Aftonbladet Fredagen den 17 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-17
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-17
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-17
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-17
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 17 Juni 1831

Sida 1

N :o 137
1831
AFTONBLADET
Fretlnscn
den 17 J
Lj riset i Stockholm för helt Jr ro R :dr halft år 5 R :är 3 månader 2 R :dr 32 sk Banko
• *- i Lin strö ms bokhandel vid Mynttornet Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och
h ddLbdk
och Essens bod vid Södermal /nst
R :dr halft år 5 R :är 3 månader 2 R :dr 32 sk Banko
tornet Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och
Lösa JVumror 2 sk Banko Prenumeration och utdelning
Clara Bergsgränd Lindroths bod vid Norrlandsgatan
Annonser mottagas endast i Linströms bod till skilling Riksgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagarne
JKuttelse Uti donna Tidning N :o »3a finnen Maud
offentliga »ternninj ?nr ä Borgenärer införd kallelse
ii Kammarherren 15 a ron O W Stael von llolsteins
l >ctta bör sålunda rättas att ansökningen var gjord
af bemälte Kammarherre såsom Förmyndare för
Fändricken Grefve C A Cronstedt och alt det
-faledes är den sednareS borgenärer å hvilka kal
lelsen är utfärdad
DODE 1 STOCKHOLM
Hattm A 1 Wennberg den 3 dennes 53 är
/ohari Carl Werner äldste Soneli af konstitucr
Protok -Sekret C JM ScJiönirieijer och dess kära
Hustru J C Sebenius den i4 dennes i år 10
månader
Dcmojs J Ii Brieskorn den ti dennes 22 ar
QTJARANTAINS - KUNGÖRELSE
Q
Commissionens med erinran om Redares och
A 11 må »betens åliggande da smittsam sjukdom å ut
rikes o t sig Yppat
QXJÅRANTAEVSPLATSER I ENGLAND
Cromartjr Bay i Murray Frith Ankarplatsen i
Frith of Tar nära Piiude i Frith of Forth emel
lan North Quecns Ferry och Lord Elgins Lime
Kilns White Boothreads emellan Hull och Grims
by Slandgate-creek Motherbank vid Porthsmouth
Plymouth Falmouth Milfordhaven Bromboropool
nära Liwerpool Ilolylock i Frith of Clyde Far
tyg få inlöpa i den jor dem beqvämligaste
Fartyg fran Öst ersjöhamnar undergå några da
gars quarantäu i England antingen de hafva last
eller icke
POST - KUNGÖRELSE
Egare af de i N :o 116 af Post
- och Inrikes Tid
ningarne införda bref anmäla sig hos Ofver-Post
dirocteurs-Embetet för deras utbekommande jemte
valutan om sådan deri fanns
RIDDARHUS-STIPENDIUM
Ett A Adel i ga Cadett-Skolfonden å ifio R :dr
B :co årligen för Adlig yngling som ägnar sig till
Näringsyrket sökes inom den i October
PENSIONA1RER PÅ ARMEENS PEKSIONS
CASSAS STAT
Andra Classen i5o Rdr
Frami Landsh Frih Liljehorns dotter F M
Liljehorn i-3 :dcls rum
Tredje Classen ioo Rdr
Frami öfv Ecks dotter Lov Albert .é fyllnad
i hel pension ett halft rum
Fjerde Classen 75 Rdr
öfr C J von Diedrichs Enka J O T Yhlen
«M ruui
Femte Classen 5o Rdr
Maj Elds 4 döttrar Agneta E Catharina A
Christina samt Abramina ett rum Maj J Kjer
ulff toh WollFens dotter Cath Marg till den
ffirut beviljade i-3 :dels pension i-3 :dcls dito
Hfv -Eieut G A von Essens Enka M Frosterus
ett dito Maj C L de Ma res Enka Ester Elisab
Cederskjöld ett dito
Sjette Classen 36 Rdr
Capt C A Lagermarks 5 barn söncrnc Alex
Joh Magnus Carl Constantin och Oscar samt
döttrarna Juliana Elis och Sophia Fredrica ett
rtim Lieut C H« Westés döttrar Joh Lovisa
Ulr Sophia och Charl ett dito Fändr Koller
ströms Enka El Wilh v»L Bauman fyllnad i
hel pension 2-3 :dels dito Regem .-Fältskär Loves
dotter Cath (Jlr till förut beviljade i-3 :dels di
to Öf .-Lieutn G E ek mans Enka Chris Br
Öhman ett dito Beg
-Läk L G Acharii Enka
Anna Sephia Hallström ett dito Cap Gyllen
palins Enka Sophia Ankarhcim ett dito
Sjunde Classen Rdr
Bat .-Lält C F- Jeniches Enka Elis Ilaij ett
rum Fällkamr A Wettermarks döttrar Helena
Cin is Marg Reg och Gust Charl ett dito
Första Classen 20 Rdr
A fl Bat .-Adjut C A Wr
all ?tröms minderårige
Son C Johan 1-3 :dels rum Mönsterskr Wen
nerboms dotter Maria Ilel i-3 :dels dito Lieutn
J Flodmans döttrar Sophia Magd och Anna Elis
fyllnad i 'helpension i-3 :dels dito Bep .-Väb O
Forssells dotter Anna Christ i-3 :dels dito Hof
slag J Sangbergs Enka Br Sangberg ett dito
Fäit-Viibeln G O
"Widholms Enka Sara Henr
Widholm ett dito Fält-Väbeln Moliens Enka
C H Molien ett dito Fält-Väbeln L Carlborgs
Enka C Frölin ett dito Qvarterin J Au rell s
Enka J E Lange ett dito Mönsterskr J B
Böös Enka B C Bergstedt ett dito Const A
J Lundbergs Enka U F Abeig ett dito Mön
sterskr A G Baijards Enka C C Malmström
ett dito Reg
-Väb A Ornps Enka J Pålsdotter
ett dito Styekj» Landbys Enka G C Lundstedt
2-3 :dels dito
Andra Clasien »6 Rdr
Serg Wallins dotter Anna Catharina x-3 :dels
rum Serg J P Kks Enka C C Öhman till
fyllnad i hel pension 2-3 :dels dito samt en mängd
andra till pensions åtnjutande i deras tour
LEDIGA TJENSTER
Hjst Natural Professionen i Lund sökes in
om 50 dagar fran förstå annonsen
Stads-Notarietjensten i Wadstena 56 dagar ef
ter den 9 Maj hos Magistraten
Tvenne Djui läkarebesfäljn i Halland sok .es in
om 3o dagar från förstå annonsen hos Konungens
Befalningshafvande
Klockare !j i Hedvig Eleon Församling sökes
inom 3 :ne mån från tredje annoncen
K lockaretj i Roasjö Götheborgs -Stift
Klockaretj i Lysviks Församling af Carlstads
Stift
AUCTIONER
Lösegendom i Hermansdal eller gamla Kimröks
bruket utom Danviks Tull d 18 Juni kl 10 f m
Sonnarp 1 mtl Frälse i Winnerstad Socken
genom ytterligare auction å Motala Gästggd d 1
Juli kl 12 Beskrifningen införd i N :ris 58 63
67 89 92 97
Ett Sockerbruk med fullständiga inventarier i
Helsingborg den 8 Ang kl 3 e m
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Götha H .R Place-Maj G F Focks d 8 Juni
183a
Åmåls R ,R afvikne Handl S J Gybifs il 36
Nov
Ystads R .R af1
Notarien Per Hedéns och En
ias d 18 .lnli
TESTAMENTS BEVAKNINGAR
Direct Tli Stawfords oeli dess Frus inb be v
den 5 Mars i83i
Dem C Tli Rescnsthals till åtskil personer
och ändamål bev yid Lysings H R inom år fr 3
annonsen
Cimbritshamns R R Tnllv P Tullströms till
sin Svägerska Jungfru Elisabeth Göiansdotter
INTECKNING
I N :ris 3 i3 t ]v St Niclas
ges till pröfning om ej klander
månad frän 3 annoncen
i Upsala foreia
kommer inom ca
LAGFART
AT
Å 1-4 mtl Kr .Sk Skolhemm Råskog Norreg
Klander inom (i mån från annonsen vid Södra
Wedbo HR
Luggudde H R Den 10 Mars å N :o 3 i-io :dels
N :o 8 i-2o ;dels Mtl Hjortshög klandtr inom år
efter tredje annonsen
KALLAS
Olaus Cedervall från Gölingstorp att svars A
M Salme iius för skuldfordran vid Wenersborg
Cancellie inom 6 veckor från sista annonsen
A G Söderström att inom veckor från siala
annonsen vid Wenersborgs (Jane svara på Salnu—
uii skuldfordran
Maria Nilsdotter att inom år infinna sig hos sin
man Skepp- L P Österman
LEDIGT ARF
Efler Smeden And Brandin och hans Enka Cath
Brandin Anm inom år efter 3 annonsen hos H
J Tjäder i Lovisa
FÖRMYNDERSKAP
Fröken Ch Falkenstedt Förm Kapt Joh Aug
Falkenstedt
Canzlisten L E Herbst på Wicksjö F #rm
Skeppombudstn E A Herbst
BOUPPTECKNINGAR
Efter Contr .Prosten C M Livvin i Flisby in
om Juli
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Grosshandl P A Nordvalls d io Junii kl half
ia f m på Börskällaren
Bryggaren I C Westmans d 20 Juni kt 6 »
m i Börs-Cafferummen
Joh Ar Andréns den 28 Juni kl 4 «■ m i
4i femte Roten i Göteborg
Handl O Zetterbergs d 29 Juni kl 5 « m
hos Handl J Liedberg i Wenersborg
Prosten C R Curlings d a Juli kl 3 • ni i
Selångers prestgård
Möiisterskrifvaren Holmströms i Sala Stad ho»
Tractcuren Lundberg den 4 Juli kl 3 e in
Frami Öfv .Lieutn Ingelot z
's d 6 Juli kl »2 £
Värdshuset Lyktan vid Riddarhustorget i Stock
holm
Skom J Bäckmarks d 6 Juli hos Handl E
A- Salander i Piteå
Sccrcteraren Johan Bodins i Mörlunda il Ju
li kl 9 f m uti Mörlunda By och Socken
Peter Fribergs d g Juli kl rö f m å gUstgd
i Ulricehamn
Sven Lindgrens i Jettebo d ig Juli 3 Arnua
gareds gästgd
All Lagm B J Ählbergs d 20 Juli kl 10 t
in ä Wenersborps Gästgg
AU Häradshöfd S G Ehrencrona» d ao Juli
kl g f ni i Garlstad bos Sysslomannen Fr Zet
terberg
Handelsm J G Hass Ils i Köping d- 3o Joll
kl- 4 e m
Enkefru Generalskan Horns född Bennet d- ag
Oct kl 3 e m ä .lädhuskällareU i Weiiö

Sida 2

SPEKTAKEL
k DjurgÄrds-theatern i morgon Kusin Benja
min frän Polen
SAMMANTRÄDEN
Kongl Patriotiska Sälsskapet i morgon Lördag
kl G e ni
Svea-Ordens 5 :tc ocli högre afdeln till middag
i Iiirsteinska huset i morgon Lördag kl
Mtri kes
Polen
Följande detaljer rörande de sedhare hän
delserna i de insurgera de Ryska provinser
Ha af detta land hemtade ur bref från
Berlin oeli Warschau torde icke vara utan
intresse
General Sackeitj som vid Raygrod inne
Lade en ganska fast position blef genom
en list af Polackarne bortdrifven derifrån
Un rik godsegare i trakten gaf honom ocli
liaus officerare en lysande måltid ocli un
der det de belt sorglöst öfverlemnade sig
åt bordets nöjen kringgicks positionen nat
tetid af Polackarne ocli ett belt batteri
fråntogs dem
De Polska troppar som blifvit detache
rade till Augiistowo-distriktet framträngde
med förvånande hastighet Enligt dc sista
underrättelserna från Ostpreussiska gränsen
hade de redan nått Neustadt beläget 6
(Tvska mil från Georgenburg Kyssarne
drogo 5ig öfverallt tillbaka och föfofyade
under sitt återtåg många illgärningar (Ber
Jin
Resultaten al det blodiga slaget vid Ostro
lenka hafva visat att denna dag varit en
förnyelse af den 25 Februari det är ett
förfärligt slagtande utan något afgörande
ste å någondera sidan Polska kulorna anställ
de ett grufligt nederlag bland Ryska lederna
som i massa och tre gånger starkare debou
cherade på en enda punkt deråt den högst
betydliga förlust som Ryska bulletinerne för
gäfves söka dölja deraf den omständighet
att de ehuru mästare af båda stränderne
och bron likväl lemnade sin position om
natten och uppbrände den blodade bryggan
för att söka sin säkerhet bakom Narevr
Polackarnes förlast i manskap visar sig med
hvarje dag hafva varit obetydligare eme
dan större delen af de saknade småningom
äter inställa sig vid armeen Deremot I ed o
de en smärtsammare förlust på officerare
serdeles suba 1 terner al hvilka snart sagd t
hälften stupade Detta härrörde deraf att
dessa unga hjellar personligen stodo i spet
sen för anfallen och sålunda voro på det
högsta utsatta lör de Ryska skarpskyttarne
till större delen bestående af Finska jäga
re hvilka uteslutande sjgtade på officerare
Polska armeen liar återtagit sin förra ställ
ning omkring Warschau och Ryssarne haf
va oj vågat löija den endast en liten corps
framryckte till Pultusk men drog sig se
dermera tillbaka Fallmarskalken Die
bilschs 's dubbla afsigt att a (skära Polska ar
meens communieationer med hufTudstaden
och alt sjelf närma sig Preussiska gränsen
liar sålunda alldeles förfelats ty bans med
verkligt fÖrundiansvärd hastighet verkställ
da inärcher och de påföljand» striderna haf
va så försvagat hans bär att han ej vågat
verkställa den tilltänkta rörelsen utefter
Weicliseln för att närma sig Preussiska
gränsen der han tänkte draga till sig
de ofantliga fölråd af lifsmedel och am¬
munition som för Ryjsarnes läkning Unnas
hopade i Thorn
Ryssarne erhålla sina förråd från Danzig
och under det Preussiska regeringen strängt
förbjuder utförseln af allt som kunde län
da oss till någon nytta söker den på allt
sätt lätta transporten af de för Rysk räk
ning uppköpta effecterne som dock tack
vare våra troppars mod och skicklig
het lika ofta komma oss som Ryssarne till
handa
Nri Ke
II M Konungen har de föregående da
garne promenerat i vagn till Kongl Djur
gården och Rosendal Emedlertid fortfar
det att berättas att Hans Maj :t kommer
alt tillbringa sommaren på Rosersberg och
Hans Kongl Höghet Kron-Prinsen under
tiden förvalta regeringen DD Kongl Hög
heter flyttade i början af veckan ut till
Drottningholm
— Enligt dagens officiella Blad liar Re
geringen förklarat att det för Stats-Rådet
Friherre Åkerhjelm meri delte förordnande
att tills vidare förvalta General -Tull - Di
rektörs -Emhetet numera upphört Detta
steg hvilket alla vänner af den konstitu
tionella ordningen böra gilla ger äfven an
ledning förmoda det Genet al-Tull-Direk
törs-sysslan ofördröjligen varder återbesatt
och många jemte oss äro nyliknö alt er
fara hvilken skall erhålla denna syssla som
på inkomsternes vägnar är biand de bästa i
Riket likasom General - Tull - Direktörens
makt är störst af alla Embetstpäns antin
gen man betraktar mängden af siibordine
rande Tjenstemän eller den diskretionära
mvndighet som Chefen här olika mot i alla
andra embetsverk innehar Såsom cotn
petitorcr till tjensten har ryktet förnämli
gast angifvit Stats-Secreteraren Skogman
och Landshöfdingen Grefve Posse äfven
som en och annan måhända på skämt
omtalat Herrarne Bernhard Rosenblad och
Wolrath Tham För Hr Skogman vore
detta visserligen en honorahei reträtt efter
de flere ledsamma omständigheter som det
ta år inträffat inom hans Departement
mången säges ännu anse honom så oum
bärlig vid liriansportfenillen att ingen annan
kan tills vidare uppfylla hans plats Vore
denna förmodan grundad sS torde det ic
ke vara osannolikt att Grefve Posse blir
utnämnd
— Det berättas att enligt Regeringens
beslut i sista Gon seijen tvänne Läkare Me
dicina Doktorerne Oacliterlany och Setter
blad komma att genast afsegla till Riga
för att göra sig närmare bekanta med c ho
lera-sjukdomens art ocli behandlingssätt
Detta steg var af högsta nödvändighet på
kalladt Det är kändt alt Läkarne i af
sende på sjukdomens behandlingssätt dela
sig i tvänne hvarandra alldeles ftjotsntta å
sigter En del anse sjukdomen för acut
och inflammatorisk samt ordinera derföre
blodiglar svag åderlåtning opium i smär
re doser o s v En annan del åter bland
hvilka man räknar en Preussisk Läkare
som i Ryssland gjort de flesta och lyckli
gaste kurerne anser sjukdomen höra till de
astheniskdj och fördömer derföre åderlåt
ning och opium såsom de skadligaste ocU
mest fördömliga af alla läkemedel Endast
om nyttan af varma bad äro alla ense Det
är klart alt då opinionerna äro så olika så
är b var je patient som råkar i Doktorns hän
der helt och hållet öfverlemnad åt slum
pen intill dess den vigtiga stridsfrågan blir
afgjord och man måste förundra sig att
Sundhets-Gollegium som icke lärer saknat
kännedom om detta förhållande kunnat så
länge
"i förlitande på Försynen
som Mi
nerva uttryckte sig dröja att sokn förskaf
fa sig en erfarenhet som redan det blott
vetenskapliga intresset i hög grad synes på
kalla
Ett ämne som i afseende å del nu all
mänt å bane varande ämne cholera mor
bus väcker den största uppmärksamhet är
frågan om sjukhus for sådana patienter i
händelse olyckan skulle hit föra stil i t ten oak
tadt dc anstalter som äro vidtagna I ett
annat blad har blifvit föreslaget att härtill
änyända garnizonssjukhuset och i går be
rättades att det s k Snoilskyska huset
på Ladugårdslandet skulle vara u t sed t for
samma ändamål
Utan att tilltro oss på förhand bedöma
hvilka utomordentliga anstalter kunna blif
va nödvändiga i händelse skjukdomen skulle
här utbryta med våldsamhet synes det
ligga klart för hvar och en att man bör
söka i möjligaste måtto undvika alt välja
sjukbusen så att den sjuke skall behöfva
transporteras öfver en lång sträcka af ga-
kun .de få tillfälle
Äfven om det icke
tor hvarigenom smittan
luften
att sprida
kan tagas för afgjordt att luften upptoge
något smittämne skulle ett sådant trans
porterande åtminstone väcka en räddhåga
och oro bas de förbigående som man i
möjligaste måtto bör söka undvika då alla
Läkare äro ense derom att ingenting ger
en sådan fallenhet till sjukdomen j M >m sjelf
va fruktan derför
Deremot tyckes det som den första åt
gärd be hofvet påkallar vore att hafva ett
provisionelt sjukhus med ett mindre antal
sängar men tillfälle till bad och skötsel
Sjukdomen lärer utan tvifvel i fall den bit
kommer genom smitta först yppa sig ho .s
några få personer och närmaste omsorgen
är då att få desse fräuskiljde I detta af
seende erbjuder hufvudstaden sällsynt för
delaktiga lägenheter uti dess flere nära be
lägne och bebyggda bolmar och öar Häst
holmen och Fjäderholmarna äro härtill för
träffliga och lägenheterne torde kunna er
hållas för en obetydlig penning Om loå n
sängar till en början ditflyttades jemte några
badkar och den sjuke ditlördes i en öfvertäckt
slanga eller salsslup så behöfde liufvuiLta-
dens invånare icke oroa sig
Bevakning vore äfven lättare
men voro naturligtvis ännu
lii såsom närmast belägen
m
i
re
för grannskapet
K astenhol
mera förde la k
i liändelsa de
derstädes boende tjenstemän vid Flottan ef
höllo hänvisning på en annan bostad under
tiden hvilket vore en obetydlig uppoifiiag
för ändamålet Naturligtvis borde en Lä
kare bo på stället
Uli den i sistl Onsdagens blad införda
uppsats om cholera morbus bar Redaktio
nen begått ett misstag soln vi anse för en
skyldighet att återkalla oaktadt uppgiften
som föranledde detsamma blef oss medde
lad från främmande hau ,d med försäkran
om dess pålitlighet

Sida 3

Uti uppsatsen förekommer nemligen att
cliolerans utbrott i Danzig skulle varit med
vissliet kanel några mil från Stockholm re
dan den (i Juni middagstiden oaktadt kun
görelsen först utkom den 10 Vid närmare
efterhörande ha vi blifvit underrättade att
någon kännedom om cliolerans utbrott i
Danzig verkligen icke ankommit till Com
inerce-ColIegium förr än med posten den
10 och alt Comnicrce-Collegiiim således
genast gått i författning om vidtagande af
de åtgärder som på Collegiuni berodde
Med all möjlig varsamhet i nyheters e
nnltagande och tillkännagivande blir det
likväl omöjligt för publicisten att alltid
undvika misstag då det stundom ser ut
som man med ti i t försökte alt leda honom
bakom ljuset kanske lör att göra publici
teten än mera förhatlig hos dem för hvil
ka den förut är åtminstone likgiltig Red
af Aftonbladet har lätt röna täta prof der
af uti en mängd nyheter från anonyma
Insändare i synnerhet angående beslut af
Regeringen tillsalla tjenster m ni hvilka
underrättelser ofta befunnits fullkomligt o
grundade Lyckligtvis ha vi dock i de fle
sta fall undvikit att reproducera sådana o
riktigheter då vi alltid först sökt göra
oss förvissade om verkligheten I den nu
ifrågavarande saken hade vi en serskild an
ledning alt tro oss kunna lita på en upp
gift som just derigenom förän led t oss till
den obehagliga händelsen att göra en oför
tjent anmärkning
Bland de många välmenta mer och
mindre kloka projecter till Cholerasjukdo
mens förekommande som blifvit till Red
insände är ett förslag hvilket framför de
öfriga synes oss förtjena Yederbörandes upp
märksamhet att nemligen inom alla kust
provinserna till en början och sedermera
i hela landet enskilda smärre distriksföre
liingar skulle bildas och af Regeringen au
toriseras med en polismakt med hänse
ende till helsans bevarande iakttagande af
alla nödiga försigtighetsmått medicinaliers
förskaffande m ni
Från Quarantains-Befälhafvajen vid
Hasselö Flåte är under d i5 dennes inrap
porteradtj alt af en Lots blifvit dit införd
cn mindre öppen båt med fyra karlar och
tre gossar förrymde från några herregodj
nära Ilahsal i Lilland Enligt af Qua
rantäns-Läkaren anställd undersökning be
finnas de a !Ia irrsta synas något utsvult
ne men veta af ingen sjukdom De hade
q dygn varit på sjön och slutligen lefvat
endast af salt vallen då de ej egde några
ytterligare lifsmedrf De öro nu förlag de
på en klippa midt i quaranlaius-platsens
hamn inom skotthåll — Gapt beckmans
son med Briggen Lovisa från Riga hade
äfven den i ,j ankommit till Ilasselö Flåte
och blifvit lagd under quärantän enligt
hans uppgift har besättningen ej varit i
Jand i Riga Ingen befann» sjuk om bord
Helsingör d 10 Juni Vid Drugöe är
med afseende på lotsame ordres gifne att
de ej må gå om bord på de ankommande
fartygen utan genom förutsegling med de
ras båtar lotsa dem igenom Drogdeu
Köpenhamn d Juni För närvarande
ligga 10 fartyg under observatiohs-quaran
tane i den så kulLi ^c k
alkbvänneri-bugten
-f mil från citadellet alla destinerade hit
och hvaraf 7 från Riga 1 frän Petersburg
och 2 från Nystad i Finland Besättnin
garna äro fullkomligt friska och afsigten
är derföre att låta fartygen hala in i
hamnen så snart sådant kan ske utan nå
gon synlig fara
Iiiga d 3 Juni Sjukdomen här i staden
har betydligen aftagit och hvad som
mäst fägnar oss antagit mycket lindrigare
karaktär än den i förstone visade Anta
let af insjuknade till i går morgon uppgif
ves vara 707 af tillfrisknade 76 döde
407 och 215 qvar på sjukhusen likväl un
dantages härifrån folk af bättre familjer
som till största delen behållit lifvet
(Iniandt
För Nykterhetens vännerj meddelas föl
jande högst glädjande unde rrättelser •
Uti Södermanland å .Säteriet Berga ly
dande under Åkers Styckebruk har Arren
datorn af nämnde Säteri inrättat ett Nyk
terhets-Sällskap bestående af godsets tolk
111 fl- och räknar denna förening för när
varande en personal af circa 5o medlemmar
I stället för brän vin 1 'å nu underhafvande på
Berga hvarest ett Ölbryggeri blifvit anlagdt
köpa godt och välsmakande Öl för 12 sk
RGS kannan Äfvenledes är vid Åkers styc
kebruk Brän vinsbränningen nedlagd och
hålles nu på att inreda ett Bryggeri för att
hålla Folket godt öl och dricka tillhanda
Önskeligt om dylika allmänt nyttiga och
patriotiska föreningar och beslut gåfvo an
ledning att flere sådaue blefvo stiftade uti
vårt Fädernesland 1
Carlskrona d 11 Juni I Torsdags afse g
lade härifrån Fregatten af Chapman till Bra¬
silien Fregatten es af Korvetten Ja ra-
mos samt en Norrsk Brigg till Gherbourg
och skall den sednare förena sig med Fre
gatten vid Fleckerö
— Kongl Maj :t har i Nåder befallt alt
utom den under Piem Löjtn von Krusen
stjernas befäl redan a /seglade Kanonslupen
ännu 3 :ne däckade Kanonslupar skola klar
göras för att afsegla sä snart Order derom
ankomma
— Jemte Slilö skall äfven Sand
hamn inrättas till Quarautänsplats för de
fartyg som ankomma lian alla å kusten i
från Weichseljlodeus utlopp till Estlands ös
Ira gräns belägne hamnar
— Med Carlskrona veckoblad följer i dag
ett bihang innefattande stadgar för en der
slädes inrättad luåujighclsjörening En sam
maukowst af stadens förnämste invånare har
i sådant ändamål blifvit hållen och öppnad
af Hr Landshöfdingen Gyllenhaal med ett tal
på hvars innehåll vi utbedje oss all i morgon-
dagens blad få fästa uppmärksamheten då de
ädla och uphöjda åsigter det innehåller efter
värt omdöme hedra Hr Landshöfdingen både
såsom menniska och offentlig men och i vä
sentlig mån afvika från de tukllius-idcer
hvilka någre celebra Talare sökte göra gäl
lande hos Rikels Ständer under »ista Riks
dng-
Åby d 4 Juni Skylten Carl Sand
ström tran Ryssby Socl en som i natt be
gaf sig uppåt Gransmåla ägor i Åby socken
endast i afsigt att få rikta sitt gevär mot
något mindre men ätbart djur var i stället
nog lysklig» att emellan kl 12 ?cb 1 på
nätten få rikta det mot en Varg-lik snin
efter några gjorda luftsprång med förfärligt
skrän sedan rof-djuret blifvit träffad t af
skottet dog på stället Som villdjuret kota
rakt emot skytten blef skottet riktadt mitt
i bröstet och befanns att hagleu sårat både
hjerta lefver och lunga Tiken syntes ej
för året haft något yngsle
Cal /nar d 11 Juni En kurir som i förr
går från Stockholm hit anlände har med
fört ytterligare order och föreskrifter i af
seende på de försigtighetsmått som blifvit
anbefallde till att förekomma cholera-smit
tans införande Hvad vår ort berräffar tyc
kas dessa åtgärder vara så mycket mer an
gelägna som tvenne staden tillhörige far
tyg för det närvarande befinna sig i Riga
dit smittan redan anländt
— Utanför Gräs
gård på iistra sidan om Öland har i dessa
dagar ett Engelskt skepp strandat med last
intagen i Petersburg
Helsingborg Tisdagen den 7 dennes
från kl 12 till 1 e 111 koin vid Dahlby
ett så ovanligt starkt regn eller snarare
skyfall med en häftig dundrande åska
hvilket skyfall utsträckte sin häftighet nä
ra £ mil vester öm Dahlby så att lands
vägs och åkergroparne voro otillräcklige
att emottaga vattnet Det trängde sig ir»
uti åkrarne öfversvämmade dem och med
strömmen bortfördes på flera ställen d 'en
sist sådda säden På de ställen åter der
vårsäden hunnit att skjuta högre upp så
att den ej flöt med strömmen se åkrarne
ut som om kreatur varit der och vältrat
sig Den vexandc Rågen slogs ned men
lärer väl åter resa sig Bron som är öfver
landsvägen emellan Kyrkheddinge och
Dahlby kunde ej så hastigt emottaga vatt
net som det tillflut det såg ut som vid
en hastigt påkommande islossning då isea
stoppar vid broarne och vattnet steg der
högt upp i åkrarne Förlusten är betyd
lig dock är ej säden öfverallt ruinerad
LITTERATUR
Af Coopers Roman "Lotsen har nu äf
ven andra delen i svensk öfversättning ut
kommit
Den ur lika interessnrit som den
förtgående om hvilken vi förut yttrat vårt
omdöme Ehuru äfven en storm förekom
mer i denna del finner man intet uppre
padt i beskrifningen och den rikedom på
idepr som tillåter författaren att ånyo må
la samma händelse med lika likliga och
träffande färgor utan att upprepa sig sjelf
bevisar i syni /erhet hans snille Det före
faller oss som om öfversätlningeu här blif
vit något mera vårdslösad och tung Isyn
nerhet äro epjteterjie alltför sällan upplösta
ifra o den participiala formen söm i Sven
skan beröfvar meningarna i samtalsstil dén
liflighet de fordra Det är en stor förlust
att öfversätta ren som med mycken skick
lighet återgifvit alla originalets sjötermer
äfvensom dess skildringar i allmänhet ge
nom detta enda fel som så mycket strider
emot Svenska språkets natur der particip»
erne äro föga begagnade åstad konc
ilier ett obehag i läsningen som ofta med
ändring af en enda bokstaf hade kunnat
undvikas Vi lemna läsaren ett korrt prof
af ett sådant stycke utvisande scenen p .1
Amerikanska skonerten Ariel korrt före sa

Sida 4

tagit
affär rnvZ 'En Ungelslc 1 ut ter hvilken liade
li /iliat lionom med an kula
"Ariels besättning hade samlats uti små
flockar betrak lande fiendens utseende skäm
tande deröfver sins emellan och endast
väntande pä denna vanliga befallning for
att begifva sig till sina kanoner vid förstå
trumslaget sjuidde de sig derföre med ord
ning till de ålskillige delar af det lilla
fartyget hvaiest deras tjenstgöring kallade
dem Canonerna omgåfvos af Knä partier
eldiga kraftfulla unge män de få mari
nerne uppställdes i slagtordning beripnade
med musquetter olTicerarne visade sig uti
»ina enter-mössor med pistoler ti ti bältet
och nakna sablar uti hand Barnstable
vandrade med stadiga steg fram och åter
på sitt lilla halfdäck svängande en ropare
som uti en stropp hängde på pekfingret
eller stundom sättande kikaren för ögat
hvilken då den ej begagnades var place
rad under ena armen under det hans svärd
stod lutad t emot foten af stormasten j ett
par tunga skepps-pistoler voro äfven in
stuckne uti hans bälte och staplar af ge
vär enterpikar och sablar voro placerade
på åtskilliga ställen af däck Sjömännens
skratt hördes ej längre och de som talade
yttrade sina tankar endast uti låga och o
tjrdliga hviskningar
Huru mycket hade icke detta vackra
stycke vunnit om öfversättaren endast njt
jat orden betraktade skämtade väntade
i stället för betraktande (Scc
Ibland de mest målande Uppträden i bo
ken är beskrifuingen på en hvalfisk fångst
Vi införa ett styck deraf som torde roa
mer än en af vära läsare hvilka ej
kännedom af siel I va boken
Under de få minuter som de rodde emot
villebrådet uppsteg Långa Tom från sin
lutande ställning uti häcken och förflyttade
gin ofanteliga kropp till bogen uti båten
hvarest han gjorde sådan» förberedelser för
att hugga djuret som tillfället erfordrade
Baljan innehållande HngefärJigen en half
h valfisk-lina ställdes vid Uarnstables fötter
hvilken tillagat en åia att styra med i
stället för rodret soin afhakades på det
att båten om så skulle fordras kunde svän
gas rundt
Deras annalkande vfir helt Och hållet
ofcemärkt af djupet» vidunder som fortfor
att roa sig med att högt i luften upp
spruta vatten uti tvänne bågformiga strålar
stundom svängande »ina breda stjertfenor
med en behaglig men förskräckande styrka
Då de djerfva sjömännen voro inom några
hundrade alnar ifrån honom kastade han
hastigt ned hufvudet och utan någon syn
lig ansträngning reste han sin ofantliga
kropp många fot öfver vittnet häftigt vif
tande med stjerten och åstadkommande ett
hvinande ljud som liknade vindens tjut
Slupstyraren stod rak med afvägd harpun
färdig att gifva hugget men när han såg
djuret antaga denna fruktansvärda ställning
vinkade han med handen åt sin befälhafva
re hvilken genast gjorde tecken åt folket
att upphöra med rodden I denna ställning
förblefvo de några ögonblick medan hval
fisken slog åtskilliga tätt på hvarandra föl
jarwle slag på vattnet med ett dån som
liknade bullret af lika många bland klip
porna gen ljudande canonskott Efter detta
lättfärdiga lekfulla ådagaläggande af sin
förskräckliga styrka sjönk monstret åter
ned i sitt naturliga element och försvann
långsamt undan sina förföljares ögon
(forts c a
NttteidosKop
På Ryska theatern i Moskau gafs ic
ke längesedan en dram benämnd JVe ^er
slajvarna och i hvilken alla aktörerne el
ler åtminstone de Heste måste visa sig med
svarta ansigten Stycket vann mycket bi
fall antingen detta nu härrörde af dess
»ithetiska värde eller deraf att ämnet föll
den Kejserliga publiken på läppen Lika
godt det gafs åtta aftnar å rad för fullt
hus Actörerne som förmodeligen voro in
födda Kyssar funno det i längden alltför
besvärligt att hvarje afton smeta in sig med
svart färg och i synnerhet att derefter filer
nödgas aftvätta den De öfverenskommo der
före att så länge stycket bibehöll sin po
pularitet tillen klok besparing af vatten och
möda behålla ansigtet »vHrtfldt och i all
männa sammanlefnaden visa sig i slaf-ko
stym Det påstås att deras hållning skick
och uppförande hela tiden varit så förvil
lande naturlig att det öfverallt annorstä
des skulle ådragit sig mycken uppmärk
samhet
----- En inbyggare i den lilla staden PVald
munchen i Bayern fångade under loppet
af förra sommaren en Svala som förut i
tvenne år byggt vid takfoten of han» hus
lian fästade en tunn guldring omkring hen
nes hals ringen var mirkt med boksiaf
verne J G N Den 12 April detta år in
fann sig åter svalan after sin vinterfärd
hon fångades ånyo och man fann utom den
första ringen ännu en på hvilken några
Arabiska bokstäfver voro tecknade Detta
factum bör ej sakna intresse för naturfor
skaren
Ss Den medicinska faculteten i de Nord
Amerikanska fristaternn har fattat det be
slut att afdela de medicin» Poctorer den
promoverar efter hufvudaVterne af sjukdo
mar och att inom hvarje sådan art anvisa
hvar och en af dem sin verkningskrets
Hvarje Doctor 8r visserligen förbunden att
ega generel kunskap i Läkare-vetenskapen
men måste efter undergången allmän exa
men egna sig åt någon viss gren t ex huf
vud-sjukdomar bröst-åkommor nerv-altac
ker febrar m in De sjuka tros sålunda
erhålla större förtroende till den Läkare de
tillkalla då de naturligtvis böra vara öf
vertygade det han i behandlingen af den
sjukdom för hvilken han fir tillkalkd för
värfvat sig verklig virtuositet
kerden Doclnr Pettersson jemte Ordens - Bi <ko»
pen Doctor /fallvis luvigningi-Tal den au S
j lember i83i af A
X
Bly i tackor försaljes efter 3fi Rdr Banco pr
Skepp bos Jernkramhniidlaien C Wiborg i Kunt
mistareliuset vid Skeppsbron
Ett Divansbord af Mahogny «4 Rdr ett sybord
af Cuba-mabrogny i5 Rdr ca spegellåda 3a
sk en större blå klädes- mans slängkappa a8
Rdr allt Banko De äro att bese nli linset N :o t
vid Stora .Nygatan der ljusiuagasiuet ar 1 trappa
upp
Godt CalTe till salu till 22 sk Rgs pr A på
Contoret två trappor upp i Huset IN :o 6 1 Puck
husgranden vid Skeppsbron
EttJ litet parti Franskt Rappe-Snus utmärkt
godt uti blykanistrar till 1 Rdr b :co skalp är i
kommission inlemnadt uti huset N :o 10 Qvart
Lalona vid Westcrlånggatan midt emot Fuukeus
gränd en trappa upp
ANNONSER
Till Salu finnes
Till salu finnes i alla Boklådor a 10 sk B :co •
EN BLIG K
VÅRA ANDEL1GE TALARK
med anledning af de under loppet af innevarande
är i Hufvudstadcn utkomna A /skeds- och Iuträdc»
Prcdikningar i S :t Jacobs och Johannis Försam
lingar af Biskopen m m Doctor iltdrén och Kyr-
DIVERSE
Ett panska helsosamt högt och nära saltsjön be
läget Sommar-ställe med treflig gard små Träd
gårdar och Lusthus helt nära saltsjön samt ut
sigten den alldra Vackraste öfver Skeppsholmen
Djurgården m 11 ställen jemte glada Ruin och
Rök en trappa upp kan för billig betalning få
begagna öfver hela sommaren a kor r ta re tid el
ler för dagen med möbler och husgeråd Stället
är propert tyst och ogeneradt och hatar ga dit
Stall Vagnshus och utrymme linnes ock öf
verenskommelse erhållcs i Huset N :o 3 vid Catha
rina östra Kyrkogata Qv Stenbodarne större x
tr upp
Under nu instundande allmänna Skol-Fci ierne
kunna mera och mindre för sig komne gossar er
hålla tillförlitlig undervisning och lärdom uti väl
skrifning- textning och i den Tyska stilen Också
uti räkna efter de nu bruket i ge korta Part
Decimal- och Förkortnings-Jätten I Tyska
Engelska och Franska språken med mycken och
lätt tal-öfning äfven i Rita Miila och Mathema
tique så väl privat© som med andre Betalnin
gen är billig och underrättelse samt öfverenskom
melse träffas i huset N :o 3 Cathrina Ostra Kyrko
Gata Qvart Stenbodarne större en trappa upp
En yngling 20 år gammal som konditfonerat 3 :e
är i Lärftskramhandel ästundar emploj i handel
Rekommenderande betyg kunnn prästeras Svar af
vaktas i förseglad biljett till B ■ N :o 20 som in
lernnas uti Tobaksboden vid TrångsundL
En ung man som en längre tid innehaft plats ja
contoir och bes trid t så väl de inro som yttre gö
romalen önskar sig nu eller framdeles dyhkfc
engagement eller ock InspectorstjCnst pä Bräd
gård eller dylikt Den honom kan emplojera
behagade till muntligt samtal uppgifva sin adress
i Billet till Justus som inlemuas i Bokladan dar
dKta blad utgifves
En stadgad ogift Man af god familj som män
ga &r så väl uti Sverige som Tyskland rar it
engagerad på kontor söker nu en dylik kondi
tion uti någon af Rikets städer i brist häraf
önskas förtroende med någon Fabriks-varuförsälj
ning eller ock att blifva emplojerad som Inspector
vid något Bruk eller Landtegendom skulle en
dylik kondition lemna tid öfrig att informera
Barn i händelse de finnas på stället vore ej q
Leuägen dermed betjena De fördelaktigaste re
kommendationer kunna lemnas Uti Hr Linströms
Bokhandel erhållcs ytterligare upplysning
VARUPRIS
Råg 17 R :dr Korn i /j 36 å i5 R :dr Hafre9
R :dr Brunvinét på leverans och pä stället 1
R :dr i5 sk
YEXELKURS
London i3 Rdr 16 sk d sigt
Hamburg \i sk 72 d .d
A
g
Amsterdam
Hos L J Hjerta