Aftonbladet Måndagen den 20 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-20
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-20
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-20
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-20
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 20 Juni 1831

Sida 1

N o 139
1831
AFTONBLADET
Måndagen
i
den 20 Juni
LJriset i Stockholm för hell år 10 R :dr halft ar 5 R :dr 3 månader 2 R :dr 3s sk Banko Lösa Numror z sk Banko Prenumeration och utdelning
■ i Linströms bokhandel vid Mynttorget Bromans hod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths bod vid Norrlandsgatan
och Essens bod vid Södermalmstorg Annonser mottagas endast i Linströms bod till 1 skilling Riksgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagar ne
fiättclsc Uti denna Tidning N :o 1Z2 finnes bland
offentliga stern 111
11 pur ä Borgenärer införd kallelse
3 Kammarherren Baron O W Staél von Holsteins
Detta hur sålunda rättas att ansökningen yar .gjord
af bemälte Kammarherre såsom Förmyndare för
Fändricken Grefve C A Cronstedt och att det
således är den sednares borgenärer å hvilka kal
lelsen är utfärdad
J O -T-KUNGÖRELSE
Nv Paket-Post mellan Stockholm och Ystad öf
ver
"Södertelje Nyköping Tfhrrköpiög Linköping
Grenna Jönköping Wexiö och Christianstad af
gir hvarje Lördag kl C f m första gången den
18 Juni På Postvagnen finnes rum för 3 passa
gerare Priset 16 å ra sk B :co milen
PENSION AIRER PÅ ARMEENS PENSIONS
CASSAS STAT
Andra Glassen i5o Rdr
Frami Landsh Frilr Liljehorns dotter F M
Liljehorn i-3ulels rum
Tredje Classen 100 Rdr
Frami Öfv Ecks dotter Lov Albert fyllnad
5 hel pension ett halft rum
Fjerde Classen 75 Rdr
Öfv C J von Diedrichs Enka J 0- V- Yhlen
«tt rum
Femte Classen So Rdr
Maj Elds 4 döttrar Agneta E Catharina A
Chrislina samt Abramina ett rum Maj J Kjer
Iff ron Wolflens dotter Cath Marg till den
fi i ut b viljade r-3 :dels pension i-3 :dels dito
ötv .-Lieut G A von Essens Enka M Frosterus
ett dito Maj C L de Mares Enka Ester Elisab
Cederskjöld ett dito
Sjette Classen 3fi Rdr
Capt C A Lagermarks 5 barn sönernc Alex
Joll Magnus Carl Constantin och Oscar samt
döttrarna Juliana Elis och Sophia Fredrica ett
rum Lieut C Ii AVestes ty döttrar Joh Lovisa
Ulr Sophia och Charl ett dito Fändr Köller
ströms Enka Kl Willi von Bauman fyllnad i
hel pension a-3 :dels dito Re ,geni .-Fältskär Löres
dotter Cath Ulr till förut beviljade i-3 :dels di
to Öfv
-Lieutu C G Eckmans Enka Chris Br
öhman ett dito Reg .-Läk L G Acharii Enka
Anna Sophia Hallström ett dito Cap Gyllen
palm» Enka Sophia Ankarheim ett dito
Sjunde Glassen 24 Rdr
Bat .-Läk C F Jeniclics Elika Elis Haij ett
rum Fältkamr A Wettermarks döttrar Helena
Chri» Marg Reg och Gust Charl ett dito
Första Glassen 20 Rdr
Afl- Bat .-Adjut C A Wallströms minderårige
Son C Johan i-3 :dels rum Mölisterskr Weii
ncrhoms dotter Maria Hel i-3 :dcls dito Lieutn
Z lTodmans döttrar Sophia Magd och Anna Elis
fyllnad i helpension i-3 dels dito Reg .-Väb O
Fors»ells dotter Anna Christ i-3 :dels dito Hof
slag- .T Sanghergs Enka Br Sangberg ett dito
Fält-Vabeln G O- Widlrolms Kuku Sara Henr
Widholm ett dito Fält-VUbrln Moliens Enka
C II Molien ett dito Fält-Väbel» L Carlborgs
Enka C Frölin ett dito Qvartcrm J Aurells
i
nka J E Lange etl dito Mölisterskr J R
örts Enka B C Bergstedt el t dito Consl A
Lundbergs Enka G F Åberg ett dito Mön
iter-kr A G Baijards Enka C C Malmström
ett dito Reg .-Väb A Orups Enka J Pålsdotter
ett dito Slyckj Landbys Enka G C Lundstedt
a-3 :del» dilo
Andra Glassen 16 Rdr
Serg Wallins dotter Anna Catharina i-3 :dels
ruin Serg P Eks Enka G C Öliman till
fyllnad i hel pension 2-3 dels dito samt en mängd
andra till pensions åtnjutande i deras tour
RIKSGÄLDS CONTORETS UPPLÅNING
Contoret emottager Lan mot 4 och 5 procent
och Obligationer all inlösas om 5 år
BOLAGS-KUNG ÖRELSE
Städcrncs allm Brandstods-Bolags intressenter
erinras betala 3 :ne årens afgifter enl 42 § i Re
elementet af d 3o Juni 1828
BOLAGS-SAMMANTRÄDEN
Andra inbetalningen af 10 procent ä Sk Pr
Bankens Actier den 1 Juli vid äfventyr att el
ler uppskof sist till 1 Aug Actierne aiinulleras
Intoressentcr i Landskrona Skeppa-Varf d 21
Juli kl 10 f in å Rådhuset i Landskrona
Medevi Actieegaies Bolagsstämma den 7 Juli kl
half 11 f ni på siäHet
EMTREPRENAD
k uppförandet innan Juni i83a af Skjul och
Bodar ä Ladugårdsgärdet för 128 st Svea Arlille
ri-Regimentets hästar i Regem Canc den 20 Ju
li kl 11 f m
LEVERANS
192 aln blått Kläde 99 aln rödt dito 65 aln
gult dito 24 aln ljusblått dito 11 74 aln gul Boy
allt 9 qv bredd 1967 aln hvit Foderväf 87 aln Can
fas 1 aln bredt 156 (1 dussin Messingsknappar med
N :o 25 192 aln bredare och 53a dito smala Red
garnssuören 78Z st Skjortor 783 par Ullstrum
por 783 par Skosulor inför Södra Skånska In
fant
-Reg Beklädnads-Direction den a Aug kl 10
f m
AldTONER
Å Handl J Lindbergs och Handelsb N Er dt
mans osäkra fordringar på Rådhuset i Ulricehamn
d 27 Juni kl 12
Å Gården N :ris 97 98 99 och 100 i Kloster
qvarteret i Wadstena d 12 Julii kl 12 å Rådhu
set derstädes
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
Hof-Rätt öfver Skåne Blekinge ad Majoren
Friherre J G Cedcrströms och Frus d 14 Octo
ber kl 11
Stokh R R Grosshandl Olof Aboms Enkas D
E Nettelblad
Götheborgs RR 1 Grosshandl J A Andréns
d 10 2 Fouriren Bernh Jonssons och all Baga
ren Niclas Holms d 14 Dec
Norrköpings R R 1 Boktr Bolag Collin
Comp '« den 2 .5 Apiv 183a 2 Öfverskär Nils En
valls och Hustrus Hel Cath Svensdotters den
17 Oct
Enköpings R R Guldsm Joh P Hörlings och
Garfv .-Ges N Lian Enbäcks den 17 Oct
FrykSdals II Nedre T R f d Löjtn G Fru
merie 's och Frus Gli S I lärlings a Rttgd å Ting
e (i mån fr den 9 April
Snefringe II R Bonden J Andersson och Hu
strus i Hällsta a Rttgd å Ting e 6 mån från
den 3o April
Wermdö T R 1 Arrendat El Hofistens och En
kas A H Enbergs a Enkan A Chr Lindströms
x» Tyningö — a Rttgd af Hwstetinget
testaaients-bevakningar
Hem ägaren Pehr Lundin och hustru Albertina
Törnqvist inb bev d 7 Febr
Ydre H R Magnus Persson och Lena Månsdot
ter till Bonden Sam Andersson och hustru klan
der inom laga tid
K
g
Kongl Maj :ts Nedre Borgrätt d 12 Mars Mun
skänken Eric Nyströms och Chr Elis Hultmans
inb
LAGFART
Lidköpings R .R å 1-9 Tomt N :o 71 i Nya Sta
den Klander inom 3 mån fr 3 annonsen
Sjuhundra H R å 1 Öres- 9 penningl jord af
Ilemm N :o 2 i Finnby och Rimbo S Klander å
Ting näste 6 mån fr d 3i Maj
KALLAS
Maria Holst att infinna sig hos sin man f d
Brukssmeden Per Wåxberg i Wilhelmine Socken
LEDIGT ARF
Efter Skr 01 Bäckström i Wasa Anm inom
laga tid hos Rådm J Fr Aurén i Wasa
Circa 4° R :dr B :co efter Kyrkv Abr Delphen
dahl i Bosarp Glimåkre S- Anm hos Nils Pehrs
son — Christianstad Glimåkra och Bosarp
Tillfallet Dr Sv Olsson född i Lilla Beddinge
1785 och för tjugu år sedan afrest till Köpenhamn
Anm inom år
BOUPPTECKNINGAR
Efter a kl Hof-Secreteraren Per Sköldberg inom
den 15 Juli
Efter Rådm Samuel Hedlöf inom medlet af Ju
li hos Rådm J M Carlsten i Fahlun eller C G
Schröder i Hedemora
Efter all Trädgårdsm C G Cornell och all
hustru i Sterbhuset innan 1 Juli
n Efter Grossh A P :son Holms Enkefru A M
Åbrandt före Juli på Grossh C F Holms Cont
Efter Fröken S M Mannerskants inom .6 Juli
anm hos Majoren J A Tornerhjelm i Stockh
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Bryggaren I U Westmans d 20 Juni kl 6 e
m i Börs-Calferummen
All Akaicn E G Giliussons d 20 kl 5 e m i
Källarsn Hamburg
All Prot .Secret P E Östlinjs d 21 Juni kl 6
e m i N :o (i qv Hästen vid Reger .gatan
Assessor D H Brattströms och frus å Börskäl
laren d 22 Juni kl 12
Målaren J E Ekbergs den 22 Juni å Källaren
Götha Lejon
Snörmak J E Baijards d 22 Juni å Malmens
källare kl 5 e ju
Enkefru Sundborgs d 27 Junii å Ulricehamns
Gäslgd
t
All Skepp
-Alderm C Rundblads d ji Julii kl
4 å Tidltinds källare i Upsala
SAMMANTRADEN
Sällskapet Hjclpsamheten i morgon kl 7 e m
Fortsättning af Kämners-Rättens Proto
koll rörande de Historiska Handlingarne
Den q Junii
Närvarande
Rättens Ordförande Hr Lagmannen Lind
bergh Primalie Kämneren Herr Hä
radshöfdingen Tempelman Notari«a
Betjrling

Sida 2

S D Vid företagande af det ifrån den 2
i innevarande månad lill denne dag
tipp—
skutne Tryckfrihetsmål emellan Hof-Rätts
Notarien Gustaf Hökerberg i egenskap a
tillförordnad Aktor kärande samt Notarien
Lars Johan Hjerta svarande idftlnno sig
hegge parter ne i li vilkas närvaro det hos
domstolen förstnämnde dag i målet förde
Protokoll justerades samt lemnades utan
anmärkning
Notarieu Hjerla tillkännagaf att lian
efter det Hans Excellence Herr Grefve Ad
lersparre erhållit underrättelse angående det
nii senast å 6 :te delen af Handlingarne rö
rande Sveriges aldre nyare och nyaste Hi
storia anställdte åtal fatt sedan förra för
höret från Hans Excellence Herr Grefven
sig tillsänd ej allenast Hans .Ex Herr Grefve
Adlersparres skrifteliga och frivilliga lill
kännagifvande det han vore ansvarig utgif
vare af nämnde 5 :le del likasom nf de
föregående och att Hans Excellence följ
akteligen iklädde sig författare och utgif
vare ansvar för samma del utan ock en
af lians Excellence Herr Grefven under
teknad och i behörig ordning utfärdad full
makt för Notarien Hjerta att ofvanberörde
tillkännagifvande å Hans Excellence Herr
Grefve Adlersparres vägnar till Kämners
Rätten ingifva i sammanhang hvarmed
Notarien Hjerta under åberopande af den
rätt som uti Tryckfrihets-Fördordningens i
§ och 8 mom tiliägges författare attj i så
dant fall som det nu ifrågavarande hos
domstolen sig sjelfmant tillkännagifva an
höll att få ofvanberörde handlingar vid
detta tillfalla förete på det att Hjerta måtte
varda frikallad från skyldigheten att i sa
lien svara
Aktor å sin sida bestridde att om förmäl
de handlingar måtte emottagas eller att
någon annan än Notarien Hjerta varder i
frågan angående nu åtalade 5 :te delen för
fattare- eller ulgifvare-ansvar underkastad
hälst Kämners-Rätten genom sitt förra
rättegångsdagen ineddelte beslut ansett No
tarien Hjerta böra sjelf stå författare-ansvar
uti förevarande Tryckfrihetsmål samt ogil
lat hans invändning rörande lians Excel
lence Herr Grefve Adlersparres inblandande
i samma mål
Som Rättens utlåtande häröfver begärdes
så fingo vederbörande afträda till förmaket
hvarefter underteknad Protokollsförande
yttrade sig för sin del icke hafva funnit
å Notarien Hjer-
iaglig anledning till afslag
tas begäran att få förete dc handlingar han
sagt sig innehafva i följd hvaraf Proto
kollsföranden medgaf Notarien Hjerta rät
tighet att samma handlingar aflemna samt
förbehöll sig att sedermera få pröfva den
verkan de kunna i saken medföra hvar
emot Primarie-Kämneren Herr Häradshöf
dingen Tempelman samt Rättens Ordföran
de Herr Lagmannen Lindbergh förenade sig
om följande
Beslut
Emedan domstolen genom sitt förra rätte
gångsdagen meddeldle utslag och på deruti
anförde skäl ansett Notarien Hjerta från
hvars tryckeri ifrågavarande nu åtalade 5 :le
del af skriften Handlingar rörande Sveri
ges älare nyare och nyaste Historia &c
utkommit böla sjelf stå författare-ansvar
uti förevarande Tryckfrihetsmål i samman
hang hvarmed Notarien Hjertås gjorde in
-sändning angående Hans Excellence Herr
Grefve Adlersparres inblandande i saken al
vorden ogillad kan kämners-Rätten nu
mera icke tillåta Hjerta aflemnandet å Hans
Excellence Herr Grefve Adlersparres vägnar
af de handlingar Hjerta sagt- sig innehafva
hemligen Hans Excellence Ilerr G >efvens
tillkännagifvande ätt lian af ofvanberörde
5 :te del är ansvarig utgifvare tillika med
en af Hans Excellence utfärdad fullmakt för
Notarien Hjerta att förenämnde tillkänna
gifvande å Hans Excellence Herr Grefven»
vägnar hos domstolen förete hvilket bi-slut
för vederbörande åter inkallade afsades
hvarefter Notarien Hjerta tillkännagaf miss
nöje med utslaget samt anhöll att få an
visning till anförande af särskilde besvär
öfver samma utslag i anledning hvaraf
resolverades och
Afsades
Att den af Notarien Hjerta begärda an
emot Lagens föreskrift
visning icke kan
lionom meddelas utan att det missnöje som
blifvit anmäldt mi framdeles i i samman
hang med klagan i hufvudsaken fullföljas
Aktor uppläste följande skrifteligen för
fattade anmärl nmgs-meinoi ial —
Då Notarien Hjerta på fråga huruvida lian
vore beredd att emottaga ofVanstdende ni e
moria 1 för alt detsamma en annan dag å
terställa och skrifteligen besvara yttrade
sig dertill mindre benägen samt i stället an
höll att få göra något munte ligt anförande
så tillsades parterne att afträda till förma
ket hvarefter
Beslöts
Att anmärknings - memorialet kommuni
ceras Notarien Hjerta att till Domstolen å
terställas samt i»ed skrifteligC svar bemötas
Tborsdagen den i (i i denna månad kloc
kan ii förmiddagen då parterne böra här
städes a nyo sig infinna i ocb hvarmed de
nu för tillfället fä afträda
Undertecknad Protokollförande var i
så måtto af skiljaktig mening att han
så K sig icke böra förvägra Notarien Hjerta
födhl
dl
öra förvägra Notarien Hjerta
anförande hvartill
finna sii befogad hvarjemte
munteliga
d
anföra
finna sii befogad
alt göra det munteliga
denne kunde
Protokollsföranden ansåg ett
gande för Notarien Hjerta alt
b
b
j
bestämdt åläg-
g
gande för Notarien Hjerta alt
g
dragande men han blifvit
följd af beslutet
framskridit längre
s /irijteligtii
besvara Aktörs anmärknings-memorial desto
mindre böra ega rum som Hjerta svårligen
kunde förvägras att i händelse han så
dant åstundade sin förs vars talan munteligcn
framställa
För vederbörande åter förekallade afkun
nades Rättens ofvanstående af plural i te ten
fattade beslut i enlighet hvarmed Aktörs
i dag ingifne anmärknings-memorial biet
till .Notarien Hjerta öfverleranadt hvarefter
sedan Hjerta förfrågat sig huruvida honom
»ore tillåtet att göra något munteiigt an-
erinrad att i
samt då tiden dessutom
på dagen oeh åt .skillige
andre rättegångsärender ännu fordrade hand-
d
ådf
Läsaren känner af föregående blad Jjtt
Redaktören af nyare Helsingborgs-Poslek
som b I ef indragen för aftryckning af en
artikel ur den äfven indragué Upsala-Cor
re *pondentenj tålt tillstånd att å nyo ut
gifva bladet under oförändrad titel Ett dy
likt tillstånd har Regeringenfcäfven medde
lat Herr Bruzelius för Corresponde .ntens å-
ter-utgilvande Hvilken tillfredsställelse
att få fästa allmänhetens uppmärksamhet
på dessa tvänne frisinnade och ödla
hos vår älskade Kron-Prins
drag
kunde
gilins
liga
ga
bekymmer
intressen kan
ör en till räck li
Efter vårt löfte få vi i dag något utför
ligare omnämna Måttlighets-Föreningen i
Carlskrona i sammandrag från det bihang
som med sista posten fanns bifögadt Carls
krona Veckoblad Alla Flottans Länets
och Statlens Chefer eller högre Einbctsmän
tillstädeSkommo den 4 Maj på Börs-salen
tillika med en mängd andra genom inbjud
ning kallada Embcts- och Tjenstemän samt
Borgare och sammankomsten öppnades med
elt tal af Hr Landshöfdingen Gyllenhaal
Efter en färgrik dock icke öfverlastad mål
ning af det onda bränvitiet förorsakar yttra
de talaren angående medlen att sätta en
för det onda bland annat följande
Det liörer till olyckan af detta förderf
att det grundlagt en spekulation för vin
ningslystnaden och genom denna förvärfvat
sig etl stöd i så mäktiga intressen att den
offentliga stats-makten ser sig motverkad
och tillbakahållen i <ina gagneligaste om
s sorger hvilka derigenom förvandlas till verk
Men en makt som af in
as och som ensam
0 häfstång mot det onda
är den fria öfvertygelsens Det beror nf
oss sjelfve alt använda denna och den en
sam verkar till målet med styrka oeh sä
kerhet Hvad lagens stränghet mvndighe
tens tvång och den mest vaksamma upp
sigt förgäfves sökt 'åstadkomma har vun
nits med lätthet genom det frivilliga åta
gandet uppmuntrad t och styrkt genom sam
bandet af inbördes förening och gemensamt
exempel Då menniskan vädjar till sin bätt
re känsla och lCidfrågar sitt förnuft un
derkastar hon sig med lältliet fordringar
dem hon sjelf ålägger sig när deremot an
dras tvång äfven den lagliga maklens si
rar hennes sjelfkänsla retar till motstånd
och stundom uppväcker trottsighelen T
*et
är häri vi finna förklaringen hvarföre Mått
lighets-Sallskaperbörjade i America fört
salta i England och nu mera äfven införda
i vårt Fädernesland visat sig vara det verk
sammaste medlet att hämma den öfverhand
för ett omättligt bruk af
Det vore både oklokt octi
oförsvarligt om ej äfven vi försökte detta
medel som ined urskiljning anvandt ej
kan underlåta att åtminstone i någon mån
befrämja det andmål inan dermed åsyftar
Talaren ingår härefter i en utveckling af
några skäl hvarföre Sällskapet icke velat
välja den absoluta afsägelsen af starka dryc
ker
'Vi hafva deremot
säger han
"för
Sällskapets ändamål ansett det af väsentlig
tagande hågen
starka drycker
vigt att genom «n allmännare in»kr8nk«
ning i njutningen af så väl m .t som dryck
Idbldflkl
honom
g
sådant
-medeifvas
föi
nen Iljerta ufträdde
vanskrifne stå
kunde
tillfället icke
väl Aktor som Nota
År och da ;ar som oi-
Iiämntrs - Rättens vägnar
PJ
g
Pehr Johan Beurlins
»rikes
II K Ii fyrön-Prinsen tijibragte gårda
gen på Drottningholm
MÅTTLIGHETS - FÖRENINGEN
I CARLSKRONA
må forell de öf
af måttlighet som
i ö fri c t före-
ne
samt
jg
a
Ide bildade folk-klasserne
rige med ett exrtnpsi
kan blifva efterdömlig t
p
blifva efterdömlig t samt

Sida 3

sfitta oss att med samlad ^kraft och håg
på hvad sätt vi nu eller framdeles finna en
ligast med tidan» och ställets kraf arbeta
på befrämjandet af måttlighet och flit med
borgerlig dygd och trefnad
"Utgående från
"dessa åsigter hafva vi
nist åtagandel af en efterdömelig måttlig
het i vårt eget lefnadssätt ansett Föreningen
böra göra det till en oeftergifvelig förbin
delse för hvar och en af dess inedlemmar
att efter yttersta förmåga afhålla sina
barn så länge de »tå under föräldrars in
seende och lydnad från allt bruk af brän
vin och äfven söka hos dem utveckla och
stadga begreppet oni umbärligheten al den
na dryck och dess d rev ta eller indirecta
skadlighet Om det är att befara det vå
ra förenade bemödanden bland den af fyl
leriet redan förderfvadc delen Ef nuvarande
generation kunna litet eller intet uträtta
torde deremot vara oemotsägligt ätten all
varlig omsorg i anseende till det uppve
snnde släglets bevarande från en lika vå
da icke kan blifva helt och hållet fåfäng
och att Sällskapet således redan häri äger
ett föremål för sin omfattning lika ädelt
och gagneligt som liggande inom möjlighe
tens område och medförande en osviklig
tillfredsställelse — Vi erfara nu med häp
nad och bedröfvelse huruledes hos allmogen
och den råare folkklassen kärleken till brän
vinet missleder dem till de vämjeligaste och
vanvettigaste omsorger alt åt deras spädare
foster bereda delta gift huru den lättjefulla
och oförståndiga modren jcke sällan låter
sitt dibarn förtära bränvin för att falla i
sömn och såmedelst förmå det till stillhet
och tystnad huru andra låta sina små barn
förtära större eller mindru cjvanliteter brän
vin för att som de förmena styrka deras
kropp eller uppvärma »eller förfriska den
huru det bland allmogen är en alldaglig
sed att barnet vid 8 10 ä I års ålder
förtär en större portion bränvin b varje dag
och icke sällan deraf öfver I a star sig och
huru änteligen exempel icke saknas att barn
så väl som äldre personer så omättligt nju
tit af denna dryck att de hastigt deraf af
lidit Det inskränktaste förstånd borde sä
ga att äfven när denna sista följd icke in
träffar bran vinet är för ilen svaga organis
men ett onaturligt och förderfligt retnings
medel som hämmar dess utveckling och
grundlägger en stor mängd a i kroppens o
redor Också finna vi huru danna bland
allmänheten inrotade sed att låta deras barn
förtära bränvin icke blott grundlagt den
olyckliga böjelsen lör fylleriet utan äfven
förorsakat att Svenska nationen fordom
stam nu framter
och vanskapta
I menniskor icke sällan oduglige att antagas
till fäderneslandets försvarare
— — —
len högväxt och niaulk
en stor mängd af småväxta
"Viii dessa särskilta förbindelser ^af *a
vi dock trott att sällskapets verksamhet
icke bör stanna utan äfven omfatta de fle
re andra utvägar som erbjuda sig till än
damålets ernående och bland hvilka några
l *3r böra bestämdt antydas och närmare ut
vecklas Den förstå är att bland almo
gen söka tillvägabringa en allmännare väcr
kelse och besinning om vådan af drycken
skäpsla .stens fortgång Den andra att bland
de arbetande folk-k lasierne söka väcka hå
gen för ädlare nöjen och medverka till
dessas
beredande Den iradjc att utan
sta
len högväxt och niaulk
en stor mängd af småväxta
obehörigt intrång i husliga lifvets förhål
landen sträcka en närmare uppmärksamhet
och vårdnad till dessa folk-klassers uppfö
rande i den enskilta sammanlevnaden
Om det är en sanning att blekingsbo
en ut mark är sig framför de flesta andra
provincers inbyggare genom en Ulligare
hängifvenhet åt sina lustar och i följd der
af kanhända äfven öfvergå» dem i brän
vins-supandet är det icke mindre en san
ning att vår provins kan framvisa jord
brukande Bönder som äro sitt stånds pryd
nad både genom upplysning och medbor
gerliga dygder Det är på dem vi böra
bygga vårt hopp att kunna återföra de
öfrige till besinning under det ett upp
lyst och nitiskt Presterskap kan för detta
ändamål verka mer Vi
kunna ske måste
afledas genom
antaga alt om Allmogen sammankallas till
socknestämmor der föreställes förderfvet af
ett omättligt och öfverflödigt bruk af
starka drycker och angelägenheten att der
emot sälta en gräns så skola många lyssna
till dessa föreställningar och kanske med
mera beiedvillighet än nian i allmänhet
förmodar gå vära önskningar till mötes
Det är en tröstande sanning att mången
förståndig och jättsinnig bonde lika upp
riktigt som vi bekymras öfver fylleriets
allmanlighet och inser dess elaka inflytelser
Dess mer kunna vi derföre hoppas att des
sa allvarligt väckta och understöddasko
la göra nyckterhetens värde gällande och
småningom utbreda uppl ystare begrepp och
en bättre öfvertygelse ibland mängden
hvaraf äfven ett förbål träd t uppförande i
sin mån skall följa
Men verkan af denna inflytelse är dock
långsam om vi ej beflita oss att genom be
redandet af ädlare nöjen åt de arbetande
cTasserne så til sågandes uppfånga och o
skadligt använda deras lediga stunder
Skall någon föränd rin
hågen för dryckenskapen
uppl if vandel af hågen för ädlare nöjen och
tidsfördrif Det ligger i menniskans natur
alt hor icke blott vill lefva hon vill äl
ven njuta sitt lif äga en behaglig känsla
af sin tillvarelse Begäret efter nöje och
njutning ar den allmänna grunden till
hela hennes verksamhet Embelsmannen
söker denna njutning i äran eller öfverflö
det Borgaren i makligheten eller rikedo
men Dagakarlen söker den i hvilodagens
lättja eller rus i den mån tillfället att
finna anständiga och tillbörliga eller åtmin
stone oskyldiga nöjen och tidsfördrif är för
de arbetande klassérne stäogdt och begrän
sa dt af allt för uiånga svårigheter måste
deras håg riktas på de enda som äro öfri
ge och dessa äro vanligen fylleriets I sta
derne se vi drängar och arbetsfolk helge
dagseftermiddagarne samlas på krogarne el
ler hos hvarandra der de förnöta tiden med
kortspel och brun vins-supande på landet
vandra de omkring från gård till gård i e
nahanda ändamål tills antingen ruset öf
vervaldigar dem eiler vandringen slutar sig
i '1 något oroligt och fredstörande uppträde
Hvem inser icke att dessa oordnmgar skulle
i betydlig mån tillintetgöras om offentliga
lustbarheter af flere slag kunde öppnas som
på ett angenämt och oskadli
--t salt syssel
satt folket hvilket på hvilodagen vä kan
behöfva jifvas af nöjet efter hela veckans
tunga mödor och besvär Som ett exempel
vili jag blott anm .ii ka hvad »om ligger oss
närmast till hands uen här i staden un dar
sednare åren införda förtjenstfulla seden att
sommartiden i Höglands Park låta uppföra
musik å helgedags-eftermiddagarne Hvil
ken mängd af stadens till och med kring
liggande landets innVbyggäre strömma ej
dit att njuta det oskyldiga nöjet af dess
åhörare under en stilla promenade Huru
inånga skulle ej kanhända i saknad af den
na utväg alt occupera en ledig stund upp
offra den åt osedligheten Fästa vi for öf
rigt vår uppmärksamhet vid den begärlig
het hvarmed denna folk-klass fiker efter
skådespel eller andra åt den bildade dassen
egentligen egnade offentliga lustbarheter så
kunna vi ej betvifla att den är öppen för
intrycken af ädlare nöjen Välja vi derföre
förbättringen af denna folkclass och dess
återförande från ett hotande förderf böra
vi ej försumma detta medel som klokheten
och erfarenheten gemensamt bekräfta såsom
ett af de säkraste Vi skulle äfven kunna
gå ännu längre i vår omsorg om den lif
vudes af en sailn menniskokärlek jag menar
att vi kunde ägna en större uppmärksamhet
åt dessa folkdassers enskilta uppförande
för hvilkas förbättring vi nitälska och der
igenom mäktigt verka for en allmännare
sedlighet Det är icke min mening att
yrka en jemlikhet som ined olikheten i
seder och lefnadssätt är oförenlig ej e 11ec
att understödja det husbonden eller för
mannen skulle inom de husliga kretsarne
af hans underhafvande införa ett förhat
ligt spioneri eller ett besvärligt öfverinseen
de Det är icke en sådan uppsigt som vår
den om andras rätt påkallar utan den som
fö ra ni edes af barm hertig lie tens och mennisko
kärlekens omvårdnad som kan och bör in
taga ett rum bland Måttlighets-Sällskapets
pligter Mången ibland oss kan måhända
af trägna embetsbestyr vigtigarc åliggan
den eller enskilta förhållanden hindras at
agna sig åt detta ämne men de fleste af
oss komma på ett eller annat sätt i rela
tioner till enskilte personer af dessa folk
classer hvarigenom det kan beredas ost an
ledning och tillfälle att stundom besöka dem
i deras boningar icke såsom uppsynings
man öfver deras hemseder utan såsom om
sorgsfulla grannar eller medmenniskor hvil
ka välvilligt taga kännedom om deras om
ständigheter börja vi att visa oss väl vil
jande så vinna vi snart förtroende blifva
rådförde vid vigtiga omständigheter och
sakna icke tillfällen att sprida upplysthre
begrepp och renare seder Arbetaren i sin
koja skulle känna sig hedrad uppmuntrad
af dessa besök han skulle blygas öfver sina
oorda in g .ar och småningom utrota dem lian
skulle lära sig att älska och högakta Herre
mannen i hvilken han nu deremot ofta
ser en förtryckare hvars välstånd han af
undas och hvars efterdöme i sedligt afseen
de han ej tror sig pligtig alt efterfölja
(Icjjudt
1 afseende på Hr Cäpiten Hjelms i tid
ningarne omnämnda berättelse om förhål
landet i Riga får nian anmärka att lian
Väl hade uppgifterne af Svenska Consuln
men att denne Svenska Consul är Tysk till
börden och nu Rysk undersåte
- daglig
beröring med Ryska auetoriteterna på stäl
let auetoriteter hvilka i flera fall visaten
11 för stor benägenhet att framställa saken
på en sådan sida att deras handel icke mat-

Sida 4

te lida utaf främmande nationers farhåga
fr» smittan Un derrä11 else rne meddelades
Ur Hjelm medelst tal ifrån båten till far
tyget och i mångas öfvervaro Skall man
då sätta tro till de lugnande försa kr in
garne
Mtri kes
Dagens utländska tidningar draga vårup
marksamhet €tt ögonblick från de intressan
ta händelserna i Polen för att först rikta
den på ett nytt märkvärdigt politiskt up
träde i
Brasilien
Till London hafva från detta land inlu
pit de vigtigaste underrättelser En revo
lution har utbrutit med otrolig hastighet
Följande är tilldragelsen sådan den är be
rättad af resande som kommit bit med skep
pet Daphne b vilket har lemnat Rio den ry
Sedan o roligheterna i Mars hade tänkesätten
varit i mycken oro ocb man beskyIlade
Kejsaren att för mycket gynna sina PoVtu
gisiska undersåtare hvarigenom det ofta
kommit till häftiga uppträden mellan desse
oeli de in födde Brasilianarne Ett stort an
tal ledamöter af deputerade kammaren öf
verlemnade åt Kejsasen en i föga moderata
nästan botande uttryck affattad adress i
hvilken all skuld för de sista orolighetern-j
livälfdes på Portugiserne och blott anty
des att denna partiskhet kunde föranleda
kammaren att sjelf öfvertaga Regeringen
"Vid denna sakernas ställning skred Don Pe
dro till ministerförändring och d 5 April
blef Markis de Baependy finans- Aracates ut
ländsk
Alcantara Justitiie- Lages krigs- ocb
Paranagoa mai in-rninister Alla dessa ut
länningar voro i hög grad opopulära gäs
i ,ingen blef ständigt större och alla affärer
stadnade under farhågan för framtiden Snart
»itbröi missnöjet i öppen rebellion och Kej
sarens palats blef angripet af upprorsmännen
Don Pedro sökte försvara sig ocb gaf be
fallning att skjuta på folket Men solda
terne nedlade med få undantag vapen
Nu
blef intet annat än flykten öfrigt för Kej
saren Han begaf sig med Kejsarinnan och
en obetydlig svit om bord på Engelska fre
gatten Volage och utgaf följande korrta
proklamation I kraft af den genom consti
tutionen mig tillkommande rättighet förkla
rar jag alt jag frivilligt nedlägger rege
ringen till forman för min liögtälskade sonj
JD Pedro d 'Alcantara
Denne Prins är
blott 5 år gammal ban skall heta Don Pe
dro den andre och endast föra konungati
tel lians far har anförtrott honom åt na
tionens omsorg Kejsarens flykt bragte allt
i den högsta förvirring De i Rio närva
rande Deputerade trädde likväl skyndsamt
tillsammans för att sörja för Statens rädd
ning Ett Regentskap utnämdes bestående
af Francisco de
'Lima Carca velas och Ver
gueiro denna öfvertog straxt högsta makten
Ibland sednare tiders bedrölliga erfaren
heter för den monarkiska principen är
väl ingen mera nedslående än den att
militären icke mera monarken till be
hag vill låta bruka sig såsom fordom
att mörda sina medborgare — Månne
sådant kan hafva något förhållande till
Anders Danielssons bekanta afhandling
om den passiva lydnaden
och utnämnde Hr Joze
Ignaeio Borges för
finanserna Goyana lör det inre Joze
de
santa Franca för Justitise
Joze
Manuel de
Moraes för Krigs
Almeida för Marin
Car
neiro de Lampos för utrikes- Gen J J
de Lima e Silva nämndes till Öfverbefäl
hafvare för armeen — Om bord på fre
gatten befunno sig Kejsaren Kejsarinnan
Markisen de Lanto Gallo Grefve Rio Per
do och Hr Berda I om bord på Fransyska
fregatten Seine den unga Drottningen af
Portugal Markisen och Markisinnan Louie
jemte några damer (Efter andra uppgifter
har Don Pedro skeppat in sig om bord på
fregatten Wasp och ville bege sig till Ter—
ceira för att derifrån våga ett företag åt
Portugal Skeppet Dafne har skyndsamt af
seglat till Lisabon för att underrätta Don
Miguel om dessa stora händelser — Med
skeppet Anna hafva äfven underrättelser in
gått om alfvarsamma oroligheter i Bahia
Militären hade gjort ett med folkhopen och
begärde att alla Portugiser skulle fördrifvas
och Presidenten afsättas Alla bodar voro
tillslutna och invånarns genomtågade sta
den beväpnade Lugnet bar sedan blifvit
återstäldt alla Portugisiske officerare afsatte
och ersatte af Brasilianare och en allmänt
aktad man Joao Gonzalaes Cezimbra vald i
Presidentens ställe — Dessa underrättelser
fällde Brasilianska fonderne på börsen i Lon
don 10 procent I anledning häraf gör The
Times den slutsatsen att Brasilien innan korrt
kommer alt förklaras för republik och tlu
Courier att Donna Maria under Don Pe
dros förmynderskap kommer att intaga Por
tugisiska thronen
Ungern
Journal de De bats innehåller följande
"Flera distrikter i Ungern (hvaribland Bartz
har gifvit exemplet hafva haft den djerf
heten att adressera föreställningar till deras
Konung Frans uti hvilka de påminna om
alla de valgerningar Ungern åtnjutit af Po
len uti krigen mot Turkarna det stora fel
som Österrike bar begått att uppoffra detta
land som skyddade det emot Ryssland för
ett skändligt och momentelt intresse och
uti hvilke de fordra för närvarande i :mo
en ögonblicklig återkallelse af de befallnin
gar som förbjuda utförsel af vapen och för
nödenheter till Polen 2 :0 Ett sammankal
lande af en församling for att öfverlägga
om det som man kunde göra för att mil
dra Polens öde Man är ännu okunnig om
verkan af dessa föreställningar
Polen
Underrättelserne från detta land äro af
föga vigt Diskussionerne inom representa
tionen rörande en förändring i Styrelsen
hafva varit ganska Iifliga och den 10 Juni
troddes det att en ny regeringsform skulle
proklameras
Uppgiften om Wilnas intagande aflnsur
genterne har ej bekräftat sig Deremot haf
va såsom det synes General Gielguds ope
rationer varit krönta med stor framgång
Hans corps uppgifves i Preussische Staats
Zeitungtill 9000 man och en betydlig styr
ka insurgenter under den bekante Puzset
som ännu lefver och är fri skall hafva
stött till honom Enligt en resandes be
rättelse som sjelf säger sig varit närvaran
de skall General Gielgnd den 3o Maj vid
Raygrod hafva i grnnd slagit Sackenska
corpsen Öfverlefvan af denna corps har
flytt till Litzk Inga vidare detaljer har
man erhållit om denna affär eller om dem
som ryktesvis med förra posten omföimäl
des 1 allmänhet sväfvar ett ganska mystiskt
mörker och mycken oreda öfver händelser
na i de insurgeradtä provinserna I Podo
lien lära insurgentcrne hafva slagit Ryska
gränstropparne och bemäktigat sig Satanow
Deras anförare skall vara den för sin oför
skräckthet bekante iViko son utmärkte sig
vid revolutionen i Warschau
General Diebitsch» högqvarter var den g
Juni i Pultusk Ingenting föreföll mellan
de båda arme
'erne Det felades ej rykten
om någon stor och hastig operation den
Diebitsch troddes hafva i sinn »t Än hette
det att han i egen person ämnade kasta sig
öfver insurgenterne i Littheuen än att ban
tänkte med hela sin makt gå på Warschan
m in
Det tyckes bekräfta sig att General TJmin
ski fält afsked orsaken lärer vara att se
dan han fått sig uppdraget att med oupp
hörliga häftiga attacker oroa Grefve Die
bitsch för att ostörd lemna Skrzynecki tid att
utföra sina operationer vid Ticokzin han lik
väl endast gjort några »väga demonstratio
ner som ingalunda uppfyllt ändamålet
utan i stället lemnat Ryssarne full tid att
med sin uppmärksamhet följa Polska Öfver
Generalens rörelser
Ett factum som ej torde sakna interesse
for våra Läkare är att Polske Generalen
ChlapovYski so 11 så mycket utmärkt sig
mot Ryssarne är Svåger med Storfursten
Constnntin (Genom Furstinnan- Lovicz
Prinsens nuvarande gemål i sig sjelf en
Polsk Fröken
Sardinien
Konungen har upphäjt alla privilegier
och undantagslager till förmån lör adeln
och de högre dignitärerne Äfvenledes bar
Hans Msj :t förordnat att all liögstdensam
mes och Kongl personerne» egendom skall
jemte hvad lör deras räkning consumeras
vara underkastad lika afgifter med hvad
undersåtarne i sådana fall bstala
Genom ett i enskildt bref från Berlfn
hit anländt exemplar af Sprnersche Staats
Z rit un g underrättas vi att Grefve Dre
bitsch är död som det sades af slagflus»
Preussiska Regeringen hade vägrat hans
begäran att undan den nöd och brist som
trycker Ryska armeen söka en tillflykt
uti återtåg genom Preussiska Staterna
hvilken vägran skett för att undvika
cholera morbus ocb detta ansågs haf
va verkat på hans redan förut försvaga
de helsa Paskewitsch hade öfvertagit be
fälet och det berättas i Berlin ehuru
osäkert att han hade förlorat i en batalj
mot Polaekarna I de andra Tyska tid
ningarne omförmältes förut att Diebitsch re
dan länge varit plågad af hufvudvärk som
hindrat honom från sin förra verksamhet
samt alt de sednare operationerne hufvud
«a k I igen varit ledde af General Toll
ANNONSER
Till 'Salu finnes
Fjerde Delen af O Rudheckii Allarilica Kö
paren torde uppfrifva sin adress i förseglad biljett
till O It A IV som iulejnnas pa Dagblads-
kontoret
Hos L J Hjerta