Aftonbladet Torsdagen den 23 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-23
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-23
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-23
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-23
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 23 Juni 1831

Sida 1

1831
/Torsdagen
K T B AUNDH
tlcn 23 Juni
Stockholm för htil är ro R :dr halft är 5 R :dr 3 mänaiter x Rdr Sa sk Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och utdelning
ms bokhandel vid Mynttornet Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths bod vid \nrif ands tjut Mi
ssens bod vid Södermalmstorg Annonser mottagas endast i Linströms bod till t skilling Riksgälds raden Utdelningen kl 6 e /termidda ^yrnn
set i Stöt
L in strö
Stoc
ssens bo
T riset i Stöt
*■ i L in strö
och E
I morgon Midsommarsdagen predika
JTo Konungen och Drottningen Kongl Hof-Pred
,eh Kyrkoh Winter
Hos Kronprinsen och Kronprinsessan K Hof
Pred Lek te r Grafström-
Slotts-Kapellet K Hof-Pred Lector Grafström
Pä Ulriksdahl Prcd Unander
Stor-Kyrkan Kom Bcigegrcn Hus-Prcd I ,a
jerqvist Korn .Logi en
Clara Kom Hillberg Akad Doc Mag Linde
blad K Hof-Pred Tegnér
Jakobs Korn Widstrand Hof-Prcd Hellichius
Kom Mag Carlstrand
Tyska Doktor Liideke
Maria v Korn Collinder Past Adj Arvidson
t Kom Horster
Catharina Kom Hagström K Hof-Prcd oel
Kyrkoli Winter Kom Winqvist
Kungsholms Past .-Adj Miitzell Kom
-Adj
Winnberg
Finska Korn Tulindberg både Finska och Sven
åka mäst
Ladugårdslands Kom Dahlgren Bat Prcd Ol
bers Hof-Prcd Rhodin
Adolf Fredriks Hof-Pred och Kyrkoh Tune
lius Kom Biljer
Johannis Hus-Pred Mag Ton Scheele Kom
Ljungholm
För K M Flotta Past Adj Bergman
Vid Garnisons - Sjukhuset Reg Past Hellander
Enkhuset Hof-Pred von Zwcigbeigk kl io
Gubbhuset Adj Hultén
Södra Korrektions-lnrättn Adj Hultén
Kort a Korrektions- JnruHn Pred Norrbin
Danviks-Kyrkan v Past Sjöholm
Sabbat /isberg Prcd Häggman kl 11
Hedvig Elconone Fattighus Mag Wijkman
Vid Djurgårds Brunn Past Adj Pontén
Vid Norrmalms Helsobrunn Kom Widstrand
kl ii
Finland emottaga» å Svenska fjuarantainsplatser
vid Östersjön
skepp redare erinras att iakttaga qnarantains
förordningen af d 7 J
ov 1806 lör iakttagelser
lä smittsam sjukdom å utrikes ort sig yppat
vid Östersjön
skd
POST - K UNGÖRELSE
Paket innehallande flere bref fä ej hvarken fran
enskilde eller Postkontor emottagas till fortskaf
lande med Posten
DÖDE 1 STOCKHOLM
K
Viltn» Joh A Söderberg d 11 dennes 37 år
Vaktm .foli II Redin d 14 dennes ag är
Franti Theodor Åkerlind d i5 dennes
"jo ir
Maria Cath Hedberg f iNäsbom d 19 denne»
®o ir
UTNÄMNINGAR
Vid Gardet till häst till Cornett Cadett-Corp
Frih C W Åkerhjelm vid Andra LifGrcn Reg
till Fändrick Fanjunk Fri Ii Edv M Saltza vid
Kortific Corps till Major Capit C F Meijer vid
Uplauds Reg till Fändrick Rustm Ch Em W
P«resvrcto [f Morath vid Westerb FältJäg Reg
UnderLieut Fanj C F de Rön vid 1 lollan
Secund fiieutn adel terna Ang G Nordensköld
»ch C-C- Warberg vid Stockh Borgcrsk Infant
Lieut i ändr N A Berg P A Sprinchorn och
G Westlind ,Toh :son Andre Lieut J Abr Fongt
Findrick C U Holmberg och till SccundFäudr
J i Westina
BEVILJAD TITEL
Kamerer i KrigsColl Kr !gnn .iiusContor R W
O Joh Frej Seippel Krig--Häds titel
RIDDARH US-ST I PEN i ItLU
d
I
Studerandcrne Jesper Glist Svedenborg och Ger
kavd Adolph SilfVCrsparre hvardera ett högre Rid
«l»rhus-Stipeudium
BA N K O-DISKONTEN TI LLSL OTEN
Frän den aa Junii till den i Jul
LEDIGA TJENSTER
Kronofogdeljenslen uti Ljunitz och Herrestads
Häraders Fögderi sökefs inom 56 dagar frän första
annonsen
Landsfiskals-syslan uti Luggude Rönnebergs
Onsjö och Frosta Härader af .Malmöhus Län sö
kes inom 56 dagar frän förslå annonsen
Catecliet-beställniiigen vid Klingsholm» Försam
ling sökes bos Samfundet Pro Fide et Christia
iiisino inom 56 dagar
Skeppsmätarebesiällningen i Wisby sökes hos
Magistraten derstädes inom >6 dagar
F örenade Organist- och Klockaresysslorua i Ljun
ga I r .rsumling i Linköpings Stift
Klockaresysslan i Kinneveds Församling af Ska
ra Stift
Klockarejysslan i Tanäker
Klockaresysslau i vestra och östa Wram» För
»imlingar
QUARANTAINS - KUNGÖRELSE
UU
QKUNGÖRELSE
•lliutUU fartyg destinerad» tUl Lubeck «ller
LEVERANS
180 famnar Ved 33 Lisp Talgljus iS kannor
Hampolja 100 alnar Lampvckar anbud till t .om
mend .-Embete för lnvalid-Corps
en k Ulriksdahl
inom den 37 Junii
A 14 st Drägt äg 6 o skalp Märling 4 »kalp
6-tråds Segelgarn 160 st Reserv-streck ia famn
långa 88 st Uppsättningsinstrument 6-pundiga
10 st Krubbstrek 13 famnar lunga 4 dito 10
famnar 3a5a Selsträngar 862 st Hästskrapor
200 Fouragcstrcck inför Krigs-C llegium den ai
Juli
igaj aln blått Kläde cig aln rödt dito 65 aln
gult dito a4 aln ljusblått dito 1174 aln gul Boy
alltgqv bredt ig5n aln hvit Foderväf 87 aln Can
las 1 aln bredt 15»66 dussin Messingsknappar med
Nio a5 iga aln bredare och 53a dito smala Red
ga .pssnören 783 st Skjortor 783 par Ullstrum
por 783 par Skosulor inför Södra Skånska In
länt
-Reg Beklädnads-Dircctiou den a Aug kl 1
f m
ENTREPRENAD
k uppförandet innan Juli i83a af Skjul och
Bodar å Ladugårdsgärdet för ia8 st Svea Artille
ri-Regimentets hästar i Regem Canc den ao Ju
li kl 11 f m
OFFENTLIGA STAMNINGAR Å
BORGENÄR KR
Götha II R Lar» Henric Gyllenhal» inom «1»»
4 Maj 183a
Carlskrona B R A /I Kämners-Notaricn G K
Fagerlins den 3i Oct kl ia
Malmö R R 1 Klädesfabrik J P Österberg»
d a .4 October kl ia a All Klen E Gröndahls
första helgfria Måndag i Juni 18Z2
Linköpings R R Brygga .cn N Glänsälls oeh
hustrus den a5 Juli
Uddevalla R R All Handelbokh J O Col
lings den a5 Juli
Kils H R All Comminis H Brattströmä an
dra Rltgd c 6 mån frän den l Maj
Ljustorp» Tingslags T R All Kyrkor Hat»
Olofsson» a Rttgd ä Ting e 6 mån frän d aS
April i83i
Selånger» Tingslag» II R Prosten Mag c R
Cai lings och Hustrus om boskilnad andra Rtlgd
å Ting c 6 nian f ån den .4 Maj 1831
LAGFART
Bjäre II R i N :o 3 3-72 mtl Hålarp klamltr
inom 6 mån c 3 annonsen
Hedesunda och Öster "Vrneho Tingslag å Kr .SI»
H N :o 1 Käfsta K .Sk H Sevalbo N :o 1 ds a
klander inom är f äll första annonsen
Inteckning i 1-6 mtl Kr .Sk N :o lai Femsund»
Twings S ,dödas vid Medelstads H .R i Ting 1 må»
efter 3 annonsen (a :dra
Rcdevägs H R å 1-4 Mtl Fr H Hallen i EMV
bjrgs Län Klander inom laga tid
BOUPPTECKNINGAR
Efter Bokbind i Norrköping Per HL Hälbtrö»
inom Juli
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Hyrkusken Joh Kjellströms d a5 Juni kl ir ch
m pä Malmen» Källare
Enkefru Sundborgs d 37 Junii i Ulriachan ^os
Gäslgd
Handl P Ölisch» d 3o Juni ho» Fr Lake i
Mariestad
Ad Skepp
-Ålderm C Rundblads d »1 Jnlki ki
4 å Tidlunds källare i Upsala
- gggaaea
SAMMANTRÄDEN
Sällskapet W B nästa Lördag kl fi « »5
AL TIONER
A Handl J Lindberg» och Handelsb N Erdt
man» osäkra lordringar på Rådhuset i Ulricehamn
d 37 Juni kl ia
Löfstaholm» Slångjernsbiuk Z Härdar t )33 Skp
Smide Antonströms Btnk Häid 3j5 Skp- Smi
le Björkefors» Stångjernsbruk a Härdar 8a6 fckp
Smide under Permesso mar-nad i Carlstad
Kr Sk IL ringby a 7-8 'del» Mii i Kalmare
Lät» d aa Juli i Tingby
Inrikes
II K II Kron-Prinsen Livistnd i fftr
eftermiddags en exetcis med 12 kunon-jot
lar på Lilla
"Wärtnn ofvanför Lidingö hr»
l ^xercisen bestod egenteligcn i inälsljutning
å tvenne på uno nlnars afstnnd i fjärde»
uppställda sk o 11—ti» flor son» lilrfvo complstt
nedskjutna Kulorna följde tritt vatt«a
ytan mot hvilken de da och di rikocheV
terude och den säkerhet med hvilken d«
triifFude likt skotten af en studsare gafvoi
skadareu elt fördelukli ^t hegrepp om verkan
af de«a vapens nnvändande
II M Drottningen hade äfven beyifvit
sig ut till stället och åskådade skjuluia»
gen ivån Lidin "ö bro

Sida 2

I da» Sr stor simulncre pä Ladugårdsgär
det hvari härvarande gainizonsregemenler
ue jemte Lil i egementels dragoucorps och
Grenadierer deltaga
Det har omtalats att en plan skulle va
ra i fråga att för belastningen af inloppet
från den yttre skärgärden till hufvtidstaden
göra någon försänkning litanior Fredriks
borg Vi hoppas likväl att detta mätte va
ra ett ogiundadt rykte Stockholms skär
gård erbjuder reda ti lörut tillräckliga svå
righeter för den sjöfarande utan att öka
dem i synnerhet elter de försänkningar
som gjordes i kodjupet utanför Waxholm
Under f d Konungen Gustaf Adolfs tid
och hvaraf svårigheten i .synnerhet torde
komma att visa sig då de gitnla lärtygen
med hvilka försänkningen vei kställdes hun
nit gå sönder af tidens åverkan och ste
narna hvarmed de a ro fyllda alt nedram
la i sjelfva farvattnet
Fäderneslandets Författare som stän
digt drömmer om sköldemärken och inse
gel skall nödvändigt inblanda något af des
sa drömmar i allt hvad han gör eller
JJlä
taf /J antingen det lör andra later väl eller
illa Så har han ock uti vår obetydliga
not i anledning af en strof i nyheterna om
revolutionen i Brasilien funnit ett "insegel
»om vi tiyckt på våra radikala tänkesätt
Delta är i så måtto riktigt som vår an
märkning verkligen var "tryckt men dere
mot ha vi sjelf ve förgäfves letat elter det
omnämnda inseglet Icke ens någon devis
eller måtto innehåller anmärkningen vi
yttrade endast en allmän reflexion öl vei
det bedröfliga för den monark iska princi
pen som ligger iiti sednare tiders exempel
ntt nionarkerne icke kunna lita på militä
ren när fråga uppstår all med väld qväsa
de öfrige undersälai ne Vi gjorde ingen di
rekt tillämpning pä Don Pedro och for att
undvika att göra den åtskiljde vi reflexio
nen till en serskild not
Detta bjelple oss likväl icke långt och
Fäderneslandet som på sätt vi nyss nämnt
drömmer midt på ljusa dagen eller hvad
man kallar ser i syne har också häri fun
nit den fullständigaste hyllning åt upprors
anda propag-anda och Gud vet icke hvad
»lags onda som med ord kan uttryckas
Detta allt få vi nu upptaga med tålamod
endast Fäderneslandet täckes förskona oss för
sin egen vinka anda Emedlertid hårdess Förf
hiiivid fatt ett önskadt tilfäile alt angifva
alla militärer såsom förrädare och poltro
ner hvilka icke skulle villigt låta nyttja
«g till blinda redskap i maktens händer
Detta yttrande lärer icke behöfva många
commentarier Det begrepp det innehåller
ont militärisk ära och med borgliga pligter
»tiller sjg jjeif vid sidan af samma Förfat
tares grundsatser att kalla Gärl X en fallen
Uothet och att upphöja den öfverbevista
förrädaren och storljufven Bourmont till
Genom tidningarna underrättades man
under Fransmännens fälttåg mot Algi
er att ett fartyg med "orena kläder
hade bMvit uppfångadt och vid un
dt ;rsökning befunnits innehålla flere mil
lioner piaster dem Bourmont ämnade
undansnilla för sin egen räkning från
de vunna skattei n» lians förräderi vid
"Wu .terl®» är aJlmäat bekant
skyarna men deremot icke låtit höra ett I
oid lill ogillande af den Portugisiske van
vettingens exempel losa tyranni eller ett drag
af syuipalhi för de kämpande Poläfckarne
hvilke efter samma grundsatser förmodeli
gen också lära höra till Poltronei nes antal
Vi skulle kunna åberopa att Deputerade
Kammaren i Brasilien allvarsamt fastan
fruktlöst varnade Don Pedro alt icke ge
nom sitt handlingsrätt blottställa sig för
det möjliga utbrottet af ett grundadt iciss
nöje men delta skulle troligen ieke för
ändra Fäderneslandets omdöme inför hvil
ket det numera icke lärer vara någonting
annat som utvisar tapperhet och ära än
konsten att flitigt haistitera ett visst uiäng
snärtadt instrument kändt för sina knutar
hvilket man på andra ställen med framgång
nyttjat emot de liberala idéerna Ii vårföre ock
så "visst folk
för alt nvtlj .i favorit-redak
törens uttryck fordom vid ett tillfälle of
fentligen förklarade sin farhåga för samma
instrument oaktadt dess naturaliserande nu
mera lärer vara hufvud före m å 1 e t för del
handfasta sällskapet "Rättvisans extra ordi
narie Skipsre
om hvilket det "vivsti folket
som det påstås skall halva en noggiannare
kännedom än nå "on annan
(Insänilt
I anledning af den i tidningarna ventile
rade frågan om inrättande al provisionella
sjukhus för patienter i cholera morbus lär
man hemställa om icke några af Kronans
samla fartyg hvilka nu ligga obrukade och
obrukbara vid Skeppsholmen skulle kunna
härtill apteras och användas Der kunde ett
icke obetydligt antal sängar inrymmas med
obetydlig kostnad tillgång på vatten till
bad vore halt nära och anstalten medförde
framför alla andra den fördelen alt kurnna
efter behof hvart som helst transporteras
Red känner icke de omnämnda fartygens
mer eller mindre tjenlighet för ändamålet
och kan således för egen del hvarken yttra
sig för eller emot det insända förslaget
men vi vilja påminna oss att gamla far
tyg tillförene flere gånger i synnerhet i
Götheborg för 20 år tillbaka blifvit be
gagnade till sjukhus utan serskildt afseen
de (tå någon gångbar smittosam farsot
Ministern Grefve Löfvenhjelm i Paris
underrättad om den nöd som hemsökt flera
af Rikets vestra piovincer och om de in
samlingar som blilvit föranstaltade till den
samma» allijelpande har ej allenast sjelf
till fördelning de behöfvande Länen emel
lan insändt ett betydlig bidrag utan jem
väl uppmuntrat flere i Franklike resande
eller bosatte Svenskar att häruti deltaga
Banquieren Hagerman har med särdeles be
redvillighet omfattat detta tillfälle att kom
ma sina behöfvande Landsmän till hjelp
och till förutnämnda ändamål bidragit med
en summa af 4 .00 .0 Francs hvilka genast
blilvit enligt gifvårens föreskrift de be
höfvande Länen emellan löidelade
Från Åbo skrifves under den 18 Juni
att längs hela södra Lusten af Finland ro
vid alla inlopp utposteritigar för att hin
dra gemenskapen med Estland Liffland och
Curlaud Lotsarne äro a »befall fe alt kryssa
qcIi upptäcka ankommande och aJgäeudc
båtar och farkoster Åfskillige kanonslupar
äro utkommenderade till kryssning i Ny
ländska skärgärden Hälsotillståndet är i
Finland godt Fagerholm Hiltis och Räf
ön äro quarantäns-plalser i Åbo Län samt
llangöudd och Porkala i Nylands Lm
— Bref fiån Liebau af den 9 Juni inne
hålla alt under loppet af sista veckan in
ga död t af Choleran Hos en del var sjuk
domen öfvergången till nerv-feber Från
Polanuen hade underrättelse inmätt att
Choleran derstädes var 1 afta gande 1 sisi
nämnde af de fleste in vanare öfvergifna lilla
stad hade 64 personer död t af Choleran I
I sist—
k
Alietau både
dom
p
26 sju k na t af berörde sjuk-
Mtri Ke 6
De i dag anlände utrikes poster innehöl
lo följande frän
Polen
Grefve Diebitschs död inträffade (efter ett
bref från Ryska högqvarteret Kleczevo vid
Pu I tusk flen 10 Juni klockan half 1 mid
dagen Han hade ända till föregående dag
varit fullkomligt frisk var vid aftonbordet
d 9 ganska munter men insjuknade plöts
ligen kl 2 om natten med de tydligaste
spår af Cholera Inom 12 timmar varlian
starka kraftfulla natur besegrad efter gan
ska häftiga smältor Detta märkvärdiga
dödsfall är eljest ett nytt bevis alt Chole
ran meddelar sig genom luften och icke så
väsendtligt genom smitta ty i hela hög
qvarteret har förut aldrig någon anledni g
till cholera förmärkts — Generalen af In
fanteriet Toll öfvertog genast befälet
En privat skrifvelse frän trakten af Ge
orgenbuig talar om den förträffliga hållnin
gen hos det dit anlända polska Kavalleriet
under General Gielguds befäl Han med
förer 28 sex- och utta-pundiga kanoner och
har skänkt en mängd Ryska fångar friire
heten samt föiskaffat dem subistence-me
del (Bcrli /i
I det inre af Ryssland hafva oroli«het *r
utbrutit inga det öller känner man likval
ehuru depecher derom i 11111 p i t 1 samman
hang dermed omtalas en proklamation den
Ryska Kejsaren ämnar utfärda till Ryska
nationen (En sådan utgaf också Carl den
X af Frankrike i början af förledet år
Polska Generalen Gielgud är som man
uppgifver med 12 ,000 nian inryckt i Giei
gudisch ken Med 4 .000 man regn lära trop
par följde han ända till Koivno Genural
Säcken som h ide 8000 man IV denna
marsch stötte flera Insurgenthopar till ho
nom Ryssarna hade intagit en fast posi
tion i Kowno och Gielgud lät med 2 ,000
man anställa ett lossa dt anfall på Koirno
och gick sjell med sina öfriga troppar om
natten öfver öiietnen för ait intränga uti
Schamailten och förena sig med v Puschet
Förslaget om en Styrelse-förändring har
ej hos Represen ta 11 terne gått igenom det
har emellertid haft sitt menliga inflytande
ty ehuruväl Kammarens majoritet fo
rkasiat
i blotta aningen af misstroende- till regel in
igen anser sig .likväl denna comprometterad
och Prins Czarlorisky sä ges halva beslutat
att åter i Riksdagens händer nedlägga sitt
PresidentsbeIutlning vid Styr Isen ila tu
exempel torde större delen af de öfriga re
geringsleduuiöterne följa z tiolig«o biifva

Sida 3

dr dock i detta Tall om valda med stof plu
ralitet och stanna väl ända slutligen qvar
■vill statsrodret
I en träffning som i Angostowska lan let
skall egt ruin mellan Ryska gärderna och
General Gielgud lärer Storfursten Michael
hafva varit personligen närvarande
General GI1r7 .ano .vski skall enligt War
schauer Statstidningen hafva den 7 Juni
runnit några fördelar öfver General Riidi
gers corp- Alla detailler felas
Underrättelserna orrt uppresningen i d
Polska Ryska provincerna fortfara att vara
ganska obestämda och af löga betydenhet
Dock t )ekes uppresningen ej vara i afta
ga nde
En skrifvelse från Berlin af d i4 ger vid
handen att Ryska högkvarteret åter skulle
hafva blifvit förlagdt till Lomza
liELGtEN
Herr Surlct de Ghokier som un
der tlironledighrten varit regent i R
-lgien
omk 1 60 11 gamma
populär och
Han ar helt
iåns bestämda
bibehålla sin plats
med de sannaste pa¬
ar
och hållet
vägran att för alltid
ställer honom 1 bredd med de
triotei hvilka förgäta alla enskilta consi
dera tioner för sitt fäderneslands bästa Lik
som Washington vill han äterföi skalla Bel
gien lugn
Portugal
Don Migtiels hel genhet förvarras dag
från dag oeh silitet på hans välde kar ej
vara långt borta Af den Fransyska eska
dern som ,if hardt väder hade varit tvun
gen alt aflägsna sig några dagar hade tvan
ne åtar visat sig den j Maj underrättel
sen att några handelsfartyg blifvit tagna al
Fransmännen har gjort den största sensa
tion handel» är aistadnad och harmen
häröfver återfaller pil tyrannen
Gäsningen i hnlvudstaden efter Franska
eskaderns ankomst hade redan sträckt sig
till alla sjöstäderna frän C .ap Saint Vincent
till öppningen af Minho Regeringen döl
jer ej sin fruktan den visar sig uti täta
conseljer i palatset Qveluz ministeriella för
eningar i Lisabon oeh enskilda conferenser
alla dagar Kurirer k orssa hvarandra på
alla vägar åt Spanien och provinserna men
inga underrättelser yppas Midt ibland
desSa rörelser iakttager den officiella tidnin
genen dödstystnad eller ock innehåller den
endast att Don Miguels dyrbara helsa är
oförändrad all lian på sin resa en .oltagit
de ojäfaktigaste prof al kärlek laglydnad
oeh den djupaste vördnad såsom Portugi
siska nationens laglige Öfverherre o s v
Hvad som ökar Migueliternes fruktan är
att M :r lloppner har tiilkännagil vit för
Gaefvc Stintarem möjligheten att den En
gelska Eskadern torde draga sig tillbaka
från Tajofloden Denna nyhet har träffat
absolutiiterne såsom ert åskslag emedan de
hade hoppats att Engelsmännens mellan
komst »kulle hindra alla fiendtligheter från
Franska sidan
Talrika folk .skockn .ingar ha visat sig på
kajerna hvilka luilitämn icke vågat hin
dra
Italien
Rysslands Österrikes och Preussens Am
bassadörer sågas i kyrkostaten utöfva ett
vidsträckt inflytande framför den Fransyska
och Engelsk» — De utländska ministrarne
hafva nyligen brag t å bane en fråga som
»ync» gälld uSstau hela deu Pafliga styrelsens
tillvaro För att qväfva de upprorsfrön som
ännu gro i de Romerske staterna hafva de
rå dt Påfven att öfverlemna åt verdsliga em
betsman de administrativ och jfidicie I la
platser som hittills uteslutande intagits af
de andel ige Hela Romerska hofvet har
mött detta förslag ined en stark opposition
Från Modena den 27 Maj innehålla
tidningarna en berättelse om Insurg 'nt-che
lerne Giro Mcnottis och Advokaten Uorellis
hängande föregående dagen om morgonen
De tleste förutsågo \Ienot I is dom men alla
trodde alt hans straff skulle undergå någon
modifikation man hade icke något förtro
ende till Hertigens karakter men man
trodde likväl att han åtminstone skulle ta
ga råd af klokheten Hvad Borvelli angår
sä kan man ännu i denna stund icke begri
>a huru han kunnat blifva dömd till dö
len endast hans störa förmögenhet och
Hertigens snålhei kunna förklara detta lJå
morgonen kl 8 hördes ett dolt buller bland
folkhopen vid döds-processionens annai kän
de Menotti var i midten
Med oförändrad
u ppsyn och värdighet gick han sitt öde till mö
tes uppsteg på schavotten kastade en blick på
folket och yttrade med en stark och säker
röst dessa sina sista ord "Tyrannerna hafva
numera för sin sak ingå andra stöd än
bödlar och galgar folken hafva för sin sak
tänkesättens styrka sant :ingens makt och
viljornas förening Denna sak kan icke gå
förlorad med några enskilda Jag har gjort
pligt och nedstiger grafven f 1 i
hoppades något af
från förebråelser J
Frankrike men måhända är det nu bättre
min död skall lära Italienarne att afsky
främmande makters inblandning de skola
lära alt endast förtro sig till styrkan af
egna ärmar Härvid tystnade han hans
öde var fullbordadt
— Mun kan lätt före
ställa sig verkan af detta nesliga straff på
sinnesstämningen när inan besinnar att både
Menotti och Borelli voro rika och ansedda
män — Mer än tusen personer voro redan
arresterade och åtminstone fyra tusen drag
na till undersökning vid domstol
Hertigen har antagit iooo Scluveitzare i
sin tjenst All undervisning i Fransyska
språket är förbjuden lör skolorna
Ungern
Ifrån Baas 's comitat 1 Ungern har efter
följande adress på latinska språket blifvit
förelagd Kejsaren hvaruppå dylika från
22 andra Gom i ta ter omedelbarligen hafva
följt Eders Kejserl Konungsl Majestät
På en tid hvilken under knapt ett
år med blixtens häftighet åstadkommit
händelser dem årtusenden icke förmådde
tillvägabringa se vi med förvåning men
tillika med innerlig glädje att vårt älska
de fädernesland sedan det befriat sig från
barbarernas ok under Eders K K Maj :ts
lyckliga och milda legering skyddade af
rår constitutionella oafhängighet hvilken
belastat lika mycket vår lycksalighet som
E Maj :ts thron njuter ett afundsvärdt lugn
och en fortfarande fred Å andra sidan
Hvem ihågkommer icke härvid huru
det tillgick i den Stora Staden S :t Pe
tersburg för några år sedan der flere
afkomlingnr af de förnämsta Ryska fa-
• mil jerna hängdes för sitt deltagande i
insurrectionen och en af dem som det
berättades förut framför fronten fick
emottaga örfilar af bödeln Red anm
kunna vi icke dölja den dj ipa smärta ri
känna öfver det orättvisa kri g soui på vårt
(osterlands gräusor (öres mot en nation
hvilken genom sitt grannskap genom å bå
da sidor gifna och mottagna Konungar är
så nära beslägtat med oss och hvilken då
Ottomaniska Portens växande makt redan
öfvermodigt hotade Wien Eders K K Maj :t»
staters hufvudstad med undergång med al
la krafter antog sig vår sak förenade sina
segerrika vapen mel våra under Garl af
Lothringen och bidrog till segern öfver deÖ
sterländska tyrannerna hvilken seger beffi—
stade det Kejserliga Habsburgiska h iset och
dess efterkommande på thronen och återförde
friheten till fäderneslandet till ka med hopp
om beständigt lugn och våra förfaders lyck
ligare tider Om vi derföre med tacksam
het påminna oss dessa oss bevisa le störa
välgerningar och öfverväga denna nations
ombytlig öde hvilket vi bäst lära af hi
storien så finna vi att just denna obestän
dighet hvilken å ena si lan i tidernas längd
söndersliter alla coi relationer och allt sam
band emellan Nationerna och försätter de
samma uti förhållanden till hvarandra som
helt oeh hållet äro stridande emot de (ord
na och å andra sidan nödgar än att bi
springa än att återkalla den redin lemna
de hjelpen än alt försvara en granne än
alt se sig försvarad af honom Ocu i san
ning kasta vi en blick på den makt som
den Ottomaniska Porten engång innehade
och det lång variga krig d .en ,förde med Grek
land så skola redan de mångfaldiga o
lyckor hvilka hafva tillstött värt fäder
nesland säga oss att det största felet
ligger på vår sida då Grekland blef
öfverlemnadt åt sig sjelf D t är detta
exempel vi lämpa p
den närvarande ställ
ningen och hvilket manar oss att sätta en
gräns för den Nordiske Jätten hvilken ifrån
dessa tiller växt nästan till det omätliga
icke genom arfsrätt eller folkens fria val
ulan genom vapnens makt och alt jemt»
omsorgen för vår egen säkerhet fullgöra en
tacksain (ietspligt mot det för sin nationali
tet och oberoende oförskräckt kämpande
Polen på det att i händelse detta ät sig
sjelf öfvergifaa folk icke besegrad t men
undertryckt af öfvermaktens tyngd slutli
gen skulle digna vi eller våra efterkom
mande icke sörjande må belrfjfva erinra 0«
att det icke mer ges någon Sobivski J
mer vi känna detta desto mer tro ri o»s
pligtige att lägga lör E K M :ts fötter denna
bön emedan E M :ts väIgerningar kräfva
vår upprigtighet tillbaka Värdes E <V
taga det sorgliga öde i betraktande som
väntar det tappra Polen 1 fall lyckan»
Gudinna skulle tillåta en sorgligare utgåo
på deras ansträngningar än den ruttvis !»
saken förtjenar I betraktande deraf att äl
ven våra grannar hotas af en stor fara friVn
Norden drista vi oss underdånigt bedja E
K Maj :t att medan tid ännu är rådslå roed
dess trogna folk på den redan utsatta landt
dag cn om Polen öde men att genast än
dra förbudet mot utförseln af vapen am
munition »ch liar hvarigenom vår ännu
öfriga ringa handel blifvit tillintetgjord
TcnktRT
Rörande Paschans af Scutari operationer
mot Porten har man följande underrättel
ser hvilka ollie ie i t anländl till OttO *Bani«Wa
Konsuln pa Go fu
S $Jan Mustauba Pasch»1 af 5«uta»i ixfcui-

Sida 4

Jerat mot Porten fcemffktigade lrnn sig sta
den och gebitet Moi .a >tir Till följe häraf
uppbröt Slör-visil en Redscliid ilen ti April
från Janina och gick den upproriske Pasclian
till möte Denne hade i hemligt förställd
med Uussein 13ey na g ra dagar iörnt framryckt
till Pillepi Dit hade Stor-visiren likväl deta
cjierat ett avant-gurde af i regn liera trop
par som lian sjelf med nagla reguliera corp
aer och blott 4 kanoner tält följde i spå
ren Den 20 April om morgonen började
de irreg 11 liera tropparne sti iden i sjelfva sta
den Pi lepi och vid Stor-visirens ankomst
«ödgades Paschan att med alla sina strids
krafter nedstiga pä slätten der han led ett
fullkomligt nederlag och förlorade 2000
döda (Jivaribland lians Kaimakan eller närni
åta man i befälet samt Jooo fångna deri
Liand Hussein Bey Bagage munilion för
råd af alla slag föl lo i Stor-visirens hän
der Mustapha Pascha sjelf grep till flyk
ten öfvergilven af större delen utåt sira
återstående troppar och hans undergång
tyckes vara fullkomligt säker
Daud Pascha af Bagdad lärer äfven af
Scutaris troppar vara bragt till uudergil
tenhet
3 Underrubriken Petersburg innehålla
Hamburger tidningarna en märkvärdig arti
kel om Finland den vi lik väl lör dess längd
uppskjute till nästa nummer
som under den jemnierligaste plåt vr-cd »ig
på bottin och ref sitt lilla hufvud (deri o-
vana seglaren hade till all lycka under den
mörka nallen icke kunnat komma loss för
to !terna som togo emot hans bemödanden att
kava sig ur biten Halfdöd upptogs han på
skeppet och då man ändteligen genom smek
ningar och födoämnen lyckats att vederqvic
ka sansa och stilla den ölvergifne kunde
han dock h varken då eller sedermera leni
na n ,igot rigtigt besked om sill person eller
hem vist
Händelsevis var skeppskaptenen en gam
mal förmögen hederlig och ömsint man
som under ett långt äktenskap icke saknat
någon annan af lyckans gåfvor än den att
blifva far Hans parti var snart taget Ilan
gick nu för frakt till Liverpool men snart
var resan fulländad och han återkom innan
korrt till sin hemort norra delen af Irland
Utan dröjsmål beg af lian sig till sin bo
ning niedlöiande den lilla pris han gjort
på ett så besynnerligt sätt lade den i
sin hustrus armar och de lycklige makar
ne som nu af slumpen fått hvad som så
länge vägrats åt deras ifrigaste önskningar
öfverhopade den lilla nykomligen med de
ömmaste karesser hvilka också snart lika
hjei iligt besvarades
Sedan någon lid förfbitit utan att de
hört något al barnets lätta föräldrar be
slöto de alt adoptera gossen såsomeget barn
och kaptenen insatte honom genom en lag
lig handling till arfvinge af hela sin för
mögenhet Den lilla gossens älskvärda ma
1 er och utseende gjorde honom allt mer
och mer kär för hans fosterföräldrar som
uti honom sago deras ålderdoms tröst
Men innan ännu ett år hunnit IWflyta
gjorde en händelse att den rätta modern
som i månaden tid under smärtans bittra
ste tårar förgäfves ropat på »in lilla Will
blef af sjöfarande underrättad att barnet
efter all anledning ännu lefde och blifvit
upptagen af ett barnlöst folk på Irland
Utom »ig af förvåning glädje och längtan
skref hon genast till den förmodade foster
fadern beskref gossens utseende och kläde
drägt och besvor honom vid allt hvad
heligt var alt 0111 dessa kännetecken slogo in
ofördröjligen skicka barnet till henne åter
Glad öfver att hafva gjort en god ger
ning och ännu gladare att kunna läka såren
ett blödande moders- hjerta skref den
redlige sjömannen genast tillbaka till mo
dern och försäkrade henne att den gosse
han upptagit utan tvifvel vore hennes för
lorade son Men tillade han "den lilla
främlingen har icke råkat i elaka händer
jag älskar honom på det ömmaste redan
är han min och min hustrus lagligen adop
terade barn och «n dag skall han tillträ
da all vår icke obetydliga egendom Låt
oss derföre få behålla det fynd ödet tyc
kes hafva beskärt oss och om det kosfar för
mycket på moders-hjertat att vara skildt
ifrån det ende föremålet för sin kärlek så
flytta öfver till vår ö inträd i min boning
der ni icke finner annat än vänner och
slägtingar och stadna der qvar att sjelf
bli ett vittne till den uppfostran jag ämnar
gifva eder son tillåt mig emedlertid alt
sörja för en beqräm öfverresa äfvensom för
alla ed ra framtida behof
Den ömaste moder är icke alltid den
förnuftigaste En resa öfver hafvet en
flyttning till främmande trakter långtifrån
Maleidoskop
Historia om rn liten gosse
(Efter Engelskan
Fo
r några år sedan hände det att en
4op barn roade sig med hvarjehanda lekar
i det gröna utanför staden Canway i Nor
ra Wales Det var en varm och skön ef
termiddag den »tarka hettan gjorde de små
kämparne något uttröttade lekarne albrö
tos och barnen spridd® sig åt flera håll
för att hvila sig E11 af de minsta en li
ten gosse om tre års ålder och enda barnet
till en fattig enka smög sig då oförmärkt
ifrån ifrån de andra och kröp upp titi en
liten båt som stod uppdragen på den
»ära förbiflytande flodern strand och gömde
*ig der under tofterna på bottnen hvarpå
kan genast insomnade
En stund derefter började tid-vattnet sti
ga båten upplyftades blef flott och för
des långt upp åt floden med hvars om nå
jra timmar återfallande tidvatten den v lin
de om och gick med strömmen utför hela
floden lemnade deis mynning och var snart
Utkommen i hafsyiken emellan kulten af
Anglesea ocli Lankashire d y s uti sjelf
HA Irländska kanalen
I nattens mörker uppvaknade den lilla
gossen Ulan alt ana den fara hvaruti han
iväfvade utbröt hans rådlösa förtviflan öf
yer att icke veta hvar han var i de ömk
ligaste jemmenop som på det vida hafvet
och i den tysta 1 ,allen af ingen hördes me
ra än af Honom hvilken icke tillslnter sitt
öra för tn enda af de millioner suckar som
i tysthet ulgå ifrån beklämda lijertan I
morgonens första gryning kom båten i sig
te af ett handelsfartyg som genast höll ned
på honom Man tanke sig besättningens för
andrån alt midt på hafvet flera mil i
från något land tinna en öppen båt u
tau någon anuau passag«rai« äu ett bara
vänner och slägtingar national-fördomar
och inrotade hemvanor —allt med ett ord
utom en förnuftig omtanka på framtiden
stadgade hennes beslut Med oinötsäglig be
stämdhet svarade hon alt hon återfordra
de blott sin son och att hon icke begärde
något för honom eller sig Hon tackade
kaptenen för sin godhet den hon icke kun
de vedergälla men hon undanbad sig alla
vidare prof deraf ock bad honom icke me
ra fråga efter gossen som i England bord
få sin bildning och sin bestämmelse
Med det mest nedslagna sinne återställde
de värdiga makarne det korrta lånet och
uppvext uppklädd och vacker som en dager
låg återigen den intagande gossen snart vid
det k lappa mle moders hjerta t Ingå erd för
må uttrycka hennes förtjusning Inga smek
ninger förslogo att betyga honom hennes
ömhet ingen frihet fanns som icke i för
hand erbjöds honom och för alt af lionoiu
göra den mest bortskämda varelse skulle
icke hafva erfordrats många veckor
Men han var icke ämnad åt denna olyc
ka ej heller någon annan Alta dagar vo
ro icke förflutna förr än gossen fick lof att
roa sig med andra barn i en trädgård nä
ra intill der modern bodde då det under
lek och ras hände sig att han af ovarsam
het blef knuffad ner uti en liten obetydlig
dam med tre fots vatten Han föll dock så
illa alt lian stupade på hufvudet i bott
nen på dammen innan hjelp kunde använ
das var den redan förgäfves och den soin
ensam i en öppen båt undgått oceanens våld
samhet slöt sitt korta sjömanslif i ett vat
ten af några qvadrat famnars yta derutur
man straxt efteråt •— o grymma öde —
med l ifve t uppdrog den vansinniga modren
ANNONSER
Till Salu finnes
SELTERSVATTEN
af sednaste påfyllning i Bromans KryiTdboä vid
Drottninggatan och Clara Bergigränd
Ho» undertecknad Musikalisk Instrnmentmaka
re boende vid Hoffändaregatan nära Hötorget fin
ne» till möjligaste billiga priser af egen tillverk
ning si väl Mahogny som betsade Forte Piano
afven ett af Marshaffs och ett af dementi '»
lent Forte Piano samt ett 5 och ett bal fl »xtz»
vers dito å 100 R :dr rgs
O Granfel du
DIVERSE
Eli fransk helsosamt högt och nära saltsjön be
lägel Sommar-stäi le med tre 11 ig gard smi Träd
kardar och Lusthus hell nära saltsjön »arnt
igten den alldra vackraste öfver Skeppsholmen
Djurgården m H stallen jemte glada Rinn och
&ttk tn trappa upp kan för billig betalning fl
begagnas öfver hela sommaren a korrta re tid el
ler för dagen med möbler och husgeråd Slållet
ar propert tyst och ogenerad och båtar fa dit
Stall Vagnshus och utrymme finnes ock <j£
vereuskommei .se erhalles i Huset N :o 3 vid Catha
rina» östra Kyrkogata Qv Stenbodarne större t
tr upp
Under nu instundande allmanna Skol-Feriern
kunn mera och mindre för sig komne gossar eiv»
iiilla tillförlitlig undervisning och lärdom uti väl
skrifning- textning och i den Ty ska stilen Också
uti ;i räkjia efter de nu brukehgc korta Parl
Decimal- och Förkortnings-sätten 1 Tyska
Engelska och Franska språken med mycken oeU
lätt tal-öfning äfven i Rita Mala och MatUema
lique så väl private som med andre Betalnin
gen är billig och underrättelse samt överenskom
melse träffas i huset lN :o 3 Calhrina Östra &yrk«
Gata Qvart Stenbodarne större eu trappa up
ilos L J .UJwnA