Aftonbladet Onsdagen den 1 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-01
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-01
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-01
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-01
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 1 Juni 1831

Sida 1

N :o 123
1831
AFTONBLADET
Onsdagen
v
-
'-
Jii
v
clen 1 Jiini
priset i Stockholm för helt dr ro R :dr hälft år 5 R :dr 3 månåder 2 R :dr 32 sk Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och utdelning
■ i Linströms bokhandel vid Mynttorget Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths bod vid Norrlandsgatan
och JEsséns bod vid Södermalmstorg Annonser mottagas endast i Linströms bod till i skilling Riksgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagar /te
DÖDE I STOCKHOLM
I3okbind P Wahlström den Maj 7 .O år
Handelsbokh L N Stenberg d 3o Maj 29 Sr
KAPPLÖPNINGEN
Som annonserades till den 2 och 3 Juni
mer att ske den 7 och 8 i samma månad
RIDDARHUS-STIPENDIUM
Tvenne för adliga ynglingar vid akademierne
240 U :dr B :co hvardera sökas inom den i5 Juli
hos Ridgarhus-Directionen
RIDDARHUS-PENSIONER
En å Schefferska Fonden 100 B :co årligen ledig för
Wadst Stiftsfröknar sökes inom den t5 Juni i
Riddarhus-Canzliet
LEDIGA TJENSTER
Andra Landtm .tj i Blekinge sökes inom 56 da
gar från den iG Maj i Gen Landtmät .Kontoret
Platser för Elever till blifvande Lärarinnor vid
Vexelunderv .-skolor sökas genom inlagor (jemte
fresterskans betyg som lemnas hos Holpr Cnat
tingius
BOLAGS-SAMMANTRÄDEN
dSllkd
A
Vexelunderv
-Sällskapets sammanträde uppskju
tet till den G Juni kl G c m
Andra inbetalningen af 10 procent å Sk Pr
Bankens Aclicr den 1 Juli vid äfventyr att ef
ter uppskof sist till 1 Au g Actiernc annullera»
AUCTIONER
Den 4 kl 11 f m vid Drottningholms
Värdshus Prest-Nibla ij förmedI Mtl Dalby
i-r
:dels Mtl i Stockholms Län
Dm 20 Juni Hellerstads 1 Mtl Säteri och
Lundby ■«£ Mtl Frälse pä stället
k Säteriet Stora I )■ im 1 Mtl L Domö Rå
och Kör Ufvered Mtl Säteri den 22 Juni kl
12 >å stället Underrättelse hos Major J Uggla
Linköping — Störa Brynne
Carlshult I Mtl Hersseby Dito Bergsätter i
Mtl Fr Säteri Hårstorp 1 Mtl samt Motala
Gästgifvaregård d 3o Juni kl 11 f m på Motala
OFFENTLIGA STÄDNINGAR Å
BORGENÄRER
Sr n >f-R afl Hofm Baron Sr Gabr Oxen
»tjormn den Oct
Stockholms R .R Fiiltproviantm G Slöörs afl
Koka M Ii Söderströms den 2 afl f d Insp
Joli p Baillcts den 7 .ill Bomullsfabr P Reiffs
deu 19 all Hofm G Edlunds den 23 allt i Maj
ir 183-
Falköpings R .R afl Apothek A Fr Holmqvists
dun 17 Oct
Danderyds T .R Assess C M Hemans den G
Juni på Ensta Gästggd
Dals 1I .K all llofpr Kyrkoh Sam Peterssons
från Örberga och hans all Enkas Br Chr Åstrands
2 Rttgd af Ting efter år frän den 25 Oct
Hellestads I .K Postm Löjtn N Fr Reuter
2 Kttgd af Höstetinget
Frosta 1-1 .R A boen And Nilssons i Norrlon 2
Rttgd ä Ting c G mån från dm 7 April
Östra II ,K Magnus Peterssons i Näfvelsjö och
hustrus 2 Kttgd af Vintertinget »83a
"■ Cöinge Ii .K all Per Tiiomassons i Glimåkra
oct» trust rus Kärna Wallemarsdotters a Rttgd c
6 nian ;r den 8 Febr
KALLAS
Skepparen Fr Petersson till Westerviks Kämn
Rätt d 1 Nov för att förklara sig öfver en lians
hustru ågången stämning för mannens skuld 112
K 3o sk till Handels Regnell Rudin
Egarne till den 24 Mars anhållna varor 10
bundtar tapeter 4 bundtar bomullsgarn 8 lisp
tobaksblad häst och släde alt på första helgfr dag
e tre mån fr tredje annonsen inställa sig vid
Haparanda Grän se-Tullrätt
Egarne till anhållna varor en matta tobaksblad
en hallänk brännvin 8 härfvor bomullsgarn 1-2
lisp lin 1 st barkadt läder ett ylletäcke en
påse bresilja lokor hintertygoch bjällror atl in
ställa sig vid Haparanda Gränsc-Tullrätt å första
helgfr dag c 90 dagar från tredje annonsen
Bortreste Tullvaktm Em Tennman att elter 180
dagar inställa sig vid Haparanda Tullrätt
Bryggaren Jöns Olsson att infinna sig vid Lands
krona R .R den 26 Juni i83i och genmäla hustruns
M- C Schiilers påstående om äktenskapsskilnad
INTECKNING
I Lidhems eller Einö Egendom 2 mtl Säteri
Lilla Månsagård 1 mtl Fr 1 bidem Södregården
3-8 Fr Stora Månsagård Berget och Bråten
Wäcklingeö Wäckelsång Bengtsgård I bidem
Södreg 1 bidem Hanagård pr öfva s och dödas san
nolikt vid Ting med Koöga H c en mån från
tredje annonsen
LEDIGT AltF
Tillfallet f d Skrädd .ges Joli Abr Garell och
Mjölnaren Peter Ekström efter Faclorn Joli E
Gren i Torshälla Anm hos Skr C F Söderholm
i Stockholm
ARFSKIFTE
Efter Enkefru Majorskan Gli Cock född von
Essen förrättas den 18 Juni i Ystad i Kammarh
Ulfsparres hus
nOHGENÄUERS SAMMANTRÄDEN
Bryggaren Jak Dir Westins den Juni i f
d Börsoafferunimen
Assessor Westerlings den 10 Juni kl 10 f m
å Tidlunds Källare i Upsala
All Landt-Jägm E w Segerdahls den 22 Ju
ni kl 10 ä Ulricehamns Gäslggd
SFEKTAKLER
På Kongl Theatern nästa Fredag d 3 Juli till
förmån för Herr Lindman Victor eller Skogs
barnet hvarefter gifves Tillfället gör Tjufven
A Djurgårds-tlieatern i dag Lilla Systern ocli
Capellmästaren från Venedig
SAMMANTRÄDEN
Neptuni-Orden i dag kl 7 c 111 uti w W
f d lins vid S :t Paulsgatan
UNIVERSITETS - ANGELÄGEN
HETER
(Insjiult
I N :o ig af Lunds Veckoblad har inan
sett en i silt slag märkvärdig Akademisk
nyhet nemligen Prosten oeli Kyrkoherden
A Ivalils i underdånighet gjorda anbud att
utan ringaste lönförmåner af Lunds Aka
demi öfvertaga den efter framlidne Dok¬
torn och Professorn A Hylander ledigva
rande Theologiae Pi ofessionen Det är na
mera en sällsynt sak att enskilt man vill
för det allmänna göra någon uppolFring
Det kan således icke annat än vara för
hvarje upplysningens vän ett kärkoinmet
anbud som bemälte Prost gjort isynnerhet
åt ett läroverk som vid sin stiftelse blifvit
af en mägtig Konung rikt doneradt men
som deremot i en sednare tid förlorat till
gångar hvilka staten icke kunnat hittills
ersätta Hvem vet icke att enskildta per
soner under medeltiden till Lunds Domka
pitel gjort högst betydliga uppoffringar och
att detsammas fastigheter blifvit åt det nya
Lärosätet anslagna Hvem vet icke att den
na den höge stiftaren hedrande donation
blifvit till största delen använd till armé
ens behof Då de nu sist församlade Ri
kets ombud tyckas efter yttersta förmåga
beviljat anslag för försvarsverket och krigs
makten och deremot bestämt en högst otill
räcklig summa för båda Universiteten så
är det i sanning hög tid att denna vackra
medeltidens anda åter lifva nemligen att
man söker genom enskildta uppoffringar
befrämja vidmakthållandet jag vill ej säga
utvidgandet af Inrättningar efter hvilkas
beskaffenhet ett lands national-ära af den
upplysta veviden hufvudsakligen bedömes
I medeltiden uppskattade man ett folks
hyfsning och anseende efter klosters och
kyrkors uppbyggande och förskönande Den
na riktning blir modifierad efter tiden
alltid berömvärd och äfven i vår tid tor
de det vara skäl att bedöma om nationens
upplysning och ära efter det mer eller min
dre nit som visas för högre eller lägre un
dervisningsverks stiftande och vidmakthål
lande äfvensom enskilda uppoffringar för
samma ändamål alltid blifva en bland de
berömdaste handlingar Hvarje vetenska
pernas oegennyttiga vän lär derför tvifvels
utan med lifligt deltagande se ett anbud
hvarigenom Lunds Akademi sött» länge nog
varit behäftad med brist på lönetillgångar
lör en stor del af dess lärare kunde om
Konungen så för godt finner få en lönlös
Professor mindre och ett prasbende ledigt
hvilket kunde användas till någon annans
a (lönande Då Gustaf Adolf den Store
som förvånade Europa med sina bragder
bortskänkte af -Fursteligt nit för sitt folks
upplysning sina ganska betydliga arfvegods
till Upsala Akademi med den i gåfvobref
vet yttrade förväntan att efter
ömmande
Sven
ges Konungar af samma nitälskan
som han bar till Guds ords och god poli
ties förkofranj efter dilla hans exempelt
icke skulle minska hans Akad is itppc
hälle j u t an j der tarfvan så kriifdej hell-

Sida 2

dre den efter lagenheten öka sa har man
sannerligen mycket skal att förmoda det
vår nuvarande nådiga Konung som i krigs
ära liknar den segersal le Gustaf Adolf skall
i nåder tillåta att enskild ta söka enligt
förmåga upphjelpa Lunds Universitet hvars
donalionsgods blifvit nästan helt och hållet
använda till rusthåll
Men måhända torde den personliga egen»
nyttan efter vanligheten framhviska sina
betänkligheter alt nemligen en grånad för
tjenst härigenom uteslänges från en länge
väntad befordran och att ett exempellöst
ingrepp göres i statens grundlagar Hvad
det första beträffar böra minst Theologiae
Adjunkter vid Lunds Akademi lia skäl att
beklaga sig öfver ifrågavarande anbuds nå
diga fastställande när de erhålla såsom så
dana så goda pracbendelägenheter att desse
Adjunkter vid deras tjensters tilltiädande
genast undfå lönförmåner hvilka motsvara
de Jönevillkor som först efter flera årslön
löshet tillfalla ordinarie Professorer inom de
vcrldsliga fakulteterna Hvad åter det sed
nare vidkommer så lärer väl ingen som
känner Sveriges grundlagar kunna möjligt
vis betvifla det Hans Maj :t Konungen äger
jnakt att stadfästa ett anbud hvilket i en
icke obetydlig mån af hjelper ett tryckande
behof som staten icke hittills ansett sig
kunna afhjelpa Hvem minnes ej att vår
för rättvisans skipande nitälskande Konung
inrättat till Skånes ocli Blekinges båtnad
med nationens gillande en ny Hof-Rätt
på statens bekostnad Skulle lian då icke
kunna utan grundlagens kränkning utnäm
na en Theologias Professor som lofvar att
aflöna sig sjelf och som på ett så utmärkt
sätt dokumenterat sig vara skicklig att mot
taga hvilken Profession som helst inom
Theologiska fakulteten Den som liar nå
gon kännedom om Lunds Akademis nyare
annaler han vet att flera vid detta Uni
versitet anställda Professorer hugnats med
praebende-pastorater af Lunds Stift jemte
bibehållande af Professors-löner Ja han
vet att detta Stifts nu varande Biskop
hvilken såsom Adjunkt i Österländska språ
ken fått Söderhviddinges Gonsistoriella Pa
storat derjemte fått i stöd af en Kongl
Resolution bibehålla sin innehafvande Ad
junktur och att han sedermera blifvit med
»amma Pastorats bibehållande utnämnd till
ordinarie Theologia Professor med vanlig
löntur Härtill kommer att när framlidne
Canzli-Rådet Professor Norberg år 1815
erbjöd sig till Lunds Akademi donera xö ,666
Rdr J2 sk Banco såsom fond för en Pro
fessions inrättande i lefvande språken med
det villkor att hans systerson hugnades med
denna plats Kongl Maj :t täcktes häröfver
förklara sitt nådiga välbehag och den före
slagne som icke förr varit Akademisk Lä
rare utnämndes till Akademiens obestridli
ga nytta utan vanliga förslags-formali
teter
Det vore sannerligen i följd af hvad vi
ofvanföre andragit intressant att se hvad
betänkligheter den beställsam ma ensidighe
ten kunde möjligtvis uppleta emot mera
nämnda anbud Denna anmärkning förän
ledes af det oväntade factum att Akade
raien ,s Prokansler Biskop Faxe i serskildt
skrifvelse till Consistorium Academicum yr
kat just denna Piofessions ledigförklarande
hvilken Prosten Kahl sig erbudit att gratis
öfvcrtBga hvarigenom detta anbud som i
vetenskapligt och ekonomiskt hänseende må
ste vara för Akademien serdeles välkommet
naturligtvis skulle af sig sjelft förfalla in
nan Consistorii Academici underdåniga ut
låtande öfver den nådiga remissen blifvit
vederbörligen lagd under Konungens nådi
ga bep röt vande Öin man bordt skäligt
vänta sig af en högre embetsman så myc
ken vördnad för Kongl Majrts höga deci
sionsrätt att lian icke sökt i någon mån
anticipera dylika frågor så förundrar sig
säkerligen ingen att Consistorium Acade
micum icke trött sig kunna tills vidare fä
sta något afseende på sin Pi okanslers nämn
da yrkande och att denna fråga kommer
alt hvila intilldess Konungen täckts i nå
der afgifva Dess höga Resolution rörande
detta lika vigtiga som ovanliga anbud
Inrikes
H M Konungen har i går eftermiddag
befunnit sig så vida bättre att II M sma
kat någon föda och en stund hvilat of
vanpå
I natt har II Maj :ts sömn varit i alla
afseenden lugnare och II M känner sig bätt
re än de föregående dagarne
— Kongl Maj :t har sistlidne gårdag för
ordnat alt Hans K :gl Höghet Kron-Prin
sen i anseende till Hans Majrts sjukdom kom
mer att öfvertaga Rikets styrelse ined den
Konungsliga makt och myndighet som Ri
kets grundlagar Sveriges Konung tillägga
— Öfvers te-Löjtnanten von Hohenhausen
har såsom det varit väntadt blifvit till
förordnad Landshöfding på Gottland — Den
ljusa urskillning och den riktning till alf
var och öppenhet i allmänna åtgärder som
utmärkte Hr von Hohenhausens verksamhet
såsom Ledamot af Riddarhuset under 182J
års Riksdag gifva i fall hans praktiska
kännedom af ärenderna är deremot svaran
de anledning hoppas att Regeringen i ho
nom gjort elt af de lyckligaie val till Lands
hofdinge
Commerce-Collegium har med afse
ende på inkomna underrättelsen att cholera
niorbiis visat sig i Polangen vid Östersjön
beslutat alt alla derifrån ankommande far
tyg skola hänvisas att undergå quaranlän i
Känsö Vi förmoda det eu af Regeringens
första omsorger blir att utse en annan qva
rantänsort vid östersjökusten till undvi
kande af den lika betungande som löjliga
omgång att ett fartyg från Stockholmsskä
ren skall lvänne gånger nödgas passera sun
det och betala tull för alt — hålla qva
rantän Elt sådant onus fortsatt hela som
maren skulle troligen snart sätta P för he
la Östersjöhandeln — Vi återkomma till
detta ämne
föremål för anmärkningar vid en domstol
så har Stockholms städs Consistorium ingått
till Kongl Maj :t med anhållan om generel
föreskrift alt kyrkopliklen alltid må få
verkställas i aftonsången
■ Frågas i anled¬
ning häraf Då Kyrkolagen stadgar att
kyrkoplikt skall verkställas i högmässan
månne man äfven med önskan om det bar
bariska straffets upphörande kan medgifva
alt Regeringen har rättighet alt utan Stän
ders hörande vidtaga en sådan ändring
zz Regeringen har förordnat alt Sjö-Of
ficerare som tjenstgöra på främmande na
tioners örlogsskepp må fä derunder åtnjuta
lön och fulla t jenstgörings - penningar en
ligt stat
Hernö sand den a Maj 1 Säbrå För
samling en af större Socknar i Wester
Norrlands Län har alla de Ynglingar som
i år första gången begå Herrans Heliga
Nattvard ingått i Nyckterhctsföreiiing för
hela sin lefnad Måttlighets-Sällskaper haf
va dessutom blifvit upprättade i Säbrå
Nordingrå och Nora Församlingar
— Westerbottens Regementes- och Be
väringsmöten haf va enligt Regei ingens för
ordnande blifvit för i år inställda
Sedan det förhållande hvilket egt rum
i flere fiärvaiande församlingar alt kyrko
plikt blifvit af Presterskapet verkställd i
aftonsången i stallet för högmässan blifvit
Utdrag af elt från Jemtland den 21 Maj
83
i83i
Din tänka eller öfvertygelse att vi Jem
tar detta år 8ro lyckligare än andra Pro
vinsers Innevånare dä vi ega hvad de
sakna nemligen utsäde för vår jord ocli
tiflräckelig brödföda inom Provinsen kan
j ig icke erkänna och beklagar att du med
mänga andra i detta afseende blifvit förd
bakom ljuset Rätta celi sanna förhållandet
är i korthet följande De mycket utskrikna
Districl-Mngaziiierne ha visserligen lämnat
någon undsättning men den har sträckt sig
endast lill deras Delägare i högst små ut
delningar och i några Magaziner till intet
emedan de i brist af nödig tillsyn och ileg
lementariska föreskrifter voro tömde innan
sisllidne årets missvext inträffade Det korn
som från Distrikt-Maga /inerne erhölls är
filt större delen odugligt till utsäde såsom
för gammalt och från början nog hardt
gisstad t Delta har halt den följden jemte
bristen att en tunna utsädes-korn
nu gal
ler i byte ända lill 4 Lispund Smör eller
motsvarande penningar När härtill kom
mer den omständigheten alt Bönder som ej
ega känd förmögenhet eller säkerhet samt
Torpare och Soldater ined högst få undan
tag icke hafva del i Disti iet-Magazinei ne
alt mängden af Torpare i denne provin ar
ojemförligt större än i andra orter att hela
hushåll lill 7 ä 8 personer inom flere Sock
nar redan framsläpa deras lil med barkbröd
och barkvälling sä lärer vara lält att Cnna
välståndet härstädes hvad som ännu mer
försvårar vår belägenhet är att tillgång pA
Potates och Ärter äfven saknas hvarföre
utsädet al de förstnämde hela las Siula till
9 Il :dr 16 sk Tunnan och de sednare finne»
ej Hade emedlertid Krono-Magazinet nu
haft i behåll det korn som förlcdit år bort
slumpades och nu saljes med 200 procents
avanee och derutöfve
så tro vi det manga
åkrar hade blifvit sådda som nu sakna ut
säd
och mången hungrig blifvit mättad
Foderliilgåugen har äfven varit högst
klen hvilket bevisas lättast deraf att ett
Lispund godt llö betalas iinda till 24 it 28

Sida 3

sk r :gs och att under nu påstående sånings
tid mänga icke hafva något att stilla med
utan måste beta sine redan utsvultne Hästar
vid Åkrarne
Nu liar jag sagt dig rätta och sanna för
hållandet döm sjelf oni vår lycka i närva
rande ögonblick få vi nu äfven i år en
Mönstring som tillskyndar Landet kostnaden
ntt anskaffa måhända ett par hundrade
Rekryter och en mängd Remonter så hop
pas jag vår uselhet ej skall mycket olikna
den som 1821 års missväxt tillfogade
"Uti Journalen för i dag finnes en uppsats
nf Landshöfdingen af ffingård rörande
tillståndet i Carlstads Län hvilken vi anse
Sfven oss böra meddela för våra Läsares räk
ning Vi göre dervid endast den anmärk
ning att Hr Landshöfdingens reflexioner gan
ska väl kunna stå tillsammans med den teck
ning som förut hlifvit lemnad af tillståndet
i Länet och i flere Iliad omnämnd
Uii cn i N :o 31 af tidningen Nya Argus
införd artikel med underskrift "Wermlän
uing
har denne Insändare tagit sig anled
ning beskylla mig att jag i en officiel rap
port skall skymfat den eller dem som varit
110g djerfve alt tala sanningens språk i fråga
om nöden i Wermland med epitetet "be
ställsamma ryktets spridare
Med f ullkom
lig trygghet och det bästa medvetande kan
jag motsäga och afvisa denna beskyllning
såsom alldeles grundlös
I min till lians Exellens Stats-ministern
för utrikes ärenderna den 6 :te sistlidne April
afgifna rapport har jag efter att hafva
nämnt åtskilligt om behofvet uti skogsbygg
derna och utefter Norrska gränsbandet samt
om orsakerna dertill tillagt att jag lemna
de sådana upplysningar i fall beställsam
heten skulle sprida rykten från denna ort
om ihjälsvultna hushåll och mera dylikt
rykten som väcka medlidsamhet hos dem
hvilka icke kunna göra betydligt till nö
dens af hjelpande men deremot vinningsbe
gäret hos andra hvaraf följden kunde blif
va stegrade spannmålspriser och ökad för
lägenhet förde fattiga Det lärer vara det
ta yttrande som den sig så kallande Werm
länningen velat finna skymfande lian bör
dock veta att då rapporten afgafs hade
jag ännu icke sett eller hört några sådana
berättelser om Wermland som det uppgifna
numret af Argus innefattar men att yttran
det var såsom jng i min följande rapport
till Stats-minisli ra närmare uppgaf förän
led t deraf alt just under sistlidne Fastings
marknad när liqvider 01» många tusen tun
nor säd skulle uppgöras ett bedröfligt ryk
te utkom det elt helt hushåll uli Elfve
dahls härad på gränsen af Fahlu län be
stående af man och hustru och flera barn
funnits döda af svält äfvensom kreatur i
ladugården hvilket rykte vid undersökning
befanns ogiundadt Om föröfrigt den som
nu klagar öfver skymf verkligen fört san
ningens språk huru kan han så luiltigt ta
ga åt sig mitt åberopade yttrande eller har
han icke betänkt att imellan sanning och
öst rykte är en himmelsvid skitluad —att
så ädelt det är att vara sanningens tolk li
ka orätt lika skadligt äi det att vara ryk
tens utsprida re
Tå det att aliaiänlietcn j $nå sättas i till¬
fälle att fälla den dom som man påkallat
imellan mig och de hsställsarama ryktes
spridarne vill jag vidare anföra några ra
der med den förhoppning att mina ord
måtte förtjena något förtroende äfven der
de kunna stå i strid med mina anonyma
angripares Ehuru det ej är bestämdt sagdt
synes de dock sjelfve mena och vilja komm
andra att tro det jag sökt dölja rätta för
hållandet eller den nöd som visat sig |här
i länet Så är det likväl icke mina tid
efter annan till styrelsen afgifna berättelser
oin tillståndet här i orten och gjorda för
slag till länets undsättning med spannmål
samt till beredande af arbetsförtjenst i hem
orten för dc mest nödställda af länets in
vånare vittna deremot Jag har deri oför
täckt framställt de behof som trycka en
stor del af länsboerna och jag frågar hvar
je tänkande hvad skäl skulle jag hafva att
dölja denna olycka Är det väl jag som
vållat den miss vext man lidit Mina berät
telser hafva visserligen icke varit späckade
med rykten om af svällt döda personer ty
lyckligtvis har jag ännu icke funnit något
sådant ryckte konstateradt och icke eller
någon dylik händelse till
1 både Presterskapet och
Krono-bctjeningen enligt Jag hafva det
åliggande att inrapportera när någon död t
annorlunda än af sjukdom eller som man
sägertpå naturligt sätt Jag äger således de
mest grundade anledningar all betvifla
sanifardiglieten af de uppgifter som läsas
har anmälan om
mi™ ingått ehuru
Nya Argus att ett
icke förmått
barn hvars färäld
gä ut och tigga död t af
svält samt att de till döds svultne inom
Länet uppgått till 27 personer och jag
uppmanar derföre dem som med dessa upp
ifter framkommit att framträda utur ano
nymiteten och visa livilka de olycklige
varit och hvarest de vistats på det jag
må kunna undersöka förhållandet och fä
veta till hvilka jag må kunna hålla mig
fur åsidosättande af skyldigheten
till mig inberätta sådana olyckor
Uti en af Argi uppsattser heter det från
Carlstads trakten jemväl "nöden är här rys
lig Med hvarje dag ökar sig antalet af
nödlidande som af brist på föda hilkom
ma och som på ga torne med tårar och bö
ner anropa de förbigående om allmosor för
alt stilla sin hunger
— Denna beskrifning
är i det minsta sagdt öfverdrifven —- sannt
är det att Carlstad varit på våren och i
synnerhet under förlidue April månad be
sökt af fattiga från Finnskogarne men lik
väl icke till märkbart större antal än hvad
de förra åren vanligen inträffat och mäng
den af dem uttrycka sällan hvad de vilja
utan emottaga med tacksamhet den skärf
som gifmilda nienniskor dem sjelfmant lem
na Om brefskrifvare» blifvit oroad nf nå
gra som med tårar och böner anropat ho
nom om allmosor skulle han derest han
gjort sig om dem närmare underrättad san
nolikt funnit att de varit fattiga hörande
till staden och som icke nöjt sig med det
understöd fattigvården demlemuat utan af
vana fortsatt tiggeriet Jag säger detta —
icke för att minska medlidandet för de be
höfvande eller att motverka den välgören
het som man för dem uppbjudit ty all
den hjelp som derigenom kan vinnas mot
tages säkert med välsignelse och bl ifver vis
serligen icke öfverflödig — men för alt
väcka medlidaude och hjälpsamhet erfor-
dras icke den öfverdrift i beskrifningen som
jag anmärkt — sanningen kan och bör äf
ven i delta fall vara nog
Lyckligtvis finnas inom Länet både me
nigheter och många enskifta män som med
verksamhet sörjt för de behöfvaodes under
stöd samt både genom omsorger och gif
mildhet lättat deras bördor Med förtroen
de hafva dessa aktningsvärda menigheter
och män rådfrågat och anlitat Läns-styrel
sen i sådana angelägenheter och med till
fredsställelse har jag mången gång sett be
kymren sålunda undanröjde Om våra ås ig
ter icke alltid varit lika hafva vi dock
icke derföre råkat i strid utan ändock ver
kat för samma ändamål och jag tillstår
att jag varit nära att tro det alla tänkan
de i denna ort lika med mig funnit att
alla bittra anfall split och strider hvarpå
vår tid annars är så rik borde undvikas
såsom menliga för den sak man önskade
eller för dem som man ville hjelpa helst
omtanka» ofta skulle ryckas från de verk
liga åtgärderna till dylika anfall eller föl
svar deremot Exemplen på annat tänke
sätt här i orten äio dock så få att jag der
öfver kanhända icke bör förundra mig
Här är väl icke stället att redogöra för
de åtgärder som jag vidtagit för att förse
Länet med spannmål men jasr anser mig
dock böra nämna att des al-
gärder som ined Kongl Mnj :ts nådiga til
låtelse jag redan i November månad lorli
det år började äro för Länets räkning upp
handlade i ,866 och tunnor diverse sor
ter säd hvilket qvantum hvaraf en stor
del redan hitkommit är vid i större än liva ,l
något år tillförene vid svårare missväxt än
den som för I i de t år inträffat blifvit anskaf¬
fad Mia veterligen har också in "cn enira
som hitkommit för att skaffa sig säd antin
gen till brödföda eller utsäde ohulpen be
gifvit sig härifrån fastän alla begagnat sig
af kredit
Uti tidningen Con versationsbladet hat
man velat drifva gäck med en min skrif
velse till Kyrkoherden i Ekshärads försam
ling innefattande uppmaning att inrätta
soppkokning för de nödlidande men när j >g
nu upplyser att denna Pastor icke var den
ende som uppmanades att vidtaga cn sådan
anstalt utan att alla Paslorcine i Länet
varit af mig i samma ändamål ci bjudne
medel fastän dessa medel icke inom alia
Socknar blifvit emottagna och begagnade
så lärer gäckeri et icke fordra vidare ve
derläggning
Jag har inlåtit mig i detta svar — icke
för det jag ansett mig förbunden göra mina
angripare någon reda utan endast på -let
allmänheten må af deras uppsattser icke
missledas och jag förnyar min redan gjor
da uppmaning till dem som gjort de i nya
Argus införda berättelser att öppet fiaaa
trada då jag och Wermlands invänare som
frågan ilannast rörer kunna blifva i till
fälle att inhämta hvarifrån dessa Skribente r
tagit sina berättelser och tillse om de
hvar i sin stad bättre än andra bidragit
till nödens afhjelpande
hf f Vid
Johan af f Vingård
LITTERATUR
Frejd PoSttsk kalender för ar lS3i af
C Dahlgren II innehållande andra de K u
al
_
Ungdorusfautasier ellsr Nahum Fr Berg-

Sida 4

it röms lirönika af och ofver lionom sjelf
har redan varit ett par vrcVor i Allmän
hetens händer och är af ett par tidningar
anmäld och korteligen bedömd Att bedöro
ma det li«la innan det ar fullandadt
miste naturligtvis alltid ske med försigtiga
föi behull och denna andra del af Freja kan
sålunda icke rätt väl behaga dem som nöd
vändigt måste uppsöka en sinnrikt anlagd
plan i romanen och som der författaren i
skygd af sin redan på titeln uppgifna be
nämning "Ungdomsfantasier
t em nar lösa
tyglar åt sin inbillning och sina minnen
likväl äflas att inpassa sin egen kanske just
icke särdeles konstmässigt uttänkta intrig
och taga illa vid sig då det ej går efter de
ras hufvud Men Hr D hörer icke till de
författare som låta läsaren och ännu min
dre konstdomaren beherrska sin flygt han
flyger sin egen väg och tar den läsare med
sig som öfverlemnar sig ål njutningen af
de skiftande utsigterna och deglada scener
na utan att på förhand föresätta sig ett
annat mål än författarn sjelf Omdömet öf
ver den andra delen af Nahum Bergströms
krönika måste derföre endast träffa och fäs
ta sig vid detaljerna
Vi hafva för några dagar sedan i anled
ning af promenaderna inom Fäderneslandet
yttrat oss om bristen på rent humoristiska
arbeten inom vår Litteratur Äfven Herr
D hvilkens tendens annars och i allmänhet
anses för förnämligast humoristisk håller
dock icke ut en hel bok igenom med
det lugn som tillhör humoristen Ilr B :s
sångmö (ty hvem vet icke alt också ro
manen likasom historien vexer inom Mu
sernas helgade område har i den andra de
len af Freja ännu mera än i den första flu
git ut ifrån det hefdvunna brukets och de
klassiska monstrens bestämda stråt men hon
har likväl sammanknut !t åtskilliga af hand
lingens trådar om just icke på det sinnri
kaste och bäst utmärkta sätt dock på ett
ganska muntert Föröfrigt har denna sed
nare del på sina ställen en mera romantisk
colorit och till och med som det tyckes ett
mera flytande och hänförande språk än den
förra Nahums första nattvardsgång är ett
det vackraste stycke Deremot är teck
ningen af Paulinas karaktär misslyckad
hennes naivitet är icke naturlig och det
lilla lalla coquetteri den egna men icke o
behagliga tillgjordh ^t under hvilka en landt
fröken så ofta på ett rätt artigt sätt döljer
siu blyghet har här icke blifvit så fram
ställd att hon behagar Men det är icke
underligt alten sångmö med så väldiga vin
gar som Hr D :s icke kan gifva sig ro in
om gränsen af de fina nuancerna i fruntim
rens sätt att vara i hvardagsslag Deremot
är den vansinniga flickan såsom en mera
poetisk skapelse förträffligt teknad och hål
len och hela den sista scenen med henne
af stor effekt Man har tyckt sig i Ilr D :s
roman linna en och annan reminiscens ur
Ödmanns "hågkomster från hembygden och
skolan men om äfven olika författare nå
gongång måla samma ämne och falla på en
någorlunda lika ide så ligger om de an
nars äro originela i deras sätt att se och
behandla sitt föremål något så alldeles eget
och olika att de derföre ingalunda behöf
va härma hvarandra Ödmann målade skol
lifvet i "VVexiö ocli Ilr D i Linköping
(forts följer
ANNONSER
afgår 0111
Nyköping Norrköping
är 1 huset N :o I Qvar
södr Kyrkogata
NSER
Frertn II C C m ,11
och L .köping Contorct
Skölddd
id C t
Nyköping Norrköping och L .köping Contorct
är 1 huset N :o I Qvart Sköldpaddan
vid C tära
söd Kykt
En vid ett bland AVcrmlands vackrante valbi
drag belägen Egendom linnes till salu och är af
följande bcskalfenhet l 'å Egendomen som Hr af
Frälse natur utsås ärligen i3 å tunnor Råg
och Hvete virilt omkring bo tunnor Vårsäd i cir
kulation af åtta trädeslag Jordmånen bestående
af lera och lermylla är mycket bördig Årligen
vinterfödas 05 ä 70 klafbundna Nöt 6 .i 8 st Hä
star samt 4o å 5o st Får eller mera i den mån
man vill begagna den rika tillgång af löftäckten
»oin finnes en god och vårdad skog ett mycket
godt bete uti nio st serskildta ingärdade hagar
För gårdens drift finnes fullkomlig arbetsstyr
ka genom 7 st oskaltlagda Torp hvaraf 5 st fö
da Hästar Till Egendomen hörer en afsalu-såg
med
-2 :11c ramar väl belägen vid sjelfva vattudra
get jemte husbehof MjöUrvarn dessutom finnas
på Egendomens ägor ett skifferbrott Egendomen
liar en vacker belägenhet väl byggd för ståndspers :r
och så väl boningshusen som uthusen äro i fullkom
ligt godt stånd och är Egendomen hrandförsäkrad
och alla årens afgifter inbetalda En god Träd
gård som innehåller omkring 100 st mestadelen
äkta fruktträn Vid Egendomen är förmånligt
fiske och jagt Närmare upplysningar kunna hu
gade spekulanter erhålla antingen genom Bruks
patronen Hr J H Ekelund från Carlstad och
Stömne eller Herr Capitainen af Robsahm å dess
Militär-kontor i Stockholm men för tillfället till
kännagifves att om 3ooo Rdr Banco kontant li
kvideras kan återstoden af köpeskillingen mot
inteckning i Egendomen i flere är få innestå
En Mans- och en Fruntimmers-B ireau en Res
vagn Ostindisk insyltad Ingefära utmärkt fint
Kaffe jemte många andra saker till ovanligt ned
satt pris enligt förteckning som finnes att tillgå
uti Hr Lins tröms Boklåda vid Mynttorget och
pä Militär-kontoret uti Huset N :o i3 å Svartman
galan
INya moderna mindre Jagtvagnar på liggfjädrar
äfvensom Trillor lätta alt begagna efter en häst
men hvilka äfven kunna göras med tvännc hästar
byte kan ske emot obrukbara åkdon Underrät
telse meddelas i Sadelmakare-verkstaden pä Rid
darhusgärden
En fjerdedel uti Galeasen Theodora Antoinette
byggd af ek på kravel om 5-i Sv läster hvarom
underrättelse erhalles på Joli Sam Jiilliiigs Kon
tor uti Kammarherren von Schinekels hus vid
Kornhamnstorget
Ett större parti gen ti la barntrummor och fioler
hos Eisen vill Regeringsgatan och Jakobs gränd
Engelska Por c ella ner
till billiga priser uti J F Zethrsci Kryddbod
vid Osteriånggatan
Uti undertecknads Ritfärgsförsäljning .s magasin
vid störa Nygatan är nyligen ifrån Paris och
London inkommet svart kritor och B ty nr- pennor
af flere Nummer .Samt liv i 11 och Kulört Rit
Velin papper fin Chinesik Tusch m tn
L C Hassell gren
Af trycket har utkommit och säljes i W Lundo
quists bokhandel vid Myntgatan och af de fleste
bekhandlaro i StocÄhom ;i 4 sk banko häftadt och
skuret
031 BRÄNVINETS
INFLYTANDE
MENN1SKAN
En skrift upplält i Kungsholms Nykterhets-röro
iiing vid dels andra sammankomst
Dä 4 exemplar i nämnde bokhandel köpas erhålles
i och dl 25 ex köpas erhållas 10 ex på köpet
UTBJUDES ÄTT HYilA
På Källaren Sfjcrnan vid österlånggatan finnes
Rum för resande samt serveras m d frukost-
middags- och aftonspi ^-ning allt till billiga priser
DIVERSE
Nedanstående annons införes såsom svar på
en annons i IVexiö-bladet hvars utgifvare vägrat
att intaga svaret
"Till Ilerr Protokolls-Sekter E— i anledning
af annonsen i YVexiö-bladct för den 6 :le i denna
månad
Intill dess det blifvit visadt att Handt .verks
klassen af Wexiö Borgerskap företrädesvis ut
märkt sig genom vald och oordningar täcktes Tit
innehålla med allt utpekande af denna kla ^s i si
na annonser Den ädle grundläggaren af Kampen
såg gerna att menn iskor af alla stånd besökte
detta ställe Han bannlyste intet skrå och var
säkerligen af den gemena tankan alt äfven Handt
verkare måtte såsom folk anses Han hölls på sill
tid för en upplyst man — men upplysningen stiger
Handtverkare
Annonsen i Wcxiö-bladet lydde som följer
"Agaren till Domkyrko-utjorden Kampen som
med missnöje erfarit att vanartige personer der
föröfva åverkan samt för öfrigt med oljud och o
skickligt uppförande missbruka den frihet ägaren
eljest gerna vill lenina anständigt folk till prome
nad i Kampens Trädgård och Alléer har funnit
sig deraf föranlåten att förbjuda allt nyttjande af
gångvägen från staden vid stranden af Wexiö sjö
från den stenmur der Kampens ägor möta Hospi
talets och vidare fram genom trädgården till fö
rekommande hvaraf stenmuren nu blifvit upplagd
så att den ej utan våldsamhet och okynne skall
kunna öfvers tigas Den eller de vare sig barn
eller äldre personer som mot all förmodan icke
ställa sig detta förbud till efterrättelse äro un
derkastade Böter efter Lag och serskildt vitesför
bud hvarförutan de fä skylla sig sjelfve för all
annan olägenhet som deraf kan blifva en följd
— Vandrande personer från Thelestad och södra
vägen må icke eller utan ägarens uttryckliga till
stånd begagna gångvägen långs sjöstranden från
Vällebroar fram till Kampens trädgård hvarifrån
om de ämna sig förbi Kampen till staden äfven
de skola taga vägen fram öfver gården
— Man
väntar sig att Föräldrar och Husbönder serdeles
bland Handtverks oeb Arbets-klasserne alfva1 li
gen tillhålla sine barn och tjenstehjon med de
flere under derå lyd no stående personer att ef
terkomma denria vänliga anmaning att hafva akt
ning för andras ägande rätt hvars förnärmande
genom fridsstörande och Lagbrott icke kan vara
likgiltigt
Under 3 veckors tid åslundas till Brunsmotion
få lindrigt begagna ett par hästar med eller utan
vagn på morgonen hvarje dag hvarom svar af
vakta» i bil I jet L Jill Brunnsgästen som inlemna» i
B >rstbindarbodc ;n vid Köpmangatan
För längre tid tillhaka flyttade till Hernösand
med en talrik Famille en Militär som hade ta
git afsked för Biessure och erhållit i Wesfer
Norr .lands Läu en mindre tjenstebefattning Det
ta lilla brödstycke bl ef likväl sedan tagit ifrån
honom efter det beklagligen var på Indragnings
Stat Han kämpade länge emot ödet för att sörja
för sig och de sina Af Skaparen begåfvad ined
ljust hufvud och skicklighet har han lörsökt myc
ket men att skaffa Hustru och 8 kanske snart 9
Barn mat husrum och kläder nästan utan någon
anaan inkomst än en pension på i5o lVdr Bco är
ej lätt Han hoppas väl att i framtiden erhålla
någon Tjenstebcfallning men intill dess lider han
med de sina verklig nöd »Skulle någon Mennisko
vän behjerta hans och de oskyldiga Barnens lidan
de oeh sända för dem en skärf till Landshöfdin
gen i Hernösand redovisas gåiVorne af honom i
denne Tidning
Rättelser
J TV
-o 122 Bland Zundershrijha initia
ler ne under svaret till Hr C F R stur
J las J :de kol 3 sp Q rad står Pi
ca Foloniuj las
- Flica Polonica
HOS I J HJERTA
j Ett ljust och gladt Rum med eller utan möhler
med eller utan kaffe eldning och uppassning uti
I Svartm .gatan midt emot No-
I "-Lotteri-kontoret
I Sva
I "-Lotteri-kontoret