --
ifiäsk amerikanskt 84 — pr 100 kilo
I
p
Ifotcgzn standard white 19 —
rysk 16 50 pr 100 kilo
fin 18 —
tjock 17 — per t :a vid T
hofvet
»
Cagliari 2 35 S :t Ybes 2 20 Iviza 2
allt pr hektoliter från fartyg
yp
Tjära fin 18 —
tjock 17 — per t :a vid Tjär
hofvet
»
3alt Cagliari 2 35 S :t Ybes 2 20 Iviza 2 25
allt pr hektoliter från fartyg
Ull Norsk slosill 20 k 16 kr t
fetsill 23 å 12 kr
Stenkol Engelska ång- 1 65 å 1 75
smides
1 65 å 1 75 stenkolästybb 1 20 å 1 25
allt pr hektoliter
Spamnålsniarknaden
Dagens notering
ilvete nytt svenskt sälj 14 12 å 16 50
Hletemjöl härvarande qvarnogaros 24 — å 25 —
netto inclusive säck
Båg ny svensk 12 47 å 13 17 å 13 30
» rysk 13 52 ä 13 64
Rcigmjöl härv qvamegares 15 75
Korn ny från mell Sverige 2-rad 13 —
Eafre med vigt af 46Vio kg pr hl 12 20 med
vigt af 49 kg per hl 12 94
ggp
Ärter 13 95 å 16 90
Allt pr 100 kilo
Samtliga noteringar äro sälikurser
Torg-och hamnprisen i Stockholm
den 17 januari 1889
Bönor bruna 23 å 28 öre pr kilogram
Fläsk färskt 65 »
» salt 75 » »
» rökt HO » »
Fårkött färskt 65 t »
Hafre 120 »
Hafregryn 26 »
Helgryn 23 »
Hvete 120 å 160 »10 »
Hvetemjöl 24 å 25
Hö 80 >10 »
Kalfkött
75 »
Korn 2-radigt 130 »10
» 6-radigt 120 »10 »
Komgryn 20 »
Krossgryn 23 »
Lax rökt
— » »
Ost skumost 26 »
» sötmjölksost 115 » »
Oxkött 60 s »
Potatismjöl 25 »
Råg 120 å 132 » 10 »
Rågmjöl 151 /» »
Smör färskt 215 » »
» mat- 180 » »
3pisbröd 28 »
Ä .rter 160 å 170 »10 »
3-rtmiöl 21 » »
5 .gg 160 å 165 » pr tjog
Metallnoteringar Amsterdam den 14
januari Bancatenn 58 'A-
London den 14 januari (Enskildt Koppar
Chilebarrer 50 £ 12 sh 6 d per kassa per 3
mån 51 £ Tenn Straits 94 £ 7 sh 6 d per
kassa per 3 mån 94 £ 15 sh Bly spanskt
14 £ Zink vanliga märken 24 £ 10 sh
Qvicksilfver 9 £ 9 sh 6 d
Konkurser i landsorten enligt rapport
till Stockholms köpmannaförening
Den 17 januari
firman Bylund Löf *ren Gefle
konditorn P Andersson Upsala
Smörmarknaden
Smörrapport (Meddelad af hr Mattheivs Fidler
Göteborg den 16 januari 1890
Marknaderna hafva under veckan visat en
nedgående tendens Alla möjliga priser hafva
antagits af dem som hade stora partier på lager
och de flesta importörerna hade sina magasiner
fulla med osåldt smör från de föregående vec
korna
Köpenhamns notering har fallit tolf (12 kr
per 100 kilogram men sannolikt måste den falla
ytterligare lika mycket innan den står fast och
i förhållande till begäret i England Om väder
leken blir skarpare sä kan en fördelaktig ändring
inträda dels genom förminskad tillgång pä färskt
engelskt smör och dels genom ökad förbrukning
som inträder vid kallare väderlek
Jag har i dag betalt per 100 kilogram
För finaste herrgårdssmör 188 ä 192 kr
i » mejerismör 176 å 188 «
Herman Kimtets veckorapport
Göteborg den |16 januari 1890
Smörmarknaden har i veckan ytterligare för
sämrats och är ytterligt flau med så godt som
ingen efterfrågan äfver till låga pris
På alla marknadsplatser finnas större eller
mindre lager hvilka samlats under de sista fyra
veckorna men torde nu dock snart få emotse
bättring efter det noteringen i dag föll 12 öre
per kilo
Jag har betalt för
finaste herrgårds- o mejerismör 182—194 öre pr kg
godt s » » 172—178 i s
sekunda s » 168—170 » s »
sig Bjelf tillade jag hänsynslöst den gamla svarta gör det i
sila fall
— Gertie Gertie kan du då inte tala med sans och måtta 1
svarade min mor med ton och min af en martyr Jag vet Yäl att
du Låste hafva klädningen Jig önskar bara
-— Att det lönade sig lika väl att kasta toaletter på mig som
på Stella ifylde jag då hon tvekade litet och mnd en suck såg på
mig och på Stella Mamma tycker naturligtvis att det är stor skada
att behöfva kosta på mig en enda klädning Det är verkligen be
klagligt att jag inte kan gå utan kläder — och allt detta tillade
jag nu verkligen förtviflad för det SteUa råkar se bra ut och jag
inte gör detl
— Jag vet inte hvad du menar med alt jag ser bra ut sade
Stella föraktligt Jag har aldrig hört någon använda det uttrycket
om mig Men det är besynnerligt Gertie att du aldrig får mera
förstånd än ett lindebarn och inte kan lära dig inse att det alltid
varit stor olikhet mellan oss och att det lif som du mycket väl
Kan fir na dig uti aldrig skulle passa mig Jag är af helt annan
meniiig än mamma och kan ej inse att det är något att klaga öfver
detta att du undervisar fru Wardells barn — hundratals flickor i
din ställning måste vara lärarinnor och äro rätt tacksamma att få
en plats Men med mig är det en annan sak Tycker du verkligen
att jag kan nöta bort min ungdom i ett skolrum Ser jag ut som
$n guvernant jag Till och med du borde väl kunna förstå att jag
icke pa3sar till sådant
Ja jag behöfde verkligen blott se på henne för att gifva henne
lätt åtminstone till en del Hon är allt för fin och vacker för att
kunna vara lärarinna eller för öfrigt något annat än herskarinna i
ett ypp hem Hon är skapad till prydnad icke till arbete Den
ow»oi .t formade fina gestalten den bländande hyn de glänsande gyl
lene flätorna — jag såg allt detta och medgaf att hon var förtju
ggnde vacker Men hade hon också rätt i hvad hon sade om mig
Långt efter sedan mor och syster lågo i sin söta sömn satt jag
Vid mitt lilla fönster och tänkte på Stellas ord Var jag då verk
ligen så långt akild från alla andra qvinnor att intet fylligare lif än
detta nfegonsin kunde vänta mig Skulle aldrig något gladare mera
tillfreds tällaDde komma Skall jag aldrig f veta hvad det är att
hafva ett hem der frid och lycka råder der jag med glädje kan
arbeta Ett hem der kärleksfulla anleten stråla der glada aftnar
*ibg bradan sprida trefnad ocä der mur .rnstämmor ljuda
Blotta unken på detta väckte en sådan längtan i min själ att mitt
hufvud sjönk ned i mina händer mot rutan och jag grät ohejdadt
po en ett barn
Det var icke för det tröttsamma arbetets skull jag grät det var
för det jag icke hade någon kärlek icke något sällskap ingenting
af det som kan förljufva mödan och lätta arbetet
FEMTE KAPITLET
Det var den tredjo juli och en förfärlig värme I stället att
som vanligt sitta med mina elever i lektionsrummet hos Wardells
släpade jag mig med trötta steg ned i förmaket för att der hvila
mitt värkande hufvud mot karmen af en länstol och hoppas att jag
följande dag skulle kunna återvända till mitt arbete
Jag hade i flere dagar plågats af en så ihärdig hufvudvärk att
jag nödgats skrifva till fru Wardell och bedja om några dagars fri
tid Det var icke vanlig hufvudvärk som går öfver med hvila och
stillhet jag började nästau tro att jag hade någon lindrig nerfieber
eller tyfus som jag ådragit mig genom öfveransträngning ty jag hade
om qvällarne och långt in på nätterna läst för mig sjelf för att ,öka
mitt kunskapsförråd
Om jag lyckats deri vet jag verkligen ej men nog har jag
blifvit betydligt mera missmodig sedan jag nödgats hålla mig hemma
Dagarne hafva gått långsamt och bedröfligt mamma har suckat öfver
mig så att jag kunnat bli galen och min bedröfliga fysionomi har
så »irriterat» Stella att hon måste gå ut och spatsera för att slippa
se mig Ack jag är allt jemt ett onyttigt påhäng för de andra
antingen jag är sjuk eller frisk
Jag hade så mycket längtat efter sommaren och så — när den
kom var det till ingen glädje Långt härifrån i den soliga gamla
trädgården vid Northcote blommade ju rosorna nu — jag viBte så
väl hvar de funnos de mörkröda do blekröda do hvita och ljus
gula — och dem skulle jag aldrig få sel
• Att lefva i små omständigheter sedan man varit van vid öfver
flöd är svårt "nog men att då tillika vara sjuk är som jag nu fann
hundrade gånger värre Så eländigt litet mitt rum vari Jag räk
nade hvarenda blomma på tapeterna och den förfärliga sammanställ
ningen af gräsgrönt och högblått kom mig att rysa hvar gång jag
såg derpå Jag ordentligt längtade efter skolrummet hos Wardells
pch efter mina elevera godmodiga trubbnosiga fysionomier
Engelska kreatursmarknaden
Newcastle den 14 januari (Telegram frän hr
Ghr Christenson
Tillförseln i dag från södra Sverige bestod af
omkring 280 nötkreatur och 190 får samt 20
nötkreatur från Göteborg
Tendensen var för nötkreatur 3 d per stone
sämre än föregående vecka för får oförändrad
Hela tillförseln från Skandinavien var af nöt
kreatur 1 800 och af får 900 st
Till södra England såldes i går 90 nötkreatur
Hela tillförseln i marknaden i dag bestod af
2 700 nötkreatur och 4 200 får
Utsigterna för nästa marknad äro för både
nötkreatur och får oförändrade
London den 13 januari (fslington markna
den På marknaden tillfördes 1900st nötkrea
tur 8 000 får 130 kalfvar och 20 svin
För nötkreatur betaltes 2 sh 4 d å 5 sh
för får 4 sh 4 d å 6 sh 8 d för kalfvar 3
sh 9 d å 5 sh 6 d„ för svin 3 sh 4 d å 4
sh per stone
(Deptford På marknaden tillfördes 1200
nötkreatur 1 000 får och 268 kalfvar
Det betaltes per stone för nötkreatur 4 sh å
4 sh 4 d för får 5 sh 8 d å 6 sh 2 d för
kalfvar 5 sh 4 d å 5 sh 8 d
ftamtelstelesram frfm utlandet
(Genom Svenska telegrambyrån
NEW-YOBK den 16 januari Kurs p Lon
don 4 82 Bomull lOVa
NEW-YORK den 16 januari Hvete rödt pr
löpande månad 86 <•
LIVERPOOL den 17 januari Bomull fast
omsättning 8 000 balar
LONDON den 17 januari Span måla marknaden
jomn för alla sorter loco till måndagens pris
AMSTEUDAM den 17 januari Råg loco fast
por mars 147 per maj 149 Rofolja loco 38 per
mars 35SA
LONDON den 17 januari Råsocker fast
Raffinadsockor någorlunda eftorfrågadt till fulla
pris
HAMBURG den 17 januari
Officiella vexelkurser
London 1 g 20 IS V
» k s 20 :41
Paris 1 s 80 20
» k s 80 :80
Amsterd 1 s ,167 70
Disconto 478 proc
Valutor svaga
Fonderna
'oförändr
Kaffo Rio reel ord 84
g av Sant pri jan 83 'A
» »pr mars 83
» »pr maj 83
Bok-Auktion
Lördagen don 18 Januari f m från kl 11
och e m från kl 5 försäljas på Stockholms
Holcaultionsfcammarc framlidne Profossorn
m m V Eggertz eftorlemnade boksamling i
Bergsvetenskap Geologi Mineralogi
Kemi Fysik Teknologi Mekanik Bygg
nadskonst Historia Naturvetenskap Vit
terhet Resor etc efter tryckt katalog som
utdelas i boklådorna och på auktionslokalen der
samlingen visas Fredngon kl 11—V»3 Märkas
må arbeten af Rinman Åkerman Erilman
Svedenborg Berzelins Berlin Hjärne
Dahlander Fock Karmarch E G Geijer
Montelias m fl (Illust Svensk Hist Hilde
brand Rabenius Hiainger Darwin Teg
nér Runeberg Gustaf III Carl XV Cen
terwall C Bovallius Ritter (Geogr Stat
Lex Almström m fl Ur vår tids forsk
ning hftna 1—36 Jernkontorets Annaler
1817—1889 kompl- samling Polytekn Tidskr
1870—82 m fl Tidskrifter Planschverk
och Kartor etc Na timans Tidskrift i Lag
väsendet årg 1—22 (1864—85 vid Va 3 liden
Kl Va 3 il middagen säljes en
vacker samling Mineralier i skåp med 36 lå
dor en Bokhylla samt do Musikalier som äro
osålda från föregående auktion På qvällen sist
hvad som hinnes af den förliden auktion ej ut
sålda skrifna katalogen
Hus-Auktion
Fredagen den 24 och Lördagen don 25 i denna
månad f m fiån kl 10 och o m från kl 4
försäljes genom offentlig auktion i huset nr 14
vid Vesterlånggatan åtskillig lösegendom näm
ligen ilnt sachsiskt porslin såsom vaser tall
rikar koppar m m (säljas första auktionsdagen
kl 12 och ovilkorligen ylleborddukar cre
tonne yllemöbeltyger broderade näsdukar
duktyger damasthanddnkar jaquardshand
dukar portifcretyger .i mattor tyllgardiner
förkläden pikéer diverse hvita varor trö
jor kalsonger 5 vackra ljuskronor nied
kristaller m m„ som blifver att bese på stället
Torsdagen före auktionen från kl 9 f m till
kl 3 o m Stockholms Hus Anktionskammaro
den 16 Januari 1890
Till salsa»
Pianomagasin
Ständigt lager af Flyglar Tafllar och
Pianiuos från J G Malmsjö
Flyglar Pianiuos Taff lar och Orglar
från svenska och utländska utmärkta Fabriker
till de billigasto priser För instrumentens
bestånd ansvaras
Äldro Pianos tagas i utbyte
OBS Ständigt lager af Flyglar trån Bliith
ner och Pianiuos från Schwcclitens be
römda fabriker
GUST PETTERSON Komp
38 Itegeringsgatan 38
Stocltlaolm
Vacker och vigtig Hafre
samt råg och hafrehalm försäljes af
Gtist 111 Melén
(G 211 Katrineholm
!Ett stort parti
72 ctm 29 bred o
"k >©ty-c3Lli@rt SiIi .iXcJ .clc3
realiseras
vanligt pris 42 öre siiljos till 3© öro mtrn då helt stycke tages
iCeS ^llSyiSl© !® ljusa vackra mönster kostat 70 öre mtrn säljas till 45 öre
MT Stufvar bortslumpas
47 Carl O Boije 47
Ei M
Drottninggatan
i \Z
Flyttbara Jernvägar
ocli vagnar af Decauvillcs verldsberömda tillverkning tor
Industri Landt
bruk Skogsbruk
Bergsbruk
Generalagenter Zaec©9 Bru :hn dås C :o9
Xjiilla S5S Stockholm
S
OS >3 Dom af våra ärade kunder som reflekteia å Docauvilles
Jernvägar och önska få dom loverorado vid sjöfartens öjipnande i vår an
moda vi vördsamt att seilnast i Februari insända sina ordros En (lel
materiel linnes på lager
ocker
konto
rsböCKER
Passa pä ~M gJHp *Passa på
HANDSKA
gp
HANDSKAR
10 ,000 par sjelfknäppande ÄffMJU ^OIl ^Damhainlskar glacé prima qualité i alla modefärger
elegant utstyrsel motsvarande 4 ii 5 knapps längd som kostat 4 50 säljas nu till 2 25
KlöSDh
gppg
Kulörta och Svarta Damhandskar glace prima qualité äkta
getskinn med breda silkessömmar i knapps i alla modefärger „
Dito med 3 knappar
Tigerskinns-Damhandskar med laskade sömmar fyra-radig
silkesbrodyr och i knappar
Militär-Handskar af äkta hjortskinn mod patentlås
Doggskinns-Herrhandskar breda silkessömmar och patentlås
Herrhandskar af tigerskinn „
Musketär-Damhandskar 8 knapps längd
Ett parti Damhandskar glace med 1
3 50
2 75
4 kr
3 kr
3 50
4 50
säljas nu till 40 ii re 60 öre
Obs Order till landsorten expedieras omgåcudo mot eftorkraf
»i n 2 kr
»i 1 7a
„ „ 1 90
„ 2 50
1 80
3 4 knappar
90 öre 1 25 paret
7 Nya Skånska Handskmagasinet F9
EHaiasiskiigiadsgaian fl
g
EHaiasiskiigiadsgaian fl
H
mr Jsr :o V 2 ^- =Kr :o -7
^2
JST :O v
"HSM JSTlo "7
Utställning och försäljning af
S
jg
Svenska Pianinos
af J G Malmsjö
S Andersson Bergqvist Nilsson
Engström Johannisson m ti
Stockholm
3 Regeringsgatan 3
OBS Begagnade Pianinos tagas i utbyto
ianinos Flyglar
och Orgelharmonier från
de bästa svenska och ut
ländska fabriker Största
lager Billigaste priser
Fullkomlig garanti Liberala
• betalnings vilkor 1 Äldre instru
ment tagas i utbyte
I Ludvig Ohlson
Stockholm
16 Regeringsgatan 16
nissens
verdsberömda
Bröstkarameller
Betygas härmed alt »Nissens verldsberömda
Bröstkaramoller» äro ett af do bästa model mot
hosta förkylning hals och strupåkommor hvar
för jag rekommenderar dem till det bästa
t Schmidt
Medicine Doktor
New-York den 10 Dec 1888
Försäljes hos alla Spocorihandlando i Stockholm
Partiförsäljning hos
Nissens Manufacturing
65
65 Mäster-Samuelsgatan 65
af I
RJOUORL
I
'OKsmSRJOUOROL -
"f
OL -
in» biss
• :■ f
BILLIGAST
i
Separatorolja
erkändt god endast 50 öre per liter Bom
olja Amerikanska och Ryska Smörj
oljor ntmärktaste Cylinderolja bil
ligt Fast Maskinsmörja af yppersta
beskaffenhet Talg Smörjkoppar och
Smörj kannor billigast hos
John Ber3isii *Ö3 ?3 C :o
10 Vasagatan 10
J E ERIKSONS
Mak Verkstads Aktiebolag
(Oh Tttldif
g
(Oas- och Tattenledningsatfär
Folkungagatan nr
ii — Tolofon 37 77
Rekommenderar sig till utförande af
Gas- Vatten- Kloak- och Värmelednings
arbeten och få vi särskildt fästa allmänhe
tens uppmärksamhet vid
våra patenterade ^Badapparater och Tvättbord
samt öfriga
förbättrade Apparater Armaturer etc
Hufvudkontor Folkung aga an 16
Telefon 35 60—G75
Representeras i denna branche it E M
Sjöholm hvars enskilda telefon är 37 86
THEODOR HYGREN
16 Lilla Nygatan 1 >3
försäljer till Brukspris
Fönsterglas heihvitt
alla sorter samt
Mineralvattensflaskor
Order ä andra artiklar af glas mottagas
"Verktygsstål (Kromstål
af Stridsberg Biörcks
Trollhättan
piisbelönta tillverkning expedieras från
bruket direkt eller genom
W :m Finnström
Lilla Nygatan 20
Telefon 29 09
Lager af
Korrugerad Takplåt
såväl Svart som
Galvaniserad
•Tornballiar
Sm Rails
Taaite-Sinergelsliifver
Pumpar Stålvaror m m
Jernrör
Eördelar Kranar Pumpar och alla öfriga artiklar
för gas vatten- och ångledningar billigast 'hos
A Rundquist K :ni
Gas- och Vattenledningsentreprenörer
Stockholm 39 Regeringsgatan 39
Utbjudes hyra
2 lägenheter l
l
för 120 och 14Ö kr lins
nr 24 Badstugatan
Fru Petterson
Platssökande
Inspektorsplats
sökes af gift och praktisk erfaren man å stöira
egendom Utmärkta betyg och rokommondatio
ner erhållas då man hånvändor sig 'ill Karlström
Ekmans Jurnkramhandel Götgatan 12 Stock
holm
Informator
Kondition såsom informator sökos af student
mod vana vid undervisning och små anspråk
Svar motses föro lista Febr af "Medikofllare
adr S Gumrclii Annonsbyrå Stockholm
Ea 19-årig Flicka
önskar sig plats i familj såsom sällskap ollor att
gå frun till handa
Svar till "Naima
Mariestad posto restanto
Dlwerse
Inackordering
I en lärarofamilj kan en bättre flicka dela rum
med on annan Tillfälle att tala utländska språk
Adr Fr Walter
35 Mästersamuelsgatati Stockholm