Aftonbladet Onsdagen den 15 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-15
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-15
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-15
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-15
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 15 Juni 1831

Sida 1

N :o 133
1831
AFTOIBlåBIT
Onsdagen
3 T G <B Ä SL <D IL St
den 15 Juni
P
och Essens bod vid Södermalmstorg ämtonser m
riset i Stockholm för helt ar ro R :dr halft d
i Lins troms bokhandel vid Mynttorget Bro
DÖDE I STOCKHOLM
J Jof-T )istiIatoren J G Lindbom don 9 dennes
67 år
Skomakarem Abrah Lindgren den 9 dennes
5H \r
aktin Tid Kongl Kammar-Goll J Llindqvist
den ii d-
'11 nes 66 ar
Katnmar-Revisions-Rådet C Edvardsson 1 'fahcks
efteil k Maka Fru M S Planck född Wijk
man d .n 12 dennes
år
Sk i-äddareges
-Enkan M Barkander född We
steJund den 26 sistl Maj 80 år
POST - KUNGÖRELSE
T ^v Paket-Pos nieikin Stock bolin och Ystad öf
rei Södertel jr (Nyköping N <rrköping Linköping
Grcnua J«
nk
ping Wexiö och Ghristianstad af
går hvarje Lördag kl 6 f 111 första fången den
15 Juni l ä Postvagnen sinne» ruin för 3 passa
gerare Vviici 1 .1 12 sk B :co milen
LEDIGA TJENSTBR
Ombudsmans jrnsfen vid Kongl Arméens Pen
sions-Gassa sökes inom 56 dagar hos Directionen
koutorsskr
-t jYnsfeii vid Krono-I3ppb
-l \ontroll
Gcnton t sökes f
>re kl 17 den 21 Juni hos Öfver
Stath
-i-uib i Kr .-Uppb
-Årendei
Stadsfiscalst j i Norrtelje sökes hos Justitire
aucclJerscmbctet inom 56 dagar
SkeppsmiitnrL 'beställ ningen i Wisby sökes hos
Magis .rato 11 derslädes inom 56 dagar
BOLAGS-KUNGÖRELSE
Andra inbetalningen af 10 procent uti Skånska
Priv Bank den 1 Juli
Persbergs G dal fälts och Ymningshytte-Grufvors
interessenter som begagna vat lenkonstcr samman
tiäda don 1 Ang kl f m i Persbergs Grufvesal
LEVERANS
192 *4 a ^n blått Kläde 99 aln rödt dito 65 aln
pilt dito 34 aln ljusblått dilo 117 /j aln gul Boy
a It 9 qv bredd 1957 aln hvit Foderväf 87 aln Cau
f is 1 aln bredt i566 dussin Messingsknappar med
fS :o a
19 aln bredare och 532 dito smala Red
jrarnssnuren 783 st Skjortor 78
par Ullstrum
por 783 par Skosulor inför Södra Skånska In
f ut
-Reg Beklädnads-Dircction den 2 Au g kl 10
t ni
AUCTION KR
A circa 3o hästar vid Lif-Gardets till häst Ca
serh d 2
Juni kl 11 f m
Lösegendom å Hermansdal eller gamla Kimröks
bruket utom Danviks Tull d 18 Juni kl 10 f m
A i» eini i Färgcri-iurättning i Skellefteå den 21
Juni kl 2
A Gärden N :ris 97 98 q och 100 i Kloster
[varteret i Wadstena d 12 Juli i kl 12 å Radhu
set derstädes
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Stockholms R .R Skrädd K Lind löfs a 51 hustru
G G Ekströms och Vaktm J Brobergs all Enka
C Wahlgrens d 5 extra Vaktm Ericssons hu
strus När .idkerfck C Ericssons all Hyrk G J
Lindbergs Stolm J C Wick inans d f d Policc
uppsyniiigsm H W Grönbergs Tunnbind J B
Grönvalls d 12 Grossh Joh S Norbins Klädes
renoval S A Schou gers d 16 Källarm Joh I
Finns afl e o Canccll A A Hindström Garfv
G Westins Enka J M Fors
.- ,-ans d 19 afl f d
"Mönster Vr C G Jörahssons och Handl X Pon
tus ® a Enka F» ii Forsells Skott» II Gande-
lins d 21 Vaktm J Lundqvists
"Vagskr E Ek
lunds Tunnb O Linds d 2 .3 Oct (2 gången
Götheborgs R .R 1 Tapetsera en L Peterssons
d 29 och Hofsmedsmäst Joh Glementssons d 3i
Oct 2 skomak E 1 ronnings d 2 No v
Mal inö R .K all Brygg J B Lundqvists d 24
v ct
Trosa R .R afl Stadsfisk Olof Brobergs d 24
Oct 1831
Medelstads II .R 1 x Landsfisk E Rydbergs
2 all Bonden Jöns Perssons 3 Bonden Gumme
Anderssons 4 ufl Hof-R
-Goinmlss L Abrandts
och Enkas 5 Bonden Sven Carlssons å 2 Rttgd
af innev års Lagt HösteTing 6 all Coopv Gap
N Esperssons senast å Sominart i832
Danderyds T .R all Kyrkoh P I Lundströms
å 2 rtlgd å Ting efter är fr d 28 Oct i83o
Snefringe HR 1 all Prosten Garl Forelind
Carlssons 2 afl Factorcn S Hedengrens 3 all
Sluss-Insp 1 Torngrens sist å 2 Rttgd å Ting
efter år fr d 1 Nov i83o
Bräkne II .R t all Garfv N Elgsbergs Manda
gon d 7 Nov
Asunda H .R afl Hemmansäg E Lundevalls 2
rttgd å Ting efter år frän d 29 Oct i83o
T ESTA M EN TS - BE V A KNINGAR
Göta H .R Lieutn G F T ocks till Rådm .skan
II 11 Pettersson i Gallstens Fästning Klander
inom år
Gon si st Not Jan Janzons 1 Garden N :o 26 och
3o i ill Gonsist
-Not
-Boställe jemte 1000 R :dr till
reparationer 2 återstående delar i 2 lotter en till
Maj G Linderskölds barn och den andra till C011
sistorieNot J C Almqvists i Upsala nu lefvande
barn Klander inom är frän d 11 Juni
Norrköpings R IV Tracteuren G Er Malmbergs
1 till Dr G G Malmberg »33 R :dr 16 sk 2
till Enkan B Malmberg i33 16 3 till Enkan
Maria Carolina Holmberg 200 R :dr 4 till barnen
efter afl Garfvaren i Österby och Hellestad Soc
ken Petrus Widman hvardera 33 16 5 till Skog
vaktaren B Widman 33 16 6 Garfvaren Jere
mias Widman 33 16 7 Jungfru Ulr Ottilia
Lundgren 3oo R :drj S C hr
32 allt Banco
Sophia Nyman 66
Piteå H R Skrädd Joh
Johansdotters inb d 3 Febr
Justitix-Coll d 25 April
p
Ericssons till sin man Olof Stollt .2 den 26
April afl Jungfru Marg Kimeils till Tracteurs
enkan C hr Hel Molin
Maria Enbo ms till sin man f Skogvaktar G
Ph Kullblad Klander inom ar frän den 2 Juni
ARFSKIFTE
Efter Handlanden i Skara P G Sandahl den 21
Juni kl 11 f m inför Magistraten
Sophia Nyman 66
Forsbergs och Brita
1 afl Hustru Maria
FÖRMYNDERSKAP
F d Glasin E Högendahl Förin Kramb C
A Pousette
01 Andersson i Önstorp Förm And Fredin i
Krings or p
Isaac Peterssons i Säfsjö Norreg Förm Joh
Månsson i Rickelstorp och Joh Andersson i Fem
tinge Södreg
Gustaf Petersson i Mäjensiö Förm Joh Ljung
qvist i Ljunga och C G Carlsson i Måssaryd
Joli Johans on i Träedbroen Förin Gudmund
Christoffersson i Hultet
Nil Jacobsson i Kalfas Förra Jonas Andersson
i \Vr
;n :s *a-l och Carl Jonasson i Bjerkaryd
BOUPPTECKNINGAR
EfiOr v ILlcadsJi And
agcrgreh |å Råstorp
sgälds raden
Numror 2 sk Banko Prenumeration och titde /ning
Bergsgränd Lindroths bod vid XorH auds galriii
Utdelningen kl 6 eftermiddagar
:—
anm hos v Häradsh Törnbom adr
Kisa och Runefall eller i Sterbhuset inna
2i Juli
Efter afl Trädgårdsm G G Cornell och afl
hustru i Sterbhuset innan 1 Juli
Efter afl Enkefru Prostinnan Ekermark hos
Studeranden Ekermark i Nyköping innan den
i4 Juli
Efter Tracteurs-Enkan Sunnerdahl inom Juli
månads slut
BORGENÄRERS SAMMAN RADEN
Link ramh Kallings d i5 Juni i kl 12 f m N :o
3 qv Orpheus vid Skeppsbron 1 tr upp
Källarm Joli Frans Finns d i5 Juni uti Bör«
Cafferummcn
Fru Stjerneroos d i5 Juni kl 5 e m i Börs
Caffer ummen
Polisgevaldigern Hellgrens den 16 Juni kl half
5 e m i Huset N :o 10 Qv Oxen större vid Norr
landsgatan
Bryggaren I U Westmans d 20 Juni kl 6 e
m i Börs-Gafferummen
Handesbokh L A Pichots uti Börs-Gafferum
men den 27 Juni
Krigs - Commissarien G G Almqvists den 6
Juli kl 5 ti m i Huies N :o 10 Qv Blånian Bry K
garegränden
SPEKTAKLER
k Djurgårds-theatern i dag Kusin Benjamin
frän Polen
SAMMANTRÄDEN
Timmermans Ordens i dag inställes
Neptuni - Ordens Fjerde Grad i dag kL 7 e
1 uti W oc W f d hus vid S :t Paulsgatan
Sällskapet W B i dag kl 7 e m
74-
I slutet af Maj var förhållandet med de
då kända valen ioljaude
Medlemmar
tor reC .u — mot ref :a
39 Engelska Grefskap hade
utsett
11 Grefskap i Wales 5
a4 Engelska städer 4 ?-
7 I fria och öppna Boroughs 108
i Boroughsj som stå un
der bestämd t inflytande
af den högre adeln
Boroughs med mindre
an 2 ,000 in vanare hvil
ka efter reformbillen all
deles skulle komma att
förlora valrätten
42 Boroughs med mindre än
4 ,ooo invånare li vilka
enligt samma bill skulle
förlora hälften af sin
representations-rätt 2g — 55
ldk
19 —
3o
6
6
8
24
2 J
77-
Encljnd
g
Irländska valen \n — 21
Skottska valen 5 — 6
Summa
mottagas endast i Linströms bod till skilling Rik
dr 5 R :dr 3 manader 2 R :dr 32 sk Banko Lösa
omans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara
sgälds raden
gg

Sida 2

Mate finner hä
r af blotta ziffer-béräknin
hvilken slör öfvervigt reformen eyer
denna öfvervigt blir dock oändligen mycket
synbarare om man närmare granskar ofvan
stående beräkning Man skall då linna utt
af den visst icke obetydliga minoriteten i J2
medlemmar eller vida mer än hälften äro
skickade af de boroughs som äro parter i den
stora reform-frågan således efter vanliga
Lade moraliska och juridiska begrepp full
komligt jäfviga ocli dessutom alldeles icke
representerande något enda af Englands
ingen egde derföre fog
verkliga intressen
att undra alt från dessa rotten och ,close
Boroughs ingen enda röst höjde sig för re
formen Märkvärdigt nog linner man lik
väl af beräkningen att omkring 60 röster
af i32 eller icke långt ifrån hälften upp
offrat egna interesse 11 för statens Detta
talar redan i sig sjelft tillräckligt för re
formens popularitet men vänder man nu
0111 taflan och kastar ögonen på förhållan
det i de öppna och fria Boroughs i Gref
sknpen i de stora handels- och fabriks
städerna hyilka tillhopa obestridligen före
ställa allt hvad Storbi il tanien eger dyrbart
i jord bergsbruk fabriker näringar han
del och industri af alla slag (att massan af
de inttllecluella och moraliska krafterna
lange varit på reformens sida torde vara
öfverflödigt här anmärka så skall man fin
na att de ännu ofulländade valen redan gif
vit ett utslag af 271 mot 5g eller en öf
vervigt till reformens fördel af £ :delar mot
-Jrdelar Sällan har väl i någon tid eller
något land en så vidt omfattande åtgärd i
lagstiftningsväg bland nationen rönt så
allmän välvilja en välvilja som ej ett ögon
blick kunnat missledas eller försvagas af
den ursinnige faction som Europa känner
under namnet aristocrati
~ocli som mäkti
gast i England kämpat blodiga strider mot
frihet och ljus men efter hvad veyfden
Lar anledning att hoppas snart endast ska 11
förtlefva i minnet af egna nederlag och
förödmjukelser af alla slag
l <V .Ai \KRIKE
Herr Ferier lärer ej på länge hafva haft
elt så förnöjdt utseende som dp sista da jar
ne af Maj Orsaken härtill uppgifves olika
n-en lärer dock i det hela härröra från flere
angenäma underrättelser dem han på en
gång erhållit från provinserna och utilrån
Häi till l iknas i främsta rummet berättelsen
öfver Konungens resa vid hvilken alla offent
liga tal och yttranden som sedermera med
begärlighet upplagas kring hela Frankrike
u 11 h 11 i t till fördel för Herr-Pcriers admini
stration Vidare glädjeämnen äro den ly
sande generalmönstring med troppar och
nationalgarde den Bonnet hållit i Vendee
Cliouan-Chefen Berengcrs fasttagande och
de af ;joide fördelar tropparne vunnit öf
ver Clionanbanden i ^allmänhet Till alla
d \ssa angenäma uppgifter från det inre kom
ma äfven såsom det berättas ganska till
fredsställande underrättelser rörande Italiens
angelägenheter Herr Ferier har fått den
smickrande visshet att den allmänna freden
lan anses fullt betryggad och uttiöttad af
dc ansträngningar *n proportionsvis gan
ska King J it i n i sidre påkallat längtar han ef
ter ptirlluuillen för Utrikes ärenaerun så
mycket mera som han finner den ingalunda
på biti ställe i Herr Sebastiauis händer
.Denne hai1 att lacka Konungens personliga
•välvilja för det lian ännu innehar sin post
likväl söran led t något missnöje
jemte en liten tvist mellan Mar¬
Hd
J Detta liar
- och utgör
j
g
j skalken Soult och Herr Ferier den enda
j oenighet som funnits inom Ministeren Före
Marskalkens afresa förspordes någon köld
mellan honom och Herr Ferier af orsak
efter hvad några säga att den sistnämnde
till hvad pris som helst vill köpa freden
men enligt andra derföre att Conselj-Pre
sidenten vore något för befallande Under
sådana förhållanden var det naturligtvis
högst fägnesam t för Herr Ferier att erfara
det hans motståndare ehuru Konungen föl—
agtig under dennes resa likväl ej det ringa
ste förmått ändra högstdensaminas fördel
aktiga tanka om Herr Feriers förvaltning
Man har påstått att någon liten missämja
äfven eg t rum mellan Marin - Ministern
d 'Argout och Conseil-Presidenten Detta är
likväl alldeles ogrundadt Anledningen till
ryktet skall varit den omständighet att Hr
d 'Argout har att tacka Decazes för sin lyc
ka och denne är naturligtvis af Hr Ferier
fruktad såsom medtäflare öfu är väl för
hållandet att Hertigen gjort d 'Argouts lycka
men denna är nu gjord Biel ve Hertigen
Conseil-President sä toge han troligen In
rikes portfeuillen för sig men det ar just
denne som Herr d 'Argout åtrår De båda
Ministrarne skola sålunda utan tvifvel kom
ma öfverens i godo PJrier tar Utrikes
portfeuillen och d 'Argout lår sin vilja fram
att efterträda honom vid Inrikes Departe
mentet Denna lilla vexling i Ministeren
torde ot vifrelaktigt inträffa så vida icke de
blifvande
valen göra en våldsammare om
flyttning nödvändig
Folejt
Rysk post ankom i går afton med under
rättelse om slaget vid Ostrolenka En be
rättelse derom af enskildt åsynavittne sorn
det heter finnes införd i Post-och Inrikes
Tidningen för i dag af hvilken det vill
synas som hade Hyska vapnens framgång
varit fullständig och Hyssarne skulle
emot hvad Skrzyneckis rapport omförmält
tagit 1 ,800
Besynnerligt
fångar
nog
o låter framgången icke
sa segerrik 1 sjelfva Journal de S :l Peters
burg som i ett supplement upptager en
berättelse om denna affär Rapporten inne
håller hufvudsakligen följande
De 26 i dagningen hai» det
Gardets
byarna
venster genom
De
en
samma a vant-gardet under Gen Bistroms
kommando fortsatt rörelsen åt Ostr olen ka
la t ta Kavalleri till höger genom
Suski och Land och 2 reg till
byarna Trosczyn och Srze
kun De öfriga följde pä den sednare
vägen
"Rebellerne träffades först i ett skogs
bryn på halfva vägen emellan Trosczyn
och Srzckun Avantgardets hufvudanfa .il
understöddes af tvänne pjoser ridande ar
tilleri af gardet och tvång rebelleran att
elter ett envist motstånd draga sig tillbaka
ät Ostroleuka och försvara vägen och trak
ten närmast denna stad som redan var nä
stan otillgänglig för kärr och
tadt dessa hinder uppnådde
staden der starka massor af rebelleraes in
fanteri försvarade sig bakom pallisader och
förhuggningar samt 1 husen
Astrakanska och 5 :ie karabinisr-regementet
stormade och intog» genom sin sällsynta o
förski-äcklhel staden med tillhjelp af artil
leriet Studen var då redan satt i bra .ud
Oak-
grenadiererna
En del af rebellernas troppar blefvo afskur
na och /j :de linjeregementet som icke innan
anfallet hunnit kasta sig in i staden b I ef
dels dödad t dels tillfångataget
De två förstnämnda regementerna passe
rade sedan broarne trängde tillbaka rebel
lerne och togo 3 kanoner Ett batteri pla
cerad t af Gen Toll på venstra stranden af
Na re iv nära stadsmuren bortsopade med en
förfärlig eld mycket folk ocli rebellernes
försök att kasta oss tillbaka på andra stran
den misslyckades Sex gånger försökte de
drifva oss tillbaka i det de chargerade i ko
lonner men blefvo alltid tillbakadiifne med
bajonetten Striden fortsattes med ytterlig
förbittring ända till natten En stor mängd
döde 14 .00 fångar och 3 kanoner voro by
tet i denna slagtning
"Olyckligtvis
heter det
"har denna fram
gång medfört högst kännbara förluster äfven
ä vår sida
3 Generaler nämnas såsom svårt
sårade och Gen Byström har fått en coil
lusion Hela llyska förlusten uppgifvet till
4ooo döda och sårade
Samma tidning innehåller från Podolien
af d 3o Maj att Insurgenterne i följd af
de förluster Gen Roth i flere repriser till
fogat dem förenat sig och tagit kosan åt
byn Daincc De förföljdes af Gen .-Majorn
Seheremetef med 2 regementet Jansförare
och 2 Kompanier kossacker Gen Roth
drog sig med 2 regementer och 4 kanoner
åt byn Karpowce för alt hindra deras in
trängande i VVolhynien men rebellerne
hade tagit flykten med en otrolig hastig¬
het förstört alla broar bokom sig och
kastat sig in i Galicien genom borgen Sata
nowv Gen Roth har sedan afsändt Seiie
remeteff att skingra de paitier svin
sin flykt i skogarna
tagit
Inrikes
Stockholm
Den med Ryska poslen i går anlända
Underrättelse om slaget vid Ostrolenka har
det serskilda intresse alt den erbjuder
mera tillfälle än någon föregående att
kunna på ett ungefär upskatta verkliga
förhållandet Om man vid jemlörelsen mel
lan Grefve Diebitscirs rapport (se art Ut
rikes och Polske Fältherren Skrzvneckis
skulle antaga att båda voro lika sannings
enliga så hade Ryssarne i allt fall efter
deras egen upgift förlorat 1000 man mr .ia
än Polackarne efter sin berättelse Mea
om inan betänker den fördelaktiga posi
tion som Polackarne i början innehade af
staden ocli de förskansningar den erbjöd
och att förlusten pä den anfallande sidan
vid elt sådant tillfälle måste vara r»d
större äfvensom att striden sedan med o 1 {1—
vexlande framgång fördes ända inpå natten
så lärer man kunna taga lör afgjordt att
Ostrolenkas återtagande är den enda egent
liga fördel som Ryska vapnen vunnit ge
nom denna mördande affär
Deremot synes det tills vidare omöjligt
att göra sig ett någorlunda redigt begrepp
omställningen i provinserne Wolhynion och
Podolien helst någon controll emot de Ry
ska bcfälhalvarues sannolikt öfverdrifya be
rättelser här icke kun vara att vänta från
andra sidan Eget ar det emedlertid utt
linna huru Generalerne Bd diger och Roth
den «na gången efter den andra ilå rebei-

Sida 3

Jerne tillintetgöra deras disciplinerade styr
ka och uppsöka de Spridda ströf-corpserne
anda in i skogen och ändå fortfar insur
rectionen ständigt alt likasom den Lernau
ska liydran upp vaxa med nya liufvuden
— Enligt lill Quarantäns-Commissionen
ankommen underrättelse har General-beläl
liafvaren i Skåne redan gått i författning
om de af Commissionen anbefallda åtgärder
till smittans förekommande
cholera morbus
Qnarflntäns-Commissionen har under sin
kon la tillvaro lem na t ett i Svenska Em
betsmanna-corpsens annaler sällsynt exem
pel al nit och verksamhet och de anstalter
som genom dess försorg blifvit vidtagna sy
nas vid lurs t ci ögonkastet så till fyllestgöran
de för ändamålet all hindra sjukdomens ut
slängande alt föga mera vore öfrigt alt
önska Men just det nit som blifvit åda
ga lagd t och utgör ell bevis på alt Com
missionen endast afser den göda saken och
inga considerationer ger oss anledning att
framställa några ytterligare förslag till det
afseende de kunna förtjena Hvad som i
många andra fall vore Ijesk och projekt
make i i kan icke vara det i det närvaran
de vore det ock endast derföre alt så väl au
toriteterna som allmänheten må äga den till
fredsställelsen att man har gjort icke blott
elter ordspråkets innehåll
allt hvad man
kunnat
utan hvad som står i mensklig
förmåga Ch olerans verkningar må nu
vara större eller mindre så är den likväl
mera hotande än någon farsot som härjat i
Sverige alltsedan Digerdöden i35o som t
ex i Wermlands bergslag endast qvarlem
nade en yngling och tvenne flickor Vårt
hind med sina få och slest spridda inne
vånare lider af en folkminskning mer än
JiViu je annat bland Euidpas civiliserade län
der det har icke kommit derhän alt så
som i England inbyggarne af brist på ar
bete behöfva utvandra till Canada och Bo
tanybay för alt la sysselsättning det är
icke som Irland och Södra Tyskland så öf
■vei belolkadt att dess invånare nödgas ut
flytta till Norra America samt stränderna
af Wolga och Duiepern för att få ruin
Vi begagna vid depna uppsats ledningen
af några liil Red insända uppgifter
Hvad först Commerce-Collegii kungörelser
nlugga i
beträffar synas de nllljeint
bestämmandet af smittans utsträckning
t ex visste man tillförlitligt ledan mid
dagstiden den (i Juni på några mils afstånd
från Stockholm alt Cholera» fanns i Dan
zig det man ock ined temlig visshet kun
de beräkna på förhand då vi 3 :ne veckor
hört omtalas dess förödelse i Warschau och
flera småstäder på vägen åt Posen och Thorn
allt på verfsEja Weichselslrandcii Först
den i o Juni lanns Commerce-Collegii kun
görelse af den 5 Juni om smittans utbrott
i Danzig kungjord genom trycket det vill
dygn hvarvid vi
s &ga en skillnad nära 4
ändå ielo taga i beräkning den lid som
fordras för att till QnaranUi- .s-befalhafyar
ne så väl å de nya quaranlänsplatserna gom
« stapelstäderna meddela denna kungörelse
Likaså kan ma» i ofseeade på deri andra
Lusten »nmärka alt så snart icke Petersburg
för sin UHiga corrmum real ion med de smittade
i orterna Unge upptaget bla«4 /uijstPDjUe de
vidtagne försig tigbets matten lätt kunna blif
va onyttiga emedan smittan lika lätt kan
hitkomma genom beröring Skepparen ove
tande med smittade fartyg i Finsk el
ler Ingerina ni ändsk hamn eller ock som vi
ofvan anförde om Dan .ig att fartyg kunna
hitkomma från nyss smittad ort innan
Commerce-Collegium hinner mellankomma
med sin förordning Då mer än 800 far
tyg och som vi hört bland dessa mera än
100 Svenska vid smittans utbrott lägo i
Iligas hamn och dessa förmodligen genast
sökte undkomma farsoten (inner man huru
vidsträckt sjukdomen på detta säll måste
sprida sig och skulle det således synas oss
största skäl att förklara äfven de fartyg
böra undergå 8 dagars quarantän som kom
ma från kusten mellan Oderns utlopp till
Jullands norra udde Skagero Danska öar
ne inberäknade ett steg som Engelska re
geringen längesedan vidtagit äfven i afse
ende på fartyg från Svenska (Jstersjö-ham
nar Hvad Commerce-Collegii misstag i
geografisk t hänseende beträffar kan man ic
ke undgå att ännu en gång beklaga det
Rikets högsta Embetsverk i afseende pä
handel o s v bland sina 7 underteckna
de Ledamöter Sekreteraren oberäknad icke
hade någon som var nog hemma i Geogra
fien for att upplysa ett factum kändt af
hvarje lör sig kommen skolgosse att Mi
tau de fordna Kurländska Hertigarnes re
sidens nu bufvud-ort 1 Hyska guvernemen
tet Kurland aldrig varit sjöstad såsom lig
gande vid pass 8 geografiska mil från LiH—
ländska halsviken
— Misstaget med Po lan
gen skulle väl lättare kunna ursäktas då
denna mindre betydliga ort ligger hell nära
vid sjön Emedlertid var det obehagligt
alt alla vederbörande genast trodde Com
merce-Collegiiun på orden och i sina kun
görelser upprepade "Sjöstäderna Polangen
och Mitau
I afseende på den nya Qrtaranläns-com
missionens åtgärder skulle vi först önska
att den brag te till mera allmän kännedom
den gällande Quarantäns - författningen af
d 7 November i8 (i i anseende till de deri
så ofta förekommande stränga ehuru rätt
visa död-straff fängelsearbete ända till 10
år och böter af 5oo Rdr dä det är så högst
nödigt alt serdeles de sjöfarande och kust
boarne känna hvari förbrytelsen består
för att kunna undvika den ty oin
i
skadan
skett och smittan är inne i landet är det
allmänna föga belåtet med förbrytarens död
som orsakat olyckan Yi skulle dock vilja
hemställa om icke då den gamla Qua
raulanes-forfuIlningen endast är beräknad på
rester ifrån kommande farsoter Pesten och
Gula-febern och alla deri gifne föreskrif
ter endast refererad /i till Götheborg och
Kensö Quaraatäns-commissionen i dess stäl
le måhända borde föreslå en ny författning
lämpad efter de förändrade förhållanden
som nu in träd t men med bibehållande af
de grunder den äldre för sin tid verkligen
utmärkta Quarantäns-förfaIlningen upstäl
ler — Vidare då Ryska östersjöprovinser
nas invånare i öppna båtar vid dylika till
fällen ofta flyktat öfver Östersjön då redan
'andra uppsattser gjordt vederbörande upp
märksamma på faran uf lurendrejerier af
sjukt sjöfolk dem skeppare sjelfve utsatta på
land ehuru ansvaret lifsstniff — oi :h på
möjligheten ja det troliga deraf all lin
tyg som i farsoleo förlorat allt sitt folk
kan med smittan drifva i land (NB 80o
fartyg blott i det smittade Riga så synes
det oss som voie det nödvändigt att Qua
rantäns - commissionen i en
'serskild kungö
relse uppläst i alla kustens kyrkor från Ha
paranda till Svinesund genast underrättad
invånarne om den nästan ovilkorlig !» död af
smittan hvarföre den blottställer sig som
sätter sig i beröring med skepp varor och
folk eller ännu värre lik och dessutom det
derå af Quar ,-Författningen stadgade lifsr
straff — Man har berättat att de nu ut
nämnda QuarantänsLäkarne skulle hafva
endast för några veckor sedan absolvera
blott den akademiska delen af sina studier
eller icke ens den Om detta skulle varti
förhållandet kunna vi ej annat än beklaga
det Quarantäns-Commissionen varit nödsa
kad till en del anförtro hela Sveriges väl
åt en mindre bepröfvad eller oförsökt er
farenhet Vi erkänna visserligen hala svå
righeten att förmå en etablerad skicklig
Läkare att åtaga sig detta ansvarsfulla värf
men vi tro att Cominissioncn icke bort sky
någon pekuniär uppoffring för att göra det for
en sådan man möjligt att lemna sin vanliga
verkningskrets och då skulle förmodligen
Fosterlandskärleken i en dylik period nog för
mått honom att gå dermed förenade faror till
mötes Om det ej på annat sätt varit möjs
ligt hade man måhända snarare bort rikta
hela sin verksamhet på en Quaraulänsplafs
för kusten norr om Stockholm och en fö
den södra ända till Falsterbo som tilltag
na i större skala bordt vara tillräckliga
helst Frankrikes medel hafs kust blott äger
en dylik på ön Pomegues utanför Marseille
som dessutom ansedd för den bästa i En
ropa besökes af många andra nationers far
tyg
För den i Läkarekonsten profane är det
svårt att bedöm ma Sundhets-Collegii åk
gärder men dä de så vidt man vet in
skränka sig till det bihang som nyligen åt
följde Post- och Inrikes-Tidningen vilja vi
blott hemställa att om inbädd ning i kokt
höfrö än utgjorde det yppersta botemedel
emot cholera det dock svårligen vore möj
ligt att af alla Sveriges lador hopsopa så
mycket höfrö som behöfdes för att ned
bädda -J- ;del af Stockholms folkmängd —
Måhända biide det exempel varit värdi alt
efterfölja som Medicinska Faculleten i Paris
gifvit både nu och för några år sedan vid
Gula feberns härjning i Spanien alt nem
ligen utskicka några skickliga Läkare till
sjukdomeris undersökning på ort och ställe
Serdeles hade delta lönt mödan nu då maj»
förmodligen icke kunnat påräkna serdties
pålitliga uppgifter om farsotens natur och
behandling af de kanske minst bildade Lä
kare i Europa Se Rysslands själskultur i
öfrig t
En olyckan försvårande omständighet 3r
visserligen det behof hvari Sverige för dr .l
närvarande sig befinner af Spannemål sqiu
vi hufvudsakligen väntad få afhjeipt friijv
Ryska hamnar men utan anspråk att fötv
stå denna sak skullu vi dock våga föreslå
om icke Regeringen i dess s |älle kunde ti 1 fe
l-i tu och uppmuntra spanmålsinförsel ii ån
Digerdöden inkom i Skandinavien ge
nom ett Engelskt skepp som utan man
skap dref in till Bergen i Norrige och
utlastad genast kringspriddc smittan
öfver hela staden

Sida 4

Dannemnrl
en kortare <j- arantän icke
si lille lelvuii
»
j i i • j i pi i s — Nägot
steg sv „« it min-lorté nu vida nödvändigare
hi ii -i 11 ii k c en del s Sverige ma
j 'i-uiensamt I f :1 j i - il hungersnöd och smitta
Ii
Sli i en I
»un dä ofelbart visar
\ij >na <l
kdll
j
Om nu oaktad alla vidtagna försfgtig
KeNiiiått choleran vi-nr sig pä Svensk Lot
ten vore del visserligen angeläget att qva
rantans-comiiiisionen lörheredde allmänheten
pä livad den liar alt göra i n (seende pä
den cordon som du .-nligl qvnrnntiins-för
hittningen kominer att bildas kling de I
smittade orten och alt den erhindrui 15c-
f-sil fv ne öfver Land- och Sjömakten om
deras pl
i :t att enligt samma lin lattriing
ge /M- vid strängaste ansvar pä skeende re
qvi-nlion afleinna e forderligt manskap eller
bevarade hälar derpå man dock pä förhand
lär vara I» redd lör alt hunna verkställa
denna föreskrift innan det blir för sent
Vi hoppas att med dessa tankar hafva
icke räka t såra något interesse hvilket vore
c-mot vår vilja iYlälte vederbörande be
hjerta <l s-a rader och om de innehålla
någon .sanning eller något förslag som he
mmes lämpligt eller nödvändigt må då
delta verkställas utan afseende på förslagens
i 111 o I frän främmande hand
vista högtiden
hans
j höjd
gg
stol bl r
stallning
vista högtiden
hans
j höjd
är kallad att bi
hedersledamot och
hörn och finnas på »tälle dels sådana
som a n I vi ia sällskapets ändamål Redaktö
ren af Dagligt Allehai
såsom
stol bl r på en
stallning än de
hufvud kommer alt
rent ined Sällskapets val-pråk
gör s i lank pä dudalycktrn
serskild
öfriga-
anbringas
mera upp
öfver haus
en transpa
Ehvad du
Fur Kungshölm sboar ne
glädjen öfver den nya uppfinn in
Insändare D .tghladet i ar
cn
kungjorde
röka hufvudstadens mvänare
med ruttet trä svinhår och brändt horn
nemligen att
k om mo vi att förbise elt annat (öl-slag at
Redaktionen sjelf alt nemligen i händelse
c ho leran skulle utbryta anvisa det nya
garnisonsjukhuset på Kungsholmen till emot
lagande af cholera patienter Det är onek
ligen svårt att vela hvar man skall hä
bergera sjuke som angripas al en smitta och
v :d sådant tillfälle mäste man vara omtänkt
pä alla utvägar Dagbladets förslag är i öl—
ri ^t en sådan ärlighet emot Kungsholms
hoerise i gemen och Garmzonen i synner
het som förut har sina sjuke uti de andra
bvggningarna att vi förmoda planen ofel
bart kommer att understödjas genom en stor
deputation till qvarantäDSCommissionen if An
alla qvarter pä Kungsholmen
Insändare
nemligen att
L5«llewoskop
DIKBITSCH S
1
bifoga här en teckning af den Kv4 .e
Frvi (herren Fältmarskalken (jrelYc ihehilseh
K-balkansky tecknidl och skuret el
l«r ett
tecknidl oell skuret efltr ell
Tyskt porträtt Våra Läsare känna tro
ligen förut alt denne Fältherre st sä
mun öfverste-Löjliiant kom ur den Preussi-
ka i Kysk tjenst att han förvärfv ;d« sin
första egentliga ryktbarhet i Ryska kriget
nio t Persien och alt lian i Turkiska kriget
efter öfvergängen öfver iialkan-bei gen cr-
Men för
person
;g
M .n lör yttre p-ydnad eiler om o .g om sin
person kaii uthärda mödor och nattvak u
tan skada för helsan oeh skall hafva ett
lugnt beiäknande förstånd samt ett last lyn
j ne Personligen påstås lian vara snarare
mild än grym lill sinnes och skall hafva
gjort flere invändningar mot fälttågets bör
jaode med Polackarna
Man är af sua
;ubiI fö
g a fa I —
SAMMA K TRÄDE
.Sällskapet Rättvisans exlra-ordinaric sk i—
pai c «om genom Dagligt Allehanda lör deti
i -j Juni annonserat sin till iro och sitt än-
Jainäl att söka genom bevisning a poster i
afi å de liberala tidnings redaktionerna
åstadkomma en verkan på allmänna tan
kl .atlet som de servil bladen icke mäk
ta
tillvägabringa med sin logik lärer oför-
jdröjeligen ämna att träda i verksamhet- 1
sådant ändamål säges likväl ännu en pre li
minär öfverläggning erfordras och Sällskapet
j skall vara kalladt till ny allmän sammankomst
j vid det lilla trekantiga stenhuset på höj
den till venster utanför Skans lull der Sek re
t era ren blifvit anmodad att ai rangera plal
ser åt Ledamötérne Till högtidens förö
kände komma öfver hvarje Ledamots huf
vud att anbringas attributer som dels till¬
A NKONSER
Till Salu finnes
Frän Steutrvcket liar utkommit
Lil i tog ra Ii s k Kons tsai nling
2 :dia Plancheii
Denna planche aiilje till dciu som icke sub»cri
berat ii samlingen eller som icke till subscription
•ig anmäla för :i R ;dr 32 sk Banco å iranskt ve
lin samt fur 3 R :dr Banco a Chiuesiskt papper
Och far utgifvareu vördsamt tillkännagifva det
med undanlag af en planche blifva alla öfrige till
den .ia samling hörande planch er till formatet un
gefärligen lika *tura #med den nu annoncerade —
Respective Sub .cribenter svin tecknat sig i B >k
iådorne behagade der uttaga sina exemplar o ?h
■ .K ila alla öfrige Subscr iben ter lä de samma sig
tillsända
Ktt Divansbord af Mahogny a4 Rdr et t sybord
al Cuba-mahogny i5 Rdr cn spegellada 32
5 eji större bl a klädes- mans slängkappa
H 'lr allt B inko De är o att bese uti huset N :o 1
/id Stcra iNygatan der ljusmagasinet är 1 trappa
1 IM •
DIVERSE
Eu ung mi n som en längre tid innehaft plats på
eoi .tuir och bestridt så väl de inre som yttre g
ramaleu önskar »ig nu eller framdeles dylikt
rngagemeut eller ock Inspectorstjenst pä Bräd
gård eller dylikt Den honom kan emplojera
behagade till muntligt samtal uppgifva sin adress
i Biiht till Justus som inlemnas i Bokladan der
'-if t l» !ad »i-fffifve
hn stadgad ogift Man af god familj soiu
1 nr SP vill Il f 1 .Sr .vi
ir„ 1-nm Tm I l >nrl
- w - mån¬
ga ar sä väl uti Sverige som Tyskland varit
engagerad pä kontor söker nu en dylik kondi
tion uti någon af Rikets städer i brist häraf
önska» förtroende med någon Fabriks-varuförsälj
ning eller ock att blifva emplojerad som Inspector
vid något Bruk eller Landtegendom skulle en
l
.yiik kondition lemna lid öfrig att informera
Barn i händelse de finnas pä stället vore ej o
.ägt-n dermed beijen .t De fördelaktigaste re
ivommeudatioiier ,kunna lem nas Uti Hr Linströms
handel erhällés ytterligare upplysning
POSTSCRIPTUM
fvnligt i dag un ko 111 men underrättelse
It .ifva i Riga redan 900 personer dött
choleran
a
Hos L J IIjeät
BALKA NSIvY
höll tillnamnet Sa ha I kan i i
rare liten än stor kroppshy
Men för
M .n lör yttre p-ydnad eiler
kihädöd