Aftonbladet Måndagen den 6 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-06
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-06
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-06
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-06
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 6 Juni 1831

Sida 1

1831
Måndagen
den 6 Juöai
riset i Stockholm
för helt är ro R :dr
_ halft ä
i Lins troms bokhandel vid Mynttorget Bro
Essens bod vid Södermalmstorg Jwionser mo
VIGDE I STOCKHOLM
ildiialich I- Björk och Dem >is F A Dah
lin i St ekholm clt .ii \v ^laj
DÖDE I STOCKHOLM
Kallarm m m En b |o
'inl de Femtio Äldste Hr
Carl Fr Sandberg den >■ Maj 70 år
Sidenkramh (I P Sjöström den 3 Maj t \i ar
Borgm P II Groths Maka S- Ch Ekehöm i
Stockliolm den Maj (u ar
Kamrrnucn Hovendalils Enl a A E Lun
den den 3
-aj (58 ar
Ati Yiktualieh J Leverius Enka Fr Levin
84 ar
HANDELS - K UNGÖRELSE
MacMner och Mechaniska Inrättningar kunna
utan undantag fa utföras ifrån Frankrike mot
viss fastställd af Af
t
QU AR A N T AINES-C OMMISS ION EN
Tillkännager den 2 Juni att den samma dag
tru /lt i verksamhet —■ Embetsrummet i Coinmerce
CIoll Hus
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Vexelunderv
-Sällsli apets sammanträde uppskju
tet till den C Juni kl G c ra
Städernes allm Bv ^jndsto ds-Boj a j ?s intressenter
erinras betala ;» :ne arens afgifter enl /J .a § i Re
glementet af d
>0 Juni 1828
Skånska pri v ax
'•
•ankeus bolagsstämma den 37 Ju
ni i Ystad kl 10 f m
Isåsa Silfver- oöli Kopparverks bolagsstämma den
o Ang
kl 9 f 111 vid Marsätter i Hammars Soc
ken Örebro Län
AUCTIOISER
A Guld och Silfverpanter i Banken den 29 Juni
kl balf 10
A Rein i i Färgcri-inrättning i Skellefteå den 21
Juni kl 2
1 å Gården jN
:o 77 vid torget jemte 3 åkrar
af 1 tunni 19 kappl jord ■ ä hälften af Går
den N :o 5 med
kappl åkerjord och kål-land
3 1 tunni Garsingcjord med tillli äng och skog
4 E11 täppa vid VVippondaln — den 'i Juli kl
12 på St ängnäs Rådhus
niuge a Rttgd af T ,ing c G man från d 1 Febr
B nden P Bengtssons och Husl rus Bengta Jöns
dolters i Lastad andr RUgd ä Txiig
c G mån
fr ;Vn den 1 Febr
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Svea II R All Maj Frih Joli G Gederslröms
och äfven all Ftus Friherrinna S M Silfvcr
skölds il Oct
Norrköpings R R i Boktr Bolag Gollin
Corup
s den •
Apr t8
a Öfverskär Nils En
falls ock Hustrus Hel Gath Svensdotters den
17 Oct
Enköpings R R Guldsm doh p Hörling» och
GarfV .-G s N Dan Enbäcks den 17 Oct
Lunds R R Handl- J N Hörlin 's den 8 Oct
Fryksdal» H Nedre T R- f d Löjtn G Fru
merie '3 och Frus Gh S Harlings 2 Rttgd å Ting
t 6 män fr den 9 April
Wermdö T R Arrendat
F .l Hoffstén och En
ias A H Enbergs • Enkan A .Chr Lindströms
på Tyningö — :» Rttgd af Höstclinget
Pitea H It Coinm G K- ;ek 's a Rtigd a Ting
c G man fr den 5 Januari
Kåkimds H R All And Jonssons i Stommen
Forssby Rttgd af Vinte»tinget i83a
Faur«s H T H i Boadcn Aiid Sycassou iStaa-
INTECKINIJVG
I N :ris 3 i3 qv St IN i clas i Upsala företa
ses lill dödande 0111 ej klander kommer inom en
manad fran 3 annonccn
ter vid Nykils Kyrka Förm Bonden Frie Lars
son i Ullstorp
LAGFART
Wenersborgs R .R a Ängs och Akerly .-kan N ;i 'is
4 5 Klander inom G man från tredje annon
sen
Å i-4 mil Kr .Sk Skolhemm Råskog Norreg
Klander inom G mån från annonsen vid Södra
Wedbo HR
Mo H K ä Torpet Hägnen i-5 af 1-4 mtl Plom
bo Kv .sk österg Klander inom år från tredje
annonsen
Hammat kinds II R den 9 Mars å 1-8 Kr Sk
Högved Klander inom år
V /ernHieiihugs II R den 10 Mars å N :o t-r f
mtl Stora Svedala klander inom är från tredje
annonsen
Umeå H .R å 65-5 ,2 mtl af Kungsgårds hemm
No i G risbacka Klander inom år från tredje
annonsen
BOUPPTECKNINGAR
Efter Exc Gr Fleming före Jnli
EfBd
g
Efter Bergsrådet B Fr Rothoff före Juli anm
hos Geschw Em Rothoff i Eskilstuna
Efter Coopv Capt M Nilsson Möller ofördröj
ligen v
Efter f d Bruksförv Nils Asp hos Kr .-
F
p
Fogden J Wennerbom — Sköfde
EFTERLYSES
Målaren Joli Rirring att infinna sig hos sinhu-
L
utru « .atii Löfstrand
ARFSKIFTE
Efter Assessorskan M- C Norlin den 21 Juni
kl 11 f ni hos P G Sandahl 1 Skara
LEDIGT ANE
Efler Smeden And Brandin och lians Enka Cath
Brandin Anm inom år efter 3 annonsen hos H
J Tjäder i Lovisa
FÖRMYNDERSKAP
1 Jöns Håkansson i Mången Förm Anders
Mänsson i Hulteby 2 L Christophersson i Re
paretorp Förm Sven Petersson i Bäckelid 3 A
Larsson i BorssorUd Förm Hustrun Christ
opher Larsson i Reparetorp I örm Bruks-Patr J
Eb Geijer
Enka» Ingrid Jansdofter från Löfnäs Förm J
.Larsson i Gisslegärd 2 Sven Larsson i Gunne
hacka Förm Joh Zachrisson i Elgåsen 3 Jan
Andersson i Uplanda Förm Olof Olsson i Uggel
bo 4 L Johansson i Kärr Förm Anders Isaacs
son i Björtorp
1 Christ Larsson i Glumsfsrp Förm Bengt Ers
son i GlumMorp 2 Peter Larsson i Bredgården
Förm And ts Larsson i Mosserud 3 Olof Jansson
i Glumserud Förm Andei s Nii
>11 i Söre 4 En
kan Slina Petersdotter i Mo Förm Eric Ericsson
i Bnreryd 5 Enkan Maria Andersdotter i Bäck
Förm Nils Andersson derstädes
1 Olof Ol iso ^i i Björnbotten Förm Magnus Evs
son i LungiiIfven och Carl 'Nilsson i Lungsunds
gård 2 Knkaij Brita Ericsdotter vid Yiigshyttau
Förin Maiaren Garl Upgren
A fl F ^Latlem ^Anders Anderssons Son-Peter An
dersson frän SkafiesgärJel Förin hans Faderbro
der RusthiSll Jonas Anfler son i Ska tesgärdet I
Enl (i n Pasfor .ka '1 A hell föild i
nhélm För
myrtd Orgelnisten Nils Ohlin i Gammalkil
Anders Sawnclssons Enka Catharina Månsdut-
n 0 H G E Ä R E R S S A >ni A N T R i D K N
All f d Kramhandl J Stenbergs och Mamsell
Fredrica Wilh Stenbergs d 6 Juni kl 5 e m
på Malmens Källare
Handl John Gilius Fricks d ^n g Juni kl 5 e
m å Börskafferummen
F d Fanj J M Shawcs den 11 .Tunii hos En»
Adler N :o 6 qv Putten Sfyckgj .gränden
SOI REF
Nästa Thorsdag uti FrimurareSalen till för
mån för Rosa Koehn
Nästa Fredag uti Djurgårds-Kyrkan till för
mån för Lemming
SAMMANTRÄDE
Kongl Vetenskaps-Akademien nästa Onsdag kl
5 c 111
Kongl Svenska Musikaliska Akademiens Leda
möter nästa Onsdag kl .j c ni
Stockholms Prest-Sällskap i dag Måndag
Sällskapet Redlige Svenskar nästa Söndag
Mtri kes
Under de
lllmänt rykte
föregående
här i stad
Under de
lllmänt rykte
föregående
här
dagarna hade ett
i staden ulspridt sig alt
de Ryska gardena hade hlilvit slagna af
Polska hufvudstyrkan Dagens post har lik
väl ty värr icke bekräftat detla förhållan
de Tidningarna från Berlin som gå till den
1 Junii medföra berättelsen att Ostrolenka
skull hafva blifvit återtaget af Ryssarna
Polens Generalissimus hade enligt skrifvelse
från Polska gränsen d 26 der blifvit angri
pen af Fältmarskalken Diebitsch i följd
hvaraf en blodig slagtning uppstått i hvil
ken Ryska armeen segrat Vid stormningen
för återtagandet af OstroJenka hade Ryska
tropparne visat ett beundransvärdt mod
och Polackarnas flykt varit så skyndsam
att de icke hunnit uppbränna bron öfver
.Narew efter sig Polska Generalen Giel
guds division hvilken stått vid Löiuza ha
de h 'ilvit afsk uren från hufvudarmcen På
Polska sidan har förlusten i döda och så
rade gått till 4°oo man hvaribland Gene
ra I örn e Kicki och Kamienski samt många
stabs-officerare döde Generalerne Pac Bo
guslawski Skarzynski Mälackowski m fl
voro sårade
I en skrifvelse från Warschau af den 23
betei det alt båda härarne stridt ined en
r 5 R :dr 3 månader 2 R :dr 32 sk Banko Lösa
mans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara
ttagas endast i LinstrÖms bod till 1 shilling Rik
Numror 2 sk Banko Prenumeration och utdelning
Bergsgränd Lindroths bod vid Norrlandsgatan
sgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagar ne

Sida 2

exempellös förbittring De äldsta Generaler
ha aldrig erinrat sig en så mördande batalj
Om pardon var ingen fråga det mesta al
gjordes med bajonetten De fallnas antal
på båda sidor uppgick till 20 ,000 man Re
sultatet är att Gen Skrzynecki återförlagt
hufvudqvarteret lill Praga Ryska Garder
11a voro med i bataljen och skola lia ut
märkt sig med mycken tapperhet
Sistnämnde omständighet eller hufvud
qvarterets återförläggande lill Praga synes
otvifvefaktigt visa alt Polackarna förlorat
Della är emedlertid den enda omständighet
som ger någon säker anledning att Ryssar
na segrat I fall båda underrättelserna skul
le vara tillförlitliga och 20 ,000 fallit på
båda sidor men endast Hooo på Polackar
nas så voro utgången helt annorlunda
Dessutom stå dessa berättelser illa tillsam
inans med innehållet af en officiel rapport
af Skrzynecki som var af den 23 Maji då
lian befann sig i All-Modzele på andra
sidan staden Tykoczin nära gränsen af Li
thauen omkring 3o Svenska mil från War
#chau
Rörande de operationer b varigenom Ge
neral Skrzynecki kommit i besittning af
Tykoczin innehåller Warschauer Statslid
»ingen af den 2G :te följande
"Den 21 om aftonen inryckte vårt Infan
teri under beständig strid i Tykoczin och
sprängde Gardets Grenadierbatailloner hvilka
med all makt sökte försvara en lång för
dämmning som bakom nämnde stad sträc
ker sig genom Narewska träsken Vårt an
fall var så häftigt att Ryssarne icke Kunno
alt förstöra bryggan i deras rygg och vart
avantgarde gick straxt derefter öfver Narew
Samma dag stötte våra troppar mellan
Ciechanowiec och Sarazs på afdelningar af
Gref Diebitschs armee som i största hast
dragit sig från Bug för att någorstädes på
andra sidan Bialystock förena sig med
Gardena En Rysk corps af några tusen
man under General Säckens befäl är al
skuren från Gardena och drager sig förföljd
af General Sierakowski in i Augustowska
landet Podlachien hqfva Ryssarne helt
och hållet utrymt General Uminski in
den 23 om aftonen Siedlce en del af
to
lians Cavalleri förföljer fienden
till Miedzirzecz Öfver-Genera lens offensiva
rörelser utfördes så skickligt att Sabalkan
fiky först efter deras början erfor något der
om General Skizyneeki ledde rörelserna
från Sniadow der han den s3 hade silt hög
qvarter Sedan Gref Diebitsch gått öl ver
Bug vände han sig med hela sin styrka
mot den honom närmast stående General
Lubieski hvars corps utgjordes af några
tusen inan och omringade honom under
natten med sin olantliga öfverlägsenhet
Ryska Generalen JNiedhardt uppfordrade
Lubieski alt gifva sig då reträtten för
honom nu var helt och hållet afsk uren
Derpå svarade den Polske Generalen att
alla vägar st ode öppna för Polska bajonet
ten och så anföll han de ryska colonner
pa vägen
/v
som voro honom närmast sprängde dem och
återställde sin commuuiestion med hufvud
armeen Öfver-Generalens rapport inne
håller inga detailler om resultaten af denna
strid General Riidigers tiopjjar hafva dra
git sig tillbaka från Wojwodskapet Lub
lin öfver Bug
Från alla sidor inlöpa underrättelser om
den alltmer omkring sig gripande uppres-
ningen i de inre delarne af VoM ^MWW ^vo
dolien och US raine
vi förtiga emedlertid
de til /Jörhlliga detailler vi derom erhållit
lör att icke derigenom blottställa enskilde
Individer för förföljelser
Frankrike
Journal des Debats för den 23 Maj in
nehåller en märklig artikel öfver Frankri
kes förhållande till Utlänningen Sedan
Augusti i83o heter der hafva tvänne slags
krig varit i fråga för principernas eller lör
interessenas skuld Det första hade undvi
kits genom Frankrikes imposanta ställning
det andra vore ännu osäkert SA länge
Belgien icke vore constitueradt på ett för
Frankrike oskadligt sätt så länge Polen ic
ke genom st vi kans rätt eller med under
handlingar åter tillkämpat sig sin nationa
litet så länge flere Italienska staters obe
roende var gil vit till pris åt Österrikes god
tycke och dåliga humör så gåfves det in
gen varaktig li ed i Europa
— Denna upp
sats uti ett ministcrielt blad har väckt stor
sensation på börsen och det behöfdes en
försäkran af flere Conselj-Presidcntens per
sonliga vänner all Redaktionen hade Jitlt
bannor för artikeln för att åter lugna pen
ningemarknaden Emedlertid talas mera än
någonsin om Novaras intagande af Österri
karne En kurir har blifvit skickad efter
Konungen som är ute på sin Eriksgata och
han väntas snart hem
Prinsen af Joinville har afgå 11 från Tou
lon till Corsika
Courrier Francois berättar att Gonselj
presidenten i Wien och Berlin låtit fordra
en nedsättning i dessa länders omåttliga mi
1 i ta irska 11 Wiencr-Gabinettet hade derpå
svarat att det visserligen intet hö ^re önska-
de än att omständigheterne lilläte ly lik
nedsättning men delta Runde först ske när de
problem som hvilade öfver Polen och Ita
lien blifvit lösta Frankrike har svarat att
denna lösning redan till en stor del genom
Wiener-Congressen vore tillvägabragt och
att ingenting hindrade mak terne från att
öfverenskomma om de ut &ärder Ju !ii-ievo
lutionen påkallat för så vidt den vore i strid
med stipulationerne vid nämnde Gongress
I Italien hade Österrike sjelf öfverskridit
genom en police-interven-
1
i sina rättignelsr
tion och dervarande staters förhållande kun
de ingalunda anföras såsom skäl till en fort
satt armering Hvad rolen beträffade så
hade man sedan Kejsar Nicol ?i afslagit de
första propositionerne i ämnet gjort honom
nya hvari man föreställt att då Polens
nu varattd-e stallning hotade Europas lugn
ansågs Frankrike och K nylund nödigt att
fästa Kejsarens hela uppmärksamhet på t ra c
ta terne 1 Wien som garanterade Polens
oafhängighet — Innehållet af denna sista
note föranledde den 26 Maj krigsnyheten
Den namnkunnige Baron Humboldt har
som det förmodas i en diplomatisk beskick
ning kommit till Paris Delta är femte
gången som han är der sedan Julii-dagarna
Ifrån Töulon skrifves att nian ännu är
(osäker huruvida eskadern skall lyfta ankar
för att gå till Tnjofloden Den 18 Maj an-
vara fl aga derom
sågs det icke mer
Don Miguel troddes i synnerhet frukta
för en Amerikansk eskader
stånd ef
200 ^000 floriner för Luxemburg
z På samma sätt torde de vilja tillköpa sig
I Maestricht och Stats-Flandern I afseende
på statsskulden föreslå de alt Holland och
Belgien skulle hvardera behålla det skulde
belopp som tillhörde dem hvardera före
x 815 och dela jemn t den skuld som seder
mera tillkommit Slutligen erbjuda de sig
äfven att afstå från skeppsfart på Coloni
erna
Grekland
Hydra Spezzia JEgina och Sparta haf
va deltagit i den mot Presidenten Grefve
Capo d lstrias herravälde skedda tippresnibg
Hans myndighet torde snart alldeles gå oli
ver ända Hans troppar hafva eller cu
blodig strid blifvit fördrifna från Sparta
Presidenten har om bord på ett Engelskt
krigsskepp sjelf besökt Hydra och Misitra
(Sparta men allt förgäfves Fullständig
tryckfrihet är införd på Hydra Från Na
poli di Romania flydde en mängd personer
och alla a (lärer stodo stilla
Belg mar
I Amsterdamer Handelsblatt läses alt Bel
gerne erbjudit Konungen ett årligt skatlc-
Diskop Grcgoire och Franska Prästerskapet
i83i »
Vill man låta påbörda sig osanningar och
falska rykten declamerade med en säker
het som sätter i förundran (säger ett bref
från Paris af d 10 Maj så beliöfver man
blott sätta tro till uppgifterne i våra Jour
naler I tredagar hafva alla tidningar den
ena efter den andra den försigliga Journal
ues Débals icke ens undantagen förkunnat
den berömda conslitutionella Biskop Grcgoi
res död De veta hvad timma af dygnet
han a fl i di t och inbjuda hans vänner att
visa honom den sista hederstjcnslen /_e
Tems skrifver öfver honom en Nekrolog
och Avettir låter honom afsomna såsom ea
hårdnackad oom vänd Schismaticus och skyr
ej alt öfver hans graf utandas sin sista harm
mot den ifriga Gallicanern ja öfver hans
graf Likväl är till all lycka den förträffliga
vördnadsvärde gubben ännu i lilvet midt
i Paris och oaktadt hans 82 år är godt
hopp om hans snara och fullkomliga åter
ställande då hans kraftfulla oförsvagade
natur redan så länge med fördel bekämpat
den svåra sjukdom som ett lall ådragit
honom Annu hafva hans moraliska kr al ter
ingalunda försvagats han har sin fulla be
sinning endast den kroppsliga smärtan kan
för ögonblicket förlama hans märkvärdiga
själsverksamhet som ej vet al någon hvila
och ännu med samma ungdomliga kraft
som föl 60 år sedan törstar eller kunskap
och intellectuel sysselsättning Avcnirs in
toleranta raseri stöter hvar och en som
känner Gregoires orygg liga calholicisia och
son» vet Huru noggrann han alltid varit i
uppfyllandet af sina christendomspligter och
huru varmt han vid hvarje tillfälle åtagit
sin religionens sak Men Grcgoire är ingen
mörkrets anhängare ingen Ullramontanist
och har dessutom begå It det brottet att
utan Påfvens samtycke låta utnämna sig till
Biskop men det är tillräckligt alt han vid
håller den bekanta förklaringen af år 1682
och vill att Kyrkan skall vara Staten under
ordnad för att ett sådant kätteri aldrig
skall förlåtas honom af en tidning hvars
redactörer nu svänga sig med den löda
mössan sedan de börjat tro att Presterne i
denna prydnad mera skola behaga folket
än med GaluUeu För öfrigt vet iwa» att

Sida 3

Erkebiskopen i Paris
christeligare mot den adla gråhårsmannen
än Herr La Alcnnais (Avenirs redaktör
hvars lösen likväl är "Gud ocli frihet som
likväl ingalunda fiir lios honom samman
blandas njcd "Frihet i tion på Gud
Pre
sterna hafva enligt tillförlitliga uppgifter
vägrat gifva Gregoire sakramentet och det
bör ej förundra någon 0111 vid hans
inträffande död kyrkorne tillslötos för hans
likbegängelse För mången torde den stränga
redlighet och menniskokärlek som man löi —
gäfves skulle vilja frånkänna Biskop G re
goire synas illa sta tillsammans med hans
förfarande 179T men man ihogkomme att
Gregoire var då hvad han ännu är enthu
siasti .sk ungdomligt djerf en ifrig bollen
ärlig republikan lätt alt med sköna phra
ser locka på sin sida och med passion till
gifven sina idéer men fiendtligt sinnad
mot kungadömet och regenterne- personer
Conseqvent inom sig sjelf i ,uppträdde lian
allraförst till försvar för Judarne tog der
efter med enthusiasm Negrernes parti och
blef en af den vidtbeka-nta "menskorättens
mest öfverspände försvarare samt uppträdde
alllid såsom en glödande democrat i Boll
huset Gonslituerande församlingen och natio
nal-Conventetf Ihärdig i sista ögonblicket
förkastade lian ined häftighet år i8 [5
Hapoleous
acte additionel emedan den
icke synes honom nog frisinnad Gregoire
har aldrig handlat annorlunda än hänförd
af enthusiasm och med svallande blod och
sådan visade han sig ännu ii >2g vid ut
färdandet af de ordonnancer som egde den
Polignacska minislereu att tacka för sin ex
isteuce Ku Statsman i delta ords rätta be
tydelse har lian aldrig varit det har all
tid fattats honom lugn mognad i omdömet
och han har icke skördat all d 'n frukt han
kunnat af sin omåttliga beläsenhet och thro
logiska lärdom Ur denna synpunkt bör inan
bedöma den röst (för Ludvig XVI död han
1793 afgaf och hvilken man gjort den eljest
ägta cluistliga väl viljande strängt morali
ska mannen lill ett så stort brott att man
derföre uteslöt honom ur 1819 års Ka ma re
der han var invald C
arnot den store Car
not som nediteg i grafven nied ryktet om
cn obefläckad dygd o ,ch hvars bittraste fi
ender ej kunde vägra honom sin aktning
delade dock denna brottslighet om det var
en med Gregoire Jäg har aldi ig delat Gre
goirrs åsigter men dock aldrig kunnat väg
ra honom min gärd af vördnad och kärlek
och man kan med visshet påstå att hans
minne skall förblifva kärt för alla dem som
närmare kände honom Med all lians pas
sionlighet kan man dock aldrig förebrå ho
nom iutolerance Men§ han har aldrig blif
vit misstänkt derföre att han lika litet
frågade efter enhet i tron som efter demo
crat i e
och endast irrelegiositet eller liknöjd
het för fosterlandet voro honom förhatliga
Iluru kan väl nu kyrkan draga sig undan
för en sådan Qian för det han tänkte li
ka med Jansenius öfver Nåden och förkas
tat bullan Unigenitusj emedan ban i tidomes
storm ej ville lemna sin hjord utan herde
och höll sig fastare vid tron än vid P &f
ven I sanning man skulle tro att vårt
presterskap använder sina yttersta krafter
att beröfva religionen allt anseende FJiir
aflägsnar det från sig alla vänner af fri
sinnade begrepp om kyrka och stat der
trpr cleo sig genom demagogisk tygellöshet
rvergifna
den otrogna mängden
altaren återföra
På landet i städer
ne vägra presterna att uttala välsignelsen
öfver de trefärgade fanor dem ortens na
tional-garden lyda och att sjunga Domi
nuni Jac salvum regem för Konung Lud
vig Philip Erke-Biskopar och Biskopar
yttra helt oförtäckt sin vedervilja både mot
Konungen och den nya sakernas ordning
uti Herdebref som ej borde befatta sig ined
verldsliga saker och andlige af obestridlig ta
lang erinra genom sin fanatism om Span
ska Inqvisitorerne Huru kan väl på detta
sätt Kyrkans nöd afhjelpa huru kan
vördnad för det högsta väsendet inplan
tas i sinnena huru skall en altarets tje
nare kunna förskaffa sig hörsamhet då
han undergräfver throncn och tram
par under fötterna det som folket har kä
rast Man nödgas tillstå att Kyrkan går i
Frankrike sin upplösning till mötes och att
ännu ingenting uppstått som kan träda i
dess ställe det fordom så bigotta folket öf
vergå r alltmer till fritänkeri och det blir
i sanning icke herdarne som hindra hjor
den alt förskingras Abbé
Chatcl som län
ge inskränkte sin reform blott till införan
de af landets språk i ritualen och till hel
gande af blandade giftermål af viker nu äl
ven i andra punkter från Catholska kyr
kan Ilan och hans verktyg sakna dock
både talanger och en lefvande tro Det
första åtminstone felas icke St Simonister
ne men deras Utopier locka ingen till sig
och ingen vill låta sin ,lott i denna verlden
sig anvisas af Påfven Bezar Letfanlin
hvilken som det synes ej ännu funnit sin
oundgängliga Hå /vinna oller på hans ord
låta sin hustru omskapas till husar — Så
dana vidunderligheter afhjelpa icke del on
da som trycker landet i religiöst hänseende
Inrikes
Flans Maj :t Konungen fortfar att befinna
sig på bättringsvägen
— Vår berömde Landsman Myrberg
hvilken så tappert deltagit i det Grekiska
frihetskriget nästan ifrån dess början och
sednast varit Coinmendant uti en af de bs
fästade platserna på Morea lärer innan korrt
vara att dterförvänta till Fäderneslandet
hvarifrån det iros att den hjeilsmodige un
ge mannen åter ämnar begifva sig för alt
strida mesl Polncl .arna
— Ett tämmeligen allmänt rykte eirku
^-ar att Regeringen i dessa dagar vidtagit
eiler vidtager någon vidare mesyr för att
afhjelpa den i Stockholm L_lande sparimåfs
brister Man förlorar sig i gissningar om
orsaken hvarföre Regerin
,en .i !Js nu ur
aktlåtit eller just nu valt perioden för den
na åtgärd antingen det är den effectiva
bristen Regeringens nu ir .era vunna öfver
tjgelsc att en generell import-tiliåtelso af
spån mål i detta ögonblick ej kan särdeles
inverka på kursen eller det omständighe
ten att rulgot handelshus l-ror »ga 3 å 4
tusen tunnor utländskt Korn i annalkande
Uteblifver den nu omtaldia mesyren skui
lö det i sanning förundra oss 0111 ej någon
spekulant uppträdde och genom inköp af
det här befi 11 tel i ga korn-belopp som 1111
mera endast lär utgöra några hundra tun
nor gjoide si§ till Hem öfver conjunctu¬
ren och stipulerade priset for en turina Korn
till några och tjugo Riksdaler —■ ett opus
som i detta ögonblick ej synes vara före
na dt hvarken med någon risk eller behof
af kapital
Händelsevis lia vi kommit att till i Lör
dags förbise en insänd uppsats i Dagbladet
för den 31 Maj hvars Författare gör sigen
tillfredsställelse att underrätta oss det vi o
riktigt omnämnt att Aftonbladets uppsats
om den sjuka Fiskaren Lundgren vid Ilop
sten Skulle föran led t dennes intagande på Länets
provisionetia sjukhus emedan denna åtgärd
skulle ha blifvit vidtagen redan sju timmar in
nan Aftonbladets första berättelse Långt ifrån
att blifva ledsne öfver detta förhållande få vi
förklara det vi ingalunda äro jaloux ous nå
got sådant inflytande som det Insändaren
tyckes vara angelägen att fråntaga vår tip
sats oaktadt vi icke kunna finna för t jensteu
af Länsstyrelsens åtgärd mindre derföre ;ttt
en tidningsartikel gifvit anledning till en
mensklig och välgörande handling Men för
all ej gifva den gamla Dagbladsafundsju
kan allt för mycket spelrum få vi cmeJ
lertid nämna det vårt till känn »gifvande
af Länsstyrelsens åtgärd grundade sig på en
skriftelig underrättelse som vi hafva «11 an
ledning att betrakta såsom oificiel me l af
seende på den person af hvilken det med
delades och der det hette alt J
s
i snart
Läns-Styrelsen af Tit artikel i Aftonbla
det fick kunskap om den sjuke fiskaren
vid Ropsten belägenhet gick Lans-Styrel
sen genast i f örfattning
Biljetten fin
nes ännu qvar — Vi yttra detta endast så
som anledning till den förmodan att dag
bladets Insända artikel troligen icke härle
der sig från någon person vid Läns-Styrvi
sen utan likasom flere föregående från
Trumpetaren på Svartsjölandet hvar- a po
cryfiska correspondens förut fört Dagbladet
så många gånger bakom ljuset
r =s Det rykte som var gängse har i förra
veckan alt cholera morbus var i Stettin ocli
Lybeck har lyckligtvis befunnits ogrur
dadt men i dag efterträdts al
eft annat K
ga mindre oroande att den nemligen skall
vara ankommen till Ri $ch Det berättas alt
en i går hit anländ kurir från Ryssland med
fört denna obehagliga nyhet i sammanhang
hvarmed det bli vit yttradt alt omkring 11
personer i Riga voro sjuke Vi anse för en
skyldighet att icke förtiga en berättelse af
så mycken vigt som dock efter de vid
tagna försigtighetsraåtten med Guds lijetp
icke böra för oss kunna vara af någon fara
jFahlun den a Juni En olyckshändelse
som tilldragit sig i Jerna bar väckt den
största bedröfvelse Den 7 sistl Maj skulle
några Finnar framföra ett lik till Jenia
Kyrkogård Från Eldforssen begåfvo de sig
med båt på elfven som genom vårdöden
var mycket hög oah strid När de fiaja
kommo till Skiffsforssen togo de vilse o in
tätta båtleden och blefvo utan att mer
kunna undvika det i sjelfva forssen våld
samt och hastigt störtade Förgäfves höj
des deras jämmerrop ingen möjlighet var
att komma dem till undsättning Af 8 per
soner blefvo dock 3 :«e räddade Soldaten
Elg lyckades att få tag i den omstjelpte
båten och fastän han med största svårig
het kunde fasthålla sig räddade han dock
tillika eu Gosse sorn yar i samma lifsfara

Sida 4

En hustru blef upptagen af några som
nedanför forssen voro sysselsatte med ved
flottning hon ansågs vara död men veder
ficks snart Genom denna olyckshändelse
äro 5 personer beröfvade lifvet 3 :ne gitte
Män emellan 3l och l [o är allmänt kände
för utmärkt beskedlighet ordentlighet och
flit samt en Dräng och en Hustru
försedd med en hög paaxlu
de garnering med spetsar
J l bhlhPå d
T
KaleiyoMop
Den stora kappridningen eller som det
afde andra bladen kallas kapplöpningen med
liästar som skall äga rum i morgon och
öfvermorgon har blifvit ett så allmänt
samtalsämne att vi tro oss äfven böra upp
taga förteckningar på de respektive häst
Kreaturen och deras Ryttare — förstå da
gen kl 12 t ii Ilas till en början om Kongl
Pokalpriset af 5 täflan .de Co Grefve1 C J
AVachtmeisters bruna sto ridet af PVilliarn
kladd i rödt och gulty a :o Grefve A von
Fersens grå skimmelsto ridet af M ;r May
klädd i gredelint och ljusblåtty 3 :o Grefve
G v Du hen 5 bruna sto ridet af Kongl
Sekreteraren Norin g kladd i randigt rödt
och kvitt y 4 :o II K H Kronprinsens bruna
sto ridet af Cometten Broström klädd i
mcllanblått y 5
"o Bryggaren Venbergs bruna
hingst l iden af Herr Jansson klädd i rödt
och hvitt
— Derefter förekommer Insatt
löpning enkel löpning hela banan hvar
vid de täljande blifva i !o II K II Kron
prinsens svarta sto videt af Cornett Bro
ström klädd i ruellanblåtty a :o Baron J v
Keliaussens grå skimmelwallack riden af
JVilliam klädd i rödt och g ulty 3 :o Gref
ve A v Fersens bruna wallack riden af
M :r May klädd i gredelint och ljusblått
— Andra dagen j kl 12 förekomma lzad
löpningärne nämligen JY .r 1 enkel löp
ning liela banan No Baron J v Rchau
sens grå skimmel riden af M :r Mai klådd
i rödt och g ulty 2 :0 G
"efve von Dtibetis
bruna sto ridet af Kongl Sekret Noringj
klädd i rödt och hvitty och N
-r 2 enkel
löpning hela banan af 1 :0 II K II Kron
prinssens bruna sto ridet af Cornett Bro
ström j klädd i ruellanblått y 2 :0 Grefve A
v Fersens grå skimmelsto ridet af M :r Mai
_
klädd i gredelint och ljusblått — Med hvi
ta flaggor äro de platser utmärkta hvilka
anvisats åt Åskådarne
PARISERMODER
Det sed näste tillfälle då den eleganta verl
den visade sig var vid Hrr Cousins och
Yiennets installerande i Institutet Antalet
af kapott-hattar var här öfvervägande men
der funnos äfven flere utmärkta hattar med
liten flat skärm omgifna med en Blonde
så hög att den kunde förtjena namn af
slöja Man såg en mängd klädningar af
småruligt eller finrandigt Gros <Je iSapIes
som buros med Canezous af stiekadt mus
selin Några klädningar af mörkt Chaly
voio åtföljde af en Canezou af batist lagd
i veck på ryggeUj likasom öfver bröstet och
gg p
J sel buros halmhattar På de flesta ärmar-j
na var nedre delen tätt åtsittande med j
undantagande af sådana som voro af tunn t
eller genomskinligt tyg och hvilka blefvo
vidare från handlofven
Ett Qväkar-1
runtiinmer hade en enkel
hvit musslins-hufva (koeffyr öfver hvilken
låg en slöja af samma tyg som var sam
manknuten på hulvudet och föll ned på
knäet
Man såg några tjocka guldkedjor a la
clievalicre men de fleste Damerna hade en
liten emaljerad kedja bildad af fyrkanter
eller losanges (rutor sammanbundna med
en perla eller en prydlig guldlänk En så
dan kedja bestod af svarta släta emalj-ru
tor hopfogade med länkar af rubin infat
tad i guld Denna prydnad var utomordent
ligt läck Den dervid hängande lorgnetten
var äfven emalj omgifven med rubi ner
Skärp och Sautoirs voro af Crepe de Chine
försedda med breda blommor broderade i
siden af lysande färgor Sprättarne bur©
svart frack med sammetskrage svart hals
duk väst af hvit pique
med fälikrage i
genknäpt nästan ända upp pantalonger af
hvit Patentcoat nästan tätt åtsittande hand
skar af Skottskt trådlinne I museum sågos
många öfverklädder af Grosd
cté med slätt
lif och vid kjortel öfver hvilka buros skärp
af Gaze-Caschernir eller annat ylletyg bro
derå dt med kulört silke Då nästan alla
skärp likt en Collier voro kastade en gång
om halsen så passa de fullkomligt till de
fyrkantiga kragarne som gå ned på axlarna
En Crepekapott fodrad med moire och
käpgor af samma färg Som klädningen ut
göra de vackraste negligrferna
Öfverallt märkes att damerna icke mera
bära så mycket hår fram i pannan Loc
karna äro mindre tjocka och bandeauxer
na plattare Lingeries — Jfägra Lingeres
hafva gjort hattar af broderadt musslin fo
drade med rose — eller halmgult taft De
äro prydda med några få band af gaze
skärmen hålles upp med hvalfiskben
Man gör många chemisetter med dubbel
fyrkantig fälikrage De äro af musslin eller
tyll cmgifné af ett broderi och en lätt an
lagd spets som går fram nedom chemisct
tens båda framdelar
Till cheinesitterna bäres denna sommar
mycket mera nålar än knappar
Broderade muslin - Canezous hafva of
vanpå den garnering som nedfaller på är
marna ännu en garnering som begynner
midt på axeln och går ned på gördeln (La
ceinture Denna inrättning år fördelaktig
emedan den ger bröstet ett bredare utseen
de och befriar ryggen från hop en garnerin
gar som icke hafva nugot graliöst och gö
ra växten tjockare
pä båda sidor prydt med en
ilkbdi
j
Till denna kläd-
På flere personers yttrade önskan isyn
nerhet frän landsorten har Redaktio
nen beslutat att för hvarje vecka med
dela de nyaste moder från Paris hem
tade ur Journal des JDames et des
modes
Pantalonger på modet för morgonen och
för ridt göras af bomulls-tricot med tredub
belt inslag i hvitt chamois eller ^någon an
nan färg Dessa pantalonger sluta antingen tätt
åt oeb gå ned i stöflorna eller endast till
hälften då de dragas ofvanpå stöflorna
Man ser gråa korlskärtnade hattar efter
Engelska bruket
En elegant har visat sig m«d nantalon
ger af terre-d1 Algier eller lej rc-dEjyp te —
CHfNESI SKA MODKOST i MER
Mycket vida klädningar af flor eller ljus
röda silkestyger halfstöllor eller skör af den
skönaste allas från Nanking af en serdeles
skapnad och med så I or af en viss höjd by
xor utmärkt väl broderade omkring knäet
en mössa af den mäst eleganta form ut
märkt vackra och dyrbara tobakspipor den
finaste tobak från Fokien ett engelskt guld
ur en tandpetare hängande uti knapphålet
i en perlsnodd en parfumerad solfjäder
domestiker
och portchase-bärare kladda i
siden Palank i ner och meubfer af en ut
märkt skönhet sådan är de förnäma C Ii i
nesernes toilett och dess tillbehör
De första Polisspioner nyttjades af Car
dinalen Mazarin emot Prinsen af Conde
Denna uppfinning var likväl då för liden
ännu så ny alt ingen annan än sjelfva af
skummet af pöbeln ville låta nyttja sig der
till och merendels personer som redan vo
ro dömda till galgen eller stupstocken Och
ändå måste diplonier utdelas åt dem hvari
de försäkrades om frihet från ansvar för allt
hvad de kunde säga eller göra till Kardina
lens nytta
— Det är kändt alt man nu för
tiden icke gör sig så stort samvete af hand
teringen
.SNILLETS ODEN
Plautus skötte en qvarn Terentius var
slaf Boethius dog i fängelse Pado Bor
ghese hade fjorton serskildta embeten men
svalt icke dessmindre ihjäl Tassoj var ofta
i bekymmer för en Riksdaler Bentivolgio
blef nekad inträde i det hospital so /n han
sjelf låtit uppbygga Cervantes och åtskil
liga Engelska genier hafva dött af hunger
Camoens ändade sina dagar i ett fattighus
och Vaugelos sållde sin kropp till en ana
tomi-sal för att kunna uppehålla sitt lif
ANNONSER
Till Salu finnes
Reihs Ticberlehrc 4 band Beautc de L 'Histo
rie <le France racd pl Histoire de Charles Grau
dison 8 vol 4 tom HMoiru natuielle a vol
med stipcrh .i j >l KLongl Krigs-Vetenskaps-Aka
demiens Handlingar Maga .in för Kunstncre og
Haandvrerkcre af Ursinj 7 hel ten med k Addi
snns Spectator 8 vol L 'Europe I /Amurique
Diction gtographiijue Vetenskaps - Akademiens
Handlingar 12 dell Hermbstädts Bulletin 3o h
med k Encyklopédie metli <jdi [ue tom och
Allas Meraoires de 1 'inslitut national ined k 4
band och andna Böck r till billiga priser i Arros
sius Divcrse-bod vid Munkbron
Golt Caffe lill salu till ■ sk Kgs pr U på
Contoret två Irappor upp i Huset N :o 6 i I 'ack-
S
p
hu :ffrahden vid Skeppsbron
Ifrån trycket bar utkommit i de flesta boklådor
N E
AiN Div A JJELE .N
af
FRYXELLS BERÄTTELSER I
SVENSKA HISTORIEN
Tredje TI
plågan
häftad för 1 R :dr 16 sk Banco
UTBJUJJES ATT HYRA
På Käll in n Stjernan vid östcrlånggalan finnes
Rum fil- r an le samt serveras med frukost-
middags- och ai 'tonspisniiig allt till billiga priser
Hos L J IIjebta
ppy
löfgirlande af svart silkesbroderi