Aftonbladet Fredagen den 10 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-10
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-10
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-10
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-10
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 10 Juni 1831

Sida 1

:o 131
1831
BLADET
Fredagen
den 10
TJ riset i Stockholm för helt ar ro R .dr halft ar 5 R :dr 3 mänader a R :dr 3st sk Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och fittleTriiri
i Lins ti 'örns bokhandel vid Mynttorget Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths bod vid
och Essens bod vid Södermalmstorg Annonser mottagas endast i Linströms bod till skilling Riksgälds raden Utdelningen kl 6
1 /iing
1 Norrlandsgata
cftermidgag prne
sundhets-FöRORPNIiNGAR mot c ho
lk k an
Ivustcri fran Weichsel lill Oder anses smittad
sedan sjukdomen utbrutit i Danzig
Alla fartyg Iran Kyska Preussiska och Hansia
tiska hamnar med last af torra hudar eller lum
por underkastas quaranlainc äfvensom alla skepp
fran alla utländska Ö &tcrsjöhamnar skola under
kastas några dagars quarantaine tills helsotill
ståndet är utrönt
HANDELS - KUNGÖRELSE
Machiner ocli Mechaniska Inriiltningar kunna
ulan undantag fa utföras ifrån Frankrike mot
viss fastställd afgift
POST - KUNGÖRELSE
Bref fran
Stock holm till Motala och Medevi af
g 5 älven Mandagar och Thorsdagar
Portofrihet Jjeviljad "Uppmaning af Kungsholms
IS
yckterhet st öre ningoch "Förslag till Nykter
hetstöreningar inom Provinsen Södermanland
Egare af de i :o ir6 af Post-och Inrikes Tid
ningarne införda bref anmäla sig hos (ifver-Post
directcurs-Embelet för deras utbekommande jemte
valutan om sadan deri fanns
PENSIONAIREK PÄ A1 \MFENS PENSIONS
GASSAS STAT
fyllnad
Andra Glassen i5o Rdr
Frami Lands Frih Liljehorns dotter F 3VI
Liljehorn i-3 :dels rum
Tredje Glassen ioo Rdr
Frami öfv Ecks dol ter Lov Albert
i hel pension ett halft rum
Fjerde Glassen ^5 Rdr
Öfv G J von Diedrichs Enka J O V Yhlen
ett ruin
Femte Glassen 5o Rdr
Maj Elds 4 döttrar Agneta E Catharina A
Chrislina samt Abramina ett rum Maj J Kjer
ulff von Woltfens dotter Gath Marg till den
förut beviljade i-3 :dels pension i-3 :dels dito
OiV -Lieut (I A von Essens Enka M Frosterus
ett dito Maj G L de Mares Enka Ester Elisab
Cederskjöld ett dito
Sjette Glassen 36 Rdr
Gapt C A Lagermarks 5 barn sönernc Alex
Joli Magnus Carl Constantin och Oscar samt
döttrarna Juliana Elis och Sophia Fredrica ett
rum Lieut G H Westés 4 döttrar Joh Lovisa
Ulr Sophia och Charl ett dito Fändr Köller
ströms Enka El Wilh von Bauman fyllnad i
hel pension 2-3 dels dito Regem .-Fältskär Löves
dotter Gath Gir till förut beviljade i-3 :dels di
to Öfv .-Lientu G G Eckmans Enka Chris Er
Öhman ett dito Reg .-Läjt L G Acharii Enka
Anna Sophia Hallström ett dito Gap Gyllen
palms Enka Sophia Ankarheim ett dito
Sjunde Classen 24 Rdr
Bat
-Lnk C F Jeniches Enka Elis Haij ett
rum Fältkamr A Wett er marks döttrar Helena
Chris .» Marg Reg och Gust Charl ett dito
Första Glassen 20 Rdr
A ti Bat .-Adjut G A Wallströms minderårige
Son G Johan i-3 :dels rum Mönsterskr Wen
nerboms dotter Maria Hel i-3 :dels dito Lieutn
•L Flodmans döttrar Sophia Magd och Anna Elis
fyllnad i helpension j-3 dels dito Reg .-Väb O
Forssells dotter Alina Chris i-3 :dels dito Hof¬
slag J Sangbergs Enka Br Sangberg ett dito
Fält-Vä hel n G Ö Widholms Enka Sara Henr
Widholm ett dito I alt-Väbeln Moliens Enka
C ii Molien ett dito Fält-Väbeln L Carlborgs
Enka G Frölin ett dito Qvarterm J Aurel Is
I lika J E Lange ett dito Mönsterskr J R
Röös Enka B G Bergstedt» ett dito Const A
J Lundbergs Enka \J F Åberg ett dito Mön
stcrskr A G Baijards Enka C G Malmström
el t dito Keg
-Vjib A Orups Enka J Pälsdotter
el t dilo St .yckjV Landbys Enka G G Lundstedt
2-3 :dels dito
Andra Classen 1G Rdr
Serg Wallins dotter Anna Catharina i-3 :dcls
rum Serg .T P Eks Enka C G Öhman till
fyllnad i hel pension 2-3 dels dito samt en mängd
andra till pensions åtnjutande i deras tour
LEDIGA TJENSTTR
Platser för Elever till blifvande Lärarinnor vid
Vexclunderv
-skolor sökas genom inlagor (jemte
presterskaps betyg som lemnas lios Hofpr Cnat
tingius
Reg Sadelm .Ijensten vid Gardet till hast sökes
hos Jourhafvande Falinjunknren inom d t t Juni
ROLAGS KtJNGbRELSFRj
pivatbankens bltäd
j
Sk an sk a privatbankens bolagsstämma den 27 Ju
ni i V st ad k l 10 f m
lsäsa Silfver- och Kopparverks bolagsstämma den
9 Aug kl 9 f m vid Marsätter i Hammars Soc
ken Örebro Län
AUCTIONER
A Reinii Färgeri-inrättning i Skellefteå den 21
Juni kl 2
1 Österforssa 1 mtl o förm Kr Sk 2 Gropens
Qvarn 3 Jössta Qvarn jemte 4 Förpantnings
rätten i 1-2 mil Sk N :o 5 i Österforssa Den
Juli kl 12 pä Läby Gä tggd
Sonnarp 1 mtl Frälse i Winnerstad Socken
genom ytterligare auction å Motala Gästggd d
Juli kl 12 Beskrifningen införd i N :ris 58 G3
g7 89 92 07
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
HORGFNÄRER
Borås R .R Handl J A Schermans d 3 Oct
Mariestads R .R Handl C AV- Lundgrens den
11 Juli
Wemmenhögs H R Nils Rasmussons i Önnarp
ocli hustrus 2 Rttgd af lagt ting efter G mån
från den 10 Jan
DOMAR T CONCURSMAL
Åmåls B .R d 4 Juli Sadelm Lars Larssons En
kas M Larssons
Wermdö T .R d 22 Juni all v Häradsh Gabr
Tryggdahls
ion och fittleTriiri
d
1 /iing
1 Norrlandsgatans ySv «
cftermidgag prne \y
TESTAMENTS-BEVAKNINGAR
Direct Th St aw for ds och dess Frus inb be v
den 5 Mars iS3i
Dem G«
n
Th Rosenstlials till åtskil personer
och ändamål bev vid Lysings H R ijsta g inom
år fr 3 annonsen
Giinbritshamns R R Tull v P Tullströms till
sin Svägerska Jungfru Elisabeth Göransdotter
Carlshamns R .R Sjömannen P J HardelFs och
Hustru Helenas inb
INTECKNING
I N :ris 3 i3 qv St Niclas i Upsala företa
ges till pröfning om ej klander kominer inom en
månad från 3 uunonccn
LAGFART r
RÄh
r
Wenersborgs R .R å Ängs och Åkerlyckan N ;res
4 5 Klander inom 6 mån från tredje annon
sen
Å 1-4 mtl Kr .Sk Skolhemm R ^skog Norreg
Klander inom G mån från annonsen vid Södsu
Wedbo H R
Luggudde H R Den 10 Mars å N :o 3 i-io :dcJt
N :o 8 i-2o :dels Mtl Hjortshög klander inom år
efter tredje annonsen
Lyhundra H R den 3o Oct å i-4 'dels Mtl
Kr Sk i Österlisa Lenna Socken Klander £
Ting c G m från tredje annoncen
A Gårdar och Tomter N :ris 3 92 io3 106
107 110 ni n3 126 och 129 samt 20 tunni
och 9 3-4 kappland åker och äng Klander i Tro
sa
ainom tre män efter tredje annoncen
a Gårdsandelen N :o 2 qv Oxen WårfrurotCft
i Upsala Klander inom G män från tredje an
nonsen (första
Umea H R å 67-5 .12 mtl af Kungsgårds hemm
No 1 i Grisbacka Klander inom år från tredje
annonsen
KALLAS
Olaus Cedervall från Gölingstorp att svara A
M Salmenius för skuldfordran vid Wenersborg
Cancellie inom G veckor från sista annonsen
A G Söderström att inom G veckor från sista
annonsen vid Wenersborgs Canc svara på Salme
11 ii skuldfordran
Kindberg att återlösa en pant å G R :dr Rgs lån
Målaren Joh Birring att infinna sig hos sin hu
stru Cath Löfstrand
Maria Nilsdotter att inom år infinna sig hos sin
man Skepp L P Österman
ARFSKIFTE
Efter Assessorskan M C Norlin den 21 Juni
kl 11 f m hos P G Sandahl i Skara
LEDIGT A RF
Tillfallet Commin Schenlings Sämskm Georg
Schenlings och Lov Schenlings (gift Nystens ei
terl omyndiga barn Anm hos Magistr i Skeii
ningc
Efter Smeden And Brandin och lians Enka Catl v
Brandin Anm inom år efter 3 annonsen hos II
J Tjäder i Lovisa
FÖRMYNDERSKAP
Fröken Ch Falkenstedt Förm Kapt Joh Aug
Falkenstedt
F Ganzlistcu C G Palmgren Förm Bryggaren
Reding
Gaullisten L E Herbst på Wicksjö Förm
Skeppombudsm E A Herbst
Bonden G Jovall i Ösjögle Förm Magn Blom
qvist i Lilla Anhult
F Rusthåll Paul Westerberg i Westra Ram no
ho Förm Bön der ne Peter Svensson i Aby och
Nils Nilsson i Göt ehn It
Bonden Jonas Simonsson i Solnehult Förm
Rusth Leonard Persson i Falla
Enkan Anna Persdetter från Norra Långstad
Förm Bonden Anders Andersson i Bråten
Enkan Catharina Halfwardsdotter i W Glänn«
Förm Olof Olsson i Lene
Enkemanuen Anders Persson i Norra Qvarutorj
Förm Hemm .ägarcn Jonas Sunesson i Hollby
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Contr .Pi osten G M Liwins i Flisby inom Ju
li i i Ster huset
Frami Borgm» Wcsers den i3 Juni kl l e in
BöCJQfh
g
a Börs-CaJQfehuseL

Sida 2

Källarm Joh Frans Finns d i5 Juni uti Börs
CafFerummen
Linkrainh Kallings d i5 Junii kl 13 f m N :o
3 qv Orpheus vid Skeppsbron i tr upp
Grosshandl P A Nordvalfs d 29 Junii kl half
is f ni på Börskällaren
All Licut C G v- Carlssons och Frus hos G
Forssell i Schönborgska Huset den l Juli kl 4
eftermiddagen
And Svensson Ekelunds pä Åsen den x Juli
kl 11 f m
Skom J Bäckmarks d 6 Julii hos Ilandl E
A Salander i Piteå
SPEKTAKLER
k Pjurgårds-theatern i morgon Kusi /i Benja
min från Polen
SAMMANTRÄDEN
Pro Patria nästa Måndag kl halfö och Kongl
Sällskapet kl G e m å Myntet
Sällskapet I S nästa Onsdag kl 5 e m
Sällskapet Redlige Svenskar nästa Söndag
Om tillståndet i Lithauen innehåller /111
gCmeine-Zeitung följande underrättelse afd
>6 Maj "I Lithauen rasar ett förskräckligt
Ilig Hvarje invånare i de districkter som
äro besatta af Insurgenterna liar endast att
välja mellan döden eller att gripa till va
pen derföre uppskattar raan deras armé
till 5o ,ooo man som hålla Wilna inneslu
tet der samtliga magasiner och arsenalen
skola vara underminerade för alt i värsta
fallet sprängas i luften tillika med garni
zonen För denna är nemligen icke att tänka
på någon pardon då Insurgenterna ombrin
ga alla Ryssar som falla i deras händer så
som repressalier för de talrikt afrättade In
surgenterne och de grymma Ukaserna hvil
ka tvinga Lithauerne och Samojetierne till
delta förtviflade krig Till följe af ett ryk
te som dock ej är att lita på skall Wilna
hafva blifvit intaget under etl fruktansvärd t
blodbad och upproret vara så allmänt alt
det hotar att afskära Fältmarskalken från
all conimunication Man är således mycket
nyfiken på följden af de ömsesidiga rörel
serna
Frankrike
De sista oroligheterna inom detta lands
hufvudstad och provinser hafva varit en
följd af regeringens felsteg Man hade re
dan länge förutsett alt alla de småaktiga
ordvexlingär och pi nnkrig som föranledts af
hand oah dekorationer slutligen skulle med
föra all varsamare uppträden och Napoleor .s
dagens firande var blott en förevändning
den Juliimännerne och det republikanska
partiet hastade att tillgripa för alt gifva
fult åt det missnöje som de i flere månader
hyst inom sig under »fraktan på lägligt
tillfälle att bryta löst Allt detta samman
hänger likasom i en kedja Frikännandet
af de lör tryckfrihetsbrott anklagade stad
gade republikanernes beslut att af alla kraf
ter motarbeta regeringen I n del höll sig
till folkupploppen andra välde pennan och
organiserade en snart sagd t ursinnig oppo
s tion i tidningarna Första upphof vet till
en formlig brytning mellan partierne var
General Lafaye (tcs afsked Derigenom hade
Konungen utlåtit sin fullkomliga söndring
så val från de redlige mera sansade an
hangaine af rörelsen som från de upp
brusande besinningslösa för all sund politik
fremmande efter oroligheter längtande us
lingar som blott vilja framrusande Ilr La
fajette anser sig såsom på höfligt sätt förvist
frun Palai» Royal och bebor nu åter åit t
landsställe LaGrange Det torde vara lika
svårt att bevisa hvad många velat påstå
det han fortfar att underhålla förbindelser
med de oroliga hufvudena i Paris som del
är orättvist alt yttra detta om Herrar Mau
guin och Lamart /ue hvilkas skål man på
den Cavaignacska middagen drack under
yl Irad förhoppning alt snart se dem såsom
Presidenter i spetsen för Republiken (Vå
ra läsare torde påminna sig alt Cavaignac
m fl voro bland de för republikanskt .ofog
tilltalade men af Juryn frikände Man kan
ej neka att det går raskt till i Frankrike
Ej nog med att Konungen redan in petto al
sättes och republiken organiseras man är
ej nöjd med en President åt densamma —
nej det vore för litet radikalt och smakade
för mycket af monarkisk surdeg man nöjer
sig till en början icke under tvä Säkert
är att alla dessa utmärkta män icke före
taga något som kunde mot dem rättfärdiga
en förföljelse eller compromettera dem Re
gei ineen har begått det stora fel alt åt en
dekoration som blott eger ögonblickets vär
de gifva stor vigt Sedan den beslutat
att åter uppresa Napoleons staty hade den
också icke bort lägga hinder 1 vägen för
yttringen af folkets tänkesätt i ämnet Be
klagligen är likväl ännu Herr Ferier om
gifven af personer som ganska illa under
stödja honom Män sådana som Hrr Se
bastianij Montalivet och Barthe a ro inga
lunda vuxna den svåra uppgiften att rege
ra Detta är äfven händelsen ined Prefec
terne för Polisen (Bondy och för Seine de
partementet (Vivien hvilka hufvudsakligen
ega vården 0111 lugnets upprätthållande i
liufvudstaden Ilerr Vivien är endast hem
ma i Advokaternes och resonneurernes verld
der allting så gerna i de ta I och förut fat
tade ståndpunkter undersökes Ilerr Bandy
är en redlig duktig Embetsman men fos
trad i kejsartidens skola Ministerens såkal
lade agenter äro dock dess värsta plåga
Vanligen framträda ur revolutionernes hvirf
vel energiska karakterer som ofta rädda en
regering då den beslutat att taga sin till
flykt till kraftyttringar Men Konung Lud
vig Philips regering har upträdt såsom en
ordningens och förutseendets Styrelse Re
volutionsmänrien duga ej för den Den så
hastigt utförda Juliirevolutionen har dess
utom ej fram föd t någon stor talang men
deremot så mycket flere intrigenter Dessa
senare hafva skuffat sig till embeten Mi
nisterens andra linie för att tala i militär
styl utgöies sålunda af dylika milliteter
och kan blott genom ny stor de
stitution redas ur sin förlägenhet På
detta arbetar likväl Herr Perier fram
för allt är han angelägen att göra sig
af med sina colleger som alltjemt aflägs
na från Styrelsen den enhet som ensamt
utgör maktens styrka Pariserboarne voro
högst missnöjda med de sista rörelserna och
alla som haf va aldrig så litet att förlora äro
uttröttade och upretade öfver dessa löjliga
folkupplopp som oupphörligen äfventyra
lugnet och bringa handeln i stockning
I afseende på vår diplomatiska ställning
tyckes Herr Perier hysa för afsigt att
hvad Portugal beträffar (den enda Punkt
dit förhållanden nu kunde rättvisa en mi
litärexpedition icke blott skicka en flotta
utan äfven främlingslegionen som är 6 ,000
nian stark till detta lands hufvudstad så
vida icke Don Miguel g ifver den mest ly¬
sande upprättelse Detta skulle medföra
den dubbla fördel att skaffa oss denna le
gion från halsen och att derjemte i före
ning med England ändlligen tillvägabrin
ga den så länge tillemnade revolutionen
till Donna Marias fördel
— Rörande V <1
len betviflar man ingalunda ehuruväl
striden ännu icke begynt att ju de senaste
händelserna betydligt stärckt Ministe
rens anhang De skola bidraga att aflägs
na alla passionerade män och sålunda
åstadkomma en sansad ka ma re Frank
rike och hela Europa behöfver lugn
Denna känsla är den allmänt rådande
och derföre söker man att alltmer för
svaga verkningarne af Julirevolutionen och
att tillintetgöra alla dess resultat med un
danlag af Dynastivexlingen Man hoppas
alt se Herrar LaMarque och Mauguin ja
till och med Herr Lafayette aflägsnade ur
den blifvande Kamaren Det vore måhän
da klokast af Styrelsen att om den ock
kan icke låta det komma så långt Desse
Herrar äro ganska behöfliga i en Ka mare
lör att fullständigt afslöja deras partis af
sig ter och dessutom skulle det hos regerin
gen förråda en-serdeles oskicklighet att så
öppet stöta från sig revolutionens män
dem den har att tacka fur sin existence
— Hvad oppositionen beträffar så borde den
besinna att det ej i en lid såsom den när
varande är nog att icke underblåsa elden
publicistens pligt han må lör öfrigt till
höra hvad parti som helst är att med kraft
höja sin stämma mot oväser .det för att före
komma eller qväfva det Detta har dock
slutligen också Courier Francais ett gan
ska liberalt blad gjort den har onekeligcn
mer än någon annan Tidning bidragit till
lugnets återställande Hvad styrelsen åter
beträffar hade den å sin sida bonit besinna
att det ej är tillräckligt alt qväfva ett up
lopp man måste ock veta alt förebygga
det och för att dömma af Ministeren ser
det tvertom ut som om Styrelsen velat luta
upplopp komma till en viss consistence för
att sedan inlägga så mycket större ära me
delst dess undertryckande Moni tören säger
uttryckligen att niassorne på Vemlömeplut
sen skingrades titan dea beväpnade styrkans
mellankomst Polisen har helt lugnt skådat
huru man på offentliga promenadplatser
drack republ .kens skål dragit dolkar och
på gatan förnyat dessa uppträden
Hvarföre skedde allt detta opåtaldt Det
var onödigt att lägga sig deiuti svarar
man de skyldigas bestraffande sörja nog pro
cesserna för Men processerna komma att
uteblifva och ett ministerielt blad (förmo
del igen Tema har uttryckeligen förklarat
att om man åter började med det lagliga
processväsendet skulle det upphöra att skrif
va för regeringen Hvarföre läser inan då
i regeringens blad anklagelser mot process
stiftare oeli Moni törens beskyl ningar mot
"krigs-spekulanter Hvarföre mellankom
ej den beväpnade styrkan strax t i början af
oroligheterna hvarföre uteblefvo processer
na — och likväl hvilken imponerande mi
litärstyrka utvecklades icke mot fredliga
grupper Hvad betyder väl denna obegrip
liga taktik Del syftar på vulen
b viskar man M >n gör allt detta för att
visa departementen alt oros .tiftare ,republika
ner krigsparti finnas och dymedelst förmå
valmännen alt rösta enligt nuvarande sy
stem .— Så åtminstone förklarar oppo .i-

Sida 3

tioncn saken krigs-speculanter öro första
källan till alla oroligheter väljen derföre
fredligt sinnade Deputerade Republika
nerne räcka krigs-spekulanterne handen der
före valjen Doctrinärer
Inrikes
I går anlände underrättelse alt cholera
morlius är i Dantzig
hvilket i dag föran
led t en kungörelse att nämde ort anses för
smittad
Medicinal-förvaltningen i Riga har ut
gil vit en kungörelse af den i4 Maj angå
ende chqlerans utbrott derstädes som i mer
än ett afseende förtjennr uppmärksamhet
Det heter deri nemligen att vill nogaslr
efterforskning aldeles icke kunnat utvisas
att sjukdomen inkommit i staden utifrån
och att guvernementet Curland och Duna
slrändernt ända till Minsk äro friska hvil
ket i förening med den hastiga temperatur
förändringen skulle tala derför alt sjukdo
men hade i följd af luftens beskaffenhet
utbrustit på stället l )i ;t är angeläget
att icke låta förvilla sig af denna insidiösa
närvarande ögonblick må-
framställning
ste det framför allt ligga Ryska Regeringen
hvars vink äfven anloriteterna i Riga måste
åtlyda om hjertat att icke minska concur
rensen af fraktsökande för att erhålla far
tyg till förrådernes transporterande åt
armeen och detta g ifver en tydlig för
klaringsgrund lör den utfärdade kungö
relsen men erfarenheten har bäst veder
lagt denna åsigt af sjukdomens icke-smitt
samhet med varor hvilket utgör en af
medicina I förvaltningens försäkringar då
choleran redan befinner sig i Danzig dit
deri icke rimligen kunde hafva tagit sin
riktning på något annat sätt än »i d de
varor och sjöfarande som ditkommit från
Riga På samma salt hur den förmodligen
anlandt till Riga med några af den mängd
Struser- filer transportbåtar som går på
Duna-floden från det inre af landet Det
ta behöfde medicinal förval t ningen antingen
icke veta eller åtminstone icke omtala
Det är en gammal klagan inom vårt land
att inan är mycket för half-mesyrer Mån
ne icke man erinras om denna sals äfven i
afseende på c ho I eran Ingå från Finland
ankommande fartyg äro ännu underkastade
någon observations qvarantän Emedlertiil
är en ständig comnmnication mellan Estland
ech fjelsinglorss samt andra Finska orter
och med den ständiga trafik som är emel
lan Finland och Sverige så kan i händelse
cboleran skulle komma öfver från Estland
till Finland ett fartyg ganska väl öfverfö
ra den hit innan underrättelse ännu hun
ne ankomma med posten och Commerce
Colleguun -få tillfälle att förklara den eller
den orten för smittad Vi hemställa om ej
alla de åtgärder som hittills vidtagits pi
sådant sätt kunna blifva aldeles fruktlösa
då de icke utsträckas äfven lill uppmärk
liet å alla Finska fartyg
• Sundhets-Collegium liar till allmän
hetens kunskap utgifvit en anvisning till
försigtighetsmått och botemedel mot cho
lera morbus hvilka vi för dess största
möjliga spridande anse oss böra afven här
till en del uptaga Dessa reglor äro huf
vudsakligen följande
1 :0 Att icke tillbringa natten i fria luf
ten minst under fuktig töcknig väderlek
och i synnerhet att icke lägga sig på mar
ken
2 :0 Att icke gå ut i fria luften straxt ef
ter det man uppvaknat eller 0111 det må
ste ske icke gå ut fastande att kläda sig
varmare och icke gå barfotad när man sti
ger upp ur sängen
3 :o Att icke förtära svårsmält otjenlig
föda som är rå fet eller lätt öfverg år i
jäsning såsom råa rotsaker fisk som tagit
skada halfrutten eller omogen frukt skämdt
smör ojäst bröd dryck som är sur eller
icke jäst
4 :o Att iakttaga måttlighet i mat och
dryck äfven den sundaste löda i öfverflöd
njuten skadar men intet ökar så som f v I—
leji och dryckenskap fallenhet att få sjuk
domen och de som missbruka starka dryc
ker falla nästan alltid offer för densamma
5 :o Att afpassa klädnaden efter årstiden
och väderleken att bära en gördel om un
deriifvet af skinn fordrad med ylle när
mast kroppen och den kalla årstiden ylle
öfver hela kroppen
6 :0 Att noga akta sig för en starkare ut
dunstnings hämmande och bör kroppens
och fötternas beklädnad då den blifvit våt
ofördröjligen om by las och lorrkas för alt
underhålla en jemn utdunstning
7 :0 Att dagligen gnida hela kroppen ser
deles fötterna med varmt ylle
8 :0 Att uti husen iakttaga den högst möj
liga renlighet och snygghet och undvika
trångt sammanboende Der det icke kan
undvikas serdeles om nätterna att flera
äro tillsammans uti ett trångt rum måste
a dörrar och fönster om dagen när väder
leken det tillåter öppnas och b i rummet
mineral-sura rökningar användas af sönder
stött Koksalt 2-J lod fint rifven Brunsten
i lod väl sammanblandade Detta pulver
figges alltsammans eller blott hälften i sen
der i en glas-skål eller ett ägta porcellaines
thefat fuktndt med vatten ställes i värme
på en eldad kakelugn eller upphettad te
gelsten och tilldrypes en t hes k eds rymd
vitriol-oija i sender då hela blandningen
omröres med en pinne Då den ånga som
nu sprides i rummet lik en hvit rök min
skas tillslås mera vilriol-olja Uti för stor
mängd samlad gör denna ånga hosta di
den bör minskas Luften bör en stund ef
ter rökningen omvexlas med den yttre
9 :0 Alt undvika alltför öfverdrifvet ar
bete och i synnerhet sömnlöshet samt att
söka bibehålla sinneslugn såsom ett bland
de säkraste medlen
De som nödgas sta j förbindelse med
Cholera-siuka böra utom förenämuda för
sigtighetsmått iakttaga följande
1 :0 Alt innan de lemna sitt hem tvätta
hela kroppen eller åtminstone händer tin
ningar och bak öronen med ätticka och
vallen
2 :0 Att Tid nalkandet till drn sjuke
undvika den af honom ulandade luften
3 :o Att bära med sig en flaska upplöst
Chlorkalk eller ätticka och dermed lukta
händer tinningar och trakten kring näsan
4
"o A 't hvar gång den sjuke vidröres
tvätta händerna med dessa saker
5 :o Att laga in vanliga Hoffmansdroppar
3o a 4g st med Krusmyut-th i gånger
om dagen att taga t a a the 'skedir innan
man beger sig till den sjuka af följande
Tinctur Malörtknopp Pomeransskäl Ange
lica-rot Ingefära af hvardera r lod
Kryddneglikor i lod sönderstötas och skä
ras fint och öfvergjutas med 4 qvarter di
stilleradt starkt brännvin stå uti täppt kärl
att draga 3 dagar och afsila» Munnen
sköljes med ättika blandad med vatten
6 :0 Att vid hemkomsten byta om kläder
och linne och låta dem vädras och ge
nomträngas af mineral-Sura ångor uti ett
särskilt rum som icke bebos samt
7 :0 Att undvika så mycket möjligt är
att vidröra derns lik som dö af Gliolera
Om oaktadt dessa försiktighetsmått sjuk
domen ändå hos några skulle utbryta bör
Läkare genast och utan allt uppskof sökas
emedan några försummade timmar kunna gö
ra sjukdomen obotlig Men för att till des»
Läkaren hinner ankomma så skyndsamt
som möjligt befordra kroppens utdunstning
bör den sjuka genast läggas 1 en varm säng
i afskiljdt rum der ej Sjukhus i grannska
pet äro att tillgå och hela kroppen sär
deles maggropen armar ben och lår gnidas
med en borste (s k klisterborste som fin
nes på Jandet i alla hus är dertill tjenlig
och derefter med ylledukar fuktade med
bränvin hvari kamfert kan upplösas Var
ma fuktiga omslag af uti varmt bränvin och
ättika dränkta ylletäcken öfver brstet och
magen fötter och händer böra äfven an
vändas den sjuke betäckes från hufvudet
till fötterna med höfrö som på följande sätt
blifvit bered t man slår höfrö uti en stor
gryta och begjuter det med så mycket ko
kande vatten som behöfs att ej massan
blir för mycket flytande omrörer den med
en trädslef och tilltäpper att den ej för
mycket afdunstar sedan det väl dragit be
lägges dermed ett lakan som pålägges den
sjuke hvarefter han kommer uti transpira
tion så att svetten droppar på pannan IVär
transpirationen någon tid fortfarit ombytes
linne och kroppen aftorka väl i bädden
men försiktigt att ingen del blir kall Se
dan den sjuke ömsat linne lägges han åter
på bädden betäckes på nytt med lakanen
belagda med förenämnda massa hvilket för
farande några gånger efter hvarandra för«
tages Vid bruket af detta och alla fukti
ga varma omslag iakttages största varsam
het att de ej få ligga längre qvar än d«
äro varrua och att ingen del af kroppen
blir kall under ömsningen skulle derföre i
brist af biträde denna rarsaiauet ej !»
hörigen kunna iakttagas är det bättre alt
i böljan och till dess nödig vård kan e»
hållas lägga torra varma påsar på krop
pen fyllda med värmd ask» hafra 111 111
hvarpå -tillgång kan finnas På maggro
pen kunna tillika senapsdegar påläggas
tills rodnad i skinnet uppkommer gjorda
af lika delar rifven Pepparrot stött
nap och mjukt bröd eller mjöl med stark
ättika hopblandade till en deg Äfven
aska kan härtill användas Rökning med
ättike-ångor vid första tecken till sjukdt
men äro äfven nyttiga Man häller attika
som om den är stark utblandas med hälj
ten vatten på en uti ett platt kail lagd
glödande tegelsten afklädd men omsvept
af sängtäcken sätter man den sjuke dev
öfver på en stol och låter honom uti des
sa ångor komma i svett efter rökningen
som kan förnyas flura gånger om dagen
arta

Sida 4

nedbäddas den sjuke i en vann säng ocli
dricker något varmt Vanliga imbad aro
äfven för ändamålet tjenliga Under allt
d«tta drickes litet i sender af varmt icke
ljumt the på sötblomster flädei blomsler
millefolium krysmynta o s y
För att minska kräknin ^arna ocb qvälj
»ingarna kan tagas i thesked kolsyrad
magnesia HofFinansdropnar 3o a 4 styc
ken men andra invärtes medel kunna säl
lan användas med förmån och
skiljning före Läkarens ankomst
nödig ur-
Carlskrona Den af Hans Maj :t Konun
gen till Landshöfdingens härstädes disposi
tion öfverlemnade Nådegåfva af j ,ooo
Risgryn har enligt föreskrift blifvit utdelad
till de mest behöfvande inom Länrt Aära
liä 1 ften deraf har blifvit använd inorn Ctrls
krona Stad som har det största antal br
böfvande och det öfriga lernnadt rlels till
Carlshamn Sölvesborg och Ronneby ocli
dels till de delar af landsbygden inom Li
kters Härad som befunnits i största bebo
vet Fattigförsörjningen i Carlshamn har
på det sätt an vändt de 028 tt som blifvit
till densamma öfverlemnade att utom den
vanliga utspisningen aq behöfvande invå
nare inom staden under loppet af 4 må
nader deraf njuta en portion mat hvarje
dag Öfverallt har dette nya prof af Kongl
iftaj
-s landsfaderliga mildhet mot nödlidan
de blifvit emottaget med liflig rörelse af
onderdånig erkänsla
Malmö Flere dagar har nian härstädes
sett en mängd fartyg som segla åt Öster
sjön Man förmodar alt dessa hört till den
Ki gelska flotta som denna sommar förvän
tas och hvilken isynnerhet skall afhämta
sina proviantbehof å Gottland men hvars
bestämmelse endast gissningsvis lärer vara
bekant
TRYCKFRIHETS - MÅL
"Den stackars bagarn grot och skrek
men intet halp
Rättvisan måste ha sin ganff
JKellgren
Aktionen mot den 5 :te Delen af de Hi
storiska Handlingarna förevar i går å nvo
Sedan föregående dagens Piotoeoll blilvit
justeradt anhöll Svaranden I J Hjerta
ntt få till Domstolen inlemna tvänne hand
lingar hvilka han nyligen hade bekommit
med posten och hvilka voro af väsendtligt
inflytande på rättegången Dessa handlin
gar innehöllo den ena en anmälan från II
É Herr Grefve Adlersparre daterad den
5 Juni att han vore ansvarig Utgifvare af
(illa hittills utkomna delar af de Historiska
Handlingarna och den sednare en fullmakt
för Notarien Hjerta att till ltätten inlemna
berörde anmälan hvarigenom Hjerta såsom
Boktryckare skulle befrias från svaromålet
enligt tydliga ordalydelsen i 8 mom 1
som för den händelse att namnsedel ej bl ii
Yit lemnad Boktryckaren stadgar - - -
"stånde han Författare-ansvar så framt
icke Författaren sig hos Domaren sjelfmant
till kannagifver hvilket naturligtvis svår
ligen kunde ske förr än Författaren kun
de få kunskap om att en rättegång mot
hans skrift var anhängig Nu inträffade
d "n omständighet att när Fullmakten fram
räcktes och Rättens Ordförande Herr Lag¬
mannen Lindbergh fick se II E Adlerspar
res namn under den samt vidare på till
frågan biel upplyst att den andra skriften
innefattade det ofvan omförmälta tillkänna
gifvandet så förklarade han att hvarken
fullmakten eller skriften kunde emottagas
förr än Rätten fick resolvera huruvida så
dant kunde ske Parterne afträdde derföre
och Domstolen öfverlade en stund hvaref
ter den för de åter inkallade Parterne af
säde att som Domstolen redan ^en gång för
klarat att Boktryckaren skulle stå Förfat
tare-ansvar så kunde på den af honom å
beropade punkt i Tryckfrihets-lagen 'så
framt icke fö fa t ta ren sig sjelfmant hos Do
maren tillkännagifver
hvilket nu här in
träffade icke hafvas något afseende eller på
något sätt tillåtas alt inblanda II E Gref
ve Adlersparre i saken
På boktryckarens fråga huruvida detta
beslut äfven innefattade en vägran af hand
lingens upptagande i Protokollet utan verkan
på saken förklarades att ett sådant förbud ut
tryckligen vore af Rätten yttrad t igenom
Utslaget Häröfver förklarade Svaranden
missnöje och anhöll att få diktera ett ytt
rande till Protokollet i ändamål att deri
genom få till sin säkerhet derstädes ned
lagdt ett bevis huru denna sak behandla
des men afven detta vägrades af Ordfö
randen
Härefter skreds till hufvud ,aken och A c
tors Herr Hökerbergs anmärkningsskrift
uplästes Sedan detta skett frågade Rät
tens ordförande Svaranden om han ville
hafva del af skriften men besynnerligt
nog tilläts det Svaranden aldeles icke att
svara ett enda ord på frågan titan Par
terne utvisades för att afvakta resultatet
af någon ny öfverläggning Resultatet af
densamma var att Svaranden ålades att
nästa Thorsdag besvara anmärknings-memo
rialet skrifteligen och Parterne förständiga
des att afträda Svaranden försökte äfven
nu att få yttra sig till ProtocoIIet i ända
mål att anmäla missnöje mot detta Dom
stolens förfarande men kunde omöjligt få
rådrum dertill emedan Herr Lagmannen
Lindbergh med en ytterlig brådska som
åhördes af flere närvarande personer påro
pade att annat mål innan någon af Par
terne ännu kunde få tillfälle att öpna
munnen
Om vi i det föregående efter minnet
möjligen kunnat uplatta något uttryck o
riktigt så våga vi likväl försäkra att allt
det faktiska härvid ehuru fa b u löst det
kan låta verkeligen i går tilldrog sig i
Stockholms stads KämnärsRätt
Vi anse oss äfven nu böra till ett annat
tillfälle upskjuta alla reflexioner öfver
KämnersRättens beslut Vi afvakta ined
otålighet hvad nästa Thorsdag vidare kan
tilldraga sig härutinnan och hoppas att
döma af början alt denna sak som hand
lar om ett historiskt arbete sjelf skall
blifva ett litet icke o-intressant bidrag till
den nyaste tidens historia
Lyckligtvis har detta rättegångsärende åt
minstone haft en fördel med sig nemligen
att Utgifvaren af detta blad åter påminte
sig en annan sak som han likasom troligen
"de
fleste af bladets Läsare redan var på god
väg att aldeles glömma nemligen att Hof
Rätts-Fiskalen Munthes besvär rörande ar
tikeln Löst rykte ännu ligga oafgjorda i
Hof-Rätten Deuna hågkomst föranledde i
går Utgifvaren att lägga in en skrift till
liof-Rätten och anhålla på grund af den
§ i Tryckfrihetslagen som bjuder alt Tryck
frihetsmål skola skyndsamt afgöra» det be
svären må blifva snart företagna
Flere skäl förmådde Utgifvaren till detta
steg 1 :0 Skulle det ju kunna hända att
Hot-Rätts - Fiskalen Munthe önskade till
bringa sommaren på landet att vinna en
för sin helsa nyttig recreation efter den
kända opassligheten 2 :0 vore det en skam
för den Svenska rättegångsordningen om
Polaekarna skulle hinna fullborda hela sin
revolution och göra slut på fälttåget innan
man hann näpsa ett löst rykte och a
"o
Vilje vi icke ens nämna den sorgliga hän
delsen att cholera morbus under tiden kun
de komma och bortrycka Svaranden i sin
bästa ålder hvarigenom Ryske Kejsaren
skulle helt och hållet gå miste om den ly
sande reparation man tillämnat honom och
för hvilken vederbörande nu utan tvifvel
föreställa sig att han skall vara icke litet
orolig
Kalejdoskop
KAPPLÖPNINGEN
I förrgår andra • kapplöpningsdagen på
Ladugårdsgärdet vanns föreningens stora
pris af 5oo Rdr Banco af Grefve von
Essen ridande på stoet Virgin tillhörigt
Grefve Wachtmeister II M Drottningen
och DD K K 1111 K ron Prinsen och Kron
prinsessan voro äfven denna dagen närva
rande
ANNONSER
Till Salu finnes
En större viil inredd ny Mans-Chiffonicr nf
vacker Mahogny finnes lör facilt pris till salu
Den är att bese uti gamla Prestgårdeu ä Söder »
da Snickaren efterfrågas
Från trycket Lar utkommit i de flesta boklador»
AiNiJlvA iJ &laLiS
FRYXELLS BERÄTTELSER I
SY EN SK A HISTORIEN
Tredje V
planan
häftad för i It :dr 16 sk Banco
Godt Calle lill salu till 'ri sk ilgs pr U pi
Contoret tva trappor upp i Huset ]N :o (i 1 Pack
husgriinden vid Skeppsbron
E11 Yngling som har fallenhet för att teckna»
och skulle vilja erhålla någon undervisning och
öfning i konsten att skära i träd kan gratis er
hålla en sadan undervisning om han anmäler sig
i Linströms bokhandel der detta blad utgifves
VEXELJVURS
London iZ Rdr iu sk d siyl
Hamburg i 'n sk ja <l .d
Po st ser i plu m kl 3
p
Bref ankomna ined sjöfarande till Else
neur och derifrån hit berätta att bönen
i Riga är tillsluten och alla affairer afstad
nade ocli de fleste utresta pä Jandet Ge
nom Sundet både flere Engelska fartyg
kommit å hvilka dels Skeppare dels
Styrmän och någon del af JjesältnJngen
varit döda eller döende
IIos L J HjeStaT