Aftonbladet Tisdagen den 28 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-28
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-28
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-28
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-28
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 28 Juni 1831

Sida 1

K :o 145
1831
AFTONBLADET
Tisdagen
idel vid Mynttorget i Bro
och Essens bod vid Södermalmstorg Annonser mo
priset i Stockholm för helt ar ro R :drj halft a
i Lin s tr ö ms bokh andt
DÖDE I STOCKHOLM
Kaimuarherrn m m Hr C G S Iscrhjclm den
u4 dennes (o år
Juhanna Laurentia Melch Wilhelm Ställänders
Clskadc Hustru 3 föregående oeb 7 cftcrlcinnadt
barns Moder föddes d 3 October i >99 a ^ed den
a5 Juni 1831
V <L Handelsbokh I E Ries den 24 dennes
54 ar
UndervSgarcn vid Stockholms Jern- och Metall
▼5 C li Stangenberg född den S Juli 1802 af»
led den 2
r dennes
Vaktm uti K Stats-Contoret C G Söderberg
flen
-i 'j dennes
LAGMANSTING INNEV ÅR UNDER HOF
RÄTTEN ÖFVER SKÅNE
Med Malmöhus Län i Lnnd Hon x Ang med
Cbristianstads Liin i Christianstad den i3 Sep i
och med Blekinge Län i Carlshamn den 20 Octob
RÅDMANSVAL
I Stockholm a Rådhuset den 8 Juli kl 10 f m
HANDELS - UNDERRÄTTELSE
Till Holland från Hyska eller Preussiska ham
nar ankommande fartyg böra hafva sundhetspass
från Nederländsk Consul eller Magistraten i af
»eglingsorten i annat fall få de undergå sträng
quarantän
fartyg fran ÖstersjBhumnar emellan Riga och
Danzig och andra smittade orter samt från alla
Ostcrsjöhamnar med lumpor eller råa hudar få
icke segla uppför Elhefloden Tid Cuxhawen utan
skola genast afvisas till behörig quarantainsplats
En Engelsk Brigg sjunken på 8 famnars djup
vid Ö11 Hvens södra udde
rubjclkar lill Mörsare batterier dito dito 5o st
mindre >5 tolfter Furuplankor till dito /jo st
i k plankor Auctionen å Tygcontoret vid Artil
lerigå den den 1 Augusti
ÄNDRAD MARKNAD
Vid Öija by i Kils borgs Län den 26 Oct flyttas
till Trädets Gästgifvaregård
ULLMARKNAD
T L fl beck den .5 Juni och 5 följande dagar och
uti Giistrow i Mecklenburg d 2 5 och (i Juli
LEDIGA TJENSTER
STE
Kluckaretjensten i Södra Möckleby Annexför
sanili g på Öland
1 örenadc Organist- och Klockaresysslorna i Ljun
ga l ursamling i Linköpings Stift
Klonkaresysslan i Kinneveds Församling af Ska
ra Milt
Kl ckarcsysslan i vestra och östa Wrams För
Dnmlinsar
LEVERANS
k diverse Ved- och Lysningspcrsedlar för Gö
theborgs fästning och Garni /011 Ny Elfsborgs
Carlstciw Landskrona Malmö Christianstads och
Carlshamns fästningar för Jönköpings Garnizon
och Tygstat Wisby Garnizon och Tygstat Wax
holms och Dalarö fästningar Gelle Garnizon och
Tygstat Wanäs fästning och Garnizon Engel
holms Ystads och Helsingborgs Garnizoner Grän
seposteringen vid Grisslehamn d :o vid Happaran
da Sicka jocki Slott auction inför Krigs-Collegi
urn och vederbörande Lands-Gancellier oeb Magi
strater den 8 Juli lamt samma dag inför Collcgi-
• UITJ Ved- och Lysningspersedlar för dess behof
A diverse Virkesqvantiteter ntral iijoo st 24
prnvdiga Itjulekar af Lk ioo st 24 pundiga Hjul
naf af Ek 100 st Hjullötar af Ask eller Ek 200
»t 12 pund Hjullötar af Ask eller Ek 40 st Fu-
ENTREPRENAD
X uppförandet innan Juni 18 ?2 af Skjul oeb
Boda ä ladugårdsgärdet för 128 st Svea Arti lie
i-Regimentets hästar i Regem Canc den 20 Ju
li kl 11 f m
AUCTIONER
Egendomen gaml lN :ris O 73 A nya N :o 2
» 11 qv Kronoberg å Kungsholmen tillhörig
Garfvar Johan Westin Johansson d 3o Juni å
Auctions-Kamm
Löfstaholms Stångjernsbruk 3 Härdar 933 Skp
Smide Antonströms Bruk 1 Härd 34-i Skp Smi
(■ Bjöikeforss Stångjernsbruk 2 Härdar 826 Skp
Smide under Permesso marknad i Carlstad
Kr Sk JI Tingby 2 7-8 :dels Mil i Kalmare
Län d 22 Juli i Tingby
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGENÄRER
k
Valkebo ILR Rusth Peter Curmans och hustrus
å ting d 29 Juli
DOMAR I CONCURSMÅL
Hernösands RR 1 f d Rådm E Walanger»
2 Rådm J Eureni i 3 Handl G AV Stenholms
4 Handl E J Dahlmans 5 afl Garfv G Till
grens a (l Handl J Tillroths 7 Fiskaren Per
Häggqvists och 8 afl Fiskaren Olof Bergströms
LAGFART
Bjäre H R å N :o 3 3-72 mtl Hålarp klander
inom 6 mån e 3 annonsen
BOUPPTECKNINGAR
Efter Prosten och Kyrkoh i Hedemora Abr Net
zel inom Juli månads slut
Efter Insp Johan Bergström inom Juli månads
slut
Efter Kryddkrnmh L N Stenberg inom mc
dio af Julii hos Kryddkr J Abrahamsson i Stock
holm
Efter Enkefru H Winberg på Tomteboda vid
Carlberg inom d 5 Juli
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
All Grossh W J Holfbergs d 28 Juni kl 6
c to hos P Weidenhayn i Huset N :o 5 Qv Or
men öfra Stadsgården
Grossh P A Nordvalls d 3o Juni kl 4 e ra
på Börskällaren
Krono-Länsm A Strömbergs d 5 Juli å Stora
Björkby i Järfälla
All Professorn G Knöö 'sj den 7 Juli kl 4 e
NI å Tidlunds Källare i Upsala
Handl S J Gybergs i Åmål den 8 Juli kl 10
f m
Jernkramh Henricssons d 11 Julii kl 4 e- m
å Tidlunds Källare i Upsala
Bokbindaren C Malmbergs d 18 Juli kl 3 c
m hos Stadsfisk K Nordahl i Örebro
SPEKTAKEL
a Djui-gJirds-Tliraiern i morgon Slottet Rieti
SA Mill AN TRÄ DEN
i
N TRÄ DEN
Svea-Orden i niorg .-u Onsdag kl 6 e ni
Neptuni-Orden i morgon Onsdag kl 7 e
uti W W f d hus vid S :t Paulsgatan
■durorn Orden nästa Torsdag kl 7 e ra
Mtri kes
Brasilien
Den Brasilianska revolutionen fullända
des på utomordentligt kort tid och öfver
raskade alla nied sin hastighet ehuruväl
något i denna vag redan anats af mången
Allt det hopp som Kejsaren satt till under
stöd och hjelpfrån åtminstone någon del afsina
undersåtare slög fullkomligen felt Det fe
lades honom i det afgörande ögonblicket
alla försvarsmedel i detta ords bokstafliga
mening ty utaf hela hans militärstyi ka
förblefvo blott en Cnpten och 4 soldater
honom trogna Alla öfriga troppav sträck
te genast vid första befallning att gå of
fensivt till väga gevär Likväl lärer icke
Don Pedro såsom det ursprungligen upp
gifvits hafva blifvit öfverfallen i sitt pa
lats Den sammanskock«de folkhopen ut
stötte mot honom hotelser och förbannelser
men begick alldeles inga våldsamheter Mi
litären var blott en stilla åskådare men
hade denna blifvit Don Pedro trogen så
hade han utan fråga segrat Det skepp
hvarpå den Ex-Kejserliga famillen gick om
bord var Engelska fregatten fVarspit Det
första försök som gjordes att söka skydd
hos Engelska marinen verkställdes af Mar
kisen Camtagallo Om morgonen kl 2 den
6 April syntes han om bord på skeppet
och anhöll att man ville bemanna fregat
tens båtar och skicka dem i land hvilket
genast medgafs Klockan 8 samma för
middag var samtliga Brasilianska Kejsar
famillen om bord Hvarken Kejsaren eller
någon enda af hans famille mötte från
folkhopens sida något motstånd vid inskepp
ningen Kejsaren tycktes ingalunda skakad
af lyckans hastiga vexling utan talte ined
största ledighet och lugn med de flesta per
soner 0111 bord Han yttrade sig till och
med om sin linanciella ställning vid Styrel
sens nedläggande och detta helt öppet
in
lör flere personer Hela hans privategen
dom i penningar och vexlar lärer ej utgöra
mer än 200 ,000 Pund Sterling En stor
summa i guld som på en Brasiliansk båt
skulle föras om bord till TVarspile anhölls
vid inskeppningsorten emedan guld enligt
Brasilianska lagarne är förbjudet till ut
försel j men alla vidare hinder upphörde
sa snart ved» börande blifvit underrättad»
att den var bestämd för Kejsarens behof
I Juveler egde deremot Kejsaren och hans
gemål en ganska betydlig skatt Sjelf an
märkte Hans Maj :t med afseende på sin
obetydliga contanta förmögenhet nit tiau
aldrig haft serdeles stora behof och att
han alltid skulle ega tillräckligt att lefva
såsom privatman i England elier Frankri-
Lösa
omans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara
mottagas endast i Linströms bod till j skilling Rik
ar 5 R :dr 3 månader s R :dr 3st sk Banko
Numror a sk Banko Prenumeration och utdt
Bergsgränd Lindroths bod vid Norrlandsg
sgälds raden Utdelningen kl 6 eftermiddagarne

Sida 2

kc Kejsarinnan var gansta nedslagen och
göt ymniga tårar Före sin afresa skref
Kejsaren ett bref till Bonifacio Ändrade
■som förr under lians faders regering varit
medlem af Ministären och uppdrog åt honom
den unga Kejsarens uppfostran Regentska
pet Sr blott provisoriskt och de tre med
lemmar af Deputerade kamaren utaf hvilka
det består skola nedlägga sin befattning
så snart Deputerade kamaren hvars sam
manträde var utsatt till den 4 Maj hann
fatta sitt beslut i ämnet
Från Cherbourg berättas att Kejsaren i
Brasilien ankommit med en svit af 38 per
soner Både han och Kejsarinnan äro vid
godt lynne och tala med alla Don Pedro
dricker Konung Ludvig Philips skål hvar
je middag Svenska Ministern har afrest
fur alt uppvakta det nykomna hofvet
portugal
Den Engelska Sjöstyrka som legat vid
Tajo liar redan till större delen afseglat
Engelska flottans afgång har bland Migue
Jisterne väckt den yttersta bestörtning eme
dan de i sin dåragtiga förtröstan som icke
stöder sig på ens den ytligaste kännedom af
den politik England nu följer trott att de
Engelska skeppen skulle försvara Lisabon
mot Fransmännens och Americanarnes be
farade anfall Franska Escadern fortfar att
strängt blockera Lisabons hamn Intet
Portugisiskt skepp får lemna Tajo eller in
löpa der och på tre dagar har blott ett
enda skepp ett Svenskt anländt En så
critisk ställning kan ej räcka länge helst
som Fransmännen redan borttagit en mängd
Portugisiska handelsfartyg Handeln ligger
helt och hållet nere och flere tusen men
•ruskor som sakna all sysselsättning genom
ströfva gatorne och yttra högt sitt miss
nöje med Usurpatorn och hans verktyg
En mängd upproriska anslag hafva midt på
ljusa dagen funnits uppsatta på gathörnen
af stadens mest besökta delar Man yttrar
helt högt silt förakt for Miguel och hans
styrelse och ingen policeagent vågar nal
kas de talrika sammanskockningarne af
fruktan att blifva igenkänd och miss
handlad Med ett ord regeringen är i
högsta måtto bekymrad ocb undviker
numera alla stränghets-åtgärder af fruk
tan alt de möjligen kunde blifva signalen til ett
utbrott som ganska säkert aflopp blod igt och
ofördelaktigt för odjuret och hans anhänga
re Allt förmöget folk lemnar hufvudstaden
hufvusak ligen under förevändning att fara
på landet för att der tillbringa den vackra
årstiden men i sjelf va verket blott för att
icke befinna sig i Lissabon vid den annal
kande crisis som hvar och en anser oundviklig
På gatorne träffar man inga andra soldater
än patruller den öfriga styrkan qvarhålles
i sina casserner der Officerare och Under
officerare ulltid tillbringa nätterna Oak
tadt alla dessa försigtighetsmått är man fullt
ofvertygad att om insurrectionen utbryter
k 'imma alla troppar alt gå på folkets sida
Lisabcas officiell .» blad fortfar att iaktta
ga den strängaste tystnad i afseende på vårt
förhållande till Frankrike Den har icke
ens gifvit våra handelssocieteter någon var
ning att vara på deras vakt ehuru de Franska
krigsskeppen dagligen borttaga de Portugi
siska handelsfartygen Deremot underrättar
den hufvudstadens innevånare att — Johan
af Sanct Bonaventura en munk af Benedic
tine» orden helt nyligen i Queluz predikat
äfven inom den vetenskapliga forskningens
område der icke några materiella intressen
böra anses kunna verka på kärlet en tilt
i sanning och ljus likväl oftast träffar på
partier utmärkta af en lika uteslutande en
sidighet och ett lika oförsonligt hat som i
den politiska verlden Likväl är det mindra
vanligt och nästan exempellöst att man la
ter denna ensidighet förnedra sig ända till
låga insinuationer öfver en persons motiv
hvilken råkar hysa skiljaktiga tankar i en
vetenskaplig fråga Dessa båda fel ha lik
väl i hög grad utmärkt den i ordets rätta
bemärkelse choleriske Insändaren i Stock
holms Posten som utfarit emot Aftonbladet
men i synnerhet mot Hr Svederus och hans
bok om cholera morbus Bed som anse
Hr Svederus hafva i sitt gårdagssvar förbi»
gatt åtskilliga punkter vill till delta 6« ?j
tillägga några ord
Red tillhör hvarken det miasmatiska e5
ler det contagiösa partiet uteslutande oc
vill således icke spilla några öfverflödiga ar»
gumentationer till försvar för den sednart
läran såsom redan skäligen bekräftad ge»
det kallas i ja
nom de fleste Läkares vitsord hvilke hand
lagt sjukdomen och sist genom ett med
gårdagsposten i Liste d Börs Halle beGntligt
utdrag ur den Engelska Läkaren Scotls ar»
bete som i Madras behandlat den Har»
yttrar "Det är hög lid all på det be
stlim dast c muta några okunniga skrikhalsars
åsigt alt choleran icke skulle vara smit
tande De till en del löjliga fördömer
na hos denna skola med sina ängsliga bi»
afsigt er för handeln kunna ornö-li gen lärt *■
gre utestä ^iga de solklnra bevisen för dess
smittsamhet genom vidröring Om man ock
skulle medgifva j alt sjukdomen ursprung»
ligt uppstod ef lokala inflytelser förhöll
sig som miasmatisk ocli mer eller mindro
befordras af lujtens beskajjenhit
sså skid Le
det dock vara nit blunda Jör de mest ta
lande fakta alt sätla dess contagiÖ3a
genskap i fråga
Hvad denne Läkare och inånga före5S»
ende yttrat synes det som Insändaren ha
de bordt taga i behjertande Det är icke
i sådana ämnen inan uträttar något med
maktspråk och då Ins haft den oblvghe»
ten att beskylla Herr Svederus (eftersom
han är den enda som här utgifvit nugot i
ämnet för okunnighet och charlataneri
hade det varit bättre att visa hvari denna
okunnighet bestar än att genom försöket
att endast på detta sätt gifva hals sött»
Let exponera sig sjelf
för den grundade misstankan att vara 00 likj»
dum som okunnig om också möjligen pronica
verad och derföre previlegieradqvaeksalvan
Då Ins sjelf någorlunda tydligt låter på»
skina att han 3» en i vetenskapens roy»terié6
invigd Plåsterprins hvarföre har ha» icke
sjelf utgifvit sin djupa vishet af tryeketi
Men intilldess denne eller något annat bätt»
re framkläckes till den stumma mensklig
betens förvåning torde vi och andro Läsa »V
af hopan vara lätt nöjda att äga Hr Sve
deri bok som icke utgifver sig för annat 3ö
hvad den ifr en samling af erfarenhetsröt»
öfver sjukdomen efter arbeten af uti Ju d»
1 ske läkare som behandlat densamma och
hvillse fö I ja k tel i gen synas böra veta ålmin»
stone fullt ut lika mycket med Våra egna
j Läkare som derom veta ingenting Ins tur»
'dc derföre ock förlåta om allmänheten läse
bokw» oaktadt han förbjuder dess studeran-
Sultan De Bosniska Capitenernes contin
genter hafva den 16 Maj satt sig i rörelse
deras styrka uppgår till 20 ,000 man Bos
niens Visir har redan begifvit sig till huf
vudstaden Sarajevvo och ämnar derifrån tå
ga till Albanien De Bosniska Demagoger
nes hufvudman hysa dock icke serdeles för
troende till Visirn och hafva derföre be
slutat att ställa honom under uppsigt samt öf
verlemna Bosniens förenade stridskrafter till
Pachans af Scutari fulla disposition De af
Storhcrrn upphäfne Janitscharerne i Bosni
en äro åter installerade i alla sina fordna
företrädesrättigheter De utgöra också kär
nan af Bosniska militärslyrkan A Serviska
sidan har Bosniska gränsen blifvit försedd
med behörig bevakning far att från den
na sida förekomma Bosniernes förmodade
anfall
Italien
Hertigen af Modena liar vid Chiisti-Le
kamens fest blifvit lindrigt träffad i axeln
med en kula skjuten ur en väderbössa
just i det ögonblick lian skulle ur Balda
kinen gå in i kyrkan Talrika arresterin
gar hafva eg t ruin likväl har baneman-
för Don Miguel och att denne lofvat ho
noin och lians orden sitt höga beskydd
BoSiXIEN
Jemväl Bosnien är nu i fullt uppror mot
nen icke kunnat upptäckas Grefvinnan
Testi Rangoni är döind till döden
Fkaäkuike
Hr Pcrier skall ha varit angripen af I»
fluenzan eller La Grippc eller Choleririj
som den kallas i Paris
po 1 en
I Warschau berättades att Fältmarskal
ken Diebitsch aflidit två timmar efter se
dan General Orlow son» ifrån St Peters
burg ankommit till högq varteret hunnit
yttra sitt missnöje öfver arme
esis tiUstihid
Ville man emotsäga berättelsen om Fält
marskalkens död af Gholeran och till skäl
för detta påstående anföra det vi nyligen
hört Ryssa» nes försäkran att armeen var
fullkomligt befriad från sjukdomec så gäl
ler deremot alt Polska armeen som i slaget
vid Iganie fick sjukdomen och en gång stått
öfver dess härjningar likväl åter är deraf
hemsökt sedan slaget vid Ostroienka —
Fältmarskalken Diebitsch skall näst före sin
död ha yttrat sin önskan att hans lik ej
måtte läggas hvarken i Rysk eller Polsk
jord utan i hans fädernejords på Schlesi
ens gebit
Inrikes
H M- Konungen promenerade i går i
vagn åtföljd af Landshöfdingen i Blekinge
G vi len baal
Vice Presidenten af Billberg är af Rege
ringen förordnad att förvalta General
Tull - Direktörs-sysslan under ledigheten
Ryktet att Grefve Arv Posse skall ef
terträda Friherre Åkerhjelm har vunnit ny
styrka af Landshöfdingen Gyllenhaals resa
till hufvudstaden hvartill anledningen tros
vara ackordets definitiva uppgörande om
Skaraborgs Län der Hr Gyllenhaal skulle
efterträda Grefve Posse
——
GHGLMeA
Det är ea beklaglig eafårenhet att man

Sida 3

do sSsom högst menligt for lif oeh helsa
precist som Påfven oeli munkarne i ande
ligt afseende göra med den heliga skrift
(vare detta sagd t utan alt vi derföre likna
Hr Svederus hvarken vid "Mosen eller
Profeterna
Alt Aftonbladet "onödigt uppskrämt Stock
liolmshoarne
kunne vi icke medgifva Då
Läkare har funnos som ännu efter den för
sta s k Comittéens förordnande af Rege
ringen tern ligen öppet yttrade att Gom
mitteen vore nedsatt blolt för syns skull
och för att trankilisera dem som ansågo
clio leran för smittsam hvilket ej vore för
hallandet så tycktes det i sanning vara hög
tid alt något hvar på sitt hall sökte fram
ställa alla de anledningar hvilka kunde väc
Ita vederbörande ur sin slummer Oss syn
tes det då att allmänheten hade mera skäl
a-tt vara lugn sedan allt blifvit gjordt som
göras kunde Och sa ar det verk eligen
Med tacksamhet mot Regeringen för dess
omsorger och ut Quarantäns-Commissionen
for dess osparda möda börjar folket redan
anse s 'ig mera tryggad t genom ue vidtagna
anstalterna
Den beskyllning Ins gjort Hr Svederus i
anseende å motivet till dess arbete är så
smutsig att den icke för tjenar ett ord till
svar Men hvem inser icke hura mycket
lättare Ins skulle kunna handteras på ena
handa vis i full man t ex ville insinuera
att han sjelf vore köpt för en måttlig pen
liing af någon som funne sina handels-spe
kulationer generade af kordonger och andra
bevaknings-anstalter Men vi vilje i afse
ende härpå endast yttra alt då man sjelf
under anonymens skygd anfaller en persons
heder su lärer skyldigheten ovilkorligen
fordra alt på samma persons uppmaning
framträda och namngifva sig i fall man
icke vill ådraga sig förebråelsen att vara
<ti föraktlig stackare
5
'ista höst lärer an större allmän Flick
sfxola komma att har i staden inrättas på
Stora Nygatan under llr Rector A Fry
xclls inseende och ledning der undervisning
skall meddelas-i alla för ett fruntimmer nö
diga kunskaper Vi draga icke i betänkan
de att anse denna inrättning såsom på en
göng en af de nödvändigaste och om den
uppfyller sin »syftning en of de vackraste
i vår tid Man har de sednare åren gjort
mycket för ynglingarnas undervisning men
de »tackars flickorna som likväl skola blif
va de förras följeslagerskor genom lifvet har
man i detta afseende icke låtit smaka af
kunskapens träd utan lem na t dem i ett
fullkomligt naturtillstånd der icke föräld
rar sjelf ve eller genom serskildt antagna
Lärare kunnat bestrida undervisarerkallet
Hvad under i sådant fall om man sedan
lar anledning kbga öfver fåfänga eller mod
lystnad hos dem hvilkas förmåga att e
tuottaga ea ädlare oeh mera upphöjd
riktning blir i barna-åren lemnad utan af
seende eller öfverlcmnad åt CCD mest ytliga
behandling — Exemplet af den nu ifråga
varande skolan förtjänar derföre så mycket
uncr uppmärksamhet oeh skall eng &nglyc
kadt säkert icke sakna efterföljd dä det
liar varit bristen på undervisningsanstalter
icke töräldrars likgiltighet för sina döttrars
bildning som varit egentliga anledningen
till de klagomål man härutinnan haft an
ledning att anföra
Carlskrona Den Karantäns-Inrättning
som enligt Kongl Maj :ts Nådiga befall
ning skulle anställas å Drottningskärs Ka
stell liar så vidt ske kunnat redan blif
vit organiserad men då sjelfva fästnings
byggnaderne som skulle användas till
Karantänssjukhus måst kasseras helst
de i anseende till fuktighet befunnits
dertill alldeles otjenlige lärer nybyggnad
för berörde ändamål vara oundviklig
Vid sådant förhållande och då inrätt
ningen sålunda icke kan i fullständigt skick
tillvägabringas utan betydligare kost
nad lärer fråga uppstått alt föreslå dess
förflyttning till annat mera lämpligt ställe
helst denna anstalts förläggande så nära in
till staden och flottans hufvudslation väckt
den billiga farhågan att om cholera-smit
tadc fartyg skulle lill Karantäns undergå
ende dit anlända smittans spridande så
mycket mindre torde kunna undvikas som
öen Aspö hvarå Drottningskär är aniagdt
är bebodd af flere bönder och fiskare hvil
ka sednare hafva sina bostäder alldeles in
vid fästningen oberäknadt det Kongsholms
fästning som har daglig kommunikation
med staden är skild från Drottningskär en
dast genom ett sund som utgör stora in
loppet till staden Del berättas att Länets
Höfding efter det han med Befälhafvande
Amiralen på stället tagit kännedom om desse
omständigheter genast a frest till Stock
holm för att söka utverka bögvederbör
ligt tillstånd till Karantäns-anstaltens för
flyttning åt något mera lämpligt ställe
hvarpå tillgång i Länets östra skärgård icke
skall saknas och lärer ingen af Stadens in
vånare som inser sakens vigt kunna annat
än önska det han må lyckas i sitt bemö
dande
Om medlen alt förekomma och afhjelpa
fattigdomen pä landet genom undsätt
nings-anstalter och fattigvård
(Forts fran föreg N ;o
Att det tillhör Styrelsen i ett land (Re
geringen och dess befallningshafvande att
vara uppmärksam på skiften i årsvexterna så
att icke hvad jag kallat nöd må inträffa
därom svnes alla vara ense och säkert är
att denna skyldighet äfvensom ansvaret för
dess försummande är desto större i den
mohn man åtagit sig eller så länkat landets
lagstiftning att den enskilde Speculationen
(som eljest säkert under en fri handel aslad
kommer de behöfvande v a ror nes anskaffan
de är stängd genom omåttliga tullafgiftev
från införsel eller ock gäckad och al
skrämd geuom statens directu inblandning i
Spannmålshandel På ett annat ställe har
jag redan fastän förgäfves yttrat att den
bästa undsättningsanstalt som för Sverige
kunde åstadkommas voro den om Regerin
gen jemte fixerande af Tullen till ett mått
ligt belopp villo för alltid och högtidligen I
afsäga sig a t begagna deD crcditiv som 1
grundlagen bjuder Riksens ständer att frun
Riksdag till Riksdag lemna till dess dispo
sition i missvextår Huru otillräcklig lik
väl de undsättningar som med t million
R :dr kunna åstadkommas måste vara då
en allmän missväxt öfver heta Riket inträf
far torden J i unna inse om en beräkning
göres hvad spannemål som förbrukas år
ligen Af Tullmäldeu vid Mölnbacka qvar
nar hvarförutan finnes ändock 2 :ne Skatt
lagdq inofc sqckaen bor jag UUkulevat KU
j
I
1
j göda år ungefär oooo iunöol oeh i sådana ut
som detta endast omkring 35oo förmälas
Således med förmodad minskning äfven för
de andra qvarnarne kan man antaga att
troligen minst 2000 tunnor mindre förmälts
nu än i goda år värdet deraf öfver huf
vud antages blott till 8 R :dr Banko — gör
16000 R :dr Banko För hela denna summa
behöfver väl ej inköp af spannemål göras
ty det är klart att de förmögnare i goda
år förbruka mer än nödigt och deremot in
spara i missvext-år utan att sakna det nöd
vändiga men vi hafva sett att af de 2000
innevånare i denna Socken 4 "d *len elier
5oo a ro fattige ja en del mer eller mindra
svältande hvarje år En minskning i deras
förtäring är omöjlig utan svält och således
fordras till nödens afhjelpande endast inom
denna Socken 4o°° R :dr Banko vill man nu
uträkna efter folkmängden öfver hela Sverige
deraf åtminstone 2 ,000 ,000 icke äro i bättra
predikament än vi inom denna Socken rå
skulle när 4ooo R :dr Banko undsättning for
drades för en Socken med 2000 Innevånare
4 ,000 ,000 R :dr fordras till hela riket hvaraf
följer vidare alt då endast 1 ,000 ,000 R :dr fin
nas att använda till undsättning äfven om
den blifvit på allra fördelaktigaste sätt an
vänd hvilket icke alltid kan vara händel
sen — åtminstone 3 Adelar af behöfvande
skola klaga öfver bristande undsättning Så
mycket om undsättningens möjlighet Icke
dessmindre är undsättningssystemet af Rege
ringen antaget och måste af de underly
dande Embetsmännen verkställas Det miss
lyckade oeb felaktiga i åtgärderna borde då
väl endast så till vida skrifvas på de ed
na res läkning som det kan visas att <-e
gått emot ordres eller der de haft fria han
del
icke gjort hvad de kunnat Framför
alla misstag oeh försummelser som i sådant
afseende äro möjliga tror jag likväl skadan
och ansvaret böra skattas högst i de fall
der allmänheten gäckas med onppfylida ståt
liga löften och der en undsättnings-åtgärd
för allmän räkning (efter min tänka omöj
lig att med säkerhet och till sin
_
tillräcklig
het på
förhand bestämma göres under så
dana pompösa declarationer att den enskit
tes verksamhet för att sjelf bereda sr
tillgäng inbillas honom vara i det min
sta öfverflödig
om ej skadlig i len
mån en otidig täflan af enskilda vivi deri
tid Statens uppköpare m iste «-ö >a de dem
anbefalda köp nödvändigt skall uppjaga
prisernq på det bela man bar sett oför
ståndet gil sa långt att uppköp blifvit
anordnade inom sjelfva den ort Mjnri
mest lidit af missväxten och på samma lid
som kungörelsen med löften om undsättnin
gar till allmänhetens lugnande blifvit utfär
dade och då dessa undsättningslöften varit
så obestämda att allmogen (förut tillvand
vid undsättningar i form af Lån hvilka se
dermera blifvit till en del eller aldeles af
skrifna förmodat dem nu skola bestå i gra
tis utdelningar så har omsider då menin
gen aldrig varit sådan eller blifvit under
tiden ändrad den följden på det hela upp
stått att den af skatter tryckta torftiga all
mogen om hösten sålt sin säd till uppköpa
ren oeh sedermera t ;5oLadd sina förhopp
ningar måst åter borga samma t alt ra till
vida högra pris
Öfver sådana grofva misstag veian T
mina värde grannar att delta Läns im >e
V4tjav8 i !i >o hafvqi att klaga Ingea spår .ti-

Sida 4

ro \ls upphandling inom länet liar på Iäns
»tyri-Lens nuetorisation skett och upp
handlingen utom länet bedrefs i all tysthet så
tidigt redan i höstas att ansenliga qvantiteter
sad före vintern uppkommo och ännu är det
omöjligt att säga huru vida under våren sjöledes
ankommen och ankommande säd är tillräcklig
eller ej vi veta ej och troligen icke de som
starkast yttrat klandret om det qvantum
penningar som till uppköp blifvit reqvire
radt beviljades af IUgeringen eller ej Nog
af då jag för min del icke kan inse att nå
got är fe la dt eller försummadt såvida ej
Länsstyrelsen efter egna möjligtvis ofull
ständiga forskningap i tid om behofvet på
grund af en misstagen öfvertygelse reqvi
rerat mindre undsättningjmedel än ved er
bord t och fås kunnat hvilket jag aldeles
icke känner så tror jag verkligen att ord»
saken till klandret ligger deri att be
greppen om undsättningtnatur och möjlig
het hos mången äro outredde och ok lare
De förutsätta måhända att den skulle bestå
älven i hvad jag kallat allmosegifvande och
icke blott i Spannmåls tillhandahållande e
mot betalning Jag har anledning tro
att Lansstyrelsen aldrig ansett sig böra el
ler kunna i officiel väg gå längre med und
sättningen och att den insett att äfven den
Ha undsättning hade en gräns neml i mäng
den af den spannemål som för de lemnide
penningarne kunde anskaffas och jag må
ste bekänna att jag delar »amma öfverty
gelse och skall här söka närmare utveckla
och motivera den emedan sådant omedel
b irligen tjenar till upplysning om det e
genlliga föremålet hvarföre jag nu begärt
ordet som är Fattigvården inom denna soc
ken
(forts c g
LzalewesKop
PARISISKA MODEROST YMER
Då operan begyntes syntes ett fruntim
mer med en caschimirs hufvudklädsel som
liknade en Indiansk turban ett juvelsnöre
geck öfver pannan håret var lagdt i långa
mycket tunna korkskrufvar
Flera hår-coeffurer utan kam och med
en långt bakåt virad fläta voro utsmyc
kade med naturliga blombuketter
Några damer hade två guirlandformiga
flätor under sin hattskärm och i midten
deraf en cokard hvilken utgick från en
smal blonde garnering Mössorna voro af
blond som var lagdt i 'pipveck och bildade
er strålkrans (gloria
De flesta brukade hvita klädningar nå
gra hade korta armar som på sidorna vo
ro upplastade medelst en bandknut med
fladdrande ändar
Äfven såg man många Foulard-klädningar
med gul och hvit botten med vågformiga
dessins- eller pelar- formiga buketter
Herrarne nyttja en polsk grön rock med
svart sammetskrage och utan bliiidfickor
hvita pantalonger tätt åtsittande vid lif vet
och öfver knäet och en väst af pique el
ler clialy med buketter
Hattar De Engelska moderna angående
hattar stadfästa sig skärmen blir dagligen
kortare och de fyrkantigt tillskurna sidorna
bilda eftér mod In brik an ter nes uttryck en
Bibi Ofvan uppå hattarna af siden eller
Pagne befinner sig alltid såsom prydnaden
nippa rosenknoppar små tulpaner » »a
nunkler eller neglickor
På nå ^ra vackra Italienska halmhattar
sätter man bak på andra sidan en gren som
föreställer den Indianska cactus växten
De cokarder hvarmed hattarna äro utsi
rade bestå utaf flera rader (afdelningar af
rosenröda månglärgade Gazband hvilka ä
ro flätade uti en spiralformig skapnad An
dra dylika hafva vid ändan af bandet en
smal blonde
Kldd /iingar Uti snitten på klädningarne
finns intet nytt De hafva nästan alla lika
peleriner med garn i turer eller också blott en
stor söm under hvilken är en liten fänta
sie - prydnad t ex en list ett snöre nå
got »tickadt arbete eller dylikt Framföre
äro de nästan alla gjorda som en shaivl
hvars ändar korsa hvarandra vid skärpet
Tyger De mest brukliga mussliner haf
va hvit botten af ljus färg och öfversådde
af blad eller blommor af allahanda färger
så att en fruntimmersklädning liknar en
blomstersäng Till öfverplagg användes myc
ket ljudbruna eller gröna mönster på hvit
botten Man ser äfven många Juconetts
med omväxlande hvita och färgade ränder
deraf linnés många nuancer På ryggen hvi
ta Per kaler med blå eller lilas stjernor
mussliner med brun botten af alla och de
mest lifliga färger
Moderna västar göras af mörk chaly med
hvit botten och blommor eller caschimirs
teckningar Pique-västar äro med ganska
små teckningar
En elegants nattrock Sr af finrandig blå
eller lilas färgad Batzin tillskuren som en
shawlformig öfverråck men de långa skör
ten äro icke klufna baktill
Till byxor för promenade eller ridt nytt
jas mest tyg af tvinntråd med dubelt in¬
uti Joli Fredr Hassels Pappershandel vid Hötor
get uti f d Bromsiska linset
Fina och ordinära distillerade samt förut med
största omsorg renade Bränvincr renadt fullkorn
ligt *finkelfritt G graders Bränvin utmärkt tina
Likörer på buteljer samt lin Sprit Arrack Rom
och Conjac försäljas till möjligaste billiga priser
i Bränvins-magasiuet vid lilla Nygatan 1»
Kongl Posthuset hvarest priskuranter der
erhållas
Lorents Porter utmärkt god och borneraude
på hela och halfva buteljer Brown-Stout Pörte»
på hela buteljer samt Engelskt Öl på hela och
halfva buteljer försäljes till billigaste priser i
Bränvins-magasinet vid lilla Nygatan bmivid
Kongl Posthuset
En god Ebcnholtz-Flöjt med ren ton för cho
K :dr Bco i Hr Ihrmarks Klädesbod vid Horn *g :r
tan den första till höger ifrån Södermalms-torg
E11 ny modern Souflctte-Vagn racd gjutna grop
va Malmbössor för 5oo R :dr Bco vidare under
rättelse lemnar Herr C R Forsgren vill Rege
ringsgatan
[Utdrag ur ett bref
Norrköping den a5 Juni Den förtjenst
fulle Violoneellisten Hr Gehrman skänkte
vår Stad sistl onsdag det nöjet att låta hö
ra sig på en coucert — Herr Gehmians
stora talang på sitt instrument var förut
känd genom Hufvudstadens tidningar ooti
man hade således anledning förmoda ett tal
rikt auditorium Olyckligtvis för konstnä
ren slog detta likväl icke in ty endast 5o
personer besökte concerteii Då Norrköping
liar 8 å cjooo invånare är detta verkli
gen obegripligt så framt man icke får an
taga att de flestes gehör blifvit så vandt
vid musiken från spinnrockarna i våra
talrika klädesfabriker att de icke fördraga
någon annan
ANNONSER
Till Salu finnes
I Hrr Utters AViborgs» Delens ocli Norman
Engströms Boklådor >äljes å a sk lico Om Cholera
Ett ordrikt Tyskt och Svenskt samt Svenskt och
Tyskt Lcxicon in 4 :0 till billigaste pris i Bok
bindaren Widmans bod norr om röda Slussen
5 :tc häftet af Ilorace Vernets Etuder till Hä
star Litliogralieradc af C G Gillberg är utkom
met ach kan al
resp Subscribenter uttagas e
moti R :dr banco å de ställen anteckningen skett
Nyligen inkomna extra lina tryckpappers-sorter
i re ^al- cc median-fornia ter till billiga priser
AUCTION
Den 3o innevarande Juni kl 3 c ra 5 diverse
bättre lösegendom vid Berga Frälsehemman nära
Danderyds kyrka tre fjerdedels t .iil utom iiua
iags Tull Bctaluingsanstånd till den 1 Oct
DIVERSE
Subscriptionslista å Etuder uti Archilettureu
Lilhogralierade af undertecknad
Hela arbetet som kommer att utgöras af i-j häf
ten med 4 plauchcr i hvarje häfte tryckte på
fint velinpapper med kulört omslag och vignett
utkommer under innevarande år
— De Auctorej
som mest följa» äro Yignola Chamber och Ni
cholson Priset bl ifver för SubscribenHer 4° sk
mtn för lösa halten l R :dr Banko och finnas
profhaften jumte listor hos Bukhandlarnc Herxa»
Linström Probst och Hedbom
Robert TV Brouhn
Stud vid Fria Konsterna»
Kongl Akad
i anseende dertill att ej tillräckligt antal sub
skribenter antecknat sig kan Etuder uti Archi
tecturen ej utgifvas förrän i slutet af Juli
Ii bIVh
Ii obert IV Brouhn
Utgifvare af Etuder uti
Arch itect uren
Om någon skulle behöfva en Informator för
sina barn öfver soinm uren erbjuder sig dertill
en yngling med hedrande Aeademiska betyg Lön
begäres icke blott ett vänskapligt bemötande Den
som härd fäster uppmärksamhet täcktes inlämua
siar uti Mag A IVitorg Comp Bokhandel
lill den så kallade Mjölkbrunsdrickning elle»
utländskt vatten är bästa tillfälle å en treflig Malm
gård hälsosamt och friskt belägen att lör egen
läkning eller med andra få begagna ett vackert
lusthus i cn Trädgård samt svala och glada rum
med mcubler och saker för the och mindre spis
ning i huset N :o 3 Catharina Osta Kyrkogata Qv
-Stcnbjdarne större en trappa upp
VEXELKURS j
T JiAillilVUlli
London iG Rlr 4 sk 75 d sigt
Hamburg »4o sk 72 d .d .j
Amsterdam sk
VARUPRIS
Råg 16 å iG R :dr Korn i3 å i3 jj R :dr Hafre 8 i
K :dr Bränvinet på leverans och på stället 1
R :dr i5 å 1 iG sk
P O S T S C RI p T U M
j Enligt från Helsingör ankommen under»
j rättelse af den 24 dennes vet man der of»
ficiellt att en Engelsk och Fransysk flotta
skall om vissa förhållanden intiäffa inlöpa
i Östersjön och förläggas vid Christiansö
1 IIos L J Hjerta