Aftonbladet Lördagen den 18 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-18
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-18
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-18
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-18
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 18 Juni 1831

Sida 1

N :o 138
1831
jJläa eI
NBLADET
Lördagen
©t© <B3 ,Sl® &SL
den iS ^uniiS
r f « f Stockholm /ör helt år 7o R
-dr halft a
i Lins tr ö m s bokhandel vid Mynttorgetj Bro
Essens bod vid Södermalms torg Annonser m
I morgon 8-dj
e Söndagen efter Ilel Trefaldighet
predika
Tj t Konungen och Drottningen Kongl Hof-Pred
Lektor Grafström
Hos Kronprinsen och Kronprinsessan K Hof
Pred Zieder
SlnUs-Kaprliet K Hof-Pred Ziedner
yi Ulriksdahl Pred Unander
Stor-Kyrkan v Kom Bollin Past Adj Lind
sirrin Kom Logren
Clara Kom Beckman K Ilof-Pred Tegnér
Korn Hillberg
Jakobs Korn .Mag Carlstrand Kom Adj Winn
berg Kom AVidstrand
Tyska K Hof-Pred Rcklor Freese
Maria S IV
Cand Kngelbrecht Ilögm kl g
K öfvcr-IIof-Pred Dokt Lilljenvalldh v Kom
Colliudcr
Catharina Kom
"Winqvist K Hof-Pred och
Kyrkoh Winter Kom Hagström
Kungsholms Dokior Fuchs K Hof-Pred och
Kom Lundhofm
Finska Kom Tulindberg Finska Kyrkoh Stol
pe Svenska
Ladugårdslands Kom Salén Bat Pred Wulff
Korn Dahlgren
Adolf Fredriks Mag Öfverberg Kom Adj
Löhman
Johannis Kom Ljungholm häda Mässorna
För K M Flotta Ord Bat .Pred Hiiggman
P 'id Garnisons - Sjukhuset Bat
-Pred Blixen
Enkhuset 3 Hof-Pred von Zweigbergk kl lo
Oubbhusct v Kom Collinder
Södra Korreklions-lnrällu Pastor Holmberg
Kona Korrektions-Inrättn Pred Norrbin
Danviks-Kyrkan Past .Adj Lindsten
Sahbathsberg Pred Häggman kl l I
Hedvig Eleonora Fattighus Mag Wijkman
Vid Djurgårds Brun i 'ast Adj Pontén
Vid Norrmalms Jlclsohrun Kom Widstrand
XL ti
DÖDE I STOCKHOLM
X
• d Mant Conim Iir J F von der Burg den
>5 denne» är
Bagareges J Hellbergs k Hnstru Soph Wilh
flldd lurut räd på Carlberg den dennes 27 är
Bruks-Patron Christian Dy b er k 7G är
QUARANTAINS - KUNGÖRELSE
Comm .-Collegii Staden Archangel smittad he
la Ryska Kusten vid Hvita ilafvet och Ishafvet
för smitta misstänkt och således for närvarande
städcrne Archangel Riga Liebau Polangcn Dan
zig och Alexandria smittade samt Ryska kusten
vid Hvita Hafvet och Ishafvet hela kusten från
Estlands östra gräns till Oderströmmen med der
vid liggande öar Levanten Barbariska kusterna
samt Vestindiska öarne för smitta misstänkte
Quarantains-Commissionens att den tid som en
ligt t3 § af Kongl Quarantäus-förordningen af
ar i8ofi skall för fartygs resa beräknas kommer
att i afseende å Cholera Morbus inskränkas till
8 dagar
QuaranlSns - Commissioncns till samtL Kongl
M :ts Befallnings angående skyldighet för an
kommande fartyg från Mecklenberg Lybeck Dan
ska Statcrne vid Östersjön och Sundet och Preus
siska Provinserna som ej anses smittade att haf
va sundhetspass
Quarantäns-Commissionens till Konungens Be
fallningsh vid Östersjökusten med tryckta undter
rSttelser för allmänheten och om tillsyn att nödi
ga medicanicutcr finnas att tillgå
HANDELS - UNDERRÄTTELSE
Machiner och Mecbaniska Inrättningar kunna
utan undantog få utföras ifrån Frankrike mot
viss fastställd afcift
ÄNDRAD MARKNAD
Vid öija by i Elfsborgs Län den 2B Oct flyttas
till Trädels Gästgifvaregård
ULLMARKNAD
I Liibeck den 28 Juni och 5 följande dagar och
uti Giish-ow j Mecklenburg d-a 4» 5 och t Juli
BANKENS SILFVER-UPPKÖP
Silfver till minst Femtusende R :dr i hvarje post
får levereras emot visst bestämdt pris före Sept
månad Anbuden före Juli män Räntefi-ia för
skott 1 mot nöjaktig säkerhet
LEVERANS
180 famnar Ved 33 Lisp Talgljus ifi kannor
Hampolja 100 alnar Lampvekar ;inbud till Com
mcnd .-Embctet för Invalid-Corpsen å Ulriksdahl
inom den 27 Junii
K 14j st Dragtåg Go skalp Märling 4 skålp
G-tråds Segelgarn 1G0 st Reserv-streck 12 famn
länga 88 st Uppsägningsinstrument G-pundiga
10 st Krubbstrek i3 famnar länga 4° dito 10
famnar 32
r >2 Selsträugar 8G2 st I-Iästskrapor
9 .00 Fouragcstreck inför Krigs-Collegiuw den 21
Juli
LEDIGA T .MiNSTEH
Förenade Organist- och Klockaresysslorna i Ljun
ga församling i Linköpings Stift
Klockaresysslan i vestra och östa Wrams För
samlingar
AUCTIONER
Etccutiv å Lösegendom vid Frcdricsdabls Egexv
dom strax utom Skans Tull d 22 Juni
Den 29 Juni å Carlstads Auctionsk 1 Gården
och 1 — /• :del i 5-8 :dels tomlen N :o 93 utan jord
2 Gården och 5-8 :dels tomten N :o 241 med jord
1 Österforssa 1 mtl oförm Kr Sk 2 Gropens
Qvarn 3 Jössta Qvarn jemte 4 Förpantnings
rättcn å 1-2 mtl Sk N :o 5 i Österforssa Den 1
Juli kl 12 på Läby Gästggd
Den 8 Juli kl 12 vid Albäcks Säteri Simtuna
Socken Westmanland O Albäcks Egendom 3 mtl
2 Bortorula I mtl Kr .sk 3 Wänögla 1-2 mtl 4
Karleby i
.j mtl Skatte i nyttjande rätten i 3g år
af 100 tunl utgjord
.1 circa 3o hästar vid Llf-Gardets till häst Ca
sern d a5 Juni kl 11 f m
OFFENTLIGA STÄMNINGAR l
BORGENÄRER
Stockholms R .R Fiiltproyiantm G SlöBr» afl
Enka M Cl Söderströms den 2 afl f <L Insp
Joh P Baillets den 7 afl Bomullsfabr P Reiffs
den 29 all llofm G- Edlunds den 2Z allt i Maj
år 183a
Örebro R .R afl Akarcålderm P Widlund» d
31 Oct 2 Bokh C Malmbergs och hustrus d 21
Nov 3 Urmak J Granlunds och hustrus om
boskilnad d >4 Nov
Uddevalla R .R 1 Båtskepp A Hellbergs d
3 2 Handl Joh Spaaks d 24 Oct
Piteå R .R Snickaren Nils Nordströms den 20
Juli
Hellestad» T .R Poslm Löjtn N Fr Reuters
a lltlgd af Höstetinget
Grangärdes H .R Inspect A A Tanslls den 11
Nov å Sörvik s gästgd
Fjäre H II Ali Styrm C G Köögs i Ilvarla
Tölö Socken och hans Enka B M Lerbergs 3
Rgd å Ting i Oetob före 7 e in
Frosta H .R Äboen And Nilssons i Norrton 2
Rttgd ä Ting c G mån från den 7 April
Östra H ,R Magnus Peterssons i Näfvelsjö och
hustrus 2 Rttgd af Vinter inget >832
DOMAR I CONCIJRSMÅL
Stockholms RR 1 Öfver-Uppsyningem Jaeob
Askmans afl Enkas B J Dahlholts 's 2 afl f d
Revisorn G Zethermans 3 Slagtarc-styckm Bergs
hustru När idkersk A S Wennerbergs 4 Lieiit
J Löfves d 11 Juli
LAGFART
Bjäre H .R N :o 3 3-72 mtl Hålarp klander
Inom 6 mån c 3 annonsen
Hedesunda och Öster Fernebo Tingslag å Kr .Sk
II N :o Käfsta Kr .Sk .H Sevalbo N :o 1 2
klander inom är från första annonsen
Redevägs H .R å 1-4 Mtl Fr H Hallen i Elfs
borgs Län Klander inom laga tid
ölunds Södra Mots H .lt N :o I 3-8 mtl och
N :o 3 Beteby Klander inom G mån fr 3 annon
sen (aldra
INTECKNING
I 1-G mtl Kr .Sk N :o 121 Femsunda Twings S
dödas vid Medelstads H .R å Ting 1 mån efter Z
annonsen (a :dra
TESTAMENT» - BEVAKNINGAR
T
Anna Cajsa Wennberg I-12 mtl Kr .sk Störa
Gärdet i Elfsborgs Län till sin dotter Catharina
Johansdotter klander inom år
KALLAS
Kopparslagare-gesällen Jonas Hällström att in
finna sig lins sin hustru i Wisby
Betjent Paul Friberg att infinna sig hos sin hu
stru Helena Friberg eller anmäla sig hos Danvik»
Presterskap
Anna Danielsdotter att inställa sig hos sin mun
inom år från d 4 Jan
LEDIGT ARF
Efter Smedsenkan Cli Eleon Kinmark Anm
hos Magistraten i Wisby innan år från tredje
annonsen
Efter Torparen Eric Olsson i Torpet örn Torö
S Sotholms II Stockh Län Adress till Vaktm
C Sundberg
FÖRMYNDERSKAP
Enkefru Majorskan Marjan de Fres f Wästielt
Förm Fanjunk C Fr Trotzig
F d Handl Martin Douhan Förm Kryddkr
handl Carl Kihlberg
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
S
N
Mjölnare-Enkan G Ljunggrens S Källaren Vic
toria d 20 Juni
F d Apotekaren K A F Kjärnandcrs d ai
Juni på Källaren Hoppet
SPEKTAKEL
k Djurgårds-theatern i dag Kusin Benjamin
från Fölen
I morgon Kusin Benjamin fran Polen
AMMAN
rare» SAMMAN
TllYCivlTJIIETS - MÅL
Skriftvexlingen i målet rörande femte d»
toriska Handlingarna före
ftotryckaren som genom
n
nyo
ir 1 gar
Rattens
len
ii nyo
ir 1 gar
Rattens
NkBkPt
ar 5 R :dr 3 månader s R :dr 32 sk Banko Lösa
omans hod i hörnet af Drottninggatan och Clara
mottagas endast i Linströms bod till skilling Rik
Numror 2 sk Banko Prenumeration och utdelning
Bergsgränd
Lindroths bod vid Norrlandsgatan
sgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagarne

Sida 2

beslut blifvit förklarad skyldig att ingå i
svaromål på Aktörs anmärkning begagna
de befallningen alt yttra sig lur att nu
låta komma till Rättens kunskap LI E
Grefve Adlersparrcs anmälan det han vore
utgifvare af alla de utkomna delarna af be
rörde Handlingar hvilkas verkan på saken
Hatten förra gången »betog sig sjelf tillfälle
att pröfva genom sin vägran att låta sva
randen få förete dem till protokollet På
grund deraf gjorde svaranden nu formlig
invändning om II E Grefve Adlersparres in
stämmande hvilket vore så mycket mera
nödigt som lian ensam hvilken ådagalagt
sig vara utgifvaren kunde äfven i händel
se Boktryckaren ansågs för svarande lemna
erforderliga upplysningar till svar på Aktörs
anmärkning Något annat förklarade Bok
trykaren att han i förkluringsväg icke ha
de alt andraga
Aktor som nu hade fått höi innehållet
af det ingifna erkännandet fann Svaran
dens begäran åtminstone förtjena att tagas
i öfvervägande och begärde del af skriften
lör att svara derpå hvilket ock Svaranden
genast medgaf Hvad tror väl Läsaren nu
följde — Jo Parterne utvisades Domsto
len öfvcrlade om utslaget på denna begäran
iemnt en timma och då parterne åter in
kallades a /slog Rätten emot bada parter
ne s gemensamma yrkande skriftens delgif
nandc i så måtto att invändningen som
skulle bli föremålet för aktörs besvarande
på förhand ogillades men skriften öfver
Jcmnades åt Aktor
"i fall han eljest i an
ledning deraf kunde hafva något att an
draga
Vi skola i nästa nummer beledsaga Rät
tens procedur med några anmärkningar
men då det utan tvifvel intresserar läsaren
att taga kännedom af sjelfva omröstningen i
detta märkvärdiga rättegångsmål så införe
i här första dagens protocoll med uteslu
tande af några öfverflödiga handlingar
Utdrag af protokollet hållet hos Stock
holms Stads Kaniners-Rätt följande
dagar år i83i
Den 2 Juni i
Närvarande
Rattens Ordförande Hr Lagmannen Lind
bergh Primaiie Kämneren Herr Hä
radshöfdingen Tempelman Notarien
Beurling
S D 1 egenskap af tillförordnad Aktor
liade Hof-Rätts-INoturieii Gustaf Hökerberg
till denna dag erhållit stämning å Notarien
i Kongl Maj :ts och Rikets Bergs-Collegium
Lavs Johan Hjerta enligt derom gjord an
hållan uti en den 27 sistl Maj tili dom
stolen ingifven skr il tel ig ansökning af föl
jande lydelse "Till Stockholms Stads Käm
iiers-Ilält Sedan Herr Hof-Canzleren för
•vinnande af laga åtal till Herr Justitisc
Canzlerens åtgärd öfverlemnat 5 :te delen af
den skrift som från L J Hjertås inom sta
den belägna Boktryckeri utkommit under
titel "Handlingar rörande Sveriges äl
dre nyare och nyaste Historia samt II i
itoriska personer Utgifna af ett sällskap
uti hvilken skrift Herr Hof-Ganzleren fun
nit förbrytelse vara begången emot 2 5 4
mom Tryckfrihets-förordningen har Herr
Justitia ;-Ganzleren medelst bilagde skrifvel
sfc den 19 innevarande månad behagat för- 1
ordna mig att det äskade åtalet i laga ord- i
I ning anställa och ulföra Af-sådan an led
j ning får jag ödmjukast anhålla del egar 11
af nämnde Boktryckeri Herr Notarien L
J Hjerta varder till Kaniners-Rätten kal
lad ocli ansedd skyldig iclt såsom berörde
skrifts utgifvare eller fö fattare ansvara
derest han icke gitter att på sätt Tryckfri
hets-förordningen medgifver sådant ansvar
från sig leda
Stockholm d 27 Maj 18 ii
G Hökerberg
Efter upprop i målet in funno sig begge
parterne af \hvilka "Hof-Rätti-Notarien Hö
kerberg sedan stämnings-ansökningen blif
vit uppläst hos domstolen företedde ej al
lenast Hr Justitiae-Ganzlerens uti berörde
ansökning åberopade skrifvelse hvilken lyd
de som följer — — — — — —
utan ock den i sist intagna handling om
förmälde afskrift af Herr HofGanzIerens skrif
velse till Kongl Maj :t Justitiue-CanzlersEm
be te hvilken likaledes lästes och befanns e
ga efterföljande innehåll -— — — —
I Jemväl företeddes af Aktor nu åtalade 5 :le
Idelen afskriften Handlingar rörande Sve
riges äldre nyare och nyaste Historia
I samt Historiska personer utgifna af ett
sällskap hvilken 5 :te del befanns vara för
sedd med prsesentatum den jo April 18 it
Notarien Hjerta hvilken medgaf all i frå
ga varande 5 :te del af ofvanh
»rörde skrift
utkommit från hans vid Johannis gränd i
stadens inre del belägne tryckeri anförde
att som lian uti den hos domstolen ännu
anhängige rättegång angående :je och 4 *de
delarne af samma skrift företett af Rätten
god kändt bevis alt Hans Excellence m m
Ilr Grefve Georg Adlersparre vore ansvarig
utgifvare af nämnde skrift och berörde be
vis vore i sådane ordalag aS-iltadt att der
under otvunget in beg repos skri Ilens alla de
lar hälst icke någon af dem blifvit i be
viset särskildt nämnd så hade af sådan or
sak Notarien Hjerta ansett öfterflödigt att
ifrån Hans Excellence Hr Grefve Adlerspar
re anskaffa en ilied antalet af skriftens de
lar öfverensstämmande mängd namnsedlar
hvadan ock Hjerta nu åberopade förnämn
de redan aflemnade bevis desto hellre som
en betydelig del af nu åtalade 5 :te tornen
utgöres af enskilde bref till II E Hr Gief
ve Adlersparre hvilka icke rimligen af
någon annan än Hans Excellence sjelf bort
kunna innehafvas och hvarigenom ytterli
gare bekräftades och styrkte att Hans Ex
cellence Herr Grefven verkeligen vore ut
gifvare af 5 :te delen likasom af de föregå
ende dock anhöll Notarien Hjerta att der
est sådant oaktadt Kämners-Rätten icke
skulle anse om förmäld te redan företedde bevis
vara tillfyllestgörande för hat .s befrielse från
skyldigheten att såsom Författare eller ut
gifvare af 6 :te delen ansvara honom måtte
beviljas något lämpeligt anstånd att från II
E Hr Grefve Adlersparre införskaffa en så
dan namnsedel som erfordras
Sedan i anledning häraf det af Nota
rien Hjerta åberopade bevis blifvit bland
handlingarne rörande åtalet å 3 och 4 de
larne af ifrågavarande skrift framtaget och
uppläst samt befunnet ega följande lydelse
"Härmedelst erkänner jag mig vara ansva- j
lig utgifvare af skiften Handlingar röran
de Sveriges äldre nyare och nyaste Hi- j
HOria och åtager mig således allt
förfnltare-ansvar för nämnde
stafsvik den 17 Mars 18
d
stafsvik den 17 Mars 18
sp
Georg Adler
rre Sigill så yttrade
Aktor att sofa
ofvanstående bevis vore uthändigadt och af
Notarien Hjerta i och för åtalet å skrif
tens 3 och 4 de /ar hos domstolen företedt
innan och för än 5 :te delen ännu bevisli
gen blifvit tryckt och utgifveu i följd
hvaraf ovisst "ore huruvida Hans Excel
lence Herr Grefve Adlersparre ville ikläda
si författare- eller utgifvare-ansvar äfven
arbete Gu-
för sistnämnde del så
partens skyldighet hafva
frihetslags-enlis ordning
å
afva
utgifvare-ansvar äfven
isåg Aktor veder
varit att i tryck
pyg
frihetslags-enlis ordning särskilt förse
med namnsedel för 5 :te delen hvadan och
då Notarien Hjerta sådant underlåtit Ak
tor påstod att bemälde dess vederpart sjelf
borde vidkännas laga ansvar för ln ad i
samtna del linnes vara iagstridigt
Notarien Hjerta åberopade hvad han redan
anfört och som Rättens utlåtande be
gärdes så fmgo vederbörande afträda till
förmaket hvarefter enär olika meninga
förspordes omröstning företogs dervid un
dertecknad Protokollsförande först sig ut
lät alt som det af Hans Excellence Herr
Grefve Adlersparre uthändiga de och af No
tarien Hjerta uti den hos domstolen ännu
anhängige rättegång rörande 3 :je och 4 'e
delarne af ifrågavarande skrift företedde
samt nu ånyo åberopade bevis innehöll att
Hans Excellence är ansvarifi utgifvare uf
utan deremot
gen äfvensom
Handlingarne rörande Sveriges äldre nya
re och nyaste Historia samt Historiska
personer &c och nu åtalade 5 :te tonien
onekeligen måste anses utgöra en dol af
nämnde arbete intill dess ådagalagd t blifvit
hvad ännu icke ens kunnat antydas ellep
uppgifvas nemligen att med begagnande
af bedrägeligt titelblad å sagde 5 :te del
densamma är vorden af annan person obe
hörigen utgifveu i följd med de föregående
af Hans Excellence Herr Grefve Adlerspar
re till trvcket befordrade delar al arbetet
i hvilken händelse sig företedde säiskild
anledning att åtala förbrytelse emot Tryck
frihets-Förordningens 1 § och mom så
enär samina förordning icke någorstädes för
anledde dertill att Boktryckare vid tryck
ningen af arbete som består af flere dejar
vore skyldig att med ett emot delarnes
mängd svarande antal namnsedlar sig försa
med Tryck fri het s-Föi ord 11 i ti
med sakens beskaffenhet öf
verensstärnde att icke mer än e /i namnse
del erfordras för hvarje skrift under hvil
ken benämning enligt hvad i fryckfrihcts
Förordningens 4 § och 9 mom nttrvcke
ligen oinförmäles Jlere to mer eller delar
kunna inbegripas hvadan ock domstolen»
vid förehafvande den 3l sistl Mars af åta
let emot 3 :je och fcde delarne antagit
oeh godkänt ett enda bevis såsom gällande
i afseende å begge desse delar fann af så
dane orsaker hvartill jemväl- kom me oviss
het huruvida icke måhända skriftens 5 :te
del redan kunnat vara tryckt vid den tid
då rättegången i och för tredje och ljerda
delarne anställdes Protokollsföranden lo
sin del skäligt förklara Notarien Hjerta haf
va genom det förut företedde och nu ånyo
åberopade- bevisets aflemnande fullgjort hvad
honom såsom Boktryckare ålegat för att
undgå författare- eller ulgifvare-ansvar äf
ven för ifrågakomne Ate del af merberör
de skrift till följd hvaraf Protokollsföran
den ansåg åtalet å samma del likaledes böra

Sida 3

väml .is emot Hans Excellence Herr Grefve
Adlersparre och att Hai :s Excellence alltså
borde kallas att såsom rätt svarande part
i uiålet böras och sig fV >i klara
Primario Kämneren Herr HäradshöTdin
gen Tempelman yttrade deremot följande al
Rättens Ordförande Herr Lagmannen Lind
bergh biträdda mening Boktryckaren No
tarien H jeita har väl invändt att lian så
som Boktryckare borde fritagas från sva
romål i denna sak och att författare- eller
utgifvave-nnsvaret ensamt borde stanna på
Han« Excellence llerr Grefve Adlersparre
i anseende dertill att Hjerta förut här vid
Domstolen företett och åberopat ett af Hans
Excellence den 17 Mars innevarande år ut
gifvet betvg alt han vore ansvarig Utgif
vare af skriften fJau /llingar rörande
'Sveri
ges älfire nyare och nyaste Historia &c
men att derest Domstolen icke kunde an
se ett slikt betyg såsom lagligen gällande
St vev i afseende på närvarande rättegångs
föremål det kunde blifva Hjerta öppet
lemnadt att til sitt (redande från ansvar
wJ detsammns hvälfvande på Hans Excel
lence Herr Grefve Adlersparre i händelse
sådant möjeligen km de eg a rum få råd 7
nini från Mans Excellence införskaffa och
hit ingifva ett nytt betyg derom att den
srtlnare äfven är ansvarig Utgifvare till den
nu ifrågavaiande 5 :te delen af de Histori
ska H tndlingarne dock alldenstund det
vid rättegångarnes början den Z i Mars och
den 21 April innevarande år rörande de
härstädes i afseende på visse bestämdt lipp
gifne omständigheter åtalade från Hjertås
tryckeri utkomna :dje och 4 ;de delarne af
Historiska Handlingarne utaf Hans Excel
leitee Herr Grefve Adlersparie utgifna och
af Hjerta då företedde sa nt åberopade be
tvg alldeles icke omrörer huuivida Hans
Excellence äfven kunde och ville ikläda sig
ansvaret för den sedermera från Hjertås tryc
keri utkomne och 1111 lörst under tilltal ställ—
do 5 :te delen af ofta nämnde Handlingar
b vilken enligt Högioli Kongl Hof-Canz
lors-Embetet derå tecknade prsisentatum
finnes hafva först den i o nästlidne April
Idifvit till högbenuiklte Embete aflemnad
fördenskull ke .n eller bör lörrberörde betyg
desto mindre få lämpas äfven på ifråga
varande i anseende till vissa deruti ut
märkte ställen nu åtalade 5 :le delen
som densamma vid 3 :dje och Hide delar
nas ställande under åtal icke varit frän
trycket utgifven eller bevisligen ens till
tryckning aflemnad hvadan då Hjerta icke
heller på sätt 1 § 8 mom Tryckfrihets
Förordningen bestämdt ålägger boktrycka¬
re nu 1 dag vid rättegångens
gillat behörig namnsedel till Domstolen in
gifva Notarien Hjerta från hvars tryckeri
ifrågavarande 5 :te delen utkommit bör
sjelf stå författare-ansvar uti förevarande
tryckfrihets-mål i följd hvaraf hans gjor
de invändning om Hans Excellence Herr
Grofve Adlersparres inblandning i denna
Kik ogillas
Som denna sednare äf pluraliteten sålun
da hifallne mening skulle grundlägga Rät
teus beslut så blef i fullkomlig öfverens
stämmelse ined samma mening beslutet för
vederbörande åter inkallade afkunnadt
derefter Notarien Hjerta anmälde missnöje
ine <l Utslaget samt begärde anvisning hu-
mhdes « <jrskiidte besrä .v öfver bemde Ut¬
slag kunde få anföras i anledning hvaraf
resolverades och för parterne
A Isa des
Att en så beskaffad anvisning icke kan
emot lag af K ämne rs-Ra t ten meddelas ti
tan att missnöjet skulle i Protocollet an
tecknas för att sedermera i händelse al
befogenhet fullföljas 1 sammanhang med
klagan i hnfvudsaken
Sedan Aktor förmält sig vara beredd att
inom åtta dagar härefter till Domstolen in
komma med skri Itel ig t anmärknings-memo
rial så blef dä något vidare för tillfället
icke anfördes ytterligare handläggningen
vid målet uppskjuten till Thorsdagen den
q i denna månad kl tolf middagstiden
då vedcibörande egde att vid Domstolen
ånyo tillstädeskoinma hvilket afsades hvar
efter de af ti ädde
(forts o i g
LITTERATUR
(Slut frän N :o 1Z7
'Hvilken väg stäfvade han Tom ropa
de Barnstable samma ögonblick hvalfisken
försvann
"TemeKgen rätt upp och ned Herr Capi
taine
svarade Tom hvars ögon småningom
lifvades af denna lek "han stöter snart
näsan emot botten om han står länge på
denna cours och skall bli glad att åter få
snusa frisk luft gira bå en några famnar
styrbord öfver Herr Capitaine och jag luF—
var att vi ej skola vara ur hans väg
Den gamla sjömannens förmodan besan
nades ty efter få minuter kokade vattnet
nära dem och en ny stråle kastades i luf
ten hvarefter det ofantliga djuret uti sam
ma direction upprusade med nära halfva
sin längd öfver vattnet och föll sedan ned
på hafsytan med en våldsamhet och ett
stänk liknande det som förorsakas då ett
fartyg ifrån stapeln af löper uti sitt rätta
element Efter denna rörelse rullade fi
sken tungt och makligt en stund och syn
tes hvila sig från vidare ansträngningar
Hans minsta rörelser vaktades noga utaf
Barnstable och hans slupstyrare och då
han mi var stilla gaf den förra tecken dt
sin besättning att åter begagna sina åror
Några få långa och starka årtag förde bå
ten gent tipp emot sidan af hvalfisken med
dess bog pekande på en af fenorne hvil
ken stundom då djuret lättjefullt gaf vika
för vågornes verkan syntes öfver vattnet
Slupstyr ren rigta de sin harpun med
mycken noggrannhet och kastade dea se
dan med en styrka som begrafde hela jer
net uti fiendens speck Summa ögonblick
hugget skett ropade långa Tom med syn
i .erligt alfvar —
"Stryk öfvéralt
"Stryk öfvéralt upprepade Barnstable
hvarpå de lydiga sjömännen genom före
nade kiafter tvingade bålen till retrograd
röielse så långt att intet slag af deras
fruktansvärde motståndare kunde räcka dem
Det uppskrämda djuret påtänkte emedler
tid ej något dylikt motstånd okunnig om
sin egen makt och sina fienders obetydlig
het sökte han sin frälsning uti flykten
Ett ögonblick af stum förvåning följde på
jerncts inträngande hvarefter han kastade
sin ofanteliga stjert uti luften med en häf
tighet som satte hafvet rundt omkring ho¬
nom uti ökad rörelse och försvann sedan
med blixtens hastighet ibland ett moln af
skum
"Hämma honom skrek Barnstable
"stop
pa linan Tom lian reser redan
"Aj aj
svarade den lugna slupstyraren
fattande tag i linan som med en sådan hastig
bett-utrusade ur båten att det gjorde den
na manövre ganska farlig och lät den se
dan mera långsamt löpa ikring den svåra
på I la re som för delta ändamål var fastad
uti båtens bog Snart sträcktes linan rätt för
ut och upstigande till ytan med en dallrande
rörelse utvisade den den direction hvaruti
man kunde förvänta att återse djuret Barn
stable hade redan svängt båtens stäf åt detta
håll innan det förskräckta och sårade djuuet
åter höjde sig till ytan hvars tid nu ej län
gre upptogs af lek det kastade vattnet åsi
do under det det med otrolig hastighet ba
nade sig väg utåt dess yta Båten släpades
våldsamt uti dess kölvatten och genomskar
böljorne med en så förskräckande fart att
den stundom tycktes begrafva den lilla for
kosten uti oceanen Då långa Torn åter
såg sitt offer slunga sina vatten-kolonner
högt i luften pekade han med hänryck
ning på den uppkastade vätskan hvilken
var strimmad med blodets mörkröda färg
och utropade
"Jq Jag har träffat kamratens lif det
måste vara mer än två fots speck som hin
drar mitt jern aU nå lifs-strängen på den
största hvalfisk som någonsin plöjt hafvet
"Jag tror ntt du bes par t dig mödan af
att nyttja bajonnetten som du upptaklat ti II
en lans
sade hans befälhafvare hvilken
deltog i leken med hela ifvern af en per
son hvars ungdom förnämligast förflutit un
der dylik sysselsättning känn på linan Ma
ster Goffin kunna vi hala långs sidan på
vår fiende Jag tycker ej om den kourse
lian styrel
emedan han boxerar oss ifrån
Skonerten
"D«t är så kräkets art Herr Capitaine
säde Tom "ni vet att de när de löpa fort
behöfva luft uti sina näsborrar likså väl som
menniskan men hugg uti g o ssa och lät
oss hala upp till honom
-
Sjömännen fattade nu linan och halade
varsamt deras båt till inom några få fot i
från fiskens stjert hvilkens framfart tydli
gen förminskades allt efter som han blef
svagare genom förlust af blod Efter tiå ^ra
minuter upphörde han att skjuta fart och
tycktes oroligt rulla på vattnet liksom om
han var uti döds-ångsten
"Skola vi fram och expediera honom
Tom frågade Barnstable några stygn med
din bajonett kunde göra det
Slupstyraren stod och betraktade sitt rof
med lugn uppmärksamhet och svarade pä
denna fråga
"Nej Herr Capitaine nej — han kommer
nu i raseri det är ej nödvändigt att van
hedra oss med soldaters vapen för att dö
da en h va I-fisk Stryk Herr Capitaine
stryk öfverallt kräket börjar yra
Den försigtiga Slupstyrarens varning åt
Ifddes genast och båten drog sig på af
stånd lemnande djuret fritt sväng 11 m un
der dess dödsarbete Från ett tillstånd af
fullkomlig overksamhet uppkastade det för
färliga vidundret sin stjert i luffen på sam
ma sätt som vid lek men dess slag vmo
mångdubblade till hastighet och styrka tills
allt bortskymdes genom en af blod mörk-

Sida 4

färgad pyramid af skum Fiskens rytande
liknade ramandet af en hel oxhjord och
lor en som var okunnig om saken skulle
det hafva tyckts som om tusende monster va
rit invecklade uti dödlig strid bakom den blo
diga dimma som förhindrade utsigten Små
ningom aftog dessa verkningar och då det
nrtsslärgade vattnet åter lade sig och före
nade sig med hafvets långa regelbundna rö
relse syntes fisken utmattad öfverlemna sig
åt sitt öde Då lifvet aflägsnade sig rul
lade den ofantliga massan öfver på ena si
dan och då magens hvita glänsande sken
bief synligt visste sjömännen allt för väl
att deras seger var fulländad
gbgssg53ss3gs«e5 !sgs ?5»aggiiiir itjnrrjakmwi
Utrymmet nekar oss att förr än i Mån
dags-bladet redogöra för den i gar omnämn
da Måttlighets-Föreningen i Carlskrona
UÄtiWSkW
NITTIG FÖRSIGTIGHET
Dc med sista posten anlända Engelska tid
ningarpa omtala en anekdot som tjenar att
visa det allmänna tänkesättet for Polackar
na i Preussen — Då i början af Polska kri
get som bekant är en nyhet anlände lill
Berlin om Warschans intagande hvilken
dock sedermera befanns osann så ämnade
P vska Ambassadören i Berlin illuminera sitt
palats lian uppvaktades då af Polismästa
ren som sade honom att han väl kunde il
luminera men tänkesätten i Berlin voro så
starkt stämda till Polackarnas förmån att
det vore anledning förmoda det palatset i
sådan händelse kunde blifva jemnadt med
jorden innan morgonen derpå Ambassa
dören ansåg det då bättre att frälsa sitt hus
än att illuminera
PANORAMA
I London visas för närvarande en Pano
rama som så vät för ämnets skuld som för
den utmärkt artistiska behandlingen ådrar
sig allmän uppmärksamhet Åskådaren står
i en rotunda af 5 famnars diameter För
sta taflan är en utsigt af ATewstcade Abbcy
Lord Byrons namnkunniga arfvegods och
dc öfriga taflorna föreställa de serskilda
rummen och inre delarne nf detta märk
värdiga slott allt återgifvet med den yt
tersta noggrannhet I Byrons arbetsrum ser
man den store skalden återgifven med all
deles förvillande likhet försänkt i melan
koliskt efter»innande Genom rummen fön
ster blickar man utåt trädgården och den
omgifvande skogstrakten
DE STORE LÅTA ÄFVEN PRU
TA MED SIG
Den ryktbare konstnären Paganini har
till Redaktören uf ett veckoblad i London
sändt ett så lydande bref
'Min Herre Ni förbfnder mig genom in
förande i Er tidning af följande bref Då
min concert nu är så nära för handen kän
ner jag min pligt att anhålla om den En
gelska nationens ynnest hvilken alltid gyn
nar konsten lika mycket som jag vördar
den
Van hos alla nationer på continenten att
fördubbla de vanliga priserna på de thea-
trar hvarest jag har gifvit mina concerter
och föga hemma i denna hufvudstads sedva
nor emedan jag är här för första gången
trodde jag mig här kunna göra detsamma
men sedan jag genom flere jurnaler blifvit
underrättad att de brukliga priserne här
redan förut äro högre än på continenten
och derföre sjelf funnit deras anmärknin
gar riktiga så går jag villigt en publiks
önskningar till mötes hvars aktning och
välvilja jag önskar att kunna emotsvara
Paganini
gjuter kring rymden den skönaste morgon
i rådnnd Strålar tillbakastudsa från sjöns yta
med förvånande sanning Denna naturrama
i beskådas från en Rotunda i fogel pep
spcctiv
Lord Byrons dagbok den han ur
sitt vistande i Grekland förde hade ellxw
allmänt trodda uppgifter blifvit vågorr
rof E11 Engelsman som förliden liöstjbif
sökte Grekland fann hos en Fiskare på Mo
reakusten flere blad af denna dagbok Elni
ra skrifteknen genom Vattnets åverkan blif
vit nästan oläsliga köpte Engelsmannen
dock allt hvad han nf dessa handskrifter
kunde öfverkomma för ett ganska högt
pris ooh har sedan hemfört dem till sin fä
dernebygd
Journal de Maine et Loire omtalar en
flicka 17 är gammal hvars kropp är
blå ända till medjan äfven ansigtet Då
man gör henne några frågor öfver hvilka
flickor vanligtvis pläga rodna så antager
hennes ansigte en högre blå färg
Tvänrte Orangutangs hafva nyligen nn
ländt till London De äro liane och hona
ocli omtalas såsom utmärktarc så väl i ut
seende som läraktighet än några man förut
sett Deras ansigten hafva ett djuptänkan
de melancholiskt uttryck och hanen skall
vara ända till förvåning lik en af de rykt
baraste Lorderne i Öfver huset (Huruvida
denna Lord varit för eller mot reformen
namnes icke Deras umgänge sins emellan
skall vara ganska roande De göra efter
livad de sett företagas i stlllskaper sålunda
sätta de sig på hvar sin stel och grimase
ra åt hvarandra precist som i en vanlig
soiree af goda tonen eller gå de arm i
arm och promenera valsar efter musikens
takt m m I öfrigt förstå de nästan allt
hrad man säger åt 4em i vida högre grad
än en blind
I Nord-Amerika bar man i afseende
på Doclorer och Advocatcr utfärdat en
lag enligt hvilken parter och patienter en
dast få tilldela de individer som vinna pro
cessen eller kurera sjukdomen något hono
rarium Beloppet af arfvodet ökas i förhål
lande till korrtheten af deri tid som blifvit
använd att utkämpa den medicinska eller
juridiska striden — Hvilken skada alt det
skall vara ett så stort svalg befästadt mellan
America och oss
En pappersfabrikant i Washington har
uppfunnit ett sätt att till verka papper hvar
igenom det blir lika genomskinligt som
glas och genom sin styrka tjenligt både till
fönsterrutor och speglar
Ibland de etthundrafyratio tidskrifter hvil
ka ntgifvas i den Nord-Amerikanska för
bundsstaten Pennsylvanien finnes äfven en
för de olyckligt gifta Dan skaU enligt på
stående läsas med mycken begärlighet
Under bcnSmning Naturrama visas tin i
London en optisk landskaps - föreställning
hvilken kan sägas ega alla de egenskaper
som erfordras för en fullkomligt tiogen ef
terhärmning af naturen Bilden föreställer
Geneversjou med sin omgifning och den
uppgående solen Alla föremål Berg flo
der hus träd och figurer äro upphöjda
Sjöns spegel och floderne äro verkligt vatten
och skeppen verkliga fartyg (i miniatur
naturligtvis Vegetationen Sr öfverallt na
turlig Solskifvan är på det mest träffande
sätt efterapad medelst concentrcrad eld och
Det största spegelglas som for nifrvaran
de existerar i ver I den är tvifvelsutan ett
som nyss blifvit förfärdigad t i Eugbind
Dess höjd är sex Jarnnar och dess bredd
fyra Denna spegel år förfärdigad af en
viss Foorison som efter en ny egen upp
finning smält och gjutit denna ofantliga
glasskifva som i glatthet och klarhet ej
efterger de vackraste man hittills sttt
ANNONSER
Till Salu finnes
POETISK KALENDER
Ar
1831
med tolf historiska teckningar Ocn EDf 11
musik di lag a
I pressa rit omslag ined foderal och guldsnitt 2 Hulr
3a si Banco utan guldsnitt a R :dr iO st Banco
ORIMLIG POETISK KALENDER
Föll ÅR 1831
UTGIEVEN
SANKT
GÖRAN
mfd eh osynlig vignett ocu en itauessk
MUSIKBILAGA
kost-ar i R :dr B :co
Af trycket liar utkommit och sfiljea i <le fksta
Boklador å iS sk baoco Anmärkningar emot det
på Konungens befallning är i824utgifrw Försla
get till kyrkolag for Svenska församl inaen af
D A Zielfeldt
Af i83i Srs fyllning inkomnc friska SKneral
ratten pä liclu ocii halfva krus och buteljer nem
ligen Salt- och Stahl-Pyrnrotiter Sj >aa Seltsaer
Paschinger Gulnauer Marienbader Krcntzbra»
ner Eger Frantzbriinncr Scidschötzer Bittert
Drieburger Eilser Sehwefvels ocli Sclnvalbacter
salje» lill facila priser i G T ides Ironis bod vi
Stortorget
Elps L J IiJUlTA