Aftonbladet Onsdagen den 22 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-22
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-22
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-22
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-22
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 22 Juni 1831

Sida 1

:o 141
1831
NBLADET
Onsdagen
den 22 anm
v
Jul iset i Stockholm för helt är lo R :dr halft ä
■ i Linströms bokhandel vid Mynttorget Bro
och Essens bod vid Södermalmstorg• Annonser mo
Riittels Uti denna Tidning N :o i3a finnes bl >jnl
offentliga slenmingar å Borgenärer införd kalli 1 sr•
S Kammarherren Baron O W Stael von Holstcins
Hetta bör sålunda rättas att ansökningen var gjord
af bcmulte Kammarherre såsom Förmyndare för
Fändricken Grefve C A Cronstedt ocli att del
således är den sednares borgenärer ä hvilka kal
lelsen är utfärdad
DÖDE I STOCKHOLM
F d Hof-Lakejen P Almqvist d iG dennes
QIJARANTÄNS-ANSTALTER
Hvad som är stadgadt för Svenska fartygs emot
tagande vid quarantains-platser vid Östersjön gäl
ler lill alla delar för Norrska fartyg
HANDELS - UNDERRÄTTELSE
Danska Regeringen har förklarat att frummandi
och inhemska fartyg livilka besöka hamnen vid
Corsoer fä frän d i April erlägga umgälderna lö
farten genom Bält i Corsoer dä derom tillsäges en
dag före afseglingen-
BANKENS JEM NFÖRELSE - PB IS MEL
LAN GULD OCH SILFVER
lineaten uppköpes till Fem Rdr Trettiotvå si
Bankosedlar i utrexlas mot Tva Rdr Seitoa 6k i
Silfver
LEDIGA TJENSTER
TR
Stads-Cassenrstj i Norrköping .sökes f >G da ?ar
från den 25 M-ij
Sysslomans ?jeustcn vid VVisJiy Hospital och La
zarett siikc inom 55 dagar frän förstå annonsen
En njurläkaretjenst i Elfsborg med 5o R :dr B :co
lön sökes hos Konungens BeJallu .ti .de inom 5G da
gar frän första annonsen
Klocka etj i Hedvig Eleon Församling sökes
inom 3 :nc män frän tredje annonsen
K lockaret j i Roasjö Götheborgs Stift
Klockaret i Lysviks Församling af Carlstad
Si i fl
Kloc aret jeustcn i Ham mohögs Förstml sökes
inom laga tid
En Kakelungsmakare behöfves i Strömstad
LEVERANS
ANS
X diverse Ved- ocli Lysningspersedlar för Cö
theborgs fästning ocli Garnizon Ny Elfsborgs
.arlsteas Landskrona Malmö Christianstads och
Carlshamns fästningar för Jönköpings Garnizon
och Tygstat Wish
.y Garnizon ocli Tygstat Was
holms ocli Dalarö fästningar (jette Garnizon ori
Tygstat Wanäs fästning och Garnizon Engel
holms Ystads och Helsingborgs Garnizoner Gräa
sepostciugen vid Grisslehamn d :o id Happara ;i
d» iiickajocki Slott auction inför Krigs-Collegi
nm och vederbörande Lands-Cancéllier och Masi
»trater den 8 Juli samt samma dag inför Collegi
um Ved- och Lysningspersedlar för dess behof
Å upphandlings auction inför Wermlands Rege
mentes Bckl .Direction d 20 Juli kl to f m
Carlstads Landscoiitor ,-öfver 4 .000 aln kläden 120
aln boy C
>8o aln foderväf 9000 alnar lärft m ni
AUCTIONER
A circa 3n hästar vid Lif-Gardets till bäst Ca
sern d s5 Juni kl 11 f rn
Dcu 2 Juni ä Carlstads Auctionsk i Gärden
och i- <lel i 5
.8 :del .s tomten N :o <j3 utan jorjt
•a Gärden ocli ö- :dels tomten N :o 1 ^1 med jÖK
« i-4 :dcls Mtl Kr St
'Fule i Ganthems Socken
■ ch Gottlands Norra Härad den >5 Juli cxccutivt
ä Vi isby Land-cancelli
A 3 y
:dels Korg eller 3 2-3 :dels (indelar uti
Horrsjöhyltau Carlstads Län cxccutivt i Philip
s 'ad d :o Juli
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
IfORGKNÄRF .R
Stockh K R Segelmakar M P Stangenbergs
>ch hans firma Magnus Stangenbergs öc Sons d
V .9 )ctob r k I 2
Wäse Il .lv i Factorn J Holmbiads i Skattkerr
• Rltgd a Ting c 6 man från d 7 Febr 2 Olof
Olssons i Sandenäs 2 lUigd å Ting c 6 mån fr
(1 20 A pr
Ölme II .IV And Perssons i Lid 2 Rttgd å Ting
(i åfd3A
e (i mån fr d 3o A pr
DOMAR I CONCLRSMÄL
Norrköpings R R Mjöljiaren J Örtegrens ocli
Sl >oppa-en .T G Wendlers d t6 Juli kl 11 f m
KALLAS
Olaus Cedervall från Gölingstorp att svara A
M Salmenius för skuldfcrdran vid "Wenersborgs
Cai .cciiie inom 6 veckor från sista annonsen
(i Söderström att inom G veckor från sista
anuoii i n vid "Wenersborgs Canc svara på Salme
ni i skuld «
rdran
Maria INilsdotter att inom år infinna sig bos sin
man Skepp L P Österman
FtfRMlNDERSKAP
Lieut G A Segerdahl förm Majoren L A
Prytz
F d IIn +dl Martin Douban Förm Kryddkr
handl Carl Kihlberg
Skolm G Bolin i Hjfrrttinge Ol°f Ersson i Nib
be samt Enkan Stina OlsdoLtor i Huddunge Soc
ken omyndige
I la gala len Jan Julius Persson i Altunaby oeh
Socken omyndig
Bonden Jan Jansson i Tårskebo och Norrby Soc
ken omyndig
BOUPPTECKNINGAR
NA
Efter Majoren P A Westfeldt inom d 10 Juli
lih Clk
j
Ulricehamn Carlskogar
fJORGENKRICRS SAMMANTRÄDEN
Anscssor T H Bratt ströms och frus å Börskäl
laren d 22 Juni kl 12
Målaren J E Ekbergs den 22 Juni å Källaren
Götha Lejon
Snörmak J E Baij ar ds d 22 Juni a Malmens
källare kl 5 e m
Hyrkusken Joh Kjellströms d 26 Juni kl 5 e
m på Malmens Källare
All Lagra B J Ählbergs d 20 Juli kl 10 f
m ä Wcnershni ps Gäst g g
Om ställningen i Europa 3 serdeles i
Frankrike
(Ur en Engelsk tidning
'I Paris synes i allmänna opinionen trots
de half-ofiiciella himlens (orsakringar cJen
o
'vcrtvg .fl nida .alt Oslcrriki .sko cabinet
ir j» :i C isi .iilr nolc rö¬
rande armeen i Italien ingalunda varit till
fredsställande oeh att Österrike hlott vän
tade på lägligt tillfälle att i förening med
Preussen förklara Frankrike krig Det kan
visst icke nekas enligt hvad man med viss
het erfarit att Österrikiska Ministérens svar
icke varit till alla delar tillfredsställande
men att det i hufvudsaken varit det är ganska
säkert Ett af de påtagligaste bevis att
framställningarna från Palais Royal vunnit
gehör är den omständighet att Österrikar
ne dragit sina troppar tillbaka från fle
re vigtiga punkter dem det låg i deras
plan att en längre tid occupera sjelfva An
cona har blifvit utrym dt- Derjemte har
Wienska kabinettet gifvit det Franska de
mest bindande och som det vill synas upp
riktigaste vänskapsförsäkringar Vår erfa
renhet af Sundhets-cordoner och flera bevis
af diplomatisk oärlighet i kabinettens för
säkringar medgifva väl icke någon serdeles
fast tillförsigt till de stora makternas löf
ten men man är likväl skyldig Wiener ka
binettet den rättvisa att det städse utmärkt
sig genom pålitlighet i löften och förkla
ringar Det är derföre vi i närvarande fall
lägga större vigt på Österrikiska Kejsarens
högtidligt ingångna förbindelser oaktadt de
betydliga stridskrafter han uppställer än på
Parisiska kannstöpa nies speculationer Dessa
likna ganska ofta vissa läkare som blott fä
sta sig vid vissa symtom er och lemna sjelf
va kroppssystemets egenheter ur sigte Sam
ma kännetecken förebåda icke alltid ena
handa utbrott Hvad man med riktighet
kan sluta af den ena maktens krigsrustnin
gar låter ofta alldeles icke lämpa sig på
den andras Dessutom gifves det efter vår
tanka en ännu säkrare borgen för Österrikes
fredliga tänkesätt än dess försäkringar —
nemi dess interesse Hvad kunde det väl
vinna genom ett krig med Frankrike Hvad
kunde det icke deremot lätteligen förlora
Man påstår att continentens absoluta herr
skare frukta den politiska cholerans smitt
samma natur och omkringgripande beskaf
fenhet samt tro att efter de constitutio
nella idcerne slagit djupa rötter i Frankri
ke skola de älven sprida sig ocli skjuta nya
skott i Ryssland Österrike och Preussen
Denna öfvertygelse har otvifvelaktig goda
grunder tv det är lika omöjligt för despo
terne att hindra den allmänna bildningens
och kunskapemes utbredande som det i Eng
land varit Anti-reformatorerne omöjligt att
tillsluta våra Lässällskaper utrota våra Jour
naler och tillintetgöra alla politiska under
sökningar
men med någon klokhet och tids
enliga concessioner kunna Europas furstar
utverka så mycket att fortskridandet sker
någorlunda gradvis De hafva sett till hvil-
r 5 R :dr 3 månader a Ti :dr 3i sk Banko Lösa
mans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara
ttagas endast i .inströms bod till skilling Rik
Numror z sk Banko Prenumeration och utdelning
Bergsgränd Lindroths bod vid Norrlandsgatan
sgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagar ne

Sida 2

stundliga magt
falla ett offer för allmänna opinionens ocmot
Jag påstår med den full
komligaste tillförsigt att om Frankrike
då det återfordrade sina rättigheter och
uppreste sig mot Carl d io :des orättrådig
het blifvit af Europas öfriga monarker an
fallet skulle dessa ganska säkert ha dukat
under i denna orättfärdiga strid och Frank
rike skulle hafva brutit Europas förenad»
kraft I blindheten af ett sådant anfall skulle
Europas vapen hafva vändt sig emot Euro
pa
Hvad Sir Robert då yttrade det upp
repa vi nu England uppmanade då Frank
rike till moderation och dess grannar till
besinning Ett anfallskrig hade endast med
fört den angripandes förderf ty alla natio
ners intressen förena sig om freden till j
hvars bibehållande intet offer utom ärans ■
kan vara för stort och ingen förnuftig con
cession för kännbar
la stora liberalismens segrar förvägrandet af I
en enda liten concession förde i England dej
1 'in 11a lillämpa denna erfarenhet om de vilja
och genom graduella eftergifter ännu i mån
ga ur upprätthälla hvad som eljest lältligen
genom en trotsig och hårdnackad vägran
att lyssna till folkets röst och deras giltiga
fordringar på en gång medelst en våldsam
omstörtning kan öfverändakastas för alltid
Vi vilja väl medgifva att ett till Frankri¬
kes nackdel utfallande krig kunde bibringa
ett verkligt nederlag åt de conslitutionela i
deerna i Preussen Österrike och Ryssland
men ett sådant nederlag vore blott ögon
blickligt och skulle alla fall kosta hundratu
sentals menniskolif och ofantliga penninge
sumraor Dessa sistnämnda voro i synner
het omöjliga att anskaffa emedan den stora
Cassören England som hittills gifvit sjelfva
licrvus rerunij säkert ej i detta krig in
blandade sig åtminstone ej till förmån för
heliga alliancen Och vore väl i alla fall
segern ens så pass trolig att kriget för ett
sådant ögonblicks-resultat vore önskvärd
till och med för dem som skulle draga för
delen af att på en liten tid hafva qväft
Frihetsandan i Frankrike Visst icke Det
vore dåraktigt att beräkna företagets möj
liga framgång eller utgången af den senaste
coalitionen mot Frankrike Då korn-utma
ningen från motsatt håll Franska armrier
hade förhärjat coalitionens länder till den
högsta grad stegrat foster lands v ännernes o
vilja och gjort Furstarnes krig till Folkens
Intet under derföre att med så mägtigt ver
kande krafter med verlds-eassören England
i spetsen och med sjelfva det inhemska
missnöjet med despoten inom Frankrike till
budsförvandt — att lind allt detta det
ändtligcn kunde lyckas ma k terne likväl ef
ter en ganska hård strid att tillkämpa sig
segern och tillintetgöra den Jätte lör h vilken
de så länge i hopplös feghet krupit i stoftet
Men alla dessa mäktiga krafter äioej mera i
rörelse Hyska Österrikiska Preussiska sol
dater kunna vara lika dugliga som är
1813 Oflicerarnes trohet kan vara lika
orubblig — men med allt detta blifva de
dock i ett från Frankrike icke utgående
krig — blotta maehiner Eland folken
liöjes icke mer något rop om hämnd och
befrielse från fremmande tyranner
Londoner-Börs ombesörjer
sidicr Inga tjenstfärdiga regeringar låna
mera invasionshärarne vapen pengar och
tappra ypperligt organiserade troppar Hvar
je steg öfver egen gräns närmar heliga alli
ancen till en mägtig här af borgaresoldater
Ingen
mera några sub-
soin försvara fosterjorden och hvad som
är dem ännu kärare — friheten Hvarje
steg vore dessutom troligen signalen till
en uppresning i coalitionens rygg till en all
män eruption för frilut
"Se på denna
bild och betrakta sedan denna andra säger
Hamlet Kunna väl tänkande män hafva
båda för ögonen och likafullt besluta sig
till ett krig der de hafva möjligheternc så
påtagligcn emot sig Redan i Februari
månad yttrade S /r Robert Peel i Underhu
set "Jag hyser sådan tillförsigt till civilisa
tionens magt och rättvisans seger att jag är
öfveitygad det hvarje land som framkal
lade ett orättvist krig emot Europas önsk
ningar — det måtte för öfrigt ega aldrig
så outtömliga financer aldrig så stora krigs
resourser aldrig så tappre och förträffligt
anförde troppar — sluteligen skulle
_
sjelf
Inrikes
Kejserliga Ryska Ministern II E Grefve
von Suchtelen hade i förrgår enskild au
diens
Stats-Rådet Friherre af Nordin är af
rest från Ilufvudstaden
[Fil derna lande t
— Riksgälds-Contoret har åter af all
mänheten begärt Län emot 4 å 5 procents
obligationer och de vilkor som i öfrigt in
h cm tas af den utfärdade kungörelsen Ma
ximi - summan är ej bestämd hvarken i kun
görelsen eller i Contorcts Protocoll Under
Juni Juli och Augusti månader lära likväl
erfordras endast omkring 4o ,ooo Rdr Ban
co till betäckande af Contorets skuld lor
den i Banken begagnade kredit m m b vari
likväl icke finnes beräknndt det ännu ej er
satta förskott af 4oo ,ooo Rdr som till Riks
gälds-Contoret blifvit lemnadt från anslaget
till försvarsverkets iståndsättande Dessut
om torde Contoret under de sista fyra må
naderna af året behöfva upptaga lån åt
minstone till bestridande af sina egna ut
gifter
— Uppå R St :rs derom gjorda underd
hemställan bar Regeringen beslutat att
Sjötulls-Rätter ne skola frJn och med l83u
års början upphöra och de åligganden
hvilka tillhört dessa Domstolar öfver Hy t
tas på Rådstufvu-Riitterne För att likväl
icke härigenom alltför länge uppehålla Tull
målens afgörande i Stockholm ocii Göthe
borg skall en serskild afdelning lör slika
mål inom Rådstufvu-Rätterne i berörde stä
der bildas bestående utaf en af Kongl
Maj :t förordnad ständig Ordffirande samt
2 :ne af Magistraten lör viss tid utsedda Le
damöter
— Genom en Kongl Kungörelse har
tiden f r anförande af besvär hos Korigl
Mujd öfver Cotnmerce-Collegii beslut bhj
vit förkortad från 120 till 3o dc >«jar efter
af beslutet erhållen del Detta förordnan
de kommer att tillämpas frän nästinstun
dande års början
Mdb
(Mcdb
Det är en märklig erfarenhet att de
såkallade Mäktige eller de som sitta vid
statsrodret 0111 de i allmänhet hata klan
der på sina åtgäider likväl finna sig vi
da mindre sårade deraf än af den om¬
ständigheten att sakernas kraf stundom
tvingar dem att vidtaga författningar hvil
ka publicisten förut råkat att föreslå såsom
lätta och ändamålsenliga hvarföre de ock
så vanligen uppskjuta dermed i det aldra
längsta Denna motvilja härleder sig icke
allenast ifrån det vanliga obehaget att från
gå en fattad föresats derföre att man finner
sig öfveitygad att hafva haft orätt utan
om vi icke misstaga oss förnämligast uti
publicitetens natur som gör att dess orga
■ner icke äro omgiftia af några maktens at
tributer utan hvad man kallar "sjelftagne
lärmästare
Vederbörande borde likväl be
sinna att sjelfva publicistens personligt mer
eller mindre betydande ställning i samhället
här utgör aldeles ingenting emedan det
blott är hans satser och yttranden som ta
la och dessa åter kunna endast utöfva nå
gon verkan i samma mån som de öfver
ensstämma med det sunda förnuftet eller li
ga ett stöd i tillvarande förhållanden För
hvar och en menniska med eget omdöme
som vill lyssna till allmänna tänkesättet är
det också aldeles icke svårt att åtskilja hve
tet från agnarna eller att skönja hvad som
verkeiigen för tjenar gehör eller hvad som
kan hänföras till skrik öfverdrift solismer
och enskildt intresse hvilka titlar en
mängd personer nu bemöda sig att gif
va allt hvad tidningarna innehålla sorn
icke berömmer Regeringen
— Emedlertid
kommer den motbjudande känslan alltid
att fortfara så länge Vedei börande ic
ke nedlåta sig nog för att ingå förlikning
med sjelfva publicitetens begrepp såsom
nu mera ett nödvändigt element inom sam
hället och en verklig makt i samma mån
den utgör organen för allmänna tänkesät
tet Att medgifva dennq nödvändighet och
i synnerhet alt tillerkänna tidningar ett så
dant inflytande är ofelbart det mest påko
stande för en del af våra Högre Embets
män i synnerhet dem som haft makten i
händerna under föregående enväldiga rege
ringar men liden "som kan försätta hälle
berg1
torde äfven i delta afseende kunna
medföra sina förunderliga verkningar
För en klok och tapper General hvilken
förvärfva t en högre krigsära än någon före
gående i det lands häfder flir hvilket lian
gått alt strida måste det vara det hårda
ste öde ett menniskosinne kan få vidkännas
att någon tid derefter nödgas offra samma
ära tusentals krigskamraters blod och sitt
eget lif såsom ett redskap åt förtrycket
En sådan man nödgas man dubbelt beklaga
om lian nödgats företaga striden emot sin
egen önskan och måste dö under den krän
kande känslan att hans namn genom en
annans nyck intar ett helt annat rum i hi
storien än han hade förtjent
PASSE YOLANCE
(Iosändt
Sedan allmänheten förgäfves väntat offici
ella underrättelser ,»öfver utgången af de i
Södermanland hållna sammanträden med
Rotehål larne angående huruvida de göra
anspråk på ersättning af soldaterne för
den af Stats-Makterna beslutade mötespasse
vollance-afgift som de under loppet af fem
ton år med 7 R :dr Bco årligen förskjuta
och förmodeligen desse underrättelser en
dera icke blifvit afgifna eller ock dä re-

Sida 3

sultatct af sammankomsterne ej varit nöjak
tigt — cj torde komma att allmänheten
meddelas har man trott genom samman
trädes-protacoilerne böra skaffa sig ocli
härmedelst meddela följande uppgifter i
funnet
Vid Lifcompagniets Rotehållares samman
träde vid Jäders Gästgifvaregård har plu
raliteten v ik .it ersättning af Soldaten och
de nummerrotar som afsagt sig den hafva
blott gjort det till nu tjenande soldaters
förmän
Vid Oppunda Compagni vid Flens Läst
gifvnregård hafva utom några lå JY :r alla
Rotehållare förenat sig med ett af General
Adjutanten Öfverste A Ankarsvärd inlem
nadt diktamen hvarigenom ersättningen
förbehölls i kraft af gällande knek te-reg
lemente dock icke någon enskild obetaget
alt af välvilja för soldaten efter eget
bepröfvande för hvarje är efterskänka er
sättningen
Vid Första Majorens Compagni vid Ilulla
Gästgifvaregård var förhållandet enahanda
som med Oppunda Coinpagnis Rotehållare
Vid Wester-Rekarnes Compagni vid Gill
berga Sockenstuga yrkade alla på ersättnin
gen utom Rotehållarne i Öja och Wester
mo Socknar samt Ca p i ten af Ekenstam för
sina egande Rotar
Vid andra Majorens Compagni i Eskils
tuna yrkades enhälligt den ersättning knek
te-reglementet bjuder Vid detta samman
träde yppade sig den omständigheten att
sedan Landshöfilingen uppläst så väl sin i
ämnet afgifna kungörelse som Kongl Maj :ts
nådiga förordning af den 27 Mars i83o
hvarpå den var fola d begärde Öfverste
Lieut och Riddaren G von Ifeyne ordet
då han yttrade sin förundran deröfver alt
clio det vara må vågade inträda i dess
enskildta förhållanden ty han förmodade
att det icke angick någon huruvida han yr
kade en på lag och Kallande författningar
grundad ersättning af soldaten med hvil
ken han contraherat eller om han af val
vilja och kännedom af soldatens mindre
lyckliga belägenhet efterskänkte ersättnin
gen Sedan lian derefter frågat Landshöf
dingen huruvida forrättningen egde något
annat föiVmål än det som uti den upp
läste Kungörelsen innefattades och dertill
erhållit ett nekande svar förklarade lian sig
endast af vördnad för Styrelsen men ingå
galunda af skyldighet ämna besvara den
blifvande framställningen
— Advokat-Fiska
len Risell anförde dels klagomål på solda
terne för det de ej som dern ålagdt är
arbeta hos Rotehållarne dels deröfver alt
slika besvär ej be i trades af Compagni-Befä
let men såsom icke hörande till förrättnin
gens föremål upptogs det ej utan hän vi
stes han till författningarhes föreskrift i dy
lika full
Vid Öfverste - Löjtnantens Compagni i
»Strengnäs biel Landshöfdingen» framställ
ning huruvida närvarande afstodö från er
sättningen för den beslutade mötes-passevo
laos-afgiflen besvarad med både ja och nej
och då för att utröna rälla förhållandet
hvarje Rote skulle uppropas för att till
protokollet afgifva sitt svar begärde så väl
Regements-Chefen som Compagni-Chefen
hvilken dessutom var Socken - fullmäk
tig for Aspö ordet och sökte på alla möj
liga sätt genom uttydningar hotelser
och dylikt ftinaå de närvaiamle Rotehål-
I lega får
lare ocli ombuden alt afstå från all ersätt
ning af Soldaten Vid uppsumeringen af
de afgifne yttranden fanns hälften af Com
pagniets Rotehållare hafva afsagt sig er
sättningen och den andra hälften yrkat den
samma
Vid Gripsholm Compagni vid Läggesta
krog yrkade alla på ersättning utom Gref
vinnan Fersen för flera egna Rote-nurnmer
Vid tredje Majorens Compagni vid Edsby
Sätesgård önskades äfven ersättning utom af
Gr Fr bonde och en Socken Således haf
va öfver :delar af Rotehållarne i Söder
manland gjort sin rätt gällande till ersätt
ning af Soldaten hvarigenom möjligtvis
denne kominer att erlägga i /jo Rdr Banco
under sin tjenstetid (om man antageratt
han tjenar 20 år för att han under mö
ten och mönstringar födes
han vanligtvis i Länet 60 Rdr Banco
Vid alla sammanträdena sökte den när
varande Regements-Chefen Grefve Posse
bevisa att i Södermanland vore det Rote
hållarnes skyldighet förse Soldaten med mat
säck utan ersättning och att således mötes
passevolans-afgiften vore Rotehållarnes o
delade utgift men då denna hans tanke
ej kunde göras gällande aflemnade han ti 'll
protokollet en reservation hvarigenom lian
sökte göra Soldatens rätt gällande att i fall
af ersättnings-anspråk från Rotehållarne
icke lemna annan ersättning än Rote-lönen
som utgår med 1 Rdr 5 sk 4 'st- Banco
årligen Landshöfdingen utlalte den tan
kan alt föremålet för förrättningarne ej
var att bestämma beloppet af ersättningen
utan om derom tvist möjligtvis kunde kon
trahenterna emellan uppkomma den skul
le hänvisas till laga domstol lör att der
afgöra s
Compagni-Chefen Majoren Klingspor
yttrade till närvarande Rotehållare bland
annat att så länge han tjente skulle
vid Rekryters antagande sådane villkor
dem betingas att de gerna skola kun
na ersätta mötes-passevolans-afgiften
Han lärer glömt att Knekte-Reglemen
tet fotad t på 1 (182 års Knekte-kon
trakt förbjuder strängeJigen vid straff
till görandes knekten att af Roten
fordra utöfver hvad Reglementets 3 §
stadgar och att högstsalig Konung Carl
XI uti ett nådigt Bref af den 3 Febr
1G86 med egen hand tecknat såsom
P S dessa orden Hvad Bönderna
gifva knekten utaf en god vilja en gång
för alia måste knekten intet upptaga
som 211 rättighet utan som en frivillig
gåfva
Till Utgifuaren
N :o 134 af Aftonbladet har influtit en
artikel från Finland härrörande från Re
daktionens enskilda correspondence och hvari
förekommer den uppgift 01» de så kallade
'Finska Skarpskyttarne att många ibland
dem ströko med på vägen till Polen i an
seende till Chefens oförsigtighet att skicka
kapporna förut med trossen hvarigenom
manskapet förkylde sig i den stränga vin
tern
Denna uppgift så vidt den rörer Che
fen Öfverste Ramsay har ej kunnat med
likgiltighet läsas yf dess bror som derföre
tager sig friheten anhålla alt härmed få
ypplysa o«a det misstag uppgiften innehål¬
ler Det är nemligen alldeles ogrundadfr
att kapporna blifvit med trossen afskicka
de Manskapets förkylning må hafva in
träffat eller ej och härrört från hvilka or
saker som helst men icke förorsakades den
genom saknaden af kapporna hvilka tvert
om nyttjades af manskapet och någon o
försigtighet i detta afseende stannar så le de»
icke Chefen till last
Om det är sannt hvad artikeln vidare
innehåller att han sjelf stupat i kriget så
blir haris saknad i alla fall nog öm för dem
som närmare kände honom utan att denna
saknad förbittras af tillvitelser dem han pä
intet sätt förtjent
TVR
TV Ramsay
Cap vid Kgl M :ts Flotta
Red har anledning att snart förvänta en
ytterligare skrifvelse från Finland med när
mare upplysningar öfver förhållandet med
Öfverste Ramsays corps
Mwai»a«aroMsB3CB«i»i« im imlummww
Kaleidoskop
I går aftons firades på Kongl Slottet
Stats-Rådet Friherre Åkerhjelms och Frö
ken Ankers bröllop
CHEROREES-INDIANERXE
Civilisationens framsteg hos dessa India
ner är nästan utan exempel i historien De
fleste lefva sorgfritt och många i öfver
flöd De odla jorden bygga hus och bå
tar och göra nyttiga uppfinningar De haf
va en sorgfällig omsorg om barnens upp
fostran och den Ueligiösa undervisningen ar
mycket utspridd ibland dem De unge Che
rokeesaren som uppfostras uti missionärer
nas skolor kan obehindradt läsa och skrif
va En stor del af dem är sysselsatt att
förarbeta ull och bomull både till eget
behof och till afyttring Spinnrockar och
väfstolar finnas nästan i hvarje hus och
deras /abrikater kunna täfla med hvilket
lands som helst Landsvägarne äro i godt
stånd och kommunikationen är ob hindrad
öfverallt i landet De hafva öfvergifvit sitt
nomadiska lif emot det stadigvarande hem
lifvet de hafva utbytt stridsyxan och ge
väret emot plogen lian och väfstolen Alla
dessa civilisationens framsteg hvarom upp
gifterna äro hemtade från Tidningen Cou
rier of United States äro så mycket mera
beundransvärda som ingen någontin kunde
tro all dessa skogens söner skulle kunna
förmås alt öfvergifva sina natur-sedvanor
jOarnemagen är som stöjvelkragen
(Gammalt ordspråk
De söm varit vid våra Gymnasier och A
kademier tänna huru någon gammal gum
ma under namn af Tärt-Maja der bru
kar gå omkring oeh sälja pepparkakor
strufvor smörtårtor ni in äfvensom att
ynglingarne stundom ingå vad huru mån
ga sådana bakelser de skola kunna förtS *a
inom en timma utan alt dricka vatten «
mellanåt o s v — Wylig®n har ett dylikt
experiment vid ett af Rikets Gymnasier va
rit gjordt på annat sätt En gymnasist slög
nemligen vad med en annan om en kardus
tobak af stempeln Gejle vapen att ha i»
skulle efter hvarannan uppäta t vänne me
delmåttiga - ålar utan all föregåend be-

Sida 4

handling af kokerskan Detta verkställde
han icke allenast på det viset att han för
tärde ålarna med stinn och hen sådana
de ännu lefvande kom mo ur sumpen u
tan hade ändå derutöfver den artigheten
att hålla till godo en braxenpanka Lik
väl säges måltiden hafva haft den ver
kan att den unga herrn oaktadt han
några dagar förut gått in i Hoåtllighetsför
bundet ovilkorligen måst taga sig en half
på fisken
NXGERFLODEN
Till hvad vi förut i detta Iliad omnämnt
om upptäckten af JVigerflodens mynning få
vi dag tillägga följande utdrag ur Litterary
Gazette hvilket i London ansågs så in
tressant att nämnde Tidning derföre lick
göra en ny upplaga livaral /jooo exemplar
utsattes
"Vi hafva nu den tillfredsställelsen att
nämna det den vigliga frågan angående IVi
gerns mynning hvilken sedan århundraden
brytt geografer och lärda ändtligen genom
13ritti .sk t mod och ihärdighet blifvit algjord
Vi emottogo just nu bifogade bref från vår
vördnadsvärde och snillrike vän Hr Fischer
Fältskär på Athol förut väl känd för sina
egna och intressanta resor och vi kunna
icke underlåta att meddela allmänheten den
na vigtiga underrättelse
bHMj
g
Om bord på Hans Maj :ts skepp
Athol till sjöss vid Biafra-bug
ten i Februari i83i
af tillfäl-
Min Herre Jag begagnar
let att tillskrifva Er några rader med ett
skepp som vi just nu hafva mött på sin
åtterresa till England Anledningen till
denna hastiga skrifvelse är att beiätta eder
att det störa geografiska problemet angåen
de Nigerns mynning nu ändtligen är löst
Sedan bröderna Länders hade hunnit till
Youri bestego de en Canot på IVigerlloden
eller som den der kallas Guarra och foro
utför strömmen till dess de npphunno sjön
vid Biafra-bugten Den gren af floden
uppå hvilken de kommo till kusten kalla
des Nun- eller Brass-floden och är den
första flod öster oin Cap Formosa På den
na färd blefvo de anfallne af Hibboos (en
vild stam som bebor dessa stränder och
gjordes till fångar eller snarare slafva
lycka var att Konungen af Brass som
händelsevis var i landet för att köpa slaf
var befriade dem gifvande värdet af
sex slafvar för hvardera Under oredan
som uppstod då de togos till långa förlo
vade en af dem sin dagbok
Vid Youri kommo de öfver en bönbok
som tillhört Hr Andersson svåger och res
kamrat med den namnkunnige Mungo Park
De voro ungefär en månad vid Fernando
Po hvarest de gingo om bord på ett En
gelskt handelskepp som på sin väg till
England skulle anlöpa Rio Janeiro Efter
de togo denna omväg hoppas jag att delta
bref anländer förr än deras ankomst hvar
igenom ni troligen skall blifva i tillfälle atl
1 inna de första underrättelser om denna
vigtiga upptäckt
Jag påminner mig ej mera någonting
som förtjenar att berättas och äfven om
jag det gjord» medgifver icke tiden det
dä båten med hvilken jag sänder detta
(lil skeppet just nu skall afgå
Jag bjuder er derföre farväl för närva
rande var öfvertygad &c
Alexander Fisher
Det är löjligt nog att redan flere perso
ner sökt göra bröderne Länders äran af
upptäckten stridig Ibland desse äro Hr
Maccjueen utgifvare af Glasgow Courier
och författare till åtskilliga periodiska skrif
ter angående Westindiska slafveriet och
utgifvare af en bok som utkom lör några
år sedan och som om vi icke missminna oss
kallas Notes on Afrika
RISLIGT PROF PA VANSIN
NIGHET
De sist ankomna Engelska bladen omtala
en händelse från Inverness inträffad i är
som utgör ett af de rysligaste prof på den
höjd till hvilken vansinnighet kan visa sig
För omkring tjugu år sedan dog i Stratli
glass en man som man starkt misstänkte hafva
blifvit mördad af sin hustru Någon un
dersökning företogs emedlertid icke häröf
ver och dea olyckliga qvinnan dog för sju
år sedan i ett tillstånd af svagsinthet saint
begrafdes i kyrkogården i Boleskine En
son till detta par har i flere år genomstru
kit landet med ett förvirradt utseende Sön
dagsnatten den 3o Maj mot morgonen
fann nian honom på denna kyrkogård der
han hade hållit pä alt gräfva hela natten
Uti sin vansinnighet hade den stackarn gräf
vit lipp sin mors redan till hälften sönder
lallna kista strött omkring benen på
grafven och — man kan knappt omtala det
— var just då han upptäektes sysselsatt
att sarga på senorna med sina tänder Man
gjorde många försök att få honom härifrån
men hans raseri var sådant att ingen våga
de sig på honom till dess en af de närva
rande nedhemtade en pistol från ett hus i
grannskapet och ufsköi den med löst krut
nära intill hans ansigte vi vilket åter gjorde
honom mild och handterlig
UPPFmSIÄGAR
Uti sista allmänna sammankomsten i Pa
ris af Sällskapet till uppmuntrande af na
tional-industiien belönades flera intressanta
uppfinningar hvaribland vi upptaga föl
jande
En M :r Guimet som i8sB erhöll belö
ning för tillverkning af en djup blå färg
har gifvit ett exempel som vore Önskvärd
att alla måtte efterfölja IJmi har gj«rt
bekant den successiva utveckling han gifvit
sin upptäckt och har nedsatt varans pris
sedan föregående året till hail ;ten flan
har aptera t denna färg på papper och gaze
likasom på tråd bomulls- ocii sidentyger
och alltid med samma framgång som in
digo
M :r Payen har upptäckt en glasering
som gör oäkta porcellain lika oföränderligt
som äkta Prof ven syna» öfverträiFa de vac
kraste Engelska arheten de hafva god
klang kunna emottaga de linaste nyanser
af de mest ömtåliga färger- och förgyllning
anbragt vid eld likasom på äkta porcellain
M :r Legey har uppfunnit en machin all
slipa optiska glas
M :r Merime
e har uppgifvit ett nytt sätt
att applicera målning pä glasyr
ANNONSER
Till Salu finnes
Fjerde Dolon af O Rudbechii Atlantica Kö
paren torele upjigifya sin adress i fttrscfslail
till O i Å tV som iulcmiiui p .i Dagblads
kontoret
Af trycket liar nyss utkommit och säljc I Hr
flesta boklador samt bo» Coiniuissioaiirer i laud
orterne a 20 sk banco
NOVELL
VAN DER VEIDE
Denna lilla novell hvaraf en öfversättning för
ut varit tryckt i Finland men biide tili högrepris
och som nian vägar tro mindre vårdad iin den
närvarande anses af mänge för den hästa af van
der Veides skrifter Den skildrar lefnadssiitLet på
Ooda Hoppsudden under Holländska Ost- Indiska
kompaniets mest lysande dagar samt hos kolonis
ter ne på Cap m ni
Af trycket har utkommit och sälje i tit- ftatfta
Boklador 5 16 st banco Anmärkningar emot det
pä Konungens befallning dr 78 #4 utgifna Fort la
get till kyrkolag för Svenska Jons amlingen af
D A Zielfeldt
En ny modern Soullette-Vagn med gjutna grof
va Malmbössor för 5oo R :dr B *o vidar» under
rättelse Icmnar Herr C R Forasgren vid Rege
ringsgatan
Af 1831 ars fyllning inkomne friska Mineral
vatten på hela och halfva krus och buteljer näm
ligen Salt- och Ståhl-Pyrmoiifer Spaa Seltzer
Fa scliin ger» Gulnauer Mar ien ha der Kreutzbrun
ner Eger Frantzbrunner SeidschiUzer Bitter
Driefiurger Eilser Schwefvels och Schwalbactcr
säljes till facila priser i G Tideströms bod vid
Stortorget
Bly i tackof förrå jes efter 36 Rdr Banco pr
Skepp hos Jernkraml .andlaren C Wiborg i Riint
mästarehuset vid Skeppsbron
Ett Divansbord af Mahogny 34 Rdr ett sybord
af Cuba-mahogny i
r Rdr en spegellåda G 3-j
sk en större blå klädes- mans slängkappa 08
Rdr allt Banko De äro att bese uti huset N :o 1
vid Stora Nygatan der ljusmagasinet är 1 trappa
"Pr
Godt Galle iiil aln till 22 sk Rgs pr &r
Conloret tva trupp >r upp i Huset N :o 6 1 J ^ck
bu ^gȊnden vid Skeppsbron
DIVERSE
De Högloft Autoritet och andra resp Prenume
ranter a «57O "kholms Adressblad som icke bekom
mit Pro ^ptclus 11 i i nämnde Vebko-skrift behaga
de uttaga densamma i lirr Holmbergs och 1 'robots
Boklådor
— Bladet :o 1 utkommer d i«S dennes
Redaktionen
Da alla Jakare äro ense om att ångbad äro af stör
st vigt för botandet af Cholera Morbus bör den
af underteknad uppfunna for Colerans 'serskilda
behof lämpade stol med imbads-anrättning vara
af stor nytta vid detta som andra sjukdomslnll
fällen dä ångbad i
t o gagneliga liera af hufvud
stadens mest ansed G läkare hafva vidsordat nyt
tan af denna Appai at hvarföre jag ausetl mig skyl
dig underrätta allmänheten derom de som v ill ja
förse sig med denna Apparat kunna anteckna sina
namn på en lista som tinnes uti hattstoffera
Risbecks bad vid Gustaf Adolphs torg Inrätt-«
ningen är att bese i samma hus en tr up Om
antalet af beställda Apparater uppgår till 100
blifver priset enda t 10 R :dr B :co för hvarje Ap
parat i annat juli i .i R :dr B :co stycket En
tryckt underrättelse om användandet ocii behand
lingen af Apparat n lem nas åt hvarje köpare Då
denna ställning skall användas ät barn blifver
priset lämpädt derefter Med minsta tidsutdrägt
skall beställning u ne blifva fullgjorde Sfoskholtn
den '22 Juni i83i Eugéne v Vegesack
Cii
g
Capitain
Hos L J .Hjerta