Aftonbladet Onsdagen den 8 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-08
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-08
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-08
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-08
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 8 Juni 1831

Sida 1

N :o 129
183t
Onsdagen
s 2 o b a ji v x ja
den 8 Juni
riset i Stockholm för helt ar to R :dr halft är 5 R .clr 3 månader z R :dr 3z sk Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och utdelning
i Linströms bokhandel vid Mynttorget Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths bod vid Norrlandsgatan
och Essens bod vid Södermalmstorg Annonser mottagas endast i Linströms bod till i skilling Riksgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagarne
DÖDE I STOCKHOLM
IVryddkramli Joli F Schmidt d 3 Juni 37 ar
Skrädd J Björnstedt d 5 Juni 90 ar
Grossh And P :sön Holms Enka Fru A M
Holm född Åbrandt d 6 Juni 78 ar 7 man 16
dagar
Stifts-Fröken S M Manncrskants d 6 Juni
54
QUARANTAINESrCOMMISSIÖNEN
Kungörelse om utnämningar af Qurantaines-be
fälhafvarc Prcm Löjtn Caron C E Cederström
b v Krusenstjerna och l uke
Samma (£ornmissions Kungörelse att afgifternc
för quarantainen skola utgå i Svenskt B :co till be
lopp evalveradt från Hamburger Riksdalrar
Samma Commiss ion tillkännagifvcr också ser
skildt med en annons alt den trädt i verksamhet-
LEDIGA TJENSTER
Hist Natural Professionen i Lund sökes in
om 56 dagar från tredje annonsen
Stads-Notarictjeiisten i Wadstena 56 dagar ef
ter den 9 Maj hos Magistraten
Stadsläk .tj i Kongelf med 200 Rtrlr B :co lön
sökes 56 dagar efter d .5 April hos Magistraten
Tre Djuriäkarebcställn en i Götheborgs och
två i Hallands Län sökas inom 3o dagar från
första annonsen hvilket för de två sednare andra
gången kungöres
Reg Sadclm .tjensten vid Gardet till hast sökes
hos Jourhafvande Falin junk aren inom <1- 11 Juni
BOL AG S -KUN GÖRlSLSE
Persbergs Odalfälts och Ymningshytte-Grufvors
interessenter som begagna vattenkonster samman
träda den 1 Ang kl 9 f m i Persbergs Grufvesal
LEVERAKS
L
Å upphandlings auction inför Wermlands Rege
mentes Bekl .Direction d 20 Juli kl 10 f m å
Carlstads Landscontor öfver ,000 alnar kläden
1200 aln boy 658o aln foderväf 9000 alnar lärft
m m
AUCTIONER
A 1-8 mtl Fr Nygården i Stentorps S den 20
Ju ni i på Skara Radhus
t Rum och Kök samt Kryddtäppor den 25 Ju
tti i Sigtuna
Håkanstorps Säteri 2 mtl Gästgg Håkanstorp 1
H Kr Sk med Fr Hem Tomten 1-2 mtl i Ba
ra Härad Skaraborgs Län med v ex an de gröda den
1H Juni på stället Närm underrätt af Comm R
Santesson Mariestad Arnäs
Landtstället Choisie vid Örebro d 2 Juli kl 12
Fr Hemman N :o 1 Steninge 1 Mtl XsT :o 1 Kalf
vabol § M Tullqvarn med 4 par stenar Skog m
m Adr Kr Fogden P Schuer Halmstad-Täc
kinge
Kr Sk II II t tered 1 mtl i Grnmo H Nors
Socken och Lindesnar 19-480 mtl i Kils Härad
och Frykends Socken å Carlstads Lands-Canc d
20 Juli kl 11 f m
OFFE IN T LIG A STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Stockh R .R all Klädcsfabr And Fastsons el
ler Firman Joh Öbergs Enkas Sc Coaipis den it
Oct
Åse H R Carl Tengvalls i Bragnum 2 Rttgd af
ling e 6 mån från d iH A pr
_________
DOMAR I CONCURSMAL
Åmåls RR d 4 Juli Sadelm Lars Larsson En
kas M Larssons
Wermdö T .R d 22 Juni afl v Häradsh Gabr
Tryggdahls
TESTAMENTS-BEVAKNINGAR
Långhundra H .R d 7 Febr P Lundins och
Albertina Törnqvists inb
Norra Wedbo H R den 2 Mars Peter Bred 's
och» Lane Carlsdotters i Ödesjö inb
Kongl Maj :ts Nedre Borgrätt <1 12 Mars Mun
skänken Eric Nyströms och Chr Elis Hultinans
inb
INTECKNING
I Lidhem» eller Linö Egendom 2 mtl Säteri
Lilla Månsagård t mtl Fr 1 bidem Södregården
5-8 Fr Stora Månsagård Berget och Bråten
Wäcklingeö Wäckelsång Bengtsgård 1 bidem
Södreg 1 bi dem Hanagård pröfvas och dödas san
nolikt vid Ting med Konga 11 e en mån från
tredje annonsen
LAGFART
Ölunds Södra Mot» II .R N :o t 3-8 mtl och
N :o 2 Bola by Klander inom G mån fr 3 annon
sen (Första
KALLAS
Egarne till den 24 Mars anhållna varor to
bundi ar tapeter bundtar bomullsgarn 8 lisp
tobaksblad häst och släde att på första helg fr dag
e tre mån fr tredje annonsen inställa sig vid
Haparanda Gränse-Tullrätt
Egarne till anhållna varor en matta tobaksblad
en halfank brännvin 8 härfvor bomullsgarn 1-2
lisp lin 1 st harkadt läder ett ylletäcke en
påse bresilja lokor hintertyg och bjällror att in
ställa sig vid Haparanda Gränse-Tullrätt å första
helgfr dag c 90 dagar från tredje annonsen
Betjent Paul Friberg att infinna sig hot sin hu
stru Helena Friberg eller anmäla sig hos Danviks
Presterskap
Anna Danielsdotter att inställa sig hos sin man
inom år fran d 4 J»n
LEDIGT A RF
Efter Torparen Eric Olsson i Torpet Örn Torö
S Sotholms II Stockh Län Adress till Vaktm
C Sundberg
Tillfallet f d Skrädd .ges Joh Abr Garell och
Mjölnaren Peter Ekström efter Factorn Joh E
Gren i Torshälla» Anm hos Skr C F Söderholm
i Stockholm
FÖRMYNDARSKAP
Enkan P-rita Hel Steman Förm Lars Magnus
Nilsson i Måshult
UPMAN AS
De sorn hafva aflairer med Phil Mag- Fr Vult
von Steijern att vända sig till Häradsh J Vult
von Steijern — Wexiö och Hallsnäs
BOUPPTECKNINGAR
Efter Öfy Löjtn H C von Bildstein Anm
hos B rgmäst Ang Helleday i Landskrona
All Handelsm Per Petersson i Borås inom kort
Efter Tracteurs-Enkan Sunnerdahl inom Juli
månads slut
Fredrica Wilh Stenbergs d 8 Juni kl 5 c m
på Malmens Källare
Tunnbind Ol Linds d 11 Juni kl 4 c m hos
Källarm Lagerdahl i hörnet af Hercules Backe
och N Smedjegatan
All Lärftskramh L TI Florén
s d 10 Juni kt
11 f m i Börs-Cafferummen
Frami Borgm Wesers den i3 Juni kl 4 e m
å Börs-Calfehuset
Bergs-Rädm C G Östbergs d 21 Juni på Aw
sta Di ,rections-kontor
All Landt- .lägm- E W- Segerdahls den 22 J»
ni kl 10 å Ulricehamns Gästggd
Jo Ar Andréns den 28 Juni kl 4 e- m i N ?»
4i femte Roten i Göteborg
SPEKTAKLER
Ä Djurgårds-thcatern i dag Giftermål genom
Annqnce samt Konung Salomon och Jöran Hatt
makare
SOIREE
I morgon Thorsdag uti Friinuraresalen till för
mån för Fru Rosa Koch 11
Nästa Fredag uti Djurgårds-Kyrkan till för
mån för Hr Lemmin
BORGE N Ä R ERS SA MM A NTR Ä DEN
Å
TÄ N
A fl Åpoti Fr Ditzingers den 8 Juni kl 4
e m hos J C Pitainger N :o 1 5c 9 vid Mynt
gatan
Majoren P J Rudbeck3 d 8 Juni kl 5 c m i
N :o 6 cjv Hästen Reg ,gatan nedra bottnen
Ail f d
Kramhandi J Stenbergs och Mamsell
SAMMANTRÄDEN
Sällskapet Redlige Svenskar nästa Söndag
De Polska bladen innehålla en öfversigt
af arme
ens ni i Ii tii riska operationer och när
varande tillstånd I denna öfversigt hvars
beräkningar likväl torde vara något förän
drade genom de sista affärerna heter det
att Polska operntions-linicn med Warschau
till centrum sträcker sig från Pultusk till
Garvolin och att Polska lmfvud-arme 'en
är 70 ,000 man stark utomdess organiserar
sig Gen Sierawskis slagna corps å nyo och
har på några punkter åter intagit venstra
YVeichselstranden Med denna och änhu
några andra små corpser såsom den son»
står i Zamosc och den som kommenderas af
Chrzanowski utgör Polens sammanräknad»
makt 100 ,000 man utan att räkna de fri
villiga och de 3o ,ooo consci iberade men
ännu icke beväpnade tropparna Hela Ry
ska armeen Grefve Pahlens corps inbegri
pen som lider af choleran samt de Kejserl
gardena består af ungefär ii5 ,ooo man
Ryssarnas hittills skedda förlust uppgifvesaf
1 'olackarna till 20 ,000 som blifvit på plat
sen 3o ,ooo sårade och 16 ,000 fån g na I
kathedral-kyrkan i Warschau öro 11 liendt
liga fanor planterade 4 kanoner och 12 ,000
gevär hvilka blifvit tagna måste nu göra
tjenst i armeen Antalet af de soldater
hvilka förr hört till Li t lian iska corpsen
men gått öfver till Polackarna räknas till
6 ,000 Sin egen förlust räkna Polacker
ne till 7 ,000 döda 3 ,000 fångna och 3 ,000
sårade hvilka ligga i lazaretterna Hit

Sida 2

måste likväl nu räknas de som förlorats i
sista bataljen samt Dwernickis corps War
schau anser man säkert för sig sjelf då det
är förskansadt till en fullständig fästning
och befolkadt af i5o ,ooo menniskor som
skulle tillräckligt försvara det
Enskilta bref från Berlin som i går an
kvm mo öfver Köpenhamn försäkra att det
i Preussiska Stats-tidningen omtalta Polac
karnas nederlag den 26 Maj (se Aftonbla
det för i förrgår skall vara vida mindre
än hvad som vill synas af samma tidning
Detta tillfälle erinrar oss om ett annat
-rid krigets början då alla voro modfälde
öfver den Ryska underrättelsen om Pragas
intagande af Ryssarna och Polackarnas ha
stiga flykt öfver Weichselbron samt liuru
livar och en då med oro väntade att po
sten skulle medföra underrättelse om Dic
bitschs intåg i Warschau Sanningen var
likväl aldeles motsatt Och huru olika är
icke belägenheten nu emot då Då voro
fästningsverken ännu icke iståndsätta armeen
ännu icke fullt utrustad ännu mindre öl
vad och hela den Hyska Kolossen i an
tågande mot det lilla Polen Nu hela Li
thauen Wolhynien Podolien och Ukraine
i uppror brist på förnödenheter vid Ryska
armeen en stor del af manskapet medtaget
efter den här ofvan upptagna kalkyl 66 ,000
efter Engelska tidningar 80 ,000 Under så
dana förhållanden kan en lycklig diversion
af Gr Diebitsch ja till och med en vun
nen batalj betyda ganska ringa hvaremot
cn stor förlust i hans egen armé
alltid blir
dubbelt kännbar Huru många bataljer för
lorade icke Fredrik den Store men beseg
rade ändå sina fiender Det värsta för Po
lockarna måste vara den förtviflan med
hvilken Ryssarne slåss i det måhända enda
och säkra valet emellan seger ii ena eller
svält sjukdomar och elände å den andra
sidan Möjligen har man således anledning
att äfven efter den sista sorgliga posten
erinra sig det gamla välkända ordspråket
"Ännu kan vår Herre ge
"tL
sill ut Göthe
borgaren
p
"tL
sill ut Göthe-
Nri KeS
Hans Maj :t Konungen är nu så till hel
san återställd att bulletinerne komma att
upphöra — Det berättas att H M- ämnar
tillbringa några veckor vid Rosersberg lur
att fullkomligt återhemta krafterna
sas Enligt en i Post- och Inrikes-Tid
ningen införd rapport utgjorde arbetsstyr
kan vid P /anas den 27 Maj i ,456 man
och den 3i s ro 1 ,193 man hvaraf 19
sjuka Resten hade utcrvändt till sina hem
vist
mest lofvande innehåll Spannemålsbristen
härledes från det förhållandet att större
uppköp blifvit gjorda från angränsande Län
och att mången jordbrukare förleda af de
höga spannemålsprisen sålt mer än han
bordt sälja — Hvad frågar allmänheten i
sin ordning är det då som egentligen orsa
kat de höga span målsprisen i nästgränsan
de Län Förmodeligen i främsta rummet
spanmålsutförseln till England och andra
utrikes orter Och cn annan fråga Hvar
ifrån är det väl inan väntar "den stora
tillgång
som skall förekomma deri egent
liga nöden Förmodeligen ifrån Riga eller
andra Liffländska och Estländska hamnar
der man kan få cholera niorbus på köpet
Följderna af det i vintras klandrade men
då så envist försvarade systemet börja så
lunda allt mera utveckla sig och den störa
statsmannens beräkningar i den märkvär
diga Journal-artikeln den 7 Mars hafva
snart erhållit si» dom af erfarenheten
Enligt en uppgift i sista nummern af Med
borgaren skall Kornet i Kronobergs Län
redan stå till 16 Rdr Riksgälds således är
utseendet der ännu svårare
Från Uddevalla-trakten ha vi haft en
skilda underrättelser att det återkomna fi
sket ingalunda afhjelpt nöden på landsbyg
den i allmänhet att Krono-utskylderna lik
väl utgå med största stränghet och ut mät
nings-auetionerna följa hvarandra fastän
inga penningar finnas att köpa för hvilket
ock skall hafva förän led t alt kor blilvit
på sådana auetioner försålda till 4 ä 5 Rdr
och får till 24 skilliugar stycket
När härtill lägges den berättelse som i
dag står att läsa i ett af de andra bladen
att personer för att ej dö af hunger be
gått det nidingsverket att ur jorden upp
rifva nedsatta potäter och använda dem till
födan så kan man göra sig ett ungefärligt
begrepp om ställningen
— Ett Engelskt fartyg har nyligen från
Riga ankommit till Helsingör å hvilket 2
man af besättningen har affidit i cholera
morbus Fartyget hade i följd deraf genast
blilvit afyisadt och måste under svart flagg
fortsätta resan till Känsö
En motsägande underrättelse af mera trö
stande innehåll har i dag ankommit från
Handelshuset Westberg Comp uti bref af
den 36 Maj nemligen alt c koleran alldeles
icke skall finnas i Rigctj utan att de sjuk
doms-tillfällen som der yppat »ig och blif
vit ansedde för syroptomer af c Koleran va
rit en art rödsot af uiiculre farlig teskaf
fen het
vexten som i allmänhet nu synes ganska
lofvande P
o T
—1 Uti Blekinge liafta hemmanen Boa i
Farstorps Socken och Svinaberga i Emits
löfs socken genom vådeld afbrunnit
Ifrån några ställen af länet hade enskilde
af Allmogen yttrat bekymmer för tillgån
gen af säd till sormuartödaji och att på
landsbygden all umbäHig säd skall vara ut
såld i städerna skall likväl ännu vara till
sång och mera väntas
"så att man bör
hoppas att ingen nöd cgenteligen skall blif
va
Denna rapport som förmodligen är från
Landshöfdingen i Länet ar just icke af det j
Örebro Söndagen den 29 si ti Maj på
eftermiddagen biefvo Laxå och Stora Lass
åYia Brukens postväskor på fägen emellan
llammuiHlrboda Postcontor och nämnde
Bruk franröfvnde postbudet ca flicka om
18 års ålder utaf cn okänd karl s»m
efter flickans misshandling och rånet för
öfvande begifvit sig in åt den på ömse
sidor vägen belägna skogen Tiveden O
acktadt genast skedde efterspaningar har
rå »a ren ännu icke ertappa ts IN å gra re
commenderade bref till Bruken hade »ed
samma dags post till RanuuuinUboda icke
ankommit
Under loppet af sista hälften utaf förli
den månad har dsn mest gynsamma väder
lek kraftigt befrämjat både sä4es- ocb gräs-
En paketpost har genom Öfver-Post-Di
rektörs-Embetets föranstaltande blifvit in
rättad hvilken till vidare kommer att fär
das en gång i hvarje vecka fram och åter
emellan Stockholm och Ystad samt under
vägen passera städerne Södertelje Nyköping
Norrköping Linköping Grenna Jönköping
Wexiö och Christianstad
Denna post skall afgå hvarje Lördag kl
6 f m såväl från Stockholm som från
Ystad och för första gången ifrån dessa stä
der Lördagen den 18 innevarande månad
Den från Stockholm nedgående paketposten
skall inträffa i Ystad Torsdagen i påföljan
de vecka och den från Ystad uppgående i
Stockholm samma dag Ä postvagnen lin
nas platser utsedde för Irenne passagerare
nemligen för tvenne uti sätet med suflettcn
och för en uti främsta sätet En plats uti
sätet nied sufletten betalas med 16 sk och
en dito i främsta sätet med 12 sk milen
allt B :co enligt det uti Paket-Taxan ut
satte miltal emellan Städerne Hvarje pas
sagerare får Titan särskild betalning medfö
ra en kappsäck af 35 skålpunds vigt jemte
ett Hattfodral samt dessutom ett matknyte
en Portfölj eller dylikt som får rum
vid den resandes fötter eller vid dess plats
Har den resande derutöfver flera saker med
sig betalas porto för dem enligt Paket
Taxan .— Posten stannar öfver natten i föl
jande Städ "r nemligen i Nyköping Lin
köping Jönköping Wexiö och Christianstad
och undfå de Resande vid pakel-postrns
Kontor derstädes anvisning å rum tillika
är-derom föranstaltadt att mat emot skä
lig betalning finnes att tillgå på de ställen der
måltider uti marschrutan äro utsatte»
Paket-postens Kontor härstädes är belä
get vid Riddarhusgränden
Linköping den 4 Juni Enligt inkommen
rapport till Konungens Befallningshafvande
har natten emellan den 27 och 28 Maj el
ler ock på morgonen sistnämnde dag dea
grofva illgerning föröfva ts att Torparen
Jaen Mårtensson och hans Hustru Anna Ca
tharina Nilsdotter blilvit mördade uti dess
hemvist Torpet Sand beeken på Oh lstorps
ägor i Lönsås Socken och Bobergs Härad
Hustrun genom ett och Mannen genom åt
ta eller nio djupa yxhugg i hufvudet Hu
strun som varit sysselsatt med bakning
befanns liggande på golfvet i stiigan hvar
emot Mannen funnits uti ett skjul vid La
dugårdshusen ötverhöljd med risqvistar
Tvenne i stugan befundna bäddar föranleda
till den förmodan att tvenne karlar der
haft nattherberge och begått illgerningeo
hvarefter de tilläst förstugudörren och ka
stat nyckeln afsides på gården samt tagit
flykten med hvad de tilläfventyrs kunnat
åtkomma derå likväl någon uppgift ännu
ick» kunnat lemnas Allmän kungörelse
härom blef genast utfärdad för vidtagande
af alla möjliga åtgärder till mörda mes upp
täckande — Tvenne ganska ömkeliga hän
delser hafva efter hvad berättas i dissa
dagar tilldragit sig under den nyss började
exercisen med bevärings-manskapet u Malm
slätten här vid staden En soldat och eu
b«värings-yngling skola på ett våldsamt
sätt hafva afhändt sig lif vet men om orsa
• kerna till dessa fört villade beslut hafva Snnu

Sida 3

icke några tillförlitliga underrättelser blif- I
vit meddelade
Malmo den i Juni (Ur Malmö AI le
lja iida I trakten af Helsingborg skall för
några dagar sedan ett blodigt uppträde
förefallit emellan Smuglare oeti Tullbetje
ning De sistnämnde skola endast varit 2 :ne
Kustuppsyningsmän som å landsvägen vil
le anhålla en fora af fem lass Det dår
acktiga i försöket borde lätteligen kunna
förutses
ty en manstark smuglai etropp
fångas icke af 2 :ne tullbetjenter Också
blef utgången den att den ene tullbetjen
ten bJef fasthållen celi den andre an
drom till varnagel så sargad att fråga
skulle varit om lifvet Tullbeljent
hade en gång förut år 182G blifvit pa
enahanda satt så ömkligt till tyga d af smug
lare alt äfven då var fråga om lifvet
och med sådana exempel borde det derföre
icke synas underligt om Tullbevakningen
icke alltid kan u ti ätta hvad den borde
men samma förhållande skall otvifyelak
tigt också fortfara så länge Tullbevaknin
gen icke är organiserad så att den i väp
nad tropp kan möta smugglarecohorterne
ty då såsom en ensam kanske två
högst tre Tullbetjenter tillsammans gä
3o a 4° väpnade och maskerade smugglare
till möte så ar lätt alt inse på hvilken
sida fördÉlen af en drabbning skulle blif
va der gäller valet mellan stryk eller
pengar och hur mången då förmår döfva
den aldrig urmodiga a ur i sacra fa mes
le inne vi åt skarpsy ntare affärskunnige att
upptäcka
Anmärkningar i anledning af Recensio
nen i Journalen öfver de Historiska I
land
Ungarna /Indra artikeln .j
Vi nämnde i vår första anmälan af detta
arbete att vi icke i allo instämde uti An
märkurens åsigter Det är nemligen en punkt
och en enda hvari vi instämtne med Jour
nal-Recensenten oaktadt vi äre Öfver ty gade
att det vissticke varit den punkten som legat
bemälte Recensent ömast om hjertat och
det är hans anmärkning emot Revolutionens
hufvud män att de lempade sitt verk half
färdigt till afgörande af vi tro oss nästan
kunna säga slumpen
Det (innes tvänne slags revolutioner af
hvilka den ena äger rum i stater och Ri
ken af hvad natur som helst den andra
deremot endast visar sig såsom en verkan af
civilisationen till afhjelpande af mörker och
förtryck och förändring af de samhällsin
lattniugar som bidraga att underhålla det
ta mörker och förtryck samt befordra el
ler lätta maktens missbruk Med allt ^rätt
visande åt 180 års revolutionsmäns goda
afsigter blir dat dock svårt alt hänföra den
na statshvälfning till sednare klassen Vi
fordra väl icke det Grefve Adlersparre och
hans medbröder skulle hafva haft ett full
ständig ny stalsorganisation att sätta i stäl
let för den de gingo att nedrifva om än
Norrmännens exempel 1814 visar att sådant
ganska väl kan låta på en kort tid verk
ställa sig Det är för den som efteråt be
döm mer clt sådant tidskifte svårt om ej o
inöjligt alt iiie11 bibehållande af rättvisa
och oväld bestämma huru man sjelf skolat
handla och lör hvilka vidsträcktare planer
man nade kunnat hafva rådrum då rädd
ningen of fosterlandets tillvaro vajr hufvud-
frågan och denna räddning berodde mest på
ögonblickets kraft och beslutsamhet Vi kän
na ej huruvida de politiska förhållanden
som upstodo efter regementsförändringen
måhända förbjödo hvarje annan mesyr i af
seende på statens constituerande än den som
vidtogs genom Ständernas sammankallande
och öfverlemnande åt dem att åter samman
knyta de upplösta samhällsbanden Men det
är en omständighet uti hvilken vi i allt fall
måste anse alt revolulionsmänncn misstogo sig
och vi kunne icke annat förmoda än att
denna tanka efteråt med anledning af er
farenheten delas af dem sjelfve Så vida
meningen med revolutionen icke blott var
att på thronen uppsätta en annan person i
stället för f d Konungen utan äfven att
skänka nationen garantier emot framtida
missbruk af de makt egande samt att uti
det blifvande stat-skicket nedlägga elemen
ter till samhällsinrättningarnas förenkling
förbättring och fullkomnande så borde re
volutionens hufvudmän äfven ha låtit sig
angeläget vara alt använda sitt inflytande
för uppnående af detta ändamål Det var
en vacker tanka att revolutionen icke bor
de comprometteia någon alt ingen behof
de frukta för egen anhöriges eller vänners
säkerhet
Men det hade efter mångas åsigt
gillad af erfarenheten varit en lycklig om
tänksamhet för det allmänna om revolu
tionens män derjemte något mera hade af
sell den gamla ännu aldrig vederlagda sat
sen alt nya principer fordra nya organer
och alt ehvad v lire form man än ville ge
den tillämnade constitulionen så borde de
personer hvilka sattes i spetsen för ärenderna
vara lifvade af en constitutionel anda och
kärlek till den nya sakernas ordning samt
öfvertygade om den moraliska nödvändighe
ten att icke låta sina platsers bibehållande
gå framför det allmännas båtnad eller att
det åtminstone gifves tillfällen då en sådan
moralisk nödvändighet måste äga rum Den
na öfvertygelse kunde likväl icke skäligen
förutsättas hos de män hvilke före stats
hvälfningen varit om också blinda verk
tyg för f d Konungens olyckliga åtgärder
Allraminst var det skäl alt förmoda att
den man som i femton år hade varit när
rwast använd såsout organ för Monarkens
vidunderliga vilja som contrasignerat den
olycksbådande förordningen om krigsgärden
och ännu aftonen före Konungens arreste
ring utan betänkande lät använda sig att
på hans vägnar uppfordra utlefvererandet
af Bankens redbarheter skulle vara någon
vän af friheten och den nya sakernas ord
ning Vi säga icke delta för alt fä ett till¬
El E Hr Grefve Rosenblad har så
vidt vi känna aldrig afgifvit någon of
fentlig förklaring som berättigar alt an
se honom hafva protesterat oinot den
na åtgärd Om likväl någonsin anled
ning hade varit att nedlägga sitt em
bete så var det när fråga uppstod att
verkställa ett sådant beslut
Uti en af berättelserna om revolu
tionen i 3 :dje delen af do Historiska
Handlingarna förekommer äfven om
II E Grefve af Wetteistedt att han
■ skall aftonen före revolutionen hafva
beställt tolf stycken lärår» li !l inläg
gande deri af Bankens redbarheter
men denna underrättelse har Ltgif vå
ren sjelf uti eq not salt i tvifvelsmål
fälle att klandra FTerr Grefve Rosenblad
eller ingå i en allmännare granskning af
hans offentliga bana ehvad derom kund»
vara att säga lians Excellcnces ålder som
bjuder att han snart skall träda inför en
ännu högre domstol än allmänna opinio
nens ålägger i detta fall en grannlagenhet
som vi icke skole öfverskrida Men histo
riska fa c ta kunna icke tillintetgöras och
icke den erfarenhet som alltsedan bevisat
att revolutionens män här begingo ett stort
misstag som för dem varit lätt att förekom
ma då det otvifvelaktigt hade berott af
Hr Adlersparre serdeles med den stora för
trolighet hvari han stod till Regenten att
tillsätta Styrelseorganer som hade varit mera
ändamålenliga att befordra utbildningen af
den nya constitutionen och derigenom fö
rekomma det återfall den reaction som ge
nast ett par år derefter så tydligt uppenba
rade sig och omkull ref dengiundval och de
förberedelser 1809 års män hade gjort till
ett föränd rad t representationssätt till den
förenkling af militärväsendet som åsyftades
med första tan kan på en national-beväring
och flere andra förbättringar hvilka sedan
den afgörande tidpunkten lupit ur händer
na det numera torde kosta mansåldrar att
erhålla
Sedan vi sålunda framställt den punkt
hvari vi tänka olika med Anmärkaren sko
vi en annan dag återkomma till några stäl
len i boken i hvilka han med en skarp
sinnig och ljus blick skildrat flere af vära
inre och yttre förhållanden
Fäderneslandets grannlagenhet
Vi taga oss friheten fästa Läsarens upp
märksamhet på en artikel i Fäderneslandet
för i förrgår af följande innehåll
"Aftonbladets brådska alt gifva luft åt sin
hänryckning öfver Anmärkningarna vid re
censionen af de i allmänhet så kallade Hi
storiska Handlingarna dagen efter sedan
desse anmärkningar blifvit synliga i Bok
handeln föreföll oss geua
- .t något misstänk t
Vi hada också ej hunnit långt i läsningen
af nämnde Ströskrift innan vi funno
alt
Aftonbladets stora förundran hvem den o
kände Riddaren må kunna vara soai författat
brochvren dr förställd möjligtvis lill och
med beställd emedan hos denna Redaktion
minst af alla bör kunna förutsättas oför
mågan att igenkänna detta så karakteristi
ska skriftställare-manér Sammanställningen
med Ghataauhriand var ett smicker af den
grofva art att den frejdade förfallaren som
i denna egenskap har tillräckligt sjclfför
värfvacl ära att ej behöfva och säkert ej
vilja erhålla — för att tala med honom
sjelf — ett rykte som h vilar på styl tor
och som har för skarp blick alt icke fin
na huru föga jern före Isen med den ädle Vi
comten länder den förre till fromma skulle
ofelbart garna sett att den orimliga »ain
mauställningen uteblifvit Vi som ej eu *e
ens det ringaste tycke öga rum mellan G !y
teaubriands stil och Anmärkningarnas för
fattare hafva deremot funnit den sednaes
så omisskänneligt och så fullkomligt likna
en annan ganska utmärkt och namnknnnfg
persons Svensk i ordets hela vidunderliga
bemärkelse — korrtelig«n II E GreiNfa
Ailltrsparret att vi ej läst 10 sidor innan
hos oss all undran upphört hvem författad
len kunde vara Vi förvillades ej ens af

Sida 4

försäkran som längre fram 1 brochyren fram
ställes a propos de rien alt författaren ej
skall ti alla t II E sedan lians lyckas peri
od egentligen började Det finne så mänga
andra kännetecken som undanröja all ver
kan af denna uppgift hvilken dessutom är
helt ocli hållet figurlig
Ofvanstående uppsats är skrifven af
samma författare som för några dagar se
dan tog så illa vid sig öfver Baccus vid
kongressen j emedan den utvisade "brist ju i
gratuilagenlrei emot Exkonqngen Carl X
som Fäderneslandet då kallade en fallen
storhet Den som läst anmärkningarna
och deraf funnit att de innehålla inånga
omdömen till håde beröm och klander al
II E Adlersparre hvilka i en annans namn
kunna vara oväldens och rättvisans men
hvaraf det förra från Grefve Adlersparre
skulle vara det lågaste sjelfsroicker den
måste ovilkorligen förvånas öfver att det
kan gifvas en sådan panna utaf stål hvil
ken vågar framkomma med en beskyllning
af den art som Fäderneslandets en beskyll
ning hvilken icke allenast icke nr bevisad
utan som man genast vid jemföra »de af
den okände anm är karens stil ined Grefve
Adiersparres finner vara grundlös Detta
Sr icke meva brist på grannlagenhet det in
nebär den grofvaste smädelse man kan tän
ka sig Vi måste i sanning beklaga den
person som af sitt ingångna åliggande att
söka i opinionen nedsätta en gammal fre
dad man derföre att denne man råkade
vara den som genom en revolution en gång
räddat fosterjordens namn och tillvarelse
siai 1 se sig tvungen att tillgripa så förakt
liga medel till hvilka ännu livarken Gran
skaren Stockholms Tidning eller något
annat servilt blad nedlåtit sig och vi
kunne intet annat än dubbelt beklaga
honom när vi erinre oss en viss per
son som under 1827 är revision nästan
dagligen fjeskada för att få vara nära Gref
ve Adiersparres person en omständighet som
ined den sedermera vunna erfarenheten om
»amma persons handlingssätt lätt kunde
gifva anledning att tro att den härrörde
af något annat motiv än endast den högakt
ning som personen då såväl mun t» som
skriftligen bemödade sig ådagalägga för Hans
Excellences tillryggalagda offentliga bana
och de tjenster han gjort Fäderneslandet
Denna artikel jemte flere föregående i
Fäderneslandet erinrar oss om ett rart do
kirtnent som vi af okänd hand (icke från
Grefve Adiersparres vi våga försäkra det
•ihållit Det är öfversatt från ett manu
»cript som skall vara funnet af en resande
i ett gammalt bibliothek i Frankrike och
innefattar ett par politiska reflexioner samt
kallas
Utdrag af ett gammalt manuscripl af
\Jachiavelli
Fosterlarftlskänlan är icke alltid nyttig
Hon väcker en energie ofta obeqväm för
styrande magien stundom obehaglig för
hersklystna grannar Fäderneslandets blotta
namn eldar sinnet och gör det mägligt af
alla uppoffringar Vill ni slappa denna
känsla så gjut gift deri Dertill linnas åt
skilliga utvägar hvaribland må föreslås
ntt antaga en författare som i fädernes
landets namn yrkar det mäst omedborger
liga och opopulära — för alt afkyla in te resse t
för det allmänna och väcka anda till afsmak
för allt fosterländskt så gif den skrift
man i sådant ändamål vill sprida titel af
Fäderneslandet Det obehagliga det värn
jeliga och usla i denna skrift blifver snart
associerad t med namnet fädernesland som
man af sådan anledning slutligen skall höra
nämnas med samma motbjudande och
äcklande känsla som man hör omtalas ett
kräkmedel eller en vacker melodi sjun
gas lill ord för röfvare och mördare Fä
derneslandet blir då synonymt ined en fata
bur för servilism utländskt beroende kor
ruptioner o s v och med begreppet der
om skall man småningom vänja sig att an
tingen icke älska sitt fädernesland eller ock
att älska servilism utländskt beroende mut
systemet o s v I båda fallen ar den far
liga fosterlandskänslan i dess ädla bemär
kelse slocknad
veckan blott för sitt vivre och hans hu
stru ger undervisning i konsten att ti
.qga
för 1 Rdr Rgs i timmen Hennes akademi
skal vara starkt besökt
Bland besynnerligheter och fördomar
må nämnas det värde folkslagen fästa vid
någon viss färg något visst tecken som är
för dem en slags fetisch talisman eller an
nan symbol En national-antipati lika
stark befinnes icke sällan emot vissa före
mål bagateller i sig sjelfva men som ge
nom denna bestämda antipati uuphöra att
vara bagateller Det finnes intet som lättare
depopulariserar en Furste än om han lånar
onödiga bruk och inrättningar från elt land
som ej är älskad t Ett equipage en passe
poil en liten brokig lapp ku nita dertill va
ra tillracklige Om det å ena sidan är lika
löjligt som beklagligt att för dy likt lappri
kärleken skall förkolnas till en furste med
föi tjenster i det hela och störa så förstår man
icke ä andra sidan huru med kännedom af
menriiskorna och deras fördomar och passio
ner någon för ett sådant lappri vill äf ven
tyra sin popularitet
Kaleidoskop
ANNONSER
Till Salu finnes
Af Iryckct bar utkommit och säljes hos Herrar
Wiborg ct Comp Norman et Engström Delen et
Comp och flere Bokhandlare å 12 sk b ;eo
FRAMTIDENS RELIGION
UPPENBARAD
AF
En kort framställning af denna nya Reli gionslär
sadan den ntbredt sig och predikas i Frankrike
och Rcieien
Af trycket liar utkommit och säljes i W Lnnde
quists bokhandel vid Myntgatan och af de flesta
bekhandlaro i StocÅhoin a 4 sk banko hältadt ©cU
skuret«
OM BRÄNVINETS
INFLYTANDE
MENNISKAN
En »lerift nppläit i Kungsholms Nykterhets-Föra
liiiiR vid dess andra sammankomst
DÄ 4 exemplar i nämnde bokhandel köpas erhSlles
1 och då 25 ex köpas erhållas 10 ex pä köpet
Uti undertecknads RitfärgsförsUljnings magasin
vid stora Jlypatan ar nyligen i träa Paris och
London inkommet svart Kvilor och Blyars pennor
af flere Nummer Samt Hvit t och Kulört Hit
Velin papper fin Chinesik Tusch m ra
L C llll
L C llassellzrcn
Tiggare i London
I London finnas i ,35o ,ooo tnenniskor der
ibland äro 1 1 ,200 tiggare Således kommer
en sådan på 120 invånare Dessa tiggare
kringstryka Londons gator i alla riktnin
gar och man har beräknat att öfverhuf
vud hvar och en af dem /örtjenar 2 Sh
Sterling eller ungefär 2 Rdr Riksgälds Del
ta gör på året den ofantliga summan af
8 ,176 ,000 Rdr Riksgälds — Hvar och en
af dessa dagtjufvar har sitt serskilda natt
läger och det gifves flere hus som äro en
kom inrättad dertill I några sådana be
talar man likasom vid theatrarna genast
vid ingången och prisat rättar sig elter bäd
dens beskaffenhet Gästen kan la sofva på
nyttjad eller frisk halm ja till och med
på madrass allt efter hvad han kostar på
sig Om morgonen drifvas tiggarn» ti t ur
dessa härbergen och kunna lörst vid nattens
inbrytande återvända dit vädret må vara
hurudanl som helst
— Tiggarne hafva år
ligen en allmän och månadtligen en extra
sammankomst i hvilken de rådslå öfver si
na interessen De äro indelade i Gahorter
bataljoner Compagnier och Seclioner Hvar
och en sådan afdelning får sig för hvarje
dag ett olika distrikt .af staden anvisadt
med föreskrift huru de dervid böra bete
sig E11 viss Jacob Turner som är en af
de oförskämdaste liggarne ger 5o shillings i
j
1
I
1
franska Terccroler Dufcbclbössor Kruthorn och
Hagelfningar af flere sorter Theaterkikare Glas
ögon och Lognetter i Sköldpadd
Silfver- Horn
Bronz- Stål och Compositionsbägar Urstudsaré
af Alabaster Glaskupor Astrol-lampor Urmak .i
resägar fjädrar kedjor nyckelrör Urvisare
af flere sorter Engelska Penuknifvar Instrument
och Rakknifvar Ljus- och finger saxar I s e 1 .1 • t
I
111 fl sopter genlila arbeten i Stål Bronz Sten
kol och Jern säljas till billiga priser i niiuB .ilik
vid leöda Slussen
J A Edevall
Di verseband I ar»
Godt Caffe lill salu till 22 sk Rgs pr Ti pj
Contoret tvä trappor upp i Huset i :o (i 1 Paek
husgräuden vid Skeppsbron
En Yngling som bar fallenhet för att teckna
och skulle vilja »ihälla 11 :1 11 na lervisning och
öfning i konsten att skära i träd kan gra !is er
hålla en sådan undervisning om lian .inmäter »i
i Linströms bokhandel der detta blad u !gifves
för längre ti l tillbaka flyttade till Hernösand
med en talrik Famille en Militär som harle ta
git afsked för Blessur v och erhållit i YVester
JS 'orrlands Län en mindre I je ;i -t ebefattiiiag Del
ta lilla brödstycke blef likväl sedan tagit ifrån
honom
efter det beklagligen .ir pä Indragnings
Stat Han kämpade länge emot ödet för att sörja
för sig och de sina Af Skaparen begåfvad med
ljust hufvud och skicklighet har han försökt myc
ket men att skaffa Hustru rc !i 8 kanske snart t
Barn mat husrum och kläder nästan utan någon
aiuian inkomst an en pension pä i .jo R dr B 'o är
ej läit Han hoppas iäl att i framtiden erhålla
j någon Tjcnstebefattliing men intill dess lider han
1 med de sina verklig nöd Skulle någon Mennisko
I vän behjerta lians och do c kyldiga Barnens lidan
1 de oeh sända för dem en skärf till Landshöfdin
gen i Hernösand redovisas gäfvornc af honom i
denne Tidning
Ilos L J IIjurta