Aftonbladet Fredagen den 3 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-03
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-03
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-03
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-03
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 3 Juni 1831

Sida 1

N :o 125
1831
AFTONBLADET
Fredagen
v
en 3 Jtöil
nriset i Stockholm for helt är ro R :dr hälft dr 5 R :dr 3 mdnader 2 R :dr 32 sk Banko Losa Numror st sk Banko Prenumeration och utdelning
i Lins tr örns bokhandel vid Mynttornet Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd
Lindroths bod vid Norrlandsgatan
oeh Essens bod vid Södermalmstorg Annonser mottagas endast i Linströms bod till i skilling Riksgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagarne
DÖDE I STOCKHOLM
IJof-Sekret Pehr Sköldberg d i Juni |5 år
Pharm Kand S P II Rubens i S :t Petersburg
den i3 Maj 27 år
Bctjent-Enkaii l ^r Ghr Westerberg f Falk d
a3 Maj 51 år
POST-KUNGÖRELSE
Portofrihet beviljad "Uppmaning af Kungsholms
Kyckterhctsförening
och "Förslag till Nykter
hets i oreningar inom Provinsen Södermanland
Egare af de i N :o 116 af Post- och Inrikes Tid
ningarne införda bref anmäla sig hos Öfver-Post
diructeu .is-Embetct för deras utbekommande jemte
▼alutan om sådan deri fanns
UNDERVISNINGSVERKET
Pirectioncn i Sällskapet för Verelundervisnin
gens befrämjande sammanträder den G Juni kl 5
« m i Frim .huset
Emot !ager d 24 Aug 12 nya lärjungar Under
visningen omfattar hvad som bestämmes i 1 Art
a Gap af Skolordningen dock sä att undervis
ningen i klassiska språken beror på de inkom man
des fria val
— Afgift en 20 R :dr B :co årligen för de
förmögnare men utan afgift för fal tiga — Ansök
ningarne in lem nas hos Rector C J L Almqvist
huset N :o 10 qv Blåman Bryggargränden 2 tr
upp Svar crhällcs före den 10 Juli
LEDIGA TJENSTEIt
Ett Assessors-Embcte inom Götha Hof-Rätt sö
kes i Hof-Rätten inom laga tid
Theol .Dogm et Moralis Professionen i Upsala
Reg Sadclni .tjensten vid Gardet till häst sökes
hos Jourhafvande Fahnjunkaren inom d n Juni
En Kakelungsmakare behöfves i Strömstad
LEVERANS
Förmälning af 2 ,700 tunnor oriad Råg Anbud
till den 17 Juni då entreprenad ntbjudes i Stals
contorct
AUCTIONER
X Kronans Alun den i5 Juni kl 12 i Stats-
Contoret
Egendomen gaml N :ris O-5c 73 A nya N :o 2
o 11 qv Kronoberg å Kungsholmen tillhög
Garfvar Johan Westin Johansson d 3o Juni a
Auctions-Kamm
En Egendom i Sigtuna Stad den 2k» Juni
Håkanstorps Säteri 2 mtl Gästgg Håkantorp 1
II Kr Sk med Fr Hem Tomten 1-2 mtl i 13a
rt llärad Skaraborgs Län med växande gröda den
i4 Juni på stället Närm underrätt af Comm R
Santesson Mariestad Arnäs
Landtställe t Choisie vid Örebro d 2 Juli kl 12
Fr Hemman Nto 1 Steninge 1 Mtl ]V :o 1 Kalf
rabol M Tullqvarn med 4 par stenar Skog m
m Adr Kr Fogden P Scliuer Halmstad-Tuc
kinge
Ivr Sk H Uttcrcd 1 mtl i Grumo H Nors
Socken och Lindesnar 19-480 mtl i Kils Härad
och Frykcnds Socken å Carlstads Lands-Canc d
20 Juli kl 11 f m
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Carlsh .nns R R A fl f cl Skeppsclar Anders
Lindahls senast <1 4 J 'ili kl 12
Ystads II R Handl Kiell Hacrcraans den
Juli kl IZ
AYesterås R R Hanilelsm G G Menzelius
s
den 4 Juli kl ia inför R R
Falu R R i Hand G- M Wessings 2 Bolags
Ilandl O Bergströms och Hans firma Bergmans
Co den Juli kl ia i83i
Glitningfe R R All Iiandl C C Arndtz 's d
4 Juli kl ia
Uddevalla H IV Färgaren J G Fernblads d 4
Juli inför R R
Pitea R R All Kopparsl O J Långs d 4
Juli kl 12 inför R R
Fjäre II R All Styrm C G Höögs i Hvarla
Tölö Socken och hans Enka B M Lerbergs 2
Rgd å Ting i Oetob före 7 e m
Wäddö och Häfverö T R All Canalbyggm
C O Serranders lill 2 Rgd å Ting 6 m eft den
14 April i83i
Walla H R Afl Anders Larssons fran Bo
ll m 2 Rgd å Höstetinget
Äse
n
och Wiste II II And Larssons i Lillegår
den Asen 2 Rttgd å Ting c 0 mån fr d 28 Mars
Kinds II .R Carl Mattssons på Ljushult 2 Rttgd
af Ting e 6 mån från den 22 Mars
TESTAMENTS - REV ÅKNING AR
Direct Th Stawfords och dess Frus inb be v
den 5 Mars i83i
Dem C Th Rosensthals till åtskil personer
och ändamål bcv vid Lysings 11 R i ;sta g inom
år fr 3 annonsen klandc
Westerviks R .R 1 den 18 Sept 1820 bevakadt
men den 6 Juni 1823 återkallad t sa vidt det an
gick Styrm J H Lundberg — emellan Hökeri
Handl Joli Lundberg och hans hustru A M .Sig
ge 2 den 21 Febr i83i Joh Lundbergs enkas
Fru A M Sigges till Joll Peter Bromans 4 barn
Tjusts H .R den 2 Oct i83o Jonas Persson oel
hustrus A Nilsdotters i Hult till Jonas Persson
i Hallingebergs Socken
LAGFART
Lyhundra H R den 3o Oct ä i-4 :dels Mtl
Kr Sk i Österlisa Lenna Socken Klander å
Ting c 6 m från tredje annoncen
A Gårdar och Tomter N :ris 3 92 io3 106
107 110 in n3 126 och 129 samt 20 tunni
och g 3-4 kappland åker och äng Klander i Tro
sa inom tre mån efter tredje annoncen
Å Gårdsandelen N :o 2 qv Oxen AV a rfi 11 ro en
i Upsala Klander inom 6 män från tredje an
nonscn (första
INTECKNING
A 1-8 mtl Gränby i Waksala Socken dömes
sannolikt å Ting med Waks H c cn mån fl ån
den 18 Maj
I 8-c :delar af Kr .Sk Rusth N :o 38 Wadst
Wäfversunda Norrg bevakas å Ting c en månad
från tredje annonsen
KALLAS
Skepparen Fr Petersson till Westerviks Kämn
Rätt d I Nov för att förklara sig »fver cn hans
hustru ågången stämning för mannens skuld 112
R 3o sk till Handelsh Regnell lludin
Skepparen M N Möller till Sjötullsrätten i
Stockholm den 27 Oct alt svara på Adv Fiskalens
anmärkning angående icke uppgifnc 11 ,621 skalp
Calle m m
Carl Jacob Nilsson att infinna sig inom ar hos
Pastors-Embetet i Skedewi annars sökes skiljobref
LEDIGT AHF
Tillfallet Commin Schenlings Sämskm Georg
Schenlings och Lov Schenlings (gift jNyst ^ns ef
terl omyndiga barn Anm hos Magistr i Sken
ninge
Tillfallet Coopv Styrm J II Lundberg Anm
hos M Andersson i Westervik
Efter ogifte arbetaren vid Utö Grufvor And
Lindqvist Anm hos Gruf-Fogden Joh Er Ro-
FÖRMYNDERSKAP
Underlieutn Joh Henr af Geijerstam FtTrra»
Häradsh C Sal Hedberg och Grossh Cl G
Ahrberg
Hof-Sekret M Nordenstolpe Förm Revisions
Sekret Georg Nordenstolpe och Handl Johan Bili
sten i Söderköping
Rustm Cl Sundbäck Förin Stats-Commiss G
Öijer
Stud J P Wetterberg Förm Contracts-Pr
Magr M AV etterberg
Joh Theod Warlund vid Brostorp Förm Exp
Kr .Bef .m H J Klewerström Adr Laholm 6c
Brostorp
F d Corporalen G Ad Löhr Förm Smedell
B Hultberg och Rusth Ola Jonsson i Frillestad
Bonden And Andersson i Lilla Lundby Form
Bonden Anders Ersson i Hässelby Enkan Ulrica
Horner Förm Bonden Anders Jansson i Lilla
Lundby
Bönderne P Andersson i AV Lillaverke och
Mortorps Socken Gustaf Nilsson i Östra Räscebo
Peter Petersson i Qvilla Drängarne Sv Månsson
i Gullemåla Jonas Jonsson i Gunnemåla oeh En
kan Maja Olsdotter i Rinkaby
Torparen A Olsson i Ballasjö Förm Nil» Pet
tersson i Gräggemåla
Hans Håkansson i Hinderås Förm Avd Pers
son i Bottnanstorp
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
F Controll C C Limnells d 4 Juni kl 5 e
ui i Börscalferu minen
Bryggaren Jak Ulr Westins den 4 Juni» i f
d Börscafferummen
All f d Krambandi J Stenbergs och Mamsell
Fredrica Willi Stenbergs d 8 Juni kJ 5 e m
på Malmens Källare
Kyrkoh Fr Ségerqvists den 16 Juni kl 4 «
m ä Tidlunds Källare i Upsala
Förre Sergeanten C Fr Dahlheim» på Hytts
Gästgifvareg d 20 Juni kl 10 f m
Torparen Matts Mattsons å Gröndahlsholm i
Östra Ryds S den 25 Juni kl 10 f m vid Ryd1
boholm
Afl Skepparen Holmströms d 28 Juni kl 4 e
i Carlshamn hos Apothekaren Snellman» Enka
All Lieut C G v- Carlssons och Frus hos G
Forssell i Schönborgska Huset den 1 Juli kl 4
eftermiddagen
And Svensson Ekelunds på Åsen den 1 Juli
kl 11 f m
SPEKTAKLER
Pa Kongl Theatern i dar den 3 Juli till för
mån för Herr Lindman Victor eller Skogsbar
net hvarefter gifves Tillfället gör Tjiifven
k Djurgårds-thcatern i morgon Sista Rcsourstn
derefter gifves Sképps-Rapiteri

Sida 2

Mtri kes
PoLKN
Warschduer Statstidnirigen för den i i
Maj innehåller en utförlig beskrifning på
uppresningen i Litthauen hvarur vi med
dela följande uppgifter såsom ett nytt bi
drag till det Ryska sättet att föra krig
Den från Koirno (Kauen utsände Furst
Bartholomceus med iooo man ocli 4 kano
ner intog Rosienna och visade först i den
na strid och sedan vid de utfall lian gjorde
d *t sätt på hvilket förtryckarne föra krig
ined ett folk som uppreser sig Under mord
och plundring gingo livart han vände sig
enskillda boningar och hela byar upp i
rök och lågor och den som ej kunde lly
blef utan afseende på kön och ålder ned-
och gifven till
Samma öde träffade de fån
ö- b .T„ rå slagfältet den Ryska
Soldatesken dref dem i flockar af 10 till
i5 man in i kojorna och värdshusen stäng
de igen och uppbrände alltsammans Ung
domen i Rossienna erfor den smäleken alt
man rakade deras hufvuden och stack in
dem bland rekryterne
Äöll med bajonettspetsen ö
is åt elden
Från Polska gränsen skrifves i Allgemei
ne Zeitung Enligt alla de underrättelser
som eihållas fran Warschau är hela fol
kets nationalitet i den fruktansvärdaste res
ning Man är beredd på .det yttersta och
alla ha beslutat att förr duka under eller
att vandra ut med hustrur och barn och
allt som kan räddas ur det allmänna skepps
brottet än att gifva sig på nåd och onåd
Dan som på detta sätt föraktar döden är
ännu fruktansvärd äfven för de väldigaste
massor af stridskrafter Dwernickis olycka
har nedsänkt alla i djup sorg
lian hade
som mången fruktade låtit blända sig af
sin lysande medgång och aflägsnat sfg för
långt från hufvudarme 'en in i Volhynien
Förmodligen hade han missräknat sig pä de
Volhyniske och Podoliske Adelsmännens
tänkesätt Hans undergång blottar nu Pol
ska hufvudarme
ens högra flank och lättar
Ryska operationerna på den venstra Weich
sclstranden hvarifrån hela tillförseln .ännu
ta ges
Frankrike
Ministrarnes säkerhet i afseende på fre
dens bibehållande beror ingalunda på de
mer eller mindre obestämda försäkringar
inan har erhållit från fremmande hof utan
deremot i fall man eljest skall sätta full
tillit till allmänt accrediterade rykten som
kring vandi a i de diplomatiska salonerne
hafva de fem stora makterne redan för mer
än en månad sedan öfverenskommit härom
Vid detta tillfälle lärer man med sorgfällig
het hafva pröfva t Europas ställning och
öfvertyga t sig att af en enda gnista möjli
gen kunde uppkomma en brand hvars allt
förtärande lågor hvarken segraren eller den
besegrade egde i sin makt att släcka Der
efler påslås hvar och en af de höge con
trahenterne hafva beslutat uppoffra person
liga ofsigter och privatinteressen för att
betrygga sig mot den öfvei hängande gemen
samma faran På detta sätt hade en slags
tractat uppkommit och man hade forpligtat
sig att hålla tillhopa mot hvar och en makt
som ledd af äregiriga afsigter ville skilja
sig från förbundet eller företaga ett krig
Beträffande de för handen varande frågorne
rörande Polen och Belgien så hade inan
öfverenskommit att på vänskaplig fot till
vägabringa deras lösning dock utan krankan
de af nugot blanil conlrahertternts inleres-en
Dessa principer för en blifvande definitiv
tractat hade Ministrarne tagit till protocoll
och afskickat dem till de reipeclive hofven
och det påstås alt från London oinskränkt
bifall till nyss anförde hufvildpunkter
redan skall hafva an län dt Österrike lä
rer icke heller varit det sista- 'att lem
na sitt samtycke Den goda vilja som
detta lands regering ådagalagt skall hafva
ingifvit Franska ministeren ett sådant för
troende att den hoppa till och med in
om 14 dagar hafva erhållit Kejsarens sam
tycke till dess
troppars ställande på freds
fot Sedan detta exempel en gång vore gif
vet af Wienska holvet skulle det genast
följas af Franska styrelsen likväl så att
Frankrike blott hernforlofvade ett hälften
så stort antal troppar som Österrike Detta
förhållande har man ansett rara det rätta
i afseende på Frankrike som är hotad t från
mer än en sida Vi äro visst långt ifrån att
sätta full tro till dessa uppgifter ehuru de
komma från en ganska trovärdig hand men
skulle vi äfven anse dem för fullt a 'uthen
tiska så tro vi dock att det ömsesidig gif
na löftet det må nu vara aldrig så uprik
tigt är en svag garanti mot Souvairänernes
passioner och händelsernas makt
I Faenza inträngde nyligen en betydlig
skara löst folk och röfvare från närbelägna
trakter och under förevändning att med ett
äkta loyalt nit tukta rebellerna mördade
de och plundrade allt som föll i deras hän
der Den olyckliga stadens innevånare an
ropade den Österrikiske Generalen Geppert
om snar hjelp Han lät icke vänta på sig
utan ryckte in i staden med några Österri
kiska troppar Derefter lät han helt höfligt
inbjuda det loyala röfvarepacket att delta
ga med hans corps i några militära evolu
tioner på en öppen plats i staden Smic
krade af denna ära infunno de sig inan
grannt med iakttagande af allt det militä
ra skick hvaraf de voro inägtiga Genera
len började att manövrera med sina egna
troppar och det commenderades på Tyska
Fribytarne åsågo allt detta ganska förnöjda
och väntade blott att turen skulle komma
till dem att få visa sin färdighet Plötsli
gen gjorde Österrikarne några flygelsväng
ningar och omringade de förvånade Italienar
ne Nu var det slut med all förställning
och de antyddes att så rida de ej ville
blifva nedskjutna genast nedlägga vapen Att
utan invändning lyda var deras enda utväg
Hufvudmännen straffades och den öfriga ho
pen hemskickades under bevakning
Engelsk post till den ii Maj ankom
på förmiddagen men medförde intet egent
ligt nytt
Inrikes
H K II Kron-Prinsen höll i går Stats
Råd
si me sjelfve och klargöras Chefen föl
Skeppsgosse Ko mpagnie t Kapitenen och Ridd
Jegersköld bl if ver Befälhaf vare å exercis
fartyget
— De utkommenderade Örlogsfartygen
Fregatten af Chapman Korvelten la ramas
och Briggen Delphin hafva nu utlagdt på
redden och komma besättningarne alt den
51 dennes inmönstra Ryktet berättar det
Fregattens destination blifvit fö ;ändrad och
att den i stället för att afgå till Medel
hafvet torde komma att segla till Brasi
lien
— Allt sedan halfva månaden har vä
derleken fortfarit alt vara varm och gyn
nande för landtmannens arbete Vinterrå
garne stå i allmänhet väl och lemna hopp
om ersättning för den felslagna skörden sist
lidet år Brännvinsbrännings- - förbudets o
felbara verkan har redan försports nemli
gen stegrade priser hvaråt de stora Posscs
sionaterne och innehafvarne af branvinsla
ger ej litet fägna sig Priset är nu i R :dr
12 sk R :gd kannan
OM Hl .STO fl [SKA SKÅDESPEL
I samma mån som spektaklerna i Kongl
Operahuset nalkats sitt slut har man å
nyo börjat erinra sig alt liden snart inträf
far då det af Hr I3of-Canzleien arrangera
de Historiska skådespelet inför Stockholms
Völlofl Städs K .ämn»rs-Rätt skall taga sin
början der den nygiriga allmänheten utan
tvifvel väntar att få betrakta många in
tressanta och betydningsfnlla furemål som
en af de handlande persanerne förmodas
vara i tillfälle att framställa Då emedler
tid de vanliga spektaklene redan i detta
ögonblick tillslutas hafva vederbörande för
att icke göra väntningstiden för lång sörjt
för uppförandet af en liten prolog till sjelf
va hufvud ha ml lingen Vi kunna väl för
att tala i konst-stil före styckets slut hvar
ken bedöma karakterernes hållning intri-
gens ga knutens sammanbindande eller
upplösningen deraf men då saken i alla
fall äger ett icke obetydligt juridiskt in
tresse utbedja vi oss ett par ögonblicks
uppmärksamhet for en enkel berättelse om
första scenens förlopp
Det var redan omkring trenne veckor
sedan som Favoritbladet bland sina lång
trådiga öfversättningar hade insmugit en
berättelse om att Femte delen af de s k
historiska Handlingarna vore aktionerad af
Hr Hof-Canzleren Vi började redan tro att
denna berättelse saknade grund då i Tisdags
tvänne Vaktmästare från Stads Kämners-Rät
ten gjorde ett besök hos Boktryckaren L J
Hjerta och meddelacffe honom en kallelse
att i går Thorsdag infinna sig inför bemiil
te Kämners-Rätt för att afgifva svaro
mål å Hr G Hökerberg uttagna stäm
ning i afseende på ifrågavarande del
af Handlingarna Boktryckaren kunde väl
ej inse nödvändigheten hvarföre han be
höfde kallas i omförmälde ändamål enär
lians Excellence Grefve Adlersparre
redan förut inför Ratten skrifteli gen rr
kånnt sig vara Utgifvare till de Histori
ska Handlingarnaj hvilket erkännande ock
blifvit tvänne gånger antaget aj Ratten
och Hans Excellence på grund deraj kollad
att personligen infinna sig den 6 Julii
men han åtlydde likväl naturligtvis kall»
sen Inför Kaniners-Rätten hade han icke
något ennat att säga än att dä Hans Ex-
Carlskrona d 28 Maj För den årliga
exercisen med flottans skeppsgossar kommer
Skonerten Snappopp att upptacklas af gos-

Sida 3

eliens Grefve Adlersparre redan låtit ingif
va sin generella förklaring det lian vore
ansvarig utgifvare till det historiska verket
ocli detta blifvit äccénteradt för 3 :je och
4 :de delarna sa hade lian icke haft någon
anledning förmoda att det icke skulle gälla
Äfven för 5 :te delen men i händelse Rätten
ej skulle
anse det ,ta tillfyllestgörande an
höll han att mafet kunde utsättas till sam
ma dag da aktionen mot de 3 :je och 4 ;de
delarna skulle förekomma på det II E Ad
lersparre sjelf mätt kunna enligt Tryck
frihetslagens i § B moment liöras
och få
öfvertaga Svaromålet
Sedan Parterne afträdt och Domstolen
inkallades de åter hvarvid Käm-
öfverlagt
ners-I .itle .ns Ordförande Herr Rådmannen
och Lagmannen Lindbergh icke blott till
kännagnf att på fl E Grefve Adlersparre
förut
HM
for denna
de fästas
trvckarens
ing i Ina åtagande af utgifvare-ansvaret
gängen något
Rätten hade
anhållan att
ras i målet och förklarade
afseende icke kun
äfven afslagit LSok
H E måtte få hö
Ut Boktrycka
ren ensam skall sta författare-ansvar Bok
tryckaren begärde då att få gå nied ser
skildta besvär till flofiätten men äfven det
ta beneheium juris som annars gäller i
fråga om flere parters instämmande b le fal
slaget och målet å nyo utsatt till nästa
Thorsdag då Aktor skall afgifva sitt an
märknings-memorial
Vi öfver le in ne åt Läsaren att sjelf göra
sina betraktelser öfver detta Domstolens be
slut från hvilket vi ännu icke känna hu
ruvida någon af Ledamöterne var skiljaktig
Hvad sjelfva de Historiska Handlin
garna beträffar så torde det hafva förun
drat mången Läsare att icke i den litte
rära artikeln af detta blad hafva funnit
någon kritik af dem och vi erkänna att
mer än en uppmaning dertill blifvit oss gif
ven Flere skäl hafva föra ni ed t oss att i
det längsta uppskjuta härmed Sjelfva prin
cip-frågan huruvida nyare eller samtida
Iland 1 11 gars utgifvande af intresse för
häfdernas oväldiga uppfattande ha vi an
gett icke behöfva diskuteras såsom förut
skäligen afgjord Erfarenheten från alla
länder och tidehvarf visar att historien
vunnit i lif rikedom och intresse i samma
mån soin källornas författare genom ett
förtroligare umgänge i Furstarjies hof eller
de handlande personernes kretsar va .it i
tillfälle alt framställa de egenheter skap
lynnen och ofta obetydliga driffjädrar som
gifvit anledning till så många vigtiga hand
lingar och att den vunnit i sanning i sum
ma mån som dessa Handlingar varit utgif
ne nära den tid då händelserna passerat
Exempel häraf skulle kunna citeras från
alla språk och tidräkningar Äfven vår
egen historia lein nar derpå bevis uti Puf
féndorfEi Korbergs m fl gamla verk Men
exempel torde vara öfverllödign för alt be
visa en fråga der ett klart och oförvilladt
domslut måste kunna dragas af den blotta
omständighet alt anteckningar hvilka till
fif-ventyrs innehöllo berättelser hopsmidda
a ?Illviljan kunde om blott utgifvandet för
dröjdes några tiotal af år efter den persons
död som deraf träffades öfvergå med sann
färdighetens stempel till efterverlden eme
dan ingen af den som lefvat i händelserna
vore i tillfälle att åstadkomma en veder
läggning
För att åter bedöma det mer eller min¬
dre historiska värdet af de ifrågarändé hand
lingarna bör man hafva en praktisk pch
fullständig kännedom af alla dit hörande
händelser den vi bek inne att vi icke vilje till
mäta oss Frågan har dessutom genom dc
samtida anfall för hvilka II E Grefve Ad
lersparre varit föremål i de servila bladen
erhållit en vändning under hvilken det ha
de
varit en brist på grannlagenhet att ic
ke afvakta hvad Grefve Adlersparre sjelf
kunde vilja till sitt försvar anföra och vi ha
således endast h vilat vid ilen allmänna
väntan på det märkliga skådespelet den 6
Julli
Stridsfrågan har emedlertid antagit ett
förändradt utseende I går »Ikorn och an
nonserades i Hr Deleens bokhandel en skrift
kallad anmärkningar framkallade af recen
sionen i iV
-o 5 111 fl af Journalen i anled
ning af Handlingar etc Lik den svarte
Riddaren i Walter Scotts Iwanhoe har den
ne skrifts okände författare kastat sig in på
tummelplatsen Och krossat sina motståndare
på ett sätt som ovilkorligen väcker hvarje
Läsares förvåning hvem den okände kan vara
och .tillintetgör hvarje annans beslut alt bry
ta tystnaden öfver det vigtiga ämnet En djup
sakkännedom en i hög grad kiitisk blick
och sällsynt förmåga att sammanhålla de
spridda händelserna en skarpsinnig dialektik
fri från afvägar och sofismcr en stil varm
rik och hänförande lik Chateaubriands samt
en lågande fosterländsk anda utmärka detta
lilla arbete som utan att vi i allo dela förfat
tarens åsigter i vår tanka utvisar en af de stör
sta talanger vi hos någon Svensk skriftställare
varseblifvit uti politiska ämnen Det skall
blifva ett nöje för oss att i morgondagens blad
a göra Läsaren bekant med några af dess
li
g
framställningar
Styrelserna a vissa störa stater der en
mängd olika nationer och interessen af en
falsk ärelystnad blifvit hopgyttrade sam
manhålla denna massa hufvudsakligen ge
nom a :ne medel okunnighet och osanning
Ju mera folken äro slagne med blindhet
ju fastare är deras tro på ofelbarheten hö
gre upp Svårare är att använda samma
medel på den yttre politiken der det dock
är nödvändigt att dölja brister och imponera
genom en skenbar storhet
Ett visst kabinett har i långliga tider
sökt omhölja sig i mörker och krigsberät
telserna i samma stat förtjena som man vet
föga förtroende ännu mindre de från sam
ma hand utspridde rykten Polackarna haf
va upplyftat ridån och Europa står flat att
så länge hafva varit dupe
Det är en urgammal sats öfver hvars
mer eller mindre riktighet vi likväl nu ic
ke vilja inlåta oss i några lunga betraktel
ser att fruntimmer i allmänhet äro af na
turen tillgifna den monarkiska principen
och enväldet Den Svenska Minerva som
äfven emellanåt i hög grad förråder den
na allmänna böjelse hos könet har lik
val några gånger gjort ett undantag från
regeln och sednast då hon berömt en af de
parlamentariska formerna i Storbrittannien
nemligen den hvarigenom ministrarne sjelf—
ve af parlamentet begära en s k indenmity
bill (eller frikännelse när de under mel
lantiden öfverskridit grundlagens föreskrif
ter vid någon förvaltnings-ålgärd och Mi
nerva hai med serdeles eftertryck fästat
uppmärksamheten på att en sådan frik in
nelse nästan aldrig vägras Detta liar syi .ts
henne vara ett så ypperligt drag uti de»
Engelska constitutionen att hon äfven nmse-1
det böra införas uti hvarje annat lands
Nyssnämnde plägsed inom Engelska parla
mentet härrör sannolikt af samma skäl som
i spel stundom föranleder den hvilken lin
de svagare korten att skänka partiet ät sin
motståndare eller med andra ord den har
sin orsak deri att tn Engelsk minister ic
ke anser sig kunna existera ut m att i a 1
vigtigare frågor ega pluraliteten af Huset
Ledamöter på sin sida eller ock upplösa
Kammaren och det är då en naturlig
sak ätt Kamrarne icke bry sig om att »
nödigt vis spilla bort tiden med en strid
der utgången redan förut skulle vara gif
ven
Emot Minervas önskan att samma bruk
äfven kunde införas i andra länder serdeles
hos oss ha vi föga eller intet att invända
Endast med ett litet villkor skulle vi tvert
om instämma deruti Vi kunde derigenom
måhända vinna tvänne fördelar den ena
att den fatliga grundlagen kunde få vara i
fred och Styrelsens organer icke på sätt
flere bland oppositionen och en af den nu
varande Regeringens medlemmar H rr von
Ilai tmansdorlf vid sista Riksdag någorlun
da tydligt sökte bevisa städse ällis att
skafva åt sig ett stycke af lagstiftande m ik
tens rättigheter och kontroller hvarpå vi
sednast sago exemplen i frågan om Riddar
hus-ordningen Revisorernes instruktion ut
nämningen af Boude-Ståndels Notarier vis
sa rangstridigheter i frågan om rättigheten
att bevilja anslag åt tjenstemän 111 111 Den
andra fördelen vore att Konungens Råd
gifvare-personal derigenom kunde föranle
das att med samma ädla uppriktighet som
den Minerva med skäl prisar hos Engelska
Ministeren sjelfmant erkänna all och nar
grundlagen verkligen blifvit öfverträ Id Om
Ständerna di gåfvo en indemnily-bill vi
ginge någonting annat icke förlorad
än
intresset af det uppbyggliga skådespel so n
den förfärande rullens framräckande bele I
sagadt af kraftorden "Det är anledning
till anmärkning
nu erbjuder
Men vi nämnde att ett litet vilkor lik
väl vore nödvändigt för införandet af en
sådan liberalitets-mesyr som don ofvan
nämnde Detta villkor skulle bestå deri
att Konungens Rådgifvare betraktade s :g
sjelfve såsom en Ministere lika med den
Engelska hvilken alltså verkeligen vore fol
ket ansvarig för sina handlingar De skul
le då afgå ifrån sina platser näjr de f .inno
sina åsigter och sitt handlingssätt icke l in
re öfverensstämma med nationens önsknin
gar eller bestämdare uttryckt nar de an
tingen fålt höra ett tillräckligt ogillande
inom lagstiftande församlingen uttalas äfven
af dess moderata och mest sansade medlem
mar för att begripa att samma åsigter utgö
ra pluralitetens inom nationen eller ock när
såsom nu hos oss är händelsen det system elle u
kanske snarare den frånvaro af »ystein 11»
visad af våra beständigt ändrade och lap
pade hushållsförfattningar som under en
längre tid blifvit följde det oupphörliga till
skapandet af nya tjenster och ständiga b«
hofven af ökade anslag försatt staten i en
belägenhet af aftynanile och vanmakt sota
icke lärer kunna bestridas såvida man ej
förmår neka den faktiska sanningen attheR»

Sida 4

landet årligen mer och mer fördjupas i
skuldsättningar och fattigdomen tilltager
oberäknad t innevarande års missväxt hvars
följder endast medelbart kunna läggas Sty
relsen till last Nu betraktas likväl icke
saken på detta sätt af Styrelsen och dess
anhängare i allmänhet IVlinerva inclusivc
En korrt öfversigt af den ståndpunkt på
hvilken vårt constitutionella lif befinner sig
och livad vi härutinnan hafva att lör vänta
af framtiden serdeles med en blick på de
handlande personel ne skola vi innan kort
försöka att framställa
Naleidoskop
KUNGSORD
Egenhändig påskrift a Konung Carl
XI såsom tillagg till ett Nådigt Bref till
Kongl Kammar-Collcgiurn af den 16 April
1G84 j rörande Kamereraren Enemans tjen
st c-f
el ock försummelser dem Kongl Kam
mar-Collegium sökt alt öfverskyla och ur
skullda
"Jagh tänker at i så länge bruka compel
*ance der ned be re uti Cammaren till dess
"jagh bl ifver förorsakat tillsätiga en Comtion
"öfver edber huru i förrätten Edert Embete
"ocli huru i betraghten edher Eds pligt
"jag varnar edher härmedh at i härefter
"vänden igjen med edhra intriger häller
"jagh lärer sannerligen klåfattra Edher med
"alfvar och lära edher thet hvadh i hören
"göra om i thet intet vehte jagh menar alle
"na«t dhem utaf Collegio som häfver skrif
"vit brefvet undher heller finnes uti P10
"tocolJet hafva samtygt till Brefvet
Carolus
Oga för öga j land för tand — — —
[Sann händelse
Der hang i natten det
Börjesson Skapelsen
En finsk Länsmansson beryktad för sina
många ganska sluga streck och som slut
ligen för några år sedan blef hängd utan
för Uleåborg såsom sedelförfalskare hörde
en dag på ett bondbröllopp en bonde skry
ta deröfver alt han skjutit en duktig elg
hvarvid lian äfven visade sina elgskirinsby
xor och påstod alt intet hagelskott kunde
genomtränga den välberedda huden Puts
makaren slog i ännu ett par supar åt Tai
panen så hette bonden och uppkastade
derpå försigtigt sina tvifvelsmål Den envise
linnen blef vid sin sats och sedan han blifvit
■väl uppretad föreslogs ett vad hvartill han
genast var benägen En kanna bränvin ut
sattes och det beslöts att profvet skulle ge
nast verkställas Några af bonddrängarne
följde med då Taipanen tog sin bössa och
de begåfvo sig ett litet stycke ifrån bröl
lopsgården
Då saken skulle verkställas begynte lik
väl Taipanen att blifva något mera fun
dersam han betraktade den liitige herrn
med misstrogna blickar men utan att der
före vilja undandraga sig och förbehöll sig
endast att sjelf få ladda sin bössa Ladd
ningen skedde ganska ordentligt med fina
jernhagel hvarpå 60 steg afmättes ifrån ett
dike och bössan emottogs af Länsmanssonen
Nu gömde Taipanen hufvudét och fötterna
i diket och uppsatte ofvanföre dikeskanten
endast den del af sin person som var bäst
betäckt af elgskinnsplagget och han derföre
ansåg minst kunna skadas af skottet
I samma ögonblick som skottet lossades
slog Taipanen en kullerbytta och uppgåf
ett förfärligt skrik Medan de öfriga bond
drängarna sprungo fram för att se till hu
ru det förhöll sis med det sällsamma ville
brådet faun skytten för rådligäst att draga
sig tillbaka till bröllopsgården och lemna
både den och hela socknen för alltid
Ronden var emellertid alldeles icke bles
serad emedan clgliuden icke blifvit genom
skjuten men hvartenda hagel hade slagit
en blånad som gjorde det svårt för honom
alt på någon tid sitta till häst
Ett par år efter denna händelse skulle
Taipanen resa till staden Han hade som
finnarne bruka sin bössa med sig i släden
När lian långt före dager kom till en liten
tallbacke nära vid den så kallade löten u
tanför staden blef han varse mellan träden
en tjäder som flaxade med vingarna utan
att likväl flyga bort Taipanen var genast
i ordning med sin bössa han tyckte hållet
vara lagom tog korn just emellan båda
vingarna och sköt Tjädern skakades väl
men föll icke Taipanen skyndade in i
bland buskarna Huru bestört blef han icke
då han såg att han kom till afrältsplatsen
der en varelse i svart frack svängde sig i
galgen ocli alt han just skjutit emellan de
fladdrande frackskjörtena Det var den fal
ske myntaren Taipanen stod en stund bestört
men slutligen hvisslade han några tag och
säde "Du betalte intet mitt bränvin der
före må du ha det såsom du har Spöka in
tet för det du ty jag rår icke för att du
var utan elgskinnsbyxor men uu Sro vi
qvitt Han spottade tre gånger öfver hvar
dera axeln och slutligtn rätt fram i det
han långsamt och baklänges drog sig till
baka till sin släda
DEN MUSIK A LISRA HUNDEN
ARMONICO I ROM
Hela Rom kan intyga tillvaron af denna
hund kallad af det sämre folket "Ciara
balla
men i bättre sällskaper "il cane ar
monico den musikaliska hunden
För omkring tvenne år sedan anmärkte
man denna hundens smak för musik vid
det första infanteri-regementets samlings
plats Hvarje dag vid paradtiden trängde
sig hunden med ifver genom folkmassan till
den militäriska och musikaliska högtiden
Härtill lemnade musikdirektören i början
knappt någon uppmärksamhet men hans
surpris tilltog då han under det lian på
sin debyt på Teater Valle spelte flöjtstäin
man såg den fyrfotade parad-amatören in
träda på parterren och ställa sig vid en li
ten dörr som ledde till orchestern derhän
förblef ganska uppmärksam under hela re
presentationen Nästa gång kallade kapell
mästaren underrättad af musikdirektören
alt han åter observerat hunden denna nya
amatör till sig han »varade fullkomligt
mot den smickrande inbjudningen och lade
sig ned vid sin beskyddares fötter Efter
den tiden underlät han aldrig att på mor
gonen infinna sig vid paraden och om af
tonen på teatern genom denna omständig
het erhöll han tillnamnet "il cane armo
nico
Man skulle göra honom orätt om
man trodde att smekningar och vänskaps
betygelser varit orsaken till dessa hans va
nor ly ett sådant påstående låter icke för¬
ena sig med följande drag En Fredag di
teatrarna voro tillslutna gick Armonico till
Piazza di Espagna utan att ens försöka in
komma på Theater Valle och åtnöjde sig ined
att lyssna på de krings !räfvande musikan-
terne hvilka genomkorsade staden hela da
gen och en del af natten Vid dessa till
fallen intog Armonico en icke mindre he
drande plats än på teater Valle Dessa
kringvandrande musik-corpser uppfora se
renader kallade "suoni di sirade
ocli äro
omgifna af åskådare af alla klasser Här
vid gjorde Apnonico en märklig figur Med
böjd t hufvud och spetsade öron gick han
bakefter musikanterna åtföljd af folkhopen
hvilken respekterande den plats som cia
raballa innehade undvek att störa honom
med smekningar Vid den tid då Oratorier
gåfvos i kapellet i Cliiesanuova j kom Ar
monico dit och erhöll utan svårighet till
stånd att njuta af den andliga musiken för
hvilken han hade en märkbar förkärlek
Vid många tillfällen har hans musikaliska
smak blifvit ådagalagd och iakttagen suc
kar spetsning af öronen lågt skällande till
uttryck af sin glädje &c hafva undfallit
honom men vi måste tillägga att vid åter
gifvandet af gamla operor Armonico icke
kunnat återhålla sig ifrån att tjuta
Då rapport hade ingått att hydrofobi
höll på att sprida sig i staden blef döds
dom afkunnad öfver alla oinkiingvändran
de djur Rop af förskräckelse låto höras
från alla håll för Armonicos skull men po
lisens mildhet gick lika steg med allmän
hetens önskan Publika ordres blefvo ut
färdade att hunden skulle skonas och en
sedel blef fästad vid hans halsband på hvil
ken stod skrifvit "Armonico kallad Ciarn
balla
Icke destomindre uppstod en dag då
klockan slagit elfva på Monte Gitioris ocfi
Regementstrumslagaren gifvit tecken med
sin staf en allmän bestörtning öfver Ciara
ballas frånvaro från paraden På aftonen
var han icke på sin vanliga plats på teatern
Man fruktade att han förlorat den sedel
som skyddade honom och man var färdig
alt göra efterfi ågningar både i förstäderna
och environ ^erna omkring Rom då han
efter trenne dagars frånvaro åter visade sig
vid paraden fölkel uppgåf ett glädjerop
hvilket blef re»eteradt öfver hela Rom
lederna öppnades och Armonico återtog sin
vanliga plats under soldaternas glädje och
General Braocis och hans stabs ynnestfulla
leende Samma afton visade sig Armonico
åter på teater Valle under en salfva af
nougati (ett slags kakor af mjöl och boning
Staden blef icke illuminerad men "Suoni
ambulkati blefvo gifna till hvilka han
blef inviterad och hvarest han återtog sin
gamla plats lian njöt en åtta dagars tri
umf och vid hans död som inträffade kort
tid efter denna händelse kunde knappt
sonnetter poemer och de lärda dispntatio
ner hvilka regnade öfver hans graf trösta
den musikaliska verlden i Rom öfver för
lusten af sin "Armonico
Författaren af några till Aftonbladet in
sända uppsatser hvaribland ett gammalt
AJanuscript af Jilachiavellij har ett bref
från Redaktionen att afhemta i Linströms
bokhandel
J10S I J HJERTA