Aftonbladet Torsdagen den 12 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-12
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-12
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-12
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-12
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Torsdagen den 12 Juli 1832

Sida 1

N :o 161
1832
Torsdagen
AFTONBLADET
den 12 Juli
priset i S 'ockholm för helt år io B .dr halft är 5 B :drf 3 månader s R :dr 8J sk Banto Lösa Numror a sk Banco Prenumeration oth utdelning i
Bladets Contor vid Stadssrhedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgatan och Esjeni
vid Södermalmstorg Annonser emottagas endast i förstnämnda Contor i /7 Banco raden Utdelningen Al 6 eftermiddagen
-
UTNÄMNINGAR
Den 4 Joli Cabinetts-Kammarb Gcn .-Majoren
ro m Grefve C Riddci stolpe till General-Löjtnant
i Arméen
Den 7 Juli Tillf Borgm vice NoK i Svea H .B
G A Sturnegk till Borgmästare i Mariefred
AFSKED
Den 7 Juli För Landtm-Direktören M J Ek
frän Förste LandtmUtcri-beslälliiingen i Blekinge
Län
DÅDE I STOCKHOLM
Mamsell Lovisa Ulrica dotter af afl Brygg JvPilil
bcrg d 27 Juni Sr
HANDELS - UNDERRÄTTELSE
Blockaden af ön Madeira upphäfvdn
HANDELS-KUNGÖRELSER
Handlanden i S :t Brieux Sébcrt förordnad till
Svensk och Norrsk v Consul i nämnde lianin
LEDIGA TJENSTF .R
LA TJ
Borgmästarctj i Umeå siikes inom 56 dagitr frän
t annons
Eu Radmans-best på illitcrata klassen i Christi
nehamn sökes inom 56 dagar frän 28 Juni
Reviiorstjenstcn vid K M :ts Flottas Stockholms
Station -Skes inom 3o :e dagen från i annons hes
Förv af Sjöärenderne
Provincialläkare-tj i Ljusdals district sökes oför
dröjligen
LEVERANSER
Till Kgl Flottans Varf i Carlskrona helst detta
Sr meu äfven inom slutet af nästk af 4 "° Skepp
ren Biga Hampa auction i sådant afseende in !i»
Förvaltningen af Sjörärenderne och Varf >-Amira
lens Canzli i Carlskrona d i nästk Atig kl
f m
iooo st skjortor » "OO par strumpor IOOO par sim
kostnadsfritt inom 21 Dec till Jönköpings Beg»u
Bekl Dir förrådshus auction den 29 Sept a Lamls
Coutoret i Jönköping Förseglade anbud s rskildt ä
hvarje sorts persedlar emottagas äfven under adress
Jönköping till Beklädnads-Directionen
auctioner
auct
Vid auction a Lösegendom-boet på Säteriet Tum
blick i Habo Pastorat i mil frän Jönkö .ing d 3o
Juli försäljes äfven Tumhäcks Säteri med underl
3 1-4 jntl hvaraf a i-a Frälse och 3-4 Kronosk
samt i5-3a af Frälsehemmanet Simonstorp och skogs
skiften till Ödeshemmanet Flytteredstorp Afven för
säljes Förpantuings-rätten af Ehbarps Skogsskift vid
Spång» Mosse af 33 tunni areal Närmare nnderr
af Comm
-Rädet B H Sanlesson adr Ari .äs (öfver
Mariestad eller Lidköping
3 i-a mtl Frälse Säteri Flishult och Kalkahy egen
domar med underl 1-2 mtl 1 'rälse Rågsjö 12 lorp
samt skattlagd Mjöl- och Sågqvarn belägne uti Jön
köpings L och östra H å -tället d 3 Ang INärm
nnderr hos Lagm C F Hummellijelm adr Linkö
ping och Bo samt hos Löjtnant C B M Reiiter
skjöld adr Hvetlanda och Flishult
Huset och Tomten N :o 22 i Upsala Stad d 20 r .5-
ExecuSvt S följande lägenheter 5 Ruderbei ;kes Soc
kenstuga d 7 Sept 1 1-10 mtl i Flatnau med åt
följande hyttedel 2 fasta egend i Kor tu tunn 1«
1-2 kappl åltffr och äng samt tunni 3 kpl
hagar och skog X Norrberkes sockenstuga d 3 S #pt
O 1-6 i Torsten Ols hemman Bommambo med an-
del i hytta hushcliofs-sag och qvarnrtälle » 5-8 i 1
AVidicks Lars 1-4 hem i Lernho med it ;na ,nai i
Flatenbeigs hytta 3 ;-i6 i Jöns Pers hen >-
mansbo X Grangärdes Sockenstuga d 10 Sept I
• -3 i Michel Wibjörns 1-4 hem med bytte- qvarn
och Ȍg-andelar 2 a-5 i Matts Matts 1-4 hem med
åtfölj 1-96 i Sunnansjö hytta andel i Rekognitions
skog och Gränge-bergs malmbrott 3 Andelar i Mats
Ingels And Ers och And Jans And Ers »-4 hem
4 1-16 hem i Persbo med hylle- grufve
Sqvaltc
och sågqvarns-and 5 oskatfl Stubbe- och Böjsel
rätts-lägenheter pä Klenshytte och Hellsjö Rckogn
skogar under benämning Tallbacken samt K Jak
Frögrens på Rämsholn fastighetsand derst och vid
Könnäset Närmare ufderr bo Länsmännen och
Kronof H J Heggroth adr Westerberg slags Krono
fogdekontor
OFFENTLIGA STAMNINGAR
BORGENÄRER
GE
Norrköpings R .R Handl A Hagert» d i3 nästk
Aug
Söderhamns R .R Handl A Edlings d 13 nästk
Aug
Borås R .R HandL P Åkerlunds och A Rosengrens
13 Aug
Ulleråkers H .R v Pastorn och Comm A Wah
Icns 2 rttgd af ting efter Sr från 8 Nov i83i
Bälinge H .R all Aeademi-Kamr J O Forsslinds
och enkas 2 rttgd af ting efter 6 mån från a3 sistl
F ebr
Waksala H .R afl O 01of»j <nt i TnnabergS och
Enkas 2 rttgd af ting efter 6
.mån från 6 sistl
Mars
P Lvgunda H .B afl Anders Andersson» i Långtora
hy 2 rttgd af ting efter 6 mån från 27 sistl Mars
Rasbo H .R 1 afl Exp
-Kronobefalln L Spor
rongs och Enkas 2 rttgd af ting efter t Sr från il
sistl Maj 2 Skclmäst i Rasbo C Jerlings e rttgd
af ting efter 6 mån från 11 Maj 3 f Fältv A .YV
1-k 'ebergs och afl hustrus a rttgd af ting 6 mån
efter 8 sistl Juni
TESTAMI .NT8-BEVAKNINGAR
NN
Carduansmak G F Malmlings och hustrus inb
och till Biorsd <ttien A C Malmling be v vid Ny
köping R .R klander inom år från erhållen del
Cruftogden A Anderssons till medellösa bain in
om \tcvids S m m be v efter Anderssons död vid
.ankekinds H R
Afl Torp El Jönssons och hustrus inb bcv Vid
Tjusfs H B
O Beigqvists och a (J hustrus M E Holmstedt» i
Marklunda inb bev vid Östra C öinge H .R
Pigan Clara Hagströms till sin dotter Cliarl Lo
visa och lill harl Martina Hensch klandel inom
år från denna annons Bev vid llåbo H .R
KALLAS
Orgelnisten M Ahlstrand till 9 rttgd af Södra
Wedbo H nästa höstet 2 Ort ang :e återgång af kö
pet utaf ett till Mellby Församling försälat Or
gelverk
P A Hedenblad att inom Sr lins Borås K .R af
gifva förklaring öfver hustruns ansökning om äkten
skapsskillnad
Afl Lots-uppsyningsm Löjtn J U Stcnbtrgs o
kände arfvingar att till arfskifte 3i nästa Aug hos
Magistraten i Carlstad sig documentera
3011 pr teckning
Efter afl Advocatflscalen G Gustavi anm iuom
1 Aug i Sterbh
Efter afl Handland C Abrahanision i Askersund
före «8 i denna mänad anm i Sterbh
Efter Skrädd 0 Sundberg anm i Sterbh inom
jdntet ^j ^hili
EORGEN ÄWEBP SATHMANTRÄDEN
Frami Ståth å Stockholms Slott m ra Frih Fr
Pli K tingspors 25 d :s kl 5 e ra a fr upp i Huset
3N :o u Qv Castor vid Skeppsbron-
Gen .-Adjut m m J F Boijs å Börs-ifiijrerura
men d 23 dennes kl 5 e m
Prof C Forssells 14 d
.i kl 5 e m å Bfff ^caflfc
rummen
Brukspat G D Wilckes 18 d :s kl 12 å BörsAÖ
laren
källarm C O Bonsacks den 12 d ;« kl 6 c m i
Gamla Malmens källare
Afl Borgmäst A Tallens å Stadskällaren i Eskils
tuna d 16 dennes kl l e m
Hustru Anna Frunks 16 d :s kl 4 V ro hos C U
Amilon i Sala
Kryddkramh P G Zettcrholms d 18 Juli kl 4
c m på Källaren Hoppet vid Westerlånggatan
Handl Bambergs hos A Ljungqvist i Carlstad 21
d :s kl 4 e ra
Guldsmeden J P Hörlings å Enköpings Stadskäl
lare 21 d :s kl 4 e m
Afl Öfv
-Lieut B Oxehufvuds ä Timmelheds
gästgd 26 Juli
Rådm A Ruths 28 d :s kl 2 e m i Massans gård
1 LuleS
Baron J F U Duvails den 28 d :s kl 4 c ro å
Stadskällaren i Enköping
F d Handl C D Cöhlersj kos J C Wahlund i
Kristinehamn a3 d ;s
Rådm L Gybergs i Massans hus i Åmål a Aug
kl 4 c m
Fabrikören A P
Gybergs i massans hus i Amål
2 Aug kl 4 e m
N C Lönners d 4 Aug kl 11 f m på L Dahl
grens Cnntor i Uddevalla
SAMMANTRÄDEN
8vca-Or4en till högtidsdags firande d i5 d :s sam
lingen sker å redden vid Biddarholmen 14 d .s kl Z
e m
Aurora-Orden till en ångbåtsfärd d 29 d :s
Dircct fÖJr befrämjandet af Spisinrättn utan Spi
rituösa å Börsen 1 trappa upp Tborsdagen den ia :e
T DILIGENCÉR
DilipeDctsTnf afgå alla Tisdagar och Fredagar öfver
Enköping Westerås Köping och Arboga till Örebro
samt samma dagar ifrån Örebro till Stockholm De
återvända till Stockholm och Örebro alla Onsdagar
och Lördagar
Diligence-Kontorct derifrån de afgå är i Huset
N :o 5 efter nya Numreringen vid CUra Södra Kyr
kogata och hålles öppet alla Söckncdagar från kl g
f m till kl 1 c ra samt från kl 9 f m till kl 1
e ni samt frän kl 4 till 7 e ra
JUSIDAGARNE i83a
(Utdrag af ett enskildt bref från en i Taris
vistande Tysk
Huru mycket nian än skrifvit och tryckt
öfver händelserna den 5 och 6 Juni i alla ut»
och inländska tidningar torde dock detta bref
som innehåller en hop intressanfa detaljer lä
sas med nöje Det är skrifvet dagen efter de
ohyggliga uppträdenas slut »
"Då jag i går gick till börsen för att kasta
in mitt bref i breflådnn stod Spekulanternas
hela folk under kolonnaden framför den bre
da börstrappan I wmma- .ögonblick anlände
den underrättelse att patrioternas nederlag var
fullständigt och den ljufvaste tillfredsställelse
got sig öfver alla ansigten man kunde säga
att hela börsens mulog Under kanonernas dun
dur stego fonderne genast en half franc Kl
6 o in var hela det revolutionära företaget till
ända T :dnin»arre tunna således redan i da <j
deröfver n .eddtl 1 hvad dem bäst svnes Con-

Sida 2

stliutionel och Dehats tyckas hvad sjelfva
händelserna beträffar hafva träffat sanningen
närmast Den kolorit och måttstock ds valt
dock falsk Jag kommer Just från sjelfva
skådeplatsen för striden och har haft tillfälle
öfvertyga mig hur svårt det är att rigtigt ut
reda förhållandet Denna skådeplats är nem
ligen en af Franska hufvudstadens största och
folkrikaste galor gatan St Martin »om bör
jar vid stadsporten af samma namn och stiäc
iser sig i rak linie till Nötre-Darne-hyyggan
Vid gatans båda ändar hörde jag "patrioter
Hes eller såsom de i dag kallas "rebellernas
antal på denna punkt uppgifvas till omkring
iooo ju närmare jag likväl kom midten af
gatan ju hastigare hopsmälte denna siffra och
slutligen förklarade någon bland St Martina
gatans milieu folk att deras antal ej gått öf
Ter femtio Hvad är väl sanning utropade
jag med Pontius Pilatus
Att beräkna den styrka af Linietroppar som
des s dagar varit i rökelse är vida lättare Sjelf
va Journal des Débats uppger att Ho ,c >oo man
i går stodo slagfärdiga i Paris Lägger man
nu härtill 20 ,000 man Nationalgarde så slogos
60 ,000 man mot en handfull ursinniga repu
blikaner Dessa vildhjernors öfvermenskliga
tapperhet omtalas allmänt de hafva enligt
deras fienders erkännande gjort underverk De
ropade beständigt lefve republiken och de
funno intet gensvar i folkets bröst Hade de
i det stället ropat lefve Napoleon så skulle
•efter hvad man i dag i alla folkgrupper af alla
meningar hör sägas linien svårligen hafva
gått in på att skjuta på dem ®ch större
delen af arbetande klassen skulle hafva
kommit dem till hjelp Men de försmådde
lögnen Dessa män voro friheten» ärligaste
men ingalunda dess JornuJtigaste kämpar Och
likväl är man enfaldig nog att beskylla dem
för hemligt förstånd med Garlisterne Att des
se nyttjat dem är både möjligt och treligt
EDen säkert är då åtminstone att detta
skett under låtsad republikanism Carlismens
medbrottslingar voro de sannerligen ej desse
män ty den som så hjeltemodigt dör för sitt
hjertås heliga förvillelse för den sköna dröm
biKlen af en idealisk framtid den förbinder sig
icke med dylikt folk sölar sig icke i den us
la och fega drägg som det förflutna efterlem
Eit oss under benämningen Carlister Jag är
vid Gud ingen republikan jag vet att om
ett republikanskt parti segrar der jag finnes
så står mitt hufvud på spel framför mången
annans — och likväl — tårarne stodo mig i
ögonen då j >g beträdde den mark som de
färgat med sitt blod I första utbrottet af en
svallande känsla syntes det mig bättre om
jag och alla mina bröder i moderantismen dött
i stället för dessa republikaner — National
gardisterne jubla högeligen öfver sin seger
I sitt triumfaliska rus hade de i går så när
jagat en ganska ohälsosam kula igenom krop
pen på mig som är deras bästa Vän de skö
€0 nemligen ganska hjeltemodigt på hvar och
«n som nalkades deras posteringar Det var
in regnig ruskig och stjernlös qväll Nästan
intet ljus på gatorne emedan alla bodar snart
sagd t hela dagen voro tillslutne I dag är
åter allt i den fiffigaste brokigåste rörelse
och man kunde vara färdig att tro det in
genting förefallit På sjelfva S :t Martin-ga
a 1 äro åter alla bodar öppna och trafiken
ganska liflig I trots af den högst besvärliga
vägen
— ty gatläggningen är upprifven och
b alfförstörds barrikader hindra på munga stäl
le n — hopskockas en ofantlig menniskomassa
på denna gala som är så lås g och ganska
trång samt begränsad af ofantligt höga hus
allt af lutter nyfikenhet Nästan hvarje
hus saknar sina fenstermtor
demkanonelden
och muskötskotten forstört och öfverallt i
murarne sitta grofva kanonkulor Från båda
ändar sköt man nemligen med kanoner utåt
gatan till dess republikanerne ändtligen voro
sammanträngde som sillar i midten Kyrkan
S :t Mery var ingalunda såsom man från fle
re håll påstått rebellernas högqvarter detta
var ett kaffehus som något framskjuter för
de öfriga husen i hörnet af S :t Mery-grän
den och bär namn af Café Le Clerque Här
höllo sig republikanerne längst här gjorde de
det värsta motståndet De begärte ingen nåd
och spetsades ock mestadels på bajonetten
Här folio de fleste bland polytechniska sko
lans eleyer Här flöt Frankrikes hetaste blod
— Man skulle likväl mycket misstaga sig om
man trodde att blott ynglingar kämpade i
denna förfärliga strid Många äldre män folio
i deras leder Ett ungt fruntimmer som jag
anträffade vid S :t Mery-giänden begret sin
morfars död han lefde sade hon eljest så
stilla indraget och fredligt men då hans blick
föll på den röda fanan och vive la Repu
blique skallade i hans öron då rusade lian ut
med ett gammalt spjut i handen hastade midt
ibland ynglingarne och stupade med dem
Arma gubbe Han hörde "Bergets Rances de
vachej och minnet af hans första frihets-kär
lek uppvaknade och han ville drömma om
igen sina första älskade ungdomsdrömmar
Slumra sött redlige gråhårsman Du var
väld ett bättre öde och en bättre sak
Man kan lät förutse följderna af denna miss
lyckade revolution Arresteringar de libera
la jurnalernas undertryckande om möjligt
krämare-andan jubilerande egoismen i fullt
flor tusentals familjer höljda i sorgdrägt
(Författaren hade verklig siareförmåga som
man ser Endast belägrings-tillståndet post
festum anade han icke men hvem kan tän
ka på allt Hvem kan följa alla irrgångarne
i en juste-milieu-statsmans hjerna för att spa
na upp det myckna der finnes som ej kan
fattas af menskligt förnuft Afskräckelse
theorien skall fordra ännu flere offer Redan
börjar National-gardet förskräckas öfver sin
egen kraft dessa hjeltar häpna då de se sig
i spegeln Konungen den starke store mäg
tige Ludvig Filip kommer säkert att utdela
en mängd hederskors Han har vunnit mest
på hela uppträdet Inom få ögonblick åter
eröfrade han åtminstone till en tid genom sin
kallblodighet och den verkliga heroism han
ådagalade en längesedan förlorad popularitet
Figaro j den numera köpta Figaro skall ut
tömma sig i qvickheter öfver frihetens vän
ner och skicka några dussin epigrammer på
vers och prosa efter dem i grafven
Den 5 :te om aftonen lät LaFayette säga
Konungen att han med yttersta bedröfvelse
såge oroligheterna att man missbrukade hans
namn och att han med hela sin familj vore
dynastin obrottsligen tillgifven Under det
striden påstod som hetast stängde han sig in
ne i sitt rum och gret bitterligen När han
efter Juli-revolutionen mönstrade National
gardet satt han 8 a to timmar efter hvar
andra till häst Nu skulle haas närvaro en
enda timma bland rebellerne troligen hafva
spart mycket blod men han förmådde icke
han stängde sig inne och gret öfver fäder
neslandet Stackars gubbe Hvad ett par år ta
git på hans krafter
Konungen var som bekant är i S :t Cloud
då upproret utbröt Man dolde det för ho
nom flere timmar sade att det var ett upp
lopp men nämnde ingenting om en börjad
formlig strid barrikader m m Så snart
Konungen fick veta rätta sammanhanget lät
hanjfväcka Drottningen och de Kongl bar
nen De måste i nattrocken stiga i vagnen
och fara till Paris med honom dit hon an
kom mycket uppretad öfver ministiarnes oli
diga hof-tystnad lian lär hafva ganska skarpt
tilltvålat dem för deras eländiga välmening
Minister-Conseljen sammanträdde genast Bland
annat öfver lade man om man borde belägga
Tribunrs pressar med seqvester Majoriteten
yttrade sig deremot men Grefve Montalivet
uppstod och förklarade att han såsom Inri
ke» minister åtoge sig hela ansvaret och att
andra morgonen före kl 4 skulle pressarne
vara förseglade Sedan Gonseljen ändtligen öf
vergått till hans mening begåfvo Polis-agen
terne sig till Tribunes byrå der några få
exemplar redan kommit ur pressen de för
klarade att de hade befallning att lava bla
det kastade ögonen på detsamuJi seqvestre
ra de de färdiga exemplaren och försegla !e
pressarne
Regeringen är ganska nöjd med Hr Odilon
Barrot j som under det Mauguin Puyraveau
rn fl väl icke togo rebellernas men också icke
styrelsens parti endast tänkte på thronen
1 äddning
Då jag i dag anlände till passage Sawfton
stötte jag på en likvagn den inneslöt liket af
en iy :årig flicka som den 5 :te om aftonen
vid sin döende mors säng träffades af en kula
Modern dog några ögonblick derefter Flic
kan ledsagades nu till grafven af 3o tinra
flickor med dödskransar på hufvudi-t och
klädde i fotsida hvita klädningar Folket slöt
sig i massa till det soigliga tåget och tårar
glänste i alias ögon
En skräddarej som i dag på morgonen på
Vendome-platsen understöd sig att tala om
renheten af republikanernes alsigter blef der-»
före dugtigt pryglad af en armstyf hustru
som efter all anledning var hans egen Se
der kontra - revolutionen i all sin förfärlig
het
När Ludvig Filip d G :te om morgonen
satte sig till häst för att rida ut bland de
stridande sökte flere af hans omgifning att
derifrån afhålla honom Biand andra yttra
de General Schramm
- "Sire våga det icke
de skola mörda Er
"General — svarade
Konungen — mördarens hand skall darra då
han sig tar på sin Konung
Svaret ar vac
kert har en slags poetisk effekt om man så
vill För tvåhundra årsen och i Henric lV :s
mun skulle det varit förträffligt
Redactionen har blifvit anmodad att införa
den redogörelse öfver Student föreningens i
Lund fortgång och dess räkenskaper som fö
reningens sist valde Revisorer afgifvit och det
är med största nöje vi efterkomma denna be
gäran då allmänheten deraf finner den sti»
gande framgång åt hvilken denna för en all
män både nationell och vetenskaplig anda så
vigtig inrättning haft att glädja sig
Till Allmänheten
Undertecknade valde revisorer af Akademi
ska Föreningens räkenskaper få härmed äran
framlägga resultaterna af våra undersökningar
och gora det med så mycket större tillfreds
ställelse som vi derigenom få tillfälle visa dei
vördade Allmänheten att dess ädla frikostighet
dels redan burit dels lofvar rika frukter
Athenceum eller Föreningens Lässällskap
som redan förra räkenskap året var i full gång
har under detta så förkofrat sig att oaki ^dt
det erbjuder sina deltagare nästan alla Sven
ska och en del af de förnämsta ±yska Norr
ska och Danska Tidningar samt utvalda Sven
ska Danska Tyska Fransyska och Engelska
litterära Journaler a estetiskt historiskt och
naturhistoriskt innehåll detsamma ända icke

Sida 3

allenast bär sig utan äfven gifver ett årligt
6 'fverskotl till förmån för Föreningens allmän
na kassa Det är numera flyttadt till sin gan
ska vackra och väl inredda lokal i Förenin
gens hus hvilken utgöres af 2 !ne väl meu
bterade rum i nedra våningen för Tidnings
läsning och ett i öfra för journalläsning Vid
förlidne October månads börj in blefvo de till
de andra håda nfdelningarne Societeten och
Coiivictoriu /n hörande rum färdiga så att äf
ven dessa afdelningar vid höstterminens början
sattes i gång
För den förra eller Societeten äro 3 :ne rum
i nedra våningen nemligen en rymlig salong
och a :ne smärre konversationsrum väl inred
da och möblerade Allt sedan sociala afdel
ningens öppnande hafva dessa hvarje eftermid
dag varit tillgängliga för Föreningens medlem
mar att efter dagens strängare studier der
helga aftonens ledighet åt kumi atlifvet och
genom utbyte af idéer vinna i bildning och
kunskaper samt allt närmare till hvarandra
sluta sjalslörvandter som förut i saknad af en
ådan yttre föreningspunkt stått enstaka och
utan ömsesidigt gagn för hvaiandra Tre aft
nar hvarje vecka nemligen Söndags Onsdagv
och Löi dagsqvällarne äro enl Societetens re
glemente bestämda för musikaliska och dekla
matoriska öfningar äfven som för uppläsande
af smärre originalafhandlingar hvilket stad
gande med undantag af de deklamatoriska öf
ningarne åtskilliga gånger blifvit efterföljd t
Under höstterminen freqvensen stor men
denna termin hafva Societetens öfningar varit
mera sällsynta förmedelst de mångdubblade
göfomM den förestående Magisterpromotionen
tillskyndat de fleste men vi hysa det säkra
hopp att nästa termin och framgent verknin
gar &e af sociala öfningarne i samband med
L5«säII *kapet skola visa sig mer och mer väl
görande för Studentcorpsens hnriaanistiska
bildning
Convictorium j som disponerar 2
"ne rymliga
matsalar i öfre våningen oberäknadt 3 :ne rum
ett väl inred t kök spiskammare brygghus och
nödige uthus för spisvården öppnades på sam
nia gång som Societeten och har haft från 5o
till i so spisgiister dagligen Det har rekom
menderat sig genom god mat och billigt pris
och har dessutom den oberäkneliga förtjensten
att afhålla de studerande ynglingarne från
det förderfliga värdshuslifvet och skänka
dem förmånen af äldre och bildade bordskam
rater
Sålunda är nu den Akademiska Föreningen
till alla sina afdelningar satt i verksamhet
Plantan är väl ännu späd men med trogen
vård våga vi hoppa» att den skall vinna stad
ga och i sinom tid bära frukter af oföigäng
ligt värde för vetenskap och stat och då skall
den för allt ädelt så nitälskande allmänheten
rned tillfredsställelse påminna sig hafva befor
drat vår Förenings grundläggande Vi skyn
da nu att redogöra för Akademiska Förenin
gens inkomster och utgifter samt finauciella
ställning sotn följer
Inkomster
Behållning från förra året Bco Rdr 76 8
Gåfvor iaflutnc under detta rä
kenskaps-är 402 '2-
Nationsafgiftcr Bco Rdr n48
Arrenden och Försäljningar l33a aa
Rdr 234 23 5 ,j tillsammanj
Upptagna nya L5n 1643 2a-
Atiienjci inkomster 865 10
omkostnader for husets träd
gårdens ocli gatans istundsät
tende samt möblers inköp
Inbctalte intressen
Afbetalning på skuld
Athen .ei utgifter
Behållning iuncsf fiende
hos Cassören Boo Ildr 2
t Edilcn
Athenaei-Förman
i
J
4 35
17S ■
4-
2 i
J
4 35
17S ■
2GGS a3 8
öj II- 9
173
G8y 7 10
Summa Bco Rdr jtlob 2O 7
Föreningens kontanta Skulder och Fordrin
gar vid det nya räkenskapsårets bärjan d l5
nästl Maj voio i koithet som följer
Skulder■
L5n ä 6-procents ränta Bco Rdr 2000 — —
dito a 5-proC .-ränta i Skånska
Privat-Bdnken (häraf inbeta
las å >I 100 Rdr Bco 5oo — —
Lån utan ränta ig32 10 —
Summa Bco Rdr 44 ^2 • io —
Fordringar
å
g
(beräknade för det nu gående räkenskapsåret
Utlofvade ärsafgiftir 33i —
Nationsafgifterna upptagas till minst 700 —
Arrenden 37 3a —
Athiiuci behållning upptages till minst i5o — —
Summa Bco Rdr 1218 3a
Denna skuld är väl icke obetydlig men då man be
sinnar att numera det hufvudsakliga är vidgjordt
livad byggnader reparationer äfvensom möblernas
inköp beträffar hvarigenom dessa utgiftsposter kom
ma att försvinna så kan sedan man afräknat de 01
>1 i nu ra utgifternas och räntan ä de läntagne 2 :100 Rdr
Bco med tillsammans omkring B :co Rdr 55o ända
årligen en summa af omkring 63o Rdr B ^o afbotalas
på skulden Ii vi 1 ket glädjande resultat ernås oaktadt
vi ganska lågt beräknat de förmodade inkomsterna
för nästa år
Vi upprepa ännu en gång Akademiska Föreningens
tacksägelse för de ädla bidrag hvilka påskyndat {möj
ligheten af dess verksamhet och våga nu så mycket
mera hoppas allmänhetens fortfarande ynnest för vår
stiftelse som vi varit lyckliga nog att redan kunna
frambära förstlingen af dess frukter Lund den 18
Juni 183a
A Akademiska Föreningens Deputerades vägnar
C J Sundevall J M Löfmark P O Liljevalch
Med Doctor Akad Docens E O Amanuens
Akad Docens vid Ii Ak Bibi
Summa Bco Rdr 436S ~26
Utgifter
gf
Ordiniia utgifter innneiattBlide
Skatter utgifter för ved och
ljus Betjäningens lön och di
verse omkostnader bokbindar-
räkningar
Extraordinära dito innefattande
Bco Rdr 353 36
(Insandt
Till Redaktionen af Af
tonbladet
i Stockholm
En af armeeiu yngre Officerare utbeder sig
att i Redaktionens blad med första möjliga
få återläsa följande artikel
Mer än en gång undsr sednare tider hai
man med fägnad varseblifvit huru Styrelsen
skänkt en större uppmärksamhet åt så väl de
enskilda som allmänna Undervisningsanstalter
ne en uppmärksamhet hvilken min måste
anse för en uppmuntran åt det uppväxande
slägtets sträfva» efter en mer omfattande för
ståndsutveckling Så fram ;tår bland annat
den för arméens suba I tern-officerare helt ny
ligen öppnade lägenhet att vid Mariebergs lä
roverk erhålla en för sitt yrke vidsträcktare
utbildning men till all olycka har härvid
som vid så mycket annat den goda afsigten
blifvit i sin utveckling så misshandlad att
hvad man trodde sig skola framkalla till
större delen måste uteblifva En närmare
granskning af Gen
-ordern af den jG :de Mars
i832 N :o 1211 skall utvisa detta
Denna Gen orders hufvudinnehåll — hvil
kel man just icke lyckats att med synnerlig
redighet framställa — innebär "Att de va
canCer som hädanefter uppstå inom Topogra
fiska korpsens Underlöjtnantsgrad ickt komma
att ersättas och således denna grad vid nämn
de korps med tiden försvinna att lediga plat
ser inom Löjtnantsgraden vid densamma blif
va framdeles ersatta med officerare af armen
60m vid Mariebergs läroverk genomgått de
ex
.mina hvilka erfo .Jra för erhållandet af
Löjtnantsgraden vid Artilleriet eiler IngeniöV
korpsen bevistat 3 ä 4 år» recigaosceringsöf
ningar och bedömas (alltid opartiskt hafva
en öfvervägande håg lör yrket att Regem
Qvarter-mästare-beställningarne vid arm ^ens
särskildta regementer och korpser hädanefter
komma att besättas af Topograf-officerare el
ler i brist af dylika af de vid arme 'en som
genomgått förutnämnda examina och minst 1
år deltagit i Faltmätningskorpsens sommaröf
ningar samt vidare det traktamente som till
faller de vid recoguoseringarne deltagande of
ficerare af armeen
Af detta föregående inhämtas n i att hvar
je yngre officer hvilken — såsom ersättning
för de kostnader vistandet vid ett läroverk
synnerligast i hufvudstadens grannskap måste
medföra — alltid skulle hafva en Rcg :t» Qvar
termästare-beställning till hufvudsyfte icke
har något grundadt hopp att erhålla en dy
lik så vida han icke också kan bestrida utgifter
för en förflyttning till Topograf-korpsen samt
ett 3 ä 4 årigt vistande vid samma Men icke
nog härm«d dessa betydliga utgifter — i ea
tid då ständiga om också förde Svenska vap
nens glans ytterst nödvändiga uniforms-förän
dringar medtaga om icke större åtminstone en
stor del af subaltern-officerns låga lönevil
kor ökas ytterligare derigenom att den of
ficer som förut t jena t inom sin fädernebygd
(hvilket väl i allmänhet är förhållandet med
armeens lägre grader och der genom sina re
lationer kunnat lefva på billigare vilkor blir
för erhållandet af den efterlängtade befattnin
gen kanske nödsaka 1 förflytta sig till en långt
aflägsen ort och tillgripa det så mycket dry
gare värdshuslifvet Armeens lägsta officerare
se dessutom genom denna uppställning af dea
goda afsigten utsigten att komma till en kom
pani-chefs befattning till stor del förmörkad
då den Topograf-o .Ticer som erhållit en Reg :ts
Qvartermästare - beställning troligen ej later
förbigå sig när han kommer i tur till kom
pani och derpå eftei följes af en annan sotn
vandrar samma väg De lägre g rader ne hade
således ehuru en längre tid eftersatta nota
bene i jemförelse mid det högre befälet ea
ny vedervärdighet att möta hvaremot styrel
sen borde ihågkomma att desse just äro de
som stå i mesta samband med truppen och
således utöfva d«t största moraliska inflytan
de på massorna
Emedlertid bör man då man tillåter sig
klandra äfven kunna uppgifva något som
man åtminstone tror vara bättre och billiga
re och jag tvekar ej att säga det båda de-
Någon torde härvid invända att endast
"längtan efter bildning icke egennytta bor
de leda till begagnande af den nu öppnade
■ lägenhet till större utbildning för militär
yrket också vore detta i sin ordning om
hvar och en egde en full börs och bild
»Jning ej kunde inhämtas annorstädes än vid
ett läroverk men till all 'lycka är det möj
ligt för menskliga förståndet attj på egen
hand utveckla sig och det sanna vetandet
ligger ej i kännedomen af en viss bok eller
kurs men i förmågan att använda de san
ningar hvifka ligga till grund för hvarje
vetenskap och af densamma utvecklas med
ett ord vid hvarje förhållande kunna fin
ni den sanna punkten
Jag säger laga icke med afseende på
den tid under hvilken han tjenstgör för be
loppet men i anledning af den fördom hvil
ken med få undantag (och dessa alla ligga
inom Artistens område hindrar den unge
militären att på samma gång tillgripa nå
gon annan yttre sysselsättning

Sida 4

lame vunnit» om Gen orderns innehåll blif
vit Reg :ts Q-arteimnslare-beslallnirgai ne vid
arm ^ens regementer oi :h korpser skola hädan
efter besättas af sådane officerare hvilka gf
uomgått de examina som erfordras för ei hål
landet af Löjtnantsgraden vid Artilleriet och
Ingeniöi-korpsen samt under tvenne år del
tagit i Topogr *f - korpsens sommaröfningar
dock skola härvid först ifi ågakomma den el
ler de offioeiaie inom Regementet der be
ställningen ar vorden ledig som genomgått
dei .na kms och först om ingen sådan finnes
transport från Topografiska-korpsen eller an
nat Regemente ifrågakomma
Vsleidoskops
Såsom ett bihang till niinisterforändi ingen
vid den Kongl Theatern har redan ett blad
i går omnämnt den allmänt gängse berättel
se i att Andre Direktören vid Spektaklerna
Hr Öfversten Törner skall hafva resigneiat
från sin plats En annan beiättelse sona eger
san .manh .ing härmed förtjenar utan tvifvel
äfv ,en att omnämnas nemligen att Hr Öfver
sten som lärer vara berättigad att vid sin
bortgång åtnjuta en årlig pension af 1200 R :dr
skall hafva beslutat att afsäga sig denna sum
ma till förmån för den fattiga theaterkassan
Lyckligtvis har Hr Öfversten under sin 21
åriga tjenstgöring genom flit och sparsamhet
föivärfvat sig ett tillräckligt ekonomiskt obe
roende for att utan afsaknad kunna göra
denna vackra uppoffring
Ett ibland de många bevisen på hvilka be
synnerliga historier stundom kunna uppkomma
af ingen eller ringa anledning är att ett par
Gorrespondenter fiån serskildta landsorter till
skrifvit oss bur <i de hört talas om att Herr
Hof-Canzlertn för omkring 3 veckor sedan
sk ull halva expedierat en skrifvelse till sina
ombud i Landsorterna och på den anförda
grund att flere tidningar i landsorten börjat
föra ett språk j mindre förenligt med tryck
frihetsförordningens anda och innehållj an
sett det icke vara ur vägen att fästa ombudens
uppmärksamhet på den rättighet 4 §• 3 mom
1 samma lag medgifver Hof-Canzlers ombud
att med qvarstad låta belägga en utkommande
skrift som befinnes stridande emot stadga»
derne i 3 samt att någon tvekan dervid så
mycket mindre behöfde uppstå som en dy
lik qvarstads-åtgärd i alla fall skall under
ställas Hof-Canzlers-Embetet som äger att den
fastställa eller upphäfva
Vi ha etnedlertid underrättat oss at något
sådant bref icke finnes inregi»trei adt bland
concepterna till Hof-Canzlers-Embetets ute
gående expeditioner och det är derföre gan
ska troligt att alltsammans är uppspunnet a1
någon skalm som blottvelatskiäma de god» Ht-r
rar Jurnalister i Landsorten af hvilka de fle
ste visserligen utmärka sig eller rättare icke
utmäika sig genom den mest flegmatUka ka
rakter som något Hof-Canzlers-Embete kan
önska
le erkänna Krigs-rätternas behörighet beläg
1 ingsiilhtåndet m m Det var med ett 01 d
en Prejurlicatfråga som för framtiden skulle
afgöra alla de utomordentliga åtgärdernas ö
de Ej under således att folktiängseln kring
och i sessionsrummet var ovanlig Advoka
ternes bänk 0 'fverfyfld en mängd damer Bär
varande &c
Odillon Barrot utförde den anklagades för
svar med den värma och skicklighet man kun
de vänta af en så frejdad publicist och lag
karl Han slutade med att förklara det Rät
ten skulle göia regeringen sjelf den »törsta
tjenst om den genom ett ihärdigt motstånd
gjorde om intet hvarje dess försök att höja sig
öi ver lagen Herr Voisin de Gartempe såsom
General-advokat i Herr Dupins ställe fullfölj
de åtalat men kunde ej genom sitt likaledes
skickliga anförande minska det djupa och lef
vande intryck Odillon Barrots tal gjort
på åhörarne och hvilket yttpade sig i höga
länge uthållna bifallsrop Efter tre limmars
enskild öfveiläggning algaf Rätten ett utslag
af det innehåll att då de lagrum man åbe
ropat till stöd för Krigs-Rätterne voro i rak
strid med vissa chartans § :r att Krigs-Rätter
i deras lagliga utöfning endast ega ätt döma
militärpersoner att Geoffroy aldeles icke är nå
gon militärperson att Krigs-Rätten sålunda
då den dömt honom öfverskridit den rätt
chartan medgifver sådana domstolar — an
såg Cassationsdomstolen hela proceduren mot
Geoffroy för noll och af intet värde samt åter
remitterade målet till laglig behandling vid
ordinarie domstol —Rop af 'Lefve Cassations
Rätten återskallade ännu länge efter utslagets
afkunna de
Utslaget gjorde också sin tillbörliga verkan
redan följande da ^en (d 3o syntes i Moni
teuren en oidonnance hvarigenom belägrings
tillståndet förklaras för upphafvet Så har
den då slutats denna ömkliga faree som ömk
ligen sätter krdinan på alla de misstag cch en
faldiga streck hvilka caracteiisera justemilieu
männen
Ryktena rörande ministerförändringen fort
fara det hela tro dock väga på omöjlighe
heten att föiena Soult och Dupin Den förre
vill väl hafva den senare till Gol I eg men alls
icke t il Conselj-Presidsnt enligt ett senare
rykte skulle oenighet hafva uppkommit mel
lan Kungen och Dupin
bekräftar det sig så
torde delta gifva ett annat skick åt sakerna
Ett 66 te protokoll har lupit af stapeln det
innehåller ganska skarpa saker till Konungen
af Holland i afseende på von Thorns arrestering
Vi skold främdeles meddela det in extenso
I den fria Riksstaden Frankfurt arn May»
liar pdi en förbjudit väi dshusvät d .irne h
iijaa nåi ;on Polack längre an i 34 timisi»
Tyska förbundsdagen har drr »i 11 säte var»
detta nog sasdt om staden 1 politiskt kom
inerc el t och liuicani»ti»kt hänseende M«i
väntar ett dylikt leslut af sjelfva förhunds
iU gen fjällande till ef .erföljd i alla förbin
■1- ts stiter
Ryska Consuln i Egypten har liemreet
och alla Ryska skepp äro strängt förbjud ne
>tt på något -ätt understödja den "lebelliska
Poschan
POSTCRIPTUM
De i dag på morgonen anlände Utrikes po-
ster medförde följande från
Frankrike
Den 29 Juni skulle den till död n dömde
Geojfroys sak förekomma i Ga-sations-RäUrn
det var det första af de mål som ifrån Krig
Rä !terra blilvit hänskjutet til Öfver-Ratten
och allmänhetens väntan var der löre högeli
gen spänd på huruvida C ^sations-rätten skul¬
ellor Melodierna till Svomka KyrVan» Pjalmor nötande
med fcifFror for Skolor och Menigheten
Genom öppen och frivillig auction som förrätta» 1
vestra Karr Gästgii vareglr d den 27 nästkommande Juli
kl z e ra utbjudet till försäljning ig .delt Mantal frälse
förmedladt från i .ch .del Mohemet samt 1 gidels Mantal
Os-1 af lika beskaffenhet med en 1 .bladig sig Dessa
hemman hafve etter stadfästad charta 675 Tunnland skog
hvaraf hälften kan anse» tjenlig till sig och byggnads
timmer den öfriga är dels afyttrad och dels med små
skog beväxt hvilket bäst af Speculanter» eget öfverse
ende bedömmes Fcin denna lägenhet som är belägen
vid gränsen af Skaraborgs och Jönköpings Län är
l .a mil landväg till Fiskebecks strand vid Vettern och
2 mil till Jönköping Tillträdet kan ske genast då i $oo
Rtdr R :gm af köpextumman betalas Auctionsstället är
5-4 :dels narif norr om ifrågavarande lägenhet Närmare
upplysning Iemnas af Rättaren Petter Asp hvars adress
är Jönköping och Nackebo
En ny modern Vioner Calesch med metall Bössor i
hjulen för mycket facilt pris i anseende till bortresa»
Underrättelse i Sadelmakare Verkstaden i Svartens gränd
£ Söder
A» NONSHK
TILL SALU FINNES
Frän v Schéele» Stentryckeri har utkommit oeh »SI
Jes i Dctéons et corap Bokhandel ii 2 R ;dr B .co (i :to
Hältet af MINKEN
MINKEN
Un Napoleon» Lefttad
PS Aftonblads Contoret finne» Hyres Contracter
Fraktsedlar Reciver samt Lotter
dä Hdg k
Hos Doltien et Comd ä 1 H :dr g sk
ÅSTUNDAS KÖPA
En Segel Slup i fult godt stånd med Inventariets
Underrättelse om köpare lämnas uti Zethrei kryddbod
på Österlånggatan
BORTKOMMET
En käpp till färgen gulgrå med knölar gfand af
Citronträd och försedd med knapp och Doppsko den
förre af hjorthorn med en derå utstående spets och
inuti käppen ett vapen blef ägaren vid Kongl Borgen
5 Ladugårdsgärdet den 2g sistl Juni af er bakom honom
stående Sämre karl obemärkt frånstnlen Den som
denne käpp tillrättaskaffar eller lemnar saker anvisning
hvar den finnes erhåller hederlig vedergällning di
anmälan derom sker hos Vaktmästaren Forssmark i Kongl
Krigs Collegium Är käppen såld eller pantsatt vill äg a»
ren den igenlösa
PSALM
DIVERSE
Nu efter slutad vapenöfning önskar en Ung Undr
officer finna sysselsättning vid en större Herregård eller
Bruk i Westergöthland der han kunde flagna med
skrifning och Räkenskapers förande Gunstligt svar till
Sergeant Eld torde inlemna» å Posten till Mariestad et
/Yluäik Casern
Ett Fruntimmer som flera !r egnat sig åt Ungdomen
undervisning uti Musiquo och Fransyska önskar finna
plats som Gouvernante uti något Hederligt Hus x Staden
pa lön göres ej mycket afseende som på förtroende och
ott trefligt umgänge närmare adress erhållet på Aftonblads
Contoret
Q2 Frankfurts Lotterits i \drck class den »g Juli »YZ2»
Omsättning 14 A
Lotter derå finnas til /den 19 Juft å Strindberg» Gon
tor vid Stadssmedjegatan i :sta Glassens Listor äro äfven
der att genomse
I anseende till fterfaldiga förfrågningar får under
tecknad tillkannagitva att första upplagan af Sveriga
ur 1809 och 1832 är utgången men att en ny kommer att
ofördröjligen ombesörjas For att likväl icke åter
missräkna sig om dess storlek anhåller han att Hrf
Bokhandlare
.i Landsorterna behagade med det aldrafö
sta insända sina reqvisitioner å de exemplar de åstuinia
Detta gäller likväl endast kontant handel hvarvid lem
nas 35 1 .3 procent rabatt och skritten tillsändes reqvi
renton kostnadsiritt I kommission utlämnas den icke
Stockholm den 3 Juli igz2
Skhl
gz
Utgiivåren af Stockholms Posten»
VÖRDSAM ANMÄLAN
Uti de flesta BokUdor i Stockholm ,_
samt Commia
sions Contoret vid Westerlånggatan söder om Tyska
B inkon äro inlemnade
LrSTOR
I ändamål att emot 16 sk B :co exemplaret vinna Pra
uitmeranter å andra Uplagan af S M Adjuncten Carl
Gustaf Lindbloms Protpiedikan till lediga Commini»tra«
turen vid Gustavi Domkyrka i Göthebors» den »6 Sön
dagen efter H Trefaldighetsdag sistlidet år Förstå
upplagan ehuru 1000 Exemplar ha åtgått i och iitotn
Götheborg inom kort tid eiter tryckningen och Predikan
recommenderades såsom icke utan förtjenst i Götheborg»
Aftonblad Icke åtrå efter beröm icke lystnad efter
bifall utan endast behofvet att ännu något litet kunna
förskaffa sig och familjen nödigt uppehälle har föran
låtit denne iattige misslottade Prestmannen att förän
stalta om denna nya Uplaga som trycke» i Lund med
Författarens Porträtt i Stentryck och lärer snart vara
färdig att kostnadsfritt tillställa» Resp Prenumeranter
som icke mindre i Stockholm an annorstädes lära utmär
ka sig att med en skärf bidraga till ett ädelt ett men
niskonamnet värdigt ändamål — Berättelse om en nyk
terhetsförening ingången Bönesöudagen detta år i vestra
Karups Kyrka af Lunds stift emellan författaren »om
i detta fremmande stift hugnade» med ett förtroende att
som 2 :ne månaders vikarierande herde af Församlingaren
begärd under Nådåren vårda ett Folkrikt Pastorat hvil»
ken förmon icke tillföll honom i det han tillhörer octi
7S Nattvardsbarn hvilka då elter skedd beredelse con»
iirmerados af henora dedicerad åt Stockholms Hespectivf
Nykterhats Sällskap er y kommer att ofvansagde Predi
ken vidfogas under följande spätto af Leopold
Gör n ;odt — var nyttig — lef 1 dina mödors mtrm *9
Sä skall du af din dygd och Landsmuns aktning
stödd
Ga al dr ens da emot med oforfaradt sinne
Och dödens — utan blygd att hafvc varit fodd
Hos L J ii J Eli T A