Aftonbladet Lördagen den 11 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-11
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-11
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-11
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-11
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 11 Juni 1831

Sida 1

N :o 132
1831
AFTONBLADET
Lördagen
s <o cm at <t st
den II Juni
IL r i mc t i Stockholm för helt dr ro R :dr halft ar 5 R :dr 3 minader a R :dr 3a sk Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och utdelning
i Linttröms bokhandel vid Mynttornet Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths bod vid ig utan
och Essens bod vid Södermalmstorg Annonser mottagas endast i Linströms bod till skilling Riksgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagarne
J morgon 2 :a Söndagen efter Hel Trefaldighet
predika
JTos Konungen och Drottningen IIof-Prccl *T >ch
Kyrkoh
"Winter
/los Kronprinsen och Kronprinsessan K Hof
Pr«d Tegnér
Slotts-Kapellet K Hof-Pred Tegnér
Pti Ulriksdahl Pred Unander
Stor-Kyrkan v Korn Bullin Biskop Wallin
Kom Bcrpeg /en
Clara Rom Hillberg Mag Ekdahl Kommin
Beckman
Jakobs Kom Ljungholm Kom .Adj Grönlund
Kom Carlstrand
Tyska Hof-Pred Freese
Maria v Kom Bolin Past-Adj Arvidson v
Kom Horster
Catharina Kom Hagström K Hof-Pred ocli
Kyrkoh Winter Kom Winqvist
Kungsholmsj Past .Adj Miitzell Kom .Adj Winn
^vi &t
Finskat Kom Tulindberg Finska Past .Adj Pihl
Svenska
Ladugårdslands Kom Dahlgren Bat Pred
"Wulff SkolLär Nordborg
Kongl Djurgårds-Kyrkan
Kom Salén
Adolf Fredrikst Bat .Pred Sondén Kom Biljer
Johannis Kom Widstrand bada .Massornc
För K M Flotta Ord Bat .Pred Häggman
V t d Garnisons-Sjukhuset Schola»- Lär Thave
h us
r .nk-aisetj Hof-Pred von Zweigbergk kl xo
GiUthhuset Past .Adj Arvidson
Södra Korrektions-1nrättn Pastor Holmberg
ttorra Korrektions - Inrättn- Pred Norrbin
Guldstugu-Kyj 'kan Pred Holmgren
l )an viks-Kyrkan v Pastor Sjöholm
Sabbathsberg t pred H
'i gg man kl u
Hedvig E /eottone Fattighus Mag- Wijkman
Vid Stadens och Länets Kurhus Past Adj
Miitzell
V i d Djurgards Brun Past Adj Pontén
utnämningar
Den 14 sistl Maj Häradsh T M Troilius att
vara Häradsh i Tuhundra Sicnde och Snefringe
Domsaga
Den n dennes Extra Riddarhus-Canzl Kam
ma j Frili C G Cedersiröm att vara Andre
Riddarh - (iauzl och Secret vid Wadstena Adliga
Jungfru-Stifts Direction
Den Juni genom val och lottning Ordföran
de i Kongl Vitlerh Historie- och Antiquilets
Academien för de 7 sista ma na er ne af året
Öfver-Kammarh Conimend m m Frik A L
Stjerneld President och Canzli - Rådet Kongl
Bibliothekarien och Ridd P A Wallmark Vice-
President
I Kongl Pair Sällsk sam mank den 28 Maj
f d- Landsh Ridd och L af K V Academien
Axel Adlersparre vald till Sällskapets Praeses
VIGDE T STOCKHOLM
Bryggaren G Rehn och Demoiselle M Titz
den 1 j Maj
DÖDE I STOCKHOLM
Hof-Secrct Per Sköldberg den 1 Juni år
Commiss E Abcig den 18 Maj 4° ur
I
rad Sv Sunnerdahls Enka M C Ekström
den 17 Maj 39 ar
Kyparen J Sandin den 17 Maj 36 ar
dadi i landsorterna
Med Doct C P Engström på Kallernäs den
1 Maj 72 år
Rädm J U Westermark i Westervik den i3
April 63 år
Rådm A Berg Ericson i Söderhamn d iMaj
75 år
Jlådm And Rydqvist på Stenhammar nära
Hernösand den 4 Maj 4 år
F d i ådm G B Haj i Halmstad deri 10 Maj
75 är
Magister S Görlin i Grenna d i3 April 37 år
Stud vid Ups Ak ad G Marin pä Marby i
Upland den 17 April 27 år
Evald Ferdinand yngste son till Fän dr W
Knylenstjerna å Stora Langared i Elfsborgs Län
den 19 April 2 ar
Gabriel Theodor äldste son af Comm i Verm
dö Mag P Nejdel den 11 Maj 5 är
Afl Comm
-Rådet F Suels Enka A C Trolle
i Malmf den 26 April 78 år
Enkefru B M Meurk född Reuter i Nyköping
den 26 April år
Afl Fabrik A Winbergs Enka H Berg pa
Tomteboda vid Carlberg den 5 Maj 74 år
Stiftsfr E M Silfversparre på Ingelstad den
5 Maj to månader
PENSIONER
Stiftsjungfrun S Silfversparre föreläggcs att in
om den 1 Maj i83i uttaga sin pension för for i
ar vid förlust af pensionsrättighet
lediga tjenster
Ett Assessors-Embete inom Götha IIof-Ratt sö
kes i IIof-Rätten inom laga tid
Theol .Dogm et Moralis Professionen i Upsala
Två Batai I lons-Läk are-tjenster en vid Wester
bottens Regemente och en vid Flottan (Carlskr
station sökas hos Sundh Coll inom 3o dagar
från den 2
r Maj
Lazaretts-tjensten i Piteå med 200 R :dr B :co
lön samt husrum och ved — sökes inom 3o da
gar från den >r Maj
BOLAGS KUNGÖRELSER
Medevi Act .ieegares Bolagsstämma den 7 Juli kl
half ti f m på stallet
AUCTION ER
Egendomen gam 1 N :ris 73 A nya N :o 2
o 11 q v Kronoberg å Kungsholmen tillhörig
Garfvar Johan Wc ^tin Johansson d 3o Juni å
Auctions-Kainm
Den 14 .luli frivilligt å Stockh Auctionsk N :s
162 iG3 och 164 men 5 ny nummer Qv Sand
backen M
Störa Blecktornet d i5 Juni kl 12 å Börskäl
laren att tillträdas genast med åbyggnad grund
och g 1 öda
A 1-4 mtl Fr Nygården i Stentorps S den 20
Jun• i pa Skara Rådhus
Den 29 Juni å Carlstads Auctionsk 1 Gården
och i-4 :del i 5-8 :dels t om len N :o 93 utan jord
2 Gården och 5-8 :dels tomten N :o 241 med jord
Landtstället Choixie vid Öiebro d 2 Juli kl 12
Kr Sk H U t tered 1 mtl i Grumo H Nors
Socken och Lindesnar 19-480 mtl i Kils Härad
och Frykerndd Socken å Carlstads JLands-Canc d
20 Juli kl 11 f- m
OFFENTLIGA STÄMNINGAR i
horgf :säiier
Svea H B 1 hammarh Ba on O W Stael
von Holstcins d 5 Jun *832 3 Postinsp Er Ad
Påhlmaus d i <j Juli
Stockholms B .B 1 Handl L Dcl .nco
s 2
Bokh Lor Ad Groths d 22 Juni 3 Arspioclama
för upplösta Handelsbolaget J G .iosspelius Comp
d 5 Maj i832
Strömstads R .R all Sjöm J M Stoltenbergs
d 8 Qct
Linköpings R .R Hand .betj A R Sjöströms d
24 Oct
Hudiksvalla R .R Fiskaren 01 Brobergs den i3
Juli
Norra och S Tjusts H R 1 förrymde Lan <U
hush C Er Swans 2 all f Not Ad Wilh
Frics *s 3 Torparen Jan Henr Svenssons och hu
strus i Mörtvik 4 Gästg And And-sons och hu
sfrus i Måshult — 2 Rttgd å höstetinget i Gam
leby Köping
Nedre Torneå och C Gustafs T .R Handl i Ha
paranda Joh E Wikströms och hustrus G E
Govcnii 2 Rttgd ä Ting e 6 mån frän den ii
Jan
DOMAR I CONCURSMAL
Svea H ll d 4 Juli 1 Lieutn Bar Policarp
Cronbjelms
Stockh R .R 1 Mål Joh Er Ekberg 2 För
ste Controll C C hr Limnells d 4 Juli
testaments-bevakningar
Göta H .R Lieutn G F Tocks till Rådm .skan
II H Pettersson i Carlstens Fästning Klander
inom år
Consist Not Jan Janzons 1 Gården N :o 26 och
3o till Consist
-Not
-Boställe jemte 1000 R :dr till
reparationer 2 återstående delar i 2 lotter en till
Maj G Linderskölds barn och den andra till Con
sistorieNot J U Almqvist i Upsala nu lefvande
barn Klander inom år frän d 11 Juni
Norrköpings R .R Tracfeurcn G Er Malmbergs
1 till Dr C G Malmberg i33 R :dr 16 sk 2
till Enkan B Malmberg i33 1 f 3 till Enkan
Maria Carolina H Imberg 200 xR :dr 4 till barnen
efter afl Garfvaren i Österby och Hellestad Soc
ken Petrus Widman hvardera 33 i 5 till Skog
vaktaren B Widman 33 16 6 Garfvaren Jere
mias Widman 33 16 7 Jungfru Ulr Ottilia
Lundgren 3oo R :dr C hr Sophia Nyman 6
3a allt Banco
TULL ÅTGÄRD \i II
Effekter bergade i Warbergs Tulik distrikt sko
la försäljas å auction och behållningen deponeras
KALLAS
Uppsyningsm P Sjölin att vid Sefvede H .R in
om är svara på Nämndem Jon Nilssons påståen
de om arfsmedel efter Bonden Mans Jansson i
Djursdala
LEDIGT ARF
Tillfallet Sjöm Jan och Eric Högström från Yt
t .eriiiittöby men som så vida de icke inom år in
finna sig lyftas af Cath Larsdotters målsman Jan
Persson
HANDELS-BOLAG
Eric Frflberg Comp (E F och And Thor
man Kryddkr i Stockholm
N- Fr Frykholm åc Comp (N Fr F och Ci
Th Hjertstedt Handl i Westrrås
Granlund Lagerstedt i Mariestad (G G ock
J E L
Firman Mörcke Melin upphört Edy Melin
liidi
gör liqvidationerne
BO UVPTECKNINGAR
Afl Ila •deism Per Petersson i Borås inom kort

Sida 2

Efter Traeleurs-Enkan Sunnerdahl inom Juli
månads slut
BORGENÄRERS SAMMANTRADEN
BORGENÄ
Källarm Lor Åhströms den ii Juni kl half i
u Börskällarcn
Tunnbind Ol Linds d ii Juni ti c m lio»
Kiillarm Lagerdahl i hörnet af Hercules Backe
ocli N Sjnedjegatan
All Beväringsvakt S E Westgrens och Enkas
d ir Juni kl 5 c m pä Källaren Thor i Salvii
gränd
Bergs-Rädm C G Östbergs d 21 Juni pä Awe
sla Pirections-kontor
Förre Sergeanten C Fr Dahlhcims på llytts
Gäsi gilvareg d 20 Juni kl 10 f m
A fl Skepparen Holmströms d 28 Juni kl 4 e
i Carlshamn hos Apothekaren Snellmans Enka
J Ar Andréns den 28 Juni kl 4 c in iN :o
41 femte Roten i Göteborg
Harnll O Zct Ici bergs (1 29 Juni kl 5 c m
lios I-Iandl J Liedberg i Wenersborg
Pi osten C B Carlings d 2 Juli kl 3 c in i
Selångers pre ,st gärd
Frami Ofv .Licutn IngelotVs d G Juli kl 12 a
Värdshuset Lyktan vid Riddarhustorget i Stock
Uolm
Ali Fsp Kr .Bef m Johan Nelius d 11 Juli kl
q 1 m pä Värdshuset vid Carl XHI .s bro i Elf
iarleby
Af
Laem B J Alrthergs d 20 Juli kl lo f
S1KKTAKLEB-
ST
Å Diurgårds-theatern i dag Kusin Benjamin
frän Polen
1 morgon Kusin Benjamin fran Polen
SAMMANTRÄDEN
SA
Pro Patria nästa Måndag Utskottet kl half G
och Kongl Sällskapet kl (i c m å Myntet
Timmermans Ordens nästa Onsdag inställes
Sällskapet lledlige Svenskar i morgon
Mtri Kes
FsANKuIKE
Man börjar nu tala om en ministerför
ändring Deröfver (säger den radicala Natio
nal bör man dock ej glädjas emedan lät
teligen något sämre torde komma i stället
Man kunde måhända tå något som ginge
restaurationen ganska nära eller till och
med vore sjelfva restaurationen Mun pA
minne sig de loftal dem Journal des Debuts
icke längesedan höll öfver Herr de Cazes
om hvilken den yttrat alt lian vore den
enda man som förstode friheten så som den
i närvarande tid vore lör Frankrike tjenlig
Vi hafva ej misstagit oss då vi lagt stor
vigt på detta loford Herr Ferier som nå
got sent kommit in i Styrelsen och Hof
iritriguerna och som gerna skulle vilja
pöra sina Gollegsr tili sina bokhållare har
Legalt det oförlåtliga felet att ej medfölja
Konungen på hans resa utan låta honom
ledsagas af andra En gammal Hofman
skulle ej hafva begått detta misslag Nu
hafva Herrar d 'Argoul och Soult Konungens
öra Iir d /j 1 »oul är icke för roskull Herr
De Cazes förtroliga vän Som man vet ha
Herrar Soult och Ferier före resan varit i
temlig skarp tvist med hvarandra rörande
vissa förvalIningsåtgärdtr Herr Montalivet
och Herr Sebasti ani som altid måste bilda
basen till alla blifiia eller blifvande ministq
rer skola ej dragit i betänkande alt med
Herr Soult förena sig mot Premiermiuistern
Portugal
Den upprättelse som delta lands tyrann
sett sig tvungen att lemna England är na
turligtvis föicmål lör talrika betraktelser i
sistnämnda lands tidningar Några utdrag
nr 1 'imes och Mvruing Herald torde i det¬
ta ämne förtjena uppmärksamhet
"Uti alla
våra transactioner med Deyen af Lisabon
säger Times har man städse befunnit alt
kanonernes lag vore den enda hvarmed man
kan göra sig begriplig för den föraktliga
menediga usling lill hvars inkräktning
af Portugals thron vi mot vår afsigt
it behjelpliga Vi glädja oss åt det slut
liga resultatet icke lär det ett så oväldigt
kreatur blifvit förödmjukadt utan derföre
alt då Franska eskadern först och sedan äf
ven den Amerikanska anländer- med likarta
de ordres och erhåller en lika ovillkorlig
lydnad skalf Portugisiska styrelsen derige
nom undfå en lexa som dess undersåtare
sedan sjelfva kunna använda möt den Mor
ning Herald tilläggeri "Den ati April sam
mankallade Brittiska Consuln de i Lisabon
bosatta Engelsmän och meddelade dem de
vilkor han egde alt förelägga Miguels sty
relse Dessa vilkor uppfylldes punktligen
ty odjuret som så länge det ansåg sig säkert
ställde sig trotsigt och hårdnaekadt visade
sig då domens timma slog i lika hög grad
fegt och föraktligt Tie dagars betänketid
från den räknadt hade man lemnat ho
nom men redan vid första uplördran tröt
modet honom Alla Grefve bastås bemö
danden och det usla skrytet med några up
förda kanoner förmådde icke lugna honom
och innan terminen tilländalupit gaf lian
sig på discretion Detta är väl en seger för
Englands men icke för niensklighetent in
teressen Hade den eländiga bödeln gjort all
varligt motstånd så hade hans envishet och
hans brott på en gång kunnat fä sin väl-
sakerne nu stå
hans fega undergif-
förtjenta bestraffning som
måste man befara att
venhet ännu en tid bortåt kan undandraga
honom välförtjent aga och hålla qvar
det olyckliga Portugal under hans gissel
Det måste nödvifcidigt ingifva känslor af
förvåning förbittring och vämjelse att en
låg och illslug politik låtit Don Mignels så
lätt besegrade afskyvärda makt komma
till sådan fasthet f sanning den Welling
tonska ministeren har belastat sitt saravete
med ett oerhördt ansvar derigenom 'att den
så länge tålt och underhållit samt i ögon
blicket af sitt eget fall var nära att erkän
na en våldsmak som enligt hvad nu tyd
ligen visar sig med en enda flägt af sträng
het och rättvisa- stod alt bringa till för
nuft Huru mycket blod hade icke kun
nat räddas som sedan på del mest bar
bariska sätt flutit på Schavotten Hos här
varande Portugiser har berättelsen om de
resultat som vunnits i Lisabon v-éiekl stort
missnöje de hade naturligtvis väntat att
Don Miguel skulle framhärda i sin envishet
och atl med anledning deraf en strid kun
nat uppkomma som för hans regering med
fört den säkraste undergång
Verissimo elt af de verksamaste verk
tygen för Miguels tyranni blef enligt den
åt England gifna
upprättelsens föreskrift
skilje från sitt embete och hans afsättning
kungjord i officiella bladet Icke dess mind
re tillhör han ännu Tyrannens närmaste
omgifning och har fått i stället en en
drägtig syssla vill hans Hofstat han har
sålunda vunnit på sin och sin Herres för
ödmjukelse
Inrikes
Kongl Mai :st har i denna veckan af Riks-
gälds-Contorct reqvirerat de sista 100 ,000
jR :dr å undsättningskred i li vet så att hela
detta kreditiv nu är medtaget
— Riksgälds-Gonforet lärer ofördröjligen
komma att upptaga ett nytt lån af allmän
heten emot utgifvande af obligationer
Assessorcn i Götha IIof-Rätt Back
man bekant såsom utgifvare till deu från
Linds officia i Örebro utkommande nya lag
samlingen har blifvit förordnad till Före
dragande i Kongl Maj :ts Högsta Domstol
LITTERATUR
Vi nämnde för några dagar sedan att en
skrift om ChoLra morbus var under arbe
te Detta arbete (se nedanför art annon
ser bar nu lemnat pressen Författaren
Hr G Swederus har sammanfattat det ef
ter utsk i I lige delta år i Tyskland och Mo
skwa utgifna verk samt med ledning af
de allra nyaste upplysningar i ämnet som
inkommit till Läkare-Sällskapet och en
ligt hvad Förf tillkännagifver blifvit ho
nom meddelade af Ur Professor Trafvenfelt
Förf bar härigenom varit i tillfälle att föl
ja den onda lienden på spåren ifrån dess
lörsta uppkomst och fortgången af dess härj
ningar Den historiska afdelning arbetet
sålunda erhållit måste vara af elt stort
värde icke blott för vettgirigheten i allmän
het utan ock löi alt bedöma sjukdomens
art och lynne med afseende på dess olika
framfart under serskild inflytelse af luft
streck och vindar m ni
Enligt denna beskrifning liar sjukdomen
först yppat sig år 1817 i släden Nuddea vid
föreningen af två Ganges 's sidogrenar hvari
från den genast utbredt sig öfver en sträc
ka af 1 ,800 qvadratmil Den hade sedan
gått öfver Dschissore Calculta utefter strän
derna af Ganges i Bombay Dilhi Dsche
pure l8iI hade den äter visat sig i
Calcutta och de tre påföljande åren i
Dschaulna Hejderab >d och Nagepare
på ■ Koroniandel i Madras Pondichery
på Ceylon Isle de France och Bour
bon I Siam hade den rasat förskräck ligh
I hufvudstaden Dankok heter det hade
4o ,ooo menniskor omkommit under de sed
nare månaderna år 1819 Konungen sam
mankallade en rådplägning af Edel prester
och astrologer Resultatet af deras öfver
läggningar var ett enhälligt utlåtande .att
eu ond ande i skepnaden af C11 lisk hade
blifvit störd ur något ursprungligt hemvist
i aflägsnare länder och nu förflyttat sig
till Siam Såsom botemedel föreslogs att
med kanonskott gny och vapenbrak bort
jaga den onde anden från kusten Försla
get anbefaltes till verkställighet och en
oräknelig folkskara församlade sig om mor
gonen vid stranden Man sköt med hand
gevär och kanoner raketer kastades och
menniskorna rusade tusentals beväpnade i
vattnet för att strida mot lisken och förja
ga honom Om aftonen då denna folkfest
var slutad lågo 7 .000 personer döda på
stranden eller i vattnet angripne af Cho
leran hvars utveckling förmodligen påskyn
dades af det kalla badet Riket hemsöktes
Förmodligen säger Författaren i an
ledning deraf alt farsoten mest spridlie
sig vid hafskuster och »trummar eller
j som n .enaisko-r örehea der var starkast

Sida 3

förmådde fly ,öfvcr
inhöriga I .i
samma ställe
i boningarne
äfven dc tvenne följande åren af donna rys
liga landsplåga Mail hade under dess häf
tigaste period nödgats öppna taken för att
genomsläppa de i södra länderne tilltagsna
Joglurne Gamar in fl för att få liken
uppätna i sjelfva boningsrummen Den har
sedermera rasat pä Java Sumatra Cohin
Kina och Tunkin der den hortryckte oräk
neliga nienniskomassor 1822 och 182J ra
sade den så i China att de fatliga måste
nedgräfvas på allmän bekostnad 1820 och
1821 öfvergiek den åt vester till Arabien
och Persien
Skildringen af tillståndet i Bassora och
Sch i ras under sjukdomens härjningar der
städas har en rysligt lefvande objectivitet
I Bassora ined 5o ,coo invånare omkommo
i5 ,ooo
ilar
säger Förf
"hade skräcken
så förstämt inenniskorna att ingå band me
ra sammanliöilo de olyckliga vid hvaran
dra hvar och en som
lemnade åt ödet sina sjuka
ken blefvo qvarliggande på
der själen lemnat kroppen —
eller på gatan intill dess ännu rysligare
fasor uppstodo deraf än af sjukdomen sjelf
då först bortskaffades de döda kropparne
de som kunde bortföras blefvo brag ta till
bcgrafmngsplalserne de som redan öfver
gått till lorultnelse blefvo utan anseende
till den fordna personen nedgräfda på sam
ma punkt der de stupat Alla embetsman
hade bortflytt ingen åtgäid var vidtagen
för att satta en gräns för olyckan ännu
mindre hade man tänkt på anstalter för de
redan insjuknades skötsel Småningom för
svann sjukdomen helt och hållet — af brist
på mentiiskor De flydda återkommo fruk
tande och varsamt för alt erfara hvilka
stora förluster de gjort af vänner och an
förvandter Vissa familjer hade alldeles
försvunnit andra hade endast få medlem
mar öfriga I ett hus bade enligt Fra
sers berättelse sjukdomen inkommit ibland
32 personer af hvilka familjen utgjordes
endast tre öfverlefde förödelsen lin Engels
man som sjelf genomgått sjukdomen för
säkrade vår nyss åberopade resande att han
mindre lidit af sina egna plågor än af de
skräckscener som han åsåa ifrån sin sjuk
bädd
I Schiras med 4° >°00 invånare hade
ganska
Den visa
der va ra il
Tretton per-
5 ,Goo fallit
de sig först
de Persiske
söner dogo
blef så fruktande
af sina fruntimmer
anstalter att sjelf afresa med de öfi i ga
men under förberedelserna sjuknade hans
moder och dog saiuma dag Nu tog farhå
gan så öfverhand att Prinsen ännu me
dan hon låg i dödskampen kastade sig till
bäst och flydde ur palatset Ministrar och
ämbetsmän följde snart hans exempel och
öXverleninade staden åt sitt öde Sjukdo
men blef icke länge qvar inom palatset
utan utbredde tig våldsamt öfver staden
och de dagliga dödsfallen stega 'snart till
ett utomordentligt antal En panisk for-
offer för choleran
hos fruntimmerna
Prinsens harem
sligt och Prinsen
att lian utskickade flere
åt landet och träffade
kklillh
skräckelse intog alls
möjligen kunde
och efter oro
heimkaste dödsstillhet
»lutna och på gatorna
niska på vagarne från
medtagit så
ifresa
och bul
p
g alls
tillht
och en som
ifresa begaf sig derifrån
och buller följde snart den
bd
AH
de snart den
bodar voro
iiicen men-
ö
AHa
iiicen men-
syntes
stället tågade flyk
mycket de kunnat
rädda från dödens skådeplats Vissa qvar
ter af staden voro alldeles öde i andra
sutto invånarne innestängda under sorg
lig förbidan på sitt öde I palatset fanns
ingen och Harems ödsliga rum stod o öpp
na för hvarje nyfiket öga Oordningar fö
reföllo genom brist på all laglig myndig
het Judarnes och Armenianernes qvarter
förskonades i början af sjukdomen Persi
ske presterne tillskrefvo dryckenskapssyhden
den nykomna landsplågan det upphetsade
folket skyndade då till Judiske och Armé
niske köpmännens lager och sönderslogo al
la vin- och bränvinsfät som kunde åtkom
mas — På galorna stupade mången ha
stigt och dog på stället Allt deltagande
för andra försvann hvar och en sökte
blott at så vidt möjligt var rädda sig
sjelf Bland dylika exempel anför Frazer
en familj som bestod af 14 personer De
nio manliga ledamöterne insjuknade nästan
på en gång de 5 fruntimmer som utgjor
de resten af familjen råkade i yttersta
förskräckelse och flydde ut till bergen Ef
ter några dagar hade känslan åter gjort
sig gällande så att de återkommo för att
tillse hurudan t de qvarlemnades öde blif
vit Alla nio låg o döda på samma stallen
der de först nedfallit
Utom dessa uppgifter innehåller bokenen
mängd andra om sjukdomens härjningar i
Asien städse åtföljda af observationer öfver
de egenheter den på ena eller andra stället
uppenbarat Till Europa och Ryssland har
den först ankommit i8i3 Det märkvärdi
gaste fenomen som den visade var i Oren
burg der den uppkom på hösten ocbmidt
i vintern rasade förfärligt hvilket bevisar
att kölden icke är något hinder för dess
framfart I Tiflis och Astrakan hade härj
ningarna varit förskräckligast För öfrigt
har den hemsökt nästan alla de södra och
östra provinserna så alt ställenas blotta up
räknande här blefve för vidlyftigt Anmärk
ningsvärd är den uppgifna omständigheten
alt dess ankomst till Kaukasiska provinsen
varit åtföljd af en sådan mängd myror att
ortstyrelsen måst vigtaga mått och steg e
mot denna landsplåga Vid samma tid ha
de gräshoppor förhärjat districklet Perokop
vid halfö» Isthmus
I Moskwa hade den 3o September i83o
Guvernören beordrat en militär-kordong
låtit upprifva broar förstöra färjor upp
gräfva vägar m m Då hade likväl sjuk
domen redan funnits i staden
"Då detta
sednare förkunnades intogos invånarne af
en panisk förskräckelse och alla som kun
de det borlflydde till ett antal af icke
mindre än 100 .000
Den största delen af boken som upptages af
Cholerans symptomer patientens behandling
och botemedlen mot denna sjukdom till
hör den egentliga medicinska vetenskapen
och ett yttrande deröfver ligger utom den
na tidning plan i synnerhet sona delta till
en stor del endast kunde blifva ett uppre
pande af hvad i boken förekommer Men
då den är det enda fullständigare arbete
som vi äga om denna sjukdom vore det ej
blott önskligt utan synes oss till och med
nödvändigt att Sundhets-Coiiegjiini eller
Läkare-Sällskapet deröfver meddelade något
yttrande
Vi kunna likväl icke lemna detta arbete
utan alt ännu en gång upptaga en fråga som
nr af oberäkneligt inflytande i afseende på
anstalters vidtagande emot sjukdomens ut
bredande nemligen om dess sriiitt
sarnhet Denna fråga är så mycket vig
ligare alt ej lenina outredd ur sigte i fall
enligt den i ett annat härstädes utkomman
de blad giorda uppgift att flere af Sund
hets-Collegii ledamöter skulle anse sjukdo
men icke smittsam j hvilket ock lärer för
anledt den åsigt som yttras i Svenska Lä
kare-Sällskapets berättelse och Medborga
ren efter densamma meddelat Det skulle
väl i detta afseende endast behöfvas att ci
tera det närmaste factum vi hafva till hands
nemligen att smittan kommit från Riga till
Dantzig Emedlertid tro vi att frågan i
dc af Ilr S begagnade källor blifvit utredd
så fullständigt att något tvifvelsmål icke
vidare kan existera
lian yttrar sig öfver detta ämne på föl
ande sätt p ig 36 och följande
"Den förr omtalade form hvarmed sjuk
domen såsom inhemsk i Indien hvarje år
visat sig med enstaka fall har väl förmod
ligen varit grundorsaken hvarför ma 1 län
ge på de trakter der den smittsamma Cho
leian först företedde sig ansåg den allenast
som epidemisk
Dernäst har man till denna förrädiskt
lugnandejtro fått secundär förledelsegrund
genom den längre tid som Choleran behöf
ver innan den smitta hon meddelat hinner
utbryta Man har sett epidemien upkom
ma snart efter hvartannat i stora städer
emellan hvilka just dä ingen särdeles eora
munication förefunnils och man antog för
denskull så väl att den af .f /g sjelf upkom
som ock alt den icke meddelade sig — en
öfvertygelse som i början hystes så val af
Engelske läkarne i Indien som ock seder
mera utaf läkarne i Ryssland men sed na »i
erfarenhet har olyckligtvis bekräftat alt
just denna tillförsigt varit plågorisets slör
sta fortkomst-orsak och att den bestämdt
är bada epidemisk och smittsam
Vi förbigå en del af de grunder på h vi
ka mången läkare i Ryssland försäkrat att
ingen fara existerar för Cholerans contagiö
sa natur Sådana grunder kunna alltid ut
letas och på afstånd ovisst c &n troll eras
men säkert är att man dervid låtit sig-lör
ledas af hoppet denna för råheten och för
den högsta odlingen ändock gemensamma
guldkalf omkring hvilken juentiiskosinnet
förlustår sig — att vidare der vetenskap
liga öfvcrtygelsen gjort sig gillande en
skonsamhet gjort att man hellre velat dö
da än orotfj eller i bästa fallet genom- si
na försäkringar velat förekomma de för :m
iriskobjert ;»t vandrande exempel dem fasan
så ofta under denna olyckliga liden förän
led t att den sjukas anhöriga med leg oiu
hugsan för egen laddning flydde undan ur
ruuimet ur huset ja ur staden och i vild
marker och berg sökte frälsa sin hotade
tillvara under det den redan angripne
med nästan oafgjord visshet blef ett offer
— som likväl kanhända kunnat räddas
En commission af de förnämste läkarna i
Petersburg har emedlertid med en pluiik
litet af 9 mot en förklarat
att sjukdo
men är icke all nast epidemisk al au ocks A
j smittsam och att dtn i sådant afsceud
föga skiljer si ifrån peslcn vidare dri
att denna na stan alltid smittar j men Cho
leran blott i de jlesta Jall
Upprepöde observationer li» vgi f v it vid
J handen alt eij skenbart frisk person ifråu

Sida 4

smittad ort och sjelf smittad ehuru det än
nu icke utbrustit kan smitta andra innan
lian sjelf synbarligen insjuknat alt i sådant
fall olla deri sednast smittade kan jämförel
sevis ernet don tid då smittan honom bi
bragtes hastigare insjukna än den andre
således här såsom vid de flesta sjukdomar
beroende af olika constitutioner att följ
aktligen misstag lätt kunde uppkomma för
anledande till den tankan att smittämnet
(då sådant antogs var miasmatiskt och icke
fortplantades från den ena kroppen till den
andra — och vidare att icke omedelbar
vidröring ar nödvändigt vilkor utan att re
dan transpirationen är nog
Man har med mycken sannolikhet för
sig att smittämnet omgifver kroppen så att
det närmaste luftlagret öfverfylles daraf
och öfvergår till andra kroppar då de kom
ma tillräckligt nära och utvecklar sig der
å ny o såsom alla andra smittor samt att
sannolikt den på nära hull inandade luftan
so /n är blandad med den smittades transpi
ration äfvenledes utvecklar sjukdomen inom
t :u fri .sk kropp
(forts e a g
(Insändt
Författaren till anmärkningarna »öfver re
censionen af Historiska Handlingarna hade
föresatt sig att icke inlåta sig i vidare strid
sedan han utsagt sitt ord Han finner sig
dock föranlåten att för denna gång bryta
»in tystnad Titulus Fäderneslandet har li
ka oskickligt som dumdristigt angifvit H
E Grefve Adlersparre att sjelf vara För
fattare till dessa anmärkningar hvari ho
nom tillerkännes i flera afseenden ett väl
förtjent lof på ett sätt som tydligen röjer
att föremålet derföre och Författaren icke
kunna vara samma person Efter all den
orättvisa som öfvergå 11 H E återstod för
honom att blifva mål för en så oförutsedd
infami men hvilken icke missleder någon
»om gör sig mödan att genomläsa dessa an
märkningar och icke är blottad på allt
snndt omdöme Ett anfall af det nu mera
sfi föga aktade Fäderneslandet är visserligen
icke vådligt Det ger blott smädaren den
stämpel han förtjenar men detta försalliga
försök att på ett nytt och oförtjent sätt
kasta skugga på den gamla förtjenta Man
nen upprör likväl rättskänslan hos den som
mer än någon annan är öfvertygad om
uppgiftens osannfärdighet Författaren till
Anmärkningarne borde utan tvifvel vara
smickrad om på rent allvar man jern förde
bans stil och förmåga att behandla ämnet
ined Grefve Adlersparres men han vill ej
lysa med lånta fjädrar och får högtidligen
förklara att H E icke är Författare till
ifrågavarande Anmärkningar samt så myc
ket mindre lemnat några upplysningar der
till som lian icke ens känner hvilken dem
författat
— Författaren tror sig upptäcka
en dubbel afsigt i det oförsynta yttrandet
den att föi minska verkan af sanningens språk
i d« opartiska Anmärkningarna och den att
framlocka ur anonymiteten den verkliga
Författaren ty Fäderneslandets Konstmakare
kan icke äga bristande urskillning till den
grad alt han med öfvertygelse utskrifvit
den största orimlighet Konstmakaren skall
dock lika litet lyckas i det ena Jorn det
andra
Med all tacksamhet för Aftonbladets mer
än hedrande omdöme öfver Anmärkningar¬
na bekänner dock deras Författare att
Fäderneslandet icke utan grund klandrat
det alltför utsträckta berömmet Författa
ren älskar ej öfverdrift och hade både för
dess egen och sakens skull önskat att detta
beröm varit nedstämdt och mera enligt med
Författarens förtjenst och små anspråk För
fattaren känner icke Aftonbladets Redak
tion men då han hittills icke förmärkt alt
smickret varit ett vehikel för detta Blads
framställningar torde denna gång en liflig
tillfredsställelse att finna en främmande röst
höjas till en ädel Mans försvar endast för
ledt Redaktionen att gifva denna röst en
vigt ocfi ett värde utöfver hvad dess svag
het med hänsigt till ämnets storhet haft
lätt att hoppas I händelse åter Reduktio
nen varit sinnad att förblända med smic
ker så har äfven hon utan tvifvel milstagit
sig om sitt föremål
Kalejdoskop
Ilr Bruzelius i Upsala fortfar att under
väntan på nytt tillståndsbevis för ett blad
i den indragna Correspondentens ställe ut
gifva ströskrifter med olika namn Den
sista af dessa ströskrifter kallad Ännu ett
flygblad under väntan har notiser af ett
ganska rikt och varierad t innehåll Några
sådana hvilka icke förut varit synliga i
någon af Hufvudstadens tidningar läna vi
åt våra läsare
Kalender- eller Almanackstaxan i Eng
land inbringar regeringen årligen i rund
summa 39 ,700 pd Sterling Afgiften till
kronan för hvar almanack är 1 slr 5 pence
På hvar io :de individ kan man räkna en
almanack
Enligt Engelska tidningen Allan vann
Lord Exeter vid en kappridning i slutet af
förl år ej mindre än Pd 2 ,000 Sterling
Åi 1S14 funnos i England ir ångbåtar
med 65 man och 1829 funnos der 34
ångbåtar med 2 ,735 ma
Förl år fick ena bolagsmannen i ett
bryggeri i London såsom årsvinst på sin
andel 53 ,000 pd Sterling
På ett pappersbruk i Whitehall Der
byshire gjordes nyligen ett pappersark
som är i4 fot bredt och 13 ,000 eng ftit
långt följaktligen tillräckligt att betäc
ka ij eng tunneland jord
Ett bolag brännvins-brännnre i London
lät år i83o förfärdiga 2 :11c fat hvardera
af t 1 ,000 gallons rymd (livar gallon
håller 1 r
T svensk kanna Samma år
d ruck os i England och Skottland 220 ,690 ,270
gallons brännvin
I London stämplas dagfigen öfver 100 ,000
tidningsnumror Dertill begagnas 10 ma
schiner Till hvardera af dessa fordras 3
arbetare Sex persöner 810 jemt sysselsatte
med fuktningen af papperet Oaktadt
denna åtgärd måste mångert tidning ändå
ligga hela 2
'ne dygn och vänta på stämp
ling E11 Hr Boyte har förl år uppfun
nit ett sätt att påtrycka stämpeln torrt med
långt större elegans och det så skynd
samt alt 26 ,000 blad hinna stämplas på
en timma
I Bordeaux förevisades förl Mars en
flicka som var mycket vacker men liadé
hvarken armar eller ben Med munnen
skref hon ritade stickade ja till och med
afsköt en pistol IVastan lika vig var hon
i näsan med dtn spelade hon en vals på
fortepiano
En Instrumentmakare i N Amerika gör
hufvudena på kiaverhamrarna tyngre ge
nom bly tenn zink jern eller annan me
tallkomposition och öfverdrager dem med
läder eller skinn Derigenom ge de en
långt fylligare och vackrare ton än van-
l 'gt
En Orgelbyggare i södra Frankrike II
Beutiece har uppfunnit ett Elixir balsa
niique et JortiJiant till menniskoröstcn»
förbättring Man kan nu således the- och
matskedvis ingifva folk äfven den musika
liska talangen En tryckt berättelse som
åtföljer hvarje flaska undervisar huru
elixiret skall brukas Regimen är olika
Vill man ha en basröst ta ges det i piller
för en tenorstämma njutes det i infusioner
och till falsett droppvis på socker o s v
En man i Soissons har skaffat sig ur
lifvet på ett eget salt Han fyllde sin
mun med krut och påtände det sedan
Det största krigsskepp som nu tinnes är
i Turkiska flottan Det är alldeles ny It
väl bygd t 2354 fot långt och 63 fot bredt
förer 120 metallkanoner utom flere nick or
af större kaliber och heter Mahrnud —
De bekanta befästningarne vid Dardanel
lerne utgöras af 6 batterier på Europeiska
sidan och lika många på Asiatiska hvilka
tillsammansiäknade »ro försedda med 81 a
kanoner och 8 mörsare Af de förra äis
några så stora att man med dem afsk jute
stenkulor af 24 tum i diameter till och
med en af dem rymmer en dylik kula af
25 tums diameter
Filantropiska Sällskapet i de Förenta
Staterna har i Smyrna på sin bekostnad
inrättat en protestantisk skola der barn
blifva underviste i latin och de lefvan .de språ
ken Dess rektor är en Hr Brewster hvars
fru tillika med en Amerikansk dam un
dervisar i särskild klass en hop unga flic
kor Barn af alla sekter intagas Inrätt
ningen är mvcket berömd
ANNONSER
Till Salu finnes
Till salu finnes I Tryckeriboden midlemot Po
iten a 4° sk Banco
CHOLERA MORBUS-
UPPKOMST HÄRJNINGAR KURME
THOD och PRESERVATIV
Efter skrifter utgifne i Moskwa ock Tyskland
1831 af G S»»red ;rus
Tven .be Resvagnar för 5o ä 1S0 Rdr godt Som
mar- och Vinteismör för 4 ä 5 Rdr LE 15ata
vi a-Arrack a
'5 Rdr pr kanna Ostindisk insyltad
Ingefära ä 3 Rdr H Gula och Röda Lacket ifräu
1 Rdr lill sk hut super fint svart och blått
Kläde samt Engelskt Skinn till nedsatta priser
Vidare underrättelse lennias i Hr Linströms bok
låda vid Mynttorget
Å .STUNDAS KÖPA
En vacker och vä I bygd Landtegendom för om
kring i5 ä 'J o o Rdr ilanco omkring Upsala
antingen vid Mälarens stränder eller någon annan
insjö Äfven önskas ett Stenhus i godt ständ vijt
reel gala å Norr för omkring Gå 12 ,000 Rdr B .ih
co Vidare underrättelse om den kontante köpa
ren erhälles u Militär-kontoret vid Svartmaugatan
Hos L J Hjerta