Aftonbladet Tisdagen den 3 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-03
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-03
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-03
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-03
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 3 Juli 1832

Sida 1

N :o 153
5832
AFTONBLADET
Tisdagen
8 B ® <Bft U O li fik
den 3 Juli»
r )riset i Slockholm för helt ir 70 B :dr halft år 5 R :dr 3 månader s R .dr 3i sk Banco Lösa Numror 3 sk Banco Prenumeration och utdefmjnh i
bladets Contor vid Stadssrr .edjegatan B roman s Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgrändf L \indroths vid Norrlandsgatan och :Jas st ns
vid Södermalmstorg Annonser emottagas endast i förstnämnda Contor till i sk Banco raden Utdelningen il 6 eftermiddlgen
FÖRORDNANDE
Den Bo Juni Expcd .-Secrct Kammsrh Frih Fr
A Wrangel alt föreslå Stats-Sccrct för Ecclesia
Stik-Ärcndernc Embete jinder hemälte Stats-Secrct :s
beviljade 2 :ne månaders tjenstledighet
Bankekinds H .R Enke-Lieutenantskan J M Strids
bergs f Keventer i Målbeck Grebo S 1 lttgd af
ting nä ~t efter natt och år från 24 April 1882
FåHRKliPå
4 p
Faurås H .R Klias Perssons i Faurås 2 rttgd af
detta års hösteting
DÖDE I STOCKHOLM
Fält-Läkaren vid Flottan Cliir Mag Carl Hell
ström 1 d :s 56 år
Urmak J E Howenschöld I d :s 5i år
DÖDE I LANDSORTER E
John Beinhold ende son af Capit i Arméen och
t f Post-Inspect i Hernösand P A Jenisqhes och
<less k Maka Hedvig Charl Ramström på Avik nä
ra Askersund d i3 Juni 4 år och 3 mån
POSTVAGNEN
Priset för Passagerare förhöjdt med 4 'k Banco
»nilen
DOMAR 1 CONCURS-MÅL
Svea HR af k unnar Capit C W Ugglas d 27
dennes
Götha H .R afkunnar frami L H Gyllenliaals d 27
dennes
Hof-Rätten öfver Skåne och Blekinge afkunnar Öf
verste-Lieut A F Tornerhjelms d 27 dennes
TESTAMENT» -BEVAKNINGAR
NNAR
Stina Nilsdotter på Bredgårdstorp till Carlskoga
Förs Fatlig-cassa bev vid Carlskoga H .R i Käll
mo 22 Nov i83i
Mamsell Eva c Källberg till C M Lundber
bev i Just
-Coll
POST-KUNGÖRELSE
Förskjutne skillirrgar Hamburger Courant som fin
nas antecknade å från Kontinenten till Sverige an
kommande bref hvilka efter denna månads utgång
till adressorterne anlända skola af ägarnc återgäldas
i Svenskt B :o med 2 1-2 sk för hvarje sk Hamburg
ger Courant
HANDELS - UNDERRÄTTELSE
• Ryska Gencral-Consulatet tillkännagifver att ej nå
gon Cholera finnes i hela Ryska Riket
KALLAS
Ägare till ett bjäckspel pf furu försedt med flere
jerniingar och 2 grofva jernhand a tunnor Tjära 1
Fastage med 6 jernband I st Brasilieträd o in 3 lisp
en bytta smör inom år från 24 sistl Juni å Carls
hamns Sjötullskammare
SKOLE-LÄRARE
Vid Vexelundervisnings-Skolor kunna erhålla lämp
lig undervisning om hvad dertill hörer vid Normal
skolan fran d 16 dennes och understöd för stu
derandet häraf gen ans ställda till Dir för Vexel
ondorvisn befrämj och inlemnas till Secret Kongl
Hofpr Cnattingius
PENSIONER
Ett rum ledigt i den af a fl Enkefru Foctoi innan
M L Bergsten stiftade Pensionsfond sök » af Enl .or
och oförsörjda döttrar efter Comministrar Adjunc
tcr Rectorer och Colleger vid Skolor inom Stock
holms Stads Consistorium en månad från sisla kun
görandet
ROLAGS-KUNGÖRELSER
Höganäs Stenkolsverks Bolag sammanträder den 1
Aug kl- 10 f 111 i Stats-Contorets mindre Session *-
rum
Trollhätte Canal- och Slussverk s-Bolag samman
träder d >8 Juli kl 10 f- m å Handels-Societetens
rum i Götheborg
Pi jern koppar m m erhållas Banken från d 1
Juli till och med sisla Dcc mot 4 pröc ränta
ACTCTIONER
Å hästar vid Lifgardets till Häst kasern 7 Juli kl
11 Närmare upplysn lemna ,- Fanj Weslberg
Egend under N ;s 70 71 och 72 gammal men nya
Ntris 7 och 8 vid hörnet af Timmermans- och Bengt
Ekcnhjelmsgatorna samt under gammal N :o >7 men
ny N :o 11 vid Tantogatan i Maria Förs executiv d
5 Juli f m å Auctions-kammarcn
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Ä
Ä
BORGENÄRER
Carlshamns R .R Sjömannen S A Holmströms (I
■st nästk Nov all Varfshyggmä <t- N Becks <1 3
Dec Repslag C Schoftgers d 5 nästa Nov |ulltjfC
w kl a pi dagen
Sjöm J P Samuelsson född i Carlshamn äger
lytta efter sina 1 öl aldra r inom år från den 14 sistl
Maj
Muraren P Sjöbecks son Jan Eric äger lyfta efter
sin fader hos Skolmäst A Andersson i Nyköpinc
Floda
Afl Sold A Bällmans i Ellebäck Madesjö S och
Kalmar Lsöner efter deras fader hos Bonden P
Jonsson i Ellebäck
Efter hushållerskan J Halling död på Langliö Sä
tcri d 2 sistl Juni på samma ställe
Etter Jungfru Cli Retzell hos Kammarli L von
Schildt Nyköping och Hofsta
FÖB3IVNDER SKAP
AP
F Sjötullsvaktm J F Mjödh under hustruns
Skolm J Pettersson i Sjökullen samt N Andersson
i Möcklarp d f under D Johanssons i Milletorp d
s uti der J Svenssons i Möcklarp och J Janssons i
Repperda
BOUFFTECKNJNO
Efter afl Gördelmak A A Hammargren anm i
Sterbhuset inom i5 d :s
lifter Mamsell E F Regnér anm hos O Häll
eren i Stads-auctions-kammarens kassa kontor inom
d 14 d :s
Ffter Mam ell U B Grass anm hos Hof-Qvarter
m Dahlgren i huset N 'o 3 Qv Rör-trand
BORGENÄRERS 8AMMAJHTRÄI5Eh
Afl Stallmästaren Frih A Cederslröms d 4 Juli
kl (i e m å Källaren Pelikan
Victualieh J E Klingströms 5 Juli å Börskälla
ren
Kryddkr .betj G Forssnians d b dennes kl 4 c
m i Börsrummen
Assessor A Häggs d 5 d :s kl 5 c m på Käl
laren Victoria
A fl Kgl Hof-Prrd II G Bergmans d 5 Juli å
Gamla Malmens Källare
Hofpredik och Kyrkoh i Holm och Kulla S M
Sundelii enkas H C Falkerts 6 Juli kl 5 e in hos
v- Past Brandt i Danderyd Rinkeby
Löjtn Paco v Häriemans å Stora Wånga den 7
Juli kl 4 e ni
Handl Ljungqvists d 24 dennes kl 3 e m hos
A M Salmenius i Borås
SAMMANTRÄDEN
Neptuni-Orden den 4 d :s kl 7 c m
Aurora-Orden d 5 Juli kl 6 e m
W B d 7 d :s kl 3 e m
tri keg
kvekostate»
I en artikel från Rom som naturligtvis är
så Påflig som möjligt meddelas åtskilliga un
derrättelser rörande de senaste liberala opini
onsyttringarna så väl i Ancona som i några
andra Påfvedömets städer Det är ej utan in
tresse att se huru saken framställes från det
ta håll serdeles som Franska justcmilieu-po
litikens roll i detta land och det föga anse
ende den åtnjuter deri tydligen ådagaläggas
hvarjemte den ringa skonsamhet som råder
vid bedömandet af den bekanta Anconasuppli
ken till General Cubieres och Pro-Legaten
är ganska anmärkningsvärd och såsom det
skulle tyckas af ingen god betydelse för de
stackars Legationerna Vi införa artikeln in
extenso
Périers död och den nyligen af Grey
minisleven firade segern hafva gifvit nytt hf
åt Factionens (detta är det höfliga och sell
ies adeqvala namn hvarmed 'en hel tidsanda
och dess opinions-yttringar stämplhs alla eJ
rnissariér som lyckats att verksammare än nånJ
sin intressera för sina läror den högst miss-
nöjda befolkningen så val i Legationerne somt
i de så kallade Markerne Snart sagdt på en
gång gnf den fiendlliga sinnesstämningen sig
luft i Faenzdj Forlij Ravenna och Ancona
I slutet af Maj öfverlemnade Municipalitetet i
Faenza till Cardinal Albani en i de mest för
olämpande uttryck afTaltad protest mot orga
nisationen a 5 valen till Comrmine-utskotts
ledamöter Cardinalen bad Österrikarne om
hjelp i denna kinkiga sakernas ställning Det»
r :sta Juni samlade också dessa en styrka af a
kompanier en sqvadion och ett halft batteri
i F
aenza och den Påfligé Caplenen Frecldi
arresterade under Östen ikarnes beskydd och
med tillhjelp af en afdelning Carabinierer
Borgmästaren och 5 ledamöter af Munieipal
rådet tvenne bland dessa sistnämnde flydde
dock till Toscana Derefter insattes utan att
uppi örsstiflarne vågnt vi a sig bland folket
en ny Magistrat Medan detta påstod anshog
man på alla gathörnen i Forli de skändliga
ste uppmaningar och förklaringar hvari 'hvar
och en som vågade mottaga ett embete af
legeringen hotades med döden och sam
ma hotelse förkunnades dem som deltogo i
Municipal - öfverläggningarna Folkets vilja
förklaiades för regeringens högsta lag Och
man förkunnade en förening af mer än 2000
unga män liv Ika alla voro beredde alt med
dolken forska T 1 denna folkels vilja efterlefnad
Östei rikarne läto den 5 :te Juni en afdelning
troppar bryta upp mot Forli och äfvenledes
mot Ravenmij der samma niotspänstighets an-

Sida 2

és gvort sig gällande Utan tvifvel äro pa bå
da »tallen lugn ordning och lydnad numera
återställda Annorlunda har det tillgått i An
conat der antingen Fianska troppaines öppna
medverkan eller ock Fianska Generalen Cu
bieres svaghet - ty han tycks icke förstå kon
sten att förskaffa s /g lydnad och begagna
troppen till ordningens upprätthållande —
betydligen underlättat Factiorrsmännens spel
Sedan man några dagar förut och straxt efter
Gonlalonierens mord högt förkunnat utbrottet
al en fullkomlig rebellion församlades den 3 :djr
Juni några hundrade beväpnade menniskor på
Theater-platsen och drogo snart till lig en ofant
lig menniskomassa Man anslog adresser till Pro
legaten Grefve Fiorenzi och till General Cu
biéres och båda uppfordrades deruti att söka
bringa Påfliga regeringen derhän att den be
viljade en fullständig ingripande reform i hela
Statsförfattningen För att directe till de bå
da Herrarne framföia denna begäran utsågs
en deputation Och denna eicorterades med
trefärgade fanor framför sig först till Pro le
gaten och sedan till Franska Öfverbefäl hafva
ren Den första förklarade sig mot ofoget och
afijädde från Embetet den andre rådde till
Ingn och lofvade sin bemedling Hopen drog
sig tillbaka under triumfsånger planterade en
tre färgad fana emot Franska Högvakten be
fallte att staden skulle illumineras och tillbragte
aftonen i och omkring Theatérhuset i den
mest passionerade sinnesstämning Påföljande
moigon utdelades ett ulan någon auetoritets
tillstånd i tryck ulfardädt programm hvilket
innefatta de flere uppenbara /ögner såsom t ex
akt deltagandet i dessa uppträden varit all
mänt alt Prolegaten skänkt sitt bifall åt
hela saken och om altonen visat sig på theatern
att illuminationen varit frivillig m m Hvad in
tryck sådana uppträden skola göra på Påfliga
regeringen är lätt att förutse Också påstås
det att den tillkännagivit Franska Ambassa
dören att Hans Helighet ansågedet Fransmännen
Kieds ;ifna /i ^nK ?e att qvardröja i Ancona för
upphäfvet och fordrade deras snara aftågande
en edan den förbindelse Franskatropparna å sin
tida och såsom vilkor för denna tillåtelse åtagit
si»
på ett så himmelskriande sätt blifvit kränkt
den nemligen att skydda Påfliga makten och
yprälthålla densamma öfverallt Den 8 Juniaf
gigk till Paris en kurir med denna förklaring
I det ofvanomtalta progiammet förekommer
följande ställe
"Icke thronens förstöring icke religionens
undergång är det de förenade medborgarne
begira Goda lagar med garanterad helgd
var den inskrift som med gyllen - bokstäfver
stod att läsa på den högtsvajande fanan vid
hvars anblick alla uppfyllde luften med sina
jiibcliop Finns det väl en heligare åstundan
än denna Är icke detta hvarje folks obe
stridliga rätt Är det icke hvarje Souveräns
pligt att bevilja sådant och detta just derföre
att det utgör förslå vilkoret för hvarje sam
bälkskick som skall ega bestånd Intet upproriskt
»kri ingå till oordning uppmanande rop från
en obind ig pöbel besvärade öronen undef Ge
neral Cubieres Conferens med depntationen
Nej den enda enhälliga önskan är blott göda
lagar och offentliga garantier samt en konsti
tution hvari de tre myndigheter som bilda
Sionveräneteten med vishet äro mot hvarannan
afvagde en Constitution der man finner det
medlen till tillfredsställande af folkens
behof på d«n ståndpunkt af civilisation der
de nu
befinna sig Sådan var den supplik
som depntationen föredrog för Gen Cubieres
och till hvars uppfyllande den anhöll att de
störa makterna ville använda sin bemedling
Gen Cubieres mottog depntationen med god
het njen svarade den att han
för sin del in¬
genting kunde göra för densamma mer än
att skicka suppliken till Rom Samma svar
meddelades ock af Prolegaten Grefve Fiorenci
hvilken likväl derjemte skall hafva tillagt an
språken äro billiga och jag skall gerna såsom
den åttonde sluta mig till depntationen näl
den fiamträder inför Hans Helighets thron
Folket jubilerade den stora trefärgade fanan
fastades öfver Börshuset hvarefter en röst ro
pade "Mine Hrr sammankomsten är uplöst
och folket .skingrades genast Det betydliga
antalet af 5ooo menniskor voro församlade
och ett större antal fullvuxna personer af
mankönet eger icke Ancona En allmän illu
mination egde rum den var präktig och en
hällig Folket afbrände glädjeeldar Äfven
theatern var illuminerad General Cubieres
och Prolegaten mottogos derstädes med ropen
Viva och Duone leggi
Vi äro naturligtvis icke i tillfälle att på det
betydliga afståndet från skådeplatsen för dessa
uppträden afgöra hvem som har ratt i afseen
de på sjelfva facta antingen den Heliga Sto
lens aktningsvärde organ eller det af honom
sjelf åberopade programmet beundra måste
vi likväl den gränslösa enfald hvarmed han
till stöd för sina ilskna och fanatiska utfall
mot den honom förutan i Italien ändå nog
bård t medfarna liberalismen just anför ett
dokument uppfylldt af så mycken moderation
och upplyst rättskänsla som det närvarande
Opinionsyttringen i Ancona är otvifvelaktigt
bland det värdigaste och vackraste vi från
detta land sett i denna väg sedan Julirevolu
tionen En ännu allvarligare betydelsefullare
stämpel skulle hela företaget hafva fått om
ej Anconaterne skämt bort det med det barns
liga jubilerandet och fröjdebetgyelserne öfver
ett par fraser som under närvarande förhål
landen allsicke lära kunna få någon mening
om de också i det ögonblick de yttrades halt
någon sådan hvilket dock troligen icke var
fallet
STOCKHOLM
Den 3 Juli
Den begärlighet hvarmed de utländska
posterna nfbidas alltsedan de bedtöfliga hän
delserna i Paris den 5 och 6 Juni och del
intresse h >armed utgången på sakerna- spän
da förhållande i Frankrike genom det påbud
na belägringstillståndet af Pari» denna frihe
tens och den Europeiska civilisationens huf
vuditad emotses visar tydligen att mäng
den af de läsare som följa med dagens politi
ska ny heter j icke blott betraktar alla dessa
uppträden såsom en öfvergående tillfällighet
ritan som en historisk epok hvilken kan medföra
oberäkneliga följder för alla nationer Att
döma efter de yttre tecken som uppenbara sig
i den Fransyska regeringens fortfarande mått
och steg i följd af de sista oroligheterna kan
man icke tveka i den tankan att Konung
Ludvig Filip spelar ett högt spel och att
belägringstillståndet af Paris äfven är ett be
lägringstillstånd på den constitutionella frihe
ten
"Vi hafva säger ett Fransyskt blad
kändt för en a !tid sansad opposition
"korn
"mit till sista yttringen af den blinda styr
"kans system som anser en seger för en om
"vändelse Gevärsalf vorna halva bragt re
"publiken till tystnad men icke öfvertygat
"henne oiu sin dårskap Anarkien regerar
"öfverallt hos makten som suspenderat lan
"dets constitution i armeeu som likt Ciom
"vells armé
upphäft sig till en gren af lag
"stiftande makten hos nationalgardet som
"icke finner att vi redan äro inne på repu
bliken då det vill med väpnad hand gifva
"vigt åt en opinion och hos tryckpressen
"då journaler finnas som med glömska af
"constitutionen uppträda till försvar för god
"tycket och till ursäkt för angil velsei na
"iRoo personer arresterade och ännu endast
"fyra inför domstolen Fyra personer om
"dagen gör således 4 ^0 dagar soin belägrings
tillståndet kan fortfara Må Parisarne trösta
"sig att det endast är femton månader under
"hvilka grundlagen är upphärd PolignaC
"ville ju upphäfva den för nitidIV
Delta och dylika yttranden af dem som
befinna sig midt i den politiska hvirfveln
de politiska passionernas stormar kan emed
lertid möjligen vara öfverdrifvet Pä det af
stånd vi befinna oss är det icke lätt att be
döma i hvilken mer eller mindre grad nöd
vändigheten in ;- 'år i det vidtagna systemet —
förutsatt att nödvändigheten någonsin kunde
ursäkta lagens upphäfvande
Vid ett sådant förhållande är det af ett
ökadt intresse att se huru saken bedömes af
sådana personer hvilka befinna sig nog nlra
händelsernas medelpunkt för att kunna äga
en tillräckligt noggrann kännedom af allt som
verkar på vederbörande handlingssätt utan
att likväl deras egna fördomar eller passioner
kunna inverka på omdömet I detta afseende
ha vi trott oss företrädesvis böra meddela nå
gra reflexioner ur en svit af artiklar i Engel
ska tidningen The T 'nies en Journal hvilken
förut i allmänhet slutit sig till det Perierska
system t för dess fredliga riktnin
och hvars
vitsord derföre åtminstone icke kan anses par
tiskt emot Ludvig Filips regering
Genast efter underrättelsen om oroligheter
na i Paris yttrade Times "Vi hata både
iepublikanerne och legitimiste 'ne som förenat
sig med dem likasom vi förakta detta land
högdragna Tories som förenat sig med de lå
gaste radikaler för att öfverändakasta refoi
men Vi anse Ludvig Filips n-geiing hafva
storligen misstagit sig men tro dock icke att
detta skett af böjelse eller afsigt att öfverän
dakasta Fransmännens konstitutionella rättig
heter Den har varit svag vacklande ocfi
endast sökt hjelpa sig fram för ögonblicket
emellan två faktion r men vi tio att dess
afsigter kunna gillas af konstitutionens bästa
vänner (Då detta skrefs var ännu icke beläg
ringstillståndet kändt
Straxt efteråt i samma blad "Sedan ofvan
stående skrefs ha vi fått nyheter från Paris
af Thorsd igs-eftermidJagen — — Det är fäg
nande för roenskligheten att upproret är be
segradt men bedröfligt att tänka på hvilka
blodsutgjutelser det kostat och hvilka olker af
friheten man ännu lär fä erfara Ludvig Fi
lips regering i stället för att såsom vi hop
pades iakttaga ett mera liberalt handlingssätt
emot de missnöjda för att öfvertyga sitt folk
att dess förtroende icke blifvit boilkastadt
har godtyckligt befallt att sönderslå fle a bok
pressar och förklarat Paj is i belägringstill
stånd
— —
"Vi böra säga att ehuru ordning och
fred äro lyckliga ting kunna de dock köpas
för dyrt och om godtyckliga åtgärder vidta
gas så eör det ingen ting till saken under
hvilken dynasti det sker antingen konungen
är en Bourbon eller en Orleans
Två d igår sednare — —
"Frukterna nf
den Fransyska styrelsens seger äio föga mindre
bedröfliga än den sakernas ställning som det
motsatta partiets triumf skulle hafva fört fned
- "g
"Ehuru mycket den stora kärnan af natio
nen längtar efter lugn sa se likväl de fred
ligaste med smärtsam förvåning ett så »lort
afsteg från alla grundsatser af en lagbunden
styrelse som belägringstillståndet foranledt
af t-n general som helt och hållet är upp-

Sida 3

fostrad under Bonapartes militärdespotism
Denna åtgärd kan icke jemföra» med något
annat än den gamla lag-par i chaitan p
hvilken Carl X :« lyktbara ordonnansergrun
dades en som dock sedan blifvit afskaf
fad Detta ar icke blott att föra nationen
tillbaka dit der den stod före Juli-revolu
tionen iHip utan ställer benne i ett ännu
»torre beroende af Konungens vilja så vi la
»om Cai I X dock tog eu artikel i ch irtan
till pretext hvaremot denne tagit tvenne gam
la lagar båda langrsedan förglömda och upp
Iväfua både genom den förra och nuvarande
chartan — Oin den sista dynastien blef för
drifven blott för det den till en del förän
drade constitutionen huru kan man väl van
ta att nationen hos des efterli ädai e skall
sanktionera makten att alldeles upphäfva den
och salta godtyckets cllei vapenstyrkans makt
i stället
Märkvärdigast är dock hvad »om yttrades i
•imma blad påföljande Lördagen "Det är nu
allmänt erkäodt att I nsurgenternes band vai
ganska svagt och att det oaktadt sin för
tyiflade tapperhet likväl icke uppväcktenA
gon syiupatlii bland den stora massan af fol
ket .— Hvaiföie skall då allmänheten upp
retas och alla känsliga menniskors opinio
ner aflägsna» frän regeringen genom pioiuul
gerande af godtyckliga 01 donnanser hvilka
äro grundade pä så usla prercisser tlvailöre
skall Fiankiike — e /ter hvad sila medgifva
— utan någon yttersta nödvändighet eller
ältn instoiie selan denna är förbi se en del
of sitt område skilplt ifrån alla consiitutio
nella och lagliga garantier
'1
"Ludvig
Filip oxh hans Ministrar tyckas vara myckei
angelägna alt rubriceia uppresningen såsom
eti blandbd Konspiration af Lar I ister och re
publikaner för»t och främst »medan ordet
conspiration alllid i hela verldens ögon med
för e ;n betydelse af brott löienadt med svag
het och iöi det tron på en Carlistisk con
spiration skulle gifva nationen som halar
Carlisterne anledning att sluta sig till hän»
thron—Jurnalitlcn ingår härefter i en un
dersökning huruvida hel» polytechniska sko
lan och nationalgardets artilleri kunde anses
hafva "cJnspirei atoch huru nöd vin dig t del
kunde vara alt sedan allt åter var lugnadt
frånrycka Paris dess lagliga styrelse och be
herrska det med Krig»-Rätter och bajonetter
"Hvarföre
fo .tlarhiu
"ha vi ingått i den
na undersökning Jo för att visa att Lud
vig Filips Ministrar begått ett påtagligt svek
emot förnuftets hederns och sanningens foi
dringar De hafva framställt 001 ilningarna
såsom härledda af orsiker livilkn dermed
hade intet sammanhang Den enda öfvei lagg
da handling var att 100 ,000 aiennisio
sam
lades för att hedra enk 'igare och statsmans
stoft hvars minne hade blifvit folket kärt
deraf atl han häftigt opponerat sig emot ett
polissystem »oin var hatadt och en konung
och hans minis rar som voro afskydda En
allman håg sammanföide denna omalliga mas
ta ijoi red ^n flere månader varit f a i dig att
eiiiolsta legei ingen le Id algrundsa tser hvil
ka ratt eller oiatl likväl af nstionalandan
ei kändes för Fransyska folkets
"Men Ludvig Filip handlingar tala för
sig sjelfva Han har c /ier ,Uppresningens un
dertryekande anfallit icke endast hufvudsta
dens iuen populära inrättningar öfver hvil
ka Parisar ne aro stolta utan alven den all
männa fi iheteni ädlaste försvarsmedel lag ir
ne och tryckpressen
'Man kan härvid icke undgå det intrycket
Att den närvarande Regerieg-a ar fiendtlig
*oiot institutioner »ed hvilka folkets kärlek
ar iufdrlifvad ocu utan hvilkas tillhjelp de-
J ras rättigheter icke kunna trygga emot god
tycket
"O /n detta är den riktning i hvilken Lud
vig Filip tänker bestämma »ina förhållanden
till Fr»nska folket är det väl då möjligt
att denna uppresning blir (J -n sista emot
hans regering Kan han väl fortfara att re
gera öfver Frankiike annat an såsom ett er
öfra dt land
"En noggrann iakttagelse på de Fransyska
händelserna ifrån Ludvig Filips tillträde till
regeringen till Casimir Feriers död skall
t r it k ta vi öfvertyga hvar och en om de
omätliga fransteg som den republikanska an
dan gjort under samma tid Att den all
manna misströstan och det slutliga hat na
tionen tätt ide till den tillämpning Carl X
gal åt monarkiens grundsatser utomordent
ligt stärkt den republikansk i andan måste
utan tvifvel medgifva» och med huru red
liga afsigter Casimir Périer än må hafva
fullföljt sin juste milieu så kan det dock
icke nekas »tt detta system i allmänhet
verkat «tt tillintetgöra landets förhoppningar
•lamt ökat och Uppäggat den anti-iuonarki
ska andan
o .m apotheket i thorshälla
(Fort fr gårdagsbladet
Sundhets-Collegii tillstyrkan för Enkan Hult
man att få hålla två Apothek hvilken till
styrkan är åberopad i Regeringens beslut sä
ges vara grundad på en nödig omtanka att
Apothekare må ega tillräcklig styrka att hål
la goda och väl försedda förråd af droger och
niedicinalier Den aktningsvärdapersonal hvar
af nämnde Collegium utgöres kan också far
vissa hvar och en att Collegiura härvid haft
det allmänna bästa till syltemål Det är lik
väl ganska lätt att visa huru betydligt Collgi—
urn för ifrågavarande fall misstagit sig i deita
omdöme
Då Borgmästaren Ahnberg i sitt utlåtande
öfver Apothekaren Norströins ansökning atl
få anlägga apothek i Thorshälla /ned en gan
ska utförlig undersökning af ortens belägenhet
och folkmängden omkring städerna Thorshäl
la och Eskilstuna bevisade att folknummern
vore tillräcklig att underhålla tvänne A po
th ,k så hade det ofelbart tillhört Kongl
Sundliets-Collegium alt antingen ingå i en mot
bevisning emot desse uppgifter eller och hem
ställa till Kongl Maj :t att bifalla ansökningen
så framt ingenting emot Sökandens person var
ait erinra Detta hade fiån Collegium aflägs
nat allt möjligt sken af ensidighet I stället
har Collegium icke det minsta befattat sig nied
att pröfva riktigheten af Börgmäsiarens kalkyl
som nu qvarstår ovederlagd och åtminstone
för oss ganska sannolik samt utsätter Colle
gium för den obehagliga tydningen att en
dast hafva handlat efter en gammal slentrian
utan närmare granskning af dess mer eller
mindre tillämplighet på det fall som var i
fråga Det b höfves i öfrigt icke mycket ef
tei tanka för att inse huru svagt i följd häraf
sjelfva Colle ^ii hufvudargument förekommer
Vi afbryta här den Engelska tidningen»
reflexioner Lis ,ren finner emedlertid här
af huru en Engelsk Författare af hvilket
politiskt system »o in helst V tiar »ig då
fråga uppstår om angrepp pä lagarna och
tryckfriheten I Sverige äro des ,a folket»
rättigheter icke mindre ka a än i England
Hvad »ynes då om den Publicist som det
ta oaktadt hos oss har all mödi ospard
att försvara dylika tilltag och synes böjd
att lofsjunga Regeringaina i samma mån
h
som de aflägsna Sig
tionenias sak
g
från frihetens och ca-
jii na-
ch ca-
jii na- j
Anledningen till den förmån Collegium till
styrkt för Apolhekare-Enkan Hultman är att
båda Apotheken derigenom skola kunna drif
vas med tillräcklig styrka i anseende till de
större inkomster som då falla på en och sam-
ma hand Detta kan väl äga någon grund så
länge Enkan är innehafvare af Apotheken
oaktadt det synes besynnerligt att icke en
egen Apothekare må kunna berga sig i Thors
hälla lika val som den examinerade person
hvilken nu skall förestå Apotheket Men om
Enkan Hultman säljer sina Apotheker hvar
till hon sjelf förklarat sig hugad så uppstår
ett helt annat förhållande Då hon icke $y
oes böjd att lemna sina privilegier gratis ät
den förstkommande utan efterträdaren sanno
likt der såsom annorstädes får betala dem
gan-ka betydligt så utgör den årl räntan på
köpesumman en skatt som först skall afgå in
nan någon förtjenst kan räknas Det är tyd
ligt att jemnt så stort belopp som denna
ränta utgör jemnt så mycket mindre inkom
ster behöfde Apothekaren om han ej måst
köpa sig till privilegier Är en sådan Apo
thekare en obemedlad person så synes det la
ke vara aldeles omöjligt alt han såsom mo
nopolist i orten söker att taga skadan igen
antingen med dåliga varor eller afsteg fiån
taxan hvilket Läkare-visitationer blott ofull
komligt kunna förekomma serdeles i en
provinsstad hvarest sjelfva umgänges - I i f—
vet vanligen ökar konsiderationerna hvilket
ock måste göra ett oftare förnyande af dy
lika besök än författningen bestämdt påbju
der högst obehagligt för Läkaren Täflan är
i sådant fall det bästa korrektivet i syndar
het så länge såsom här konkurrensen lake öf
verstiger konsumtionen
Det förtjenar i allmänhet statsmannens upp
märksamhet att hvarje dylikt privilegium
egentligen blott utgör en förmån i den för
sta Egarens hand men deremot blir ett onus
i den följande» då sjelfva rättigheten emot
all sund hushållsprincip kan gå i köp och
salu Di icke heller någon gräns finne» satt
för säljaren anspråk utan han kan taga hvad
lian behagar för sin egendom så är det faia
värdt att det vid ett ökadt antal af exami
nerade apothekaie kommer att gå med dess»
privilegier som med Landshöfdinge-tiensterna
och några andra befattningar att nemligen
accorderna stegras min ifrån man och in
komsten slutligen utgör föga mer än räntan
på kapitalet Ett Landshöfdinge-ackord
ehuru fördömligt till principen medför lik
väl icke någon direkt skada för det allmän
na så framt ackordsmannen i öfrigt är sitt
kall vuxen Med en apothekare som drif
ver en monopoliserad rörelse och skall hein
ta 'sin inkomst da-ekle från allmänheten så kar»
det hända att pitienterne i sista hand få vid
kännas följderne af en orimlig och rättsvidrig
författning Kan min v il ens undra oin en
person som äger ea dryg köpesumma att af»
böi da utom hvad sjelfva inventarium kostar
n- Anngång »kulle förledas att profitera på
oängdens oförmåga att controllera hans va
ror då han dagligen är försatt i fretteUs
dertill
Vi ha varit något utförlige i våra reflex !»
ner öfver detta ämne derföre att det rörer
en för samhället ginska vigtig angelägenhet
Då privilegier på apothek skola finnas vore
del vida bättre om sjelfva rättigheten vore
hell och hållet personel och rent af bortgaf»
likasom statens tjensler ef er ansökning hos
Suadhets-C»llegiu n Vi hemställa om icke
denna fråga förtjenade lagstiftarens synner
liga upp»oärk»amheU Hvad den serskilda frå
« >iu Apotaeket t Torshälla beträffar

Sida 4

hvar ccli en sjelf l edöma huruvida Surdhels
Collegiuni och Hr Stats-St creteraren för Ee
lesiastik-ärenden a i all (lins välmening gr
nom takens utgång gifv .it ett ökad begrepp
om deras sta ^nianna-åsigler eller tjena t dei
allmänna
Sammandrag af utskeppningen fran Stock
Jiohn till utrikes orterj innevarande år Stång
jern 89 ,511 skepp 4 lisp Band- Bult
Knip
och Skärjern 2 ,077 skepp 11 lisp Q skålp
Ankrar Hamrar in ni 7 skepp 1 1 lisp 5
åkålp Plåtar Spik Plogbill (k Manufaktur
1 ,12g skepp i lisp 17 skalp gjutet Jern /jt
skepp ii lisp 10 skalp Jeriiskiot i ,o5i
skepp 17 skålp Koppar garad 1 ,364 skepp
iG lisp 6 skålp dito smidd 5 skepp 1 lisp
'j skålp Messingsai beten och tiåd 58 skepp
17 lisp Stål garf 19 skepp 14 lisp 7 skålp
dito andra slag 1 ,669 skepp 10 lisp Silf
ver 1 ,893 skålp Alnn 909 skepp v v As
ka 948 lisp Beck 8i5 tunnor Beckolj .i 720
kannor Ben i ,o3o lisp Kobolt 13 ,998 skål
pund Rödfärg 989 tunnor Färgmossa 187
lisp Pelsverk lill ett värde af Banco Rdr
2 ,588 Sten till ett värde af Banco B ,dr 910
Tjära 9 ,046 tunnor Bjelkar 10 ä 12 tuins2i5
st dito öfver 12 tum 317 st Bräder 1 tums
4 .924 tolfter dito 2 tums 2 ,406 dito dito 3
tums 5 ,o43 ditoj ^Master 10 st Spiror 71 st
och Tunnstaf 4 ,000 st
Till Redaktionen af Aftonbladet
Då Tit i sitt blad intagit en vidlyftig fram
ställning angående Consistorii uti Strengnäs
förhållande vid uppsättande af Förslag t i 1
Lunda och Kihla Pastorat hoppas en persop
som är af olika tanka med Insändaren att föl
jande få ord såsom tillrättavisning äfven måt
te införas i bladet med alldraförsta
Det är ej gifvet att Consistorii Ledumöti-r
af samma skäl som Lector Rnmsti öm u 11 slutit
Kyrkoherden Bolen och V Contraéis-Pröslei
Ekström från förslaget Det är blott gif
vet att de uteslutit dem Och då Insända n
just anfört att Kongl Majrts vilja vore det
Domprosterierna och de större Pastoraterna i
riket blefve försedde med sådana män de der
för särdeles lärdom och skicklighet gjoi t sig i
det allmänna kände eller de der
'Miuru ic
ke öfvade i Presterliga förrättningar genom
an vidsträckt lärdom genom en förväifvad
menniskokännedom genom det behof Theolo
gien äger af andra vettenskaper kunna göra
Ståndet och Församlingen heder och nytta
samt Strengnäs Stifts Presterskap vid förlidet
års Prestmöte uppflyttat Lunda och Kihla
Pastorat i första klassen så må detta Paste
at väl höra till de större i Riket och således
bör förslag dertill uppsättas efter just denna
åberopade Kongl Maj :ts vilja Då detta ai
veikliga förhållandet kan ingen opartisk på
stå att en i Pastoral-Examen approbernd el
ler admitterad utan några andra kunskapsbe
tyg och utan någon annan i det allmänna å
dagalagd särdeles lärdom eller skicklighet äi
behörig sökande eller kompetent till nämnda
Pastorat Stockholm i Juni i832
Hatare af vrängningar och
Vän af Sanningen
bekyrr .mer såsom anledning till delta sjelf
uiord
Den bekante Östeiiikiske Stats-Canzleren
Furst Metternich har nyligen från sin egen
dom Johannisberg sålt till Konungen af Preus
sen en vinliggare af 1822 års skörd för om
kring 14 ,000 R :dr Banio Slottet Johannis
berg hvars viner alla känna var en present
åt Furst M för del besvär han hade med
csingressen i Wien \apoleon hade under sin
välmaktstid skänkt detta slott åt en af sina
Marskalkar
Handel-tidningen i New-York meddelar en
statistisk uppgift som tyckes vittna otn en ser
deles »od verkan of Förenta Staternas Nyk
terhet-föreningar nemligen en minskad import
af spirituösa drycker Ål 1 ^28 hade denna
import uppgått till 4 ,146
6o8 kannor 1829
till 2 ,4 '2 ,3o i och i83o till 1 ,oo5 ,488 kannor
NaMdoskop
En Fransysk tidning Cabinet de leeture
med sista posten berättar oss följande oväntade
nyhet "En af Sverigeså
utll )äiktaste författare
T Ornie har nyligen den 3 sistlidne Juni
tagit lifvet af sig genom o på sin egendom « .ex
mil fiån Stockholm Man uj >pgifver hfeuliga
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Af trycket h«r inkommit och finnes till täln i de
flesta Boklådor tor lldr I- sk Banco DE TKOLOF
VADE at MANZONI öfversättning komplett i trenne
delar
Ett vackert Tandstiille beläget vid Mälaren der
kullbilar hvarje lialllircmo passera dit äfven en god
lai .dsvjg törer är till salu eller att hyra för billigt pris
bete tor i :iie hästar och 2 :ne kor är pä stället att tillgå
Byggnaden är bäd till sitt yttre som inre utmärkt
gentil och innehåller 11 tum och a kök Underrättelse
erlialles uti Tobaksboden vid Mmikbroharanen
En lätt och beqväm Medevivagn passande till Bei
»ign med »elär rymlig Sits och Fotmagazin för 100
Rdrligs adress hvar vagnen fir beses lemnas
uti Hu
set K
-o c pl Hornsgatan midt för Adolph Fredrica Torir
dl Kusken Broberg eiterirSgac
1
En beqväm Resvagn med sonfflet meullbössor i
hjulen goda selar samt Stföljand» kälkar finnes til sa
lu vid Munkbron och »ätjes för facilt pris af Mams
Arosin i diverseboden derstädes
H ti par smS Norrska boitenblacka Hästar med svart
sh inåt ryggen svarta manar och
svansar äro till salu
for facilt pris i anseende till bortresa Underrättelse
fas pl 6adclmakareverks
E11 K orm trafvare som
luden vid Ridd arhus gärd en
m äive» är inriden finnes
nast till saI11 Närmar» underrättelse erhlllea S Afton
blads .Contoiret
ett iJuSBnUNT Sto
fem Sr gammalt väl inkördt samt går väl under sadel
9 och ett halft qvarter hög alldeles foliriUtför ett gan
ska billigt pris Närmare underrättelse erhältes nti Bran
vinsmagaziuet vid Tyska Brunn
UTBJUDES HYBA
En utmärkt vacker och väl Soignerad våning en
tr tipp vid Drottninggatan Stall och vafnshus kan Sf
ven erhållas Underrättelse meddelas uti Bryggeriver
ket snedt emot Stora Barnhuset
Boningsrum och Vagnahus äro att hyra uti f d
Kirsteinska Huset vid Clan Strandgata Underrättelse
erhåiles i Södra flygeln till höger i portgången
BORTKOMMET
Lördagen den 50 Juni eller några dagar förut
har ihuset N :o 1 Qvart ApoUo vid Skeppsbron rr c
nom inbrott ur ett rum på gårdcrt blifvit bortstulit
2 :ne långa och g :ne korta engelska gring .mattor af
rutigt ,ty g foll ade i and arne 3 qvarter breda stnut
innehållande tillsammans c :a 20 alnar den som be
visligen up täcker tjufveri undfår 10 Iidr llgs då an
mälan sker uti Jernkramhandlanden Herr Lönner
bergs bod vid Skepsbron
Den 2H dennes borttappades ett sigill med Ceder
strömska hjert vapnet och får jag härmedelst gifva till
känna att om nJgon »k allé begagna sig deraf dess för
bindelsei
.af mig ej godkänues Stockholm den 50 Jnuii
133a Alphons Cederström
1 IVER SE»
Af 2YTAGAZIN för KONST NYHETER och MODF .U
ar Vllsde Häftet utkommet och innehåller Pl 25 Tor
trätt af Hingsten Achilles Pl a6Svensk ArtilleristsXng
Pl 27 Polska Mil itärCost ymer ,95» PJ «g ModeCosty
mer för Damer och Herrar
Prenumeration p sednare halfSret emottages i Stock
holm i Herr Hedboms Bokhandel och i Landsorten å
alla Po
stContor hvarest äfven linnes tillgäng till nå pra
exemplar af förstå halfva Srglngen som innehåller Pl
1 Ilusseiu Pa *cha 2 Resa öfver Apenninerne emellan
Florens och Bologna 5 Croquier 4 ModeCostymer för
Damer och Herrar 5 Baron Clivier 6 En grafsten pä
nya Kyrkogården 7 Ett latt och vackert sätt att bryta
K erve t er Z ModeCostymer för Damer och små flickor
9 Jacomo Meyerbesr 10 Balen 11 En sien i fiskargin
gen 12 ModeCostymer for Damer 13 den sköna Mariana
ii nymodiga Möbler 15 Hårklädsel och hnfvudbonader
16 ModeCostymer för Damer och Herrar 17 Göthe
Mariauenruh 19 JLedskeppet 20 ModeCostymer för Da
mer 21 Utsigt af Ljungby sten fil Blandade ämnen SZ
Hlrklädsel och hnfvudbonader »i ModeCostymer för
Damer Herrar ocli barn
I morgon d 4 dennes utkommer första numret af
Allmän Eccles Tidning
0 Anmälan
A mitt Contoir i huset N \o 47 Qvart Typhon vid
Kornhamns Torget emottages i Gommission att uppm
sätta Gontractcr och andra skrif ter att utf öra rät
tegångar ingifva och uttaga rättegångs och andra
handlingar inom hufvud st aden då behörig full»
makt dertill meddelas att försälja köpay utarren•
dera eller uthyra egendomar och rum att uppköpa
eller bortsälja och afsända alla lofliga varor att låna
eller utlåna penningars och att uträtta alla andra
ekonomiska eller penninge- updrag som mig anför •
tros Med ett ord Kontorets tcnclence är att bereda
tillfälle for hvarje IVLedborgnre så väl i Sverige
och Norrige som *Finland att genom Contoiret få uå
rättad i Stockholm hvarje loflig affair som hälst„
Afgiften for hvarje Commission hvarom Contoiret
frun Landsorterne anlitas och hvarom svar med
posten måste af
sändas är 3 sk B :co jemte post .por •
to
— Alla till Contoiret ankommande bref ställas
till undertetknad som förbinder sig att med den om•
gående posten lemna kommittenten svar
Stockholm den 2g Juni iZZ2
T L Ros enquist af Akershult
Om nSgon som för sin Hälsa eller för sitt nöje skull
tänker sig på nlgra veckor Resa helst St södra orterna
si önskade en medelålders man att fl göra Resesäll
skap och deltaga i utgifterna Om svar anhålles i Biljet
på Aftonblads .Contovet till den Resande
Undertecknade hafva äran tillkännagifva sina
respectivc kunder och afnämare i Sverige att vi
insändt profver af vår tillverkning af Franskt snus
till Hr J ti Glosemeyer f Stockholm hvilken emot•
tager beställningar derå efter priscourant dock ej _
rec /ui si tioner under 50 skålp
Freres Bernard i Offenbach
Att priserne äro nedsatte I så väl Destillerade som
odestillerade b rån viner i undertecknad» Magazin vid
Lilla Nygatan bredvid Kongl PostContoret frfr jafif
äran vördsamt tillkännagifva Stockholm den 30 Juni
1832 H I Falkmanj
Kongl Hof .Destillator
Carlbergs Värdshus är öfvertaget af Mamsell ETag
lund från Hagalund som der serverar mat i flera nyie
parerado rum med god servis och facila priser
Undertecknad Ordens .Jouvelerare bor uti Huset Nu
5 på gamla Norrbro midtemot Konungens Stall hvilkeC
vördsamt tillkånnagifves
IWHjb
I W Hjertsberg
kd
Apropos om Sjukdom
f k
pp
En man pa Norr af känsla ej för hundar har in
sjuknat 2 .ne Somrar men svSrast midsommarnatten
133« Skull do af Herrar i Stockholm som roa sig med
Kågflspel vilja vara af den godheten och meddela den
Sjuka Medborgaren som sX myeket har lidit af dylikt
Spel Sist omnämnde natt en Schärf SÅ behöfver han»
ej i ^allmänna tidningar söka sin Lycka
Ångfartyget Frithiofs resa till Thorshälla d 4 Juft
inställes i anseende till Militär .transport men atglf
tr6n Arboga till Stockholm Söndagen den 8 Juli kl 6
på morgonen
Nästkommande Thorsdag den 5 dennes ämnar under
tecknad gifva en Mu .«ikalisk Soirée uti Djurglids .Brun
salen hvartill Billetrer a 1 Rdr B :co säljas i Hrr Mol
lers Hedboms och Östergrens Musikhandel samt ÄOS
Hof .Conditor PohL
FC
F C Lemming
POSTCRIPTUM
Med tingens post har rapport ankommit till
Tull-Siyrelsen alt bevaknings-kontrollören
Iteinlicirdt uti sitt hemvist i den såkallade
Land .krona Warn nattetid fallit ett offer lör
mördnreliaiid En person hade kommit och
knackat kpå fönstret och då Reinhardt som
redan låg till sängs fråga ds hvem det var
.varades "Ett bud frän Helsingborg
Reinhardt h .ide gått upp för att öpp
na frn .tret och i detsamma detta skett
blifvit träffad af ett skott så att kulan gått
in genom bröstet och ut genom ryggen Han
▼ar lik viii ännu icke död nflr posten afgick
Vi egna åt denna underrättelse serskildt
postscriptum emedan den sora kändt Rein
härds verksamhet emot linet drejeriet pa Svo
riges i det la afseende viglignite kust vet att
delta dödsfall föi det allmänna var af större
än en "Veni 'rnI I
iill I 'iektors
På sc (iti :n 'e halfåiot af donna tidning
prenumereras i Stockholm med 5 Rdiv
B :co och i landsorten med 6 Rdr s m
hos alla Postförvaltare För bestå ra
ma tid e af upplagans storlek önskade
Red att alla recjuisitioner kunde göras
så snart som möjligt
Hos L J il J £11 TA