Aftonbladet Fredagen den 13 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-13
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-13
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-13
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-13
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Fredagen den 13 Juli 1832

Sida 1

N :o 162
1832
AFTONBLADET
Frcclagcn
den 13 Juli
I
priset i S 'ockholm för helt år to R :dr halft är 5 B :dr 3 månader s B :dr 3j sk Danto Lösa
Numror t sk Banco Prenumtration oe /i utdelning i
b l a dets Cantor 71 <1 Stadssmedjegatan Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgatan och Essens
vid Södermalmstorg Annonser emottagat endast i förstnämnda Contor till » sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
DÖDE I STOCKHOLM
ITandels-Bokhållarcn Abraham Petter Elfving 6 3i
sisll Maj 5o år
UPPLÅNING
Banken upplånar penningar mot obligationer ä is5
5Rd
p
a5o 5oo och 5ooo Rdr
PRISSKRIFT
11
Täflingsskriftcr af Handbok för Bruks-Byggmästare
lunna inlcmnas till Jernkontoret inom den 3i Oct
1834 Den bästa belönas med 2000 Rdr näst den
bästa med 1000 Rdr Banco
SKOLE-LÄRARE
Vid Vcxelundervisnings-Skolor kunna erhålla lämp
lig undervisning om hvad dertill hörer vid Normal
skolan frän <1 16 dennes och understöd för stu
derandet häraf gen ans ställda till Dir for Vexel
undcrvisn befrämj och inlcmnas till Secret Kongl
Ho fp t
Cnattingius
PENSIONER
Ett rum ledigt i den af afl Enkefru Doctoi innan
M L Bergsten stiftade Pensionsfond sökes af Enkor
och oförsörjda dötlrar efter Comministrar Adjunc
ter Rectorcr och Colleger vjd Skolor inom Stock
holms Stads Consistorium en manad från sista kun
görandet
BOLAGS-KUNGÖRELSER
Höganäs Stenkolsverks Bolag sammanträder den 1
Aug kl 10 f m i Stats-Contcrets mindre Sessions-
/V RRENDE-AUCTION
Hälften af Krono-l .ägenhctcn Tegelhagen i Helgons
S Rönö H och Södermanlands Län på ii års tid
Auction i Kammar-Coll och å Lands-Cansliet i Ny
köping i /j uäslk Sept Vidare undcrr i Collegii i :a
Prov .-kontor och å Landskont i Nyköping
AtTCTIONER
Patiliströms Jernbruk med underlyd hemman och
lägenheter i Kalmar L Aspelands H och Carlstorps
Skate och Socken Auction i Kammar-Coll och
Lands-Causliet i Kalmar d Oct Närmare undcrr
i Coll i :a Prov .-kontor och å Landskontoret i Cal
mar
Egend under 83 gam men t ny N :r vid Gölh
galap i Catharina Församling cxecutivt ti 16 Aug
f- m å Auctionskamni
Egcnd under 84 garn men 10 ny N :r vid hörnet
af Göth- och Hammarby- gat i Catharina Förs .3 1G
Aug f m å Auctionskamni
Egendomen under gammal N :o 84 A el B samt
O men nya N :ris i3 och >4 vid Hammai bygatan
Qvart Grinnsbruk e .veculivt d 16 Aug f m ä Au
ctions-knmmaren
offentliga stamningar å
Ä
IJOUCENÄH KB
JUCEN
Westorås R .R a fl Skepp Lars Anderssons d 17
nästk Sept före kl 11
Thorshälla R .R a fl Rorg Eric Öjströms och En
kas C Ericsdottcrs före kl I d 2 .4 nästk K«v
Nora och Hjul-jö Bergd H .R ad Mas-ciäsl och
Bergsm Carl Olssons på Gyttorpsgärde Hemmans
brukaren J 5 >ndherg vid Nya Viken och all Tor
paren Jan Olsson Biiocks vid Konungsberget innan
kl 7 å 2 rttgd ;if nästa höstet
v Neder-Luleå H .R all Bonden Jöns Hanssons i
Gäddvik 2 rttgd af Ting eft G mån från 3o sisll
Maj
DOMAR I CONCURS-MÅL
Eksjö R .R emellan Handl Joh Rydén och hustru
samt borgenärer d 6 Aug
Gelle R .R i Boskillnads- och urarfva-lvistcn efter
afl Fiskaren Jon Högberg 6 Aug
KALLAS
F Trumpetaren J G Scheibe att d 27 Aug öf
vervara Af- och Tillträdes-syn hans innchafda bo
ställe Alseda och Sunnerskog
Drängen L H Holmbom till 1 helgfria Måndag e
3 man från 3 ann vid Luleå R .R svaromål afgifva
£ Tullförv Uno Strandbergs påstående
G Bolander förut i Dalstorps S inom 1 mån
från 3 ann å Lands-Canc i Wenersborg sig infinna
för alt förklaring afgifva öfver Handl A M Sal
menii Lagsökning
LAGFART
Sökt å insockne Frälsehemmanet N :o 2 Skogsgård
1-16 mtl i Hallands L Höks H och Hishults S
klander vid Höks H .R inom ir från 1 ann
ARK
Sjöm J P Nyholm har att lyfta efter sin afl
moder C Nyholm anm inom år från sisll Juni
hos J M Kullman i Nyköping
FÖRMYNDERSKAP
SKAP
orygg P Zetterstén u Capit E Zettcrstcns och
Kryddkr C F Gyliings
Bonden Olof Johansson Mnricrvik omyndig Skel
lefteå H .R
Hölebo H .R Bond J E Ersson i Sund Hölö S
under Bonden E Erssons i Lilla Åby
Medelstads H .R Drängarne S Olsson i Ronneby
och J Jönsson i Vestra Stensjö den f Under Bonden
Ola Olssons i Arfvidstorp den s u Bönderne Jon
Svenssons i Kroppasjö och A Perssons i Allaboda
BOUPPTECKNING
NNG
Ef afl Flaggjunk C E Caivberg anm inom
slutet af Juli hos Vaktm J G Engman i Riksgälds
Ont hus
8
Efter afl Kopparsl .-liderm C F I ^on anm in
om denna månads slut
Eft afl Betj C Holmberg anm i huset N :o 5cj
vid Kornhamn inom Juli
Eller Enkefru -Prost H J Tenggren i Stora Aby
af Lysings H anm bos Post-Insp C G Ollenberg
inom 26 Aug adr Wadstena och Vestra Kedevad
Efter all Junglru Sib Pripp i Landskrona anm
inom slutet af Juli hos Häradsh Rydeberg deist
BORGF .NAHKftS SJ» VIMANI » ADF .JS
Prof C Forssells 14 d :s kl 5 e m å Bör calle
rummen
Lärftskramh .-Exped C G Dahlqvists 16 d :s kl
4 e in»
Sladsfisc C P Lindqvist d 20 d :s kl 3 c m å
Göta Källare i Lidköping
Handl Löfgrens Sc Berggrens 3o Juli kl 3 c m
hos Källarm Lundgren i Linköping
All
Kryddkramh J p Lonnqvists i j Aug kl 3
e m a Tidlunds källare i Upsala
All Sam Danielssons i Borgstena d if nästk Ang
kl 2 o m å Borgstena
Apoth Ekstrands i Grenna 21 Aug kl 10 f m å
gästgil deist
1 'jerdiugsm J Erssons i Uppbo och Skedvi S d
28 nastkomm Aug kl ij uti Jan Erssons gård i
Uppbo
SPEKTAKEL
Pä Djnrgårds-Theatern i morgon Fridolin
SAMMANTRÄDEN
TRÄN
Svea-Orden till högtidsdags firande d i5 d :s sam
lingen sker å redden vid Biddarholtncn 14 d :s kl 3
c m
Aurora-Orden till en ångbåtsfärd d in d :s
En blick på de senaste händelserna i England
af en Tysk
Det är i sanning obegripligt att Torys j som
voro så säkra på sin sak som väntade så myc
ket af det streck de i nattens mörker utfördej
blefvo på en gång så förskräckta så handfall-
na när det väl lyckats De hade voterat om
kull reformbillen de hade förjagat Lord Greys
ministers Detta var ju målet enda målet fötf
all deias sträfvan och folkets enhälliga pro
test mot hvad som skett bragte dem likväl ur
all fattning de släppte på ögonblicket desta
regeringstömmar på hvilkas återeröfring de så
länge arbetat och som de så fullständigt åter
egde i sin makt Huru skall man förklara ea
så ytterlig grad af dumhet eller feghet De
öro ju sjelfve Engelsmän böra således känna
sina egna landsmäns caracter bättre än någon
känna de lagliga motståndsmedel som stodo Bri
tiska folket till båds Ingen främling som all—
di ig så litet följt med tidens händelser bet vi f
lade att Torys skulle stöta på del starkaste
rootslånd De sjelfva synas vara de enda som
ej drömt derom Huru eljest förklara denna
löjliga comedi att undergräfva och slutligen
störta en ministtre för att 8 dar efteråt nöd
gas återtaga den med hull och bår
Omdömet öfver Reformbillen var rotfäs
tadt i opinionen Engelsmannen har en stor
fördel deruti att han i känslan af sin frihet
alltid har ett omdöme tillredt öfver hvarje
tilldragehe Engelsmännen döma så att saga
mer än de tänka Vi Tyskar deremot vi
tänka och tänka och komma för lutter tän
kande aldrig till ett bestämdt omdöme Det
ta torde väl ock något komma deraf alt vi
ej alltid hålla det rådligt att tala fritt ut
Den ene afhålles från att fälla ett omdöme af
respekt för Polis-Directören den andra af
blyghet eller ren skygghet Mången Tysk tän
kare har nedstigit i grafven ulan alt nånsin i nå
gon vigligaie fråga hafva sagt sin egen tan
ka Engelsmännen deremot äro så bestämda så
praktiska och det ideella förkroppsligar sig sa
hos dem att deras tankar deras lif och de
sjelfva utgöra likasom ett enda factum som
dtt ej lönar mödan att försöka bortdemonstre
ra ty det står klart och verksamt midt i an
siglet på sofismen Engelsmännen äro "bru
tala som ell factum och deras motstånd är
handgripligt En Tysk med sina tankar sina
idoer mjuka som den hjerna hvarur de ut
gått är så till sägande sjelf blott en idéj och
närdepna misshagar regeringarne skicka de hen
ne på en fästning Så sutto en tid bortåt
sextio idéer på Köpenicks slott ocb ingen
saknade dem ölbryggare brygde som förut
sitt öl och sin mumma och Novel |-Cal«ndrarne
fortsatte ostördt sin gång genom verlden till
Lelliens stränder
Den factiska motslåndsnatur som utmärker
Engel-mnnnen får .ytterligare vigt af den lag
vunna trygghet hvarmed de vid alla tillfällen
kunna handla Vi kunna ej göra oss något

Sida 2

tfgrepp om huru långt Engelska oppositionen
i rent laglig väg kan gå mot regeringen så
Väl utom som inom parlamentet De Resande
som vilja gifva oss ett begrepp om Engelska
friheten upstapla för oss noticer om deras la
gar Men lagarne constituera ingalunda sjelf
va friheten de utgöra blott dess gränser
Man har icke på Continenten något begrepp
om huiu mycket intensiv frihet är samman
trängd ii om dessa glänser och man har ännu
vida mindre begrepp huru slappt och trögt
Giänsvaktame gå till väga Blott der dessa
gränser gifva skydd mot maktens öfvervåld
l afva de stor styrka och bevakas med nit och
i ver när de öfverskridas af makten reser sig
E igland såsom en enda man och godtyc
ket förjagas genast Ja detta folk väntar ic
ke ens till dess friheten verkligen anfalles
titan der den blott på det aflägsnaste hotas
der resa de sig väldeligen med ord och vapen
Fransmännen af i83o reste sig icke förr än
despotismens första klubbslag ordonnanserne
nedfälla på deras hufvuden Engländarne i
Maj vänVade ej på första slaget det var dem
redan nog att svärdet blifvit gifvet i händer
på dm verldsbekanta skarprättare som i an
dra land tå ofta redan afrättat friheten (ty
ti
linglon
Curiöst folk de der Engelsmännen Jag
tål dem ej Först och främst äro de tråk i
g» dernäst osällskapliga egoistiska sqvattra
Som grodor då de tala födda fiender till all
god musik gå i kyrkan med förgylida böne
fcöcker och förakta oss Tyskar föl1 det vi
ät» t-uikål Men så snart det lyckades deras
fördömda aristokrati att genom Kongl Hof
bi-itarderne (förmodligen Konungens söner
oeli döttrar draga den Tyska qvinnan "the
nasfy German frow på sin sida så snart
Korung Wilhelm j som ännu föregående
cjtmlln (detta är ett faktum lofvade Lord
Cr ^y j att utnämna så många Peerer som
behöfdes till reformbil lens genomdrifvande
under nrttten omvänd af Drottningen på
morgonen ryggade sitt ord så snart Welling
ton med »ina kreatur grep efter statsrodret
1 'edan en gång fläckadt af deras frihetsmör
dande händer — då voro dessa samma En
gelsmän icke längre tråkiga utan gaoska in
lic b sa o Ja icke längre osällskapliga utan fö
renade sig till hundidde tusental icke läng
re egoister utan vanna för det allmänna
bästa
Deras språk var ej mer sqvattrande
grodors utan frisinnade mänt högljudda men
valkJingande tungomål Öfver deras läppar
gingo ljud mera klingande och hänförande
än Bossinis (ch Meyerbeers De talade icke
längre i böne bok »s til om kyrkans prester
utan rådslog» om de icke — jag anför deras
egna ord — "skulla jaga Biskoparne för Hin
i väld och skicka Kung Wijhelm med sitt
surkåls-kotteri hufvudstupa ^öfver hafvet till
Hannover
Då jag vid ett föregående tillfälle besökte
England sk is tade jag bland annat rätt godt
ät Lord-Maj orri i London ett embete -som
qvarstår en min från medeltiden i allt sitt
peruk-majestät och sin skiåhöghet Jag såg
då Lord-Mayoruj åtföljd af sina Aldermen
borgerskapets representanter skräddare och
skomakare eller ännu oftare tjocka bodher
rar biffs Leks-a n si g ten
vandrande porterfat
men kloka och nyktra genom flit och spar
samhet egare af en stor förmögenhet så att
efter hvad som försäkras flere bland dem
hafva en million pund insatte i Londons Bank
Nu ligger Englands Bank på den så kallade
Synålsgatan (lliread needlestreet belägen
Snidt i den rörligaste delen af staden och
skulle «n revolution utbryta vore denna
Bank 5 stor fara Londons rika borgare kun
de i ett ögonblick förlora omätliga summor
och förvandlas till tiggare Icke dessmindre
såg man i det ögonblick Konungen tog sitt
ord tillbaka och Englands frihet stod p
»pel Lord-Mayorn påsatta sig sin stora peruk
och åtföljd af sina tjocka Aldermen begifva
sig på vägen De sago dervid så säkra så
embetstrvgga ut som om proces ionen gällt en
högtidsmiddag i Guildhall men deias väg gick
till Westminster Abbey dc-r de inför Un
derhuset högtidligen protesterade mot den i y
styrelsen förklarade att de ej kunde svara
för något om Konungen icke återkallade
sitt förhastande men att de hellre ville offr»
lif och blod anseende och förmögenhet ä
stillatigande åse Engelska friheten» under
gång — Som sagd t är curiöst folk de der
Engelsmännen
Jag skall aldrig glömma en man som jas
i Underhuset alltid såg hafva sin plats till
venster om Speaker (talaren ty aldrig har
ett menniskoansigte mindre behagat mig än
han» Han fortfar ännu att sitta på sin gam
la plats Det är en undersätsig stumpig fi
g ur med ett stort fyrkantigt hufvud son
betackes af borstigt röda k ligt hår Det än
da upp till öronen högröda ansigtet är högst
trivialt regelmässigt bondaktigt med stora
slappa ögon knapt tilltagen näsa och ei
lång smal väg från den lill munnen Denna
kan ej framstöta tre ord å rad utan att e
siffra är framme eller till det minsta pen
ningar äro i fråga Det ligger i mannens he
la väsende någonting snålt småaktigt gnidar
aktigt — med ett ord det är den förnämsta
bland Skottlands representanter den namn
kunnige Joseph Hume
Denna gestalt borde
stickas i koppar framför en intresse-bok el
ler en amoi terings - tabell Ilan har alltid
hört till oppositionen och ministrarne ärt
alltid i ångest för honom så ofta det gäller
penningebidrag Till och med då Canning
blef minister stannade han bland oppositio
nen och då någon gång Canning i sina tal
skulle nämna en summa lutade han sig van
ligen ned till sin granne och vän Huslussinj
med frågan "liow much
(hur mycket
hvarefter sedan denne sufflerat sifF an han
långsamt och ljudeiigen uttalade den med
det satiriska löjet på läppen och den skälm
ska blicken fästad på Joseph Hume Aldrig
har jag funnit någon menniska så obehaglig
som denne Men då Konung Wilhelm ej
höll ord då uppsteg Joseph Hume hög och
hjeltemodig som en frihetens Gad och ut
talade ord de der klingade upphöjdt och väl
digt som S :t Pauls tornets klocka visserli
gen var det nu åter fråga om pengar men
han talade och sade "Ingå skatter skola
längre erläggas
och Britanniens parlament
biföll den store medborgarens förslag Det
var detta »om gjorde slag i saken Skattei
nas lagenliga vägran skrämde frihetens fien
der De vågade ej kasta handsken åt et
folk som vågade lif och egendom De hade
väl ännu sina soldater och sina guine
er qvar
men man litade icke mera på de röda gos
sarne hvilka hittills förbi i fvit den Welling
ton-ska hasselkäppen så prygeltrogna Man
vågade ej mera anförtro »ig åt köpta öfver
talares tillgifvenhet Sjelfva Englands adel
började ändtligen märka att dock icke allt
i veilden är till salu sch att man ändå till
slut ej har pengar nog att betala allt To
rys gåfvo efter Det var sanningen att sä
ga det fegaste men också det klokaste
MeB hur i alla tider kom det sig att Torys
en gång i verlden hade klokhet sundt för
nuft — nog för att inse detta Skulle dt
väl bland den samling stenar som man ge¬
nom fenstren inskickat till de fleste bland
dem händelsevis hafva funnit de visas
(Föilattaren till ofvanstående bref är som
vi hafva anledning att förmoda den bekan
te Harro Harring
STOCKHOLM
Den 13 Juli
Tidningen Den Svenske Medborgaren i Stock
holm som för några dagar sedan blef frikänd
i det emot Utgifvaren anställda åtal för en
aitikel om extia roteringen har i förrgår åter
blifvit seqvestrerad som det tros för en i si«
sta Tisdag-bladet befintlig artikel innefattan
de nästan alla möjliga politiska ämnen hvar
ibland äfven lästes en undersökning huruvida
då Regeringsformen föieskrifver att alla man
tals skrifne personer skola betala bevillning
Furstliga personer kunna anses de jure liaii
från undantagne
I går kringlopp äfven allmänt det rykte
att sjelfva tryckeriet hvarifrån Medborg uen
utgifves skulle vara förklarad i belägrings
tillstånd men detta har icke bekräftat sig
Ansvarige utgifvaren Capitenen Rosenquist
af Åkershult tillkännagaf samma dag scqve
stern skedde alt han upphör att vidare an
svara för tidningens utgil vande
Malmö den 7 Juli I Gummarp af Östra
Sallerups socken haren tjenstepiga blifvit häk
tad som i löndom fram föd t ett gossebati
hvilket några dagar derefter funnits gömd t i
hennes kista och är Provincial-Lakaren till
stället a frest för anställande af undersökning
huruvida barnet vant död t eller qvickt föd t
Hos en Hemmansåbo i Ramsåsa har i slu
tet af förra månaden under det åboen med
sin hustru var ute och i en närbelägen torf
mosse sysselsatte med arbete eldsvåda upp
kommit å hfifniianet hvarvid alla åhygfira
derne bestående af 4 längor på kort tid
nedbrunnit samt 10 får iH lam och 1 kalf
blifvit rof för lågorna Änskönt mycket folk
hastigt infann sig å stället kunde liktal ic
ke i anieende Ull den starka blåsten nämn
de kreatur räddas äfven endist helt obetyd
ligt äf lösöreboet Huru tiden uppkommit
ir icke bekant men skall den först blifvit
iynlig i en uthuslänga
(Malmö Tidning
NsleidoeKop
Lord Bentincks besök hos Run-eet Slngh
(Foits och slut
Sådan var den kroppsliga beklädnaden åt»N
verksam själ som på de sista 3o åren höjt sig
öfver alla sina samtida tvungit Punjabs alla
sjelfständiga furstar imder sitt välde och nu d
fast meja lätt hand tyglat Akabihiernes öfver
modiga och ärelystna fanatism
Ett lifligt samtal begyntes och man dispute
terade om de båda ländernas företräden i viner
hvarvid Hans Höghet anmärkte att det Engel
ska vinet kunde jern föras med Infanteristen
men Lafeor-vinet (som är ungefär tre gånger
starkare än PVhisky med C1 valleriet och att
han för sin del såsom icke conn :ii»seur ,j före
drog det senare
Med anledning af de båda rikenas politiska
förhållanden berättade han att det var Shei
kernes bruk när menskliga förståndet ej g .if
en antaglig ledtråd för hvad handlingssätt
man borde följa att rådfråga den heliga bo
ken Grunth och ett då Hulker sökte förmå
honom att taga parti mot Engelsmännen ha
de oraklet svarat det han borde vakta sig att

Sida 3

göra något sam kunde <vnra dem <obehagl
gt
utan tverlom a 111 i i eiflersträl va deras vänskap
Härpå fick han till svar att menskliga förnuf
tet och tit godt förutseende ofta voio lika på
litliga alt anlita som trots någon Grunth Ny
fikenheten tycktes vaia ett hufvuddrag i Ma
tia Rajahs caracl .ei
Han gjorde otaliga frå
gor i alla ämnin dock mest sådana som rör
de arme
en och disciplinen
l 'å lians se skilda begäran blefvo flere hög
re officerare honom föreställde och ett antal
af de förnämsta Sirdarerne lik .iledes presente
rade för Gouveriiören Et par af de Euro
peiska regementerne behagade honom synnerli
gen och iian lät bland dem utdela 2000 Ru
pier De vanliga presenlerne framlämnades i
Engelska sidan De innefattade flere Euro
peiska vaior af värde samt ett par fullblods
li tis ar Mahn Rajahn tog afsked af Geneial
Gouvcrnöien efter utseendet mycket nöjd med
sitt besök På återvägen stannade lian med
siu elephant framför ett regemente infödingar
och beskådade med största tipinäi ksamhet de
ras uniform och hållning
Om rt >orgoneii ko .u Aifprinsen KurkSing
med en svit af Sirdaier alt bdsaga General
Guvernören och hans svit till Maha Rajahns
läger Lanciererne och Infanteriet bildade
Lord Dentincks e-cort Sedan de passerat
bryggan ställde de upp sig i haje När Lor
den hann fram genom lederna sågs Malin
Rajahn på sin elephant några få steg från
Eaneitsrc rna betrak ta >Ie dem genom en ki-
att det dröj
re nen sa
fördjupad i åskådning
de några minuter innan man kunde få ho
11011 att förnimma Genera I-Gu ver uö ens an
komst AI 1 n återvände nu tillsammans till de
Kungliga tälten under musik af Lancierernes
harmoni-ler och p isserade flera triumfbågar
Malia Rajahns tält voro omgifne af ett slag
Stängsel af stora klädesstycken c 1 rtno-infärga
de på ena sidan och broderade på inre sidan
med gult silke Ti iumfbågarne voro likale
des prydde med kläde af samma färg med gult
broderi och gyllne spiror på topparna Re
sidenstället var äfven af rödt kläde med
gula lister En lång öppen Area de bildade
ingången till tältet Stolar placerades på öm
«e sidur om Aieaden för Lorden och hans
svit Maiken var betäckt med silkesdukar oeh
Persiska mattor af de dyib n äste och sköna
ste mönster och de pilastrar som understödde
Arcaden voro ofvan "ill klädde med Ga-chmir
schavl .ir och guldfransar Tältets inre måste
dock för att tala med Ra jahn Mof-Skald
bringa välta I !g hets-irad gåi dens näktergal till
tvstnad Väg arne voro behängde med Lar
in i-inrödt sammet 1 i k t broderad t med guld i
de skönaste fa eoner Midt i tältet var ett li
tet innan lä 11 af c irmosinfärgadt sammet så öf
vei Instadt med b © lérier akta p- lor och ju
vel t r att sam 111 'till kn .pt var syn 'ig Detta
kos bara rum dold Rajahs thron för
ma -ans profana blickar
På b värdera sidan om det slöra re-idence
tSlitet var ett annat litet vite st elegant Scha
?etaJt Framför det till höger stod en gan
ska pittoresk grupp af höfdingar för Ghorr
Kurrarne klädda i gult siden många bl» d
d m hade äfven rigtiga ridd .11 e-rustningar och
al Inband 1 vapen
Vefistra tältet var uppfylldt af Amazoner
en frukta sv nd corps hvars pilar afskjutna
från störa smöglande ögon utan tvifvel anställ
de stor förödelse bland Vunjab-landtts krigare
Maha Rajalui var vid delta tillfälle klädd i
grönt siden De en- >a prydnader han bar vo
diamanter men dessa voro ock af en så öf
v .-i tiäfFande storlek och skönhet att de mest
berömde dmm .ir .ter blaid Europas Kronjuve
ler bär ej skulle figurer al mer än på sin höjd
andra eller tredje rummet En qvast af di
amanter till formen liknande en utbredd Lo
tusblomma utsljöt horizontilt från den rika
turbanen Pa bröstet bar han ett stort smyc
ke sammansatt af 3 :ne ofantliga diamanter och
en mängd andia älven ganska stora I mid
ten af de tre största satt den verldsbekanta
Koh-i-uur eller 'Ijerg af ljus
som fordom
kastade sina bländande strålar fiån högsta
spetsen af Stora Mogols na onkunniga plfå
gelstjertfoi miga thronhimmel i Delphi Den
ovärderliga d amant ^n har brillant-slipning och
ungefär samma storlek som ett hönsägg nem
ligen i£ Eng tum lång 1 tum bred och en
half Engelsk tum tjock De tre slöra om»if
vajide diamanterne äro hjertformiga Infatt
ningen är ganska enkel förmodligen att s
i
mycket mera förböja prakten af dessa så yt
terst dyrbara prydnader
Sedan de förnämsta bland General-Guvernö
rens svit blifvit presenterade skedde äfven pre
sentation af de Indianska höfdingarna för Gu
vernören En af de förnämsta Rajahrnes sö
ner en elfva års gosse som är stor favorit hos
Stor-Rajahn satt under hela denna ceremoni
på en löigyid pall vi 1 sin b hen skares föt
ter Efter denna presentation fingo Amazo
nerna företräde de buro inga andra vapen än
sina b hag och dessa bortskymdes betydligt af
det bruk dj hafva att draga en krets rundt
ikring ögonen med sina silfvyrslöjar Många
bland dem voro vackra och sago högst fryntliga
ut Efter det täcka könet skedde presentation
af Maha Rajahns hästar allssam NI I 1 med ri
ka sa ielmundei ingar l !bmd dem igenkände
Engelsmännen den ståtlige grå gigghäst som
Georg IV skickade Runjeet Singh såsom vän
gåfva och hvilken syntes ganska förvånad och
stolt öfver all den grannlåt hvaraf det goda
kreaturet var öfverlastadt
Den a8 :de om aftonen inviterades Runjeet
Singh .alt öfvervara en pai adering af de trop
par som bildade General-Guvernörens escort
Han kom äfven nu grönklädd och red
på den namnkunniga hästen Kuhnr en mörk
brun hingst för hvars besittning han påfört
en af Hindustans höfdiagar krig Lancietvrne
liefalltes att rida helt stig la fö bi honom man
för man p
i det han efter beqvämlighet måt
te få granska hvarje karl dess klädsel och va
pen Han tog spjutet från en af Lanciererna
vägde det i handen men förklarade att det
vore- för tungt att begagnas med fördel Då
infanteriet formerade fyrkant befallde han
sin Fältmarskalk Khoshal Singh att rida fram
och efterse htiru många leder sam kn iföl lo
o Ii huru många som stodo uppe Dervid an
märkte lian att 0111 han ock egde skyar af
Cavalleri sk u I le det värd omö |ligt att med dem
åstadkomma något mot en sådan jernmur som
de framsträckta bajonetternas H in tycktes
finna serdfiAes nöje i att beskåda alla rörelser
na och det enda han anmärkte var att lian
föreställt sig det hastigheten skulle vara myc
ket större
Följande dagen d 29 passerade General
Guvernören floden för att åskåda en gene
ral-mönstring med Hans Höghets troppar en
st vika af omkring 11 ,000 man Vid inträdet
på fallet utvecklades för åskådtrne en herr
lig anblick En oöfverskådlig linea kavalleri
bildad af 5 ,000 Ghoie-Kurrar klädde i g ill
och här och der blandade med smärre troppar
Ahaiier i mörkblå sammetsdiägter med höga
befjädrade mössor i "tog hela venstra sidan af
den stora slätten Till höger stod infanteriet
6 ,000 man starkt Dessas uniform är en röd
turban röd rock med svart bälte och gula
uppslag samt hvita underkläder Efter in
fanteriet följde ridande artilleriet med 16 ka
noner större deleu af metall min några af
jern Tåget slöts af Allardska dragenerné
Deras uniform är en stålhjelm röd rock med
svart bälte hvita byxor och stora stöflor ds
ras vapen lans sabel karbin och pistoler
Malia Rajahn hade låtit på midten af slät
ten uppföra en slags med silfvertyg behängd
altan på hvilken han och General-guvernö
ren intogo sina platser för att åskåda evolu
tionetne Infanteiiets manövrer utfördes med
säkerhet och stor aekuratess I marsch och
skjutning öfverträffas de icke af några bland
kompmiets troppar och deras disciplin länder
Maha Rajahn till största beröm serdeles när
man tar i betraktande det ringa biträde han
haft af Europeiska officerare och det svårtyg
lade vidskeppliga folk hvarmed han har att
göra Hin har åtminstone efter egen uppgift
innu 20 ,000 man lika väl inöfvadt reguliert
infanteri samt 100 ridande batteri-kanoner
ett talrikt belägrings-artilleri och ett oräkne
ligt kavalleri Artilleriets hästar tycktes dock
ej vara särdeles goda Denna styrka under
Runjeet Singhs anförande är öfverlägsen hvar
je annan makt i östern Englands undantagen
Indianen hade bjudit Lorden och hans fa
milj till ett afton parti soti tog sin början
kl 6 Tälten voro uppförde på en sluttning
omkring ioo alnar från strömmen och slätten
omkring var genom Lahors (trädgårdsmästa
res förvånande konst förvandlad till grönskan
de parterrer der hvete några dagar förut
utsådt nu hade uppväxt och bildade åtskilli
ga figurer af elefanter fog lar hästar lejon
in m Denna trädgård var nu brilla q t illu
minerad och prydd med artificiella blommor
trän gyllne cypresser m m allt anordnaclt
med verklig smak Det Kongl tältets inre
erbjöd en anblick som säket i prakt och glans
öfverträffade ålit hvad Hiraun al Rvschids
och Salo mos hof erbjöd lysande och rikt
Golfvet var hekfädt med guldtyg och i det
lilla förut b-skrifna innantäitet voro tre sä
ten eller thronee belagda m ;d massiva guld
skifvor placerad
Den med lersta intogs af
Maha Rajahn sjdf oeh på sidorna om honom
iingo Lord och Lady Bentinck sittrum Lakam
dessa thraner stod Indianens sofställe en rikt
arbetad säng öfverallt iucrusterad flaed sma
ragder rub ner och brillanter Tältet var
illuminerädt medelst störa Candelabrer af rent
guld Sedan höga vederbörande tagit dessa
mästerstycken af orientalisk prakt i ögonsig
te intogo de sina platser under den ofvan
nämnde Arcaden öfver deras hufvuden hvälf
de sig en thronhimmel hvars rikedom öfver
går all föreställning Den bildades af en
enda massa utaf juveler pärlor rubiner och
smaragder in väfda efter åtskilliga smakfulla
mönster och så ymnigt att det var aldeles
omöjligt urskilja hvad slags tyg som utgjorde
bottnen
Amazonerne visade sig snart denna gång be
väpnade med bågar och anförde af sin Gene
ral-befälhafvare Favorit Sultaninnan som ut
märkte sig framför de andra genom en cirrao
smfärgad drägt och en hvit fjäder i turbanen
Tre Underbefälhafvare utmärkte sig oek ge
nom hvila fjädrar i turhanen Sedan de en
stund dansat befallte Maha Rajahn dem att
sjunga en Indiansk sång bålar fyllda med guld
och silfverstoft inburos nu och ställdes på fot
pallen framför Hans höghet hvarefter sången
och striden börjades Amazonerne och Rajahn
började att med största eftertryck kasta guld
stoft i ansigtet på hvarandra Hvarken Gou
vernören ellar Lady Bentinek sluppo undan
striden b 'ef snart allmän och slöts ej förr än
alla bålarne voro tömda och hela sällskapet
fullströdt med guld- oeh silfverstoft Maha
Rajahn sjelf led mest ty under sin strid med
Amazon Drottningen mattade hon så skickligt

Sida 4

en handfull guldsand åt lians friska öga atl
lian höll på att bli alldeles blind och kom
sig ej rigtigt för med att se på hela affairen
Efter slutad strid in buros förfriskningar bestå
ende af vin och conftct och Rajahn tvang
gästeroe mrd den slörita enträgenhet att följa
sitt exempel och dricka Labor-vin som sma
kade likt - \vliisky med flen skillnad att det
hade en finare ånga Rajahn skickade efter
sina vackraste juveler för att visa Lady Den
tinck dem Dessa utgjordes af den förut be
skrifna Koh-i-mer en ofantlig topas af två
Engelska tums diameter en ännu större rubin
af irregulier skapnad på hvilken funnos listade
»ju serskilda monarkers namn som tillförene
eg t den samt en aflång smaragd af nära tre
engelska tums längd jemte åtskilliga andra
märkvärdigheter
"Whiskyn gjorde emedlertid
sin verkan Maka Rajahn började blifva vid
ett alldeles förträffligt lynne och skakade allt
jemnt händer med General Ilamsay och Öf
verste Arnold som stod bredtid honom bad
dem äta dricka och vara muntra Klockan
Llci 8 ii
in han tillät General Guvernören
och hans svit att återvända hem alt äta mid
dag Under hela tiden afbrändes fyrverkerier
som dock föga ådrogo sig uppmärksamheten
hvilken var uteslutande riktad på "Lejonet af
Punjab
Måndagen d 3o October kom Matia Ra
jahn öfver floden att se Engelska Artilleriet
»
rörelser och öfningar Han hade blott några
få favoriter med sig och tycktes med största
interesse följa alla manövrer Sedan han en
stund på ganska nära håll och i detalj betrak
tat målskjutningen med kanoner ville Hans
Höghet sjelf försöka och lät sätta ut en sköld
med sträng tillsägelse att ej den gula sidan fick
vändas åt honom 1 tie minuter var han al
la hans Sirdarer och Kammarherrar sysselsat
te att justera och ligta ändtligen lossades
skottet men kulan träffade icke skölden Åter
en qvarts laddning och riktning ytteiligaie
en bom Derpå befäl I te han Engelsmännen
att rikta och skjuta och med förstå skottet
krossades skölden i tusen spillror Sedan En
gelsmännen slutat sina vapenöfningar började
hans troppar sådana Deras vighet och skick
lighet contrasterade sällsamt mot de förres sä
kra men lunga och långsamma öfningar
Stänger nedstöttes i maiken som lians lansbä
zare skulle träffa under fullt galopp Engel
ska husarerna deltogo äfven i dessa och andra
dylika öfningar såsom att i full carriere med
sabeln från en af stängerna nedslå en metall
urna m m Detta nöje räckte ungefär en half
timma Rajahn som tyckte att lians folk var
mindre skickligt än de borde vara ehuru de
visserligen öfverträffade i säkerhet de Engel
ska husarerna red sjelf åstad och högg efter
den olyckliga krukan men träffade icke Vid
afskedet fick han 2 6-pundiga kanoner med
fullt anspann till skänk
Följande dagen om aftonen bjöds Rajahn
på afskedimåltid till Lord Bentinck Han be
ledsagades dit med vanliga ceremonier och
undfägnades med confektoch likörer hvarvid
Geneverbränvinet och den Skottska Whisky
förtärdes med synnerligt bifall En modell till
en jernhängbro utförd i metall och ebenholz
skänktes åt H H Den gjorde honom stort
nöje Han befallteenaf sina ofllceiare Frans
mannen Court f d Elev af polyttchniska sko
1 an att förvara den och sade sig vilja i Cal
cutta beställa flere sådana broar
En skrift som innehöll tillförsäkran om evi
vänskap underskrefs nu af Guvernören Det
»ar Rojahns högsta önskan att ett dylikt do
kument skulle öfverlemna» till honom af Lor
d-o med egen hand såsom ett vänskapsmin
ne Det upplästes högt innan dol öfverlem-
nades Innan man åtskiljdes gaf Milady Ra
jahn flere skänker ibland andra saker en
skönt arbetad speldosa Efter många försak
ringar om evig tillgifvenhet skedde afskedsta
gandet mellan de båda män som från Indus
till Avä beherrska det rika Asien Rajahn
yttrade att han numera ej förmådde utföra
sin första plan att qvarstanna efter Lorden
ty det skulle allt för smärtsamt påminna ho
nom de lyckliga dagar han nyss upplefva
utan ville han återtåga till sin hufvudstad på
samma gång hans goda vän begaf sig till sin
Så slutades denna i sitt slag märkvärdiga
vecka der en prakt utvecklades mot hvilken
allt hvad Europa kan uppvisa är ett intet
ANNONSER
TILLSSALU FINNES
Frän Stentryckeriet har utkommit och9 saljet i
Under te cknads Musik han del samt i H :rr Iledboms
och Östergrens Bok och Musikhandels
JT
JZTUDES CABACTERISTI UES
ro UB LE PIANO FOIi TE
H BEnTIKI
4 :de och sista häftet för köpare i B :dr 24 sk for
Sub scribent er \B
dr 12 sk ,B :co Resp ective sub skriben»
ter behagade a de ställen der anteckningen skett utta
ga sina exemplar Samlare af Subscribenter torde med
f örsta till wig insända uppgift a antalet af de sub
scriberade exemplaren hvarefter 4 'de häftet oför
töfvadt kommer att dem tillsändas
Skhld6 Jli
Stockholm d 6 Juli 183a
A W Möller
Från Parl har nyligen inkommit och sHljes i Bergs
Bokhandel vid Stortorget
a 10 B :dr Btcot
JjArmée Tolonoise
innehållanda Polska Armoens Uniformer yäl kollorerado
och Graverade
Ett complett exemplar eller g årgångar af
MAGAZ1N FOR KONST
NYHETER OCH MODER
på VELIN paper till Z2 B :dr B ;co (som i preniimera
tion kostat 60 B dr B :co på Dagligt AUehauda Contoret
På W LundequiUs förlag har af trycket
utkommit och säljes i dess bokhandel vid Myntgatan
(midtemot Stadens Auctionslms samt hos de fleste bok
handlare i riket å 5a »k banco Handbok i den Na
turliga Magien eller vald samling af de mest öf
verraskande och lättast utförbara
Kemiska Elekt
riska Optiska Mekaniska Aritlimetiska och Kort
konster sa väl sådane som af de mest berömda
Taskspelare utföras som äfven andra Kemiska och
Optiska experimenter
Uti Jönköpings Län och Östra Härad 3 .4 dels
mil frän Hvetlända Gästgifvaregård försäljes ge•
nom frivillig Auction ti stället
"Tredags förmidda
gen klockan 11 den Tredje (3Jnästkommande Augu
sti 5 1 .2 mantal frälse Säteri Flishult ocli Kalkaby
Egendom af vacker och i alla delar förmånlig be
skaffenhet med icsrodt stund varande behöflig och
brandf örsäkrad Åbyggnad och alla slags nödige In
venéarier samt dertill lydande i-2 mantal frälse
Ti äg sjö 12 stycken göda dagsverkstorp samt bkatt•
lagd mjöl och Säg- varn att med hös t .utsäde vid
hufvudgården tillträda den nästa 14 Martii 1833
emot for Säker köpare förmånlige betalningsvillkor
och med circa 12 ,666 2 *3 dels Bär Banco stående in
t i >h n /7 rl n T /j .n r1a ~„F 7i riv rlfi .F
"Pr nr-1 r ränta
man pä Linköpins och Bo samt hos Lieutenanten
C 11 3 Beut er skjold pä Hvetlanda och Flishult
vinnas före eller vid Auction da äfven af köparen
betingas han om Egendomens geJiast skeende till
träde ined växande gröda» Bo den 2g Juni i 1ZZ2
C F Hummelhjelm
Den 2 » :de nästkommande Juli innevarande år kom
mer Lund hälsobrunn att här på stället med deri heflnt
liga Bruns Bolaget tillhörande Åbyggnader och Lägen
heter så i löst som fast att på Auction försäljas ellei
bortarrenderas till den högstbjudande vi !koren upp
göras vid Auction stil !f ä Het
Lunds Brunn den 19 Juni itzZS
Direction
STB ÄNGAR
for Violin AltViolin Violoncell Contrabas Tlir
pa och Guitarre (Tillverkade i Aprill manad 1332 trin
Andre Rulfinis Fabrik i Bom inkomne säljas hos
Joh„ Carl Ilcdbom
Detta år inkommen bästa sort Nylands utsädes Båg
af 1351 års skörd ,säljes på Er Nordlanders Contor i Brunds
gränden vid Skeppsbron
0 Gody vistig och pålitlig NYLANDS UTSÄDES
BÅGf f örsälies af T _
J F Erdmann et Comp
SvIt .Socker uti stycken å 16 sk skålp Helsinge Linne
garn Franska Sviskon ä Z B :dr Lisp Ord dito
i 2 B .dr
Lisp stora Färska Mallaga Bussin ränsa de ä 13 sk skålp
goda Carolina Bisgryn
;i 12 sk skålp Fin Dubbel Batavia
Arrack .i 5 B :dr kannan Eng Arrack a 3 B :dr 2 sk
kannan god stark Conjac ;t 2 B .dr kannan m m till
facila priser nfi C Wilh Eueroths kryddbod vid We„
steriånggatan hörnet af Kåkbriuken
•ÅKERBÄH
med Socker syltade mycket göda i Linboden vid Ostat
långgatan och Nygränden ;i 1 R :dr 16 sk pr Skålp
Holl Klöfverfrö och Timotheifrö till utsäde tälja»
i huset N :o 59 vid Kornhamn
ÅSTUNDAS KÖPA
En dubbel Contori .pulpet Istundas köps Srir »t
vaktas i biljet till G M H (om iulemnatjpl Aftonblad»
Contoret
ÅSTUNDAS HYRA
Ett större och torrt Magazin önskas hyra i trakten
af Skeppsbron Österlinggatan Kornhamn eller Munk
bron nu genast Svar i Biljet till O a C torde lemuas
pa Aftonblads Contoret
BORTKOMMET
Pl en resa från trakten af Gustaf Adolfs Torg till
Vermdön borttapades3 *ne st emaillerade guld skjortknap
par inlaggde i papper Hederlig vedergällning erhåller den
som dessa knappar aflemnar i HattstolFeraren Utterbecks
bod vid Gustaf Adolfs Torg der de äfven närmare be
skrifvas
DIVERSE
En man med handels och språkkunskaper »om fcan
sberopa rätt goda muntliga recommendationer önskar
att fl emottaga någon större magasins-försäljning eller
hus med atföljandé Commissioner innom Stockholm
För närmare öfverenskommelse torde biljet till C H J
inlemnas pl Aftonblads .Contoret vid Atadssmedjegatan
En tjensteman med någorlunda tillförlitlig känns
dom af lefvande språken samt Contorsgöromål och
hvars tjenstebefattning medgifver ledighet på eftermid
dagarne erbjuder sitt biträde Adress afvaktas till D
i AttonbladsContoret
En ung tjensteman åstundar att omkring den 21 uti
denna manad erhålla res sällskap med någon som hat
egen vagn till Strömstad för att begagna baden Vidar«
upplysning meddelas I Aftonblads .Contoret
En med hedrande och recommenderande betyg för»
sedd ung man önskar Inspector» eller Bokhållarebefatt
ning på en större I ,andt .Egendom Adress hvarest sökan
de fårs i g infinna behagade uppgifvas i Billet till A IVI N
som inlemnas der detta blad utgifves
En yngling som fyra och ett halft år conditiones
ra t uti Kryddkrarahandeln i Stockholm och ännu inne
har dylik Condition och är fullkomligt kännare af båda
Lands och Stads .Handels expedierande men finner mo
ia lust för småstäder önskar Condition nti ^någon god
Handels-stad der större Hand ,el drifves hälst Nyköping
eller ock i någon annan dylik stad der Handel är liflig
Recommenderande betyg om dess skicklighet och flit
skola ej felas Skulle någon af Horrar Handlande fästa
upmärksamhet h31 rit så torde gunstigt svar inlemnas i
förseglad Biljet till D F :r som inlemnas på bladets Con
toir vid Stads smedjegatan
E11 Yngling från södra orterne med bildad upfost
ran och temmelig kännedom af do lefvande språken
önskar nu genast erhålla employ på något Handels .Con
toir i Hufvudstaden Närmare undeirättelser i detta af
seende kunna erhållas aflHerrar Lundgren et Berghman pä
deras Contoir vid österlånggatan
En yngling som t jent i handel och är kunnig i Fin- H
ska språket önskar kondition nu genast eller i höst hos
någon af Hrr Lärftskramhandlare emedan ,han s förra hus»
bonde rekommenderar honom Svar afvaktas uti för
seglad billet till Wilhelm som inlemnas i Tobaksboden
vid hörnet af Freds och Drottninggatorne
En 16 års yngling af stark complexion och god upp
fostran önskar komma i lära hos någon af Herrar Bryg
gare Närmare underrättelse erliåiles på Aftonblads
Contoret
82 Frankfurts Lotterits lidra class den ig Juli ig ?2
Omsättning fl
Lotter derå finnas tillden 19 Juli I Strindbergi Con
tor vid Sta ds smedjegatan xssta Classens Listor äro äfven
der att genomse
Till Öfning i vacker och ledig handstil samt
räkning och bokföring finnas några platser lediga i E
Heymansons Institut vid lilla Nygatan (midt emot Pos»
HusetV
Etter den lärome ^hod som der följes äro framstegen
oftast inom en enda termin (z månader så lofvande
att Eleven med fördel kan begagnas på ett Handelf .Con
tor Di man nämner detta anser man som an pligt mot
sig sjelf och mot de personer som behaga hedra Inrätt
ningen med sitt törtroendo att inbjuda dem som in
teressera sig för en så beskaffad undervisning till dess
bevistande de vanliga lektionstiderne alla Söknedagar
kl 7—9 f m 12—2 e in samt Onsdagar och Lördaga
från kl 5 till e m- — Dessutom är Institutet öppet
hvarj förmiddag kl 8—Q för enskilta meddelanden
med Läraren
På sednare halfåret af denna tidning
prenumereras i Stockholm ined 5 Rdr
B :co ooh i landsorten ined 6 Rdr s m
alla Postförvaltare För bestäm-
>108
mande af upplagans storlek önskade
Hed att alla requisitioner kunde göras
så snart som möjligt
Jlos L J Hjerta