Aftonbladet Torsdagen den 9 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-09
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-09
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-09
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-09
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 9 Juni 1831

Sida 1

N :o 130
1831
AFTONBLADET
Tors da sen
den 9 Juni
priset i Stockholm
för helt är 7o R :dr halft år 5 R :dr 3 månader s R :dr 32 jk Banko Lösa Numror a sk Banko
Prenumeration och utdelfiiag
i Linströms bokhandel vid Mynttorget Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths bod vid Norrlhndsg ^itari
och Essens bod vid Södermalmstorg Annonser mottagas endast i Linströms bod lill T skilling Riksgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagar ne
UTNÄMNINGAR
Kn af Rikets Herrar m m Herr Grefve Magnus
Brahe alt med utöfningen af Riks - Mavskalks
Embetet fortfara
Läraren vid Frim Barnhiisskolen i Stockholm
C A Blom att vara Kyrkoherde uti Askers Pa
storat af Strengnäs Stift
K ARAKTERSF ULLMAKT
Landtbrukaren G Leth Hof-Kamercrave vär
dighet
ÅTGÄRDER MOT CHOLERAN
Endast till Svensk eller No risk Hamn destine
rade Fartyg emottagas vid Sv Quarantainesplat
ser
— En ny Quarantaineåinrättning vid Drott
ningskur —■ (Carlskrona
POST - KUNGÖRELSE
Ny Paket-Post mellan Stockholm och Ystad öf
ver Södertelje Nyköping Norrköping Linköping
Grenna Jönköping Wexiö och Christians !jtd af
går hvarje Lördag kl 6 f m första gängen den
ifi Juni På Postvagnen finnes rum för 3 passa
gerare Priset 16 å 12 sk B :co milen
LEDIGA TJENSTER
Kontorsskr
-t jensten vid Krono-Uppb
-Kontroll
Contoret sökes före kl den 21 Juni hos Öfver
Stith
-Emb i Kr .-Uppb
-Årender
Stads-Casseurstj i Norrköping 56 dagar från
den a5 Maj
HILLSKA SKOLAN
Terminen Slutas den 3 Juli och börjar den 3i
samma manad för längst bort boende gossar upp
skof til den 14 Aug-
LE VER ANS
1 'örmalning af 2 ,700 tunnor oriad Råg Anbud
till den 17 Juni då entreprenad utbjudes i Stats
contorct
AUCTIONER
X Kronans Alun den i5 Juni kl 12 i Stats-
Contor t
Stora Blecktornet d i5 Juni kl 12 3 Börskäl
lareu att tillträdas genast med åbyggnad grund
gröda
Contor t
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Göteborgs R R Handl C A Jönssons den 22
Oct
Wenersborgs R .R 1 Färgaren S M Lund
ströms d 2 i 'Sept 2 Jan Peter Wikströms på
Kullen d- 3 Oct 3 all Tunnbind Trued Ral
sledts d 7 Nov
öregrund- U R Bagareenkan Pettersons den 24
Oct
Wäse H .R 1 Factorn J Holmblads i Skatherr
2 Rttgd å Ting e 6 mån från d 7 Febr 2 Olof
Olssons i Sandenäs 2 Rttgd å Ting e 6 mån
"fr
d 20 Apr
Ölme I-I .R And Perssons i Lid 2 Rttgd å Ting
6 äfd3A
e 6 män fr d 3o Apr
TESTAMENTS-BEVAKNINGAR
Justitise-Coll d ,22 Juni i83o I Brännmästa
re n Abr Nordahls Enkas Chr Söderdahls till sin
*011 Muraren Ad Fredr Nordahl 2 .Hustru Ma
ria Ericssons till sin man Olof Stollt 3 All
Jungfru Mar KimclIV till Tractcnrsenkan Chr
Hel Molin
Nyeds Bcrgs-T R Jonas Nilssons i Westra Ach-
sjön lill Jonas Wilsson derstäd«s och lians hustru
Cajsa Jonsdotter
Piteå 11 .R Skrädd Joh Forsbergs och Brita
Johansdotters inb d 3 Febr
Ularia Enboms till sin man f Skogvaktar G
Pli Kuliblad Klander inom år från den 2 Juni
LAGFART
Lidköpings R .R ä 1-9 Tomt N :o 71 i Nya Sta
den Klander inom 3 mån fr 3 annonsen
Konga H .R k 5- <i
:dels rall Tingsmåla Klander
i Ting inom 6 mån fr tredje anonsen
Fernebo 11 .R i 3 och i-3 korg i Fogdhyttan
Klinder å Ting e 6 mån från 3 annonsen
Ölme H .R å 1-26 mtl i S Hållerud Klander
å Ting näst 6 man från 3 annonsen
Sjuhundra II .R å 1 Öres- 9 pemaingl jord af
Hemm N :o 2 i Finnby och Rimbo S Klander å
Ting näst 6 mån fr d ^JJi Maj
—— —
KALLAS
A- G Söderström från Ulricehamn att inom 6
veckor från tredje annonsen svara i "Wenersborgs
Cancelli å fordringsanspråk af Joh Andersson
Andr Larsson och Lars Andersson
Maria Holst att infinna sig hos sin man f d
Brukssmeden l 'er Wii ^herg i Wilhelmine Socken
LEDIGT ABF
Efter Skr 01 Bäckström i Wasa Anm inom
laga tid hos Rådm J Fr Aurén i Wasa
Circa 4° R :dr B :co efter Kyrkv Abr Delphen
dahl i Bosarp Glimåkre S Anm hos Nils Pehrs
son — Christianstad Glimåkra och Bos <rp
I illfallet Dr Sr Olsson född i Lilla Beddinge
1785 och för tjugu år sedan afrest till Köpenhamn
Anm inom år
HANDELS-BOLA G
W Barkow ingått i Bolaget Ungewitter 5c C :o i
öteboi g
Hagrelius Comp i Mariefred (O II och E
N
Göteboi g
Hagrelius
O Nvsfröm
BOUPPTECKNINGAR
Efter f d Bruksförv Nils Asp anm hos Kr
f ogden J Wennerbom — Sköfde
I ,fler f d Riksdags in Kr Andersson i Ljunga
Ofver-Selö Socken Adr Lip Kr Fogden A
Hagberg — Mariefred -—• Wånga
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
All Lärftskramh L H Florén "» d 10 Juni kl
11 f in i Börs-Cafferumraen
Källarm Lor Ahströms den 11 Juni kl half I
a Börskällaren
Källarm Joh Frans Finns d i5 Juni uti Börs
Cafferummcn
I r« Stjerncroos d i5 Juni kl 5 c m i Börs
Cafferummcn
Commiu Fr Lagerströms och afl Tull-Insp
Carl Lilljcdahls den 20 Juni kl 4 e m på Stads
källaren i linköping
Handelshuset Isaac Uhr et Comp i Gefle d 27
Juni kl 5 e in å Börs-Caflerummen i Gefle
1 Landtbruk 1
TingvalFs på Murkesténa
Gästgifvareg den 3o Juni kl 3 e 111 2 Bokh
G Juhlins och hustrus Beata Billmans på Östeby
Gästgifvaregård den 7 Juli kl 4 e m
SOIREE
I dag Thorsdag uti Frimuraresalen till förmån
för Fru Rosa Koehn
I morgon uti Djurgärds-Kyrkan till förmån
föHLi
g
för Hr Lemming
SAMMANTRÄDEN
Svea -Orden nästa Lördag kl 6 c m
De i dag anlände utrikes poster innehål
la följande
Polen
Ändtligen liar man äfven i Preussicher
Stats Zeitung Polska Öfver-Generalens rap
porter om den märkliga bataljen vid Ostro
lenka Man finner deraf med tillfredsställelse
att ehuru Ofver-Generalen sedan gjort re
trograda rörelser den likväl ingalunda ut
fallit så ofördelacktig för Polska vapnen
som man i början förmodat och alldeles
icke kan betracktas såsom en seger å Ry
ska sidan Men vi låta den alltid sannings
älskande Sluzynecki sjelf tala
Högqvarteret Pultusk den 27 Maj -
Den 26 om morgonen attackerades Gene
ral Lubienskis position på det häftigaste af
Fältmarskalken Diebitsch sjelf Den tappre
Lubienski drog sig under ett ihärdigt mot
stånd till Ostrolenka Denna af de fiendt
lige granaterna i brand satte stad uppe
höll hans marche något Sedan han dock
slutligen med hela sin corps hunnit öfver
Narev blefdet honom likväl i anseende till
fiendens häftiga eld omöjligt att förstöra
bron efter Lig Schachoffskois Ryska divi
sion kom derföre öfver till högra stranden
och började ett ganska lifligt anfall skyd
dadt af det på andra stranden upförde po
sitions-artilleriet Småningom utvecklades
å ömse sidor större stridskrafter och jag
så väl som Grefve Diebitsch ledde an
fallen personligen Ilela dagen räckte
denna högst blodiga strid om öfvergån
gen öfver Narevv Då ändtligen kl 10 om
aftonen fienden fann det vara alldeles omöj
ligt att fördrifva oss ur vår ställning drog
han sina utmattade soldater tillbaka öfver
floden och lemnade oss i besittning af slagt
fdltet Då jag nu öfvervägde att denna
dagens strid lemnat General Gielgud full
komligt fritt till /alle att från Loinza verk
ställa den rörelse hvarigenom han hastar till
våra Litthauske bröders undsättning och
att sålunda all vidare strid på denna punkt
vore öfverflödig befäl I te jag armeen att
öfver Razan tåga hit till Pultusk Denna
rörelse utfördes utan ^alll hinder å fiendens
iida 1 denna ytterst häftiga slagtning haf
va serdeles utmärkt sig General Patz (Pac
som två serskilda gånger blifvit sårad samt
Generalerne Malachoivski och J3ogisIawski
af hvilka den senare blott är lindrigt sårad
Förlusten å vår .sida är visst ganska stor
och jag skall med alkira första derom meddela
bestämda dctailler men Ryssarnes är ofapt
ligt mycket större Den enda vigtigare för-

Sida 2

j och Podolien på det högsta gripit omTti
sig En f d Emir i en Arabisk provins j
i-skall sta i spetsen för densamma (tans namn
är Waclaw Rzewuski En corps Polska kos
sacker af 800 mart har ställt sig under hans
befäl Framför Tulczyn slå aooo man Polskt
kavalleri sjelfva staden innehafves af Pol
ska kossacker I Tulczyn hette det nit den
80-årige Presidenten Michael Sohanski en
Grefve Waclaw Rzewuski och Isidor So
bariski samt en Potocki stodo i spetsen för
insurrectionen (Ocstere Beobachter påstår
all detta uppror är kufva dt
Polska Tidningar äro uppfyllda med rap
porter öfver armeens rörelser före slaget
vill Ostrolenka Dessa nyheter ha väl ge
nom nyssnämnde batalj förlorat större de
len af sitt värde men hvad som ännu sy
nes vai a af vigt är uppgiften om Lomza .t
intagande En mängd magasiner som voro j
anlagda i ryggen af lien ltliga armeen folio j
der i Polackarnes händer och en fördel-
aktig eröfring var Loinzas fästningsverk
j
i
hvilka voro "I pfiirda med m veken möda
och omsorg General Gielgud sä ges nu be
tinna si i denna fästning
— Land I folket
har på flere ställen tillfångatagit Ryska
soldater och fråntagit dem deras vt pen
Invånarncs glädje på gränsen vid Polaekar
nas åsyn omtalas såsom obetkriflig
Af D wernick is corps hafva flere Office
rare återvänd t hem igenom Krakau Om
D wernick i sjelf känner man ännu ingentin
tillförlitligt
o
j
justen A var sida ti i- de tappre Gener ,ilernc
•Kit .kis ocli Ka in i usk is samt Öfverst-Lieut-
nanl Gajcwskis död Vi Jiafva tagit några i
hundrade fångar men icke sjelfva förlorat
en enda eller mista t en enda kanon
Enligt Warschauer tidningar är Öfver-Ge
neralens högqvarter i Praga General Giel—
gud skall hafva lyckats att förena sig med
Instirgenterne i Lithauen — Afdelningar af
Polska armeen framrycka allt längre iu i
Augustowska landet Litthauerne påslås liaf
va gatt öfver Niemen och tagit Alariam
pol
I sista hladet af Stats - Zeitung låser
inan Enligt hvad vi hittills erfarit är vår
förlust i döda och sårade allt för högt upp
skattad Den belöper sig icke till 3 ,ooo
inan Många Ryssar ha drunknat i floden
Narew ty då de blott knnde debouchera
öfver en bro framför hvilken våra fortsät
ta attacker icke tilläto dem ett fullkomligt
deployerande så befallde Gr Diebitsch ka
valleriet att simma öfver floden ocli infan
teriet att gå öfver ett vad Denna manö
ver som utfördes under ständig eld från
vår sida uppfyllde floden med lik Hela
Ostrolenka stod i brand Ibland de om
komne invånarne befinna sig i synnerhet en
mängd Israeliter ty desse användes af Rys
sarna alt laga bron och ditskaffa bjelkar
under kulregnet många blefvo derföre på
platsen och inånga drunknade i floden
Händelsen ville att Ryssarna äfven ledo
förlust genom sitt eget artilleri emedan
delta på högra flygeln ännu en halftimrna
afsköt kulor och granater emot Ostrolenka
sedan deras egna trupper hade intagit sta
den Utom i slaget vid Grochow har fien
den ännu ingen gång lidit så stor förlust
som på denna märkvärdiga dag på vallen
framför Ostrolenka och stranden af Narew
lågo hopar af lik men mest förlorade den
Schakoffskoiska corpsen hvars öfverlefvor
trängdes tillbaka på andra stranden af Na
rew Följande morgonen då vår armé
lemnade slagtfältet debouclierade Gr Die
bitsch afhållen af föregående dagens för
lust icke vidare emot oss med sina mas
sor och endast en lätt kavalleri-corps visade
sig på denna sidan om Narew
Vår General Boguslawski har sedan han
låtit undersöka sina sår i Warschau åter
afgått till vår armé
I Warschauertidningen för i dag läser man
följande Allt bevisaratt våra troppars mod
var utomordentligt så mycket mer som
Ryska soldateÄ kämpat med serdeles mod
Schakoffskois Grenadiercorps gjorde oerhördt
motstånd Utom Generalerne Pahlen I och
II :s corpser kämpade äfven en af gnidet
man kan utan öfverdrift upskatta fiendthga
styikan der till 0o ,ooo och ioo kanoner
Våra voro vida mindre
Öfver Fält marskalkens manöver efter slagt
ningen äro olika rykten det är troligt att
ban cj gått öfver på högra stranden med
hufvudstyrkan Ett bevis på Polska solda
tcrnes mod var att icke en enda man eller
kanon blifvit tillfångatagen af Ryssarna
Denna berättelse upplästes i Kammaren
och då Presidenten Grefve Ostrowski i an
ledning deraf hemställde huruvida Fälther
ren hade gjort sig värdig att bibehålla na
tionens förtroende ropade alla biSgt Lefve
vår Generalissimus
Enligt skrifvelse från Lemberg och Bro
]-■ af den 20 Maj har upproret vUkraine
j
I eliof hvarmed denne plats förses upp
skattas till 1 million Lires
Österrikiska trupparnes framryckande mot
j Sardiuiska gränsen tillskrifvcs af Ga .elte de
i France Österrikes fruktan för upproriska
rörelser i Piemont
England
Tor ^-partiets ansträngningar till refor
mens motarbetande öfvergå alla föreställnin
gar och det fullkomliga nederlag som re
din förespeglas dem af valen har stegrat
deras raseri till det yttersta Ehuru det vis
serligen bland dem finnes flere verkligt he
derlige män har dock partiet i sin förtvif
lan tillgripit de mest nedriga medel för alt
i det yttersta göra sina motståndare segren
stridig Bland dessa må räknas ett försök
alt depopularisera Lord Mayorn genom ut
färdande och kringspridande i hans namn
af en officiel befallning till Polisen af en
för folket högst förolämpande besk a Hen lie t
och hvilken från början till slut var rent
uppdiktad Det förmenta officiella doku
mentet a It ryck tes genast i (aktionens blad
Standard och Mornin ^Post det lagliga å
tal Lord Mavoin låtit anställa mot dessa
blad har brag t sanningen i ljuset och ändt
ligen befriat denne Magistratsperson från
bördan af en ovilja den bedrägeriets oförs v 11 ta
djerfhet till en början dömde honom alide
les ohörd att bära Den Engelska tidning
som anför detta drag tillägger alt det dock
ingalunda är det enda falsarium Torys til
låtit sig i denna väg Det är i sanning en
högst märkvärdig företeelse att i ett land
hvilket till den grad som England «krvt
samt utbreder sin politiska moraliska och
inleliectuella bildning finna en förening af
personer icke ur den menn iskoklass som of
ta nöd och förtviflan mer än medfödda na
turanlag drifver till nesliga handlingar ut
an utur den som vistas "på samhällets höj
der
som eger allt hvad börd rikedom
rang kunna gifva begå den djcrfvasteybr
falskning af offentliga hat dlingar i den väl
öfverlagda kallt beräknade afsigt att
hölja med hat och förakt en enskild
man som på annan väg ej kunnat åtkom
mas Torys iakttaga derjemte ett hånande
trots som ej serdeles väl anstår individer
reed en nation i massa emot sig och dess
utom naturligtvis än ytterligare nedsät
ter deras sak i opinionen Oaktadt alla
den aristociiitiska factionens försök slt
göra reformen förhatlig och att på sådant
ändamål väcka Engelsmännens alund mot
Skottar och Irländare samt Protettautrr
nes mot Gatholikerne och att uppreta pö
beln genom den föreställning att Reform
billen vore beräknad på de lägre classernes
förtryck bar folket dock öfverallt rned
munterhet och lugn skådat den numera
otvifvelaktig !» utgången till mötes Man
förlåter gerna de stora BoroughmånglaiDt
hvilka på ett bräde förlora så m vek et att
de gifva sin galla något mer än billig luft
och med undantag af ett par obscura tid
ningar bryr ingen sig ens om att anfalla
deras stora privilegier eller rikedomar Skul
le likväl Adeln eller pluraliteten bland derc
betjena sig afsina privilegier att i öfver
huset förkasta ett af hela nationen mej lif
ligt interesse mottaget reformförslag Hlcr
af sina rikedomar för att (såsom redan »kett
på ett eller annat strille från hus och gård
jaga förpaktare hvilka med fria mit ^siune
Belgien
Finance-Ministern Brouckere
rat En skrifvelse från Lord Ponsonby till
Herr Lebeau har i Congressen blifvit upp
läst Deri berättas officiel t att de sto
ra makterne skola söka tillvägabringa
Luxemburgs införlifvande iaed Belgien
men nt denna »tat deremot nödvändigt
borde afstå från Holländska Flandern och
Lemberg Då likväl Belgien lärer
vara enhällig i sin föresats att ej cedera
någon af dessa länder är frågan ungefär
lika obestämd som förut Lordens uttryck
voro ganska dunkla i afseende på Prins
Leopolds antagande af kronan och inom con
gressen har förslag blifvit gjort oro att på
förhand förklara hans val ogiltigt i fall han
afstår någon del af Belgiens landauiären
Bajern
Det bekräftar sig fullkomligt att Stats
Ministern von Schenk på derom gjord an
hållan blifvit från sitt embete entledigad
och deremot med bibehållande af hittils
innehafde löneförmåner utnämnd till Ge
ncral-Commissarie och President i Styrel
sen öfver Regentkretsen Hans efterträdare
i Ministeren är ännu icke utsedd och de
mest olikartade rykten äro deröfver i om
lopp Stats-Rådet Stiirmer skall hafva väg
rat mottaga den lediga Portefeuil leo Någ
ra af de mest ansedde Regerings-Presiden
terne sägas vara i fråga Den bekanta cen
surförordningen som Ministern von Schenk
utfärdat har mött det starkaste ogillanda
af Ständerna
Italien
Verona den 16 Maj Kanoner och am
munition gå ständigt genom vår stad till
Majland Artilleri-parken framför våra por
I tar går till mer 200 kanoner Förbättrin
garna uå ftlantuas fästnings verk samt de

Sida 3

velat betjena si .af af sin valrätt så torde
detta verkeligen IilI slut medföra de våd
]ii ^a följder dem antireformateurerne ut
skrika såsom en nödvändig verkan af re
formen Om man öfver våger huru kort
tid en sann t liberal förvaltning stått i spet
sen lör ärendeine hvilkas ledning med
några få korta mellantider i femtio år varit
i Tory-Partiets händer besinnar man att
nationen under denna långa tidrymd vänj t
sig att iil detta parti se sig tilldelas embeten
värdigbeter och alla otaliga företräden dem
en styrelse eger till sitt förfogande be
sinnar man att i Canzlier oeh Domstolar
inom Kyrkan likasom vid Tullen och Accisen
vid krigsmakten till lands och sjös nästan
alla tjenstemän äro framdragne af Torys
besinnar man alt de tusen sinom tusen
hvilka vid bibehållandet af gamla missbruk
fiuna sig väl att hela arméer af skuggräd
da men nisk or utur alla klasser som frukta
för innovationer äro på Torv 's sida — be
sinnar man allt detta så måste man i san
ning förvånas att den öalhängiga delen af
nationen hunnit tillkämpa sig en så lysan
de seger Men det gifves ögonblick som
höja ett folk öfver sig sjelft och döda all
ejjennytta i individemes bröst Massan af
folket inser alt deras efterkommande om
de ej förmå begå sig till välstånd gerna
kunna vara i mistning af en valrätt som
blott gjort deras förfäder till slaf var och
kastbollar för en högmodig adel Alla jour
nalister som förut med största häftighet ta
lat för dessa folk-klassers rättigheter yttra
nu högt att de böra finna sig belåtne med
det öde som förestår deras valrätt llos de
icke bösiltaude valmännen hvilkas valrätt
utan skonsmål går förlorad och bland
hvilka inånga icke kunna förvärfva sig ny
valiätt på den ort de bebo är opinionen
dock till den grad lör reformen att ganska
få röstat mot densamma I Irland är mäng
den af Protestanter och alla Catholiker för
reformen och från detta land väntar man
en tillvext af in röster för reformen Sjelf
va Skottland ökar antalet af sina re
forna-röster med 10 Detta är ändå mer
So reformens ifrigaste vänner lör några må
nader sedan vågade hoppas Huru våd
ligt vore det icke att reta en nation med
denna sinnesstämning Det är sålunda ic
ke troligt att Öfver )uset förkastar billen
för hvilka två tredjedelar af Underhuset
och deribland nästan utan undantag alla
representanter fran grefskap och större stä
der röstat Ministrame tyckas dock vara
betänkta på allt och förehafva till ytter
mera visso en ny troligen talrik Pairs
utnämning Konungens Son är som man
vet redan under namn af Grefven af Mun
ster upphöjd till denna värdighet
Inrikes
Flere i gär ankomne bref från Riga
hvaribland ett från Handelshuset Wettberg
<St Comp af sednare datum in det i går
dagi-nummern omnämnda bekräfta tyvärr
alt cboleran verkligen Sr i Kiga 870 far
tyg tade legat der under lastning b Vari
bland eo stor mängd Svenska och Norrska
Till Redaktören af Jfion ^ladtt
Med afseende pä dess vigt anhättes om
plats i Aftonbladet Jur nedanstående
uppsats
Cholera morbus nalkas hotande allt när
mare De alfvarligaste åtgärder fordras i
tid för att hindra dess inträngande i lan
det också har Regeringen genom sin ut
nämnda Comitte sina quarantäns-anstalter
armerade kustfarare m m visat sig vilja
göra hvad i dess makt står alt utestänga
denna mördande farsot Man kan med skäl
hoppas att det skall lyckas Styrelsen förhin
dra personer kommande från misstänkta orter
från cornmunieation med landet och dess in
nevånare innan de undergått vederbörlig
quarantän och så vida förekomma smitta
Afven varor måste undergå qnarantänen
vadras rökas m 111 Men huru förekomma
möjlig smitta genom !e varor söm lurendrä
gas in och på hvika således icke quarantän
I äggas Hvilken oberäknelig olycka kan icke
genom sådane åstadkommas 1 en lid då
allmänt nyttiga föreningar af så många slag
skett och ske till nationens bästa tyckes
det vara en billig fordran densamma har
hos Herrar Lurcndräjare i alla provinser
att äfven de lyssnade lill mensklighetens
röst och uppoffrande den lumpna vinsten
af — mer eller mindre — frivilligt måga
afiäga sig allt lurendrägeri med varor frän
för smitta misstänkta orter Må man få
fästa de personers uppmärksamhet som id
ka denna slags näringsgren på det oberäk
neligt myckna onda de kunna åstadkomma
genom deras äfven i öfrigt olagliga han
del Må de besinna alt de genom inprak
tiserande af varor från för smitta miss
tänkte orter kunna göra sig vållande till
olyckor af den rysligaste beskaffenhet till
följderna värre an dråp eller mordbrand
och dem intet straff inga böter förmå godt
göra Må de betänka att icke det minsta
kan utan fara införas och må de påminna
sig att blott en enda gnista behöfs altan
lända ett helt krutmagazin
Det är lättare alt utpeka faran än upp
gifva medlet deremot Man lem nar der
hän hvad skärpta straff kunna åstadkomma
— ett af de få medel som .ligga i Styrel
sens hand måhända kunde upplysning ock
så verka något och månne ej Presterska
pet i de orter der man af erfarenhet vet
att lurendrägeri idkas borde uppmanas att
upplysa förmana ocb varna för faran på
det hvarje samvetslös lurendrägare må i
brist af medhjelpare afhållas från den
skändeliga rörelse hvarigenom ett helt folk
bringas i fara Månne Presterskapet och
andre rättänkande personer i orterna ej skul
le kunna åvägabringa frivilliga föreningar
till hindrande af smugleriet genom Utsatta
posteringar vid smyglarnes alla möjliga land
ningsplatser ocb borde ej dessa posteringar
åtaga sig den förbindelsen att genast utan
vidare undersökning oeh qtan att vidröra
varorna antingen sänka dem i djupt vatten
eller antända och uppbränna dem ålit soni
omständigheterna det medgåive och så vidt
sig göra lät uppfånga alla med insmugiin
gen sysselsatte personer hvilka genast bor
de insättas att sjelf ve genomgå deu strän
gaste quarantän Något vidar» straff tro vi
icke således fångade medhjelpare borde
åläggas så vida det med dessa föreningar
åsyftad» ändamål skulle vinnas ty »11-
mänhelen skulle svårligen förmås fits t ta
ga sina grannar vänner eller slägtm
gar om några egenteliga straff borde drab
ba dem
— Styrelsen har i sin makt att
förlägga militärposteringar längs kusterna
men vår öfvertygelse åtminstone är den alt
den militäriska diciplinen oaktadt de före
slagna frivilliga föreningarne skulle vara
vida verksammare till lurendrägeriets hej
dande och dessutom äfven tjenliga att i
sin mån lifva en sann National-esprit hos
allmänheten så vida det förblifvei sanning
att menniskan varmare omfattar och med
mera ihärdighet arbetar för sin egen vilja
än för en annans —- Vi beräkna icke dt»
militära posteringarnes större kostnad ty
vid dylika tillfällen böra penningar väl ej
komma i fråga
Dessa reflexioner äro framkastade utan tro
på deras ofelbarhet Ni är deu förste att
medgifva deras ofullkomlighet Ändamålet
är dock vunnit om härigenom mera er
farne och kunnige personer uppmanas
innan det blir för sent att meddela sina
tankar huru den fara hvarmed vårt land
hotas kan säkrast motarbetas Det vela vi
med visshet att Nationen sjelf förmår myc
ket om den blott vill om den ej lättje
fullt endast stödjer sig på Regeringen och af
den fordrar hvad den icke kan åstadkom
ma Om medlen också blifva kostsamma
tro vi icke att kommande Ständer skulle
anse medborgares lif för dyrt köpte älven
ined uppoffring af penningar om så skulle
beböfvas
Medborgare
Redaktionen delar i allo Insändarens bär
ofvan framställda önskningar utan att lik
väl våga beräkna en lika helsosam påföljd
deraf Det är en gammal sägen att ingen
är så svår alt omvända som en förhärdad
lurendrejare och utmärkte psychologisk»
forskare ha till och med påstått att luren
drejeriet i och för sig sjelf vinsten oberäk
nad I103 vissa personer öfvergått till en
verklig passion lik spelsjukan På sådana
personer torde presterskapets förmaningar
bita lika litet som det egna samvetet eller
föreställningen af den fara for hvilken lan
det kan utsättas
Det finnes ännu tvänne anledningar till
farhåga för våra vidsträckta kuster deri
ena att Sjöfarande från en misstänkt ort
der smitta yppar sig om bord gerna pläga
söka att sätta den eller de sjuke i land och
öfverlemna dem åt sitt öde för att så vidt
möjligt freda sig sjelfvc den andra att
fartyg hvilkas besättning utdött af någgo
om bord varande smitta drifvit åt land
ocb väckt kustboernes lystnad efter varorna
hvilka sedan utbredt förödelser kring lai
det Båda dessa faror äro like angelägna
att söka förekomma som lurendrejeriet
NÄleivosRop
MUSIK
Efter de Kongl Spectaklernas slut väntas»
man sig icke inom de sköna konsternas oj .iv
råde något serdeles lockande vid den redan
skäligen långt framskridna sommaren DeJ
var sålunda cn öfverraskniug att i dagbi *r
den finna det Herr Lemming i morgon Frtr
dug ätpiiar gifva en Musikalisk so be ,Des

Sida 4

lokal denne genealiska artist utsett erbjuder
amatören tillfälle alt omvexlande njuta na
tureiis ocli konstens skönheter och är så
ledes som vi tycka lyckligt vald Hr Ltm
riings lortjenst susom Violinspelare är hvad
hvar och en känner som hall tillfälle att
förut höra honom vcrkeligen utmärkt få
el vära inhemska konstnärer torde med ho
nom kunna mäta sig i stråkens behandling
lian har derjemte ett poetiskt och lefvande
föredrag Guitarren är visserligen i allmän
het ett mindre tacksamt instrument men
då det trakteras med Herr Lemonnas vir
tuositet blir förhållandet annorlunda Vi
tro oss utan förhastande kunna påstå att Ilr
hemming är den utniärltastc guitanspelare
man här haft tillfälle att höra Hans Hörn
positioner hafva lörtjensten af en Jelvande
ren och intagande styl och återhöias alltid
med nöje
Orgtramparen Boreas Findners tankar
om tidens underliga påfund och Jör-
ändringslusta
Hvarthän sträfvar dock den unga verl
don högvördiga Herrar Sedan fyratio år
har jag med mina fötter bidragit till den
härvarande församlingens uppbyggelse men
nu ehuru fölterne äro villige blir min
kropp allt lättare och min tjenst allt tyngre
För någon tid sedan var den berömde
Abbe Vogler här och gaf concert på vårt
orgverk jag trampade så att det icke kan
trampas bättre i Marocco med ett ord
som en flodhäst ty jag tänkte som så en
g fin g är ingen gång och man måste alltid
för främmande visa sitt fädernesland från
den förmånligaste sidan — Men hvad hän
der Knapt är han borta förän vår orga
nist äfven börjar med allehanda förändrin
gar som han har fett Abbeen göra Ån
djager han två och tretio-fotiga register
då jag likväl endast har två fötter att
ti a rapa med — än tager lian ut pipor ur
verket hvilka jag nödgas ersätta med ett
hastigare trampande än lägger Jjan arm
bogarne på tangenterna så alt det vanliga
vädret icke är tillräckligt
Den som lika ined mig skall lefra af
der blir sällan fet undantagande mjöl
nare i trots af de låga sädespriserna Men
de förhålla sig passivt under det att jag
måste vara activ
Andra menaiskor komma upp j derige
nom att de åstadkomma väder men jag
nedsjunker allt mer och mer Derföre har
jag nu engång velat se huru saken förhåller
sig och det är att en orgtrampare som
nödsakas följa det Voglerska eller något an
nat nytt system bör hafva dubbel lön Då
jag engång talade med en af mina medbrö
der om den unga verlden menade han att
uti gamla tiden en viss Sebastian J3ock skulle
hafva spelat ännu m»ra väderslösande men
om honom har någon som genast igenkän
de honom på maneret äfven sagdt antin
gen är det Bock eller Fan
Huru den unga verlden är beskaffad det
ian man äfven se derutaf att man till och
med vill nedsätta en orgtrampares heliga
embete Min Lotta som har lärt sjunga i
Staden sjöng nyligen en sång for mig utur
en opera som skall heta Fanchon hvari
de orden förekomma "som borde trampa
orgornä
De der borde beder jag man
täcktes observera
Antingen dubbel lön högvördiga Herrar
eller också ingen modern vädersjuka der
om beder jag och tillika om skyldig akt
ning lör oss andelige
Md ödd f
Med vördnad förblifver
Boreas Windner
Som väl tramp
mpar men dock
borde blifva trampad
mp
mpar men dock icke
Ur Cecilia för år 1827
ANNONSER
Till Salu finnes
Frän Stentrycket tiar utkommit
Litliograflsk Konstsamling
2 :dra Planchen
Denna planche eäljes till dem som icke suhscri
berat a samlingen eller som icke till subscription
sig anmäla för 'J R ;dr 3a »k Banco Iranskt ve
lin samt för 3 R :dr Banco a Ciiinesiskt papper
Och lår utgifvaren vördsamt tillkännagifva det
med undantag af en planche blifva alla öfrige till
denna samling hörande planch er till formatet un
gefärligen lika stora med den nu annoncerade
Respcctiye Subscribentcr som tecknat sij i Bok
ladornc behagade der uttaga sina exemplar och
skola alla öfrige Subscribentcr få de samma sig
tillsända
Af trycket har utkommit och säljes i de liesta
Boklådor å i R :dr 8 sk Bank
Engelska Porcellainer
illiii JFZhi K
g
till billiga priser uti J F Zethraei Kryddbod
vid Österlånggatan
Ett större parti gen ti la barntrummor och fioler
hos Eisen vid Regeringsgatan och Jakobs gränd
En gentil modern Calesche på liggande fjädrar
aldeles ny och i complett ständ med Collcrtar
och selar — kladd med ljust kläde och silkessnö
ren — är till salu för 660 11 :dr Bco och kan be
ses hos Bruks-Patron Owen på Kungsholmen
E11 Mans- och en Fruntimmers-Bareau en Res
vagn Ostindisk insyltad Ingefära utmärkt fint
Kaffe jemte manga andra saker till ovanligt ned
satt pris enligt förteckning som linnes att tillgå
uti Hr Linströuis Boklada vid Mynttornet och
på Militär-kontoret uti Huset N :o ii å Svartnian
gatan
Jfya moderna mindre Jagtvagnar pä liggfjädrar
äfvensom Trillar lätta all begagna efter en häst
men hvilka äfven kunna köras med tväimc hästar
byte kan ske emot obrukbara åkdon Underrät
telse meddelas i Sadeliuakare-vcrksladen på Rid
darli usgärden
Ett litet parti Franskt Rappe-Snus utmärkt
godt uti blykanistrar till 1 Rdr b :co skålp är i
kommission inlemnadt uti huset Jf :o 10 Qvart
Latona vid Westerlånggatan midt emot Funkenj
gränd en trappa upp
Femte Delen af
rörande Sveriges äldre htare ocn hyaste
Historia samt historiska personer
Denna Del innehåller
1 :0 Strödda Anteckningar rörande Kronprinsen
Carl Augusts ristande och Embetsbefattningar
Norrige 2 :0 Bref från Konung Cart XIII till
Georg Adlersparre 3 :o Krcnprin .en Carl Augusts
Bref till Georg Adlersparre H :o Handlingar rö
rande Sveriges förhållande till utländska Magier
efter Revolutionen 1809 (fortsättning från 4 ;de
Delen Aldre Handlingar 1 :0 Handlingar röran
de Biskopen Doktor Terserus a :o Handlingar
hOrando Konung Carl till XII :s Regering
Uti Linströms bokhandel a ia sk Bco
Der Weichsehopf
oder so båld kann 'st nicht
stentryck ifrån Warschau
Tolf st betsade Rottingstolar k aRdr I Katluns
Möbel-Solla med 6 stolar och 4 tab«relte >r »5 Rdr
1 liten röd Damast-Sofla med 4 stolar 13 Rdr
1 perlfärgad Snänk la Rdrj 1 dubbelt Matbord
3 delar 10 Rdr a st lackerade grudeli .ua Alrots
Spelbord .i 10 Rdr a st dito dito Sybord a 5
Rdr i Nattkommod af mahogeny 8 Kdr 1 JJip
hy 11 af dito 8 Rdr allt Banco i huset S ;oy
Qvart Cepheus Kimstugatan a tr upp
— l 'å
samma ställe äro nu genast att hyra en Våning af
»al förmak sängkammar och kök saint nödiga
uthus
Franska Terceroler Dubbelbösior Kruthorn och
Hagelpungar af flere sorter Thcaterkikare Glas
ögon och Lognettcr i Sköldpadd
Silfver- Horn
Bron ?
Stål och Conipositionsbågar Ursludsare
af Alabaster Claskupor Astral-lumpor Urinaka
resågar fjädrar kedjor nycWlrör Urvisare
af (lere sorter Engelska Pennknifvar Instrument
och llakknifvar Ljus- och l ingcrsaxar Doseldstål
m II sorter gentila arbeten i Stål Bron» Sten
kol och Jern säljas till billiga priser i min Butik
vid Röda Slussen
Ed
J A Edwall
Diversehandlare
UTBJUDES ATT HYRA
Ett ljust och gladt Rum med eller utan möbler
med eller utan kalle eldning och uppassning uti
Huset N :o i3 vid Svartmangatan midt emot M11
mer-Lotteri-koiitorct
På Käl laren Stjernan vid österfönggatan tinnes
Ruin för resande samt serveras med frukost-
middags- och al tonspisning allt till billiga priser
DIVERSE
En yngling ao år gammal som konditionerat 3 :c
år i Lärftskramhandel åslundar emploj i handel
Rekommenderande betyg kunnn prästeras Svar af
vaktas i förseglad biljett till B N :o ao som in—
lemnas uti Tobaksboden vid Trångsund
En yngling som skrifver och räknar fermtsamt
är kunnig uti Bokföring önskar att blifva antagen
som Bokhållare vid något bruk eller i brist deraf
vid någon Landtegendom Hedrande betyg skola
ej fela Svar torde i förseglad biljett iiilcmnas i
I obakshandc In i 1 rångKund midt emot fctorkjr
kån till August
En yngling ao år gammal som j är konditione
rat i Handel i Stockholm o cm ännu innehar sia
kondition önskar att erhålla dylik emploj i en
af Rikets mindre städer Rek mnienderaiide betvg
kunna prästeras Benäget svar torde i förseglad
biljett lill A R inlem nas uti Tobaksboden sid
li-ängsuiid
E11 TJngling som räknar och skriiver bra har
käutnedoui om bokföring och god underbyggnad i
Engelska Tyska och Franska språken al hvilka
det törsta är hans modersmål önskar eagemeut
på kontor Med läll fatlningsgåfva hågTör arbe
te oeli iåderligt stöd af slug I ingar på stället af
se» lian isynnerhet ett insl 1 uklilt jemnt oeh upp
muntrande bemötande samt åberopar för öfrigt
den liärmaie upplysning 50111 lemnas af ilr Shur
t-au bos Hrr Bibau Wong
Under 3 veckors lid åstundas till Brunsmotion
fa lindrigt begagna ett par hästar med eller utan
vagn på morgonen hvaije dag hvarom svar af
vakta» i bil I jet t till Brunsgästen som inlemuas i
Borstbiudarboden vid Köpmangatan
De respektive Prenumeranter hvilkas a»
bonementer äro ti /ländalupne med denna
månadj anmodas alt Jurnya dem så tidigt
att något afbrott i a /sändningen icke behof
ver uppkomma Prenumeration å det sed
nare halfåret kostar 5 R :dr utom postför
valtare arfvodet som är 1 R :dr
IIos L J Hjerta