Aftonbladet Lördagen den 4 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-04
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-04
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-04
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-04
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 4 Juni 1831

Sida 1

K :o 126
AFTONBLADE
Lordagen
1831
MM
k -
r W
VefcfT 4 Jim
Tjriset i Stockholm för helt år 7o R :drj halft dr 5 R :dr 3 månader s R :dr 3s sk Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och utdelning
i Linströms bokhandel vid Mynttorget Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths bod vid Norrlandsgatan
och Essens bod vid Södermalmstorg Annonser mottagas endast i Linströms bod Lill i skilling Riksgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagarne
J morgon i :te Söndagen efter Hel Trefaldighet
predika
J /os Konungen och Drottningen Hof-Prcd och
Kyrkoh Wijkander
få .os Kronprinsen och Kronprinsessan K Hof-
Prcd Lundblad
Slotts-Kapelletf K Hof-Prcd Lundblad
I }d Ulriks dahl prcd Unander
Stor-Kyrkan v Kom Bergegren Mag Lund
gren Rom Logren
Clara Kommin Beckman K Hof-Pred Tegnér
Kom Hillberg .i
Jakobs Korn Widstrand Bat Prcd Olbers
Kom Ljungholm
Tyska Doktor Liklcke
Maria S M Cand Engelbrecht Öfvcr-IIof
Fred D :r Lilljenvaldh v Kom Bolin
Catharina Kom Winqvist K Hof-Pred ocb
Kyrkoh Winler Kora Adj Pettersson
Kungsholms Past .Adj Mag Almqvist Hof
Prcd Lundholm
Finska Kyrkoh Stolpe Finska Past Adj Pihl
Svenska
Ladugårdslands Kom Salén Past Adj Lind
sten Kom Dahlgren
Adolf Fredrikst Hof-Pred Cnattingius Kom
Biljer
Johannis Kom Mag Carlstrand bada Mässome
För K M Flotta Past Adj Bergman
Vid Garnisons - Sjukhuset Reg Past Gravallius
Enkhuset Hof-Pred von Zweigbergk kl lo
Gubb hur et Adj Hultén
Södra korrektions- Inrättn Adj Hultén
Norra /korrektions- Inrättn Prcd Norrbin»
Danviks-Kyrkan v Pastor Sjöholm
Sabbat /isberg Bat .Prcd Mag Häggman
11edvig Eleonorce Fattighus Mag Wijkman
Vid Djur gårds Brun Past Adj Pontén
AFSKEDt
D e»i a3 April Vid Sy Lif-G för Cap Fr AV
DeGeer med lillst att bära Reg unif St Art
Reg lur (Jfr i Art Öfv .Licut m ra And Isr
Paucliéen med pension samt tillst att såsom Öfr
i Art qyarstå Upl Reg för Cap D Pfeiff och
R yon Bahr ined Majors väldighet Söderm R
för Lieut C Liljestråle med Capiteus värdighet
liclsinge Reg för Fändr och A Adj I Tiger
hjelm med Lieut värdighet Kronobergs Reg
för Cap och Reg .Qvarterm .1 G Ridderstedt ur
krigstjensten Stockh Borgersk för Cap vid 2
Coinp F S Bat G Kolmodin
Den 3o April Vid Nerikes Reg för F Lieut
TI» Ku Martin med tillst att som Lieut i Arm
qvarstå Bohus L Reg för Fändr O J Kilman
ur krigstjensten
Deri 7 Maj Vid Kronobergs Reg för F Lieut
•T Engellia t med Capitens värdighet Nerikes
Reg för StahsCap C l 'r Uggla Stockh Bor-
gursk för Cap vid a Comp A- S Hat K J
Bobergh Cap vid i Comp A N Bat J We
stin Jacobsson samt för Cap vid i Comp Städs
Bat
-C Pr Plöhn
UTNÄMNINGAR
Dfcn i4 Maj Tjenstförr LandsKamr i Jemtl
Län Commiss .l .aadtm fr Wilh Jonsson Lands
Kamr i nämnde Län
DÖDE I STOCKHOLM
F d Ilofm Mårten Hcidcvall d 5 Maj 74 år
Kammar j hos 11 K II Kr .Pr Joli Hedlund
d 3o April 41 år
Kök-m bos H K H Kr .Pr C I» Nystedt d
17 Maj 4 i är
Conccrtm Carl Wrslerdahl» Enka Brita Clir
Rorell d 1 Jvni 47 år-
TJppsyningsm Bengt Wässborgs Enka Märta
Marg Elg (iS år
VIGDE 1 LANDSORTERNE
V liäiadsll LänsNoti C G Stålhös och Dem
(i L l .aurin dotter af all Adr-tisc i St Il of li
Lugm och Ridd E P Laurin i Örebro den ao
Mars
Coram- i Örebro *nsta och Längbro Förs F
G Åberg och Demois J M Linderholm dotter
af tält- och Contr .Prosten Jon Linderholm och
dess k maka Chr Lov Hörstedt i Glanshammars
Prestgård d 1 April
DÖDE I LANDSORTERNE
Theol Profess D And Hultrj» i Upsala d in
April 7-5 år
Commiss Landtm i Kalm L O Wahlberg på
Öland d 4 Mars 7a ur
V Not i Sv HofR Joll Rosander i Gellersta
S d 15 Mars >7 år
Handl Dar Wallborg i Göteborg d a5 April
55 år
Handl Per Petersson i Borå» dan 20 April
44 år
Stud af Östg i Upsala Emra Stéen den Zo
Mars af år
All La gm Abr
'Wallenqvist» Enka U G re
yresmUhl pä Rådmansö d a Maj S3 år
Jac 1
alkmaus k maka M Cat Borg å Trolle
holm i Skåne d 4 April 33 år
All Ilandl Joh Nordahls Enka Chr Gh Bran
del i Kora Stad d 14 April 87 är
AU Hofsl H Golfengers k maka C B West
blad i Falun d ai April fio år
Dem Chr Löfgren i ÖfyerCalix Prestgård den
11 Febr 5i år
Alina S Lilndqvist d af ii fl Kyrkoh i Snaflun
da N- Lundqvist och dess ef t er 1 k maka A C
Ullström i Östra Win Wintrosa S den y Nov
9 ® 1 •
Coopv .Cap M N Möller död i Rio de Janeiro
d y Febr 47 år
QUARANTAINES-COMMISSIONEN
Tillkännager den a Juni att den samma dag
trädt i verksamhet — Embetsrummet i Commerce
Coll Hus
ENGELSK SUNDHETS - FÖRORDNING
OM CHOLERA MORBUS
Q .varantain för alla skepp frun Ryska Östersjö
hamnar
Ä N DRA DE MA RRN A DER
Hörby i Malmö L
Lord den aS Juni i stället
för den 3o
LEDIGA TJENSTER
T»å Bataillons-Läkiirc-tjenstcr en vid Wester-
bottens Regemente och en vid Flottan (Carlskr
stat n sökas hos Sundh Coll inom 3o dagar
från den a :i Maj
Lazaretts-Ijcnsten i Piteå med 200 R :dr B :co
lön samt husruin och ved — sökes inom 3o da
gar från den 25 Maj
i-fi :del i N :o f )7 g men ny N :o a Qv Pyramus
a i-6 :del i N :o 3y A g men ny N :o y Qv
Göken å Kungsholmen 3 i- :del i ny N :o 4 Qv
Grindvaktaren 4 i-6 :del i N :o a3 g men ny N»
3 Qr Lammet i Clara
Den 30 Juni Hellerstad» 1 Mtl Säteri och
Lundby aj Mtl Frälse på stället
Å Säteriet Stora Domö Mtl L Domö R5
och Rör Ufvered § MtLSäteri de #i a a Juni kl
ia på stället Underrättelse hos Major J Uggla
Linköping — Stora Brynne
Den 4 Juli kl 11 f 111 vid Drottningholms
Värdshus Prest-Nibla i fönnedl Mtl Dalby
i-ia :dels Mtl i Stockholms Län
AUCTIONER
På Stockholms Auctious-Kammare d y Juni 1
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Svea II Re Gener Bar C N af Klerk ers a fl»
Frih L G Klcrckers fodd Paqiialin den il
Oct 1831
Stockholms R R Grossh Ol Åboms Enkas
Doroth Elis Nettelbladts under nu uppgjord Fir
mas 01 A-boms Enka den 9 Maj
Carlskrona R R 1 att Oomm .l ^andtm D A
Abelins 2 afl Const S N Hjelms d 3 Oct
Götheborgs R .R Under-Läk C P Carlssons d
i :ste Maki betj C A Dahlins den 5 och afl
Slagt .Lari Lars Normans d 8 Oct
11 jo R .R afl Bokli Cbr Bergers d 11 Sept
Laholms R R Post-Insp A Psilanders den
6 Juni
Helsingborgs R R Is K Bcens flen 5 Oct
Sncfringe H R Bonden .T Andersson och Hu
strus i Hallsta 2 Rttgd å Ting e 6 man frän
den 3 April
Sunnerbo H R 1 Jön Nilssons och C Olofs
dotters i Halseryd 2 P Bengtssons i Ryssby 3
Jon Perssons i Ryd /j J Erlandssons i Hörda
5 Börje Anderssons i Domtrjd 2 Rttgd å ivo
s tetin get
TESTAMENTS - BEVAKNINGAR
Cimbritshamns R R Tnllv P Tullström» till
sin Svägerska Jungfru Elisabeth Göransdotter
Bro H R Skom 01 Christiansson Hagbergs
och hustrus Calli Ersdotters pä Presteg egor Niis
Socken inb
Luleå R R Smeds-Ges Math Wikströms till
OI Wikström och systern Magdalena
Carlshamns R .R Sjömannen P J IlardelFs och
Hustru Helenas inb
Norrköpings R .R d i3 Nov i83o Enkan G
Loss \s född Löthström till Vågmästaren J Sö
dervall m fl
Jungfru Anna Jönsdotters till Malma Sockens
fattigcassa 22 Rdr 3o sk
Jungfru Helena Brolins till afsk Trumsl Joh
Söderströms i Sör-Romme
LAGFART
Luggudde II R Den 10 Mars a N ;o 3 i-io :dels
N :o 8 r-2o :dels Mtl Hjortshög klander inom är
efter tredje annonsen
Redcvägs H R A Bolstorp i-S :dels Mtl
FÖRMYNDERSKAP
Fröken Ch Falkenstedt Förm Kapt Joh Ang
Fal k ,en sted t
F Canzlistcn C C Palmgren Förm Bryggaren
Reding
Jan Christ .jernsson i Grippeby örm And An
dersson derstädes

Sida 2

BOUPPTECKNINGAR
Afl Haudelsm Per Petersson i Borås inom kort
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Afl Apoth J Fr Dilsängers den 8 Juni kl 4
e ra hos J C Ditzingers N :o i g vid Mynt
galan
F Controll G C Limnclls d 4 Juni kl 5 e
tu i BörseafFeriimraen
Bryggaren Jak Ulr Westins den 4 Juni» i f
d Böi scatferummen
Majoren P J Rudbecks d 8 Juni kl 5 e m i
Nr» d qv Hästen Keg .gatau nedra bottnen
Tunnbind 01 Linds d 11 Juni kl 4 e m bos
Källaim Lagerdahl i hörnet af Hercules Backe
och N- Smedjegatan
Handelsbetj P Anderssons i Ulricehamn And
And .sons i Hägglared Frugården och Per Perssons
i Skenstad den 16 Juni kl 3 e m hos A M Sal
menius i Borås
Olof Jon sons i Knapphcster d 16 Juni kl 10
fhTUBå
pp
f m hos Tracteur Utter i Borås
SPEKTAKLER
k Djurgårds - theatern i dag Sista Resoursen
derefter gifves Skepps-Kapiten
I morgon Dm Ranudo de Colibrados eller Fat
tigdom och Högfärd
SAMMANTRÄDE
Stockholms Prest-Säjlskap nästa Måndag
Mtri K t 6
Rysk post »om anlände igår medförde den
märkliga berättelsen att Geneval Iloth i
Podolien med 800 man den i Maj slagit
5ooo Insurgenter med 6 kanoner så all 1200
stupat och att Storfursten Michael den 22
Maj drifvit tillbaka Polackarna på alla
punkter emellan Tykoczin och Bialystok
Det skall blifva intressant att erfara huru
stor afprutningen blir på de sanningsälskan
de Generalernes rapporter när Tyska posten
kommer om måndag
Inrikes
II K H Kron-Prinsen höll äfven i går
Stats-Råd
To 'f st kanonjollar komma om mån
dag alt gå ut på sjöbeväringsexercis
— Regeringen liar uti utfärdad kungö
relse i anseende till den befarade smittan
ai Cholera niorbuSj anbefallt nya serskilda
q varan tänsarista 1 ter å Hasselö Flåte £ dels
jnil innanför Sandhamn och i Slitö hamn
på Gottland samt förordnat en commission
som äger erhålla handräckning för sina an
stalter al vedei börande Embetsverk Alla
fartyg från orter mellan Weichselns utlopp
och Estland östra gräns äro förklarade för
smitta misstänkte Skepparne få sjclfve välja
q vara ntänsplats
— Vi återkomma i dag till den skrift vi i
går om-nämnde eller Anmärkningar fram
kallade af den i Dagbladet Journalen in
förda recension af Handlingar j rörande
Sveriges äldre nj are och nyaste historia
De af våra Läsare som icke tagit kännedom
af denna recension få vi i korrthet under
rätta att Recensenten som medgifver nyt
tan af historiska .handlingars tryckning
likväl anser de flesta af de nu ifrågavaran
de Handlingarna utan värde att han sät- j
ter i fråga äktheten af en stor del ibland i
dem deribland den ArmfeJtska biografien
att han i synnerhet bestrider karakters-teck- j
öfvcrdrifne långt
om an
ifrån att innebära ett o
smakligt smickers oädla halt framvisar nå
got ädelt och rörande som åtminstone är
behagligt för Anm .vs hjerta och röjer hos
Panegyristen det sällan sporda fenomenet af
ännu brinnande rökverk åt Furstar som ic
ke mera kunna belöna Anm finner icke
att Brefskr anställt någon jemnförelse e
mellan de konungsliga Bröderne än min
dre att lian ställt Gustaf III vida under
Carl XIII såsom Rec anlViit Deras natur
och egenskaper och i följd deraf deras
karaktärer voro så skiljaklige att någon
jemnförelse emellan dem icke kan ega rum
om icke i eontraster Hvad den ene ecde
ningarnas sanning i afseende på Carl Xllf j
och Carl August samt att lian vid sina re
flexioner öfver revolutionen söker upphöja
Adlercreutz men deremot nedsätta Adler
sparre så mycket som möjligt förinodéli
gen derföre att den förres verk var mera
en frukt af tillfallet den sednares deremot
utgånget af en fullständig plan hvari flere
deftogo en omständighet hvaraf sjelfva
i deen och möjligheten af tanken derpå i de
legitimas ögon för tjenar fördömelse :• En
stor del här ^f finner Läsaren upplyst af den
lilla mästerliga skriften hvaraf vi välja ut
drag af ett par ställen 50m röra Carl XIIl
och Carl August
"Efter denna partiela öfversigt af Gu
staf IIl :s regerings-åtgärder vill Anm öf
vergå till de öfriga karakters - teckningarni
i det ifrågasatta brefvel Dei vid kan icke
bestridas att stol öfverdrift eg t rum hvil
ken likväl är så påtaglig alt en uppmärk
sam Läsare icke kan deraf förvillas Bref
skr har likväl för ingen del förtjent det
hätska tadel hvarföre han blifvit ett före
mål Man bör erinra sig att brefvet är för
fattadt år 1810 och först 20 år derefter
utgifvet Om Brefskr varit ve I k sam del
tagare i Revolutionen och sedan njutit vän
skap och förtroende af den nyvalda Ko
nungen bör inan ej förundra sig om un
der svallet af de känslor som då ännu voro
upprörda han med förstoringsglas beskå
dade de egenskaper hvilka äfven af den
oväldige icke kunna bestridas bomälte Ko
nung eller att lian tillade ho .om förtjenst
af tilldragelser dem han mera såsom pas
sif t verktyg iinderlijelpte än sje 11 bjudande
skapade Offentliggörandet af dessa utgju
telser af tacksamheten först efter de be
römdes nu mera maktlöses död
saknade den
delly
hos någondera
a
utesluter
andre
e
e
e och sä tvertom
delly
hos någondera
utesluter icke utmärkande egenskaper
Om Carl icke kunde mäta
sig med sin äldre Broder 1 de delar der
denna så ypperligt glänste pä salt Rec det
ganskaf riktigt anmärkt vore det deremot
orättvisa att i moraliskt hänseende icks
tillägga Carl framför denne sin Bror ett gif¬
vet företräde och måhända voro Gustafs
fel just genom hans öfverlägsn snille och
behag
fe
mera vådliga föi Sverige de
som saknande dessa atlributer kunnat upp
täckas hos Carl Visserligen synes Brefskr
under värman af sitt föredrag nog hyper
bolisk t hafva framställt sin hjeltes förtjen
st er men då han på förhand antyder sin
h
och tillika
fruktan att hafva missi
a den
visat skuggsidan
d
a den äfven efter Anrn ;s
milde tappre redlige
gsidan
tarflige
omdöme
p
Svensksinnade Konungen så har man 01 ätt
att beskylla honom för en alltför stötande
ensidighet Den sk nbara motsägelsen i
medgifvandet af en våldsam gunstlings till
sina följder skadliga inflytelse torde för
svinna om Carl XIII betraktas till sitt
grundlynne öfverlemnad åt sig sjelf be
friad ifrån de parasit-växter som bortskym
de och tärde på flen ädla stammen Likväl
har derigenom på en gång blifvit medgif
ven en brist af sjelfständighet gränsande
till svaghet som minst passar på en thron
hvadan ock epithelet Stor hvarmed borde
hushållas mer än som vanligen sker måste
åtminstone af den neutrale aldragas ifrån
massan af de uppräknade egenskaperne
bland hvilka dock många med full rättvisa
höra erkännas Det egentliga som emot
denna -del af brefvet vore att anmärka så
vida ett så dä n t omdöme må tillåtas en i
sanning föga competent domare skulle må
hända afse stilen och ämnets behandling
hvilka efter Gustaf 111 s förträffliga karak
ters-målning synas hafva förlorat något i
bestämdhet och concision Dessa mångfal
diga uppstaplade olta omsagda epilheter
upplysa i det hela ej mer än Calonii an
förda yttrande energiskt som Calonias sjelf
ett yttrande som i få ord målar den sal
Herren sådan lian var nemligen med god
vilja och ren urskillning men vacklande
i föresatser och lätt förleda Hans sämre
eller bättre regering bcodde af den per
son som bemägtigade sig den första och
närmaste inflytelsen hos honom Deraf o et
klandervärda hos honom såsom Regent med
Reuterholm vid sin sida deraf det goda
såsom Konung med Carl August och Carl
Johan bredvid sig Enskilt betraktad var
han alltid en förträfflig man men hans pas
siva dygder på thronen ehuru visserligen
lyckligare än om de icke funnits berättiga
honom icke att benämnas stor
Rec förgrymmpr sig öfver de blommor
som blifvit strödda på Carl Augusts aska
Alt detta skett med öppen hand vill Anm
icke bestrida Men han hänvisar i detta
afseende till hvad han förn yttrat 0111 sk ii
naden emellan låfsånger ät lefvande och a
I dne om skillnaden att prisa dem som ku
na och dem som icke kunna belöna Att
göra rättvisa åt förljenslen hos den som va
rit torde i allmänhet vara eller ser åt
minstone oe lyttigare ut än att som
man säger och måuge göra kasta riikeUe
karel i ansigtet på den mäktige som fiu
nes och ännu verkar Dä Anm troligen
deri ej olik Rec föreställer sig att Förf
till brefvet var den inan som i betydliga
re mån beredde det är iskedda Thron
följare— va I och Anm «11 än deri olik
Rec är fullt öfvertygad att med den
djupa omdömesförmåga och rena patriotism
som vid så många tillfällen utmål kl denna
man och hvilka hvarje tänkande och verk
lig Svensk ovillkorligen måste 1 iiiei känna
honom han icke kunnat med lugnt sam
vete ifrågasätta och med sin dåvarande in
flytelse tillstyrka till TUronfoi ja re en Fur
ste nyss Sveriges fiende så framt lian icke
med innerlig öfvertygelse hade känt att
denne Furste skulle blifva niägtig att upp
fylla alla de stora fordringar som tiden
och oniständigheterne af honom kräfdc
men huru skulle vät de deitill erforderliga
egenskaper hinna Brefskr :s kännedom Jo
ingen bättre än motståndare förmå efter
piöfnings af hvarandra krafter bedömma
hvarå »dras fört jenster I beröring tra :tl det
af Carl August styrda land som bekrigades

Sida 3

och någon tid til en del innehades afSven
gka trupper under kampen emot en Man
som vid delta (ands försvar ådagalade sto
ra militäriska talanger liade Brefskr till
fälle att upphemta den«e förträfflige Fur
stes lysande rygte och erfara att detta rygte
ej bedrog flans noggranna forskningar ined
anlednipsr af att
plati en att föreslå Carl August
till Kronprins i Sverige oeli den närmare
bekantskap ined dennes .sätt att vara lynne
oeli egenskaper
som lian sedan hade till
fälle att göra .satte honom i stånd att med
trohet kunna författa Prinsens nekrolog
Om under ett aftynande sjukdomstillstånd
Carl August ej hann uträtta störa ting i
Sverige under loppet af några få månader
hör detta icke verka på omdömet hvarken
om hans egenskaper såsom menniska ellei
om hans förmåga såsom ställd på en Upp
höjd plats i samhället Kan man väl med
rättskänsla eller sundt begrepp fordra eller
ens anse möjlig vid anförda förhållanden
någon utmärkt verksamhet med stora re
sultat Bland andra förtjenster hos den bort
gångne Fursten anser Anm det varit en
att icke i förtid hafva fjeskat på ett ytligt
sätt endast för att göra effect och lysa med
kärnlöst skal utan alt hellre med allvar
studera sig in i rnängfallden af alla rege
rings-omsorgernas grinar innan han verk
samt utan ytlighet kunde framträda på
detta vidsträckta fälf hvarest hans an
språkslöshet dock alltid erinrade honom
att han blott var den förste undersåten
Der på dvi korta bana för honom al För
synen var utsatt han offentligen syntes och
omedelbarligen kunde verka var han mensk
lighetens Ijufve Apottel olyckliges tröstare
Svenske medborgare
o '1
och desse voro äfven
Alen skall <■ ett helt Folks enhälliga vits
orti hvars turar vid skiljsmessan bust
stämplade uppriktigheten defaj icke galla
något for att sluta till en god förvaltning
aj ett lands inre ärenden Skulle den mili
tära daning Carl August erhöll i Napoleons
med täfla reg Ärkehertig C iris läger och
hvilken lian sedan så väl utvecklade till
Korigcs löidel ej berättiga till de bästa
förhoppningar i afseende pä organisationen
af Sveriges försvars-anstalter Borde ej nå
got förtroende lem nas åt hans Norska och
Svenska oingifniiigs glädjande intyganden
om egenskaper i all passande för Sveriges
ställning pä en ärofull men icke glittran
de thron
Nar efter hans död ett lyck
ligt val till Kronprins föll p vår nuvaran
de Konung var det ulan tvifvel det höga
begrepp inan oni Honom fattat föranled
af Dess bragder D >s snille Dess adel
inde förmåga i olika sty
bauade Honom vägen t II
Af det
mod Dess
rrlsegrenar
prof vi
som
Svenska thronen som ske 11 slutar
Af d
Svenska thronen
inan till del • som kan i
nast efter Carl Johans
Yttrat om Honom det
et som ske 11 slutar
iras och om ge
val någon Brefskr
låfvirda som Ho¬
nom rättvist kunnat tillerkännas hade det
bort räcka lika litet klander so in den
teckning af Carl August hvilken likväl
varit föremål för Ilee förebråelser och för
löjligande Hon är i sanning icke
angenäm
för Regenter och Furstar den erfarenhets
lära att de varelser som omgifva <Jem ,ap
plaudéra hvarje handling ond eller god
höja till skyarna det minsta goda drag som
upptäckes det minsta nyttiga som göres
nemi
1 så länge desse Regenter och Fur
stur lefva hvaremot deras stoft knappt
hunnit kallna förrän det glömmes eller
trampas förrän minnet vanvårdas till och
med svärtas Dock Historien uppträder
slutligen bergar det sjunkande rygtet
tager de fräjdade namnen i sitt odödliga
hägn och gif ver hvarjoin och enora hvad
honom tillhör förvarande lika oveldigl åt
brotten lasterna dårskaperna och felstegen
en olycklig ryktbarhet Om efterträdaren
på en thron sjelf har stora förtjenster af
sitt land fördunklas dessa ingalunda af den
rättvisa som skänktes en föregående Furstes
minne lian skall deri blott finna en spor
re till ädel täflan en förespegling af ett
lycklig gjordt folksvälsignelser och den odöd
lighet i dess skönaste mening han en gång
sjelf har rätt att hoppas Rec som efter
en väl känd taktik torde velat framsmyga
smicker af det Närvarande genom det för
flutnas undanskjutande i skuggan har i
delta fall således mycket misstagit sig Den
af Brefskr framställda ljusa tafla är för öf
rigt så vacker att om den ock vore blott
ett ideal ett mönster för Nordiska Furstar
sådane de böra vara skulle den utan un
dantag förtjena att begrundas och el ler
följas huru mycket mer då den blifvit
tecknad efter naturen För att uppdraga
denna teckning och genom slutsatser inträn
ga i framtiden behöfdes icke den clairvo
yance Rec i sitt ohjelpliga mörker satt i
fråga blott ett uppmärksamt öga och ett
logiskt begrepp Carl August var icke barn
då lian beträdde den Svenska jorden Ilan
hade redan gjort sitt rykte bestämt sin ka
rakter utvecklat sina ideel
röjt sina tän
kesätt och praktiskt realiserat dem Fol
ket och embetimännen i det land han lem
nade med hvilka han oallåtligt hade satt
sig i nära beröring kände nog lians egen
skaper och skulle äfven känt lians fel om
de funnits oeli detta F° 'k och dess Em
betsmål som nästan afgudade honom vo
ro Norrmän hvilka likväl det icke alltid va
rit så lätt att tillfredsställa
Orättvist på börd as Brefskr att lian på
bekostnad af egna landsmän upphöjt bro
derrikets invånare Med hänseende till Sve
rige nämner han sin hjelte begåfvad med
anlag och egenskaper lör ett "mindre al
naturförmåner inskränkt lottad men tap
pert manligt redligt flärdfrilt o förda rl-
v ad t Nordiskt folk
Längre fram yttrar
han alt el t olörderfvadt Nordiskt folk af
honom kunde hoppas sällhet och välstånd
och är det först i sammanhang dermed och
al terna lift som lian tänker sig möjligheten
af behof af det höga efterdömets inverkan
på Nationens moralitet Der linnes således
icke någon positif angifvelse mot Svenska
Nationen men då mall oredigt uppg I ver
och recenserar så kan man pa falska pre
misser uppkomna genom ur deras samman
hang ryckta cilater komma till hvilken
conslnsion man behagar och tillskrifva Förf
en mening som icke varit hans Anm lår
likväl för sin de öppet förklara att han
icke älskar denna l \a tiona I-få länga alt tro
sig bättre än andra detta skryt i allt hvari
vi bland annat härma den såkallade stom
Nationen denna egenkärlek atl icke med-
ifva fel hvilket likväl är första steget all
dem Bekännom att vår nu varan .le
generation i allmänhet icke kan så alldeles
fördelaktigt bedöuimas Sr ned pä den stö
ra massan Hvilka klagomål h >as ej >l
ver el t tilltagande sedeförderf Hvad o
o
a I lä
hehofvetaf dessa måttlighetsföreningar dej
sa öfverenskommelser att hämma yppijj
het dessa öfverbefolkade korrektions-an
stalter Och hvilken är andan lör öfrigt
Se ii på t Egoism förfining veklighet lyx
misshushållning med öppen eller bemantlad
grofvare eller finare oredlighet ej sällan i
spåren I liufvudstaden likasom i det sjun
kande Rom gör man mera väsende af en
aktör än af den nyttigaste Embetsman det
gör tillfyllest likasom i detta Rom blott
inan bar bröd och skådespel och landsor
ten följande hufvudstadens efterdöme hör
man fröjda sig öfver att en vacker röst till
hör fosterjorden med en hänryckning som
uppstode de store män hvilka samma jord
fordom alstrade En stor p .itr otisk Skald
målar detta tillstånd med skarpa och mör
ka drag
Valan välan j Fäder
Hvem är ilen menskoätt som på er aska tiäderT
O blygd Är detta er är detta Göthers stam
Som släpar orkeslös sin matta lefnad fram
Med sina sina begär meil sina halfva dygder
Och Söderns yppighet i fattigdomens bygder i1
Hvar är din fordna kraft ditt fordna allvarHvar
Det hjältenamn o Tolk som trötta ryktat bar
Och nitet som gafgods gaf lif för Statens heder
Och ärans Gudadröm och Fädrens rena seder i
Du leker utan blygd på deras helga stoft
Och jollrar Härdens ord och langar blommans doft
Gå icke vill min sång ditt luinpna öde lära»
Gå lcf förutan dygd och fall förutan ära
Detta förhållande är nedslående men kan
visserligen förbättras om man vill Di n he
liga elden är ej slocknad Den glimmar
ännu ofta under askan och behöfver blott
vård och näring för alt skönt såsom for
dom upplåga Norska nationen har ock si
na fel och är i allmänhet kanhända min
dre upplyst än dess grannar men hon tor
de ock ännu vara mera flärdfri och allvar
lig hvarigenom hon icke så mycket allägs
nat sig från den sinnesart och de seder
som utmärkte den Nordiska hjeltcåldern
Månge hos oss hvilkas exempel i längden
inverkat på folklynnet hafva inbillat sig
att de tillegnat sig Fransk civilisation då
de egentligen inympat på sig och nationen
det Franska lättsinnet och andra brister il
la n att i det hela kunna förvandla Svens
karne
.ill Fransmän i ädel bemärkelse hvil
ket natur och klimat neka dem att någon
sin blifva Gustaf IIl :s tidehvarf förbered
af den föregående politiska immoraliteten
fick sin egentliga stämpel af denna Konungs
individualitet och desss häfd v unna infly
tande pä följande tider har under civilisa
tionens täckmantel i betydlig mån unde»
gräf t den fordna Svenska redbarlietrn med
åtföljande dygder hvilka måhända af det
förfinade och förderfvade Europa bedömdas
b h bariska
Naleivoskop
PAGANINI
Om denne utmärkte Konstnär hafva an
dra tidningar under flere månaders tid skrif
vit så mycket att vi anse öfverflödigt bar
upprepa hans lefnadshistorias ålder sam»
sagorue om hans fängslande ui m Vi ha

Sida 4

i stället trott att det kunde roa mången att
se sjelfva anletsdragen hvarföre vi här of
van deraf Jemnat ett aftryck till hvilket
vi tro oss kunna bifoga det yttrandet Just
«c ser mannen ut
Vi bifoga derjemte en uppsats ur Foreign
qvarterly rewieiy som bättre än någon af
dem vi förut läst ger ide om lians karak
ter och lynne Den kallas
Paganini och hans Son
"Vi känna icke någon som blifvit så
misskänd som föremålet för denna uppsats
Ilan är en saktmodig och stilla person och
ingenting mindre än den utlärda bof såsom
hvilken han beskrifves Han är blygsam i
»tt uppförande och frikostig ända till yt
terlighet Likasom de fleste artister har
han ett häftigt temperament och låter be
herrska sig af ögonblickets ingifvelse han
ti- begåfvad med all den otillgjorda enkel
het som vi alltid finna vara oåtskiljaktligt
förenad med sanna genier Ilan har en
enda son med en sångerska från Palermo
Signora Antonia Bianchi med hvilken han
lefde flera år ända till sommaren 1828 då
han nödsakades skilja sig vid henne i an
seende till hennes våldsamma karakter och
han har nu öfverflyttat hela sin ömhet på
sonen Det är ett utmärkt barn och röjer
redan omisskänneliga spår till en blifvande
slör talang Då han har en svag helsa
lemnar Paganini honom aldrig ur sigte
'Jag vill säger han
"heldre dö sjelf än
förlova honom det är aldeles omöjligt för
mig att någonsin skiljas från honom när
jag om natten vaknar är han min första
tanke
Sedan han skiljde sig vid modren
har han alltid sjelf uppfyllt alla en barn
sköterskas skyldigheter och på det läsaren
må få ett begrepp oin huru han fullgör
dessa nya åligganden och tillika lära känna
den unge Paganinis karakter skola vi med
dela hvad en Paganinis vän I em na t oss
hvilken en gång 1828 besökte honom i
Prag för att hämta honom till en middags
måltid Vi tillägga blott att den unge Kjel
ten är begåfvad med de klassiska namnen
Achilles Lyrus Alexander
"Hvarje sak be
fanns i vanlig oordning här en violin på
cn stol där en snusdosa på sängen och en
dylik ibland gossens leksaker Musikalier
penningar mössor bref klockor och stöf
lor strödda om hvarandra Stolar bord
och äfven sängen flyttade från sina platser
Midt i detta Chaos satt Paganini med en
svart silkes-r .attmössa som betäckle hans
ännu svartare hår en gul näsduk var vårds
löst bunden om halsen och en chokladfärgad
jacka hängde pu ax larne I sina knän höll
han Acjiillino sin lilla fyraåriga son hvilken
för ögonblicket befann sig vid ganska dåligt
lnmieur emedan hans händer skulle tvät
tas Paganini barett i sanning märkvärdigt
tålamod Om gossen var aldrig så orolig blef
han ändå icke förargad utan gick då rundt
omkring golfvet med honom sägande till
mig som var närvarande "Det stacksrs
barnet är oroligt Jag vet icke hvad jag ska .i
göra han har i dag riktigt uttröttat mig
Jag har hela morgonen bråkat med ho
nom fört honom omkring gifvit honom
choklad men ingenting hjelper jag vet ic
ke hvad jag skall göra
Jag var nära
att dö af skratt då jag såg Paganini
i sina tofflor hafva sådant bestyr med .sin
son som räckte honom till knäet Ibland
förgrymmade sig den lilla Achillino drog
sin sabel emot fadren hvilken tog sin re
trätt i ett hörn af rummet under utrop
af "nog nog jag är redan sårad m5u
den lilla hjelten gaf sig icke förr än hans
gigantiska motståndare låg utsträckt på sän
gen Paganini hade ändtligen slutat sin
sons klädsel men var sjelf alldeles oklädd
Nu uppstod för honom en stor svårighet huru
fullborda sin toilelte Hvar fauns lians hals
duk hans stöllor hans rock Allt var un
dangömt och af hvem Af Achillino Den
lilla skälmen skrattade när lian såg fadren
med långa steg genomstöfva rummet spe
jande med ögonen i alla riktningar På fa
drens frågor hvar lian hade gjort af sa
kerna låtsade han blifva förundrad teg
höjde på axlarne skakade på hufvudet och
utmärkte genom sina åtbörder att han derom
var alldeles okunnig Efter ett långt sökande
hittades stöflorna de voro gömda under en
byrå laäsduken låg uti ena stöfveln roc
ken i en låda och västen under bordet Så
ofta Paganini fanu något af dessa saker
framdrog han det i triumf tog en stor pris
snus och började med ny ifver söka åter
stoden alltid åtföljd af den lilla skalken
som högligen gladde sig då han såg fadren
leta på ställen der han viste ingenting var
göindt Slutligen gingo vi ut och Paga
nini tillsköt blott dörren rjvarlemnande i
rummet på hord och stolar ringar kloc
kor penningar och livad som mest förun
drade mig sin dyrbara violin Han tänk
te aldrig på att luinna förlora sin egendom
Lyckligtvis bodde han hos hederligt folk
ANNONSEK
Diligensen algur 0111 Mändag kl 6 f m till
Nyköping Norrköping ocli Linköping Contoret
är i linset N :o I Qvart Sköldpaddan vid la a
södra Kvrkoga 'a
Till Salu finnes
En ircnlil modern Calesche på liggande fjädrar
aldeles ny ocli i coiuplctt ständ med Coficrtar
och selar — klädd med lju«t Xläde och silkesmö
rcrj — är till salu för Ofio R :dr Bco ocli kan be
ses bos Bruks-Patron Owen på Kungsholmen
Tolf st bctiadc Rottingstolar a 2 Rdr 1 Kattnhs
Möbcl-Soifa med f stolar och f taburetter u >Rdr
l liten röd >amast-So ,fa med 4 stolar 12 Rdr
1 perlfärgad Snänk 12 Rdr 1 dubbelt Hl a bord
2 delar 10 Rdr 2 si lackerade gredelina Alrots
Spelbord å 10 Rdr 2 st dito dito Sybord a 5
Rdr 1 Naltkonimod af mahogeny S Rdr 1 X ^ip
liyll af dito 8 Rdr allt Banco i linset N :o <j
Qvart Cepheus Rimstugatan 1 tr upp-
■— l 'ä
samiua .ställe äro nu genast alt hyra cn Våning af
sal förmak sängkammare och kök samt nödiga
uthus
BORTTAPPATT
E11 broderad nniformskrage med guld borttappa
des på middagen rid blå slussen eller deromkr .ng
Drn som den upphittar behagade mot vedergäll
ning inlemna den på Tryckeriet der denna Tid
ning tryckes
HOS L J HJERTA