Aftonbladet Onsdagen den 4 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-04
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-04
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-04
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-04
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Onsdagen den 4 Juli 1832

Sida 1

N :o 154
AFTONBLADET
1832
Onsdagen
den 4 Juli
priset i Stockholm för helt år ro R :drj halft är 5 B :dr 3 månader a Ii :clr 3a sk Banco Lösa Numror s sk Banco Prenumeration och utdéihing t
Klädets Conior via Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och
,Clara Bergsgränd Lindroths vid Norr lands galan och \Esse m
vid Södermalmstot g Jnnonser emottag as endast i förstnämnda Cantor till r sk Banco raden Utdelningen il 6 eftermiddagen
vigde i stockholm
Ciommin G E Ährling och Mamsell J A Åbom
d :«
DODE I STOCKHOLM
• Grossh J F Erdmanns Enka A F Flygarsson
i d :s 48 år
kATikLUNlbldd
4
Brukspat A Timms enka L U Nettelbladt 2 d :s
65 är
f ANMÄRKNINGAR
Emot det nu tryckta Lag-Committéens förslag till
Allmän Kriminal-Lag fä af en hvar göras och inom
årets slut insändas till Justitise-Stats-Ministern
HANDELS - UNDERRÄTTELSE
Ilandl F Lindebeck är förordnad till Svensk och
Norrsk v Consul i Gamla Carleby
LEDIGA TJEN3TER
Borgmästare-tj i Westerås sökes inom 56 dagar
frSn 2 Juni
En Rådmans-tjenst i Carlskrona sökes inom 56 d
gar från x ann
Bat
-Läkaretj vid Smalands Grenadier-Bat söke
hos Sundhets-Colleg inom 3o dagar från denna an
nons
Prov .-Lukaretj i Skellefteå District af Wester
bottens L sökes inom 3o dagar från denna annons
Stadsläkare-tj i Linköping sökes inom 56 dagar
från 1 ann
Tradgård <mästare-tjcnsten vid Haga Kungsgård sö
kes inom nästa Augusti månads slut hos Ståthålla
ren vid Haga boende i Hertig Carls Palais rid
Gustaf Adolfs torg eller Kamer Fröling vid Haga
Lustslott
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Isåsa Silfver- och Kopparverks Interessenter sam
manträda till ordinarie Bolags-stämma i nästa Au
gusti
Isåsa Bolags Intressenter böra inom 1 nä tk Ang
till Bolags-cassan tillskjuta 33 i-Z Rdr B :o som in
betalas till Bergmästaren B G Bredberg i Sala
axjotjoneri
Executiv å Huset under N :o 128 gammal men i3
ny i Stadens inre del vid Bagge-isgatan Qv Per
seus d 19 dennes kl 10 f in
Executiv och frivillig å Egendomen under IS :o CO
gammal men 2 nya Numerordn Qv Katt 11 niudre
Slaria Förs vid hörnet af öfra Badsiugugata .i c c
Skolgränden d 6 Ang
Frälsehemmanen Tyttinge 1 Åfvinge 1 mtl i Svr
lÖsa H Grödinge S och Stockholms L .n e !i n vid
Fittja gästggd d 4 nä st k Aug kl 3 c in I \ä m .re
underr af Kronobefallningsm G Maikandei adr
Stockholm och Kråkvik
linset och Tomten N :o 22 i Upsala Stad d 20 nä
sta Aug
offentliga ST amning ab
Ä
BOHGF .NÄRKB
Svea H .R a ti vice Prcs B Sandels till d 3o
nastk Oct All Förste Exp
-Secrct J M Stjern
stolpes d 7 inst Aug
Stockholms R .R aII Vaktmäst C J- Molins d 5
denne»
Carlskrona R .R Coopv -skepp Åke OLsoi s d 10
nasta Dec
Bergs H T .R Afl Maj och Ridd C Ward 2
rttgd af ord- Ting c 6 mån från 1 sistl Juni
Själevads H .R Torparen P Lindahls i Wester
hillsjön 2 rttgd af inst hö tet Såsverksägareu Carl
Sandells i-Björnsjö och Torp Per Johärissons i Mo
inom laga tid
Hellestads och Tjellmo Urt T .R Afl Gäst g X >an
Persson i Hellestad 6 Dec å Tjellmo Tingsstad
Nätra T H .R omyndige Bonden Olof Janssons i
Långnäs 2 rttgd af Ting c 6 mån från 5 sistledne
Maj
Sjöns H .R Bonden Per Perssons i Öden till andra
rttgd af nästa iaga
hÖstet
LjtHR
HRTOlLijödäå Sk
Ljustorps H .R
holmen
Maj
s H .R
rttgd
j
Wissnums H .R Tu 11 för v C Wildtes 2 rttgd af
Ting e 6 mån från 4 sistl Febr
g
s H .R
s H .R Torp Ol Lingensjö d ä på Skepps
rttgd af Ting e 6 mån från den 18 sistl
testament» bevakningar
nanin
Insp B Bruzelii till slägtingar m fl inom natt
och år efter delfåendet
Tunnbindare-Enkan C M Kjellbergs till Tunn
bindare-mäst P a Lindström och hans hustru Ing
rid bcv inom laga tid
Kronobonden IN ils Larssons enkas M C Jonsdot
ters i Kårgården Brunnsby till Pigan Inga Lisa
Larsdotter bev vid Bobergs H .R
lagfart
rt
Sökt a 2-3 af i-H mtl af frälsehemmanet Tåstorp
Sunnerby klander vid Skånings H .R inom 6 mån
fåit
y
från sista ann
KALLAS
Afl Enkan M C Hägers arfvingar att till Chr
Norberg senior utbetala 117 Rdr Banco med 5 pro
cents ränta och 5 Rdr Banco i rättegångskostnad
Ågare till en Jcrnketting cm q5 famnars längd samt
ett litet Ankare uppfiskade vid Fårön å Gottland
persedlarne återfås hos Hemmansägaren Per Nors
adr Wisby och Fårö
A Andersson i Bastorp inom år till sin hustru A
Svensdotter i Sem
Linneväfvarcn Holmgrens Enkas A S Borgmans
slägtingar inom laga tid för klander af Gårdsför
saljning hos J £ Kjellström i Södertelje
fohmynderskap
Hu th Eric Isaacsson i Myssinge förklarad myn
dig Ölands H .R
HANDELSBOLAG
Firman Alsing Hagström uppbörd rörelsen
fortsattes af A 1 Alsin
BOUPPTECKNING
Efter frami Med .Rådet m m Doct L C Ting
stadius anm i Sterbhuset inom slutet af Juli
Efter Sidenfabr A Berger anm i Sterbhuset in
om slutet af Juli
Efter afl Advocatfiscalen G Gustafvi anm inom
1 Aug i Sterbh
€ORGF ,N 4 RERS 8« JKM 4 NTPå DKK
Handl Ij M Lönnerberg» äga lyfta sista dividen
den hos L Borg tröm i CarLtad
Afl Capt B IN A v Kruscnstjeriias i BörscafFer 18
Juli kl 6 e m
F d Handl P B Hammars 13 Juli hos C Björn
berg i Götheborg
Kryddkr .betj (jr Forssmans d 5 dennes kl e
111 i Börsrummen
Assessor A Häggs d 5 d :s kl 5 e m på Käl
laren Victoria
Grossh Broberg A :sons d 7 Juli kl 5 e m å Börs
källaren
Handl Fornander» 20 Juli kl 3e ra hos M Ros
vall i Calmar
Afl Häradsskr J O Thel ni tigs 3i Juli kl 10 f
m hos L P Björsell i Lid köpin
Handl Fri Fornander» 3i Juli hos S L Bruan
jå Döderhultsvik
Handl P YWThans 20 Juli kl 3 e m hos O
Budijvist i Carl -tad
SPEKTAKEL
På Djurgårds-Theatern i morgon
min från Pohlen
fi -
KuiUea
fi
Kus in Uenja-
sammanträden
Kgl Landtbruks-Akademicn 6 d *s k
P B d 9 dennes kl 6 e m
Aurora-Orden d 5 Juli kl 6 e m
STOCKHOLM
Den 4 Juli
Det storå lägret på Ladugårdsgärdet sluta»
i dag ocli tropparne bryta upp i morgon I
går var åter stor manöver men den simulacra
som sades hafva varit tillämnad med samtliga re
gementerna har icke blifvit af troligen i anse
ende till den allmänt gångbaia hostan ibland
hästarna Lif-Regementets Ilusar-Corps fort
far ännu att befinna sig på Drottningholm
många hästar ha dock tillfrisknat
De båda föregående dagarna har väderleken
här varit ovanligt kylig I går morgons kl
8 var temperatuien endast 7 grader Celsii och
den föregående natten kunde en del af triip
perne på gärdet icke sofva för köld
Åtskilliga rykten voro i går i omlopp att
clio /eran skulle hafva visat sig på Seland och
Fyen i Danmark samt att i synnerhet invå
narne i Malmö deraf varit i »tor förskräckelse
Som vi likväl hittills icke varit i stånd att
få leda på någon riklig ledtråd till upphof
vet af dessa rykten eller hört några närmare
detaljer så lärer allt sköl förefinnas att till»
vidare tvifla derpå
Angående mordanslaget på den utmärkte
Tu 11-tjenste mannen Cevaknings-Controllören
Reinhaidt ha vi från vår egen correspondent
i Landskiona erhållit följande detaljer hvil
ka meddelas såsom tillägg till hvad som fin
nes in förd t i gårdagsbladet
Landskrona den 2g Juni Vid midnatts»
emellan den 27 och 28 dennes bultades på
fönstret till det rum i Reinhardts på Lands
krona Östra Wärn fförstadJ belägne hus
der hans tvenne svägerskor lågo och en röst
fiågade är Controllören Reinhardt hemma
Reinhardt som låg tvenne rum derifrån samt
höide bultningen och frågan springer upp
ur sin säng till förstnämnde rum och lutande
sig emot fönstret för att öppna det sägen
har är ja g hvari fr in är ni då en löst u
t an för svarade ifrån Helsingborg och i
samma ögonblick nflossades igenom fönsterru
tan ett pistolskott En kula och fyra hagel
eller kantiga blypjecer att döma efter en pa
golfvet hittad sådan pjece genomborrade
Reinhaidts högra b ,öst emellan andra och
Detta hus likasom alla husen i Land .»
krona förstäder hafva blott en våning och
fönstren ligp ;a icke högre än ett par alnar
fiån maiken

Sida 2

trrdje refbenet på midten och geck ut emrl
l«n sjette och sjunde re /benet en tvär hand
ifrån ry§graden studsade emot kammardör
ren der den lemnade ett djupt m t r k e och
då den sedermera igenfanns på golfvet syn
Its den kanthuggen förmodligen för att så
mycket sök rare mörda och skärfvor af refbe
ni-n hade fastnat vid den Då Reinhardt var
t Sffi-d af skottet jopade han Ajj a jag
ar skjulen
men hade styrka nog alt gå ge
nom trenne rum ut i köket der han ville
kalla på sina drängar men der stupade han
och blef liggande i sitt blod till dess lä
kaie hann anskaffas som tog vård om
honom Föiladdningen hade »ntändt skjor
tan som brann ännu då han horn ut i köket
ocli på händerna hade Reinh fått flere bränn
sår Enligt Iskarattesten som gafs i går af
ton kl 7 befann han sig något bättre me
skadan är af högst betänklig art och utgån
gen oviss
— För min del synes det omöjligt
a t han kan komma till lif — Att pistolen
var laddad af lurendrägare derom behöfver
icke tviflas ty hans förhållande som enskild
person har förvärfvat honom tillgifvenhet
högaktning och vänskap af alla andra med
hvilka han varit i beröring — I hela Skåne
linnes härom blott en röst Den förmodan jag
här yttrat bevisas dessutom deraf att ett
lönnmord nattetid var nästan det enda sätlet
att komma åt Reinhardts lif emedan alla el
jest fruktade dels för hans ovanliga mod och
handfasthet dels ock för ett par goda pisto
ler som utgjorde hans ständiga följeslagare på
hans ströftåg emot smugla ne
Hr Brukspatron Wolrath Tham har begärt
rum i bladet för en skrifvelse angående jord
brukarens välmåga i anledning af några i slu
tet af sistl månad införda uppgifter om Lund
by hemmans i Nerike beskattning Yi kunra
icke bättre emotsvara den heder Herr Thain
härmed visat vårt blad än då vi ordagrant in
lcra artikeln dock under förbehåll att få be
ledsaga den med några anmärkningar
.Sedan de oriktiga uppgifter och derpå emot
Regering och Ständer grundade oriktiga slut
satser och anklagelser angående Svenska lord
brukets ständigt ökade Skattebidrag hval med
några Journaler längre tid sökt förvilla all
mänhetens omdöme grundeligt och med otnn
kulistöteliga Arithmetiska bevis blifvit veder
lagde genom den ifrån Johan Hörbergs Tryc
keli utkomna afharidlingen om Jordbrukets
Skatter ocli Besvär samt den egentliga ord
saken till Landlmannens närvarande Jörlågen
littj
var del ett kosteligt fynd för Aftonblads
Bedaktionen alt utur en angående någon del af
Pferike för 10 år sedan uppgjord på falska
grunder fotad stastistik få utdraga och in
föra en uppsats om Skatte-Rufthållet Lundbys
onera dem auetor upptager för ett år till
icke mindre än — 38o Rdr 45 sk 6 rst B :co
O <ii Redactionen behagat begagna addition
hade den funnit en liten missräkning ty sum
man utgör enligt uppsatsen i Aftonbladet icke
mer än 3yg R :dr 3 sk Detta misstag är dock
ganska obetydligt emot det stöta att i pennin
gar såsom utgående onera beräkna allt som
genom arbete eller in natuia kan utgöias och
till bestridande hvaraf ägaren eller åboen icke
» Det är samma skrift som vi for någon tid se
dan ornnämde i detta blad evalvera
statsbidragen efter kurs hvarigenom man
kommer till den slutsatsen att landet borde
skatta ännu en gång till så mycket for att
komma till samma punkt som 1809
» En kompliment åt Hr Land-hö .dmgen
Grefve Gyldenstolpe och dem som jemte uo
hom uppgjorde de statistiska tabellerna
behöfver använda pengar Från Rustningskost
naden upptagen lill azfo R :dr i3 sk men läl
t e i i g« n summerad endast utgörande
R .vr B :co a3g »4 6
bör således afgå allt hvad som för
Husartorpet är upptaget med
4
Hästens föda sköcLel och
bete 82 >4 9-
111 8 9
återstår verkliga utgifter så v da
de enligt med sanning och ulan öf
verdrift äro uppgifna 128 5 g
Då ^derifran afgår augments-räntan 6g 1 2
Kostar Rustningen 5g 4 7
Hemmanets öfiiga oneia aro upp
tagna till 140 22 6
Derifrån bör afgå Håll och Kron
sjkuis samt väglagning som allt
kan bestridas utan coLtant utgift 4 2Z ,—
Återstår g2 4 6
Då dertill lägges Rustningskostna
den med 5q 4 7
Blifva Hemmanets onera för ett är
R :dr Bi c o 152 2 1
Sålunda mer än hälften mindre än hvartill
Auctores till Statistiken dem uppg ort ocli
ifrån denna summa torde lätteligen afprutning
kunna ske ty allt hvad som finnes upptaget
såsom utgifter till Presterskapet fattigförsörj
ning och allmänna Byggnader med löt er slänt
pel af mindre noggranhet och kan till me
eller mindre del utgöras in natura
Att 24 personer bebo och finnas på Lundby
Hemman och der kunna finna sin bergning
är ett stort bevis på Auctors oriktig t statis
tiska beräkningar Måhända torde dessa per
soner finna sig lyckliga oaktadt Journalistens
omdrime att dertill fordras alt var moge
för choleran Denna lill det minsta sandt läll
sinniga utlåtelse kan föranleda till det omdö
me om Journalisten att han sjelf är angripen
af den illa a t tade Cholera Puhtica hvilken
elaka sinnessjukdom med ört så svåra följde
för Belgien en del af Italien och det olyck
liga Pohlen >amt ännu hotar Frankrike all
åter en gång få genomgå de- ,s förra revolu
tions alla rysligheter hvilka i niet e ler min
dre gtad icke torde uteblifva så fmuit de ic
ke kunna motas af en lika sif varsam som
kraftfull Styrelse
Forsvik den 22 Juni i832
TVollr Tham
Vi ha redan en gång förut fästat uppmärk
samheten derpå alt Hr Brukspatron Tham
framför de fleste af vå ,a 1 epresen tanter äget
en stor och verklig förtjenst deruti att lian
äfven någon gång mellan Riksdagirne låter
allmänheten vela alt han lefver i synnerhet
otn man
stöter upp ell ämne som törer till
ståndet i landsorten O .n flere Riksdagsmän
vi-ade en lika stör qvantitet af nit för del
allmänna så skulle den offentliga discussionen
öfver inhemska angelägenheter få mera lifl g
het och n ;1 g >c meia ljus kastas öfver Sam
hällets olika t»ehof och brister
Med Hr Tham är det blott en sak som vi
ha att anmärka Det är skada alt han emel
lanåt blir så ond då han yttrar sig sk iftrli
gen Vid sådana tillfällen är det ett Rodt
medel att lägga bort pennan dricka ett glas
friskt vatten gå några slag kring golfvet och
sedan åter sätta sig Sådant bidrager äfven
att samla och ordna tankarna
Ofvanstående skrift bär en tydlig stämpel
af en sådan något upprörd sinnesförfattning
som förled t Hr Tham till åtskilliga nästan för
skarpa misstag Utan alt uppehålla oss med
.b 4 <J
någon motbevisning anmärka vi blott litad
han i detta afseende säger om väghållning
biobyggnad in m Alt såsom Herr Tham
gjort påstå del dessa onera icke kunna upp
tagas till något i penningevflrde d v s att
landlmannens arbete är värdt ingenting äf ven
som att från utskylderna vid ett rusthåll af
draga allt hvild h ti sa 1 'hästen kostar i under
ltål I och skötsel lönar icke mödan af en ve
derläggning
Gud vet hvad det är som gjort Ht Tham
så bös mot den periodi-ka pressen eller kun
nat föranleda till hans svåra beskyllningar
mot Journalisterne bland hvilka vi förmoda
att flere m-d oss skulle önska at få räkna sig
till hans vinner Uti en så kort skrift som
den ofvanstående angifvet- han oss icke för
mindre än fy ra- .tora felaktigheter 1 :0 falska
slutsatser en nu för tiden ty värr ganska
gångbar sjukdom 2 :0 anklagelser (emot hvem
står icke 3 :o okunnighet i addition (det
ta kan åtminstone ej föreb ås Hr Tham då
frågan är att uppräkna huru väl det st
r ti Ii
i landet — (se tvisten med Skaraborgs Lät s
egen Landshöfding vid sista U k-da ^i
cliolcra politi en
en sirines-ijukdom
Hvad skulle väl Heir Tham sigt om vi
gjorde honom likartade beskyllningar tillbaka
otn vi tillvitade honom att hafva mer i mun
nen an i matsäcken eller om vt angåfve ho
nom lör gröusoten d v s en sjuktiom alt
viljt gora sig grön eller bi ist pä fri >inna la
tankesätt Vi tio dock in et af allt detta 11
tan endast att hans väitn-ning är fö ,ena I med
en g >n ,ka öfverfhidsg skuggrädsla lör de
ta
la la tlieoricrnas öfverhandtagande
För att gifva Hr Thara ett annat profstycke
på landlmannens beskattning till granska och
om möjligt vederlägga begagna vi tillfället
att här nedan meddela elt upag ordt löt slag
ö 'Ver Augmenlshemnaanet Skärtarvds i Kro
nobergs Län inko nster och utgifter der livat—
ken väghållning eller husarUäst linnas upp
tagna och der skatt rua likväl u spgå till 85
Rdr 46 -k i 1 st vid ett ärligt utsäde al ti
tunnor Om ock afkastningen af Spantnålen
är riog lågt tilltagen så synes det l .kviil alt
någon behållning å hemmanet icke kan 1 1 träffa
lörr än man an toge ,l åkerjorden skulle af
kasta fyrationde kornell
Förslag öfver inkomster och utgifter på ä
Mantal Krono *kitte Augment Skårtmyd Olofs
gård i like med Dädesjö förenade Socknar af
(jppvidinge Härad och Kronobergs Län
B uico
R :dr sk rst
På ofvannätnn le hemman är ut
sädet med vårsäd 6T innlind
som
g ifver i medelmåttig årsväxt i an
seende till den skärfbundn i j tr fen
ej mer än 3 :dje koi nef gör 18 Tun
nor som efter Markegångspris är t ?4 — —
Hfd8 f
gp
Hemmanet föder 8 fäkreatur Af
dem äro 4 kor -o ti åtfordras till
arbets-folkets underhåll 1 par min
dre Oxar son genom tillvext gif
va i årlig afkastning
2 ungkreatur göra genom tillväxt
H mmanet foder 2 Reserv-hästar
som med skjutsning förtjena år-
ligen
äfven födes 10 st Cär-kreatur di
ull är afdragen till Ai bets- folket
gör afkastningen då Rofdjur ej
göra skada
Hemmanet lur £ :del i ett torp
som skattar 6 R :dr Ja sk deraf
hafva åbierne afkastning
Årligen sä !jes skog för
löt tjenar genom kolninj
nas pl Braås bruk t
som läm
12 24J —

Sida 3

På Hemmanet för dess brukning
erfordras .2 qvins- personer som vin
tertiden kunna anse föiljena med
spinnande utom hvad som åtgår till
Arbets-folkets löneväf 6 — —
Till hemnoäneU brukning åtgå
2 vuxne Manspersoner samt u
mindre person att bestrida Sk uts
färder Dessa kunna ej förtjena något
utoin hvad nämd t är med kol-
Afkastnings-Summa 246 9 ,8 A
Hemmanets utgifter
gf
Utsädet är årligen 6 t :r hälften
g
Rå» och Korn gör efter 9 32 t :au 58 — —
Kronotiondi
samt till Kyi koher
de Comminister Klockare D011
vaktare och de fattige 2 i :or 18
k :r göra 2 8
—j
Till föda för 2 vuxna mansper
soner 8 t :1 77 Rdr 16 sk dito till
2 qvins- och 1 mindre uiau-peiso
ner g t :»- 87 Rdr 164 >6
Till Soldaten utgör hefwmanei
l-3 :del som in .illes hflönas med iG 32
Augments-iäntan är belait i sisll
Jan må ii ad med 32 6 1
Kionoräntor 7 36 —
Extra utskylder 16 —
Till Kyrkoherden sämja- ocli
duk-pentiingar 44 —
Till slilningsjeru på körtyg samt
hästskor åtgår årligen 8 — —
Till billar spik och äggjerns
underhall 5 — —
Hemmanet har lott i 18 lins u
toin de soin tillhöra heminansdelen
till dems underhåll anses årligen 1 36 —
Iblh
g
Ibland hemmanets inkomster är
upptaget hvad som förljenas med
v
skjutning derföre bör ulföras liu
ru hästarna skola bibehållas som
ofta händer alt nya hästar (år an
skalFas hvart j :je eller 4 :r 't år 'or
5o Rdr st derföre ut /öres blott iir-
ligen 16
Ti I .5 Tjänstefolk sofvtlpenningar 5o — —
Sko
ienningar till 1 essa 5 personer ?4 — —
Penninge lön till 2 m insp 60 R :dr
1 mindre mans och 2 qvins 3o 90 — —
Potatis och kiil till loket får ta
gas at af kastningen i kålgåiden
Utgifters- Summa 5o 5 2 1
Tillgång 2 .46 9 8
4 4
På Het om förmäl te hemmenet äi 1 j un
dantngshju s-imt 6 >t små b un till dessas
u iderhåll skall äl ven tagas af sauiin 1 jord
men huru å <orm som ärn behäftade med sto ,a
penningeraotor för fastigheten skola komma
ifrån allt detta är något att tä ka oppi on
iCKe deras dagelig 1 nöd to ft ständig måste
va a (oiLnappnd och ofta svä ta som blir de
las säkiaste afkastning
Eke den 31 April 18 )2
I korrthet uppi»11 af
Sumwl Jonussnn
Att ofvanski ifn Samuel Jonasson i Eke så
vidt h >n är kand äger allmänt förtroende
och anses för fullt ut så tillförlitlig som nå
gon 'Kionfogde i Småland
det in ygar
d8 J
yg
Wartorp den 8 Junii ,832
F
F Rappe
Lund den 27 Juni 1832 Si-tledne Lördag
den 2j denne anställde Philosopb !» Dok
tors-Pi om dion Uti utfärd ;dt Pr- gram som
degen förut ut lel .de hade Proiu >tor El qu
Poes Piom Professorn Doktor Lindfors
inbjudit ortens högre emb - (smärt samt öfrig
Lärosätet» gynnare o h vänner till högtidlig
hetens bevistande Kl 6 p i morgonen för
kunnades dagens lögUdlghet yenotn kanon
skott från den fria platsen framför Domkyr
kan och musk fån Obsi-rvnl .uii altan Kl
något öfver c b ga !vo -ig Promotor i -petsen
för Promovendi s ■ • r t Ak lem i staten och till
staden ankomne främui-tnde atdnde af Aka
demiens Pto-Kan-hr 1 pioce- *ion til Dom
kyikan Sedan promotor med *lt tal öppnat
akten och anhalli 0111 venia promovendi er
I öl lo följande 4 2 Kandida er den Akademi
ska Ligren Adelsman C A Höökenberg
M N G der cliiöld G Gede ,schiöld af öst
^ötha JNation J T ,Ilin G G A Söder
b-rgh P D Rudelius af W .stgötha Nation
J A Brunnei u af Smål ,miska Nationen P
E Oseen O Lagerqvist J G Ek A Lund
holm G M Lundh J L Broberg af Skån
,ka Nationen O B Ro enblad F O Göster
B T Brorström R Wollin A G Schröder
F E Borg N kleme- .se J Lindbergsson P
E G G illander O G T rslow G Nauman
F G- Nordström VI T Wihlbori K W
Berling I
M llöök G P Liljebo ,-g af Ble
kingska Nationen J VV Hoflund af Göt be
boigssa Nationen G F Wahlgien A U
Kullbog J M Agardh J G Agardh G L
Sti ö .u .stedt A Andersson C A Bagge af
Ga I mare Nation O Melon af Wermländsk a
Nationen J Austiin A A 'bi ecktson A
Kjellman P O Wigelius Magisti rlrågan
Recentiornc hmc hiunanitas qucc in Europa
viget elassictv antiquitatis studio ila liita
tur ut hoc sublato eadc /n simul corruat an
ad eam jam pervenit rnaluritatem ut se ipsa
per se tueatur (är den nyare Europeiska bild
ningen så gi lindad på den garn a klassisk
alt hon står eller faller med denna eller skul
le hon äfsen lita 1 densamma numera kunna
upprätthålla sig sjelf hvilken framställdes af
Hist Adj Mag ;r G Pafmqvist besvarades af
Magister Primus J G Ek och den till ÅhÖrarne
och Damerna vanliga hälsningen tolkades af
)£Till Damerna vid Philosophirv Doktors-Pro
mniioiicn i hund den 23 Junii 783a
För fjv 111 nan kär var Inge ,-smacka ,l panna
i riddarfifvets selbeglänsta (lar
ocli ärans sti alar läiladc att stanna
på hennes vink kring mannens lockar qvar
Stolt var den sköna mön Till bragder dömde
hon hvarje yngling ulan frägdadt namn
men hänryckl gaf hon åt deil vidt berömde
sitt stora bjerta och sin trogna famn
Och riddarn drog på äfventyr och höjde
i blodig strid »ilt segerrika s *ärd
För tln ,i ocli qvinnau sina knän han böjds
och kämpade för bada om en verld
Gnldl ickig kärlek satt i jungfrubären
i tårögd längtan vid sin g
llne söm
svor trohetseden tusen gånger svuren
och säg sin älskling i livar salig dröm
Två hjertans trohet kunde ingen döda
i jorden mvilad brann den varm som nyss
Pä deras grafvar växte rosor röda
med kalkar sammanväxta i en kyss
J hulda väsen hylle» än det höga
befallen ynglingen så glad och varm
till skön bedrift- med glansen af Ert öga
och ammen ärans mod uti hans barm
Vår riddarbana är den stig som leder
alltmer till idealets höjder opp
Deir stig är törnig läggen derpå neder
en vänlig blomma ett symboliskt hopp
Och ädla män af ljusets källor närda
i himlen vid Er sida skola bli
sit Sv-riska hamn och Eder kärlek väiafa
och da — den skönsta lagren yinnen J
M ,gisler Ultimus P E Oseen Af de tvenne
Jubel /nngistrar som prom iver ,des nemi Me
dicinalrådet och Riddaren af Kongl Nord
stjerne och Wasa Orden Doktor G Rooth
och Kyrkoherden i Hörröd och Maglehem Hr
Mag :r M Lauie
n var ingendera närvarande
Till Middagsmåltid voro omkring 200 per
soner inhjudne af Proinoti vid denna propr
nerade Promotor i underdånighet skålar för
DD MM Konungen och Drottningen H K
II Kronpi insen Akademiens Höge Kansler
H K H Kronprinsessan H K H Hertigen
af Skåne och för de Kongl Prinsarne samt
den Kongl Prinsessan under för tillfället
lämplige Versers afqtingande och lossande af
kanonskott Flera andra skålar proponerades
och druckos deribland en för Promoti hvarvid
Versar afsjöngos till de Lagerkransade Ma
gister Primus Ek pi oponerade derefter en skål
lör Promotor hvarvid nedanstående Versar
reciterades Efter måltidens slut begaf sig
Sällskapet till Botaniska trägården der för
friskningar serverades Oin aftonen var Bal
anställd hvilken bevistades af nära 4°° per
sonel
Efter Promotionens slut skedde Rektorsom
byte då Grsecae Lingu Professorn Hr Mag :r
C G Brunius af trädde Akademiska styrelsen
åt LL OO Professorn Herr Magister B M
Bo lineer
För nu ingångna Akademiska år bar H K
H Ak ad Kansleren stadfäst fördelningen af
M11 nera Ambulatoiia i följande ordning De-
Till de tageric ansade vid Proniationcn i Lund
den a3 Juni 7832
Den blomstcrklädda som marn sätter
shå I bägarn till sin purpur mund
Hor hoppet ler kring alla slätter
Hur kärlek sjunger i hvar lund
Men skönare <I ,ck är den sommar som glöder
i andens oändliga eviga verld
der ljudet och friheten lefva som bröder
och kämpa och segra med sanningens svärd
Knapt solen vill i dag gä neder
sä glad är festen till att se
För tärnors blick som gifvits Eder
sin thron väl fursten ville ge
Hur skönt är det ynglingalif som bekrönes
af grönskande lager och kärlek och frid
För ära som lockar för dygd som belönes
hvad herrliga mödor hvad glänsande strid
Väl stormar tiden men det gifves
en stat på tyst begrundning rik
1 Luiidagårdcns skugga trifves
en ljus en rosig republik
Fritt blomstre det sköna det rätta det sanna
I sol ocli i vestan står blomma som gror
och konstens ock kunskapens himmelska manna
blott faller i dalar dem friden bebor
Midsommarsstrålcn hän sig smyger
de hulda rosor slumra bort
och lagerkransad skara flyger
ät skilda trakter innan korrt
I bröder den samme allsmäktige anden
i kamp for det go la förenc Er än
Skönt svärmande trycken hvarandra nn handen
och svärjen att tänka och handla som Män
Till Promotor vid Philosophiet Magistert-Pr»
motionen i Lund den 13 Juni 783i
Glasen oss vinka J vänner och bröder
Glädjen har fyllt dem med dryck han fann bäst
Siften af drufvan den sydliga glöder
Högre uti den vid lagrarnes fest
kattorn de vinkande —- —- Dig Du den höga
Di-liska Herrskarens Hierophant
Skälen vi egna Du läst i vårt öga
Eilen att älska allt Skönt och allt Sanint
Se hur de Lagerhekransa le böja
Tacksamt de hjessor du invigt för Dig
Hör hur de festliga tonerna höja
Gauthiods Tullius hyllande sig
Skäl vår Bekransare mätte vår lager
Grönska som din under tidernas lopp
Blomstra kring Handlingens tempel och fager
Bringa till frukter hvar iofvaudc knopp

Sida 4

eanatet i TlieologUka Fakulteten tillkomna
Domprosten Dokt Uellsteiiius i den Juridiska
Professor Cederschiöld i dtn Medicinska Piol
Liljewalch i den Philosophi ^ka Prof Wesl
man -— Till Inspeetores Slipendiariomm haf
va blifvit utsedde Profe«sorerne Domprosten
tiellsUnim Cederschiöld och Agardh samt
till deras Vikarier Adjunktcrne Doctor Ri-rg
quist Schrewelius och Luridbl td — Till In
spectores Typojiapliiae och Bibliopolii Pro
fessoi erne Kring och "Westman
— Till li
spectoi es öfver Brandväsendet Professoiej ne
Brunius och Sönnerberg Till Inspector
Viarum Akademiens Rektor — Till Inspee
tores Pratorum Prof Brunius och Akademie
Räntmästaren
— Till In ^peclores Artium
Professoifrne Westmun och Hill
>— Till Ord
förande i Consistorium Minus Akad Pro
Nektor Professor Brunius och till Ledamöter
derstädes Professorerne Domprosten llellsle
riius Bidd af Kgl Nordsljerne Oiden Holm
bergson Sönnerberg och Cederschiöld samt
till deras Vikarier Adjunktérne Doktor FSerg
quist Schrewelius Biibbcri och Palmquist —
Till Ledamöter i Domkyrko-Rådet Ak- de
miens Rektor samt Prof Brunius
[Lunda Fechoblod
Staden Lund har under det sist förflutna
akademiska året blifvit mycket förskönad ge
nom nedrifning af flera byggnader på i o rs
och östra sidorna af Domkyrkan samt plu
sens planering utanför densamma så alt del
majestätiska templet nu på denna sidan rir
omgifvet af ett torg Detta förtjen .tfulla ar
bete läier isynnerhet få tillskrifvas den afgå
ende Piektorns Prof Brunii nitfulla och verk
»rama pådrifvande
RsleidvMop
EGYPTISKA IIOFVET
Två eller tre mils väg från Kairo leder
en allé af mullbärsträd till Shubra ett af
Paschans favoritslott Palatset beläget vid
stranden af Nilen är icke märkvärdigt för
dess vidd eller prakt men trädgårdarne äro
vidsträckta och sköna samt prydde af en
Kiosk som i smakfullhet och rikedom på en
liflig fantasis skapelser öfvergår allt hvad ja
hittills sett Vid utgången ur doftande hvalf
af orangeträd öfverraskas ögat af höga glän
sande portar höjande sig från en skön rad
af marmor-trappsteg Inkommen befinner man
sig i en fyrkantig kolonnad af hvit marmor
»om ömgifver en liten sjö prunkande med tre
eller fyra praktfulla slupar fästade vid Lind
med silkeståg Kolonnaden begränsas emot
vattnet af en marmor-balustrad i ädlaste stil
hvars öfie kant betäckes af grupper utaf åt
skilliga slags fiskar i upphöjd t arbete Vid
hvarje hörn af kolonnaden öppnar sig dtnnn
balustrad till trappor bevakade af ofantliga
krokodiler utomordentligt väl uthuggna i hvit
marmor En ridå af skarlakansrödt kläde en
färg som lifligt sticker af mot den hvita ski
nände marmorn hvaraf hela Kiosken beslår
betäcker i fonden ingången till en lång sträc
ka af de mest lysande rum Det är Paschans
älsklings-nöje att i en af sluparne sjelf ro nå
gra af favoriterna bland hans Cirkassiska frun
timmer och midt på sjön vältra om slupen
med sin dyrbara last Som H Höghet gör
sig en heder af att bära en koftan af kaliko
och en juba eller
öfverrock af groft kläde
kan han skratta at en sådan doppning som
hos en mindre excentrisk musulman skulle up
vneka mycken förskräckelse De sköna Cir
kassiskornas jeraraeiskri deras drypande hår
Engelska
och grannlåter de Tfuhiska eu ucherne som
skyndande ti 1 deras hjelp kasta sig frän ba
lustraden i vattnet eller stöi ta ned utför mar
mor-trapporna — allt detta ar för H Hög
het en angenäm vede cjvickelse efter Divanens
ai beten
Hela glansen af den troll verld som Tusende
och en Na 11 afmålar får man vid Egyptiska
hofvftse i verkligheten DeNubiska Eunucher
nes lifgarde med deras svarta glänsande ansig
ten klädde i skarlakan och guld svängande
sina blixtrande damaskener- sablar under det
de sakta tygla sina mjölkhvita ston är den
mest pittoreska corps i verlden Det talrika
Harem mängden af civila embelsmän och landt
eller sjöofficer -in i deras guldstickade Nizam
uniformt r skaior af pager och pipbärare samt
andri logie dock rikt klädde hofbeljenter den
herrIiza mililär-musiken för hvilken Mehe
met Ali har mycken passion de sköna A
rabiska hästarne och höge Dromedärerne allt
samman bildar en tafla af glans och yppighet
som påminner om Bagdads gyldene dagar och
dess romantiska Kalifer
Men aldrig visar sig hofvet mer lysande än
i det behagliga sommar-pa latset i Sbubras
trädgårdar Under Balrams- festen har Pa
-chan merendels sin vistelse på detta fört ju
• ande ställe och det är omöjligt att förgäta
den ovanliga och bländande >cen jag der såg
Alla lummen i Kiosken voro öppna och illu
minerade kolonnaden fyl Id af gäster i prålande
grupper - >f hvilka somlige stodo och sprakade
med hvarandia andra -ullo på små Tuikiska
tapeter rökande ur de dyrbaraste tobaks-pipor
Här och der vid den hvita balustraden spai
strade några unga ädlingar i skarlakans-vest ^r
och karmosin-färgade schawlar kastade öfver
skuldrorna och glödande sväfvsde »leras skug
yor öfver den af månans sken silfverglindrande
vattenytan Från alla håll ljödo sångens me
lodiska toner Och i hvarje ögonblick förde
vindflägtarre fiuti floden ångor af rökelse pa
sina doftande vingar /Vew monthly Magaziue
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Af Stentrycket har utkommit och säljos i Oitergrens
Hedboms och Möller» Musikliaiidel » 12 sk
P OM ANCE
satt i musik med accorapagnement för Piano af B Crusell
arrangerad
f
SANG och GUITARRE
Hos Deleen et Comp å 4 *k B :co
OM INDELNfNGS-VERKET
och en ny
y
organisation af
Hoj Deleen et Comp k 2 sk B :co formulär till
Try c k ta 11 yres-Contractcr
En större Stadsegendom med alla erforderliga bygg
nader hrandförsäkrad »ju mil Landväg och segelled
från Stockholm ar till salu eller att arrendera på flera
Sr Har stor öppen Bod sorterade Lager alla behöfli-
„ t .— — tni .il A k fir fifih Allo
T .ailnr f r
r C-M nrh
t _ c ener niönun nimdnas a 1
tober J832 eller förr Egendomen Ur tjenlig för hvad
rörelse som halst Närmare uplysning erhålies i Kry dd
kram handl HerrTii O Björklunds bod p£ Begerings
gatan eller hos Vict handl Herr C V Selée vid nedra
Slussen 0
Friska artlficiela halsovatten tran Carlberg» Bruns
Inrättning försäljas på Apotheket Svan vid Tyska brunn
på hel och halfbouteljer» Bena bouteljer emoattgas till
ombyte
verk Saljarn behagade inlemna sin adress l forieglaå
hillet till El J på ÄftonbladsContoret
En ny billard med alla dertill hörande Biller ia
st Queuer och öfriga tillhörighéter eller ock en nytt»
jad men försedd med nytt kläde storleken flr ej vara
öfver sex alnar lång och 5 alnar bred Svar och utsate
pris hegäres i förseglad biljet till G A B inlemnad på
Apotheket Nordstjernan vid Drottninggatan
Blödiglar uppköpas i Kongl Carolinska Institutet
på Kungsholmen då Vaktmästaren Lundgren efterfrågas
BORTKOMMET
4 st nycklar hängande p8 «n silfvérkedja borttap
pades Lördagen d 50 Juni emellan St Kyritobrinkcii
och Riddarholmen vedergällning utlofva åt dem son
dem tillr ;itta»kafFar da anmälan göres pK Attonbladi .Con
toret
DIVERSE
En man med handels- och språkkunskaper som kan
åberopa rätt goda muntliga Tecommendationer önskar
att få emottaga någon större magasins försäljning elle
hus med åtföljande Commis-doner innom Stockholm
För närmare öfverenskommelse torde biljet till C H J
inlemna» på Aftonblads .Gontoretjvid Stadssmedjegatan
En välkänd man med lång erfarenhet i handel Skepps
Rederi Correspondence räkenskaper och alla Contors
göromål önskar ju torr dess häldre en sådan ejler
annan dylik sysselsättning emot billig Salaire — Vidaro
underrättelse jämnar Herr Stadsmäklaren C Tholander
VÖIilDSAM ANMÄLAN
Uti de fle flesta Boklador i Stockholm samt Commifr
sions Contoiret vid "Westerlånggatan Söder om Tyska
Brinken äro inlemnade t
LIS TO II
i ändamål att emot 16 sk B :co Exemplaret rfnna
Prenumeranter å andra Uplagan af S IW Adjunctexi
Carl Gus >taf Lindbloms Protpredikan till lediga Com»
ministroturen vid Gustavi Domkyrka i Götheborg den
15 Söndagen efter H Trefaldighets dag sistlidet år
Förstå upplagan ehuru 1000 Exemplar har åtgått i och
utom Götheborg inom kort tid efter tryckningen och
Predikan recommenderades såsom icke utan förtjenst i
Götheborgs Aftonblad Icke åtrå efteifberöm icke lyst
nad efter bifall utan endast behofvet att ännu något
litet kunna förskaffa sig och familjen nÖdigtJ uppehälle
har föranlatit denne fattige misslottade Prcstmanneii
att föranstalta om denna nya Uplaga som tryckes i
Lund mod Författarens porträtt i Stentryck och lärer
snart vara färdig att kostnadsfritt tillställas Äesp Pre
uumeranteine som icke mindre i Stockholm än annor
städes lera utmärka sig att med en skärf bidraga till
ett ädelt ett menniskonamnet värdigt ändamål
— Be
rättelsen om en nykterhetsförening ingången Bönesön
dagen detta år i Vestra Kamps Kyrka af Lunds Stift e
mellan Författaren som i detta främmande Stift hugnade»
med ett förtroende att som 2 :ne månaders vikarierande
herde med Höga Vederbörandes afslag af Församlingarna
begärd under Nådåren vårda ett Jolkrikt Pastorat hvil
ken förmon icke tillföll honom i det han tillhörer och
73 Nattvardsbarn hvilka då efter skedd beredelse Con«
lirmerades af honom dedicerad åt Stockholms Respec
tive Nykterhet r Siillskaper kommer att ofvan sagda
Predikan vidtogas under följande Motto af Leopold
Gör godt — var nyttig — lef i clina mödors minno9
Sä skall du af din dygd och Landsmäns aktning
stödd t
Gä ålderns dag emot med oförfäradt sinne
Och dödens — utan blygd att hafva varit fodd
UTKOM *K NUMliOR
Å LOTTERIET
Den 3 Juli 88 7 5 a5 68
iSTUNDÅS KÖPA
Södertelje Canals Götha Canals och Sjöassurance
eompagniets actier äfven Lottsedlar i Trollhätte Sluss»
VRXFXIvUPiS
noterad pil Stockholms Härs ti 3 .Tuli 7832
s u R :il .r 4° sk- 7 d d R .lr 38 sk 90 d <i
H inbur
i4 sk 10 d d sk 67 d d i44
•k 90 d d
Allojia l44 54 07 d d
Köpenbaran att bet i Hamburg i44 s ^- ,1 »43
sk 90 d d
Amsterdam t36 sk i35 3-4 sk 70 d d
Antverpen 134 I_ sk 70 90 d d
Lii beck Liilxk Coiirrt 117 sk 11G i-a sk Cj d il
1 'avis .5 13-24 sk 90 d >1
S :t Petersburs 29 sk 2B 1-2 sk 3o d d
Köpenhamn 69 1-2 sk 8 d d
Medelkurs
Pund Si i3 Rdr 3g sk 10 rs Ham R :co i44
11 rst Holl Cour :t i35 sk 4 rst Lul >sk Cour :t
116 sk 7 rst
VARUPRIS
Hvete 10 Rdr 3j sk a 12 R :dr Räg 8 Rdr 8 ,1
Korn 6 R :dr 24 sk a 6 R >Ir 32 sk Malt 7 R :dr
i sk Hafre 3 Rdr 16 sk Ärter 8 Rdr 3a sk a 10
R ;dr 3a sk Salt Terra Vecctiia 4 Rdr Sy sk
4 rst Dito S :t Ybes 4 >u 'r 8 sk Dito ^Lisabona
4 Rdr 5 sk 4 rst pr tunna Bränvin 6 :graders»
I Rdr 5 sk 4 I st pr kanna allt Banco
Hos L J ii J ER TA