Aftonbladet Tisdagen den 7 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-07
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-07
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-07
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-07
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 7 Juni 1831

Sida 1

N :o 128
1831
AFTONBLADET
Tisdagen
T VV t
den 7 Juni
fjvitet i Stockholm för helt år i o R :drhalft a
i Lins tr örns bokhandel vid Mynttorget Bro
och Essens bod vid Södermalmstorg Annonsér mo
DÖDE I STOCKHOLM
J \om
*icrce- Raclet och Ridd J C Muller den
dennes 84 år
Fabrikören And liendr Nyberg den 3 dennes
fla år
Y-aktm
-Enkan C Holm född Melin den 3i
Maj nS år
Demois H O Dorph Dotter af frami Kom
meudör-Kapit och Ridd .T J Dorph samt hans
k Maka C C Dorph född Schreil lödd den io
Mars 1815 atled den /j dennes
Kcmois F J- Waselius den 5 dennes aG år
månader el» 8 dagar
Skrädd
-Mäsl A J Engstrand den nq Maj
38 år
BOLAGS-KUN GÖRELSFR
Skånska Privafc-Bankens Directions Suppleanter
Consuln C J llevimberg Handl P C Berghman
och Hofpr G H Aulin hvilka ega rätt att vid
ord Di«ecteurcrnes förfall sätta namnteckningen
onder Pi iv Bankens Assignationer Deposiousbe
>i« in 11 Handlingar eller Förskrifningar
LEDIG TJENST
Stad *fiscals-tj i Var ber sökes inor» 56 dagar
från annonsen i hos Just .Canzl .Embetct
Torparen Matts Mattsons å Gröndahlsholm i
Östra Ryds S den a5 Juni kl io f m vid Ryd
boholm
All Skepparen Holmströms d 28 Juni kl 4
i Carlshamn hos A >othekaren Snellmans Enka
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Kongsbacla R .R Coopv .Skepp Jon Paterssons
den 3 Oct
Ankinn H .R afl f d Brukspatron John Halls
a Rttgd i lin etter (i mån flan ilen 26 Mars
Inlands S H K f il Kleclaren Sv Anders
son» på 1 'oiicn 2 Rtfgd a ting efter 6 mån fr
<lru ii p il
Skylts H .K i all Kyrkoherden Sam Follins i
Bösarp 2 Rttgil af höstetinget 2 afl Klockaren
J F Kock 's
Rttgd å ting efter år från den 9
Mars 3 afl Qvartersm L Kohez 's i Westra
Werlinge 4 f- Insp L O Kjellmans och hustrus
A Fihlman» i Hvellinge 2 Rtfgd af höstetinget
Luggude H R 1 Aboen Pål Månssons i Bärs
löf 2 f boen Per Nilsson Sandbergs i Allerum
2 Rttgd af laj ;i• ling efter G mån fr <1 9 April
Rönnebergs H .R all Kyrkoh D G Croabergs
3 Rttgd aflagt ting efter fi mån från cl 2a Mais
Löfångers ,11 .R Strandfiskaren N Wikströms
2 Rttgd å Ting efter 6 mån frän den 26 Mars
HANDELS-BOLAG
Eric Fröberg Corap (E F och And Thor
man Kryddkr i Stockholm
N Fr Frykholm Comp (N Fr F och C
Th Hjertstedt Handl i Westerås
Granlunds Lagerstedt i Mariestad (G G och
J E L
Firman Mörcke Melin upphört Edv Melin
gör iiqvidationerne
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Handl John Gilius Fricks den 9 Juni kl 5 e
m å B i r si a fler u minen
Afl Beväringsvakt S E Westgrens och Enkas
d 11 Juni kl 5 e in på Källaren Thor i Salvii
gränd
Kyrkoh Fr Segerqvists den 16 Juni kl 4 e
•n å Tidlunds Källare i Upsala
Förre Sergeanten C Fr Dalilheims på Hytt
(jäitgifvareg d 20 Juni kl 10 f in
SPEKTAKLER
Å Djurgård -theatern i morgon Giftermål ge
nom yinnimre och Konung Salomon och Jöran Hatt
makare
SOIREE
Nästa Thorsdag uti Frimuraresalen till för
mån för Fru Rosa Koehn
Nästa Fredag uti Djurgårds-Kyrkan till för
mån för Hr Lemmins
SAMMANTRÄDIN
Kongl Vetenskaps-Akademien i morgon kl
e m
Kongl Svenska Musikaliska Akademiens Leda
möter i morgon kl 4 e m
Coldi /iu-Orden i morgon till middag
Sällskapet Redlige Svenskar nästa Söndag
- Mtri kes
Bland de många mrirkeliga företeelser dem
allmänna opinionens vexlingar erbjuda är
den som nu yppas inom Holland ej af de
minst vigtiga Våra läsare påminna sig utan
tvifvel luiru ännu for få månader sedan det
ta lands (legmatiska innebyggare uppbrusade
al den loyula feber som Belgiens söndrii
förorsakat dem Alla Holländska blad ut
tömde sig i invectiver mot de instirgerade
oeli i hänryckande tillgifvenhet för mo
narken hvars "af Gudi
och Congressen i
Wien förlänade rättigheter de otacksamma
Delgerne vågat träda för nära I Holland
ska städer och provinser tog det aldrig slut
med frivilliga inskrifningar i den digra mi
lice ,soin svettades af stridslust och längtan
nit bada i de förrädiska Beigemes blod
Alen knapt ha några mänader forflutit ocli
bladet är omvändt I Amsterdam lärer Bor
garrgatdet vägrat att låta mönstra af
Prinsen utaf Oranieq och i de Holländska
tidningarna vexer oppositionen mot Styrel
sen med hvarje dag den påtagligaste ve
dervilja yttrar sig mot kleen att betrak
ta Konungens cganderätt till Luxemburg så
som en Holländsk nationalfråga och Amster
dams r t ilningen Nourdstar är en nitisk or
gan för denna opinion ArnheimertiAningen
angriper med serdeles ifver Budgeten hvil
ken hittills likväl blott varit under pröf
i ing i Utskotten der dock Konungens civil
lista redan blifvit nedsatt till 675 ,000 gul
den lin af regeringens mest afgjorda mot
ståndare är dock AisistcrdamerStandart Vi
vilja ur denna tidning här meddela några
u tel i a j som kasta ett stort ljus öfver den
inom Holland allt mer öfverhandtagande o
pinionen I ett af sina senaste N :r säger
den "Det så kallade frivilliga lånet af 4
millioner inbragte knappt hälften af den
na summa denna hälft inkasserades dock
f regeringen Denna linans-operation lyc
kades sålunda icke bättre än den i Novem
ber började underhandlingen Nu likasom
då förvägras af de stora kapitalisterne re
eringen allt biträde De välmående kla»
serne i allmänhet hålla sig undan så myc
ket de förmå och gifva blott så mycket
som de anse nödvändigt för att rekommen
dera dem till undflykt vid det snart för
väntade tvångslänet Hvilken befängd miss
räkning Man begär hjelp för att fylla
Statens utomordentliga behof man erbju
der borgehärerne all tänkbar säkerhet för
kapital och ränta man afstår vissa delar af
Statsförvaltningen ål en och annan linans
karl som haft den godheten att för någon
högre summa anteckna sig till lånet man
hotar att mot vida lägre ränta upptaga
ett tvångslån man utbasunar att det frivilliga
lånet blifvit öfverallt med enthnsiasm upp
taget— och hvad är slutliga resultatet I 4rots
af alla böner löften hotelser m m förmår
man knappt sammanskrapa halfva summan
Allt hvad Styrelsen hittills gjort har blott
fört oss förderfvet närmare I stället att
genom ett öppet med nationens anda öfver
ensstämmande handlingssätt åter upplifva
crediten har man föredragit att hänga sig i
rockskörten på de stora makterne likasom
dessa makter skulle återställa våra ii
nancer när de en gång hunnit blifva helt
och hållet förstörda Något verkligt natio
nel t har regeringen aldrig gjort Nationen
ensam har upprätthållit sitt anseende «lä
den visat Europa att den ännu egde hjelp
källor nog att ej låta beherrska sig af ett
folk hvaraf den föraktas Men hvad har
väl Styrelsen gjort sedan sex månader Våra
beväpnade medborgare stå obeväpnade viii
gränsen och man har satt sig i sinnet att
söka räddning i protocollen hvaraf intet
enda ännu kommit till verkställighet Har
man öppnat conferencer till faställande af
bestämda vilkor för Belgiens söndring från
Holland I stället att underhandla med Bel
giska regeringen underhandlar man med
tremmande makter som blott äro måna om
den Europeiska fredens bibehållande men
frågar litet eller intet efter om denna fred
köpes med Hollands fullkomliga undergång
Framstår Nationen och fordrar alt styrelsen
öppet uttalar sig för söndringen så svarar
man i halfva hemlighetsfulla ordalag
fordrar den en söndring i sa k er nes nuva
rande ordning så nedsätter man en Com
mitté
hvari valet af ledamöter sätter hvar
ar 5 R :dr 3 månader 5 35 Banko Lösa
omans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara
mottagas endast i Linströms bod till skilling Rik
Numror a sk Banko Prenumeration och utdelning
Bergsgränd Lindroths bod vid Norrlandsgatan
sgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagarne

Sida 2

och en i förundran och nedslår sinnena
bevisar allmänna rösten nödvändigheten af
constilutioner som stå i verklig harmoni
jncd ett constitutionelt regeringssystem så
fortfar man alt vid styret faihehålla Minist
rar soin ännu för kort tid sedan förklara
de att de hvarken ville veta af eller för
stod e något af dylika institutioner
I den
na anda fortfar tidningen Och lägger ytter
sta vigt på att snart ingå i underhandling
med lielgcrne och undandraga sig "Proto
collernes ok
— En Holländsk frivillig
från Nordbrabant har i ett af Nord-Hol
ländska bladen låtit inrycka följande som
lian tjena till ledning i afseende på den rå
dande opinionen bland denna corps hos
hvilken enthusiasmen lör Konungahuset och
Hollands Point d 'hoimcur naturligtvis bör
antagas vara starkast
"Styrelsen har myc
ket misstagit sig om den trott att vi vilja
offra våra penningar och vårt blod för
upprättandet af de grundsattser som blifvit
förkunnade i det beryktade budskapet af
den 2 .Nov Nej jag kan på alla mina kam
raters vägnar försäkra att vi aldrig skola mar
chera mot fienden att kämpa för en sådan sek
Vid armeen är intet nytt utom att desertionen
bland de i vår tjenst stående Tyskarne är
ganska stor För fem dagar sedan gingo 8
man med vapen och packning öfver till
Belgiska lagret och i förgår natt desertera
de två frivilliga från Hanover Sådant e
ger ännu oftare rum bland Grenadiererne
och andra regementen Exemplet är ganska
smittsamt ty vår arme
e utgöres hufvudsak
ligen af Tyskar på hvilka man ingalunda
tan lita och som endast afvakta ett lägligt
tillfälle att öfvergifva sina fanor
annat hade eröfra t en krigskassa af 00 ,000
Rubel
Dessa hvarannan motstridande berättelser
göra att man kan anse den härnäst ankom
mande Tyska posten för den vigtigaste se
dan hela krigets början
Inrikes
Hans Maj :t Konungen helsa fortfar att för
bättras
— Hans K IT Kron-Priusen bevistade i
Söndags H E Gr Fleming begrafning då
grefliga vapnet med ett tal af kammarher
ren Baron d 'AIbedyhll krossades
bandarbeten Beslutet
a "nC |vot
1 ,l 111
ti 11crn n (I r» f npano-nn ti t
Vexel under visnings-Sällskapet hade i går
eftermiddags en serskild sammankomst till
öfverläggning om fen ansökning af Under
Ståthållaren af Wannqvist och Biskoppen
Doktor Wallin att for den af dem til läm
nade inrättning till fattiga och vanvårdade
barns uppfostran få begagna en del af den
lokal vid Mari ;e f d Kronobränneri som
Rikets Ständer uplåtit till inrättande af
en normal-skola för v exel under v is» ingen
Olika tankar härom upstodo bland sällska
pet emedan någrafhyste den farhågan q 11
Hrr Wallin och af Wannqvist soin varmt
nitälska för sin ide
framdeles torde komma
i tillfälle att utvidga deras visserligen vac
kra inrättning så mycket att sjelfva nor
malskolan kunde få något trångt Emed
lertid tyckes det oss som skulle det beslut
hvilket vid sammankomsten segrade med
23 röster emot 10 vara väl beräknadt e
medan det förenar en förnuftig och sällska
pet värdig liberalitet med försigtighets mått
hvilka om de Jrar /igent iacfslagas och icke
eftersläppas sätta normalskolans existens ti
tan all fara om det ock visserligen icke
kan nekas att det måste till någon de in
skränka planen för skolans verksamhet i
den skala som den först var påtänkt nem
ligen att meddela undervisning äfven för
var att Herr af
erhöllo sällskapets
tillstånd att begagna den ena flygeln samt
(om vi ej hört 01 ätt 3 :ne rum i den an
dra och att ofvanpå en af flyglarne byg
ga ännu en våning med 3 :ne nya salar
dock utan att någonsin af sällskapet kunna
fordra något bidrag eller ersättning fördes
sa byggnader äfvensom med rättighet för
sällskapet att ensamt få ombesörja och hal
va under sin vård hela undervisningen
Regeringen har till den nyck qvarantäns
commissionen-aflåtit en skrifvelse med åt
skilliga commissionens hemställanden i af
seende på Cholera Morbus Vi uptage det
resumerade innehållet af hvad som v unnit K
M :t bifall här nedan
i Quarantänsplatser inrättas vid 51 i tö
hamn på Gottland och Hasselö Flåte in
nanför Sandhamn
Bevakningen organiseras sålunda en
däckad canonslup utrustas i Karlskrona
för att afgå till .Slitö och en däckad ca
nonjoll i Stockholm för alt afsända» till
j Hasselö Flåte tvenne mindre seglande far
tyg beordras från Stockholpi till Bi åviken
j och Barösund der de komma att till lätt—
J nad vid visitationerna förläggas beSälhaf-
varne å dessa fartyg tilläggas samma visi
tationsrätt som quarantäns-visitationerna i
Det är ingen tvifvel säger Globe and Tra
veller j att Polackarne i detta ögonblick
kämpa för hela Europa de hafva visat sig
värdiga alt mot Bysslands vilda massor bil
da en förmur för Europa och med all t det
ta hafva de likväl lill lölje af sitt afsönd
rade läee erhållit mindre bistånd till och
med af enskilda än många andra nationer
som hvarken i tapperhet eller lidande kun-
1
_
11a jemföras med Polackarna Det ar 1 syn
på vapen som de lida stor brist och det sy
nes omöjligt att utifrån förskaffa dero någon
större hjelpsändning i denna väg En slags
hjelp kunde likväl i detta hänseende med
delas dem och måhända icke den sämsta
skickliga- vapensmeder soinjskulle blifva af
stor nytta vid de i Warshau redan existe
rande Fabrikerne —
Ibland omständigheter hvilka bidraga att
stärka hoppet cm Polackarnes framgång är
en för några dagar sedan hitkommen un
derrättelse som vi icke våga utgifva för
säker men emedlertid ha anledning att an
se rara ur pålitlig källa att neml 16 ,000
man Polskt Preussiskt landtvärn som varit
samlade på exercis-möte och der visat myc
ken uppmärksamhet vid mötets slut en
corps med gevär packning och tross gått
öfver gränsen till sina bröder i Polen hvil
ket föranledt en reda ma tion af Preussiska
legeringen hos national-regeiingen i War-
ehau Samma underrättelse hade älven
Ut den förut omtalta affären mot gardena
verkligt skulle ha rgt rum
En omständighet som vi i går förbisåg®
var att Polackarne vid Ostjolenka bland
Stapelstäderna innehafva en Sjöofficer
förlägges vid Härhamra ined visila
tions skyldighet ä de fartyg soin
söka Landsorts- och Hufvudskärs-iu
loppen bevakningen vid Hasselö Flåte visi
terar alla de fartyg hvilka inlöpa genom
Sandhamn en däckad canonjoll utrustas i
Götheborg för att utgöra bevakning vid
Känsö en Sjö-Officer afsändes till Hasselö
Flåte och en annan till Slitö för att der
uppföra de för quarantaines-inräftningen nö
diga byggnader ett sjukhus samt ett kok
bad- ochtvätthus uppbygges å hvarje af
ofvannämnde ställen och framdeles ett sjuk
hus å hvarje quarantainesplats om det ytter
ligare beliöfves för alt kunna från desjuka af
skilja convalescenter äfven i å 2 skjul till
varors uppläggning 2 läkare 8 sjukvak
tare samt 12 sköterskor tvätt- och bader
skor antagas i rnon af behof vet för att vid
båda inrättningarna användas attirail till
5o sängar på hvarje sjukhus reqvirera i
Slito från förråden i Wisby samt i Hasselö
från Krigs-Collegii förråder Sundhets-Col
legium uppgifver förteckning å erforderliga
medicina lier oeh röksaker samt allt hvad i
dylika hänseenden i och för sjukdomen er
fordras om sjukdomen skulle sprida sig till
Östersjökusten så att smittade fartyg an
komina och deras antal skulle öfverstiga
io >a i5 beordras ytterligare en canonslup
till Slitö och en däckad canonjoll till Has
selö hvarförutan ett sjukhus å hvarje stäl
le uppföres samt ett proportionerligt antal
läkare och betjening antages proviantering
och inventarii-redogörelse vid quarantuines
inrättningarna verk <lälles af den dertill om
börd å bevaknings-fartygen förordnade Upp
bördsman De Officerare I» vi Ika beordras
alt afgå för quarantäns-byggnadernas upp
förande uppgöra öfverenskommelse med
jordägarne om jordskyld för den tid dessa
lägenheter begagnas
3 På det säker och snar underrättelse
må erhållas huru med cliolera-sjukdomm
sig förhåller samt för att skyndsammeli
gen kunna meddela Consuler och å dessa
kuster befintliga coopvaerdifartyg de åtger
der hvilka i detta afseende al Oss i .Nå
der vidtages ett lättseglände fartyg genast
alsändas till Kiga
4 I händelse sjukdomen skulle sprida
sig till Petersburg eller Finland och fara
således uppstå att den med Finska fartyg
kunde hit öfverföras skola serskildta för
fattningar vidtagas för att skyddade norra
hamnarna hvilka äga en liflig coramunika
tion med Finland oeh hvilkas talrikhet
och åf skärgård obqtäckta läge fordrar do
kraftigaste anstalter till ändamålets vinnan
de i hvilket afseende förberedande åtgär
der skola vidtagas för inrättande vid G is»
linge vid Furusund af en quarantäns-anstult
i likhet med de vid Sandhamn och a Gott
land
Kongl Maj :k har till en början anvisat
20 ,000 Rdr af convoy-tneclen till bestri
dande af nödiga kostnader härvid samt
autoriserat commissioneo att antaga tjenste
män för dem föreslå arfvoden samt göra
anmälan om de ytterligare anslag som kun
na blifva hahöfliga äfvensom Kongl Mnj :t
låtit ett antal örlogsfartyg utlöpa dels till
bevakning vid quarantäns-platserna dels
för att kryssa på farleden åt den misstänk
ta kusten för att lemna derifrån ankom-

Sida 3

mande fartyg tidig underrättelse om hvad
de böra iakttaga
YTTERLIGARE OM CHOLERA
MORBUS
Man kan icke vara 110g tacksam för allt
det nit som ådagalägges emot den förfar
liga fienden cholera morbus För egen
del äro vi det naturligtvis så mycket mer då
vi voro de som först offentligen togo oss
friheten framkasta ett förslag om qvarantains
platsers inrättande på (Jstersjö-kusten Vi
önska dock härvid alt den ädla oc-Ii beröm
värda omtanka n hos vederbörande må i
synnerhet fästa sig vid sådana åtgärder som
verkligen äro ändamålsenliga och alt des
sa åtgärder
väl må blifva skyndsamma
men icke så hals öfver hufvud att veder
börande derigenom compromettera sig Så
t ex tro vi alt det skulle vara mycket
nyttigt om bemälte vederbörande stundom
när det vore fråga om befarad smitta me
delst communicalion sjövägen skaffade sig
en god charta och en dito handbok i geo
grafien Om detta försighetsmått blifvit
iakttaget så hada sannolikt icke såsom det
nu skett i utfärdade kungörelser Falangen
och Milda blifvit utnämnde till Sjöhamnar
Det förra har hittills blott varit kändt som
en landtulls gränsestad emellan Ryssland
och Preussen Dess område gränsar visser¬
ligen men staden ligger
till sjökusten
Öfver i mil in i landet och är icke
ens tillgänglig för större båtar än mindre
for fartyg Mita <i har äfven hittills varit
ansedd endast såsom en uppstad hvilken
äger va 11 en-communicalion med Riga ge
nom floderna A-Mitau och Duna hvilka
Låda floder i bästa årstiden kunna upptaga
högst 3 å 4 f°ts djupgående båtar Besyn
nerligt är deremot att ilen vid sjön beläg
na Kurländska staden YVindau märkvär
dig både för sitt ypperliga naturliga läge
sin förträffliga hamn och den stora ka
nal som håller på att ditledas alldeles ic
ke serskildt blifvit omnämnd i Commissio
nens kungörelse
Betraktandet af Gommissionens åtgärder
bar emedlertid äfven fört tan kan påen annan
omständighet som alltid är af vigt men i
närvarande period mor än vanligt Om o
Jyckligtvis oaktadt alla försigtighets-mått
eh o leran skulle bitkomuia genom smitta
eller om möjligen enligt någras tanka den
skulle fortplantas genom sjelfva luftens be
skaffenhet
— hvar finnes väl ett mera far
ligt ställe än del mefitiska Stockholm Det
är redan fern är sedan Professor Cederschöld
uti en förtjenstfull uppsats i ett blad bör
jade lasta uppmärksamheten på huru men¬
för helsan dessa åncor aro som upp-
»tiga från gator gränder ränhstenar och
latriner Den starka mortalitetén i tabell
verket pä min ner årligen vederbörande alt
vidtaga något mätt och steg emot det on
da men ännu har ingenting blifvit gjordt
Du vi fingo en ny Öfver-Ståthållare hop
pades vi att lmn åtminstone skulle börja
taga eu närmare vård af sundhets- och ren
hållnings-polisen ,och mau trodde sig der
till kunna hemta någon anledning från den
gamla satsen alt nyt» qvastar sopa alltid
väll Men alltsedan den ryktbara brSnvins
liistoi ien som det i början var lå hett med
och för hvilken Ilr A P Söderberg höll
på att få sota har allting tyckts återfalla
i sin gamla jemna gång d v s att det
går som det kan Emedlertid finnes det
onekligen intet hvarmed Öfver-Ståthållaren
skulle kunna förvärfva sig ett sådant namn
i hufvudstadens annaler (vi mena dermed
icke blott blifvande efterträdare till Stock
holms Tidning som ett uppltjelpande af
den fullkomliga lägervall hvaruti denna
gren af hufvudstadens fysiska angelägenhe
ter befinna sig Aflidne Ståthållaren Lil
jensparre hvars efterdöme visserligen icke
i något annat fall är att rekommendera
hade likväl i detta afseende den förtjensten
att han sjelf ofta red ut och besökte olika
delar af staden samt höll en sträng tillsyn
öfver renhållningens handhafvande af polis
betjeningen Vi erkänna visserligen att po
lisbetjenternes antal nu torde vara mera o
t i 11 läck ligt än då för en så all varsam uppsigt
som kunde erfordras i synnerhet sedan
stadens invånare och tjenstefolk erhållit
ett sjelfsvåld att slå ut orenlighet på gator
na hvarifrån det icke torde vara sä lätt
att afvänja dem men saken vore ändock
icke svår om hela denna del af helsovår
den såsom en communalangelägenhet orga
niserades inom församlingarna vissa gene
rella reg I or stadgades af Öfver-Ståthållare
Embctet och ett par personer inom hvarje
qvarter anmodades åtaga sig ett inseende
öfver cfterlefnaden deraf polisen sjelf na
turligtvis obetaget att i allt fall hafva fritt
fält för sin verksamhet
något hvar mer i
att sopa rent för sin elörr
hända ha vi äfven häruti orätt Man kan
icke veta huruvida icke overksamheten hos
vederbörande endast är skenbar och någon
stor anstalt redan i görningen I sådant
fall skulle ingen vara gladare än vi till
och med om Dagbladet äfven här såsom i
fråga om fiskaren Lundgren fick den
'till
fredsställelsen att förklaraf att Olver
Ståthål lare-Embetet hade vidtagit någon
anstalt för det omnämnde ändamålet "re
dan sju limmar före införandet af Afton
bladets artikel
Då skulle kanske
nu blifva angelägne
Men må-
-ö-SiWLMWSLSLSSW :-
Kalejdoskop
Den tillämnade kappridningen på Ladu
gårdsgärdet ägde rum i middags i närvaro
af en otalig folkskara Den Kongliga fa
miljen täcktes äfven hedra högtiden med
sin närvaro Det stora pokalpriset vanns af
Grefve Du bens bruna sto Molly ridet af Kgl
Secreteiaren Noring Närmast i ordningen
derintill var fl K fl Kronprinsens bruna
sto Grinna riden af Gornetten Broström
Den tretlonåriga Prinsens af Joinville af
resa till Toulon der han skulle gå ombord
som sjökadett liar varit ett ämne för vid
lyftiga och pathetiska beskrifuiugar i Fran
syska bladen Vi upptaga här nedan «åg
ra af dessa bernttej &cr då de hos dea
ung» Prinssn utvisa eu öppen vacker ka
rakter
l Marseilla bar Priasen uader fölkoaJng
dens bifallwep omfamnat tn liten goise kvil
ket gaf en tidning i Marseille anledning att
utropa "huru lycklig mor Sr icke Frank
rikes drottning Vid sitt bfsök i fästnin
gen S :t Jean har han yppat sin åstundan
att se de arma soldater försättas i frihet
hyiika blifvit arresterade för subordinations-
brott Slutligen har han med ett förtju
sande småleende sagt till en grenadier som
i8i4 burit på sina armar Hertigen af Or
leans dåvarande Hertigen af Ghartres Nu
skulle du icke kunna bära honom mera ty
han är större än Du
Följande berättelse om Prinsens ankomst
till Toulon innehålles i Toulonska tidnin
gen Avisa
"Omkring klockan fyra läto kanonerna
höra sig och Prinsen af Joinville uti an
dra dassens af Marinelevernas uniform vi
sade sig framför Stadsporten uti en betäckt
vagn beledsagad af sin gouvernör
"Nationalgardet och garnizonen formerade
liaye medborgar-musiken spelte Marseller
marschen Vagnen stadnade Under-pre
fekten H Duchatel complimenterode Prin
sen hvilken hindrades af sin rörelse att
svara honom Han steg utur res vagnen för
att stiga i en öppen caleche hvarest till
lika med honom stadsmären och under-pr»
fekten uppstego enhälliga rop af lefve
Konungen lefve friheten lefve Lafiyelte
lefve Prinsen af Joinville skal lade från
alla sidor från en orräknelig folkmängd som
alltid begärlig efter nya skådespel hade
samlat sig i massa där Prinsen passerade
alla Toulons invånare voro i rörelse
"Hvil
ken skön gosse ropade man från alla sidor
så god han ser ut och utan tvifvel skall
han blifva en god Konung om icke smick
rare förderfva honom som nästan alltid sker
Måtte hans fars råd och satina Fransmäns
kärlek bevara honom för de olyckor hvil
ka alltid äro en följd af den absoluta vil
jan hos en furste som älskar smicker oclt
som tror att det folk han blifvit utsedd
att styra endast är föd t att vara hans
slafvar
"Uti caleche gjorde han en tour omkring
staden men likväl med kongligt tillbehör
eskort och gensdarmer
"Måndagen begaf lian sig om bord på
Artetniscj hvilken är destinerad .att låta
honom göra sin första campagne I dag
och i morgon skola samtliga corpser göra
sin uppvaktning
ENGELSMÄN I FKANKKljvE
I början af år i83o utkom ett dokument
i England enligt hvilket 3i ,ooo Engelsmän
då skulle befinna sig boende i Frankrike och
der förtärde tillsammans 74 millioner francs
(07 millioner Rdr Banco hvilket för hvar
je person utgjorde 3 ,287 francs Korrt der
på läto de Fransyska autoriteterna anställa
en undersökning i samma ämne som likväl
gaf ett för den Brittiska stoltheten vida min
dre gynnande resultat De till- och från
strömmande Engelsmännens antal belopp sig
nemligen till 5a ,oco men af dessa voro
10 ,000 som icke kunde återvända till sitt
fädernesland utan att bli bysatta i ,4g6
voro förklarade insol vente och 20 ,4oj skuld
fordringsmål soib rörde dem hade blifvit
afdömda i Frankrike Dera sammanräk
nade inkomst ansågs af de Fransyska au to
riteterna kunna belöpa sig till 4 millio
ner fränes hvarifrån likväl algick så myc
ket för ulsky Ider afdrag till Engelska kr«
«iitojer och vexelkurtage m ni att de blott
hade 17 ,400 ,000 fränes öfriga att lefva på
i Frankrike hvilket gjorde 334 franc» yå
person samt att de under året 1828 till
sammans hade gjort mer än 6 millioner skul
der >— Man ser häraf att de länder som

Sida 4

icke äro lika öfvei-hopade af dessa flyttfog
lar icke just derföre äro öfvermåttan att
Jiek laga
GRAF ,SKRIFT
Här hvilar
)rn kalla askan af Guldbrand Eldjern
for detta Smed
Född på Hedemarken uppfödd vid Stor
hammar
En Man
Som var mera van vid elden
Ån någon Veteran i en armtfe
Likasom lian ock
I sin lifstid otaligt många gånger
Var järnbörd underkastad
I sin barndom
Lärde han snart att känna alla slags hok-
stäl ver
Men yttradu strax en egenhet som lian se
dan vidhöll
Nemligen en viss förkärlek för Esser och
Em mer
Besynnerligt var det
Att lian alltid höllt fast på bälgen
Medan andra togo kärnan
Det är öfverallt bekant
Att mannen då och då hade cn skruf lös
Men när delta ej var händelsen
Låg det mycken Politur i hvad han gjorde
lians lijei tas böjelse
Föll på hårda och oböjliga föremål
Men han kände en egen konst
Att smälta till och med Hjertan af stål
Utan att sjelf sucka
Man kan med rätta säga att
lian hade många jern i Elden i sina Dagar
Och hvad han slog an på
Visste han alltid att dreja och -vanda till
sin fördel
På samma sätt
Var han utomordentligt hurtig
Och slog i att ögonblick hufvudtl på spi
ken
Dock för att vara sanningen trogen i allt
Bör nian tillstå
Att änskönt han ofta visade sig som en
varm Vän
Och knappt någon Hofman bockade sig of
tare
om dagen än han
svärtade han dock sig sjelf
och nedsölade sig med att utföra inånga
grofva gerningar
för pengar
Öfverallt
gjorde han det sig till regel
att smida medan jernet var varmtj
»bekymrad om hvad skada deraf kunde
komma
Han råkade i hetta
och var då strax färdig att slå tillj
»tidsc mera van att gifva «n taga hugg
Från -»in ungdem
Var lian mycket begifven på krökningar
och att åstadkomma väder eller blåstj
samt till hvad Folk kallar
att smida ihop
Denna grafskrift ordgrann öfversätt
ning från Norrske skalden Vsergelar .d
torde roa våra Läsare såsom ett prol
på en ovanlig skicklighet i calenibou
lens begagnande
Denna calembouig kan ej öfv ersät tas
Han lad« gerna beslag på andras egendom
Och drog icke i betänkande
At befatta sig med staalet gods
I grannskapet
Uppväckte han mycket Qvalm och Allarm
Och plägade då alltid at blåsa under elden
Ja det som värre är
Han smidde en dag bojor åt Fäderneslan
det
Och när han ville dampa och afkyla
Den hetta
Han sjelf hade upptändt emot sig
möttes lian blott af Ilvislande Spottande
och Gnistrande
Och uträttade intet annat dermed
Än at sätta allting i mera eld och lågor
Slutligen
Sedan han hade tillbragt ett långt lif
Med dessa sina svarta Handlingar
Utsläcktes den sista Gnistan deraf
lhm förmådde ej draga en pust mera
Och han försvann som en Rökj
Gifvande
På sitt yttersta fruktan tillkänna
För at blifva inkastad
Som en förhärdad Jernstång
Til en större Mästare än han sjelf var
I en hetare smedja än den han lemnade
För att der
Omsmältas bultas filas
Omskapas och förädlas
Samt sålunda
Erhålla lönen allt efter sina Gerningar
Detta ord som i Norrskan betyder både
stålsatt och stulet bör derföre ej öf
verst t tas
Fördelen af ångvagnar börjar redan i Eng
land visa sig Före Ångvagns-inrättnin
gen mellan Glocester och Cheterham be
taides lör denna väg i vanlig skjut» 4 sk
nu kostar denna resa blott cn skilling På
de sista veckorna har denna tur med 'ii
passagerare å Å .ngvagnen skett på 5o mi
nuter
ANNONSER
Till Salu finnes
HERRANS FÖRSTA ORD
TILL
DE SMÅ BARNEN
oller anvisning till de första begreppen om Gud och
menniskanf pligter lämpad till den spädare ålderns
fattningsglfva Fritt bearbetad efter 3-dje Tyska ori
ginal-upplagan 3« sidor Innehall Inledning om
kärleken till Föräldrar berättelse om en Fader i
himmelen älska din himmelske Fader bed till Gud
din himmelske Fader om själen afskedshelsning
Enkla böner lör barn "Om morgonen när du gir
till sängs Bordsböner dä du är sjuk vid återvun
nen helsa dä din Fader eller Moder äro sjuka vid
doras tillfrisknande korrta tänkespråk
BIBLISK KATEC1IES
FOLKSKOLOR
eller undervisning i Christendomen uti frågor och
svar hemtade af sprik utur den heliga Skritt Öf
versättning från »g :de Tyska upplagan med valda
verser utur den nya Svenska Psalmboken fogade till
hvarje stycke utgifven af L J Hjerta 132 sidor
utom titeln häftad 16 sk Banco
Denna bok som enligt hrad titeln utvisar inom
f Sr i Tyskland upplefva t icke mindre än aderton
upplagor är författad efter en likaegen som för
tjenstfull plan Alla Lärare äro ense om den tan k an
att ingenting är så t (enligt för att bibringa ungdo
men kunskap om religionens sanningar som don he
liga Skrifts egna ord och det var derföre hos För
fattaren en lycklig tanka hvilken i Tyskland äfven
blifvit belönad med cn »oart *agdt underbar fram-
gSng att under serskilda hufvudafdelningar fram
ställa religionens och den Christna lärans huivudsa t
ser i frigör hvilka han liter barnen besvara med
passande språk nr gamla och nya testamentet Föl
jande den naturliga gången af barnens fattnings gåf
va söker Författaren törst bibringa kunskapen om
Gud hemtad ur hans verk och derefter den uppen
barade religionen hemtad ur den Hel Skritt läran
om försoningen härledd ur menniskans eget behof
deraf en korrt teckning at Jesu lefverne lidands
och död samt såsom en slutsats at allt det föregl
ende undervisningen om ett lif efter detta I andra
afdelningen Om de göda upscit och handlingar
som föra till lycksalighet athandlas yo Om kär
leken till Gud Denna visar sig 1 Genom hörsam
het 2 Genom vördnad fDit hörer förbudet emot
Guds namns missbrukande och emoteder och svordo
mar 3 )Genom tacksamhet 4 Genom förtroende (Hit
hörer Guds varning emot vantro vidskeppelse och
afguderi 5 Genom bön och 2 :do Om kärleken till
oss sjelfva somj visar sig i synnerhet deruti 1 Att
vi alltid söka att blifva förståndiga och nöjda med
oss sjelfva 2 /Att vi draga nödig omsorg för lifvets
uppehälle och välstånd z lör vår nödtorftiga ut
komst och 4 lör vårt göda namn 5 .0 att vi njuta
detta lifvets goda med återhållsamhet samt 6 nyttja
de medel som sätta oss i stånd att fullgöra dessa
pligter
Uti denna afdelning skildras menniskans serskilda
pligter och dygder indelade i 1 :0 Omsorgen i allmän
het för vår nästas yttre och inre välfärd medelst
rättiärdiihet godhet välgörenhet fridsamhet upp
riktighet och ärlighet vänskap 2 :0 Pligter som af
kärlek böra fullgöras i serskilda förhållanden barns
föräldrars husfäders tjenares m m
Tredje hufvud afdelningen om medlen att ratt lära
känna och utöfva det goda innehåller äfven läran
om sakramenterna
Författaren hade för hvarje stycke eller vid de vig
tigare frågorna bifogat egna veiser icke utan för
tjenst men man har i den Svenska bearbetningen si
mycket hellre tillåtit sig en afvikelse ifrån ordgrann
öfversättning som vi äga det på en gång rikaste och
skönaste förråd af religiös poesi i vår Svenska Psalm
bok Genom ett urval af enkla och till ämnena
passande verser
stundom för ett stycke ur Hero
olika psalmer för att få dess innehåll fullt motsva
rande den öfriga texten samt genom deras uppställ
ning i vanlig versform med radslut för rimmet har
man trott att ett stöd för de Christliga sanningarne
bibehållande skall erhållas äfven i minnet och käns
lan af den poetiska skönheten hvilken i sednare tid
börjat vinna ett rätvist anseende i frågano m religions
bildning
Den som af ofvanstående tvänne böcker reqvirerar
på boktryckeriet emot contant 100 exemplar på en
gång erhåller 15 procents rabatt
En vill ett bland Wermlands vackraste vält 11
drag belägen Egendom linnes till salu och är af
följande beskailephet Pä Egendomen som är af
Frälse natur utsås ärligen i3 å 1 tunnor Råg
och Hvete samt omkring 80 tunnor Vårsäd i cir
kulation af ätta trädeslag Jordmånen bestående
af lera och lermylla är mycket bördig Ärligen
vinterföda 65 a 70 kl af bundna IX öt G å 8 si Hä
lar samt 4° a 5o st l är eller mera i dm män
man vill begagna den rika tillgäng af löftackten
som finnes cn god och vårdad skog ett mycket
godt J >et .c uti nio st serskildta ingärdade hasar
För gårdens drift finnes fullkomlig arbetsstyr
ka genom 7 st oskatllagda Torp hvaraf 5 st fö
la Hästar Till Egendomen hörer en af ?alu-K $g
med arne ramar väl belägen vid sjelfva vattndrå
get jemte husbehofs Mjölkvarn dessutom finnes
j >u Egendomens ägor el t skifferbrott Egendomen
har cn vacker belägenhet väl byggd för ständspersrr
och så väl boningshusen som uthusen äro i fullkom
ligt godt ständ och är Egendomen brand-försäkrad
och alla arens a fg i fler inbetalda E11 god Träd
gård som innehåller omkring 100 st m stadelen
äkta frukt tran Vid Egendomen är förmånligt 1
fi ^ke och jagt Närmare upplysningar kunna hn
gade spekulanter erhålla antingen genom Bruks
Patronen Ilr .T H Ekelund från Carlstad och
Stömne eller Herr Capitainen af Robsahm ä dess
MiJilär-köntor i Stockholm men för tillfället till
kännagifves att om 3ooo Rdr Banco kontant li
kvideras kan återstoden af köpeskillingen mot
inteckning i Egendomen i flere år lä innestå
Godt CafTe till salu till sk Rgs pr H på
Contoret två trappor upp i Huset N :o G i Pack
husgrämlen vid Skeppsbron
VARUPRIS
Rjir 15 !G Korn i i a /j Hafre 8 R :dr
R :dr Briinvmct j 'å leverans ocli j >ä ttiillet i
R :dr i7 sk
VEXELKURS
VEXELKURS
London i3 Rdr jo d sigt
Hamburg i38 a i3q sk 52 d .d
Amsterdam i3o sk
IIus L J Hjeeta