Aftonbladet Torsdagen den 2 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-02
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-02
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-02
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-02
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 2 Juni 1831

Sida 1

N :o 124
AFTONBLADET
1831
Torscliigcn
den 2 Juni
P riset i Stockholm för he /t dr ro R :dr hctfft dr 5 R .dr 3 mXnader i R .dr Ja sk Bankm Losa Numror a sk Banko Prenumeration och utdelning
*- t Lin ströms bokhandel vid Mynttorget
Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd
Lindroths bod vid Norrlandsgatan
och Essens bod vid Söderrnalmstorg Annonser mottagas endast i Linströms bod t till f skilling Riksgälds raden Utdelningen kL € eftermiddag ar ne
KAPPLÖPNINGEN
Som annonserad» s till (len a och 3 Juni kom
mer att ske den n och 8 i samma in anad
AUCTIONER
Stenunga Loftsgården i- :dels mtl Kr .sk i
Elfsborgs Län d 3o Juni pä Wenersborg» Can
celli och i Banken
X 5-3 '2
.delar af Kr Sk Hemm Stora Sellpinge
den 7 Juli i Banken
1 A Gården N :o 77 rid torget jemte 3 ak rar
af 1 tunni i )5 kappl jord a a hälften af Gär
den N :o 54 m« d « kappl åkerjord och kal-land
3 i tunni Garsingejord med tillh äng och skog
En täppa vid Wippendaln — den a Juli kl
I a pä .Strängnäs Radhus
Å Lilla Haraldsmåla 1 mtl Frälse St Haralds
mala 1 mtl Fr och 3-8 mtl Kr Sk den 7 Juli
pä stället
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Uddevalla R R 1 Skepp A Hellbergs och
Husturs a Handl Joll Spaaks d a3 Oct
Upsala R R All Bag .-Alderm J P Lund»
den ro October
Hcllsiugborgs R R Is K Beens den 5 Oct
Jönköpings R R Spegelfabr Joh Falkengrens
den 19 Sept
Tunge Stängenäs Sörbygdens ock Sotenäs II
R r Bonden Fugel brecht Carlssons i Brasta och
2 Bon ,len C Börjesons a Rttgd a Ting e 6 män
från den a3 Mars
TESTAMENTS-BEVAKNINGAR
Jusfiti .T-Coll d 7 .a Juni i83o 1 Brännmästa
ren Abr N or dahls Enkas Chr Söderdahls till sin
ton Muraren Ad Fredr Nordahl a Hustru Ma
ria Ericssons till sin man Olof Stollt 3 A /1
Jungfru Marg KimelTs till Tracteursenkaa Chr
Hel Molin
Maria Enhoms till sin man f Skogvaktar G
Pii Kullblad Klander inom är frän den a Juni
LAGFART
Konga H k 5-64
.dels Mtl Tingsmåla Klander
Ting inom 6 män fr tredje anonsen
KALLAS
A G Söderström frän Ulricehamn att inom 6
veckor frän tredje annonsen svara i Wenersborgs
Cancelli å fordringsanspråk af Joh Andersson
Andr Larsson och Lars Andersson
HANDELS - BOLAG
W Barkow ingått i Bolaget Ungew itter C :o
Göteborg
Hagrelius Comp i Mariefred (O H och E
G Nyström
BOUPPTECKNINGAR
Efter Exc Gr Fleming före Juli
Efter Bergsrådet B Fr Rothoff föro Juli anm
hon Geschw Em Roth i Eskilstuna
Elter Coopv Capt M Nilsson Möller ofördröj
ligen
Efter f d Bruksförv Nils Asp anm hos Kr .»
Fog .len J Wennerbom —- Sköfde
Ett«r Blecksl C .1 Engstedt anm hos Klädes»
kramh L P I Urmark före 16 Juli
ANM A NAS
Gäldenarer i Brattström ska Concursmassan erin
ras alt liqvidera sina skulder genom insättning i
Banken för Öfver-Ståthållare-Embetets Cancellies
rakning så vidt de vilja undgå lagsökning
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
F Coritroll C C Limnclls d 4 Juni kl 5 c
in i BörscafTerummen
Bryggaren H G Norrmans den 4 Juni kl ti f
m hos II H Aspegren i Peter Myndes Backe
Majoren P J Rudbecks d 8 Juni kl 5 e m i
N :o 6 (sv Hästen Rcg gatan nedra bottnen
F d Fanj J M Shawes den 11 Junii hos Em
Adler N :o G qv Putten Styckgj .gränden
Handl J Bolandcrs Hand .betj L Bolandcrs och
M Söderströms erinras att Massornas osäkra for
dringar försäljas Måndagen den i3 Juni kl 12
Bcrgs-Rådm C G Östbergs d ax Juni på Awe
sta Directions-kontor
Prosten C R Carlings d a Juli kl 3 e» m i
Selångers prestgård
KrigsCommiss C G Almqrist *» senare C011
curs 's d 6 Juli kl 5 c m a tr upp i Huset N !o
10 Qt Blåman vid Bryggargrändcn
SPEKTAKLER
På Kongl Theatern i morgon d 3 Juli till för
mån för Herr Lindman Victor eller Skogsbär
net hvarefter gifves Tillfället gör Tjufven
Inrikes
ITans Maj :t Konungens krafter börja allt
mer återkomma
CHOLERA MORBUS
Det vigtigaste ämne som i detta ögon
blick tilldrager sig allmänna uppmärksam
heten är cholera morbus som står på an
dra sidan Östersjön och hotar alt äfven
svänga sin härjande glaf öfver vår halfö
och den vigtigaste fråga med afseende på
möjligheten att utestänga samma rysliga
sjukdom är att få afgjordt huruvida den
smittar genom vidröring af och vistandet nära
intill en sjuk person samt effecter från smit
tade orter eller om smittan äfven medde
lar sig med vinden eller genom luftens all
männa disposition Denna fråga på hvars
lösning helt och hållet beror huruvida
sundhets-cordoner qvarantäns-anstalter m
(1 dylika åtgärder kunna någonting uträtta
emot sjukdomens framfart har varit före
mål för de mejt olikartade reflexioner och
omdömen och på många ställen urartat
till en opinions- och partisak mellan Lä
karne innan man ännu af observatio
ner på de riktningar sjukdomen tagit
under sina dödande besök omkring en stor
del af de gamla verldsdelarna hunnit draga
några slutsatser för stridsfrågans afgörande
På grund af den erfarenhet att cholera»
hade flere symptomet- gemensamma med
ndra epidemier hvilka pläga uppkom
ma och fortplantas under serskilda för
hållanden i luftens beskaffenhet har mången
en tid äfven ansett denna smitta helt och
hållet bero af atmosferen Detta förhållan
de liar ock så vida bekräftat sig att smit
tan stundom fortplantar sig och härjar star
kare om sommaren än om vintern att för
ödelserna äro ojemförligt större uti vissa heta
klimater o s v Deremot hafva de nyast
och noggrannaste undersökningar och ob
servationer med mycken trovärdighet gifvil
det resultat att ömtålighet för smitta väl
kan härröra af klimatet men att deremot
sjelfva epidemien icke med /öres af luften
utan meddelar sig omedelbart genom grann
skap eller vidrörande af smittadt föremål
En person hvilken dels ifrån Tyskland
dels ifrån Ryssland införskaffat ett antal af
de mest ansedda Läkares arbeten om cho
lera morbus från hvilka han utarbetat en
utförlig afhandling om denna sjukdom hvil
ken inom några fa dagar utkommer i bok
handeln har på förhand benäget meddelat
oss ur dessa arbeten åtskilliga intressanta
uppgifter hvilka alla bestyrka den satsen
vi ofvan före antydt
Se här några af de hufvudsakliga erfar
renhets-rön med hvilka de ofvannämnda
Läkare bestridt hypothesen att sjukdomen
meddelade sig genom luften eller vinden
"Det har under sjukdomens härjande i
Indien constaterat sig att smittan oftast
fortgått smala
linier utåt Ganges och
Dschumna samt utefter hafskuster och vä
gar samt först sednare från någon vis»
punkt af en sådan smal sträcka utvidgat
sig öfver en större landvidd Den har fle
re gånger förflyttat sig på långa afstånd
tvertemot vinden t ex då den ifrån Ben
galen passerade till Decan emot en sydost
lig passad-vind som varade flera månader
äfvenså har den till lands gått emot de
starkaste stormar lika hastigt som åt da
håll dit luftdraget gick — Huru skulle väl
detta -vara möjligt om icke resande perso
ner fört den med sig
I Ryssland har sjukdomen uppkommit for *t
på de ställen som voro hufvudorter och n»
derlagsplatser för landhandeln från Khiva
och Buchariet der choleran då rasade
Deremot uteblef smittan alldeles i Egyp
ten under det den gjorde de rysligaste för
ödelser i Syrien och Arabien — Och hvar
af härledda sig detta förhållande om icka
deraf att vice Konungen i förstnämnde land
genast af bröt all kommunikation med da
mittade länderna
Ett erfareahetsrön »om står i »aminan-

Sida 2

Lång med de föregående är att clioleran
icke smittar på liing re afstånd Piipiiroiv
och Rang ha observerat att inga ställen »ii
ra invid der smittan utbrutit fatt s j 11 k tio
men om ingen cholerasjiik eller chölera
smittad di ikorn men deremot utan undan
tag på alla de ställen der någon sådan tog
sin tillflykt och isynnerhet der någon dog
Sist bortfaller också den aristokratiska
trösten att endast futtigt folk (hvilka
så mången afiser likgiltigt antingen de lef
va eller dö angripas af denna sjukdom
Man ser i berättelsen här oeli der liksom
tillfälligtvis omnämnas personer Som för
modligen icke kunde till lefnadssättet räk
nas bland fattigt folk deribland t ex En
gelske Ostindiike guvernören i Madras (de
liögre Indiske enibetsmännens lefnadssätt tor
de med skäl kunna jern föras med de Euro
peiske Konungarnes — Persiske prinsens
damer och moder i staden Schirasj civil—
guvernören i Astrachan och lians son
Engelske residenten i Scbiras en general i
Orenburg om hvilken blott namnes att
hans lik smittade 6 personer o s v men
att flere fattige dö måste medgifvas lika
såväl som alt deras antal i allo är större
Att 4° å 5o pei söner af stånd omkommit i
Moskwa bevisar likväl ganska mycket ty
100 ,000 nienniskor störtade ur staden innan
Kejsaren förbjöd detta sätt att sprida smit
tan och man kan väl föreställa sig att
de bemedlade skulle till största delen vara
inberäknade i detta antal
I afseende på sundhets-koi dongernes verk
samhet kan anföras att den omkring Pe
tersburg fullt uppfyllt sin bestämmelse
under loppet af mer an 8 månader huru
vida det sker lika säkert härefter blir
framtidens sak att afgöra sedan de täta
mililärkornmunikationerne mellan luifvnd
»taden och armeén lätt kunna lemna smit
tan tillträde
Vi nämnde nyss att i Egypten säkerhets
måtten gjorde sin fulla verkan Likaså be
friades Goda Hopps Udden genom kraftiga
mesyrer fastän Is le de France led rysliga
förödelser af farsoten En märklig omstän
dighet upplyser att hufvudorten på ö»
Bourbon bfef smittad men derigenom att
de smittade husen omgåfvos med vakt
förekoms sjukdomens utspridande General
Stichtelens kordoner afhöllo på samma sätt
smittan då den för andra gången sökte in
tränga i Gouvernementet Orenburg
•jr Förestående uppgifter jemte en mängd
andra af stort intresse i afseende på detta
ämne gifva således flere constanta och högst
vigtiga bevis på alt sjukdomens passnge kan
afskäras om man icke kommer efter med
försigtighetsmåtten
Att kordongen kring Moskwa intet ut
rättade bör icke förefalla underligt då
inan af dervarande Guvernörens medgifvan
de erfar att smittan redan fanns inom
staden då kordongen uppställdes Likaså
uppdrogos fornt kordonger då smittan 1829
för andra gången utbröt i Astrachan me 'n
innan de hunnit fullt formeras hade tusen
dctals förskrämd» flygtingar åt alla håll
fört med sig fröet till smittan
LITTERAT li II
(Slut från N :o ra3
Den utmärkande egenskapen hos Hr Dahl
grens arbeten att vara roliga äger denna
andra delen i hög giad Och ännu mer än
den första Någonting tillhör denna
qvalilication finnes nästan på hvar sida och
kan således icke allt uppräknas men vi tro
oss åtminstone kunna lemna Läsaren i lands
orten ett tillfälle till munterhet äfvensom
vi hoppas en anledning till afsättning åt ar
betet genom ett par utdrag derur
Följande beskrifning om Kungens ankomst
till Lärosätet der Naluim vistades i skolan
torde något b var igenkänna såsom en afbild
af hvad lian sjelf tilläfventyrs sett i en små
stad
"Två efterlängtade ting i verlden ha
de Nahum ännu icke sett en kung och en
biskop Den sednare hade som det sades
under hela hösten och vintern vistats i huf
vudsladen för alt biträda vid utarbetandet
af en ny kyrkohandbok den förre var min
dre hopp om att någonsin få .skåda Fram
på våren gingo dock båda önskningarne i
verkställighet Likt en löpeld
utbredde sig
ryktet att monarken snart vore att förvän
ta till staden Nahum hade visserligen ur
salig domprosten YVählins sven ?ka historia
hem ta t ett »lags nödtorftigt begrepp om
hvad man förstöd nied en konung i :o un
der hedniska 2 :0 under kristna tiden Den
förre for kring alla haf härjade brände
och gjorde byte tills lians sjelf antingen
blef dränkt hängd ihjelslagen uller inne
bränd Den sednare kunde tappert slå bå
de Danskar och Ilvssar älskades af de läg
re hatades af de höyre och måste ej sällan
umgälla sina välgörande åtgärder med att
bli lönnmördad eller förgifven Den förre
stärkte sin lekamen med flaggande mjöd
den sednare med kirsedrank och Rostocker
mommaj Alla voro de till det mesta dug
tig karlar tappre i krig trofaste i löften
stränge mot den uppstudsige milde och lör
låtande mot den ångrande prutade icke
med sitt eget lif och kunde väl slå sin man
för örat zå att han tumlade ;— Visserligen
hade lian sett ett porträt af en konung
nemligen den ofvannämdes på locket af clt
tennstop men det tar blott i tenn Emel
lertid blef lian snart tillfredsställd
På en t horsdags eftermiddag inryckte nå
gra kompagnier soldater till vaktgöring
Morgonen derpå viftade en svajande plym
i vinden Det vare» kurir Man skyndar
sig i galopp att följa honom Vid sidan han
sitter af man framstiger till honom och
frågar "när anländer konungen klockan
tre blef svaret Allmän uppståndelse Uilg
domeii får skollof samt tillsägelse att kläda
sig snyggt iakttaga tystnad och ordning
undvika trängsel hålla hatten i hand nar
kungens vagn kom i ögnasigte icke påsät
ta honom förrän majestätet an länd t inom
slottsh valfven Ett tusende rakknif var äro
i rörelse för att uppsnygga hakorna så väl
på borgmästare oeh råd som konsistorium
och läidrepei-sonalen fönster tvättas gator
na rensopas alla hundar tillsägas att hålla
sig instängda Landshöfdingen löper med
sitt svärdsordens - kommendörsband mellan
länsmän skjutsbönder och gnäggande häs
tar Kanoner uppställas En halt konsta
pel står med ankaret i munn och brinnan
de lunta i hand skatorna skratta lärkor
na sjunga solen glimmar blank och trind
Klockan ett är Nahum redan ett godt stycke
'utom tullen för att på förhand få njuta nf
jd«tsällsynta skådespelet Ett dam uppstigar
Nu är säkert kungen i antågande Nej det var
ej han blott en mängd köksvagnav Åter
ett buller SMfvcrsmidda livréer glänsa Hör
hur piskorna smälla Dej dånar i marken
N11 är han säkert här Dock nej det var
icke lian endast kammarherrar Klockan
slår tu hon slår tre och klämtar fyra
anda ingen konung Nahuin uppklättrar i
en pil
Ändteligen är den efterlängtade stunden
inne De många spännen för vagnen dra
gonerne vid sidan och framför allt förri
da ren tillkännagifva att lian är i annalkan
de Som en blixt kastar sig Nalium från
toppen af trädet ned till jorden ined k as
cheten under armen skyndar han barhuf
vad och andtruten att i förväg hinna till
tullen Ofta ser han sig om allt närmare
nalkas vagnsdånet och dammet Nu har lian
upnått sitt mål Men hvilken förfärlig träng
sel Här får han ingenting hvarken se elior
höra Lyckligtvis erbjuder honom ett plank
sitt biträde Han uppklättrar derpå med
kascheten till sadel under si§ Nu är ko
nungen vid tullen Hjessorna blottas To
baksbussarna tagas ur munn manskapet
skyll rar biskopen framdrager sitt tal En
tystnad djup som grafven Alla på tu Ö
g0 :1 en på en punkt Nu nedfäller kungen
sitt vagnsfönster mati kan ganska väl se
honom En medelålders sm» herre med
hårpiska och en svart starkt tilldragen
halsduk kring halsen Många stjernor och
band Minen alfvarsam och nästan butter
Helt kort och sakta besvarar han talet Alla
lägga till örat och lyssna Zefirerna leka i
pudret på Nah 11 ms magister och lyfta sak
ta en och annan lock Klatsch 1111 smäller
det den förgylda kongliga vagnen är åter
i gång alla buga sig ett e .ystert alfvar har
lagt sig på åskåda mes anleten och 1111 rul
lar vagnen in genom slottshvalfvet dit
mängden af nyfikna strömmar efter
»Beskrifningen om Frimureriet och anek
doten med bonden och hundturken pag 79
påkallar äfven ovilkorlig löjet
Målningen af Excellencen
Husgafvel nr
ock ganska träffande ehuru kort
"Med
icke mindre outtröttlighet arbetade framför
sin mahogny-belagda skrifpulpet Hans Kx
cellence grefve Husgafvel Han var 1111 som
ifrigast sysselsatt med ihopalappandet af en
stadga för ett af honom i hufvudstarien
nyligen funderat sällskap under namn af
sallskapet for utrotande af stöld och tjuf
veri Bland ledamöterna hade vid det sist
förflutna sammanträdet en slags söndring upp
stått Någre ville taga saken absolut oeh
att- en hvar ovilkorligt och för alltid skulle
afsäga sig icke blott att stjäla ulan äfven
att snatta Emot ett sådant stadgande re
serverade sig andre och yrkade på vissa
undantag JJIand föremål li vi I La förnämli
gast sysselsatte excellensens eftersinnande var
utom det angifna äfven det förslaget alt
eho som i trettio år bevisligen afhållit sig
från stöld skulle erhålla belöning vidare
att alla tjufvar skulle inskrifvas i den så
kallade Svarta Boken hjelpte ej detta
skulle de till skräck för sig sjelf oeh v»r
nagel for andra stentryckas och portraiter
ne uppklistras å fängelsemurarna vidare att
en större tillgång på dyrkfria läs borde be
redas tjenliga skrifter såsom Cartouchest
Guntlaclis och Silfver-Jans lefverne »cli for»
skräckliga ändalyckt författas och för billigt
pris hållas allmänheten tillhanda samt slut
ligen oundgänglige embetsmän såsom ordr
förande vice ordförande öfver- qcJj under
irife

Sida 3

salu ens g is—
kamrerare skattmästare secreterare oeli ar
kivarie tillsättas oeli det med sä pass stora
löner »It de ej inlockades i frestelse all
stjäla
Besöket hos Jystitiue-Ombudsmannen re
kommendera vi serdeles
Uti den unge Grefve Julius Liljencon
mljenstolpes bref till sill Far från Upsala
förekomma vissa välkända reminiscenser al
lefnaden vid delta lärosäte äfvensom Förf
i öfrigt liar efter sin vana låtit
sel träffa på åtskilliga kanter
"1 :0 På pappas förfrågan om några of
fentliga föreläsningar hållas öfver var väl
signade konstitution så svaras blott öfver
konstitutioner i allmänhet af anatomie pro
fessorn som har en lång krokig knif och
lika lång näsa hvilken under dissckeVingcn
förlorat allt väderkorn
2 :0 Hur det kan hänga tillhopa med den
så kallade lii-toriskhcten — I brist på sä k
ra underrättelser har jag frågat mig för
En del påstå att alltsammans är ett non
sens andra att den linnés men inträder ej
förr än man erhållit någon ordinarie befatt
ning eller vid de tillfallen då inan
ansökan
i :o På frågan
huru cn Phosphorist ser
ut får jag ge det svar att den rasen nu
mera skall vara nästan utdöd och alt de
som återstå endast äro bal arder I stället
säljes nu i kram bodarne ett slags eldtyg
som kallis phösphorister
4 :o Flur det bedrifves med karm ralen
eller kamerillutl jag kunde tj lätt läsa
hvil ketdeVa pappa menade så lår jag med
del« rörande den förra att den lärer gå
på styl tor 0111 den sednare liar jag oak
tadt efterfrågan ej kunnat inhemta något
visst
5 :o Torgpriserna matanstalterna m m
som höra till den ekonomiska professionen
De förstoämde variera Om de sednare kan
jag lemna åtskillig upplysningar På da
gens matsedlar stå uejonögbh alltid främst
jemväl om qvällarne då man laser nejon
ö ^on och ölost Jag har sett
ligger
en student
som aldrig a t
ett oga
att vinna
blott ett- Dc sa
&fo nppö-ita oeb
så alt man blir
ann
från Slottskällan
g a t
ett oga
ann
Jag har sett
oga
sa
oeb
lir
en student
annat än dylika kanske för
till emedan han hade
kallade Upsala-limporna
kryddade med pottaska
riktigt inlutad Vattnet
är förträffligt ölet t >e-
lan
rummet och man äter i allmänhet väl nog
6 :0 Hvilka Predikanter m in — Till
»var lemnas att här brukar man aldrig gå
i kyrkan undantagande seniinarisler som
stå på gången och annotera eller gå dit af
artighet mot predikanten men sitta i stället
och sofvn eller lornjettera fruntimmer
7 :0 Nyheter Ja den sotn sådant visste
Här synes mig den e
n» dagen alldeles lik
den andra Att berätta hur den och den
professorn borttappat sin filosofi mellan tor
get och kuragebacken och för dess åter
finnande utlofvat 20 Il :dr tpen kan under
tiden ej hålla några föreläsningar vidare
huru man från lyktpålarne lyst efter en
oäkta rosensten som förkommit eller hur
»Agra råa och slyngelaktig studenter Ingått
f landshöfdingens kök och som det förtäl
je .s derstädes uppätit en kalfstek och kni
pit en lijerpstek bestämd för lians Nådet
ogen munn huru det på kon ven terna t v i—
Mas och grälas om konstitutioner och in
bördas rättigheter och pligter utan att nå
gondcra parten rutt yet hvad han vill
W tx Hit f
huru somliga sätta sig i skuld och erhålla
portförbud andre strö prustrot i danssalar
ne och ådraga sig hela det täcka könets
outsläckliga hat huru man gör bulle af
litet hur den ene tager sig ett laudatur
en annaiT släpar sig fram till Helikon med
ett admittitur allt detta äro saker så obe
tydliga eller fremmande att de ej kunna
intressera pappa Likväl vill jag berätta
11 och annat
För en tid sedan skall pappa tro var
här en allmän uppståndelse värre än om
elden suttit i alla fyra hörnen af staden
Det omtalades som säkert att någon af de
kungliga personerna skulle aflägga ett besök
vid lärosätet Genast uppkom ett förfärligt
löpande Säkert alnötte nordan vinden hvil
ken häftigt stormade dessa dagar mer än
i-lt lialfpund hår på vissa beslälisamma huf
vuden Somlige förkylde sig andre refvo
sönder sina kapprockar mot spikar knutar
ledstänger och tullbommar någre halkade
i brådskan utför de slinliga stentrapporna
och hröto af sig refbenen och en och an
nan höll i distraktion på att stupa i Fyris
ån Man talade om lusteldar på höjderna
kring staden om äreportar inskriptioner
i 11 umi nationer processioner orationer och
disputationer om införskrifning för tillfäl
let af unga bondflickor och tiggare från
närgränsande socknar för att fylla härva
rande korrektions- och invalid-inrättning
hvilken deraf skall lida brist äfven som
borstar fogelburar garnhärrfvor m in från
handelsbodarne för arbetsinrättningens from
ma om splitter ny musik och en enkom
sång hvilken for tillfället och under myc
ken födslovånda skulle sc ljuset Jag lem
na r detta prat i sitt värde Kom allt om
kring så var hela historien en dikt och
den som anlände var en kurir till lands
höfdingen rörande spanmåls-undsätlning för
länet
Sluteligen få vi nämna att Läsaren här
utom de gamla bekantskaperna Grefve Lil
jeneonvaljenstolpe som är sig fullkomligen
lik i sin constitutionclt vresiga höghet samt
Titeln Bosa lider äfven träffar på cn mängd
nya brokiga figurer bland hvilka till och
med sjelfva Lasse-Maja fått en roll samt
att man af det förut nämnda slutet på den
na andra del som innefattar en bland de
mest rörande målningar på en stilla melan
kolisk förvirring härledd af kärleken och
en stilla resignaton får erfara det Förf när
han lätt vill tygla sin Pegasus från dess
fantastiska luftsprång äfven äger rätt till
dett vitsord för sin förtjenst som skänkes
uti en hemlig suck och en tår i ögat hos
mer än en ung Läsarinna
vid Lubnrtow der Ryssarne likväl medgif
va det de rönt ett starkt motstånd och utt
det lyckats Polackarne att genom sin öf
verlägsenhet uppehålla Ryssarne
Från Riga omtalas de störa anstalter sona
vidtaga till qväfvinde af upproret i Li 11—
hanen Man finner deraf att detta långt
ifrån att vara nära sitt slut måhända tor
de nu uppnått en höjd hvartill det förut
icke hunnit
De öfrige i dag anlände utrikes poster in
nehålla föga af vigt Underrättelserne från
Frankrike och F .ngland gå till och med d
21 Maj och de Polska till d 18
Fkankrikk
Tidningarne äro uppfyllde af detaiNer öf
ver Konungens resa och de mönstringar
Hans Maj :t i alla något större städer håller
med Nationalgardena hvilka öfverallt tyc
kas vara fullständigt samlade Tillståndet i
Vendee är icke utan sin betänklighet och
Hans Maj :t liar på Herr Casimir Perieri
framställning utnämnt en serskild Mil i ta ir
befälhafvare (General Bonnet i dessa trak
ter Denne barock genast a frest till Xante»
Enligt Journal des Debatt skulle under
rättelser redan vara anlände att en Fransk
Fregatt af 60 kanoner inlupit i Tajo och
att en annan lika stor hvarje ögonblick vän
tades .Så snart hela escadrcn hunnit fram
komma skulle de af ministcrcn anbefallde
propositioner göras Don Miguel och 24 tim
mars betänketid lemnas honom till deras an
tagande Vägrade lian detta egde flottillcii
att utan dröjsmål göra sin skyldighet
Den skadeersättning Nord-Amerikanska Fri
staterna utkräft af Don Miguel stiger till
!i00 ,000 Dollars Engelsmännens till 5 mil
lioner samma mynt Härtill kominer nu de»
Franska Man frågar hvarifrån Usui patorn
väl skall taga allt detta af munkarne
Den 26 lärer Konungen som öfverallt på
sin resa blifvit mottagen med högljudt ju
bel åter vara tillbaka i S :t Cloud och
dagen förut skall som man tror förord
ningen om Kamarens upplösnitg promuI
geras
National anför cn skrifvelse från Brusset
enligt hvilken Prins Leopold skall förkla
rat sig beredd att mottaga Belgiska kronan
Likväl vore ännu flera punkter os fg jorde
de fyra makterna fordrade nemligen att
Maestricht skulle blifva en förbundsfästning
och besättas af en till hälften Belgisk till
hälften Tysk garnison härtill ville dock
Frankrike ingalunda gifva sitt samtycke
Att Stats-Flandern skulle förblifva BelgUkt
och likaså Luxemburg mot cn skadc-er
sättning i penningar till Konungen af Hof
land hade Frankrike och England förenat
sig om men de öfrige makterne bi t tils icke
velat lyssna till
Den 13 14 och i5 Maj cgde oroligheter
rum i Lyon Någre NationalgardisUr såra
des likväl lärer nu allt vara stilla och den
nye prefecten Herr Dumolart har aflåtit eu
ganska energisk proclainatipn
England
Den April visade Engelska escadtr»
sig vid Tajo Följande dagen framställdes fifc
Usurpatorn de vilkor han egde att uppfylta
för att undgå Englands hämnd Dessa voro
såsom mail vet hufvudsakligen afsättning
utaf flere embetsmän som an vändt sin auto
ritet till Engelska undersåtares misshandling
skadeersättning åt delidaudeoch införandet i
Den Ryska post som i går anlände med
förde underrättelser till den »4 Maj Från
armeen innehöll den Sabalkanskyska rap
porter till den i /s :de Ilyske Öfverbefäl
hafråren säger Sig hafva erbjudit Polackar
ne batalj vid flere tillfällen tillägger att de
från den ena positionen efter den andra
flytt för Ryssarne och att omkring 100 fån
gar fallit i dessas händer Likväl har Hans
Exellence funnit för godt att genast draga
sig tillbaka och intaga sin förra position
vid Succhn Likaledes omförcuäles General
KreuUs förmenta seger öfver Chrzuukovvji

Sida 4

oflicicla bladet af alla handlingar i afseende
derpå Tio dagars betänketid lemnades ty
rannen eller dessas förlopp egde Engelska
/lottan ordre alt j-iga och uphringa alla un
der Portugisisk flugg seglande fartyg Innan
terminen var tilländalupen samtyckte Don
lliguel till allt ehuru han undertiden lå
tit ytterligare belästa och med groft artil
leri förse st rand fästena Detta är väl en
triumph för Englands interesse men för
mensklighetcns är ingenting vunnet fa se
livad man i sådant afseende kan hafva att
förvänta af Amerikanska och Franska es
Lndrarnc som icke kunna vara långt bor
ta från Ta jo i närvarande ögonblick (se of
van art Frankrike
POLEW
Preussiska Statstidningen meddelar föl
jande
Den 18 intogo Polska troppar under Gen
Dembinski Ostrolcrikay förposterne räcka till
Miastkow Hela Gen Säckens corps föl sva
rade denna stad men kunde det ej oaktadt
e»i fördelaktig position Då Ryska troppar
na på återtåget hade mycket skadat bryg
gan öfver Narew och det behöfdes tid lör
att laga den så störtade sig en bataljon af
4 :de infanteri-regementet i floden summo
öfver och fortsatte striden på andra sidan
Striden begynte kl i i om morgonen och
elden från artilleriet serverades oafbrutet 5
timmar Tiraljörerne af 4 regementet skö
to till kl i e i» från höjderna på stran
den af Warew Mot kl 3 e m lemnade
Generalerne Säcken och Nieseloff i spetsen
för sina troppar staden Ost rolf nka och in
vånaine helsade vår Generalissimus
Åt Siedlce-trakten innehar armeen ännu
(amma positioner I Os t ro len ka hafva någ
ra magasiner en kassa af nära i5 ,ooo gul
den (lere fartyg med proviant och 4
5oo fångar äfvensom 3 ,ooo tunnor salt och
den rika tross som tillhörde kommendanten
vid Ryska gardet Byström fallit i våra
bänder Af de i Ostrolenka befintliga Pol
»ita tropparna skall en del ha fattat posto
vid Lomza och ett rykte har utbredt sig
att äfven Lomza är intaget af Polack arn»
Ryska Garderna totalt slagna 3 ,ooo Ryssar
tillfångatagna och alla vapendepoter cröf
rade Detta bekräftas äfven i enskilda bref
med posten
Gen Rosen har rykt in i andra linien af
Ryska hufvudarméen för att bilda en be
täckning i ryggen på Diebitschs corps mel
lan Brzesc Luboml och Werdimierz Han
»anövrerar der med små afdelningar och
liar den position att hans och Riidigers
troppar communicera med hvarandra —
Från Zamore skrifves att Gen Chrzanow
•Vi hindrat Gen Riidiger att passera öfver
Bug
"Hela Ryska armeen heter det i
statstidningen
"är i rörelse
För några
dagar sedan (utan datum var Gr Diebitschs
hufvudqvarter i Zukow nära Siedlce Stor
fursten Michael skall befinna sig i Bialystok
Polska kamrarne ha beslutit att ännu ett
Regemente skall upprättas i hvart "Wojwod
skap 1 öfrigt hafva öfverläggningar ägt
rum om de gamla px-ovinseinas införlii
vandc
F .n ny uppresning säges ha utbrustit så
väl i Wolhynien som i Podolien vid Ka
miniec samt postgången vid Odessa deri
genom blifvit hämmad I spetsen stå tvän
ne rika godsegare Stezki och Cluzar
Dwernicki skall befinna sig i Stry i Gal-
i
lieien
PROSPECTUS
TILL
BIBLIOTHER
GREKISKE OCH ROMERSKE PROSAIKER
1 SVENSKA ÖFVERSÄTTNINGAR
Den klassiska Litteraturens värde är sa enhäl
ligt erkänd t att man knappt behöfver erinra oiu
den redbara nyltan af allt som bidrager till dess
utbredande Det gifves ej något som mera städar
lankan och bildar smaken som mera inplantar
sinne för det passande och skickliga som mera
höjer själen till det ädla och fria i tanke och
handling än de odödlige Grekiske och Romerske
författa mes skrifter vart dyrbaraste arf efter forn
tiden Vi hafva att tacka dem för grundvalarna
till all var bildning och till en stor del äfven
för utvecklingen af den borgerliga frihet hvartill
de framställt de första exemplen Den Klassiska
Litteraturen har räddat Europa ur barbariet och
utgör alltid ett säkert värn mot återfall deruti
Den ädlaste och renaste njutning hämtas af dessa
skrifter som man a l lid läser och åter läser med
samma intresse och hvilka ännu efter årtusenden
icke Öfverträflas i det som utgör deras egentliga
storhet Av fråga om planens fullkomlighet om
tankarnes och uttryckens gedigenhet och kraft
om enkel storhet och en okonstlad skönhet då
äro de Gamle ännu och förblifva alltid de eviga
mönstren
"Söker man sammansättningens konst
och sanning samt formens osminkade skönhet
säger vår berömdaste Skald —
"då måste jag hän
visa ej blot t till Homerus och Sophokles utan
äfven till Plato Herodotus och Xenophon ty
något ypperligare något mera fulländadt i delta
afseende har hittills icke så vidt jag vet visat
sig på jorden
Detta yttrande kan anses som ett uttryck af ka
rak teren hos de gamle Klassiske Auctorcrne i all
mänhet Det är sannt att en stor del af deras
företräde ligger i formen och att denna är sam
mansmält med språken men utom det att sådant
egentligen intränar bos poeterna måste likväl
alltid tankarne meningarne och bildernas skönhet
kunna öfverflyttas på andra språk Berömda ut
ländska öfversättningar af de gamla Klassikerna
hafva ådagalagt detta Tyskland har redan hela
den gamla Litteraturen öfverflyttad på sitt språk
och till största delen äfven Frankrike och Eng
land I dessa länder känner hvarje man af vår
dad uppfostran Platos Livii och Herodots mäster
verk äfven om valet af lefnadsyrke icke förän
ledt honom till studium af de gamla språken Det
inflytande som detta medfört på deri allmänna
bildningen i dessa länder lär efter de åsigter
som bär blifvil yttrade lika sä litet sättas i fråga
som att exemplen deraf äfven i vårt land förtjena
efterföljd
Undertecknad bar derföre vågat hoppas att
hvarje vän af en allmännare sann upplysning skall
anse såsom en redbar vinst for vår egen litteratur
det företag som härmed infor allmänheten anmä
les nemligen utgifvandet af utvalda Öfversätt
ningar på Svenska språket af dc Grekiske och
Romerske Prosaiske Auctorerne
Värdet af ett sä beskaflädt foretag beror natur
ligtvis på öfversättningarnes godhet I detta afse
ende hafva personer af utmärkt och godkänd för
tjenst benäget lofvat medverka till sakens fram
gång Serskildt torde få nämnas Herrar Profes
sorerne Kolmodin och Höijer vid Upsala samt
Brunius vid Lunds Universitet såsom dc bos
hvilka Förläggaren förnämligast står i förbindelse
för möjligheten af företagets tillvägabringande och
det förtroende hvarmed det af Allmänheten kan
omfattas
Att genom det billigaste pris sätta Läsare af
alla klasser i tillfälle att utan stor uppoffring kun
na äga dessa öfversättningar och att indela verket
så att hvarje afdelning bestående af visst antal
volymer eller häften kan utgöra ett helt för sig
äfvensom att genom ett vårdad t tryck och godt
papper samt tjenliga fasta omslag söka jemväl i
yttre hänseende göra arbetet till en eftersökt arti
kel för hvarje vald boksamling äro förenade for
dringar hvilka utan tvifvel måste uppfyllas em
hufvudändamålct den klassiska litteraturens all
männare spridande skälig vinnas Att med iakt¬
tagande af nu uppräknade vilkor någon ersättning
eller behållning för kostnaden också först genom
en betydligare afsättning kan vinnas är naturligt»
Det är af dessa anledningar och att erhålla
någon erfarenhet om be hofvet af upplagans stor
lek som arbetet auniälcs till pr <enumeration och
subscription Vilkoren äro följande
På det hvarken köparen eller förläggaren må
ingå en alltför långvarig förbindelse kommer ver
ket som förut är nämndt att utgifva i a fdel
ningar Hvar och en sådan afdelning kominer att
innefatta 10 till i '2 volymer hvarje volym 3 till
4 bälten och hvarje häfte omkring too tryckta si
dor Arbetet ut gifves med nya stilar i lika for
mat med de vanliga Tyska sä kallade Wohlfeile
ausgaben af dylika öfversättningar och hvarje sida
kommer att rymma ungefär lika mycket som en
vanlig oktavsida med sådant tryck som t ex den
vanligaste editionen af lagboken
'För att likväl
kunna i priset concurrcra med de Tyska upplagor
na hvilka de sednare ärm börjat spridas äfven
hos oss i synnerhet vid Universitclerna bl ifver
priset for Prenumeranter endast hälften af det i
bokhandeln vanliga eller Två skillingar Banko
för sidor räknadt samt för hvarje häftes bro»
chcring tillika med ett kulört orncradt omslag ;jf
fast och godt papper en skilling
Då med iakttagande af nämnds beräkningsgrund»
hvarje häfte endast kommer att kosta i mån af
sidornas antal ifrån io till högst 16 skillingar
och hela den första afdelningen af tio till tolf
band omkring io Rdr Banko så bar man föreställt
sig att utgiften äfven för den mindre bemedlad»
skall blifva föga kännbar Trcnne häften komma
att ut gifvas i månaden
Prenumeration erlägges med l Rdr Banko hvil
ken afgift godtgöres prenumeranten på de siata
häftena Subsci iptionspriset blifver 25 procent och
boklåd spri set 5o procent högre än p cenumcrations
prisct Exemplaren få uttagas der anteckningen
skett
Listor till Prenumeration och Subscription blif
va att tillgå hos de fleste Bokhandlare och Com»
missionärer i Landsorterne äfvensom ett tillräck
ligt antal exemplar deraf öfver lemnas till Herrar
Consistor i i-Notarier att dc genom deras försorg
kunna blifva att tillgå hos de fleste Kyrkolierdar
i Riket
Hvar och en som insamlar anteckningar för io
exemplar» erhåller det elfte kostnadsfritt hvar
förutan alla de som benäget täckas åtaga nig att
insamla prenumeration och hafva besvär med ut
delningen behagade vid medlens öfversändandc af
räkna i5 prqcents provision derå äfvensom å de
utkommande böckernas pris vid utdelningen
Prenumeranter nes och Subscribenterues namn
komma i den män förteckningarne insändas att
genom tryck meddelas i någon af de allmännare
lästa Tidningarne pä det en hvar må kunna » }«lf
kontrollera de erlagde medlens insändande
I händelse saken skulle omfattas med deltagan
de hos en betydligare del af allmänheten än man
vågat påräkna är Förläggaren sinnad alt ytterli
gare nedsätta priset åt Prrenumeranterne i förhål
lande till den större upplaga som han blir i till
fälle att utgifva Någonting bestämdt kan likväl
härutinnan icke till en början utföstas då ett fler
faldigt större antal exemplar än vanligt i alla 1Å1 1
erfordras blott för att betäcka kostnaden
Förstå afdelningen kommer enligt den ofvan
tilikännagifna planen att utgöras af ia band
hvaribland nämnas såsom redin färdiga att lägga
under pressen Dc förstå Tio böckerna af Livii
Romerska Historia samt Herodots och Thucjrdi
des
Js historiska verk kompletta För de återstå
ende volymerna af den första afdelningen äro att
tillgå öfversättningar af Plutarchi vitce paralU•
la Ciceros hrrf ännu en dekad af Livius samt
Taciti annaler alla till största delen färdiga bland
hvilka valet ännu är oafgjordt och skall lillkän
nagifvas vid arbetets början
Prenumerationen slutar så snart 3 volymer ut
kommit men Subscriptionen fortgår till dess lie»
la första afdelningen är utgiften dä boklådspriset
vidtager
En prospektus utvisande stilarnes storlek jemte
förmålets och papperets utseende kan erhålla i
bokhandeln
Arbetet lägges under pressen i början af Julii
eller förr om förteckningarne å Prenumeranter
dessförinnan hinna inkomma
z hjerta
HOS L J HJERTA