Aftonbladet Tisdagen den 21 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-21
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-21
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-21
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-21
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 21 Juni 1831

Sida 1

:o 140
1831
- rONBLADET
Tisdagen
den 21 Juni
Li risel i Stockholm för helt är io R :dr halft å
- i Linströms bokhandel vid Mynttorget Bro
och Essens bod vid Södermalmstorg Annonser mo
DÖDE I STOCKHOLM
^Slarem Nils Nyqvist den 3 dennes 3fi år
Snickaren och Schatullm J Lindvall d i3 den
nes f >8 är
Jungfru M C Hedin ilen i4 dennes afi ar
HANDELS-UNDER R ÄTTELSE
Kartyg från Östersjöhamnar emellan Riga och
Danzig ocli andra smittade orter samt från alla
öslersjöhamnar med lumpor eller råa lindar få
ii l e segla uppför Elbefloden vid CuxSawen »Iau
(kola genast afvisa till behörig quarantainsplats
Ku Engelsk Brigg sjunken j >å 8 famnars djup
vid ön livens södra udde
POST-KUNGÖRELSE
Stockholms Packet-Post-Contor öppet Måndagar
Tisd Onsd och Lord fr kl 12 f m till kl 2
e m Thorsd och Vred fr 10 f m till 2 e m
i li fr i Apr till d i Oct emellan 4 och 7 e m
.iint fr- 1 Oct till 1 April emellan 3 och 5 e m
M \SIONAIRER PÅ ARMEENS PENSIONS
CASSAS STAT
Andra Classen i5o R :dr
öfversten G W Kuylenstjernas Enka S A
född Enebom
Fjerde Classen 100 R :ctr
)fv
-Lieut W M Carpelans Enka E S född
Scl rrman Capit J Kamradts Enka L 1 J
i iin Häckcrman Capit G Pålmans Enka H G
fi dil Lundeen
Femte Classen 75 R :dr
Rrgcmentsskr Capit C Ilumbles Enka Charl
född Gyllensköld från och med den I näsk .Jtini
Öfv .-Licut m in D J Modensvärds Enka B S
född Bm I Regcmentsskr Fältkamr J Falks
Enka M C född Ramström
Sjetle Classen 5o R :dr
Capit A P Bomans Enka G J född Wal
denstriim
Sjunde Classen 4° Rsdr
Styckj P Mobefgs Enka J M född Löfstedt
Fändr C J Segerströms Erika II M född Törn
ström Fanj S Nordströms Enka C E född
(Nordström Fältv J Ivendorffs Enka S L född
B j örnberg
LEDIGA TJ ENSTER
Ombudsmans jensten vid Kongl Arméens Pen
s .ons-Cassa sökes inom 56 dagar hos Directionen
Kontorsskr -t jensten vid Krono-Uppb
-Kontroll
.imtoret sökes före kl 12 den 21 Juni hos öfver
St .itii -Kmb i Kr .-Uppb
-Årender
Plaiser lör Elever t ill blifvande Lärarinnor vid
Vexelunderv
-skolor sökas genom inlagor (jemte
firesterskaps betyg som lemnas hos Hofpr Cnat
tingius
LEVERANS
180 famnar Ved 33 Lisp Talgljus i5 kannor
Hampolja 100 alnar Lampvekar anbud lill Coiti
mend .-Embetet för Invalid-Corpsen å Ulriksdahl
inom den 27 Junii
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
HORGENÄRKR
Göteborgs Il .R Ilandl C A Jönssons den 22
Oct-
Wenersborgs R .R Färgaren S M Lund
Ntroms d a6 Sept a Ja 'i Peter
"Wikströms pä
Kullen d 3 Oct 3 all Tunnbind Trued Raf
sI i-Il (s d 7 Nov
Öregrunds R .R Bagareenkan Pettersons den 24
Oct
Borå - R .R Handl J A Schermans d 3 Oct
Mrömstads R .R all Sjöm J M Slolleubergs
il 8 )ct
Aora Tingsl H .R Manufact .smeden Dav Ryd
ströms och hustrus Anna Nilsdotters om boskil
nad 2 rttgd a Ting e mån
.se Il .R ar I Tengvalls i Bragnum 2 Rttgd af
Ting e mån från d 14 Apr
1 )0 "tAR I C0NCURSM»1L
Götheborgs R .R all Tract Peter Anderssons
•jHlökerihaudl Lor Lundbergs och 3 Skrifvarcn
C I
\bmaus
Stockholms R .R Källarm Bonsacks får läsas hos
Sk rädd .mäst C t
Spångbei g
TESTAMENTS - »EVA KTSINGA R
Consist ]Not Jan Janzons 1 Gården ]N :oa6och
3o till Consist
-Not
-Boställe jemte 1000 R :dr till
reparationer 2 åter fående delar i 2 lotter eii till
Maj G Linderskölds barn och den andra till C011
sistorieNot J O .Almqvists i Upsala nu lefvande
barn Klander inom är från d 11 Juni
Norrköpings R R Tracteuren G Er Malmbergs
1 till l )r C G Malmberg i33 R :dr i (i sk 2
till Enkan B Malmberg i33 16 3 till Enkan
Maria Carolina Holmberg 200 R :dr 4 till barnen
efter all Garfvaren i Österby och Hellestad Soc
ken Petrus Widman hvardera 33
till Skog
vaktaren B Widman 33 1G 6 Garfvaren Jere
mias Widman 33 if 7 Jungfru T1 r Ottilia
Lundgren 3oo R :dr 8 Chr Sophia Nyman CG
32 allt Banco
Piteå H R Skrädd Joh Forsbergs och Brita
Johansdotters inb d 3 Febr
Maria En bo ms till sin man f Skogvaktar G
Pli Kullblad Klander inom år från den 2 Juni
Carolina Norrhéns i Norrköping till Allmose
Direclioneiis disposition
KALLAS
Ägarne till strandadt gods inom Warbergs Tull
kammares dist rid anm inom är
UppSyningsm P Sjölin att vid Sefvede H .R in
om är svara på Nämndem Jon Nilssons påståen
de om arfsmedel efter Bonden Måns Jansson i
Djursdala
LEDIGT A RF
Tillfallet Sjöm Jan och Eric Högström från Yt
ternuttöby men som så vida de icke inom är in
finna sig lyftes af Cath Larsdotters målsman Jan
Persson
FÖRMYNDERSKAP
F d Banco-Kamr C G-Schultz förm Bokbind
J E Svanberg
F d Glasm E Högendahl Förm Kramh C
Pousette
Ol Andersson i Önstorp Förin And Fredin i
Pousette
Ol Ander
Kringstorp
BOUPPTECKNINGAR
Efter v Häradsh And Lagergren på Råstorp
anm hos v Häradsh Törnbom adr Linköping
Kisa och Runefall eller i Sterbhuset innan den
(i Juli
Efler Rådm Silfverling i Arboga inom den i5
Juli
Efter Tobaksfabrikören A L Jungqvist inom rl
i5 Juli hos Lamma ]R .-Radet A 1 Grundén
Efter Bokbind i Norrköping Per M Hällström
inom Juli
Skräddaregesälls-Eukan Marg Barhander inom
Juli
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
A fl Prot .Sccret P E Östlings d 21 Juni kl 6
c m i N :o G qv Hästen vid Rcger .gatan
F d Apotekaren K A F K järna liders d 21
Juni på Källaren Hoppet
Assessor D IL Brattströms och frus å Börskäl
laren d 22 Juni kl 12
Ilandesbokh L A Pichots uti Börs-Cafferum
men den 27 Juni
F d Handl P U Thuns hos Insp O- Rudqvist
i Carlstad d 28 Juni
Handl O Zetterbergs d 29 Juni kl 5 c m
hos Handl J Liedberg i Wenersborg
Handl P Ölischs d 3o Juni hos Fr Lake i
Mariestad
Krono-Länsm A Strömbergs d 5 Juli å Stora
Björkby i Järfälla
Frami Öfv .Lieutn Ingelotz 's d 6 Juli kl 12 å
Värdshuset Lyktan vid Riddarhustorget i Stock
holm
Sccreteraren Johan Bodins i Mörlunda d 7 Ju
li kl i f m uti Mörlunda
oBy och Socken
Handl S J Gybergs i Åmål den 8 Juli kl 10
f 111
All Andreas Peterssons från Ingestorp Kinds
Härad den 8 Julii kl 11 f m i Ingestorp Mel
lunig
All Organisten och Klockaren i Holm A Gra
nelis å Tidlunds Källare i Upsala d 9 Julii kl
11 f m
Peter Fribergs d q Juli kl 10 f m å gästgd
i Ulricehamn
Sven Lindgrens i Jettebo d 19 Juli ä Arnun
gareds gästgd
All Häradshöfd S G Ehrencronas d 20 Juli
kl g f 111 i Carlstad hos Sysslomannen Fr Zet
terberg
SPEKTAKEL
X Djurgårds-theatern i dag Kusin Benjamin
från Polen
SAMMANTRÄDEN
Svea-Ordens 5 :tcoch högre afdeln i morgon kl
5 i Kirsteinska huset
Sällskapet Hjelpsamheten i dag 11 7 c m
Brasilien
Den märkvärdiga revolutionen som i ett
enda ögonblick gjort ett slut pä Don Pedros
välde i Brasilien var som vi tro alldeles
oväntad for de flesta på denna sidan hafvet
Visserligen voro representanternas samman
träden vanligen ganska stormiga Men verk
ställande makten hade hittills alltid tagit
en sa hög ton mot Kamrarne och det god
tyckliga sätt hvarpå Kejsaren mer än en
gång förfarit mot dem linde aflupitså utan
synbara följder att man borde förmoda dtt
högstdensammes entledigande från sitt em
bete (sit venia verbo ej skulle gå hvarken
så fort ,eller så lätt ehuru visserligen ett
I och annat af tidens tecken i Södra America
r 5 R :dr 3 månader z R :dr 32 sk Banko Lösa
mans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara
ttagas endast i Linströms bod till 1 skilling Rik
Numror 2 sk Banko Prenumeration och utdelning
Bergsgränd Lindroths bod vid Norrlandsgatan
sgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagarne

Sida 2

tej tydde på någon serdeles varaktighet för
den Kejserliga thronen Att någon gäsning
och smärre öroligheter föregått eruptionen
af den 6 och 7 April hör likväl förmodas
och detta bekräftas äfven af följande hem
ta dt ur Times
"Den g Mars vid Kejsarens och dess ge
måls återkomst från den Eriksgata de före
tagit kring den del af deras stater som kan
befaras (i de inre delarne af landet finnas
inga vägar de äro ock i allmänhet icke
bebodde af andra än Ur-invånarne hade
Hio Janeiros första köpmän till större delen
Portugisare vidtagit åtgärden alt med fyr
verkerier illuminationer och andra bevis
af sin tillgifvenhet helsa Hans Maj :t väl
tommen Detta togs af befolkningen i all
jndnhel ganska illa och Brasilianerne af
de lägre klasserne i synnerhet Mulatterne
började att nedrifva de uppförde ställnin
garne m na Köpmännen gjorde motstånd
och det kom vid åtskilliga tillfällen till
allvarsamt handgemäng Några menniskor
förlorade dervid iifvet Tumultet inskränk
te sig likväl denna gång till de ofvannämn
de klasserne Militären blandade sig icke
i saken för att på något satt afstyra upp
loppet oftare än då upprorsstiftarne närmade
sig de ställen der vakter voro posterade
XJnder dessa uppträden hördes från de för
samlade folkmassorne hotelser och utrop af
ganska revolutionär beskaffenhet Dessa oro
liglieter fortforo i tre dagar och tre nätter
ända till den däg då Hans Maj :t åter per
sonligen inträffade i hufvudstaden Det var
den 13 Mars ach Kejsaren mottogs af den
talrika menniskomassan med ganska mycken
aktning
- upploppet afstannade på en gång
och illuixiinationen försiggick om aftonen
utan allt hinder Laglig undersökning an
ställdes genast i anledning af det förefallna
och verkställande makten sökte med all ilit
tömma sjelfva ursprunget till upploppen
på spåren Efter några dagar arresterades
tvenne högre Officerare och detta syntes
gifva saken mera vigt än man i början
trodde emedan derigenom den förmodan
blef allt mera allmän att personer af högre
rang stodo i spetsen för insurrectionen Flere
Brasilianska Journaler fortfara att taga
ganska häftigt parti mot Kejsaren (detta var
skrifvet innan revolutionen utbrutit och
göra allt hvad i deras makt står att upp
leta folket mot honom och lians styrelse
I dessa få lada med bifogade reflexioner
torde mer än tillräcklig förklarings-grund
finnas till hvad som sedermera inträffat Om i
de nyaste tiderne Styrelsen inom Brasilien
antagit någon så beskaffad karakter som o
vilkorligen påkallade en statshvälfning tor
devara svårt alt på afstånd från händelser
nes skådeplats och med mindre vidsträckt
kännedom af detta lands angelägenheter be
stämdt afgöra Vi hafva aldrig å Don Pe
dros sida hört omtalas något al dessa Jesui
tiska försök att kringgå eller förtyda grund
länen hvilka i andra länder ådragit regen
ter en så allvarsam och välförtjent näpst
Väl torde hans såsom det berättas nog häf
tiga och befallande lynne hafva förledt ho
nom till några enskilda godtyckliga åtgär
der men att folket i allmänhet ej saknat
sina vigtigaste fri och rättigheter bevisarbland
annat den af Times uppgifna omständighet
att oppositionsbladen ännu de sista dagarne
af hans legering (som det ville synas ohin
dra dt kunnat uppägga folket mot honom
Upphofvet till revolutionen torde derföre
böra sökas i folkets oroliga lynne och det
smittsamma exemplet af på alla sidor omgif
vande republiker snarare än i en af regerings
åtgärd erne framkallad nödvändighet Don
Pedros trotsande svar på representanternes
framställningar i det han företog en Mini
sterförändring till förmån för hÖZSt opopu
lära män och nationalhatet mot portugiser
na torde dock hafva påskyndat utbrottet af
en Statshvälfning som skall närma Brasiliens
styrelsesätt till de öfrige SvdAinericanska re
publikerna Måtte det såsom ordspråket
lyder ha skett i en god stund men — —
vestigia tcrrenl
England
Ett Irländskt blad vill veta att Ministe
ren skulle proponera Parlamentet alt ut
nämna Konungens äldste son Grefven af
Munster (Öfverste Filz Clarence till Her
tig af Wales eller thronföljare Speetator
Ostridigt har
säger i afseende h
stiftande makten rättighet att ändra thron
följden men hvar finnes väl grunden till
ett steg af sådan vigt Den presumtiva
thronarfvingen är ett barn utaf hvilket vi
med allt skäl kunna hoppas alt hon b 1 if—
ver så uppfostrad att lion gör sig förtjent
af Engelska folkets tillgifveiiliet
Underrättelserna från Irland äro mycket
nedslående Omkring 200 ,000 menniskor
äro blott i Grefskaperne Galloway och
Mayo hvarest äfven den förskräckligaste
Typhus rasar ganska nära hungersdöden
och man använder alla medel alt ännu
uppehålla dem vid Iifvet
Times säger att Prins Leopold icke visste
af hvarken Conferencens rådplägningar el
ler Lord Ponsonbys tillbaka kallande förr
än de redan hade försiggått Dessa omstän
digheter kunde således icke inverka på lians
beslut likasom det också icke koin au på
honom att bidraga dertill eller förhindra
det Yi behöfva knappt foga härtill att
han icke formligen afslagit kronan då den
ännu icke var af Dcputationen honom er
bjuden hvilket äfven förmodligen ännu icke
skett
Belgiska Dcputationen hade den 8 Juni
en lång underhandling med Lord Palmer
ston hemma hos honom
Spanien
Från Bayonne skrifver man den 3o Maj
Nästan alla bref från Madrid omtala nya
arresteringar uti de södra provinserna Man
fortgår oafbrutet med undersökningen af
deras processer som Sro invecklade i de si
sta affärerna
Portugal
Man läser uti le Finistbre ett bref skrif
vet af en officerare vid Frafesyska
ligger för ankar utanför Lisa
bon innehållande följande
Melpomene på Tajo a Maj
"Ändteligen sedan den grymme Don -Mi
guel hade vägrat att lyssna till våra rätt
mätiga fordringar begynts fiertdtligheterna
i går afton kl 10 genom borttagandet af
en Portugisisk goelette lastad med oran
ger socker torra frukter <Stc och med 11
mans besättning Vi afskickade den i dag
till Frankrike
"Vi begifva oss i dag med fregatten En
dymion till Azorerna hvarest finnas en
korvett och två örlögsbriggar af Portugisi
ska flottan Fregatten Syrene och korvet
teina Diligente och Eglé qvarblifva att
blockera Tajo hvarest den Portugisiska styr
kan linnes Den Engelska divisionen be
stående af linieskeppet PVindsor Castlej
två fregatter och några smärre fartvg är
vid Lisabon Man skall hafva svårt att tro
att en enda Fransos har infunnit sig hos
Herr Nonay för att söka tillflykt ombord
oaktadt de uppoffringar man gjort för att
rycka dem ur ett land hvarest de icke sko
la undgå att blifva de första offren för Don
Miguels hämnd
M Amiral Boussin har genom telegraf
depeche erhållit ordres att omedelbarligen
afgå till Portugal hvarest han skall öfver
taga befälet öfver vår expedition
Fiendtlighjeterna hafva börjat Fregatten
Syrene och korvetten Diligente äro vid Li
sabon Melpomene med resten af divisionen
har algått att kryssa vid Terceira
8
Paris den 8 Juni
En kurir kommande från Constantino
pel anlände i förrgår till Minisluren för
utrikes ärenderne Enligt innehållet af hans
depécher syntes det som insurrektionen ha
de utbrustit uti flera Turkiska provinser
och att man för att tillvägabringa den
hade utspridt att Sultanen var mördad
Venedig den 2 J Maj
Hit anlända flera domare som skola ut
göra domstolen statario kallad att döm ma
General Zucchi och dess kamrater i olyc
kan
Inrikes
Af officiella bladet underrättas vi fltt
Kongl Maj :t nu medgifvit tullfri införsel
af Korn oelx Bafra till alla Rikets ham
nar intill den i5 Augusti .— Om denna åt
gärd bade blifvit vidtagen innan choieran
stängde Östersjöhamnarna sä hade måhän
da någon större nytta varit att förvänta
deraf hvilket nu ty värr icke är att hop
pas Emedlertid masta den utgifna tillå
telsen betraktad vid sidan af den envishet
med hvilken Regeringens Ledamöter för
fackla t prohibitiv-systemet mot span måls
införsel med en måttlig tull mer än något I
annat bevisa att landets tillstånd är i hög I
grad bekymmersamt Den vore i vår tan-1
ka annars svårt att förklara det påkostande
steget af en författning som utgör den mest
förödmjukande vederläggning åden märkvär-
diga half-officiella artikeln i Journalen il 7I
Mars hvars Författare ur en så mynt
ton behandlade alla dem hvilka vågade
framställa ett förutseende som sedan slagi
in till alla delar och hvilka då kallade
sjelftagne lärmästare ehurn de endast förde
den talan som var den allmänna röstensj
Öm också icke Journal-Insändarens argu«
mentatiouer mot det yrkade utförselsförbu
det eller importrättigheten hvilka då sa
des förbjuda sig sjelfva hade blifvit kul
kastade af den vunna erfarenheten att pr
ser ne i London gifvit från 70 till 85 pre
vinst på Hvetet och alt en mängd spänne-
mål blifvit hit införskrifvet på nederlag
så ligger likväl den sednare bevisningen till
öfverflöd uti sjelfva tillåtelsen till 'förtulH
ning nu sedan priserne så betydligt stigil
i Östersjö-hamnarna så framt nemligen ve-f
derbörandes mening verkligen är att någc
kan och skall uträttas mfid Författningen ■
Måtte emedlertid detta årets och 182Ö årl
bedvöfliga cch dyrköpta erfarenhet Wifvi

Sida 3

en varning och cn spegel för vederbörande
att icke en annan gång framhärda uti en
lika blindhet och döfhet för sakernas ford
ringar och det skulle då blifva en till
fredsställelse för hvar och en att kunna i
glädjen öfver förändringen glömma förflut
na misstag
— Öfver-Ståthållare-Embetets flere gån
ger i Dagbladet införda kungörelse om ga
tu - renhållningen synes ty värr denna
gången alldeles icke vinna mera gehör än
vanligt Vi bedja Läsaren om förlåtelse alt
vi vidröra detta ämne der man har svårt
ntt undvika obehagliga uttryck men ord
språket säger
"att man af tu onda ting bör
välja det mindre
och då torde kunna med
gifvas att de nödvändiga uttrycken härvid
i ro mindre vedervärdiga än de intryck som
sjelfva sakerna göra på fotgängarens luktner
ver och helsa Hvar och en som vai-il nödsa
kad alt passera de t ångare galorna i sta
den stora Nygatan icke ens undantagen (på
Malmarna är samma förhållande finner
der betydliga samlingar af orenlighet i
ränstenarna Vi taga oss friheten observe
ra att det icke är spillningar på sjelfva
gatan ulan isynnerhet den Hylande oren
ligheten i rännstenarna j som är vådlig för
hälsan genom de mell tiska ångor som den
sprider under afdunstning i stark värme
Emedlertid är det ganska säkert att Öfver
ståthållare-Embetets kungörelse om den
ock infördes hvar dag i Dagbladet ändå
icke skulle förmå uträtta något så län
ge icke genom öfverenskommelse med alla
husegare hvaröfver någon inom hvarje
qvarter eller afdelning ^deraf uppdrogs
q 11 hafva tillsyn all utslagning af o
renlighet i rännstenarna om dagen blefve
förekommen här likasom i fa ris der sådant
endast lar ske billida om morgonen hvar
efter gatorna sopas och rensköl jas Så län
ge detta icke vidtages är det gifvet att den
ene husegaren icke kan ansvara för hvad
som flyter förbi hans luis ifrån högre be
lägna delar af staden
— Tiden synes nu .äf
ven vara inne att tänka på några bättre
och verksammare anstalter för undanskaf
fandet af samlingarna vid stadens latriner
Saken är icke utan vigt och torde förtjena
Drälsel-Gommissionens alfvarliga uppmärk
samhet Anskaffandet af flere flyttbara prå
mar som genast efterhand bortfördes till ett
par upplagsställen utom staden på någon af
de kala holmarna i Mälaren cch Saltsjön
i stället för de nu befintliga många reser
voirerna vore i vår tanka en lätt och föga
kostsam utväg för hufvudstadens snygghet
och kanske äfven mortal i tetens förminskan
de för hvilken iuvåiiarne hade skäl att va
ra tacksamme
Den vackra sim-iurättning hvilken all
Grosshandliindcn Olof Åbom i lifstiden lät
uppbygga utan för Sundhets-Collegii hus vid
Hiddarholmen lärer af hans ef terlefvande en
ka vara utbjuden till försäljning på aktier Vi
fästa allmänhetens uppmärksamhet på detta
Sinne derföre att Enkefru Åbom och hen
nes barns Förmyndare vid ett sådant för
säljningssält önskat att fästa såsom vilkor
bibehållandet af den förmån Hr Åbom lem
nade ett visst antal gossar från skolorna här
i staden att några timmar om dagen kost
nadsfritt begagna bad och undervis-
b
gg
äimkoaitei hvilket man befarat
icke skulle låta sig göra vid försäljning åt
enskild man Aktierne äro på 5o R :dr hvar
dera och hela försäljningssumman så lågt
tilltagen att den efter de förra somrarnas
erfarenhet ger en betydlig afkastning hvar
före vi ej tvifla att det gocia ändamålet skall
hehj (jrtas af ett tillräckligt antal personer
för att gifva förslaget verkställighet
Carlskrona d 8 Juni Med hvarje dag
öka sig klagomålen öfver brist på utsädes
korn hvilket allmogen söker från den ena
orten till den andra och måste på de få
ställen der det ännu finnes betala ganska
högt vanligen till iG R :dr llrgld tunnan
Man befarar äfven att om ej snar undsätt
ning mellankommer brist på brödföda nog
allmänt kominer under soinmarmånaderne
alt inträffa
Trenne dä "ckade kanonslupar under
Premier-Löjtnantei ne TJllners af JPukes och
Klints befäl hafva härifrån efter ankom
na Nådiga order i dessa dagar afgått en
till vestra skärgården en till
en
norra och
or bevakningen af närmast liggande
farled
Christianstad Oppmanna d q Juni
Lördagen d 4 dennes omkring kl iof .m
uppkommo rysliga moln från norr och
öster hvilka liksom sammanstötte öfver Ar
kelstorps by af denna socken och utbrusto
uti häftig åska förenad med hagelskurar
Hageln hvilka större än muskötkulor ned
störtade cn half timma betäckte jorden en
fjerdedels alen högt och voro qvnrliggande
till den 5 om morgonen samt nedslogo den
hoppfulle vexande vårsäden af råg bönor
och ärter och till en del förderfvade vin
terrågsn Flere fenster inslogos och vid
åskans öfverfart derifrån nedslog hon i
Allarps frälsegård genom skorstenen spräng
de densamma och beklagligtVi till stör
sta sorg för en hederlig och beskedlig man
Ingeman Truedssom och 5 barn träffade
åskstrålen den göda hustrun 4 J år gammal
som vid deras sida i ögonblicket nedföll
död till jorden
Kalejdoskop
PAR !SISKA MODEKO ,STlf MER
Mössor och hattar Det skulle vara omöj
ligt att kuntia framte vackrare koeffyr»
än dem man ser i detta ögonblick I all
mänhet äro de Utmärkt lätta och garnity
ren framtill mycket tillbakastad Manschet
terna l» *fva ännu ej kommit ur modet man
bär många sådana till puderkappor ^peig
noirs största delen af broderadt batist gor
neradt med Valaneiennes-spetsar
Man .ser en »tor mängd koeffyrer af fe
stoneradt tyll med skägg (barbes af tyll
som liknar garneringen
Många hattar äro af grått moire
fordra
de med grått en liten mössa af blonde un
der och på ena sidan på en af hårbucklor
na eller coquerna en b«ndros af rosc-fär
gade gazeband skurna i blad
Många hattar af brungult Pagne fodra
de med rose eller blått två band fastade
rund omkring kullen enpompon eller kålhuf
vud (chou placerad på ena sidan och bak
bunden gamTude med bloader liatlar Un¬
nas äfven af rishalm halfengelsi forrn fo
drade med rose- eller blått crep och pryd
da med cn plym-bukett af samma färg som
fodret
Crepe-hattar prydda på insidan uf skär
men med en blonde fästad på hvardera si
dan i form af en solfjäder litet urtagen
midtuti och hvars ändar sluta sig i ett .hak
band under de vanliga hattbanden
Capotthattar af Italiensk halm med en
bukett af halmgula spetsplymer eller med
en bukett af violer eller blandade vilda
blommor
Hattar af mycket ömt halmfärgadt moire
med plymer af samma nyans En hatt syn
tes af genombrutet blonde anlagdt öfver At
lasrullar (rouleaux oeh med gazeslöja till
prydnad
En hatt af lätt broderadt tyll med rose
färgadC foder af Gros-de-Naples
En hatt af sjögrön t Pagne med macassa
bruna plymei Pagne nyttjas nu i alla ny
anser
Några prydligt arbetade stråhattar med
gazeslöjor för den stora negligeen Under
»kärmen på flere ca potter och Italienska hattar
eller moireradt Gros-de-Naples sättes öfver
högra tinningen en törnros eller en camcia
Denna blomma är i bandkokarden ställe
Kläd /lingar Rockar Diverse — Än
nu bäras många öfverkläder af Moire för
att om morgonen gå på expositionen Öf
verkläder af slätt Ghaly rund omkring
försedda med ett sidenbroderi af samma ny
ans som klädningen bäras ofvanpå rockar af
hvit Gros-de-Naples
Lilas och grått är ännu mycket i modet
för öfverkläder Äfven bäres sjögrön t och
Engelskt grönt af slätt mycket tunnt tyg
med en hvit spens
I ekipagerna i Boulognerskogen ser man
många hvita klädningar
Spensarna måste vara så rika på brode
rier och spetsa-v att de helt och hållet skil
ja sig från ekonomiska speusar hvilka gö
ras af Jaeonett för att förhöja en klädning
som icke mera är ny Chemisetter med cn
fyrkantig krage af batist eller musslin ett
broderi och en enkel bred söm bäras mye
ket om morgonen
I år äro flere ridklädningar cnorda af slätt
Chaly
En fantasi för dagen är att hafva en ri
dikyl ett förkläde eller en ficlxu af ett
slags målad t papper som Sr lika böjligt
som Perkale Man kan lätt begripa att
denna drägt endast varar några timmar
också är priset i förhållande dertill nemligen
i o sons för alnen
Shawlar af Crepe de Ghine med målade
figurer förekomma i stort antal De med
skuggade sidenbroderier Sto elegantast men
de flesta shawlar äro af lätt Cachemir i lif
Ilga brokiga färgor
Jlerrnrnes Halsduk af svart atlas rund
skjortkrage nedfälld öfver halsduken vesten
af 1 vitt piqut med fäll krage och tillknäppt
ända upp violett melerad frack med svart
sammetskrage hvita nästan åtsittande by
xor bomullstrikå grå felphatt med skav
mar som framtill äro fyrkantiga och upp
böjda på sidorna och handskar af chamois—
gult trikå utgöra spi ättainas drägt på pro
menaden och i TivoJi-trädgården

Sida 4

gastronomisk ni het
Vid ryktet om den annalkande Choleran
Ilande sig helt nyligen vid en af våra
fprnämsta liä Isobrunnar under det nian
ordade vidt oeli bredt om och huruvida
Utgreningarne af kungsholms-förbundet
möjligen skola medverka eller motarbeta
det nyttiga soin genom qvarantäns-anstal
ter och skarpt skjutande kanon-slupar u
syftas att ett litet bunkalag af åldeiiteg
ne Prästmän blefvo sammanbjudne hos en
gammal vän för att dageligen efter slu
tad bruns-promenad taga till lifs ett pre
servativ förmedelst mycket varmt och
starkt kaffe
Vid helsobrifnnar har man vanligen god
aptit efter morgon-motionen och det är
icke bekant att andeliga magar göra undan
tag häiifrån Sällskapet dröjde derföre icke
alt antaga invitationen Kaffepannan inkom
val skurud och rykande och det vattnades
redan i munnen åt den lifgifvande drycken
hvars klara stråle lyste af en ovanligt liög
och angenäm färg samt gröna skiftande
skumbladdrpr Man skyndade med mycken
begärlighet att tömma den första morgon
koppen Men hvilken förskräckelse Cho
iera morbus hade inträngt i kaffepannan
Ett allmänt hostande nysande fnysande
pustande följde på den första klunken Svett
dropparna stodo så väl gästerne som värden
i
pannan och man hade äfven i den star
kaste embetels ifver sällan sett en andelig
man så anfäktad Ja illasinnade vilja till
och med påstå att under de första sympto
merna till en del icke alldeles olika chole
rans sjelfva den ondes namn smög sig half
högt öfver några af de hög vördig» läp
parna
Lyckligtvis dröjde det icke länge innan
sjukdomens verkliga orsak yppades Vär
dens städerska som fått sträng befallning
att skynda med kaffet hvilket hon skulle
taga ur en stor burk af jernbleck der det
efter målningen var förvaradt hade i brådskan
råkat taga miste om denna och en annan
bredvid stående burk med Biskopssnusj (en
af de mest värderade blandningarna af Hr
Walströms fabrikation Denna underrät
telse bidrog att snart åter lugna sinnena till
dess hela historien slutligen nedsköljdes af
verkligt godt kaffe under en allmän mun
terhet som påstås hafva nära nog lika myc
ket som en half brunstermin bidragit till
•»ederbörandes fortfarande helsa och välmåga
j
j m ni enligt iakttagelser ncli föreskrifter fran
j Moskwa under epidemien i83ooch början af i83i
Sjunde kap Upprepandes af det förut sagda —
Slutanmärkningar
5 :te häftet af Iloracc Vernets Etuder till Ha
star Lithogralierade af C G Gillberg är utkom
met och kan al
resp Subscribenter utlagas c
moti Rtdr banco ä dc stallen anteckningen skett
I Hrr Utters Wiborgs Delens och Norman
Engströms Boklador säljes a 2 sk Bco Oin Cholera
Ett ordrikt Tyskt och Svenskt samt Svenskt och
Tyskt Lexicon in \o till billigaste pris i Bok
bindaren AVidmans bod norr om röda Slussen
Henric den H :des lefverne på Franska 4 Te
mei med många Porträtter lill billigaste pris i
Bokbindaren Widmans bod vid röda Slussen
Till salu finnes i alla Boklådor å 12 sk B :co
annonser
Till Salu finnes
an31älan
Till salu finnes I Tryckeriboden midtemot Po
sten å 40 sk Banco
RA MORBUS
sn 4
CHOLERA MORBUS-
C
uppkomst härjningar kurme-
thod och preservativ
Efter sednaste i Tyskland och Moskwa utgifna
skrifter ,af G Swederus Stockholm P A iVor
stedt åc Söner t83i
törsta kapitlet Cliolerans h &rjningar i Asien
Andra kap Cholerans härjningar inom Ryssland
åren 1820 1829 och följ Tredje Kap Cholerans
smittsamhet Fjerde kap Cholerans Symtorner
stadier och behandling enligt iakttagelser i olika
länder Femte kap Behandling sådan veteilska
pen nu tillstyrker den
Tillfälliga stöd af smit
tan — Preservativ -— Anmärkningar öfver sjuk
J .melis natur — Cholerans allmänna förhållan
den Sjette kap Cholerans symtorner behandling
EN BLICK
vara andelige talare
med anledning af de under loppet af innevarande
år i Hufvudstaden utkomna Afskeds- och Inträdes
Predikningar i S :t Jacobs och Johannis Försam
lingar af Biskopen m m Doctor Hedrén och Kyr
kerden Doctor Pettersson jemte Ordens - Bisko
pen Doctor Wallins Invignings-Tal den 2 (1 Sep
tember i83i af X X
En god Ebenholtz-Flöjt med ren ton för 4°
R :dr Bco i Hr Ihrmarks Klädesbod vid Hornsga
tan den första till höger ifrån Södermalms-Torg
En större Landt-Egendom i det bästa skick
samt väl skött och underhållen om ifi och ett
halft mantal dels Säteri dels frälse och ett fjer
dedels Mantal skatte belägen i Upsala Län om
kring 5 mil från Stockholm och 3 mil frän Up
sala med både Land- och Sjöväg till nämde städer
har förutan en vacker belägenhet flere vackra och
rymliga till större delen nya åbyggnader jämte
ett väl inredt Corps de Logis af Sten Bränneri
Tröskverk Väderqvarn Smedja Spanmåls-Maga
zin c Stor Frukt och köksträdgård tillräcklig
Skog bördiga Ängar och godt bete samt en ut
makt god .-idmon med omkring 100 Tunnors
ärligt utsäde under eget bruk förutan 2J0
tunnor i Bond räntor Af underlydande Bönder
och jordtorpare utgöras vid Egendomen öfver 2000
Ordinäre Mans- och omkring aoowlc Qvins dags
verken om året utom ottctrösk och körslor m m
"Vidare underrättelse om Egendomens beskaffenhet
och köpevilkorcn erhållas i huset N :o 8 vid Re
geringsgatan Qvarteret S
.t Pehr (Samma hus
som f d Franska Värdshuset ingången gc :om
lilla porten en trappa upp dörren till vänster ut
med trappan
Fina och ordinära distillcradc samt förut med
största omsorg renade Bränviner renad i fullkom
ligt finkelfritt graders Biäuvin utmärkt lina
Likörer pä buteljer samt fin Sprit Arrack Rom
och Conjac försäljas till möjligaste billiga priser
i Bränvins-magasinet vid lilla Nygatan bredvid
Kongl Posthuset hvarest priskuran ter deröfver
erhållas
Lorents Porter utmärkt god och bornerande
på hela och halfva buteljer Brown-Stout Pörte»
på hela buteljer samt Engelskt ;1 pä hela och
halfva buteljer försäljes till billigaste pri er i
Bränvins-magasinet vid lilla Nygatan bredvid
Kongl Posthuset
DIVERSE
D
The weekevening Preaeiiing in thc English Cba
pel will be for this week 011 1 hursday Eveniug
inslead ofWednessday as n-iial During thc sinn
mer the Services wiil please God be contiuued
as formerly i e to 11 A M- and l
M cverv
Sabbath and 7 I
M every Wednessday Eve
ning
En bättte medelålders fruntimmer önskar att i
ett för allt få inackordera sig uti något hus der
hon jemte uppfyllande af ganska inskränkta anspråk
för sin person kunde finna ett trefligt umgänge
Svar afvaktas i förseglad biljett till jet sökande
Fruntimret uti Linströms bokhandel
ordade Allmänhet
Ofvcrtygad att det för hvarje ädel menniska är
ei4 dyrbar glädje att kunna hjelpa den lidntide
vänd- r jag mig till en välgörande allmänhet med
fullt förtroende att ej blifva ulan al hjelp En
ka sedan år 1S26 efter aflidne Länsmannen i Fel
lingsbro Härad A Anstrin har jag ehuru trjott
af bekymmer och nya olyckor efter förmåga sörjt
för mina 7 faderlösa barns uppehälle och uppfo
stran En nära anförvandt lät mig för alt an
ständigt kunna försörja barnen i början bebo 111
liten honom tillhörig egendom dä en härjande
vådeld den 3 December 182 beröfva le mig äfven
denna fristad och derjemte hela mitt lilla vinter
förråd Under liden har det likväl med goda
menniskors Inträde lyckats mig alt fa 2 barn så
vida försörjda att de genom flit och ordentlighet
kunna blifva nyttiga medlemmar för samhället
men för de öfrige har jag nu mera ingen annan
utsigt ä .i alt vända mig till valgörande med nien
niskor och i synnerhet till Föräldrar som sjelfve
bäst känna hvad en moder måste lida da hon
vill men cj mera kan gifv sina älskade barn en
vårdad uppfostran
— I )e som på något sätt öm
ma lör mina värnlösa barns blidare framtid torde
benäget aflemna sina tillbud eller bidrag antin
gen i Hr Magister Wiborgs boklåda i Stockholm
eller under adress till Comminister II Kjell ,nark
på Örebro och Hofsta hvilken sednare ädelmodigt
åtagit sig alt till barnens uppfostran och fram
tida väl samvetsgramit använda hvad om kan
inflyta
ChiiAi
Christina Austrin
född Rudin
Undertecknade som en längre tid härstädes vi
stats samt betjena t allmänheten med gravurer 1
sten stal och andra metaller få härmedelst hos
den resp allmänheten ödmjukt tillkännagifva alt
som värt vistande härstädes ännu fortfar vi som
tillförene af den hvilken oss hehöfver i nämnde
arbete emottaga beställningar Stockholm ilen v .e
Jui .i i83o
Gldfh
J Liiwenlerg &■ M Goldfisch
Gravörer boende i Huset i :o 1 vid
Myntgatan Qv Cephalus midt emot
Stadens Auktions-hus 1 tr upp samt
trälFas alla söeknedagar från kl 8 f
m till kl 6 c m
På sednare halfva årgången af denna tid
ning j prenumereras i Slockholm med 5 R
-dr
bancö och i landsorterne med tillskott af
vanligt postarfvocle
— Bland dc ämnen fur
oj c ullighet en hvilka under denna tid före
komma anaer Red sig bora nämna att
den tänker egna en serskild uppmarksams
h <t åt de inför Stockholms Städs Kämner—
Rätt auhängiga tryckfrihetsmålen rörande
anstäldt åtal emot tryckningen af de s k
Historiska Handlingarna till hvil
kt t mål II E Hr Grefve Adhrspari e är
kallad att inställa sig den 6 Julii
Rättelse
I gårdagens nummer 2 :dra sid
» :je spalt
G :te rad står i en del exemplar förändrad
läs oförändrad
VARUPRIS
Råg 17 R :dr Korn >4 R :dr Hafre 8
R :dr Bränvinet på leverans och på stället 1
R :dr i5 sk
VEXELKURS
i
London i3 Rdr 12 sk 7 d sigt
Hamburg il \i sk 72 d .d
Amsterdam r33 § sk
P O S T S C R i p T U M
Engelska tidningar ha anländt i dag och
medfört underi ättelse att Prins Leopold
ännu icke emot tag t Belgiska thronen JVö
den i Irland skildras såsom i den fruktans
värdaste höjd
IIos L J .Hjekta