Aftonbladet Torsdagen den 30 Juni 1831

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1831-06-30
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1831-06-30
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1831-06-30
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1831-06-30
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 30 Juni 1831

Sida 1

1831
Torsdagen
ZT GUUÄG T
den 30 Jnni
Priset i Stockholm för helt ar 7 o R :dr halft ar 5 R :dr 3 man z R :dr 82 sk Banko Lösa Numror 2 sk Banko Prenumeration och utdelning i Npr
mans lwigst r öms bokhandel i Storkjrkobrinkcn Bromans bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlands
gatan och Essens vid Södermalmstorg Annonser mottagas endast i förstnämnde bokhandel till 1 skill Riksg raden Utdelningen kl 6 eftermidd
VIGDE I STOCKHOLM
JQokhandl N F Engström och Jungfru Cal Lov
Humble dotter ÖfvTHrect Ch Humble och Lov
Ch Djurberg d 31 Maj
DÖDE I STOCKHOLM
Blecksl .mäst c J Engstedt d i Maj 3o ar
1
d Tobaksfabr A- L- Ljunravist d z Maj
36 är
Målaren J S .Adler d 3o Maj 5 ,2 Sr
Skomak C P llageliu d y född d 28 Aug
1800 död d 24 dennes
F d Arrend Joh Gröndahl d 5 Maj 74 år
Majoren och Ridd F- W- Dassaus maka Eva
Marg Christ Möller d 28 dennes Zs ar
All Comm Klangs Enka Anna Calli Jilang d
2a Maj 73 är
t Urfabrik J Nordbloms maka Anna Cat Erik
son d
'25 dennes 33 år
Enkefru M A Löfman född Nordström d 26
dennes 73 är
Yaktm .enkan B Söderström född Löfström d
a4 dennes >7 är
Handl i llio dc Janeiro G A Bjurhcrgs yngsta
son Carl Oscar d 20 Maj 17 är
Domois Joh S Mcijssncr född <L 6 Avg f ]b3
död d 23 Maj
Deinoi
.s Joh Car Jansson d 20 Maj 27 Sr
Coopv- Cap Ebbe Magn Junkers dotter Sellma
Ottiliana d 25 Maj 14 är
BANKENS DALER-KOPPARMYNT
SEDLAR
Emottagas under 5 är i Kronans uppbörd och 10
Sr i Banken från d 6 Maj 193o hvarefter dessa
sedlar icke vidare af Batiken inlösas
SJ ÖFARTS- UNDERRÄTTE ESER
Fartyg från Ryssland Östersjön Catlegat eller
Elheiloden destinerade till England som hafva
sundhetspass få anlöpa hvilken qvarantänsplats
som for dem är tjenligast meli fartyg utan dylikt
pa-s eller sorn ankomma frän smittad ort .skola
aniöpa Cromarty Bay i Murray Frith Standgatc
,eek eller Mildford-haven
Danska Regeringen har förklarat att främmande
och inhemska fartyg hvilka besöka hamnen vid
Corsocr fä från d 1 April erlägga umgälderna för
farten genom Bält i Corsoer dä derom tillsägcs en
dag före afseglingen-
ÄNDRAD MARKNAD
Enköpings höstmarknad d 27 i stället för d zZ
September
BELÄNTNGSVÄRDE i banken
Från 1 Juli till sista December mot 4 procents
riuta i Skep Stångjern 11 32 1 d :o valsad Baud
jern i5 3 'j I d :o Skärjern 14 32 j d :o Knippjern
i3 3i I d :o Bultjern i4 32 l d :o Bomeras ,3 1
d :o förtennt Jernbleck 55 1 d :o Garfstål 38 j
d :o Järnplåtar (smidde och valsade under tak 20
<Lo d :o under liar himmel 12 1 d :o Brännstål r8
1 d :o Skyfflar 12 1 d :o stor Spik i bod 165 1 d :o
under bar himmel p 1 d :o små Spik i bod 20 1
d :o under har himmel 10 1 d :o Messingstråd y5
z d :o Latunmessiug 100 I d :o Arro- eller Gjut
messing 90 1 d smidd Koppar 100 t d :o Kop
parbleck 100 1 d :o Blindmynt 100 1 d :o mynta
de Kopparplåtar 100 1 d :o Kopparspik go 1 d :o
Garkoppar 90 1 d ;o Alun 13 1 d :o Svenskt Bly
22 1 d :o Koppar af de 3ooo Skepp enl Kopparscil
lar 5 hvilka Falu Bergslag äger undfå Lån 85
R :dr allt Banco
POST-KUNGÖRELSE
Paket innehållande flere bref få ej hvarken från
enskilde eller Postkontor emottagas till fortskaf
fan de med Posten
LEDIGA TJENSTER
Kronofogdetjensten uti Ljunitz och Herrestads
Häraders Fögderi sökes inom 56 dagar friuo första
annonsen
LaudsDskals-syslan uti Luggude Rönnebergs
Onsjö och Frosta Härader af Malmöhus Län SÖ
ke» inom 66 dagar från förstå annonsen
Catechet-Leställningen vid Kungsholm» Försam
ling sökes hos Samfundet Pro Fide et Christia
nismo inom 56 dagar
Lärarebeställningen vid .Tungbladska Skoliju Ml
ningen i Leksberg Mariestgd
bolags-sammanträden
Interessenter i Landskrona Skeppsvarf a Rad
huset i Landskrona den 21 Juli kl 10 f in
AUCTIONER
N
Hjelleskata Säteri >H1 j-i :dcls Mil Kr Si
samt frälseräntor af 7-ia :deis Mtl i Carlstads Län
Wäs Härad den »o Juli ä Lands - CjiuccJlict i
Carlstad
Å i-4 :dels Mtl Kr Sk Tule i Ganthems Socken
och Gott lunds Norra Härad deri »5 Juli executiyt
ä Wisby Landscancclli
k 3 a-3 :dels Korg eller 3 a-3 :deJ- f >4 :delar uti
Horrsjöhyttan CarlstadLs Lan cxccutivt i Philip
stad d 20 Juli
Å N :o sub o i Östansjö Söderala Socken och
Helsingland den 16 Juli på stället
Ett Sockerbruk med fullständiga inventarier i
Helsingborg den 8 Ang kl 3 c m
TESTAMENTS -DEVAKNINGAR
Svea H R Enkefru A M Gyllenllyckts född
Silfversvärd till Hushållerskan Cajsa \Vall och
Enkefru Gyllenllychts Systerson Son Capitenen
Sven Gotthard N "rcen
Justitiaj-Coll Mamsell C- E Dahlbergs till Ex
Ord Kammarskrifvaren J- H Iionjon klander in
om laga tid
KALLASt
Skepparen Borgström att inom d 27 Oct Instäl
la sig vid Sjötullsrätten i Carlshamn för
att svara
till Tullfisk F Albrechts root honom gjord» an
svarspåstående för olaga seglation
Kopparslagare-gesällen Jonas Hällström att in
finna sig hos sin hustru i Wisby
LAGFART
A i-4 :dels Dill Solberga Redevägs JISra ,ii af
Elfsborgs Län klander inom är frätt tredje an
nonsen
LEDIGT ARF
Efter Smedsenkan CH Eleon Kinm»rk Anm
hos Magistrat i Wisjiy innan fir frän tredje
annonsen
HANDELS-BOLAG
S C Å-kerbloro och G A- Åkerblom Slagtare
under firma C P Åkerbloms Enka Son
C F Freundt och P Strandgvist under firma
Freundt Strandqvist
Handelsbolaget Medin 8c Lundhlom upphört
Media besörjer liquidationernc
BOUPPTECKNINGAR
Efter Majoren P A Westfeldt inom d 10 Juli
Ulricehamn Carlskogar
Efter Copr .-Capit Fagerström i Lovisa anm
N :o 5 Qv Pyramus stora Nygatan
Efter Enkefru H Wiuberg på Tomteboda vid
Carlberg ho» Mant Commiss Lange inom d 5 Juli
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Grossh P A Nordvalls d 3o Juni kl 4 £- m
pä Börskällaren
F d Banco-Kamereraren C G Schultz s å Mal
men Källare den 1 Juli kl 5 c m
Handl X Pontus 's den C Juli kl 5 e m i
Cafferummea å Börskällaren
klockaren Notarien Grangrens den i Juli kl
half S e m lios Gäldenären
SAMMAN TRÄDEN
J ur or a Orden i dag kl 7 e m
De pi morgonen anlände utrikös postey
medförde hufvudsakligen följande från
Poleit och Ryssland
Enligt underrättelse från Österrikiska si
dan (som bekant är ser man på det hållet
vanligen Polska angelägenheterna så svart
soto möjligt skulle uppresningen i Podolien
och Ukraine Vara nära sitt »lut det med
gifves dock att insurgenterne i en affär be
segrat Ryska Generalen Lewascheiv och
fråntagit honom 2 kanoner men alt de se
dermera nödgats vika för Ryska taktikens
öfverlägsenhet och flytt in på Österrikiska
gebitet En af anförarne Grefve Rzevru
ski vistas nu enligt uppgift jemte flere
andra insurgent-oiftcerare i Lemberg Dea
Österrikiska correspondenten tior med an
ledning af allt detta upproret nu mera
vara af föga vigt i ofvannämnde provinser
men tillägger att "de händelser som yppats
i hjertat af Ryssland torde Vara af stöir
betydenhet sedan man erfarit att orolislift
ter utbrustit i Kiewj hvilka då landet fir
utblolladt på troppar sprida sig med för
vånande styrka och i anseende till landets
fåla befolkning innan korrt skola blifva
ganska svåra att undertrycka
Oeslcr
reichischer Beobachter yttrar att General
Roth är sysselsatt att rensa Kieiv-gnverne
raentet från insurgenter De upproriske a
delsmännens bönder indragas tili kronant
hvilken sålunda åtminstone på papperet
erhållit 240 ,000 nya lifegna
Dwernickis corps anlände enligt upp
gifter från Prags 1 ett ganska ömkligt
tillstånd in på Österrikiska området l 'å
härom til Kejsar Frans insänd rapport
befallle Hans Maj :t att den genast skulle för
ses med kläder och alla förnödenheter Offi
ce ;arne måste likväl enligt föreskrift skiljas
från troppen och denna skiljsmässa skall
hafva erbjudit den mest sönderslitande an
blick Soldatern omfattade under tårar of-

Sida 2

ficerarnes knBn ocli skiljsmessan var å båda I
sidor ganska bitter Denna berättelse är
utan tvifvel med afseende på den källa
li varur den flutit ganska interessant och
någon tillförlitligare vederläggning af den
å Ryska sidan framställda hypothes att bön
derna i Pohlen endast pa befallning och
tvungna gripit till vapen torde svårligen
finnas
Dwernicki hade under sin resa till Lay
liack öfverallt emoltagit en sådan hyllning
af både auctoriteter och enskilde alt re
san mera liknat eu segrares än en flyk
tings
Gref Paskewitsch skall i Petersburg haf
va insjuknat i Asiatiska febern (månne nå
got annat än Cholera och är således upp
giften om hans ankomst till Wilna så myc
ket mera ogrundad som det till och med
Bestämdt påstås att lian vägrat mottaga be
fälet öfver armeen mot Polen
Öfver hufvudarme
ens operationer beter
det i Warsehauer-tidningen att General
Jankowski haft en fördelaktig strid med
fienden
j Från Polska gränsen skrifves att Rys
sarne natten till den 20 besatt Plozk och
att Skrzynecki åtcrvändt till Warschau för
att möta en diversion från den sidan
Siedlce och Miendzyrzecz ha blifvit in
tagna af Gen Rybinskis corps General Ro
marino hade erhållit befälet öfver en corps
vid öfra Weichseln dagen derpå sedan
en patrull gjort några Ryska fångar gick he
la corpsen öfver Weichseln
Enligt Polska Stats-Tidningen står Stor
fursten Michael med gärderna i Makoir
De Polske officerare som tillfångatogos vid
Ostrolenka öro ännu i Ryska fältlägret eme
dan de osäkra communicationerna ej ännu
tillåta att föra dem till det inre af Ryss
land
Skrzynecki har afgifvit en berättelse till
notional-regeringen om en operation af in
surgenterne i Zytornir i Lublin
En del af dem bestående af borgare frän
denna stad och Machnowice formerade sig
den 6 Maj 2 mil från stadec Gudnow upp
fångade 56o Ryska rekryter sora transpor
terades till Ryska hufvudareee
'en och skic
kade dem åter hem Då denna afdelning af
General Roth hindrades att förena sig med
upproret i Podolien begaf den sig till Ja
novr och derifrån öfver floden Boll till
Wolhyniens skogstrakter Vid Mölocki in
träffade en liten ufiar dor de fångade 90
man och en officer Don 3o Maj gingo de
förbi fienden och togo en transport hafra
och bröd som fördes på to5 vagnar och
2 .40 hästar samt 49 vagnar med krut gra
nater och bomber Den 2 Juni gingo de
vid Dorochusko öfver Bug — General
ChrzanoWski underrättad härom sända e
iiiot dem 2 infanteri-bataljoner för att lätta
deras marsch emellan kossackerna och Ru
digers nämnde jägare Men d°nna hjelp var
ej mer nödvändig ty om natten hade de
slagit en sqvadron af det Siverska jägare
regeinentet och ett reg k ossa eker i trakten
af Uchanie och tagit en hop fångar
hvaribland Öfversten för Donska rege
mentet
General Rudigers corps har dragit sig
från Zamose ti i I Lublin General Creutz
skall hafva marcherat genom Podlachien
och stå i nejden af Drohozyn Emellan
Modlin oe
.i Sieiock skola Ryssarne ha gjort
tre fåfänga försök att slå bryggor öfver
Narew Enligt underrättelser från Pulawy
skola Ryssarne dragit sig derifrån till det
inre af woywodskapet Lublin
Om General Gielgucls operationer heter
det alt all fruktan för hans förföljande af
någon öfverlägsen makt försvunnit att han
förenat sig med Insurgenlcrne som der
igenom blifvit förstärkte och disciplinerade
Endast 2 Regernenter ha blifvit detacherade
till Suwalki emot hvilka Öfv - Löjtnant
Zaliwski opererar med 3ooo Krakuser och
Jägare Gen Chlapowski skall jemte Dem
binski gå löst på Wilna Lithauei nes che
fer äro Tyskiewiz Matuseiriez och Giece
wicz Wilna är ännu cerneradt af 2 ,5oo
man Insurgenter I Wilna voro 6000 inan
infanteri och 2000 man Ryskt kavalleri I
Kauen stodo Generalerne Fiickcn Säcken
och Annenkoff med 5ooo man Den 1 om
aftonen hade Gielgud med hela sin corps
inryckt i Kahvary hvarifrån lian detasche
rade eu del af armeen under Sierakowski
öfver Olila
Gielgnds corps skal bestå af /Jo ,000 man
hvaraf en del blifvit delascherad åt Wilna
och en åt Lithauen
I trakten af Rossienna slodo 20 ,000 uni
formerade och beväpnade Samogitier
Från Lithauiska gränsen erfares i öfrigt
att Ryssarne deri 19 voro i ostörd besin
ning af Krottingen och Polangen hvaraf
man slutade att de vänd t sig åt Wilna In
surgenterne hafva intagit fästningen Bo
bruysk på det sätt att de förklärit sig till
landtfolk ocli under sken att I öra in en
väntad provianttransport inträngt med
förstuckna vapen under kläderna samt tagit
fästningen utan ett enda sVott
Enligt berättelse i Königsberger tidningen
ski :Il Katten äfven blifvit tns-et al Insur-
genternc
Detta angifves dock som osäkert
Flf
gg
Undcri ättel e om Gen Friekens tillfån
gatagande bekräftar sig ej men Gen Säc
ken skall vara särad Warschauér Kurye
ren säger att Gen Chiapowski vid Bie Is k
och Prur .ana sa no clan trä 'Si t med Ryssarna
under Geaeraieme Kr .r .rrinr
iiigii 18 kanotaer deri nån
•h
-V
sig nied
och
'le han Slaf
va detascuera t cn coi fS I i f l Slonim haft
ännu en strid i trakten af Skide der Grod
nos Insurgenter haft cn strid härpå hade
ban gått till Lida och der förenat
7 .500 Insurgenter
Preussiska General-Post-dir ?ktion tillåter
nu mara att charpie ro fl chirurgiska för
nödenheter afsändes portofriK till Warsehau
endast med ue vilkor att föV5änd 1 »ingårne
icke stiga till mej än 00 hvarje post-
dag
— Från ExGLAND äv intet nytt af värde
=s Från BäjbRN innehålla tidningarna
4sn hy» tryckfrihets förf a tt n i ngen j som vi
cn annan dag torde få meddela
CllULKKAK
I Danzig dö endast tio parson ?r om da
gen f Riga hade tili den ii Juni taoa af
,lidit och Gj5 tillfrisknat I Warschau her
Senatorn Buinsky blifvit sjukdomens offer
I Brody (inom Österrikiska gebitet dö 5o
om dagen I LemI sammanräknade på
fjorton dagar rg8 döde bland $5- sjuke
Pr Statstidningen innehåller elt officiel t
Läkarebetyg öfver obduktionen å Diebilschs
lik hvaraf synes att han verkligen skull
dött af choleian
Frankrike
Det republikanska partiets ofog Sr e ter
alla anledningar mer i till- än aftngande
oroligheterna i Paris hvarom sista posten
medförde underrättelser fortfara ehuru de
ännu icke tyckas hafva antagit någon ser
deles betänklig karakter Elt märkvärdigt
bevis på huru sansen tyckes vilja alldeles
förgå de ny modiga liberala lemnar den
process som nyss blifvit afgjord till förmån
för deltagaine i den bekanta republikanska
middagen den 7 Maj De skålar man der
druckit voro Lefve 179 lefve Berget
lefve Robespierre Vid hvarje skål tillades
lefve republiken ned med Ludvig Philip
Herr Everisle Gallois — en yngling utmärkt
genom sina vidsträckta studier som redan
vid 20 års ålder förvärfvat honom Profes
sors-beställning i matbemaliken hade del
tagit i nyssnämnde måltid derhän med draperi
dolk och cn betydningsfull geste den alla do
närvarande bevittnat beledsagad sina egna
utrop af ned med "Ludvig Philip
stod i spet
sen för de anklagade Hans försvar inför
domstolen öfversteg 1 fräckhet allt hvad
man af lians ofvannämnde förfarande kun
nat vänta lian yttrade rent ot att hans
mening vore att mörda Ludvig Philip i fall
han bröt sin ed och på tillfrågan af Rät
tens ordförande om han förutsåg möjlig
heten af ett edsbrott å konungens sida sva
rade han att alla konungens handlingar
syftade derhän
— Efter en korrt öfver
läggning frikändes den anklagade af Juryn
Man vet i sanning icke hvem man skall
gifva priset bland dessa "rättvisans extraor
dinarie skipare
Herr Professorn eller Ju
ryn
Ett rykte att regeringen genom telegra
phen erhållit underrättelse om allvarsam
ma oroligheter i Marseille hade ett par
dagar varit gängse i Paris
Ifrån Kancy dit konungen ankom under
det högtidligaste emottagande berättas att
han kommit till Port ä Mousson eskorterad
af beridna nationalgardet och att na
tionalgardet till fot beväpnad t med liar ut
gjorde hayen som emottog honom
Såsom elt bidrag till Fransyska mini
sterens historia kan nännas en uppgift i
.Uorning Herald att Fransyska Regeringen
vägrat resande att erhålla pass till Belgien
En Officersfru hade blifvit nekad pass håde
t i Lord Gran ville och Hr Sebastian
BKI .GIKS
Den 18 Juni hafva depecher från Lon
don ankommit till utrikes ärendernas Bu
reait Deras innehåll motsäger underrättel
serna från Haag enligt hvilka Prins Leopold
skulle den i3 dennes afslagit Belgiska krö
nen Depecherna äro af den 15 om aftonen
och framställa underhandlingarnes gång från
en ganska gynnande sida
Årsdagen af slaget vid Waterloo hade mi
litair af regeringen blifvit conimenderad till
ofvannämnueställe för att förhindra ett för
moda dt anslag att spränga de dervarand»
jernlejonen i luften
Man påstår att flera än 10 ,000 nf Ant
werpen invånare hafva af fiuktan lemnut
staden
mMManrowTH rfmp
Inrikes
LAG &Jil PM
IJVGS- ÄREJN DE IL
I ett land der inan så ofta declnmerafr
om "lagbunden frihet
torde del icke

Sida 3

vara utan intresse alt se hvilka obetydliga
anledningar kunna sätta en person i mist
ning af både iVi hot och andra rättigheter och
genom hvilken labyrint af orediga rättegångs
former inan långsamt måste släpas innan
rätta halten af eti enda åtalad obetydlig
handling blifver i vederbörlig ordning "be
stämd
Då militärlagarne nu äro un
der utarbetning och valet af stralTsätt
dervid utgör en af de vigtigaste (lågor
na tro vi äfven af sådan anledning
att nedanstående berättelse kan lemna nå
got gagn såsom spridande ljus ölver vissa
Domares benägenhet att för den minsta för
seelse använda de från godtyckets tider lå
nade prygelstralfen utan allt afseende på
förseelsens natur Sedan conscriptionens in
förande äro vi alla skyldige du behofvel
påkallar att ingå i armeens leder och det
rnåste således intressera alla att se huru
lagen skipas för soldaten Den sak hvars
förlopp vi gå att framställa Sr nu under
Högsta Domstol rs pröfning sedan den flere
gånger förut fram och åter passerat in
stantserna
Vid en med Andra-Lifgardes-Regementet
de» Maj 182 ansläid Gei .eral-Mönstring
hade då varande Gardisten vid nämnde
Regemente samt Herr Öfversten och Ridd
C G Bergenstråles Compagnie nu mera
Borgaren och Fabriksidkaren i Stockholm
Hans Hoffstedt lill General-Mönsterherren
General-Liautnanten Inspectöien för Kongl
Lif-Brigaden m m ISr Friherre Conr
Theod von Schulzenheim ingifvit en skrift
deii Hoffstedt bönfallit <„ afsked från
Krigstjensten emot det att han återbetalte
de af bonorn emottagne recapitulations-pen
ningar 10 R :dr Banko Såsom skäl här
före uppgaf Hoffitedt alt han hade svagt
bröst och vore besvärad af blodstörtning
och att han som ej rccipitulerat på andra
vilkor än åtnjutande af permission så läng ,e
rekapitulationen räckte så framt ej allmän
indragning af de perftiitterade skulle äga
ruin likväl hade blifvit samma år indragen
till tjenstgöring å Drottningholm fastän
andra permitteiade varit att tillgå inom
Staden hvilka icke haft sig betingade så
dane förbehåll som HofLledt 1 anseende
till denna rubbning af de ingångna capitu
lations-vilkoren jemte HofFstedts sjuklighet
anhöll han om a
'sked från Krigstjensten
Till styrka för uppgiften om capitulations
illkoren åberopade Hoffstedt en på capi
tillationssedeln den 4 'lars 1822 gjord an
teckning af innehåll Hoffs le dt hur dess
utom åtnjutande af ptrtnwsion sä länge
ca ilnfatioueu räckerj siividu ej opåruknci
de omständigheter det förbjuda
emot
hvilket villkor Hoffstedt dels rabatterat på
recapitulations-penningai ne och dels besol
da t sig sjelf under nästlidne sommarens exer
cistid
Denna ansökning blef på befallning af
Genera 1-M ovist er herre n remitterad ti fl Ohefs
Etnbetét på det lagligen måtte utrönas hur
ra vida HoäsUdts klagan vore gruudail eller
icke
Efter mönstringens slut blef Hoffstedt af
Compagni-Chefen Herr Öfversten Bergen
stråle framkallad inför fronten af Compag
niet och erhöll i anledning af förrbémälte
ansökning tilltal beledsagad t »j smädliga
benämningar och en förklaring till det of
ri f a manskapet att de för Hoffstedts skull
ej skulle på ett års tid erhålla något brän¬
vin hvarefter Hoffstedt afkläddes remtygen
och aflördes i häkte
Följande dagen blef Hoffstedt instäld för
Krigs-Rätlen vid berörde Regemente der
vid undersökningens början Herr Öf
verste Bergenstråhle förklarade 1 i afse
ende på Hoffstedts klagan öfver dess in
dragning till tjenstgöring att det vore Com
pagnie-Chefens ensak att derom förordna
ulan alt deröfver behöfva ingå i någon ex
plication 2 beträffande de vid capitulatio
nen betingade vilkor att desse blifvit full
komligen iaktagne då Hoffstedt sedermera
under hela tiden haft permission utom den
opåräknade eommenceringen till Drottning
holm som skett innan tiden för recapi
tulations - beräkningen tagit sin början
3 rörande Hoffstedts uppgift derom att han
försörjt sig sjelf under förra årets exercis
att sådant vore enligt författningarne då
kronan ej består gage för dem som utom
exercistiden vilja begagna permission och
4 vidkommande Hoffstedts uppförande ntt
han vid flera tillfällen visat sturkshet och
fallenhet alt inleda andra i myteri-förhål
landen hvadan Öfversten yrkade så väl straff
för Hoffstedts vid mönstringen gjorda beskyll
ningar mot Befälet som ock att han skulle
förklaras hafva genom dess oskickliga upp
förande förverkat capitulations-vilkoren och
anses skyldig att ingå i tjenstgöring
Genom utslag samma dag utlät sig Krigs
Rätten 1 hvad anginge Hoffstedts klagan
deröfver alt han ej tillgodonjntit reca
pi tu la tions vilkoren nemligen alt åtnjuta per
mission så länge capitulationen räckte så
v da allmän indragning af allt permitterad t
manskap ej skulle ske hvilket vilkor efter
Hoffstedts förmenande innefattades uti den
vid berörde tillfälle å Hoffstedts capitula
tionssedel gjorde anteckning så emedan
Hoffstedt detta sitt föregifvande icke gitta
styrka utan sådant tvärtom motsades af dcu
å HofFstedts innehafvande capitulationssedel
af Fanjunkaren Roos antecknade mening
att med den utlofvade permissionen skulle
förhållas enligt författningarne och den få be
gagnas så villa ej opåräknade omständighe
ter det forbjöde hvartill jemväl komrae
att Hoffstedt som den 22 April 1817 låtit
sig på sex års tid an värfva ,och ej förr än den
2 April [82J uttjentsin förra capitulation
icke eller rimligen genom recapitulationen
kunnat om intet göra eller förringa verkan
af dess första förbindelse ehuru det hvar
ken vore bevist eller syntes sannolikt som
skulle Compagni-Ghefen vid sednare tillfäl
let medgifvit och afstått från en förut ä
-jande och i författningarna grundad rättig
het att beordra Hoffstedt till den tjenstgö
ring som ansågs tjenligast hälst denne karl
under co ni men der in gen till Drottningholm
njutit full sold ty an ^åg Krigs-R .atten Hoff
stedt hafva varit alldeles obefogad till sin
klagan i denna del 2 angående Hoffitedt-
anmärkning att han under exttrcistiden 182a
besolda t sig sjelf så ocll då upplyst vora att
Hoffstedt under denna tid pÄ egen begäran
haft permission och sfttfedes undsluppit vakt
hållning och deltagande med det öfYLa
manskapet uti dagliga tjenstgörinfeu lii
följd hvaraf han ej heller- varit berättigao
till gage sora i sådant afsesnde h värk 'in blif
vit för honom requireradt ej heller från
Kongl Stats-Contoret utbekommit funne
Krigs-Rätten det Hoffstedt ej ägt anledning
till berörde i klagoskriften gjorda anmärk¬
ning hvadan och i förmägo af 2 Cap 16 J
uti Kongl Krigssrtiklaine d 3j Mars 1708
jemförd med Kongl Maj :ts Nådiga cirkulär
den 26 Nov 1811 och Kongl Värfnings
stadgan den 7 April 1802 H 4 Hoffstedt
borde för dess förbrytelse att hafva olx
fogadt klagat å dess förmän afstraffas på
en dag med 38 prygel och 3 hvad be
träffade Herr Öfverste Bergenstrå b les påstå
ende det Hoffstedt borde hafva förverkat
sitt å capitulationssedeln teknade vilkor och
förklaras skyldig ingå i tjenstgöring efter
Befälets ordres så och enär detta vore ett
ekonomiskt ärende som icke hörde till d«
åt Krigs-Rätten remitterade klagopunkter
eller i målets dåvarande skick tillhörde dora
stolens pröfning kunde ej Krigs-Rätten det
ta påstående till pröfning upptaga utan
egde Hr Öfversten att i denna del enligt
Lag och författningar förfara Hoffstedt
anmälte missnöje och erhöll besvärshänvis
ning samt qvarhölls emedlertid i arresten
Fi
(Fortsat tn i Hg
Om medlen alt förekomma och ajhjelpa
fattigdomen pä landet genom undsätt
nings-anstalter och fattigvärd
(Forts frän foreg N :o
Dernäst och såsom en annan Ofver hela landet
verkande orsak tillskrifver jag fylleriet en stor
del i värt afmattnings-tillstånd detta onda kan
Gudi lof afhjelpa» med ett onl understödt af ca
kraftig vilja Rundt omkring ossi alla landsorter
ingås frivilliga föreningar» i ändamål att befordra
nykterhet och sedlighet och jag hoppas att ni
goil bland den mer än vanligt bildade allmo
gen i denna och angränsande Socknar snart
sjelfmant skall stå fram m :d förslag i den
na del For min egen del kan jag blott förklara
att jag af alla krafter skall understödja hvad Sock
nen linner skäligt öfverenskomma och jag tiar pa
förhand och för alltid nedlagt all bräavins-briU»
ning
I tredje rummet ställer jag såsom orsak till a il
tagunde förmögenhet hos allmogen någonting stna
Ur mera speciell för danna Socken och för vår
skogsbygd i allmänhet Det är bosättningar i
backstugor och pä sädans små si kallade odliri
gai hvilka endast bestå i sV >geiis afbraunand»
och »pphackning af några fläckar til po tåte-bitti
samt en eller am an »kappas utsäde Om ir .au no
ga e flere in nar följderna af ett sådant bruk aom i
:In högsta utveckling redan försatt flera trakte»
af Dalarn och vissa Sucknar inom detta l .Ua
gräns i nästan ohjelplig förlägenhet så skall man
il ana huru rayckc-t man misstagit sig då maa
trott att si beskaffade odlingar och en till»
växt i folkstocken härftylanda häraf tjena <t»
till landets förkofran Just raka motsatsen
allmänt armod och en tilltagande moralisk &c !»
kroppslig uselhet äro deraf nästan directa följden
Uepna i backstugor lefvanda befolkning hvars ä
betsförtjenster äfven under de rikare ären knap
pa -1 med användande af dca Uögdä flit räcker lill
:å vida familjen ökas med flera barn som sil»
aldrig kan läjga ihop något år f .ån år nirtn
under hvarje missväxt måste oundvikligen svälta
eller stjäla der icke erukildta välgörenheten m« !»
Iankommer Denna befolkning är liksom eri mo
derkupa för allt sjelfsvåld liderlighet lättja och
väld som under tusenda skepnader imdcrgräfva
anii .ällcts bestånd 1 dessa backstugor samlas allt
.Uakum bland uionniskor hvarje brottsling söte
dur och ii u ner en skans hvarifrån han kan
lii ga allmänheten med sina illbragdef I den
tillfällen till dylika bosättningar längre hållas
öppna blir det ock allt mer och mer omtjligt
ftr hemmansbrukaren att lä en stadgad dräng ef
iir en ärlig piga Tjenstehjons-lönernas oskäliga
i i ing sobi snart Ȋtter hemman-brukaren ifr
s£iii :r all kunna städja- tjenstefolk är en gifven
t
.ljd deraf :vtt fastän folkmängden tilltagit i än
d likväl fä af daia antaga årstjenst Dö fleste
I en backstuga benämnd Skansen uppellSJl
»ig tidtals en af de värsta stortjufvar som o !»
ta och länge der undvek polisens efterspsnfc»
gar och yar ca skräck för hela Socknen

Sida 4

»k dem kunna cj motsfS lättsinnets lockelse alt
lefva oberoende för dagen i en ogen koja Ufven
Hilder den största temporära uselhet Det har lu
ktan upphört alt vara en skam för en piga att fä
barn endast derföre att det händer sä manga
Skammen återhåller henne icke Blott hon vet
sig rad till en plats i en backstuga så ur som
man säger gärdet snsrt uppgifvet och den för
teckning jag i dag förelägger Eder öfver Sock
nens fattige skall till Er förvåning upplysa all
här i Socknen icke äro mindre än lö sådana gräs
etjkor o«h it oäkta harn som alla icLe äga det
ringaste att försörja sig med äfvensom det kan
Milagat för afgjordt att mer än hälften af alla
Äktenskap som slutas eller blifvit under de sed
irare åren ingångna af dem som nu såsom gifte
I >cl >o backttugornc haft sin första upprinnelse el
ler största bevekelsegrund i ett forutganget lägers
»nål emellan personer som ingenting äga utom
kroppen Drängarne ser man nästan icke i Sock
nen under hela den blida årstiden då deras arbe
tc skulle gagna Socknen endast under höst- och
ysrmånaderna göra de församlingen den äran af
sitt besök och dervid draga försorg att icke be
folkningen afstadnar då cu piga en gäng Lommit
i backstuga så lefvererar hon sedan merendels
år från år till Socknen i reguliera repriser hvad
Him fabriceras då drängarne lomma hem frän
Wina vandringar öster ut och derifrån medföra ni
na arbetsförtjenster hvilka till en stor del då
vsnligen under de mänga maiknads-slröfvericrna
förvandlas till bränvin och af backst ngu-nym ferna
u ^iiiinutsra Af de omnämnda arbetsförljensterna
lutru stundom aiisonligs de än må vara (ocli hvar
esa väl en gång torda bli ett mera allmänt stad
gande än det står i vår malt åstadkomma kom
mer aldrig en skärf Socknen till godo l )e
lomma sällan eller deras ägare till serdeles båt
nad ty under den lättsinniga förmodan att lika
arbetsförtjänster alltid skola stå till reds (hvar
under ingenting upplägges eller samlas till dess
summan är tillräcklig för en varaktig och nyttig
bosättning blifver förljensten förtärd lika fort
(om den samlas Jag är öfvurtygad att om svå
righeterna ökades för att få egen bosättning så att
nemligen ett förlag af minst några hundrade Rdr
erfordrades för att kunna börja en sådan så skul
le en sådan svårighet på det kraftigaste medverka
Ull större sparsamhet hos den förtjenande verk
ligen eljest i viss grad konstskickligs ungdomen
här i orten Men på samma sätt »om den okun
niga-kon sparkar ut hvad bon mjölkar så för
skingras i dunster ocli förtidiga oäkta alster hvad
sc- ;ri nu förtfenas Faltigskaran ökas derföre på
dubbelt sätt först emedan de förmögnare i Sock
nen den ena efter den andra trappa af till sim
ma klass För det andra emedan förenämnde
hackstugu-bcfolkuing inom sina egna af den rys
ligaste osnygghet och vämjelse uppfyllda nästen
bringar till lifvet en afföda hvars öde synes på
forhand vara bestämdt att förgås af svält eller
rit framsläpa sitt usla maktlös» lif till spöpålen
eller fattig tugan i ett föga mera upplyst själs
illstånd än de oskäliga djurens
Det onda som jag nu beskrifvit och som en
Israr af Eder viel minsta besinning skall intyga
vara m«fc sanningen öfverensstämmande är icke jält
ett hast utrota men den giftiga källa vi icka
fSiOiå annorlunda än småningom uttorka dess å
dror mätte vi likväl kunna afsk ära med en all
varlig dom så att den icke vidare må utbreda
nig ät alla Lanter Ehuru jag ej förr än i sedna
re åren klart insett sammanhanget såsom jag rsu
för Eder framställt det liar jag dock icke på
mitt samvete att jag på mina igor som utgöra
omkring hälften af Socknens område tillåtit mer
än a :nu dylika odlingar och deras personal har
&£nu Gudi lof icke legat Socknen till Jast sna
rare l ar jag och andra Bruksegare för böner om
lägenheter gifvit vika på det sätt att jag såsom
stalldrängar antagit -en hel
Lop af ofvanskrcfne
bjonelag Detta är långt ifrån alt vara full kom
ligt lig tigt men det kan icke undvikas förr än allt
för tidiga giftermål hos allmogen kommit ur sed
och man kan i des» ställe förmå tjenstehjonen
längre tid blifva ogifta Otillräckliga hafva de
«jbetsförrättningar blifvit som godset» merendels
balfvnxn drängar kunnat åstadkomma och delbar
i lä det hela föga betydt livad jag ensam utan
r
,der allmänna medverkan till förbättring kunnat
företaga Jag har alltså måst följa strömmen så
till vida ehuru det fägnar wig att kunna åbe
ropa Pastors och Kyrko-Rådels intygande efter
granskning af lättigförteckningarne att från mitt
Soda ännu blott ganska få "kommit pä Socknen
som det heter Men sjelfsvåljct liar dock gått
så långt i sednare tider att på mina ägor efter
hvad jag nyligen fåll höra bosatt sig löst folk i
jord hyttor och gamla nästen utan att en» begära
mitt samtycke Öfverallt i dessa stugor sitta en
tvä ja tre och liera qvinfolk med sina oäkta
barn hvilka hvart man går eller vänder sig
stryka ikring på vägar och stigar Besinnen
mina vänner hvarthän allt detta lill slut skall
laga vägen om vi längre dröja alt hämma 'etta
öfver oss och dessa arma varelser olycksföran
de förhållande Dertill vill jag föreslå Eder
följande biffvudsakliga utvägar i form af allmän
na grunder
Då J likväl icke vid detta tillfälle äro beredde
att antaga några beslut och J dessförinnan buren
jemte egen mogen pröfning begagna den ledning
som stiftets Biskop till hvars Församling vi hö
ra säkerligen ur sitt rika förråd af erfarenhet
och verldskännedom välvilligt lem nar oss så an
ser jag mig nu blott höra hänvisa på de allmän
na grunderna hvarpå derest de antagas ett
ordentligt reglemente för iättige sedermera skal
byggas
(f
t (forts e a g
Kaleidoskop
Tcmpora imitantur
ib
p
I Rio Janeiro boll tvä dagar efter revo
lutionen och Kejsarens flykt hans lilla son
den unge Konungen ett högtidligt Te Deum
öfver samma revolution i Kejsarens eget
kapell samt emottog straxt derefter den
diplomatiska corpsens lyckönskningar
En serdeles händelse är att Påfven i detta
ögonblick är dea ende monark i Europa
som är utan all nationalskuld och har ett
öfverskott j sina inkomster
Ett rykte säger alt den Store Paganini
har råkat blifva kär på gamla dagar i Lon
don och erbjudit sin hand åt en ung Lady
om knappa j6 år Signor de Begnis pupill
De flesta Fransyska tidningar bland hvil
ka vi kunna nämna Journ des Debals de
Paris Figaro och Galignanis Messenger
omtala ett nytt musikaliskt underverk en
åttaårig gitarrspelare Nyssnämnde tidningar
säga att han jemte en precision oeh fär
dighet på guitarren hvartill vanligen for
dras ao års öfning äger en smak och
känsla som inan sällan hört uttryckas på
detta instrument
genprotfg- - • Vv - /■ "-v -
ANNONSER
Till Salu finnes
Ett Divansbord af Maliogny a4 Rdr ett sybord
a» Cuba-mahoguy i5 Rdr en spegellåda
3 a
sk en större blå klädes- mans slängkappa si
Rdr allt Banko De äro att bese uli huset N :o i
vid Störa Nygatan der ljusmagasinet är i trappa
i SELTERSVATTEN
åi
i
of sednaste påfyllning i Bromans Kryddbod vid
Drottninggatan och Clara Bergsgränd
Hos undertecknad Musikalisk Jnslrumenlmaka
rc boende vid Holländaregatan nära Hötorget tin
nes till möjligaste billiga priser af egen tillverk
ning så väl Mahogny som betsade Forte Piano
äfven ett af Marshall '» och ett af Clemcnli 's Pa
tent Forte Piano samt ett 5 och
ett halft octa
vers dito k ioo B :dr rgs»
OGfd
O Granfeldt
En större Landt-Egendom i det bästa skick
samt väl skött och underhållen om ifi och ett
hälft mantal dels Säteri dels frälse och ett fjer
dedels Mantal skatte belägen i Upsala Län om
kring 5 piil från Stockholm och 3 juni från Up-
sals med både Land- ocli Sjöväg till nämde städer
har förnlau en vacker belägenhet (lere vackra ocli
rymliga till större delen nya åbyggnader jämte
ett väl inred t Corps de Logis af Sten Bränneri
Tröskverk Väderqvarn Smedja Spaamäls-Maga
zin &c Stor Frukt och köksträdgård tillräcklig
Skog bördiga Ängar och godt bete samt en ut»
mäkt god jordfmon med omkring ioo Tunnors
årligt utsäde under eget bruk förutan a5o
tunnor i Bondräntor Af underlydande Bönder
och jordtorpare utgöras vid Egendomen öfver aooO
Ordinäre Mans- ocli omkring aoo :de Qv
ius dags
verken om året utom ottetrösk och körslor in I»
Vidare underrättelse om Egendomens beskaffenhet
och köpevilkoren erhållas i huset N :o 8 vid Re
geringsgatan Qvarteretj S :t Pehr (Samma hus
som f d .i Franska Värdshuset ingången genom
lilla porten en trappa upp dörren till vänster ut
med trappan
Af iS3i !jårs fyllning inkomnc friska Min ral»
valten på hela ocli halfva krus och buteljer nciii
liger Salt- och Ståhl-Pynnonter Spaa Scltzcr
Faschiugcr Gulnaucr Marienbader lvreutzbruii
rier Eger Frantzbrunner Seidschutzér Bitter
Drieburger Eilser Schwefvels och Sclmalbacter
säljes till facila priser i G i ideströms bod vi l
Stortorget
1 anseende till bortresa försäljes till billigt pris
en fem års gammal inriden sedig Hingst mörk
brun till färgen närmare underrättelse crhålles cLä
drängen Frigren efterfrågas uti gården M :o 3 qvart
Neckslröm vid lilla Trädgårdsgatan iu på gärden
vid sjön
Godt Caffe till salu till aa sk Rgs pr H på
ConLoret två trappor upp i Huset N :o 6 i Pack»
husgränden vid Skeppsbron
DIVERSE
The ■vreekevening Preaching in the EnglishCha»
pel will .be fort this week on Thursday Evening
instead of Wcdnessday as usual During tlic snm»
mer the Services »vill pleasc God be continued
as formerly i J to is A M and P M every
Sabbath and 7 P M every Wednessday Eve
ning-
Då alla läkare äro ense om att ångbad äro af stör
sta vigt för botandet af Cholera Morhus bör dela
af underleknad uppfunna för Colerans serskilda
behof lämpade stol med imbads-anrätining vara
af stor nytta lid detta som andra sjukdomstill»
fällen då ångbad äro gagneliga liera af hufvud»
slndéns mest ansedda läkare hafva vidsordat nyt»
tan af denna Apparat hvarföre jag ansett mig skyl
dig underrätta allmänheten derom de .om vill ja
förse sig med denna Apparat kunna anteckna sina
namn på en lista som linnes uti hattstofferar
Uisbecks bod vid Gustaf Adolphs torg Inrätt
ningen är att bese i samma hus en tr up Oin
antalet af beställda Apparater uppgår till 100
blifver priset endast 10 R :dr B :co lör hvarje Ap
parat i annat fall ia R :dr B :co stycket Ert
tryckt underrättelse om användandet och behand
lingen af Apparaten lem nas ät hvarje köpare Då
denna ställning skall användas åt barn blifver
priset lämpadt derefter Med minsta tidsutdrägk
skall beställningarne blifva fullgjorde Stoslholju
den 2a Juni j83x Eugene v Vegesack
Capitain
En bättte medelålders fruntimmer önskar att i
ett för allt få inackordera sig uti något hus det1
bon jemte uppfyllande af ganska inskränkta anspråk
for sin person kunde tinna ett trclligt umgänge
Svar afvaktas i förseglad biljett till det sökande
Fruntimret uti Linströms bokhandel
Ifrån och med denna
Ifrån och med denna
mer tidningens ntdelning
dug ko tu
inom Sl (Fr
den att flyttas till Herrar Norman <s
Engströms bokhandel i Stork
jr
kobrinken j hvarest således äfven
prenumerationen för nästkommande
halfår emottages
_ med fem Riksdaler
Banko Se i öfrigt annonsen i bladets
början
Hos L J Hjerta