Aftonbladet Måndagen den 13 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-13
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-13
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-13
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-13
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 13 Juni 1831

Sida 1

N :o 133
1831
AFTONBLADET
Måndagen
/V
h urTétmn
ch ut ^f
rrlandsgatan
rmiddagarne
h
loriset i Slockholm
för helt dr ro R :dr halft dr 5 R :dr 3 månader si R :dr 32 sk Banko Lösa Numror z sk Banko Prenumeration och
i iinströms bokhandel vid Mynttorget Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths bod vid Norr
och Essens bod vid Södermalmstorg Annonser mottagas endast i Linströms bod till 7 skilling Riksgälds raden Utdelningen kl 6 eftermi
AUCTIONER
Lösegendom å Hermansdal eller gamla Kimröks
>ruket utom Danviks Tull d 18 Jmii 11 io k IN
Säteriet Möckelsnäs i ratl med underl 3-4 mtl
Taxas oeli 1-2 mtl ib Norregärd m u d i3 Ju
li j >ä stället
OFFENTLIGA ST AMNING All A
BORGENÄRER
Philipstads R .H i H
-Rätts-Cpmmissarien Kr
Brattströms -i Organ C G Hambergs ocli hu
strus d 17 Oct 3 Fältprosten 1
N Helliögs 2
liclglV mandag i Juni i83i
■ Slöfde K .Pv all Isriae Lewins d 29 Sept
Kils H .R a fl Dr Nils Nilssons från S Hannäs
2 Rllgd af Höstetinget
Lubä H .R all t Bonden Abraham Nyströms i
'utvik 3 Rttgcl af Ting efter mån fri 11 den 6
vj i a
• Sjuhundra II .R Bonden Jan Perssons i Lusta
eh hustrus 2 Rtlgd å Ting e 6 män fr d 19
M ars
Memmings H .R all v Kr Lunsm J Em Is
holms 2 Rtlgd å Ting d 16 Sept
DOMAR I CONCURSMAL
Åmåls R .R (I 4 Juli Sadelm Lars Larssons En
ias M Larssons
TESTAMENTS -BEVAKNINGAR
L
T
Langhundra H .R d 7 Febr I
Lundins och
Albertina Törmjvists inb
Kongl Majits Nedre Borgrätt d 12 Mars Mun
skänken Eric Nyströms och Chr Elis Hullmans
iub
LAGFART
W Hedesunda och Öster Ferntbo Tiugslng å Kr .Sk
11 N :o 1 Käfsta Kr .Sk ,B Sevalbo N :o 1 2
klaiuler iuoni är från ftjrsta annonsen
Redevägs ll .R ä Mtl fr H Hallen i E Ifs
Jjorgs Län Klander inom laga lid
Redevägs ll .R ä 1 -j• mil Kr .Sk .H Stora Gär
del i Elfsborgs Län Klander iuum laga tid
Ölunds Södra Mots H .R N :o 1 3-8 mtl och
N 2 ISeleby Klander inom G män fr 3 annon
sen (Första
INTECKNING
I Lidhems eller Linu geudum 3 mil Säteri
Lilla Månsagård mtl Fr 1 bidem Södregården
3-S Fr Stora Månsagård Berget och Bråten
Wäcklingeö Wäclclsäng Bengtsgård Ibidem
Södreg Ibidem Hnnugård pröfvas och dödas san
nolikt vid l iug nied Konga 11 e en mån från
treilj ■ annonsen
1 i-fi lull Kr .Sl N :o 121 Fernsunda Twings S
dödas vid Medclslads H .R ä Ting 1 inan efter 3
annonsen (Första
KALLAS
Betjent Paul Fril erg alt infinna sig hos sin hu
s 'ru Helena Friberg eller anmäla sig hos Danyiks
Presterskap
ilditällihi
p
Danielsdotter att inställa sig hos sin man
d4 J
Anna
inom ät
från d 4 Jan
LEDIGT AKF
MF .fler Smedsenkan Oh Eleon Kinmark Anm
hos Magisiraten i Wisby innan är från tredj
annonsen
Efter Torparen Eric Olsson i Torpet Örn Torö
S Sotholms H Stockh Län Adress till Yaktm
C Sundberg
FÖRMYNDERSKAP
F cl Handl Martin Douhan Förm Kryddlr
handl Carl .Kihlberg
Rustmästaren Wills Sundbäck i stället för för
ut kungjorde Alexander Sundbäck förm Siats
Cominiss Gustaf Öijer
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Vice Häradsdomaren Eric Anderssons i Ljunga
Öfvcr-Selö Socken anm innan Juli hos Ex K10
nof A Hagberg Mariefred Wånga
Frami Borgiy Wesers den i3 Juni kl j c m
å Rörs-Caflehuset
Linkramh Kallings d iä Junii kl 12 f m N :o
3 <rv Orpheus vid Skeppsbron 1 tr upp
Källarm Joh Frans Finns d i5 Juni ul Börs
Cafteiummen
Fru Stjcrneroos d i5 Juni kl 5 e m i Börs
Calferummcn
Polisgevakligern HeHgrenv den 16 Juni 11 half
r e in i Huset N :o 10 t ^v Oxen större vid Norr
landsgatan
Commiu Fr Lagerströms och all Tull-Insp
Carl Lilljcdahls den 20 Juni kl 4 e m på Stads
källaren i Enköping
Handelshuset Isaae Uhr
s et Comp i Gefle d 27
Juni kl 5 c m å Börs-Caifcrummen
Secieteraren Johan Bodins i Mörlunda d 7 Ju
li kl 1 f III uti Mörlunda By och Socken
Mönsterskrifvaren Holmströms i Sala Stad hos
Tractourcn Lundberg den Juli kl 3 e m
SAMMANTRÄDEN
Timmermans Ordens nästa Onsdag inställes
Neptuni - Ordens ijcrdr Grad nästa Onsdag kl
7 e ni uti W W f d hus vid S :t Pauls
galan
Harmoniska Sällskapet nästa Onsdag kl I mid
dagen i Fru Wallgrens hus å Börsen 2 tr upp
Inrikes
Regeringen liar för det möjliga fall atl
lCholera morbus skulle sprida sig till Fin
and såsom nödvändiga iorvaringsmedel
förordnat
1 Att tills vidare alla ifrån llyska ocli
Finska kusterna mellan Narva oeh Torneå
ankommande till Sverige destinerade far
tyg böra de som ämna sig till Stockholm
vid Sandhamn eller Furusund a anvista
ställen oeh de till den öfriga kuslen i de
stinalionsorlerna undergå 8 dagars qua
rantaine
2 Alt denna observations - quarantainc
skall ökas till 14 dagar för fartyg som
innehafva hudar skinn lumpor hampa
lin blår samt pels- och foderverk
3 Att kommunikationen för resande mel
lan Grisslehamn och Haparanda inställes
I anledning af den inlupna underrättelsen
att fartyg från smittade oeh för smitta miss
tänkte orter aidändt till sundet har Kongl
]Ylaj :ts general-ordres af den 10 innev an
befallt Generalbefälet i Skåne att till fö
rekommande så vidt som möjligt af all ge
menskap mellan så beskaffade fartyg oeh
Skånska stranden beordra bevaknings-de
tachementer af io till 20 man hvardera
hvaribland minst 2 beridne kavallerister
under befäl af en officer eller under-officer
till följande ställen lieml Kullen Höga
niis Ppykenj Rå och Barseback En kom
mendering af 40 till 5o man kommer der
jemte att afgå till Ön Hven Alla dessa
kommenderingar skola på det uppmärksam
maste söka förekomma all komunication af
hvad namn den vara må med fartyg från
smittade och misstänkta orter
Utom de båda ofvanstående Författnin
garna innehåller Post- och Inrikes-Tid
ningen äfven en und berättelse af Quaran
täns - Commissionen af följande samman
dragna innehåll
1 Materialier till nödiga byggnader vid
Hasselö Flåte och Slitö ha blifvit di Iförda
och en officer beordrad till Landsort att
avertera ditkomtnande fartyg
2 Öfver-Slåthållaren och Kongl Majrts
Befallningshafvande i kustlänen från Norra
gränsen till Malmö anmodade att tillsätta
quarantäns-befälhafvare i sjöstäderna och
nödige cjuarantäns-uppsvningsmän på landet
3 Sådana fartyg som ännu ej äro under
rättade om qvarantänsåtgärderna skola un
dergå 8 dagars observationsqvaiantän innan
conununication med land men i händelse
tecken till smitta visar sig försändas
till
qvarantänsplats
5 Den 4 dennes beordrades ett fartyg att
kryssa på Ålands liaf för att ge fartyg
underrättelse härom
6 En ny qvarantänsplats skall anläggas
utanför Carlskrona vid Drottningskär
7 Fartyg destinerade till andra orter
än Svenska och Norrska få ej anlöpa q va
rantänsplatserna
8 Commissionen har hos Gen Adjutan
ten för Flottorna begärt ytterligare en com
mendeiing af kanonslupar af hvilka en
stationeras vid Drottningskär en vid Kal
mar Sund en vid Helsingborg samt ännu
ett fartyg vid Hasselö Flåte
9 Alla Resande från östersjöprovinser
böla hafva sundhetspass
10 Äfven postfartygen som komma till
Ystad böra hvarje resa hafva sundhetspass
Samma försigtighetsmått med detj Ryska
ångfartyget som an löper Ystad
11 Tullkammare-Föreständarne vid Da
larö Sandhamn Furusund och Södertelje
ha fått befallning att visitera alla utländ
ska fartyg äfven ifrån icke smittade orter
och i 4 dagar qvarhålla dem som hafva
hudar eller lumpor
12 Alla fartyg från ön Hven skola un
dergå 8 dagars observ qvarantän

Sida 2

Enligt en berättelse till Kongl regeringen
i Danzig bar spår af den Asiatiska Choleran
visat sig i Krohnenhoff Nikelsvalde Schna
kenburg oeh Einlage Dessa orter äro i följe
deraf tillspärrade genom militär ocli vid
den verkställda undersökningen befunnos 4
tiilsjuknade af hvilka redan två bafva af
lidit Äfven i Danzig hade vid berättelsens
afgång tvenne civila och två soldater varit
suka hvilka man väl icke visLe bestämdt ha
de men likväl med mycken sannolikhet för
moda hafva Cholera Alla möjliga förs !g
tighetsmått hafva straxt blifvit använda
lör att förhindra sjukdomens kringspridan
de I skrifvelse från Berlin drogs Chole
rans tillvaro i Danzig i tvifvelsmål Några
misstänkta dödsfall som hade egt rum på en
trång smutsig gata hade föranlåtit gatans
t lispärrande som likväl snait åter bli !vit
upphäfvet Tre personer hafva döU som
hade kommit från Tl orn Kort förut vo
ro några byar utaf samma orsak afstängda
Nödiga försigtighetsmått hafva blifvit vid
tagna vid post-communicationen med Dan
zig oeh messan i Franfurt am Oder lär
blifva uppskjuten Alt föranstalta om
en verksam militär-cordong på den långa
gränsen mellan Polen och Ryssland är un
der nuvarande omständigheter af mycken
svårighet
Mtri Kes
Dagens utländska poster hafva nyheter
från Berlin till och med den 8 Hamburg
den 7 Wsrschau den 5 Juni Paris den
2Q Maj
polen
Från Polska gränsen den 2 Juni Gref
•ve Diebitschs hufvudqvarter har ännu den
i verit i Ostrolenka Emellan Dottlowen
och Lomza stodo förut hvarken Ryska eller
Polska troppar deremot hade Kossackerne
den 3i Maj framträngt till Grajeivo och
tvingat bönderne från Pogussen en gransby
i trakten af Lyck att återställa den rifna
bryggan Ryske Öfversten Daine namnes
såsom Commendant al Lomza I trakten al
Augustowo stå talrika Ryska och Polska
stridskrafter emot hvarandra och det tros
komma till strid
Från samma ställe skrefs den 5 att ett
rykte utbredt sig det Gen Creutz vid Pu
lawy gått öfver Weichseln men detta sä
ges derjemte ta rf var ännu bekräftelse
I Warschau sades en kurir den 2 dennes
vara ankommen med underrättelse att Ge
neral Chlapowski icke långt ifrån Bialystok
öfverrumplat en Rysk armc-eorps som vil
le begifva sig till stora armeen samt med
de Lithauiske Insurgenternes tillhjelp från
tagit den 5 kanoner och många fångar Den
autorilct som berättar detta bi logar dock
att di n ej går i borgen för sanningen der
af Samma autoritet ger äfven- följande be
rättelse Sedan den 28 Maj har intet nytt
tilldragit sig Vår armé
hvilar ut oeh för
stärker sig med reserver som anlända från
alla punkter af Konungariket för att för
ena sig med dess regementer Polska va
pen-fabrikerna äro nu i gång och hafva
lefverera t sina första gevär ett stort parti
kommer hädanefter alt förfärdigas hvarje
vecka Krutfabrikerna äro i full verksam
het och gifva dagligen 60 centner saltpe
Hei !-fahri ;ker äro- anlagda öfverallt i landet»
Riksdagen här förklarat Generalissimus sin
j tillfredsställelse med armeens uppförande
genom en deputation Ryssarna hvilkas
j arme
äfven ånyo organiseras efter ansträng
ningarna vid Ostrolenka belin na sig i trak
ten af Pultusk Polackarna innehafva li
nien utefter Bug och Narew trakten in
nanför dessa linier likasom Siedlce och he
la den trakt som i Maj var skådeplats för
kriget är fri från truppar — Om Gene
na I Gielguds corps tyckes man ej veta nå
gonting bestämdt likväl skall han ha för
enat sig med Dembinskis kavalleri (jemför
uppgiften längre ned Polackarna framträn
ga mer och mer i Augustowska gebielet
och skola hafva uppfordrat staden Neustadt
att inom 24 timmar slå en brygga öfver
Seheschuppe i annat fall skulle staden läg
gas i aska
National-regeringen har fattat ett be
slut som bittert klandrades af tidningarna
att nemligen Judarne hvilka till så stort
antal befinna sig i Polen i stället för per
sonlig krigstjenst skola erlägga en fyrdub
bel rekry t-afgift
Uti en annan skrifvelse heter det
Den blödiga slagtningen vid Ostrolenka
har icke varit afgörande Ryssarne hafva
icke gått öfver Narew Ryktesvis omtalas
det alt General Gielgud verkligen har lyc
kats förena sig med Litthauerne Han är
en infödd Litt hauer och eger derstädes m in
gå tusende bönder Äfven vill man veta
att Insurgenterne besatt Polangen Den
Polske Generalissimus berömmis för sin
uppriktighet emedlertid synes det råda en
opposition emot honom ibland den högre
militären som förebrår honom att han vid
sitt sista företagande icke behörigen afmätt
sina tillgångar I synnerhet har den 80
årige Grefve Krukovviecki med otyglad häf
tighet förnärmat Generalissimi värdighet
hvaraf den förres afsked var en nödvändig
följd Emedlertid har Polska Stats-Tid
ningen ännu icke upptagit hans sista dag
befäl hvaraf synes att National-Regerin
gen ännu icke har antagit hans afskedsan
hållan och efter hvad som sä ges har han
åter til It rädt sitt vigtiga embete såsom gu
vernör öfver lmfvudstaden
Från Tilsit skrifves d 28 Maj att Ry
ska tropparne åter skola lemnat Georgen
burg och concentrerat sig bakom Neustadt
Insurgenterne voro talrikt församlade vid
Telze Ryska tropparne hade visat sig skon
sammare än förut emot folket
Från Memel skrifves af den 3o att In
surgenterne åter samlat sig i stor mängd och
tycktes vilja uttränga Ryska tropparna ur
Polangen och intaga kusten Samma skrif
velse säger från Lyck den kj Maj att Kra
kuserne under Pusschets anförande hade
med fördel attackerat General Frichens a
mc-corps vid Mariampol Pusschet skall
hafva stupat i denna affär
England
Marquis Anglesea skall återkallas från Ir
land och Hertigen af Sussex torde komma
att intaga hans plats För att till en böl
jan något göra honom skadeslös för förlu
sten af detta embete skall lian utnämnas
till Hertig af Mona Andre tro att Herti
gen v af llichmond kommer alt efterträda
Marquisen Anglesea»
I Irland är mycken orolighet Flere än
hundrade orostillare hafva blifvit arrestera
de uti grefskapet Claire och der .g2j blefvo
9 personer vid Castle-Collard dödade och
7 svårt sårade En viss major Carter biet
i förra veckan skjuten vid Tipperary då
han spatserade med sin fru I England till
taga mordbränderna å nyo Skulle Öfver
huset förkasta reformbillen så fruktar man
för alla Tory-partiets egendomar Jag trät
tigheten fattiglagarne och Brottsmålslagar
nes stränghet äro te ml ig t allmänt hatade
och det felas icke oroliga menniskor att
uppvigla pöbeln Öfverliuset är derföre i
en kritisk belägenhet Dess författning be
stämmer detsamma att hålla jemnvigt mot
lagstifningen
den demokratiska delen af
hvilken blott erhåller öfvervigt genom af
skaffandet af de ruttna köpingarnes valrätt
och utvidgandet af de populära valen God
känna Lorderna reformbillen så tackar man
dem icke derföre emedan det blott sker
af fruktan och förkasta de den så sälta
de sin egen existenee 1 fara
Om de nuva \inde ministrarne resigneiv
så -skall ett Tory - Ca binett aldrig hat
va pluraliteten i Underhuset emedan en
ny upplösning af Parlamentet blott skall
fylla Underhuset med häftigare anhängare
af reformen än förut Det enda hopp som
numera är öfrigt att afvända stormen be
står i att fredligt antaga reformbillen för
att undvika större olyckor
En skrifvelse från General-Inspectorn vid
Irländska kus tbe \åkningen skildrar derva
rande invånares elände på ett grufligt sätt
Dödligheten tager öfverhand under det
menn iskorna af brist på lifsmedel länge
måst lifnära sig med hafstång hvaraf krop
parna uppsvälla En annan skrifvelse frun
en andlig i Connerara till Hertiginnan Beau
(ort beder om skyndsam hjelp så vida icke
tusentals menniskor skola omkomma Hun
ger och febersjukdomar äro öfverallt uti
sin förtviflan hafva många tappat blod af
kreaturen kokat och förtärt det
Man försäkrar såsom ganska tillförlitligt
att Furst Nikolaus Esterhazy blifvit af Furst
Metternich skickad till London för att å
Österrikes vägnar göra konungen föreställ
ningar mot den i England började förbätt
ringen eller reformen lian har redan blif
vit presenterad vid hofvet men Fursten
kommer sannolikt för sent för att hindra
reformen och det som är gjordt kan icke
mera ändras
Amiral Northesk dog den 21 Maj 83 år
gammal han commenderade under Nelson
och Co !lingivood 11 i slaget vid Tia fal gar»
Från Polen ingå requisitioner af gevär
i5 till 20 ,000 blefvo nyligen dits-kickade
Från Gribraltar har man underrättelser
att de Spanska patrioterna derstädes förbe
reda en ny expedition mot Spanien bestå
ende af en örlogsbrigg af 12 kanoner under
Toskanisk dagg På begäran af Spanska re
geringen och Storfursten af Toscana har
detta fartyg blifvit anhållet vid Gibraltar
ända till dess beskaffenheten af dess bestäm
melse hinner blifva undersökt De spanska
llvgtingarna hafva emedlertid blifvit inskep
pade till Algier med undantag af några få
hvilka hafva gjort anspråk på Englan s be
skydd såsom varande Engelska undersåtare
Belgien
Den 1 Juni National-Föreningen har
kungjort följande protest
Medborgare
Den heliga Alliansens Apostlar hafva
genom Ministern för våra utrikes ärendnry

Sida 3

låtit oss förnimma den lielign
'komplottens
beslut Trötts våra National-Representan
teis energiska protestation vill inan tvinga
o s alt låta Ijero vid protokollerna Oeli
hvad föreskrifva dessa En Preussisk garni
son iMaestrikt Vcnloo 's och en del af Lira
burgs afträdande Luxemburgs afträdande
eller ett skyuiöiat inköpande deraf Schel
de-fl >dens uppgifvande åt Konung Wilhelms
nycker
— och slutligen alt vi skola betala
Hollands skuld Fattom dock mod Belgier
NationaI-Kongressen skall aldrig becjvama
sig till en sådan skymf Den skall -eke lå
ta skrämma sig af de Heligas trug hvilka
till .straff för våra bemödanden för frihet
och mensklighet hota att tillintetgöra det
Belgiska namnet Belgiska National-Före
ningen har fast beslutat alt icke efterlåta
något af sin pligt den stöder sig på lör
bindelser som all ,a dess medlemmar ingått
på Constitutionen som hvarje medborgare
måste försvara och till och med på Stats
öfverhufvudets ed Vi protestera emot grund
satserna som innehållas uti Lord Ponson
by s note och emot det sista protokollet
Bri .isset den 9 .9 Maj (Dirigerande Kommi
tténs ledamöter
Denna protest liar ha /t en elektrisk ver
kan på folket Talrika grupper bildade sig
man försökte nedrifva anslagen men exem
plaren blefvo dock genast åter uppsatta
Tidningen Kari eren yttrar att jäsningen
är bragt till det yttersta öfverallt ser man
medborgarne trycka hvarandras händer öf
verallt hör man tal som föikunna krig och
kriget lär äfven slutligen blifva Belgiens
enda tillflykt
Spanten
Från Cadix skrifves d ,et att hela denna
stad befinner sig i sorg och förtviflan Fän
gelserna äro der likasom i Madrid öfver
fyllda oaktadt man dagligen låter afföra
fångar till Sevilla för alt der döma dem
Ibland dem som lem na t staden på detta
sätt finnas flere porsoner högaktade för
sin plats i samhället och någre af så hög
ålder att de sannolikt icke kunna uthärda
den hårda medfarten Dessa förföljelser
hvars detaljer äro förfärligt beskriftia hal
va upphäll all handelsgemenskap emedan
alla familjer som möjligen äro i stånd der
till utflytta från staden och nedsätta sig
på landet deromkring
Italien
Enskild Correspondance [Ur National >•
Emellan Parma och Piazenza liålla Öster
likarne på att bilda ett läger
Flere af Reggios medborgare och Mode
nesare ibland andra kapteneine Bigalti och
Burgarelli ha blifvit arresterade af Öster
vi karne och öfverfemnade åt Hertigen Stör
re delen hafva blifvit skickade lill Castcl
Franco Mirandola och andra ställen eme
dan alla arrestcr i Reggio och Modena re
dan äro uppfyllda Bland andra exempel
på Hertigens karakter är att han hade gif
vit ordres om alt en nipperfabrikants son
skulle arresteras för det han deltagit i oro
ligheterna men ynglingen hade ickeafvak
tat befallningen utan begifvit sig på flykten
Då nu polisen icke liundefå rätt på honom
befallde Hertigen att man i stället skulle
arrestera hans far som på denna grund
blef släpad i fängelse En ung Secchi hade
likaså blifvit arresterad för sin brors skull
som hade flytt De nya emigranternes el
ler flyktingarnes egendom har blifvit belagd
med qvarstad och alla som lefde af dessa
reveny er såsom slägtingar till dem o s v
få 5o centimer (12 sk Beo om dagen De
handlande i Be gg i o har han befallt att föra
ut sina varor pä torget och då de ti I la t o
sig några invändningar hotade han dem
med bastonad Man kan häraf göra sig ett
begrepp om suveränens rättvisa
Frankrike
Moni tören tillkännagifver alt Deputerade
kammaren nu blifvit formligen upplöst och
nya val skola företagas Detta tillfälle skall
utan tvifvel afgöra huruvida den Perierska
Ministeren innehar nationens förtroende
Den 31 Maj Konungen har i går inträf
fat 1 Versailles och der firat sin namnsdag
1 Juni tänker II M anträda sin andra re
sa och besöka de östra provinserna
Franska Fregatten Endymion har inlupit
i Ta jo och mau signaliserade äfven två an
dra fregatter och en korvett Åter hafva nå
gra krigsskepp afgått från Toulon till Lisa
bon och Fregatt-kaptenen Percival skall
kommendera denna expedition
I går verkställdes Abbé
Gre
goire 's begraf
ning i den största ordning Regeringen ha
de låtit antyda Pastorn uti Abbayc aux
Bois j att begrafningen skulle med eller
emot hans samtycke ega rum Pastorn sva
rade att hans grundsattser och pligter ic
ke ti 1 fä to honom att deltaga i högtidligheten
hvilken han likväl icke ville hindra Mån
ga prester Jemnade frivilligt sitt embetsbi
träde Processionen var talrik och bland
de tal som höllos hvaribland åtskilliga vo
ro ganska häftiga utmärkte sig i synnerhet
det af Advokaten Crendieux som i spetsen
för Israelitiska Consistorium visade den si
sta hedersbetygelsen åt stoftet af den And
lige som först af alla tält för Israelitemes
medborgarerätt Med serdeles eftertryck ha
de den förre Lon ventsledamoten Thibeaudeau
som prisade Lon ventet i de kraftigaste
uttryck Magra röster utropade Lefve Con
vente .t men blefvo snart tystade
PASSEYOLANCE-FRÅGA
Red liar fått sig tillsändt ett Protokoll
vid hållet sammanträde med Rotehållarne
vid ufverste-Lieutenan tens Compagnie af Sö
dermanlands Kongl Regemente den 27 Ap
ril i afseende å frågan om ersättning af
soldaten för hvad Rotarne på i5 år från
och med år i83o i Passevolance erlägga Då
ämnet intresserar hvarje Rotehållare äfven
som militären och protokollet icke är vid
lyftigt upplage vi här nedan dess inne
håll
Dä förrättningen börjades upplästes Konungens
Befallningshafvande den 19 nästlidne Mars i äm
net utfärdade kungörelse Hvarefter antecknades
tillstädesvarande nemligen
Sockne- Ombud jemlikt ingifne Fullmakter Of
ver-Selö socken Hr Majoren och Ridd C il
Norlin Aspö Socken Hr Majoren och Ridd C
G Klingsporr Strengnäs Socken Ronden Eric
Persson i Asby Härads-socken Bönderne Jonas
Persson i Stora Gi edby och Anders Ersson i Sol—
torp Wansö socken Bonden Anders Andersson i
Allma Ombud för serskifta Rotehållare Herr
Borgmästare» J Il Ekstrand for egaren lill Näs
byholm Sccrcteraren J Nauckliojf jemlikt l ull
magt af denne dag Hr Lic ute nan ten il G Cice
lius för Herr )fve reeremoni e-Mästaren oeli Ridd
j \I von ahretulorjf jemlikt- f ullmakt af den
dennes För egen räkning Herr Licutenantén Ba
ron Carl Säck såsom egare till Bergshammar och
Prostökna med underlydande
Kongl Maj :ts nådiga kungörelse af den 27 Mars
i83o rörande Mötes-1 'asscvolaucc-afgifteu ,upplästes
nu Hrarefler Hr Landsböf .lingen framställda fr .f»
jande fråga att med Ja eller Nej besvaras O nr
ti 11 städe svarande Sockne-Om bud Rotehållare - eller
Rotehällarcs ombud afstå frän
'rättigheten alt :it
soldaterne njuta ersättning för den Mötes-Passevo
lance-afgift som i i5ärs tid frän sistl ars början
af hvarje rote utgår med 7 R :dr Banco ärligen
Häruppå följde svaren Ja Nej
Vid sådant förhållande uppropades livar och in
tillstädes varande alt sig bestämdt i frågan yttra
Fru Grefvinnafl Lovisa Fersen lät härvid genom
sin Inspector inlemna ett skriftligt yttrande som
innehöll att Fru Grefvinnan för sina rotar afsaele
sig ersättning för Passcvolance-afgiften utafnu tje
nande soldater men med förbehåll att vid inträf
fande ledigheter eller afgång äga öppen rättighet
att annorlunda pä sätt lag- och knecktekontrak t
innehålla i afseende pä ersättnings-skyldigheten
besluta
Ombudet för Aspö socken Ilr Majoren och Ridd
Klingsporr som anförde att förr än 1812 ars kon
trakt oin Mötes-Passevolance - afgiften slöts hade
soldaterne uti lego-kontraktcn alltid förvarat deras
i kneckte-kontraktet ogrundade rättighet att nem
ligen njuta matsäck al Roten Men efter ingåen
de af berörde Passevolancc-kontrak t hade sä
al
soldaterne ansett öfverllödigt som Befälet af styr k t
alt i tego-kontrakten något förbehåll gjordes der ■
om alt roten skulle lemna soldaten matsäck eme
dan roten betalte Passevolance hvarföre den a -d
från ersättning af soldaten och denne sednare ge
nom kronans försorg förplägades Skulle nu se
dan soldaten i förlitan pä hvad antagit var
och Befälet tillstyrkt i Lina lego-kontrak t ej gjort
förbehåll om matsäck af roten soldaten likväl ä
ligga ät roten lenina ersättning för hvad denne i
Passevolance crlade sä vore soldaten högeligen
bedragen och pä dessa grunder afstod llr IVlaje
ren och Ridd för sig och alla Rotehållare i Aspö
socken frän ersättning af soldaten för Mötes
Passcvolance-afgiften i i5 år frän sistl års bör
jan men förbehöll sig och dem
öppen rättighet
att efter samma i5 års förlopp njuta den ersätt
ning som soldaten åligga kan
Herr Lieutnanten Baron Sack förenade sig här
u t i
Såsom Ombud för Sekreteraren Nauckhnjf
för
klarade Hr Borgmästaren Ekstrand att der enskil
da kontrakt bestämma att soldaten skall till roten
erlägga eller icke erlägga ersättning för Mö
tes-Passcvolance-afgiften kommer sådant att till
efterrättelse lända men i de fall åter der denuft
fråga icke blifvit genom kontrakt afgjord förbehöll
Hr Borgmästaren sin principal öppen rättighet att
för Mötes-Passeyolance-afgiften njuta ersättning af
Soldaten
Ombuden för Rotehållarne inom Wansö och öf
ver Sela Socknar Anders And :son i Elma och Herr
Majoren och Ridd Norlin tillkäunngäfvo .let de
för sig och sina commit leuter afstodo 1
rän ersätt
ning af soldaterne för Mötetj-Passevolancc-afgiften
under i5 är frän sistl års början
Ombuden för Rotehållarne i Strengnäs och Hä
rads Socknar förenade sig med Hr Borgmästaren
Ekstrand och förbchöllo sig och deras committen
I ter öppen rättighet att af soldaterne njuta ersätt
ning lör Mötes-PassevoIance-afgiften
A Hr Öfverceremoniemästaren och Ridd v Wah
rendorffs vägnar förenade sig llr Lieutenanlen
Crcvlins med hvad Herr Borgmästaren Ekstrand an—
fördt och i sammanhang dermed förbehöll Herr
Öfverceremoniemästaren öppen rättighet att af sol
daterne njuta ersättning för Mötes-Passevolancc
afgiflen»
Hr Hofmarskalken Grefve Posse anförde häref
ter skriftligen
"Då det för Kongl Södermanlands Regemente
sällande knccktc-contract af 1g8ö uti dess fete j
föreskrifver att soldaten om han vill ma dä
han till Regementsmötet uppfordras la af Bonden
begära matsäck dock så att dess värde oj öf
ver markegängen honom uti lians årslön kortas
och Kongl Maj :t under d 3o Mars i8i3 genom
Nådigt stadfästelsebref gillat Rotehällarnes vid
detta Regemente gjorde öfverenskommelse att af
stå frän all ersättning af soldaten för mötcs-pas
sevolanee-afgiften under den tid af femton är
som löna Passcvolance-Contraclct 1 äckte med för
behåll att efter dess förlopp redan åberopade
knecktc-contracts 5 § i hvad som rör ersättning
af soldaten för malsäckar må Återtaga liela sin
kraft och blott anses suspenderad sa anser jag
mig såsom Regementets K f vid detta tillfälle
pligtig till Protokollet för soldatens framtida sä
kerhet göra den erindran alt dess ersättnings *-

Sida 4

skyldighet icke matte utsträckas u l ofver belop
pet af lians årslön
Jag får derjemte upplysa att dä Knekte-Con
tractet upprättades är i >8C utgjorde soldatens års
lön värdet af 2 Tunnor Spanmal hvilken 1111 ut
går till Soldaten utan förvandling med blott i
IV .dr 5 sk 4 rst Bco
I anledning häraf utlät sig Herr Borgmästaren
Ekstrand Om det är mig tillätet al t i anledning
af hvad Herr Hof-Marskalken Grefve Posse nu
behagat upplysa anföra några ord vore det att
jag ej är i stånd finna ersättningens större eller
mindre belopp böra verka det ringaste lill för
ändring uti s»-elfva principen — en princip så sta
bel som det att nian aldrig bör i förtid bort
skänka hvad man m öjel igen i en framtid kunde
önska sig att sjelf äga i behåll Jag bar ock en
ligt Kungörelsen som föregått detta sammanträde
icke förmodat att någon fråga om ersättningens
belopp nu skulle uppstå utan att den måste blif
va ämne för afgörande framdeles lagligt och efter
vissa bestämda grunder och jag nödgas derföre
äfven nu erkänna min oförmåga att förklara än
dam ål et med Rotehållarncs tillfrågande om de
f ;rdra eller afsäga sig sin lagliga rätt helst jag
icke kan föreställa mig möjligheten af någon ön
skan frän högsta Makten — från en mild och
ISådig Konung som vi vete så innerligt och lika
alskar alla sina trogna Undersåtare att söka ver
ka till den enes fördel på den andres bekostnad el
ler att öfvertala Botehål larne till någon skänk ät
soldalen för hela tiden af Passevolance-beskatt
niugen hvilken skänk jag alltid tyckt Roten böra
haft a rätt få göra sin soldat när han för godt
finner och soldaten deraf gjort sig förtjent än
att den någonsin genom ett medgifvande för läng
re tid skulle förvandlas från gäfva till pålaga
Herr Majoren och Riddaren Klingsporr tillkän—
nagaf alt han vore öfvertygad att härefter ingen
soldal vid Kongl Södermanlands Regemente leg
di och att Herr Majoren ansvarade derföre att
så länge Herr Majoren t jente ingen soldat vid
detta Compagnie skulle blifva legd som icke der
vid förbeb olle sig den rätt till matsäck för fa 11
nin°arnc honom tillägga och således i närvarande
fall att befrias från all skyldighet att godtgöra
Roten för Passevolance-afgiften
Härefter förklarade Herr Hof-Marskalken Gref
ve Posse att dä Kongl Maj :t ansett dessa Sam
ma 11 träden böra ske i Rcgcments-Chcfens närvaro
filjde ock deraf att Herr Grefven och Hof-Mar
skalken ålåg bevaka soldatens rätt och pä sådan
31 'uml vore det som Ilerr Grefven och Hof-Mar
skalken nu till Protocollet reserverat samma rätt
utan att dermed åsyfta att ersättnings-beloppet nu
nkulle bestämmas emedan sådant ej hörde hit
Utan på Domarens afgörande berodde I öfrigt
och beträffande Herr Borgmästaren Ekstrands an
dragande om rotarnes hörande i detta fall fick
Herr Grefven och Hof-Marskalken upplysa att
mina hörande vore en följd af det olika förhål
lande som härutinnan med olika Regementen ägde
rum
Lieutnantcn Croelius förnyade sitt redan förut
gjorda påstående att Herr Öfver-Ceremoni-Mästa
ren och Riddaren von Wahrendorff för sina Ro
tar måtte äga öppen rätt alt af soldaterne njuta
ersättning för Mötes-Passcvolancc-afgi /ten hvar
rfter sammanträdet upplöstes Ar och dag som
torr skr i fv it står
In fidem
G Engström
Vid det med Rotehållare af Södermanlands Kgl
Regemente påbud ne sammanträde till den 27 innef
varande månad får jag anmäla det jag för de a
mig ägande N :ris af ofvan nämnde Kongl Rcge
mente härmedelst afsäger mig ersättning för Pas
ievolance-afgiften för de soldater som för närva
rande uti N :o finnas dock mig förbehållit och
öppet lemnadt att vid inträffande afgång eller ledig
heter uti dessa Nummer annorlunda på sätt lag
och knekte-contracter innehålla i afseende ä denna
ersättning .skyldighet besluta Stockholm den 21
April 1831
LiF
Lovisa Fersen
född Piper
Kalejdoskop
POLEN
Den 3o <5e Maj blef Possessionaten Rafael
Cichozki som söht förråda sitt fädernes
land ät Ryssarne j enligt två Krigs-Rätters
sammanstämmande utslag ,■ halshuggen med
svärd hvilket andra Ryssvänner till var
nagel meddelas
PARIS ISKA MODEKOST X MER
Om Måndagarna då serskilda inträdesbil
jetter meddelas till museum i Paris får
man der se det mest eleganta ocli utmärk
ta sällskap I synnerhet visa sig många da
mer hvilka dels äro åskådare dels sjelfva
artister ty man räknar i år nära 160 taf
lor af fruntimmer
Man ser i dessa kretsar utmärkt vackra
neglige-toiletter Öfver k läder af smårutigt
rose och li vitt grönt och hvitt blått och
brunt siden äfven af linrandigt och af ett
ganska vackert tyg som kallas Georgette
och mycket användes till "fantasi-kläd—
Uiin gar
Äfven Unnas många öfverrockar af mal
vafärgadt eller lilas-grått Mo !res med lifvet
en gtiimpej men icke destomindre draperadt
både fram- och baktill andra med lifvet
spändt i ryggen och antingen hopknäppt
eller snörd t samt med 4 störa veck som
croiseras från den ena axeln till den andra
Många unga damer hafva en Jaconett
spens ofvanpå en mussl i »-klädning med sto
ra tryckta buketter föreställande LÖfkojor
eller smultron med lina blad och blom
mor
Af mera än £ :delar bland damerna nytt
jas armarna tätt åtsittande ifrån handlof
ven till armbågen De vida ärmarna haf
va inga veck kring handlofven utan vid
ga sig på en gång Nedra delen har ofta
en liten med spetsar garnerad manschett
som går tillbaka uppåt armen Ofvanpå
manschetten emellan broderiet och spetsen
anlägger man en ganska smal bracelett som
består af tvänne guld- eller hårkedjor
Uppåt fortfara ärmarna att vara öfvermåt
tan vida
Peleriner göras af lika tyg med kläd
ningen en guirnpeSj som framtill bilda snib
bar och äro t i 11 k nä pp ta baktill Den dubb
la garnering hvarmed de äro försedda går
högt upp på axlarna och blir trång a re
framåt för att lemna växten fri
Dessa peleriner äro tillräckligt djupt ut
skurna omkring halsen för att rymma en
chemisette med fyrkantig nedfälld krage
Sjelfva rucherna bäras så lågt att de lem
na halsen fri Man ersätter dem ibland
med en liten festonerad tyllfichu som kny
tes en collier
Fantasi-prydnader Man fortfar att gö
ra små vackra förkläden af allehanda si
dentyg som stickas rundt omkring äfven
som på fickorna men dessa fickor nyttjas
merendels invändigt De äro äfven utmärk
ta af broderier De mest omtyckta bro
derierne härtill äro au crochet och efter
de rikaste teckningar
Vackra skärp göras alltid en gros grainSj
hafva dyrbara broderier och en liten frans
på hvarje sida
Antingen för brukets skull eller för hus
'hållning bäras handskar af Skottsk linne
tricot i flere vackra nyanser De nyttjas
äfven mycket af Herrarne
Man förfärdigar tofllor af fljt-tyg af tvinn
tråd
som äro mycket svala
Moderna frackar äro af Polsktgrönt tyg
med svart sammetskrage eller af meleradt
tyg med violett botten Dessa frackar u
tan blindfickor hafva breda skört vecka
de vid höfterna och uppslagen icke ur
skurna
Många pantalonger bärns af nanking och
cachemirs-likt kasimir af klart grå färg
Flere merveljöser bland dam ,ernahafva an
tagit den hvita färgen till ridkläder Ama
zon hatt krage slöja allt hvitt
ANNONSER
DIVERSE
En accurat nian önskar få lana 2 ,5oo R :dr Bco
emot dol att lian lill långifvaren för summan säl
jer sin Lif-Assurance stor 3oo pund Sterling eller
nära 4 <jno R :dr Bco som af en annan person blif
vit tagen li vilket för långifvaren medför den sä
kerhet att summan altid ulgår vid den assurera
des död på hvad sätt detta än sked t låntagaren
eller säljaren ställer för räntans ordentliga beta
lande förskottsvis hvart halfår ocli de ärliga Pre
miernas puncktuCla fullgörande fullkomlig säker
het På detta sätt bar altså en Capitalist icke
allenast G procents ränta å sine penningar ocli
säkerhet för sitt Capital ulan äfven vid den
assurerades frånfälle visshet om Bco i stället för
Bgs och det uti mynt
som vid Coursförhöjning
ej lider
Om någon af Hrr Possessionatcr skulle vilja in
gå contract all under sommarmånaderna eller i höst
inom den i5 Oct lefverera större och mindre par
tier ved så kunna derå erWällas försko t ler emot
stäld säkerhet vidare underrättelse erhålles i Mi
litair-Contoret på Svartinangatan
Om någon Yngling med vacker stil lust ocli fal
lenhet för handel skulle vilja lära sig Bokföringen
på ett enkelt men redigt ocli till ändamålet mest
ledande sätt så kan lian utan afgift derföre vin
na denna sin önskan emot det att lian någon ,gång
biträder vid aflairers uppgörande som då dessa
lyckas lian deraf kan b a att påräkna en viss an
del Vidare underrättelse meddelas på Militär
Contoret pä Svartmangatan
POST 8 C R I P T U M
Nedanstående skrifvelse bfef Redakliouen
i middags meddelad
Som till Kongl Quärantäns-Commissionens
kunskap kommit att det rykte skall här
städes vara gängse alt ett den ti dennes
från Riga till Gefle ankommet fartyg
Skonerten Maria lord af Skepparen G
A Åsander haft kommunikation med
land så har Kongl Commissionen ve
lat till allmänhetens kännedom meddela
att enligt den af vice Quarantäns-Be
fälhafvaren i Gefle BqrgmästRien Assesso
ren J IT von Sydow till Kongl Commis
sionen insände rapport af den y :de dennes
nämnde Fartyg uppå Tullbetjeningens till
sägelse ankrat vid Engesbergs-viken i J Tysk
mil ifrån Staden och genast blifvit stäldt un
der bevakning till förekommande af all
communication med land samt att sedan vid
den med i Författningarne föreskrifven för
sigtighet anställde undersökning blifvit ut
rönt att vid Fartygets afgång från Riga
cholera-smitta der varit utbruten befall
ning genast blifvit Skepparen gifven att
upsätla svart flagg ocli till quaräntänes un
dergående vid Haselö Flåte afsegla Stock
holm den i3 Junii i83i
Rättelse
I några få exemplar af N :o 4 sid
i spalt 6 räd stål mer skämt läs ned
stäm dt
Hos L J Hjerta