Aftonbladet Tisdagen den 14 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-14
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-14
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-14
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-14
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 14 Juni 1831

Sida 1

ff :o 134
1831
Tisdagen
TJ rise
1 i L
iset t Stockholm för helt ar to B :drj Kalf
t d
och Essens bod vid S öder ma hns torts Annonser m
inströms bokhandel vid Mynttorget Bro
r 7 "J - :1 C :J J
den 14 Juni
sens bod vid S öder ma hns torts Annonser mo
inströms bokhandel vid Mynttorget Bro
r 7 "J - :1 C :J J
Bergsgränd Lindroths bod vid
sgälds raden Utdelningen kl 6 eftaffidaSgarne
drande fur menn i skan (såsom f (ji \fyftigt va-
s
sende och aflägsnar fran henne
aktning och förtroende pä samma gang
som det beröjfvar henne flntanlets bruk
samt att den som ofverl t-muar sig ut fyl
leri (månne man icke med allt skäl kunue
tillagda den som pa hvilket ställe som
helst befordrar fylleri bland sina med
menniskor eller som försummar alt med
allvar motarbeta detsamma kan icke upp-
riltigt diska sitt Fosterlandj stadgade in
om sig den öfverenskommeise att en hvar
som är eller blir känd för att vara drin
kare icke må bevärdigas med Församlin
gens förtroende såsom dess Fullmäktig el
ler ens vara berättigad att med sin under
skrift bestyrka Församlingens Sockenstäm
mobeslut o s v
t Närvarande sommar liar börjat antaga
den bedröfliga karakteren af likhet med den
föiegående Här i orten hafva från och
med d ii till och med d 29 Maj samt
från o m d 4 till o m d <j dennes
fallit starka och ofta hela dagar uthållan
de åskregn hvilka uppblött jorden till
sådant öfvermått att sidländta åkrar och
ängar flerestädes stå under valten nedlagt
den témligen vackra höstsäden på den
starkare jordmonen vid åtskilliga vatten
verk utskurit dammar samt öfvers värn ma t
och förderfvat broar trummor och vägar
m m Sedan medlet af Mars hafva N
och NO vindar varit de rådande nattfro
sterne hvilka till närvarande dag fortfarit
och luftens kyla o in dagarne under de sed
nare a :ne månaderne i förening med den
envisa vätan har synbart tvingat vegeta
tionen Potäterne äro på många ställen
annil icke uppkomna man hyser for dem
likasom lör linsadet mycken farhåga Un
der allt detta visar sig gräsväxten på hård
vall synnerligen lofvande Åtskilliga om
ständigheter synas antyda det ostadig vä
derlek annu någon tid är att befara
112 Span målstillförseln bär på Torget
börjar blifva otillräcklig för bchofvet Det
ta förhållande har verkat stegring i pri
serne hvilka sedan i slutet af förl månad
varit och äro ännu lor Råg i mindre po
ster 21 a 22 Ii :dr samt för hafre 11 It :dr
tunnan
— Fnligt privat underrättelse från Hel
singborg skola Cholera-smittade fartyg
nyligen funnits på Helsingborgs redd hvil
ka dock afhöllos från kommunikationen
med landet På ett Ryskt skepp som pas
serat der förbi befunno sig oro bord
Storfursten Riidmels jemte Utrikes Mini
stern Grefve Nesstlrodes Gemåler stadde
QUARAiSTÄWS KUNGÖRELSE
V /ommerce-ColIegii angående 8 dagars quärantän
för alla från Ryska och Finska Rus terne emellan
Karva och Torneä till Sverige destinerade fartyg
samt inställelse af communication för resande öf
Tcr Gris si eliam ii och Haparanda
ULLMARKNAD
T Lilheck den
.8 Juni och 5 följande dagar .och
uti Giiströw i Mecklenburg d 2 /j
5 cell 6 Juli
PACK ET-POSTEN
Stook .holms Packet-Pust-Contor öppet jMandagar
Tisri Onsd och Lurd fr kl 12 f ni till kl 2
e in Thorsd och Fred fr io f in till 2 e m
och fr i A pr till d i Oct emellan 4 ° (
'1 7 111 •
samt fr i Oct !iil i April emellan 3 och 5 e m
o r (i s - ku n g i nr lse n
llBradtodsBolags i
Sfäderncs alln Brand
;tods-Bolags intressenter
erinras betala 3 ne årens a 'piller enl .ju § i Re
glementet af d 3o Jiuii i #28
B A N CO-A U CTION
A Guld och Silfverpanter i Banken den 29 Juni
kl half ro
LEVERANS
k 144 st Draglag 60 skalp Märling l skalp
6-trads Segelgarn 1G0 st Reserv-streck 12 famn
langa SS st Lppsuttiiingsinstrumcnt (i-pumiiga
lu st
-Krubbstrck 13 famnar -15aga /jo dito 10
famnar 3u .V
Selstriingar SGo st Hästskrapor
200 FourageStreck inför KrigsrCoilcgiuin dea 21
Juli
KALLAS
• A G Söderström från Ulricehamn att inom <3
veckor frän tredje annonsen svara i Wenersborgs
Cancelli å fordringsanspråk af Joli Andersson
Andr Larsson och Lars Andersson
Maria Holst att infinna sig hos sin man f d
Brukssmeden Per Wåxberg i Wilhelmine Socken
AUCTIONER
_
Stora Blecktornct d i5 Juni kl 12 å Borskäl
laren att tillträdas genast med åbyggnad grund
och gröda
Ä i-8 rall Fr Nygården i Stentorps S den 20
Junii på Skara Rådhus
O Österforssa 1 mtl o förm Kr Sk 2 Gropens
Qvarn 3 Jössta Qvarn jemte Förpantnings
rätten å 1-2 mtl Sk N 5 i Österforssa Den 1
Juli kl 12 på Läby Gädggd
Sonnarp 1 mtl Frälse i Winnerstad Socken
genom ytterligare auction ä Motala Gästggd d 1
Juli kl 12 Beskrifningen införd i 3ST :ris 58 (33
dn 89 92 97
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Stockholms II .ii 1 lian dl L Delbaiico9s 2
Bokh Lor» Ad Grot .hs d 22 Juni 3 \rsproclama
för upplösta .Handelsbolaget J Gnosspelius Comp
d 5 Maj 183
Rättoiso Uti denna Tidning 3NF :o 132 finnes bland
offentliga stcmningar å Borgenärer införd kallelse
a Kammarherren Baron O W Staél von fiol ,steins
Detta bör salunda sällas att ansökningen var gjord
af bemalte Kammarherre
såsom Förmyndare för
Fandricken Grefve C Av Cronstedt och att det
således är den sednares borgenärer å hvilka kal
lelsen ar utfärdad
DOMAR I CONCURSiMÅL
Svet H .R d 8 Juli Stats-Secret L Arnells all
Fru A Ulr Marg Arnells född Harmens
LAGFART
Lidköpings R .R å 1-9 Tomt Nio 71 i N ^a Sta
den Klander inom 3 mån fr 3 annonsen
Sjuhundra il .R å 1 Ö--cs- 9 penningl jord af
Jlemra N :o 2 i Finnby och Rimbo S Klander ä
Ting näst G mån fr d 3i Maj»
LEDIGT A RF
Efter Skr 01 Bäckström i Wasa Anm inom
lära tid hos Rådm J Fr Aurén i Wasa
Circa /jo R :dr B :co efter Kyrkv A hr Delphen
dahl i Bosarp Glimåkre S Anm hos Kils Pehrs
son — Christ i an stad Glimåkra och Bosarp
Tillfallet Dr Sv Olsson född i Lilla Beddinge
1786 och för ljugu år 'sedan alrest till Köpenhamn
å
HANDELS -BOLAG
W Barkow ingått i Bolaget Ungewitter 5c C :o i
öteborg
Hagrelius Se Comp i Mariefred (O H och E
N
Göteborg
H
g
G Nyström
BOUPPTECKNINGAR
Efter Contr .Prosten C M Liwin i Flisby in
om Juli
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
A fl Källarm A F Näsbergs och Firmans J Näs
bergs Enka 6c Son d 16 Juni kl e in å Börs
källaren
Grosshandl P A Nordvalls d 20 Junii kl hall
12 f m på Börskällaren
A fl Lien t C G v Carlssons och Frus hos G
Forssell i Schönborgska Huset den 1 Juli kl i
ef I er middagen
Skom J Bäckmarks d 6 Julli hos Handl E
A Salander i Piteå
All- Skepp
-Ålderm C Rundblads d 11 Julli kl
f å Tidlunds källare i Upsala
SPEKTAKLTR
A Djurgårds - theatern i morgon Kusin Benja
min frän Polen
SAMMANTRÄDEN
Kongl Svenska Musikaliska Akademiens Leda
möter i morgon kl (i£ 'e
_
m
Meptuni- Ordens Fjerde Grad i morgon kl 7 e
ra uti W W f d hus vid S :t Paulsgatan
Harmoniska Sällskapet i morgon kl 1 midda
gen i Fru Wallgrens hus ä Börsen 2 tr upp
Sällskapet L S i morgon kl 5 c m
Sällskapet W B i morgon kl 7 e m
Inrikes
Jon &oping Inom Wireda Socken af Nol
la Wedbo lidrad af detta Län stiftades vid
sistl Walborgmesso Sockenstämma en Mått
ligliets-Förening sedan inom Annex för
samlingen Ilminda en dylik förut blifvit
beslutad Socknemännen som pa grund
af den bedröfligu erfarenheten att Bränvi
nets missbruk förstör folkets sedlighet hel
sa och välstånd antogo nU luiiga tillstån
det a 'cl nid Tara uppkommet oj hvilken
lusyjvaiicle dryck son helst är förnc-
a resa till 1
ngland
dr 5 R .dr 3 manad er 5 R :dr 3s sk Banko Lösa
mottas as endast
omans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara
Linströms bod till shilling Rik
Numror 2 sk Banko Prenumeration cdtföfytitdelnin
Bergsgränd Lindroths bod vid
älddUdlikl6 fffidS

Sida 2

Carlskrona -Med seclnaste post anlommo
order om en däckad Kanonslups skyndsam
ma upptackling för alt afsegla till Slitö
liamn på Gottland hvarest en qvarantäns
nnstalt lör de fartyg som anlända från
Hyska Östersjöhamnar lärer komma alt in
rättas till förekommande af cholera-smit
tans öfverförande till Sverige Kanonslu
pen Kult von Stedingk sorn inom 2 :ne
dygn klargjordes afseglade i går under
Premier-Löjtnant S von Kruse »stjernas be
fäl ocli med Ö7 mans besättning
Fregatten af Chapman och Korvetten
Jaramas qvarligga ännu på redden emedan
den förra lärer afvakta Nådiga Order
JJriggfen Delphin har afseglat men torde
vara alt snart ater hitförvänta då den en
dast är utgången lör att kryssa
Med hvarje dag öka sig klagomålen
öfver brist på utsädeskorn hvilket allmogen
söker från den ena orten till den andra och
måste på de få ställen der det ännu finnes
betala ganska högt vanligen till 16 R ~dr
l :gd Tunnan Man befarar äfven att 0111
ej snar undsättning mellankommer brist på
brödföda 110g allmänt kommer under som
jwarmånaderne att inträffa
zz Vid i sist Maj månad förrättade mön
stringar med Blekinge Läns Beväringsman
skap har antalet af de Beväringsskyldige
uppgått till 84i man hvaraf ic blifvit
approberade till sjötjenst och 260 lör Landt
Armeen
Stockholm
— Öfver - Ståthållare - Embetet bar till
undanrödjande af anledningarna till sjuklig
het och förskämd luft förnyat kungörelsen
om rännstenars rensköljande hvarje dag
samt orenlighetens bortförande från gårdar
na
— Unskligt vore att Polisbetjeningens
tid och tillsyn vore tillräcklig att hålla hand
öfver efterlefnaden af denna Författning
ickc blott på de stoia gatorna utan äjven
i stadens mörka och smala grät .derj der
den mesta orenligheten samlar sig dels i
följd af de trångt sammanbygda husen dels
ock i följd af stadens sluttande läge som
gör alt alla gränderna vid Vester- och (li
ster långgatan måste emottaga afloppet från
höjdbrna af Stortorget Trångsund samt
Svartmans- och Köpmangatorna Det är
egenteligen i dessa gränder som den fatti
gare och genom silt lefnadssätt för cholera»
mest exponerade delen af folket har sina
hemvist och dsr tillsynen fö I ja k te lig en är
niest angelägen likasom den alltid der va
rit mest försummad
troser insjuknat om bord på fartygen och
i koit derefter blifvit flyttade till fazaret
terna
Petersburg d 4 Juni Denna hufvudstad
och nejderna deromkring äro fullkomligt
friska äfvensom de trakter hvarigenom de
med Ryska produkter hitkommaude barker
måste passera Ickedessmindre
ringen alla möjliga förs i
på åtskilliga ställen hvarigenom barkerna
passera så alt de noga undersökas och un
dergå flera quarantäner innan de kunna hit—
komma till lands häremellan och Riga äro
tredubbla quarantäner inrättade och de
fa ryg som komma derifrån äro äfven un
derkastade quarantän och di n strängaste un
dersökning
äro af Rege
tighetsmått tagna
CHOLERA MORBUS
d 3o Maj Choleran har med o
vänlig hastighet gripit omkring sig bär i
staden Resultatet af de i går ineddel la up
g
.fter är alt i det hela 346 personer in
iMiknat af livilka 26 tillfrisknat 189 alfi
dit och 1 1 ännu qvarligga på sjukhusen
Alt ett större antal dödt tillskrifves den
omständigheten ali Läkarnes biträde i all
mänhet blifvit för sent påkalladt dessutom
skall erfarenheten visal att så plägar in
träffa vid förstå Utbrottet af denna sjukdom
Biand de«i som lällit offer för densamma
läk »a vi hittills svenske Capitenen A O
GilJätröm från Gefle förande skeppet Elida
och Rorrske Cap FJöreness från Liljesand
dessutom hafva 24 svenska och norrska ma-
fälhafvareu sig tvungen
Ostrolenka
Det påstås att Ryska tropparnas mod be
tydligen blifvit nedslämdt genom slaget vid
Ostrolenka Diebitsch hade löre bataljen gjort
j en forcerad march af (Tyska mil på if
j timmar och flere lusen marodörer hade
(derunder stannat efter armeen Kneppt
1 hade han hunnit fram förr än bataljen bör
jades och räckte i i (j timmar Ryssarne
ledo en ganska stor förlust och nödgades
I såsom bekant är draga sig tillhaka öfver
Narew I detta tillstånd med en försvagad
armé
alldeles skiljd från alla förråd af
ammunition som den under affären bort
skjutit utan lifsmedel och hvarje ögonblick
utsatt för ett dubbelt anfall af Ölvcr-Ge
neralen och Ganeral Gielgud som gatt till
baka öfver Narew och lätt kunde debou
chera öfver Lomza fann Ryske Öfverbe-
att retirera från
Återtåget började den 28 se
dan bron vid sistnämnde stad blifvit upp
bränd En adjutant som den 21J Maj an
ländt från General Gielguds corps lill War
schau hade på hela högra Nare w-stranden
ej träffat en enda Ryss
Efter del General Djvernieki lemnat "YVol
hynien lära derstädes af Ryssarne de stör
sta våldsamheter föröfva ts Godsen upp
brändes eller plundrades och egarne mörda
des af Ryska soldaterne En adelsman vid
vamn Czarnoluski hade de låtit nedskjuta
och sedan upphängt liket i en galge (Del
ta sätt att i execulionsväg lägga lök på la
xen hafva Ryska faltherrar troligen lärt
al de Turkiske Pasch ar och Agar med
hvilka lie i så många fall hafva syAonJ yc
ke i Orienten är detta slags straff mvcket
brukligt och användes af Turkarne mot
Grekerna likasom nu af Ryssarna mot Po
lackarne En annan adelsman vid namn
Krasitzky fann vid sin hemkomst hustru
och barn mördade af barbarprne
Fältherren Skrzynecki har till Invånarne
i Lithauen IVolhynien lJodolien och l hrainc
alla tit följande proclamation
"Landsmän
Polska krigare beträda
edert område Barn af samma Moder Po
lackar
'förbinden eder med oi att af
skudda slafoket Uppoffren lif och egen
dom uppoffren allt hvad J egen kärast ,ocli
kämpen med oss till vinnande af det högsta
goda fäderneslandets oafhängighet Men
hitom oss icke leka med framtiden En
svår och blodig strid väntar oss Vi haf-
Mtri Ke 0
Polen
Beherrskade af ovärdiga re
dag mer
va alt göra med en mäglig fiende hans
stridskrafter äro ofantliga hans herravälde
sträcker sig vida omkring Men betänken
att Gud förlänar endrägten styrka tapper
heten och ihärdigheten seger anropen hans
heliga namn i edert förehafvande och sö
ken hjelp ledning och tröst i religionen
Lifvade af sann tro skola vi tillkämpa oss
det högsta jordiska goda — Forsterlandets
frihet Frihet Frihet ropa vi alla efter
den sträfva vi för den kämpa vi och utan
henne gifves det för Gud ingen förtjenit
Tron mig en nation som kämpar för den
na jordiska helgedom finner i den religiösa
enlbusiasmen det säkraste medel alt ernå
sitt mål Nationer och throner hafva fallit
så snart de misskänt denna eviga sanning
Det är Konungars kall att förbättra men
niskorne och blott derpå h vilar hela helg
den och rättsbegreppet af devas thron Men
då monarken sjelf söndersliter de heliga
hand som förbinda honom med folket då
lydnaden af hans orättrådiga vilja förer
till olydnad mot Gud då blir det rätt och
nödvändigt att gripa till svärdet Skåden
ned J Polackar på edert Polska fosterlands
belägenhet Dess majestät har blifvit tillintet
gjort medborgerlighetens breda bana för
störd de husliga dygdeYnas inskränktare väg
tillspärrad vår nationalanda q väldes af un
derdånigheten och närde med sin lifssaft öfver
modets makt
genier förlorade vi med hvarje
och mer af vårt nationallynne Var Sty
relses mål var all blotta oss på allt det
som inför Gud och ment iskor hedrar de död
lige I kraft af allt delta kallar jag Eder
Bröder lill vapen 1 Lithauer Podoler
Wolhyner och Ukrännre Nu eller aldrig
är stunden inne att afkasta det skymfliga o
kct Vår krigshistoria visar redan att det
är Guds hand som förer oss Låtom oss
fortfarande förtrösta på honom och förbin
da oss med hvarannan svärdet I hand och
hoppet i hjertat Väl skolen I tillen bör
jan erfara mången motgång della bör dock
icke nedslå edert mod — endast krigserfa
renhet djerfhet och uthållighet föra till
segren Det är ej mot Ryska nationen vi
höja svärdet Del la störa ädla folk är atj
samma stam som vi Dess egenskaper haf
va blifvit missledda al vära förbittrade fi
enders politik de äro värda ett bättre öde
Ryska folkets rättigheter och religion äro
oss så mycket heligare som vi sjelfve vörda
vår rätt och vära fulers tro Vi (öra icke
krig mot folket utan emot den despotiika
anda som nedtrycker oss till jorden och
hotar alt qväfva oss Vära fignder beljuga
oss inför verlden likasom skulle vi styras
af Jacobinska grundsattser men vi hedyra
inför den alirahögste Guden och inför en
hel vei !d att vära fäders religion en con
slitutionell monarki de heligaste rättighe
ter lugn och samhällsordning äro och för
blifva vårt enda föremål Ä11 eii gång np
repar jag det segern skall ej blifva lätt
oerhörda ansträngningar uppoffring af per
soner och egendom måhända till och med
stora vedervärdigheter vänta ots Med ett
i längden utdraget krig förestå oss ett osä
kert lif och måhända äfven martyrdöden men
med full förtröstan på Gud vilja vi ej vi
ka utan kämpa i religionens och frihetens
namn inför den Gud som med seger belö
.nar endrägt tapperhet och ihärdighet Lef
ve Friheten under religionens och ät t vi —

Sida 3

sans skydd Lefve Polen under Guds den
allrahögstes beskärm
Skki
Skrzynetzki
Armeens Generalissimus
Preussiska regeringen har i Königsberg
låtit kungöra förbudet att utföra vapen el
Jer andra krigs förnöden beter (Lior deri in
beräknadt till Polen eller Lithauen
Finland
(Redaktionens enskilda corrcspondanee
Ilen 4 Juni Jaa begagnar den lagenhet
som erujudes mig al den person hvilken
Öl ver lemna r detta bref för att få skrifva
nagla rader dä 1111 hej t derom Att etable
ra en ständig eorrespondens med en Tid
nings-Redaktion i Stockholm skulle likväl
möta flere svårigheter an man i allmänhet
förmodar Det enda ämne lör en skrift
vexling ifrån Finland som kunde intressera
Svenska Allmänheten vore naturligtvis de
politiska händelser som för närvarande lif
va verlds-theatern men om dessa hafva vi
föga eller intet alt säga Pro primo kän
ner en oeh hvar att våra blad äro under
kastade en noggrann censur så alt hvad
som deruti inflyter är i hög grad oskyldigt
oeh menlöst pro secundo äga vi i allt fall
inga andra nyheter än ilrån Petersburg el
ler Stockholm och tidningarnas beska Ilen
lift på det förra !ällel torde vara tillräck
ligt känd äfven i Sverige de sednare åter
eller Stockholms-bladen lä endast med en nö
dig inskränkning inkomma i landet Till och
med Post- och Inrikes-Tidningen saint Dagl
Allehanda hafva mer än 20 nunnor af
hvardera blifvit undandragna från import
tillåtelsen Aftonbladet har nästan alldeles
varit bannlyst Endast Nva Argus är den
som någorlunda oafbrutet fått införas Ni
finner häraf HL Ii ätten brefvexling här
ifrån i allmänhet äger löga intressanta fö
remål att afhandla Att tala 0111 sinnes
stämningen är något som man gerna und
viker dels emedan ett yttrande i denna väg
i ni avtokralisk stat icke kan så helt och
hållet sakna sina betänkligheter dels svårt
derföre alt hvar och en är ytterst försigtig
i sina uttryck hvilket är lika litet alt undra
på som det är naturligt att Hyska autori
teterne äro högst uppmärksamma i en för
den Ryska maklen sä kritisk tidepunkt som
den närvarande
Hvad de omtalade oroligheterna bland
Studenterne i llelsingforss beträffar så torde
ryktet måhända hafva mycket förstorat
dem Man kan likasom angående den i
ed ra Svenska tidningar för
jed ;xi omtolda folksången i
del visserligen icke var hela Studenteorp
sen som deltagit i desamma utan endast
en del deraf Oroligheterna bestodo föröf
rigt endast i några excesser som begingos
ii 11 Grekiska kyrkan der altaret var på
vägen alt blifva nedrifvit Det vä rista var
utan tvifvel alt 10 ä 12 man vakt som till
kotnmo för att stilla oväsendet lingo något
stryk Kejsaren skall likväl då lian genom
en kurir fick bud härom hafva ansett sa
ken för hvad deri var föga betydande och
beslutit att något anrfut ansvar derfgv icke
skulle tillämpas å odygdsmakarne sonS vi
kalla dem än att de på någon lid resa ut
nägra månader
Upsala säga att
åt landet Likväl säges han hafva hotat
att upphäfva universitetet i händelse af något
ytterligare upptrfidej en omständighet lör
hvars sanhing jag likväl ingalunda kan gå
i b
i boigen
Af våra Finska Skarpskyttar bland hvil
ka månge ströko med på vägen till Polen
i anseende till Chefens oförsigtighet att
skicka kapporna förut med trossen och
hvarigenom manskapet förkylde sig i den
stränga vintern ha ännu många flere
och som någre berätta sjelfva Chefen
Ramsay sedermera under fälttåget stupat
eller på annat sätt omkommit Mången
bland folket saknar uti desse soldater en
broder eller anförvandt Likväl måste jag
sä ^a att jag icke finner den allmänna sak¬
naden häröfver så stor som Ian
hade före¬
ställt mig och det förefaller mig så mycket
obegripligare som denna bataljon gick ut
att strida för sin Öfverhet och "för den be
stående sakernas ordning
Med den bi ist på sanna berättelser från
krigstheatern som vidlåder oss är det gifvet
alt muntliga berättelser och rykten som of
tast här äro gätue stundom af den mest
vidunderliga beskaffenhet samt att man är
nyfiken på sådana berättelser i samma mån
som vägen för skriftliga eller tryckta noti
ser 1 bref och tidningar blir impratikabel
Detta förklarar också hvarför alla nuinror
af tidningarna som blifvit indragne af vår
Hof-Canzler vid Post-Contoret lånas och
läsas ifrån man till man såsom verkliga Si
byllse-böcker när någon förbi vederböran
des vaksamma blickar lyckas insmyga detta
contraband
Gholeran har Gudi lof ännu icke af
hörts hos oss men ängslan är allmän då
i syn¬
dels liflk
commumcationen m
nerhet mellan Helsingfors och Estländska
kusten Vi böra likväl göra vedeibörande
autoriteter den rättvisan att de icke varit
overksamme till hennes utestängande
1 händelse någon tjenlig lägenhet framde
les yppas skall det blifva mig ett nöje alt
få meddela hvad jag äger mig bekant om
sakernas ställning härstädes Att mitt namn
eller min bostad icke utsattes i händelse
Tit skulle behaga begagna sig af mina fö
ga rikhaltiga uppgifter påräknar jag och
har äran teckna &c
[Ur ett bref fran Tand
(Insähdt
Man har nyligen här med största förtry
telse läst den i många afseenden sannings
vidriga artikel som finnes införd i N :o 33
af Svenska Medborgaren rörande fri utför
sel af ved frän Skåne mot en iinga tullaf
gift Insändaren af denna artikel angifver
sig vara skogsägare i Skåne och deruå tvif
la vi ingalunda Men vi tro tillika att han
hör till de icke få nf Skånes Egendomsin
nehavare som genom misshushållning brin
gade på obestånd nu söka att uppehålla
sina deran gera ds affärer genom ett så pro
viusförödandc project Hvad denna åtgärd
om den vann Konungens höga sanetiuu
skull» hafva för en menlig inverkan icke al
lenast på skånska städerna Öfver hufvud u
tan äfven på hela slättbygden behöfver
knappt nämnas Lunds Academi skulle en
samt derigenom lida en mångdubbelt stör
re förlust än om det lyckades £ri
.gs-Aca
demien i Carlberg att rycka till sig en stor
del af det anslag som Riksens Ständer vid
sistl allmänna möte beviljade Univeisiteter
ria men som ännu icke kommit dem till godo
Den spm önskar Lund Akademis uphäfvunde
tiar ett nytl tillfälle att glädja sig om en lands
härjande skogsutförsel kunde vinna nådig
tillåtelse emedan då både Lärare och Lä
rande skulle på denna skoglösa ort sakna
medel att förskaffa sig en af lifvets nöd
vändigaste artiklar Hvarje Fosterlandsvän
lefver emedlertid i den glada förhoppning
att det icke måtte lyckas en och annan
vinningslysten alt rikta sig på det allinän
as bekostnad - - -
Red bekänner att den icke äger tillräck
lig kunskap om förhållandet med ved lii 1—
gagen och priser ne i Skåne för att tilltro
sig ett omdöme hvilkendera har rätt Med
borgarens Insändare eller den ofvanstående
författaren men anser saken nog vigtig alt
förtjena med skäl och motskäl betraktas på
båda sidor
"lialctftoslvop
Namnet gör ingenting lill sakeii
Hvad är väl ett namn ett tomt ljud
utan annat värde än det får af den der
med betecknade personen Öfverllyttadt på
en annan ljusnar eller mörknar de t i för
hållande till denna personens egenskaper
Det liknar vattnet som i sig sjelf färglöst
och mörkt antager färg och glans af det
ställes dager hvarigenom dit flyter Det
må nu bära ett af ett von framför sig
eller som biet ett svärd eller som lys-ma
sken en stjerna i ändan dess stolpe må vara
en krusad eller en slät figur så är det dock
på sin höjd ett vackert ljud eller föreställ
ning hvars svärd icke sårar hvars stjerna
icke lyser och hvars stolpe icke stöder I
vextriket hämtar man icke drufvor af tör
ne ej heller fikon af tistel och så tvärtom
I de oskäliga djuren» rike a flas icke åsnor
af lejon icke heller lejon af åsnor örnen
utkläckes icke af dufvans eller dufvan af
örnens ägg Endast vårt eget värda slägte
gör häruti ett påtagligt undantag På hu
ru hiwraelsvidt olika personer liv tias icke
under tidens längd alldeles lika namn De
beteckna hjeltar och poltroner snillen och
du in hufvud en millionärer och gäldstugu
hjon korteligen lejon och åsnor näkterga
lar och ufvar Otaliga bévis kunde härpå
anföras men vi vilja åtnöja oss med ett en
da Med skäl är t ex Sverige stolt öfver
sin förtjusande sångerska Fröken Johanna
von Schoultz Med skäl har denna mellan
Norden» snöfjäll utkläckta näktergal pä si
na sydliga utflygter blifvit i de hänryckta
unga skaldernas sånger immortaliserad Hu
ru SclioulUarne i en framtid komma att
sjunga veta vi icke Märkvärdig nog är
likväl den omständigheten att vårt kära
Fädernesland äfven i äldre tider ägt en rykt
bar sångare med samm narn Äfven lian
har af sin tids störste skald den odödlige
Kellgren i nedanstående verser blifvit på
sitt vis besjungen
"Naturen som en sparsam mor
It alla sina barn en olik arflot t delar
Hvad en har fått en annan felar
Och all förmögenhet af andras brist beror
Då vid en fest i guda-saleD
En klar och ren och ljuflig röst
Suni för exempel skuld af Karsten näk
l
trrgnlen

Sida 4

Förtjusar alla gudars bröst
Så tillhör åter Schulzen — ufven
Uti tartaren nedsänkt bli
Att härma de fördömdas skri
När djeflar ligga dem i lufven
Konstnärs- svaghet
Alla Engelska och flera Fransyska tid
ningar utösa sin harm emot Paganini för
den penningegirighet han visar vid biljett
försäljningen till sina concerter I London
har han på sin första concert nästan ingen
ting förtjent derföre a t priset
var så utom
ordentligt högt på biljetterna och Engels
männen med sin national-stolthet tyckte att
de icke behöfde låta preja sig af cn utlän
ning Icke dessmindre har han nyligen an
nonseradt sina biljetter till ett pris af ifrån
5 till 120 llilr Banco för hvarje plats
Derigenom skulle han vid fullt hus för
tjena 5o ,ooo Rdr i behållen inkomst Om
nu detsamma skulle hända honom på den
andra concerten som på den första så tor
de lian tredje gången blifva moderatare
Samråd missöde hände för några år sedan i
London Bernhard Romberg som äfven un
der sitt vistande i Sverige gjorde sig känd
för sin snålhet -- Man skulle kunna börja
tro att sådant vore ett specifikt kännetecken
på stora mästare i konsten ty de vanliga
virtuoserna pläga ej vara behäftade med
delta fel
2Vftt Tandpulver
Tvenne Naturforskare och Kemister
hvilka gjort den upptäckten att den så
kallade vinstenen pä tänderna liksom ko
.rf lierna tillkommer genom små djur som
blott genom fullkomligt ren ättikesyra kun
na dödas råda att bruka följande medel
Man gör tänderna rena med ättiksyra ut
sjiädd med rosenvatten och borstar dem
derefter med finiifvet pulver af Al-eka-nöt
ter ocb Rata nhia-tinktur Detta skadar
alldeles icke tand-emaljen
Nytt medicinskt rökpulver
En Insändare i Dagbladet för i dag liar
föreslagit att mot den hotande Cholera mor
hus och andra sjukdomar skydda sig med
en rök-kur hvilken han ansett böra anta
gas af hvarje husegaee Man tager nemli
gen ruttet trä tjära svinbår och hornspån
sammanblandar det i en gryta som ställes
utanför porten på gatan och tänder eld på
blandningen Denna rökkur lika ny som
sinnrik synes oss förtjäna all möjlig upmun
tran ty utom den angenäma lukten deraf
och den speciella egenskap som ämnena rut
tet trä svinhår och horn redan hvar för
tiig hafva att rensa luften skall kuren o
tvifvelaktigt hafva följande förmåner i :q
Att afhålla hufvudstadens invånare från allt
otidigt promenerande på gatorna 2 :0 Alt
utgöra ett suveränt preservativ mot mal
flugor och allahanda insekter och 3 :o alt
befria en och annan person med finare ner
ver icke blott för denna gång utan för all
tid såväl från choleran son andra sjukdo
mar
Som kurens välgörande verkan emed
lertid ännu icke är bekräftad men i synner
het skall uppstå deraf att man väl inan
das oset helst på fastande mage så före-
vi alt t vänne sådana grytor eller krukor
till en början på försök placeras utanför Dag
bladskontoret om morna 1 ne när allmänheten
kommer alt hämta dagbladet hvarigenom
således upplinnaren får tillfälle att i första
hand pröfva dess verkningar på cn mängd
patienter af olika kön stånd och vilkor
och sålunda göra sig värdig alt upptagas
til medlem af fakulteten
GEOGRAFI
Red har erhållit del af följande Samtal
emellan en liten gosse och dess Far under
liisning af Geograf och med framlagd kar
ta ofver Scandinavien åhörd t af cn tredje
person och vi meddela det åt våra Läsare
såsom ett bevis på huru naivt barn stun
dom uttrycka sig
Gossen Ser Pappa huru lutande det
gamla Sverige står Det ser ut som det
bure en svål- börda
Fadren Ja ja Norrige har sin tyngd
förslår du Der är mycket berg men
godt gods väger och då tål det väl att gå
något krokig
Gossen Jag tycker alt det der landet
midt emot så vänligt liksom sträcker ar
marne mot Sverige Hvarifrån kommer
det
Fadren Kära barn En blick på kar
tan röjer att detta land som kallas Fin
land genom någon våldsam naturhändelse
i fordna tider blifvit lösryckt från Sveri
ges fasta land liksom du läst i Bibeln att
Eva uttogs af Adams sida Desse länder
blefvo ock sedan sin ungdomstid liksom
Adam och Eva förenade till äkta makar
Konung Eric den helige var Taleman och
Bispen som vigde dem helte Länet Hen
rik Men efter GJo års innerlig förening
lösrycktes de åter på ett sätt som mer än
berg och b af skiljde de älskande ifrån
hvarandra En rik och stark granne tog
bort makan och gaf som du ser åt henne
en brudklädning af sin färg
Gossen Den blå är dock himmelens
färg och den gröna endast jordens Ack
jag tycker da fordna såta makarne slå så
sorgbundna och bingla att —- — —
Här blef samtalet afbrutet af ett buller
på gatan som ådrog sig allas uppmärksam
het
ANNOiVSER
Till Salu finnes
Af tricket liar utkommit ocli säljes i tlc flesfa
Boklador ii 16 sk banco Anmärkningar emot det
jul Konungens befallning dr J8s4utgifna Försla
get till ky rkolag för Svenska församlingen af
D A Zielfeldt
Till salu finnes I Tryckeriboden uiidtcmct Po
sten å 4« sk Banco
CHOLERA MORBUS-
UPPKOMST HÄRJNINGAR KURME
THQD ocii PRESERVATIV
Efter skrifter utgifue i Moskwa och Tysklanrl
1831 af G Swederus
Af trycket bar utkommit och sälje .s hos Herrar
Wiborg et Comp Norman ct Engström Delén et
Comp och flere Bokhandlare å 12 sk b :co
FRAMTIDENS RELIGION
UPPENBARAD
8 &taa«8asi®sr»
En kort framställning af denna nya Religionslära
sådan den utbredt sig och predikas i Frankrike
och Belgien
Af i83i års fyllning inkomne friska Mineral
vatten på bela och halfva krus och buteljer nen ?»
ligen Salt- och Ståhl-Pyrmonter Spaa Seltzer
Fäschinger Gnluauer Marienbader Kreutzbrun
ner Eger Frantäbrunncr Seidscbntzer Bitter
Drieburger Eilser Schwefvels och Sclivalbacter
•äljes till facila priser i G Tideströins bod >id
Stot-torget
E11 större väl inredd ny JMans-Chiffonier af
vacker Mahogny linnes lör facilt pris till salu
Den är att bese uti gamla Prestgården å Söder
da Snickaren efterfrågas
Franska Terccroler ,Dubbelbössor Kruthorn o cl»
Hagelpuiigar af flere sorter Tbcaterkikare Glas
ögon och Lognetter i Sköldpadd
Silfver- Horn
Bron .- Stål och ComposiIionshågar Urst
.udsare
af Alabaster Glaskupor Astral--lampor Urmaka
resågar fjädrar kedjor nyckelrör Urvisare
af flere sorl er Engelska Peunknifvar Instrument
och Kakknifvar Ljus- och Fingersaxar Dosetd .vtål
111 ti sorter gent i la arbeten i Stal Bronz Sten
kol ocb Jern säljas till billiga priser i min Batik
vid Röda Slussen
Upptäckt af Nigtrns mynning
En Engelsk Läkare M :r Fishier 01« bord
på skeppet Athol i Biafravileo på Guiuea
fcusten har skrifvit hem att resande Engels
män nu hafva upptäckt Nigerfjodens mynning
hvilket problem geograferae så länge ocb
fruktlöst försökt att lösa Den gren al flo
den på hvilken de hafva nedstigit linda
till kusten kallas Nun eller Brasse River
— det är den forsla flod i öster från Gap
Formosa
J A Edwall
Diversehanillare
Beduiner i Frankrike
En Fransman har nyligen medfört lill
Frankrike trenne Beduiner från Afrika
hem lade från bergen Atlas Medeah och
Loida Dtfssa rnenniskor som aldrig varit
utom sina berg skolq hafva en aldeles egen
färg i huden och vara försedd» med de
»est besynnerliga kostymer De skola föras
till Paris och presenteras för Konungen
for att lära honom känna dessa "sina nya
undersåtare
Derefter ämnar Fransmannen
visa dem fo "- pengar
För dem som skulle önska ett ej aflägset men
vackert och 'ogenerat ställe att promenera till i
Sommar på vissa dagar eller aftnar kan ett niöb
leradt Enst-hus i Trädgård vid vacker Gard och
lummiga Trän helt nära Salt-sjön beläget med
fri vidsträkt utsigt fa begagnas emot billig af
gift äfren finiiesbehöliige saker för the och mindra
spisning jemte del i kök Fvenne propra Rum med
möbler iro ufven att tillgå- Öfverenskommelse
träffas i huset N :o 3 å Catharina Östra Kyrko
gata Ovart Stenbodarne större en trappa upp
VARUPRIS
Ras 17 å 18 R :dr Korn å if R :dr Hafre *y
R :dr Bränvinet pä leverans ocb på ställetji
R :dr 17 sk
VEXELKURS
London i3 Rdr iG sk
■jö ct sigt
Hamburg i /p sk 72 d .d
k
g p 7
A111 ster d a 111 13 s k
Rättelse
j Resp Läsare antaodas att iakttaga den å
i 1 .sta sidan införda rättelse
Hos L J IIjERTi