Aftonbladet Lördagen den 14 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-14
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-14
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-14
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-14
Sida 4
Sida 5 Aftonbladet 1832-07-14
Sida 5
Sida 6 Aftonbladet 1832-07-14
Sida 6
Sida 7 Aftonbladet 1832-07-14
Sida 7
Sida 8 Aftonbladet 1832-07-14
Sida 8

Maskininläst version av Aftonbladet - Lördagen den 14 Juli 1832

Sida 1

N :o 163
1832
AFTONBLADET
Lördagen
den 14 Juli
priset i Stockholm för helt är io R :drj halft är 5 B :dr 3 rnänader z R :dr 3 sk Banco Lösa Aumror s sk Banco Prenumeration osh utdelning i
*- bladets Contor vid Stadssn .edjegata ?i Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Norr l ands g al an och ^JEsscns
vid Södermalmstorg Annonser emottagas endast i förstnämnda Contor till 7 sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
RÄTTELSE
I Torsdagsbladet star tiden för Kryddkrnmh P G
Zetterholms borgenärers sammanträde utsatt till den
18 Juli kl 4 e m .» hör vara d 18 Juli kl 11 f m
J morgon 4-de Söndagen e II Trcf .dag predika
Hos DD MM Konungen och Drottningen Kgl
Hof-Pred och Kyrkoli Winter
Hos DD KK lill Kronprinsen och Kronprinses
san Kgl Hof-Pred Tegnér
I Kongl Slotts - Kapellet Kgl Hof-Pred Lund
blad
Pä Carlberg Kgl Hof-Picd och kyrkoh Cnat
tingius
På Ulricsdal Pred Unander
I Slor-Kyrkan Komm Logren Past
-Adj Lind
ström Komm Dahlgren
I Clara C "mm Beckman Kgl Hof-Pred Tegnér
Past .-Adj Lindsten
I Jacob Komm Ljungholm Past .-Adj Mag Lund
gren Komm -Adj Delin
1 Tyska Doctor Liideke
1 Maria Skol-Lär Schmiedt Past .-Adj Arwid
son Komm Ährling
I Catharina Komm Hagström Past
-Adj Pe
tersson Kyrkoh Winqvist
I Kungsholms Kgl Hof-Pred och Lomm Lund
holm Past .-Adj Miitzell
I Fintka Kyrkoh Stolpe Finska och Past
-Adj
Pihl Svenska Ilögm
I Ladugårdslands Kommin Sandin Reg
-Past
Olhers Skol-Lär Smedberg
I Adolph Fredrics Bat .-Pr Sondén Komm
-Adj
Löhman
Johannis Kyrkoh Widstrand båda Mäss
K M T loita Past
-Adj Bergman
Vid Kgl Garnizons-Sjukhuset Reg .-Pastor Bel
lander
Enkhuset Kgl Hof-Pred von Zweigbergk
Gubbhuset Comm Äb r 1 i II g
Södra Corrections-Jnrättn Adj Hultén
Norra Corrections- Inrättningen Pred Norrbin
Danviks-Kyrkan Kyrkoh Sjöholm
Sabbatsbe-g Lector Een
Ladugårdslands Försis Fattighus Predik Mag
TVijkmark
JCgi Lazarettet Past
-Adj Winnberg
lid Djur gårds Helsobrunn Skri-Lär Thave
nius
Norrnia /ms Helsobrunn Past
-Adj Lindsten
terminer För innev års lagtima
hösteting under svea ii .r
Häradsh och Lagm s af Klinteberg
Med Lcufstads Tingslag i Skerplinge d 17 Sept
Wesslands och Kil karleby T vid Wesslands kyrka
20 Sept Noninda H i Läby 9 Oet Wendels T
i Läby 18 Oct Films och Dannemora T vid Öster
by Bruk 26 Oct Olands H i Haberga den *9 Oct
Tierps T vid "Y fre By 2 Nov
Härad .b Lund
Daga IL i Gasinge 1 Oct Selebo IL i Sund hy
,5 Oct Åkers II i Strengnäs 3o Oct Vester-Re
Jiarnc H i Eskilstuna i3 Nov Ö .ter-Rckaruc II i
Eskilstuna 27 Nov
Häradsh Oxehufvud
Med Sundbo II i Askersund Sept Hardemo H
i wredstorp 17 Sept Kumla II i Wred-torp 2S
Sept Grimstens H i W >edstorp 17 Oct Kdibergs
H i EdsbergsSanna 2
Oct Lekeberg II i Eds
bcrgsSanna 8 Nov Carlskoga IL i Kälimo d .71 19
Nnv
Häradsli och Lägra Pamp
Med Fellingsbro H vid Fellingsbro ,i iZ Sept
Glanshammrrs II i Glanshammar 27 Sept Askors
IL vid Lennäs iG Oct Sköllersta H- vid Sköllersta
Sörby 3o Oct Örebro H 5 Badhuset i Örebro 20
Nov
Häradsh Welin
Med Nya Kopparbergs Bcrgsl H vid Ljusnebergs
kyrka iS Sept Grythytte och Helleforss B H vid
Grythyttehed 1 Oct Lindes ocli B amsbergs B H
i Lindesberg >5 Oet Kora och Hjulsjö 13 H uti
Nora Stad 19 Nov
Häradsli Hagander
Med Wissnums IL i Wall 3 Sept Nyeds B i
Molkom 24 Sept Fernebo IL och B i Filipstad i5
Oet Wäse II i Thorsgården 5 Nov- Ölme H i
Kristinehamn 2G Nov
Häradsh Cron
Med Carlstads T i Carlstad 18 Sept Grums H
i Lillnor 17 Oct Kils H i Illberg i5 Nov
Häradsh Ferner
Med Elfvedals II Kedie Tgsl i Norra Skoga 21
Sept Elfvedahls H Öfre Tingsl i Likenäs 12 Oct
Frykdalils IL öfre T i Skalleby 12 Nov
Häradsh Ehrencrona
Med Jösse II i Tingsh vid gästgd Högvalta d 7
Sept Frykdahls H Kcdre Tingsl vid Amberg 3i
Oct
I !äradh A Örtendahl
Med Nordmarks H på Långelanda d 18 Sept
Med Näs II på Råglanda d 22 Oct fllcd Gillbcrgs
IL på Häljebol d 19 Nov
Häradsh Lagm Waller
Med Skinnskattebergs Bcrgsl H vid Bysala d i3
Sept JVled Gamla Korbergs Bergs i N01 bergs By
d 17 Sept Wangsbro H i Sockenstugan vid We
stci-Fernebo Kyrka d z Oct Norrbo
H vid Hall
sta gästggd d 6 Ko v
Häradsh Lagm Karp
Med Ugglebo och Hamrange T å gäst gg vid Gäf
veränge d 17 Sept Hedesunda och t ÖsterFcrneho
T i Backa <1 8 Oct Hille och Walbo T
i Gefle
-t ad d 5 Kov- Ofvansjö Thorsåkers och Arsunda
T vid Ofvansjö Kyrka d 19 Kov
Häradsh Lagm Munck af Ro enschöld
Med Arnäs T Blästa d Oct Kättra T i Spjuta
d 5 Nov Själevads T i Billa d 3 De C
Häradsh Lagm Kjellerstedt
Med Bygdeå och Nysättra S T i Rikleå d 28 Sept
Burti äsks T i Gammelbyn cl i5 Oct Löfångers T
i Solet ti 24 Oct Skellefteå 1 i Sunnanå d i3
Nov
Häradsh Dahl
Med NederCalix Tings uti Tingshusen vid Kyr
ka» d 10 Sept KedcrTorneå och Carl Gustafs T
i Mattila by d 3 Oet Öfver Torneå T uti Tings
husen d
Kov Pajala T uti Tingshusen d 3
Dec Råneå T i Rånbyn d 13 Sept Piteå T uti
Tingshusen d 1 Oct ÖtVcrLuleå Tingslag i Boden
d 3i Oct- NcderLulcå T i Luleå Gamla Starl d 3o
Nov
FÖRORDNANDE
D 3o Juni Till bestridande af ett Medicinal
Bads Embete i Sundhets-Coll med ti Iläggande af
dicinal (Råds titel Prof och Ridd Doctor C Traf
venfelt
D 7 Juli Til Landtm
-Sccret Cop vid Hand
och lin
-Exped i Kgl M :ts Canzli ord Ingenjören
vid Gen
-Landtm .-Contoret Kammarj G R Lager
stråle
S D Till Kronofogde i Wcstersysslets Fögd af
Wermlands L tillförordn Kronof deist Utipbörds
skifv S Sohlberg
DÅDE 1 STOCKHOLM
1 STOCKHOLM
G nid- och Silfverarbelareges J P Kargren 5 d :s
2 ar
Fredric Gustaf Wilhelm son af c hors vid Kgl
rheatern J F Örlcgren 11 d :s 2 år
Victualieh L Hoigrens enka född A M Ekberg
10 d :s 72 ar
DÖDE I LANDSORTERNE
F d Lifkusk en hos Hösts H K H /Princessan
Sophia Albertina Samuel Dyk på Hc ^tbyftolms
Sätesgård i Södermanland 12 Juni nära ^-7 - ar 7-
HANDELS-UNDERRÄTTELSE
Kgl Fr Styrelsen i Algier har förordnat
deln på Bona i Prov- Constantine är fri för alla
främmande fartyg till d i nästk Sept andra liam
nar i n provins få icke anlöpas Åtskillige artiklar
äro befriade från införscl-afgift
För Tackjern som från Sverige till Finland infö
res erlägges tills vidare endast 20 kopek silfver pr
skeppund
MARKNAD
I Grenna förut d 7 Febr utsattes hädanefter till
d 22 Febr
LEDIGA TJENSTtfR
Stadsläkarc-tj i Linköping sökes inom 56 dagar
från i ann
ROLAGS-KUNGÖRELSER
Gustafsbergs Fabriks-Bolag sammanträder den 19
d :s kl 4 e m i huset K ;o 20 vid Stora Nygatan
till fort-ättande af ord Bolagsstämma
Actiernc K :o 36 och 37 i Gustafsbergs Fabriker
å Wermdön förklaras dödade
LEVERANSER
Af 72 st furubalkar 18 alnar långa och 90 st d :o
19 alr d :o alla 10 tum i fyrkant 60 d :o 20 alr länga
och 11 tums fyrkant kostnadsfritt å Kgl Skepps
holmen inom d 1 Oct detta år Skriftliga anbud å
Stationens Kammar-Contor till kl 12 d 31 d :s
Af 400 ris patronpapper hvaraf profver äro att till
gå alla dagar före auet kl cm 11 och 1 i Krigs
Coll Art Militär-Contor auction 16 Aug kl 12 i
Krigs-Coll Försegl anbud med derå utsatta 2 pris
inlemnas före auclioncns början till Collegii Aktu
arie
AUCTIONER •
Ä Egendomen Stockby 7-16 mantal Frälse p '3
Lidingön a5 Juli kl 4 e m å Värdshuset vid Li
digöbro
OFFENTLIGA STÄMNINGAR Å
BORGEN ^Rtt
HRKÖLjh R
Svea H .R Kammarh Öfv
-Löjtn och Ridd Gr
C v Robens och dess Fru Grefvinna Chr Lov
Aspelins 19 Oct
Götheborgs R ,R Arbetsk P Magnussons Ahlrjvists
12 nästk Dec Handl Jac Strandbergs den 2 Jan
iS33
Gede R .R 1 ad Hushållerskan Chr Semans ocli
2 all Handl N G Osenii 1 helgfria Måndag i Jaa
iS33
Norrköpings R .R Bag N Malmqvists j5 nästk
Ang
Norrtelje R .R Handl C G Ihrmark» och J E-
Sundkvists 1
Aug
Thorstuna II .R afl Inspect A .Lindgrens 2 rttgd
af Ting e år fr ji si st 1 Febr
Orousts och Tjörns H .R afl Häradsslr N Bruhns
2 rttgd af ting efter 6 mån från d 2 sistl Maj
Sifvcdes H .R afl Eric Esaiesons i Skråphem 3
rttgd af ting e (i mån från 23 sistl Maj
UHct åkers HR v Pastorn och Comm A Wah
léns f rttgd af ting efter år från 8 Kov i83i
Bankekinds H .R Afl Grufvefogden A Anders
sons i Lilla ÖrsMcr Åtvids L 3 rttgd å ting näst
efter år från 2-» »isll April för ;c Handl R Holm
grins i Lilla Ö ,sätter d 24 nästk Nov i Fillinge
Tingshus
DOMAR I CONCURS-MÅL
Svea II .R d 7 nästa Aug emellan sterbhusdel

Sida 2

a£are efter v fifaradsh A de Frese och hans borge
närer
testament» - bevakningar
All Medicinal-Rådet ra ra L C Tingstadii och
hans ak Frus C A Giers 's till hennes ene broders
barn med uteslutande af 2 :dre brödrens bev vid
Jönäkers H .R
Afl Enkan H Hamnerins till O Jansson vid Mo
tala ini >in är fran 3 ann
All Torparen Jöns Westermans och dess all hu
dtrns till Rusth Johan Ericssons i Wallhv och hans
dotter Lena Maria Johansdotter samt Gi *eta Pers
dotter i Sandby bev vid Dahls H .R d 7 Febr
Mamsell Eva C Källbergs till C M» Lundberg
bev- i Just
-Coll
lagfart
Sökt å 1 4 Kronoskatte Rusthållet Klackarp
Söderg samt 1-4 mtl Kronosk Augm Stenseryd Mel
lang Klander inom år
KALLAS
Delägare afsa pallade Kohlswa grafven å Bro kyr
kogård att inom laga tid foga anstalt om dess rade
rande eller flyttning Anm .g hos J Korsberger
Kyrkoh adr Köping och Bro
ARFt
Sjöm J P Samuelsson född i Carlshamn äger
lyfta efter sina Föräldrar inom år frän den 14 sistl
Maj
Muraren P Sjöbecks son Jan Eric äger lyfta efter
sin fader hos Skolmäst A Andersson i Nyköping
Floda
Afl Sold A Bällmans i Ellebäck Madesjö S och
Kalmar L söner efter deras fader hos Bonden P
Jonsson i Ellebäck
Efter hustru Johanna ÅVesdotter Jäfvert död i Mo
lila anm hos M Huldt derst
Efter hushållerskan J Halling» död på Langnö Sä
teri d 2 sistl Juni på samma ställe
Efter Jungfru Ch Retzell hos Knmmarh L von
Schildt Nyköping och Hofsta-
bouppteckning
ppt
Efter afl Kapt B F Angerstein anm i Sterbhu
set å Fahlun et Wassbo inom nästa Sept
Efter afl Urmak J E Howenschöld anm i Sterb-
hu ^et inom 1 Au g
HANDELSBOLAG
Firman Lindahl Espers >on upphörd Bolagets
{iffilrer uppgöras gemensamt af N J A Lindahl och
C J Esperison sona hädanefter hvar för sig fort
sätta handelsrörelsen
BORGENÄREN SAMMANTRÄDEN
Ji kl
BORGEÄRE
Kryddkramh P G Zetterholms d 18 Juli kl 11
f in på Källaren Hoppet vid Westerlånggatan
Grossh J G Kramers 23 Juli kl 1 2 nä Börskäl
laren
Bokh J E Lindbergs 19 d :s kl 5 e ra på Hes
sel grens källare i Jacobs gränd
h >f-Apoth Stahres 2 d ;s kl 4 e ra hos
"N A
brahamsén i Huset N :o 80 vid Drottninggatan
Afl Häradsskr C F Norbergs 23 Aug kl 3 e ra
hos Handl G Lidbeck i Lidköping
SPEKTAKEL
På Djurgärds-Theatern i morgon Fridolin
På Djurgårds-Theatern i morgon Rochus Pum
pernickel
På Djurgårds-Theatern nästa Måndag Fridolin
I dag i morgon och nästa Måndag visar Hr Trede
å K Djurgården Lindansare Konstridare och Sprin
gare hvilket utföres af Djur
sammanträden
Ti in mer mans-Orden d- 18 d :s
ill åbåf
Ti in mer m
Aurora-Orden till en ångbåtsfärd d 29 d :s
Ledamöter af Sällsk ^YV B till högtidsdagens fi-
Ledamöfér a ballsR VV b till högtidsdagens Ir
rande i morgon kl 7 f ra å ångfartyget Yngve
Frey vid Riddarholm n»
ÅNGFARTYGS-RESOR
Nästa vecka
Nätvec
Till rvestcräs Jose p h i n ]a Måndagen 11 8 samt
åter Tisdagen s t
Till Arboga Jose pHi pr A9 v *Thorsdagen kl 6 f m
samt åter Lördagen s t
Till Upsala Upsala Måndagen Onsdagen och
Fredagen kl 8 f ra samt åter Tisdagen Thors
clagen och Lördagen s t
Till Södertelje och Norrköping Rosen i morgon
kl 6 f m
Till Strengnäs och lfesteras Yngve Frey Tis
dagen kl 7 f ru fran Westerås äter Fred s t
Till Södertelje och Norrköping Föreningen Tis
dagen kl 8 f ra åter Fredagen s t
Till Thorshälla Frithiof Torsd kl 6 f ra åter
Fredagen s t
Till Drottningholm i morgon Föreningen kl io
f m och 3 e m Delphin i morgon kl 3 c m
Frankrike
Det upträde som skall hafva förorsakat nå
gon kallsinnighet mellan Konungen och Hen
Dupin och hvar följder anses blifva af vigt
för ministerens ombildande berättas på föl
jande sätt Thorsdagen d ^n 2 ,8 :de om aftoneu
var Societe
hos Konungen på St Cloud Vid
ett af den stora salongens fönster stod Ko
nungen inbegripen i ett lifligt samtal med Hen
Dupin på något afstånd stodo Statsministrar
na jemte Preusiska och Österrikiska Ambassa
dörerne Hans Maj :t och Herr Dapin höjde
båda två rösten och förrådde en exalterad
sinnestämning slutligen gingo de båda åt dör
ren Dupin gick ut utan att taga afsked och
framropade sin vagn Konungen gick tillba
ka till öfre delen af rummet och sade derun
der för sjg sjelf halfhsgt så att flera bland de
närmaste hörde orden Jag skall aldrig til
låta någon det må rara hvem som helst att
skymfa mig i mitt eget hus
Vi böra tillägga att det är oss veterligen
intet annat Franskt blad än National som
meddelat denna berättelse
Många berättelser rörande Hertiginnan af
Berry fortfara att vara gängse De flesta lå
ta ganska romantiskt och äfventyrligt Mes
sager påstår att hon flera gånger varit i Pa
ris att hon under Junidagarne varit der och
på det ställe der hon var föi borgad mottagit
regelmessiga rapporter om sakernas ställning
Hus namngifvas der hon skall hafva bott och
förklädd till karl med stora polisonger åkit i
vagn på promenaden Först den 7 Juni skall
hon hafva lemnat staden i en Kalesch Utan
för Barrleren hade hon stannat och till en
medföljande betjent öfverlemnat ett bref til1
en känd person ganska lugnt afvakta t svar
på biljetten och derefter fortsatt 1 esa n till
Vendee der hon nu åter befinnes och förbe
reder ny blodsutgjutelse och nya olyckor
Allt detta påstås regeringen hafva fått rap
port om men alltför sent Då man anställde
htisvisitationer på de ställen der hon fun
nits var hon redan afrest till Bretagne I
Fauxbourg St Germain säges allmänt att hon
nu är i Marai» (träsket en trakt i vestra
Frankrike men återväntas till Paris i slutet
af Juli Man berättar internssanta saker om
hennes dristighet och kallsinnighet Flera
gånger skall hon i bondkläder hafva befunnit
sig midt ibland de Nationalgardister som voro
utskickade att förfölja henne En dag hade
den by hvarest hon vistades blifvit omringad
af Linietropparne Husets egare Inde i första
ögonblickets förvirring nedsänkt henne till
medjan i c n damm I denna ställning
hale hon till brag t elfva timmar med ofvan
delen gömd i den vid stranden vexande säf
ven För att undgå förkylning måste hon
genast vid upkomsten taga 5 supar Franskt
bränvin å rad hvilket skall försatt henne i en
ganska exalterad sinnestämning hvarunder hon
var nära att förgå sig Huru mycket som kan
vara sannt af alla dessa romantiska berättelser
(bland hvilka serdeles den sista intager ett ut
märkt ruin lemna vi derhän Si mycket
tycks emedlertid vära sannt att Hertiginnan än
nu är qvar i Frankrike der hon lärer ämna
att någon längre lid uppehålla sig der¬
till föranledd såsom det allmänt försäkras
af en ganska upmuntrande skrifvelse den hon
nyligen erhållit från ett Jremmande Hof
Hvilket detta llof är dess geografiska belägen
het på Chartan norr eller söder ut derom
förmäles intet
Hertigens Kronprinsens resa fortfar att va
ra ett allmänt samtalsämne serdeles in teres
santa linner man de upgifter som skildra hans
vistande i Nismes Äfven der mottogs thron
arfvingen med verklig entlnisiasra ehuru man
ej lät äfven de frimodigaste opininion-v11
ringar fattas och detta var till och med fal
let hos flera af de anseddaste embetsmännen
Framför allt omtalas det samtal Prinsen vid
en för honom i nämnde stad anställd fest ha
de med fl re af stadens mest ansedda medbor
gare och under hvilket prin .cn ådagalade ett
lika öppet som allvarligt och rättänkände lyn
ne Man klagade nemligen for honom ganska
mycket öfver svårigheten att komma till rät
ta med Carlisternes stäinplingar och handlin
gar i allmänhet samt yttrade dervid en önskan
om en mera nitisk medverkan å regeringens
sida eller till och med att den rent af genom
utöl
ningen af sin myndighet skulle ingripa i
och underlätta lagskipningén i dessa frågor
Menj provinsen protes 'erade högtidligen mot
hvarje olaglighet sådane kunde icke Julire
volutionen sanctionera sade han Konungen
hans fader egde visserligen benådningsi ätt
meti den var af mildrande ej skärpande na
tur och kunde dessutom ej utöfvas förr än ef
ter fälld t domslut Då man vidare påtår
det onda kunna utrotas genom krajtiga medel
påstod han sådant vara outförbart så snart ej
chartan skulle sättas å sido och att sålunda
fordra en omöjlighet af hans far vore ej bätt
re än om man "i regnväder ville tvingasnlea
att skina
Hvad Carlisterne beträlFide trod
de Prinsen att de ej i opininiontu e ^de något
rotfäste Carlism vore blott ett namn ett
tomt ljud hvilket han sökte bevisa med hän
syftning på händelserna i8i5 På gjord an
märkning att Patrioternes bekymmer och önsk
ningar just eg a sitt uphof i deras ifver för
thronen svarade han "I sanning Vi skat
ta oss lyckliga att ingifva dessa bekymm -r och
önskningar ty vi syinp ithiserj me 1 patrioter
ne Men hvarföre detta bekymmer Man har
sökt göra oss misstänkta — och denna osmak
liga beskyllning har funnit insteg hos många
misstänkta att i hemlighet arbeta för den fall
na dynastin att nedsätta fonder åt oss i Phi
ladelphia Härpå liar jag blott ett ord att
svara är icke min Far c omprometterud i af
seende på exBourbonerne Vet man icke att
i händelse af en reaction hans hufvud skulle
falla framför någon annans Jm sjelf måste
j ig icke inse att vi i Nationalpartiets undei stöd
)inde i upprätthållande af Juli-Cnartan finna
vår enda räddning eller säkerhet
— Natio
nens sak påstodo de närvarande skulle dock
förr eller sen »re triumfera "ilar den det då
icke redan utropade Prinsen Julistyrelsen
är ju mera intet företräda som vi behöfva till
kämpa oss den är et factum och det kan ej
annnit än väcka min ovilja att min nu ater
försöker bringa en redin afgjord sak å bane
Julithronens vådor synas mig icke så seideles
stora Hur skulle väl Konnngadömet kunna
gå under Det sk dle nödvändigt ske genom
upror fremm inde invasion eller genom någon
enskilt individ som förd ref min Far fråu Tu i—
lerierne Upror Dess möjliga framgång har
jag aldrig trott på och de beklagansvärda da
garne den 5 och ö Juni hafva visat att Na
lionalgarde och medborgare öfverallt vilja ära
den bestående ordningen Främmande Invasion
Jag gläder 111ig åt att kunna försäkra att den
är otroligare än nånsin Alla makter hilva

Sida 3

med rätta ingifvit alla Konungar aktning
och förtroende Hvad det tredje beträffar vå
gar jag påstå att då min far med nationens
bifall och på dess yttrade önskan uppstigit på
tUronen skull han deiifrån icke af någon lå
ta sig förjagas
Alla närvarande yttrade det
Ulligaste bifall till dessa Prinsens yttranden
Hvad oss beträffar kunna vi att döma af det
systematiska öfvei lagda som i dem igenkännes
och hvilket är något för starkt för elt iin
proviseradt samtal ej annat än förmoda att
de såsom ordspråket lyder va it "i S 'ck in
nan de kommit i påve
Efter en stund föll samtalet på nödvändig
heten att rensa domstolarne hvarvid Prinsen
erimadeom stadgandet i i8 >o års charta som
stadgar inamovibilitet för döma e-korpsen I
afseende på de svårigheter som vissa nmnici
paliteters nuvarande sammansättning erbjuder
yttiade han sig "Det är svårt afhjelpa et I
ondt som eger sin grund i lagstiftningen Det
ta yttrade jag icke längesedan till en kommu
ne der jag mot og ett besök af in inicipalauc
toriteterne hvilka utgjordes af mairen ocli tvii
municip alråd Jag vissle l ätt väl att depu !a
tionen bordt vara talrikare och spärrade upp
ögonen för att se om icke flere skulle följa
efter mairen Mairen gjorde mig ändlligen
begripligt alt de frånvarande samtligen Cir
lister genom sitt uleblifvande velat visa sin
opposition hvaipå lian af mig begärde såsom
något gtnska naturligt att jag skulle utverka
hela municipalrådets entledigande och regi
ringens utnämnande af ett annat Råd Med
stor möda lick jag honom att begripa det så
dant vore omöjligt em 'd in lagen förbjuder
det D 't var för mig högst påkostande att
finna det man så ofullkomligt känner och för
slår våia institutioner Jag ber er mine
Herrar att Ni hvar och en så långt p
i Er
ankommer söken sprida upplysning i dessa hän
seenden Den skall blifva oss en underpant
för framtiden
Med någon försigti h t i uttrycken och myc
ken lämpa i framställningen sökte man göra
Pr !» en uppmärksam på den jlsning som rå
der bland det nationella partiet Han fann
den ganska begriplig men anbefallde mode
ration ju >t med af eende på den styrka detta
parti b >rde veta ined sig att det egde Då
nian började att serskildt orda om Gard-de
partementet der Nismrs ligger och man för
säkrade honom alt de båda åsigterne hvilka
några smärre afvikningar till trots båda voro
Julirevolutionen uppiigtigt tillgifne ulan allt
tvifvel skulle sammanfalla och hopsmältas om
någonsin den minsta verkliga fara hotade den
nya sakernas ordning att man lika troget och
eftertryckligt skulle göra sin pligt i Nisrnes
50-» i Paris — — — föll han hastigt den för
tillfället ordande i talet och yttrade "Låtom
oss hellre undvika en sådan erfarenhet den
skulle komina att kosta oss allt för mycket
Dessa samtal interesserade Prinsen synbarligen
ganska mycket o h dess detaljer hafva i det
allmänna väckt mycken tillfredsställelse
Den namnkunnige Dupin ännu for några
månader så utskämd och nedsmutsad af radi
kala oppositionen skall såsom vilkor för silt
inträde i ministeren hafva fordi .it saker hvar
med det liberala partiet synes böra vara belåtet
Först och främst belägringstillståndets upphö
rande — man vet att han från första början
vmit emot denna våldsamma och onyttiga åt
gärd — dernäst oppositionens nedtystande ge
nom indragande i administrationen af 2000
bland dess mest inflytelserika medlemmar samt
slutligen Carlisternes fullkomliga aflägsnande
och »träng skoningslös uppsigt såväl öfver
dem som öfver Presterskapet
STOCKHOLM
Den 14 Juli
H M Konungen lärer nästa Thorsdag kom
ma att företaga den länge väntade resan till
Norrige samt dervid älven b söka de södra
orterna
H K El KronPrinser Stor-Amiralen kom
mer att på några dagar medfölja en fördelning
kanonjollar som i morgon utgår på exercis
Ångfartyget Frithiof kommer äfven alt med
följa expeditionen
Hof-Canz leren Frih Sch nlzenheims bröl
lop mud Hof-Fröken von Schwerin firas i af
ton på det Kongl Slottet
LITTERATUR
Hntoriskt Bibliothek utgi /vet i öjversiitl
ning af C G Hjertman och P Böklin Andra
Delen innehållande Nord-A 'nerikas Före
nade Fristaters Historiu aj Dr Ferd Phi
lippi Storhertigl Sachsiskt IIof-Råd Chri
stianstad l83l ig2 sidd 8
I en tid då allmänna e än någonsin förr inom Eu
ropis stater stridighet r yppits mellan rege
ringar och folk rörande deras ömsesidiga rät
tigheter och skyldigheter är det på en gång lä
rorikt och hugnande altvända sina blickar till
ett land der styrelsen anser sig hafva af fol
ket erhållit sin magt endast för att befordra
folkets välfärd och medborgarns genom s ;n
uppmärksamhet på styrelsens åtgärder öfver
tygade om renheten af dess afsigter med för
troende möta den och med ifver undersfödja
dess bemödanden för samhällets ti-efnad och
förkofran Elt sådant förhållande är dock na
turligt der hvarest regeringens handlingssätt
noggrannt öfverenstämmer med dess politiska
trosbekännelse och der denna trosbekännelse
hufvudsakligen är denna "folkets vilja utgör
ursprunget och dess välfärd ändamålet för
hvarje legitim styrelse på jorden ;—den bästa
säkerhet för denna välfärd den pålitligaste
borgen mot magiens missbruk ligger i folk
valens frihet integritet och offentlighet —
så väl unionens allmänna styrelse som de sär
skilda staternas regei ingar utgöra blott in
skränkta myndigheter och medtjenare åt ssin
ma störa korporation försvaisanstalters vid
tagande under freden är den säkraste borgen
för den vidmakthållande en sträng hushåll
ning samt en icke mindre sträng ansvarighet
i afsende å offentliga utgifter förekomma bäst
dessas utsträckning och bereda så vidt möj
ligt lindring i skattebördorna — de militära
myndigheterna böra alltid vara underordnade
de civila — tryckfriheten oeh religionsfrihe
ten böra vidmakthållas okränkte — samt slut
ligen — freden utgör förbundets egentliga
politik och enighet sjelfva förbundsarken
Det
är sant man har der ej ett praktfullt och
lysande ho5 ingen adel inga titlar och ordens
dekorationei ingen stående armé
ingå lustlä
ger ingen statsreligion inga skrän inga mo
nopolier och flere dylika herrliga saker hvar
af Europas monarkier kunna fröjda sig men
de förenade Staterna i Nord-Amerika synas
kunna trösta sig öfver saknaden deraf ty de
hafva i stället en oinskränkt samvets- tal-och
tryckfrihet dess medborgare äio alla födde
med samma rättigheter och äro alla lika inför
lagen förvaltningen af statsförbundets angelä
genheter är föga kostsam skatterna nästan in
ga och den allmänna välmågan
i oafbrutet
stigande En intressant skildring af detta de
Förenade Staternas tillstånd samt uppkomsten
deraf gifver oss Författaren till ofvananförda
arbete
Vi kanna härvid icke underlåta att fästa
uppmärksamheten på en märklig omständig
bet som vanligen inträffar då fråga upp¬
står om de Förenta Staterna i Nord Amerika
i synnerhet vid jemförelser mellan deras och
de Europeiska folkens belägenhet Under det
man nemligen oftast hör personer som ega
ingen eller en högst ytlig kännedom om A
merika
fördöma det såsom ett tillhåll för ty
gellösheten och egennyttan och lofsjunga Eu
ropas "faderliga Regeringar ser man dere
mot alltid författare hvilka gjort sig mödan
att noga granska detta lands historia seder
och inrättningar komma till ett aldeles mot
satt resultat Detta måtte icke vara utan
vigt för ett opartiskt bedömande af verkligi
tillståndet Närvarande intressanta arbete är
ett nytt bevis derpS och lemnar en ganska
lärorik pi fakla grundad ledning för omdö
met om ett land som i vår tid mer än nå
gonsin förr börjat ådraga sig uppmärksamhet
I inledningen säger Författaren
"att det
fria Nordamerika uppställt en på fri folk re
presentation grundad Statsform som upp
runnen med sjelfva folket hos detsamma sla
git djupa rötter och äfven genom sina ofull
komligheter erhållit en ökad vigt en författ
ning som utan att vagga statsborgaren i en
overksam sömn eller nedsätta honom till fö
remål för ekonomiskt-t ibellariska beräkningar
likväl försäkrar hans frihet egendom och
moraliska förädling en författning som då
den sätter fasta dammar för öfvers värn ningen
af den lefvande folkkraftens herrliga ström
likväl lemnar obehindradt utrymme för ut
vecklingen af hvarje sann storhet och soia
slutligen liksom valuren stor och rik på in
re rörelse innehåller så väl sannt naturenli
ga grundsatser för statslifvet som stora och
herrliga former inom hvilka hvarje individ
obehindrad af ett förlamande förmynderskap
fritt kan utveckla sin verksamhet i alla rikt
ningar och derigenom uppnå njutningen af
det enda förnuftiga göda som äfven den
i frigaste förfäktare af friheten någonsin kan
hoppas eller önska
Författaren tror äfven att "om än de för
närvarande grundlösa profetioi na en gång kom
ma att gå i full bardan om genom en i af
lägsnaste framtid öfverflödande befolkning ge
nom de stora godsegarnes inflytande och genom
den lyx som allt mera börjar bland dem ut
breda sig fristaterna fortskynda mot en sön
dring och en upplösning af de band hvaraf
de inböi des sammanhållas så skola dock grund
valarne för deras ursprungliga statsförfattning
bestå genom alla tider lärorna om en sann
förnuftig frihet dem PVashington Green
Mont ^omery fVarren Mercer Laurens
Clinton TVayne Stark Pidasky och Lt
fayette baseglat med sitt ädla blod skola för
alltid blifva oförgätliga oafhängigheten skall
allt framgent kunna påräkna inspirerade tala
re sådane som Franklin Adams Hancock
Jefferson Randolph Jar Lee Livin
och Henryt och den gar /ila verldens arfsyo 1
skall aldrig förmå så vidt utbreda sig bland
innevånarne i dciij /j /ii att dessa någonsin sk ul
le kunna förlora ur ögonmirke sitt stora mil
ömsesidigt upprätthållande och ett stilla fram
skridande i medborgerlig lycka och allmänt
välstånd
Efter vår tanke skall äfven en så
dan öfvertygelse biträdas af hvar och en som
med uppmärksamhet läser denna historia
Sedan förf beskrifvit landets naturliga be
skaffénhet till läge gränsor areal folkmängd
sjöar floder bergskedjor jordmån och kli
mat skildrar han de clika folkstammar sotn
utgjorde dess äldsta inbyggare oeh framstäl
ler en teckning af deras kroppsbildning lef
nadssätt seder och bruk religions - åsigter
böjelser och naturanlag Efter denna all
manna öfversigt vidtager arbetets första del
o :a framställer landets ghistoria ända till

Sida 4

koloniernas uppresning tnot moderlandet
Denna del innehåller först en berättelse om
Piya Veildens upptäckt hvarvid förf afven
uppehåller sig vid de gjinlas forskningar i
ofsigt att upptäcka en ny verld ända från
Skeppsfartens början och anmärker bland nn
r .at huru Isländiren Eyrek Banda (Erik der
Böde redan år c )3 G upptäckte Grönland
Lva .s vestra kust koloniserades från Island
Han anför äfven den på Sturlesons berätts-l
*e grundade uppgift alt Norrmän eller ls
Jändarr som Ilifvil stormdrifne syd vestligt
Zr 1 ^02 upptäckt Vinland (så benämdt ef
ter de der vildt växande vi ndrufvor son
efter beskrifningen sannolikt utgjort östra
kusten af det nuvarande Canada Kolonier
r :as historia börjar med anförandet af Jakob
den I :stes öfverlåtelsebref ef cle hittills upp
täckte Nord-Amerikansks länderna mellan 34
och 45 graders nordlig bred till tvenne så
kallade kolonial-kompanier af hvilka det ena
bildades i London och erhöll de mellan 34
och 38° belägna länder under namn af "för
sta Virginia eller Svdkoloni .n det andra
åter som kallades Bristol- och Plymouth
Kompaniet lick "andra Virginia eller Nord
koionien
bestående af de länder som ligga
mellan 38 och 4 ^°
» hvilka sedan kallade»
Nya England Denna akt daterad den 2
November l6o6 %är enligt författarens upp
gift den äldsta af Engelska regeringen i så
dant afseende utgifna med undantag af ett Ar
,584 till förmån lör Walter Baleigh af Eli
sabeth utfärdadt gåfvobref hvilket vid Drotl
ringens död förlorade all kraft Innehållet al
Jacob den ilsles öfverlåtelseakt är äfven till sitt
innehåll af stor vigt — Kolonisterna tillerkändes
deri »tom egande ratten öfver det land de odlade
älven i allt ölrigt samma rättigheter som an
dra Engelska undersåtare samt dessutom för
en lång kedja af år tullfri ut- och införsel af
deras produkter och behof till och från mo
derlandets hamnar handeln med fiemmande
magier frigafs alldeles och Englands lagstift
ring samt juryini ättning bestämdes såsom
grundvalar för koloniernas framtida Statsför
fattning Deremot förbehöll sig Engelska Be
geiingen högsta ledningen af alla kolonialan
gclägenlieter samt utnämnande af alla offent
liga embetsman Dessa fribeter utvidgades
se
'an än ytterligare och redan 1609 erhöllo
de till och med rättighet att sjelfve besörja
sin regering Ståthållaren utnämndes likväl
af Konungen Oaktadt dessa förmåner gick
det i början ganska långsamt med kolonier
nes tillvext Stridigheter med landets urin
födingar brist på lifsmedel i ett ännu icke
odladt land och flere sammanverkande orsaker
bade nära åstadkommit hela företagets miss
lyckande Af hela befolkningen återstod en
gång ej mer än Go personer och dessa ha !e
redan gått om bord för att återvända till
Europa då den af Konungen utnämnda nya
Ståthållaien Lord Delaivare ankom och för
mådde deni att qvarstanna Snart derefter
under Carl den lista började oroligheter inom
England och Americas folkmängd vann genom
inflyttningar en betydlig tillvext Större de
len nf de inflyttande utgjordes af sådana per
soner hvilka sökte undvika religionsförföljel
serna Kolonierna togo visserligen icke nå
gon betydlig del i de hvälfningar som sedan
oroade moderlandet men dessa begagnades
Antalet af de till Ameiika utflyttade En
gelsmän var så betydligt att Carl den i :ste
iii 1637 fann sig nödsakad att anhålla åtta
skepp befraktade med fromma emigranter
och befalla dem att qvarblifva i riket På
»it af dessa skepp befunno sig Olivier Crom
»gli John Hampden och flere andia af hans
likväl af dem till förvärfvacde af åtskilliga
friheter sora genom 1G88 års revolution be
kräftades
sedan så fruktansvärda motståndare Den
olycklige monarken qvarholl således sjelf
sina mördare
(Forts e a g
NsleidtMW
Hertigen af Wellington ville den iS Juli
årsdagen af slaget vid Waterloo försöka sin
popularitet och visa sig bland folket med
Scipio i hågen trodde han sig väl såsom
han årsdagen af slaget vid Zama kunna med
ett enda ord beherrskn folket och tillintet
göra sin impopularitet Hons Herrlighet be
drog sig han är ock sannerligen ingen Sci
pio Engelska mobbfn icke heller nlgra Bo»
mare Döda kattor och råttor susade om
kring öronen på Fursten af JVatcrlooj och
han red hem såsom en Engelsk tidning ut
trycker sig wiscr and dirtier (visare och
orenare Vi ömka hjertligen att det första
Åtminstone matte vara sant
ANNONSER
TILL SALU FINNES
Af trycket har utkommit och täljes ho» A Wiborg
et comp samt de flesta Bokhandlare a x R :dr B ;co
DEN PRAKTISKE SPINNMACHINS STÄLLARFN
•ller konsten att sköta Spinnmachiner till Spinnarea
och Verkegares nytta utarbetad af J Carlström
Hos Deleen et comp a i R :dr B :co
C W BOTTIGERS
UNGDOMSMINNEN FRÅN SÅNGENS STUNDER
SNAPPHA NAR NE
Gammalt nylt om Skåne från sjutton
de seklet af O K Svenskt original i
ti enne delar liar nyligen af trycket
utkommit och säljes i alla boklådor
ii 3 R :dr 32 sk :r Banko
I en af Rikets större Städer finnes till lalft ett full
ständigt Lån-Bibliotek med förenad Bokhandels .rörelse
hvarom vidare underrättelse meddelas i Stockholm
på Herr Magister Lundequist Boklida
Till salu Länderiet Mari Uberg som har en 'utmärkt
behaglig och treflig belägenhet i denna Stadens Norra
Gärde i .i6 :dels mil utom Stadsporten vid vägen till
Säteriet Spcrlingsholm är bebygt för Ståndspersoner
Manbyggnaden beqvämt inredd för ett större hushåll
samt åbygguaderne föröfrigt så väl för åkerbruket 'om
för hvarjehanda andra behof fullkomligt tillräckliga
äg«r en tämraeligen stor Trädgård vacker och väl under
hällen med en mängd utvaldt goda Frugtträd af alla slag
som i vanliga år gifva cirka 30 tuuuor Sommar- och
Vinterfrukt Egendomens a rea la innehåll utgör 7 Tun
ne 4 i-2 K
pel and åker och Äng Oeometr mål och
består Jordmånen hufvutisakligen af Sandmylla samt nå
gon Svartmylla på Le ,botten- Ärliga Utsädethar hittills
varit inskränkt till ao Tunnor säd och 16 ii 20 Tunnor
Potates som öfver hufvud gifvit 6 .te kornet af Säden
och 16 k 17
'de kornet at Potatoes Änghöstnadeii har
vanligen utgjort cirka 70 parlass godt Hö men genom
införandet ai cirkulationsbruk är tillfälle att uppdrifva
produktionen vida derutöfver Vid Egendomen födas för
närvarande 5 par Hästar 2 par Oxar och 13 a »4 st Kor
Abyggnaderne äro i allmänna Brandstods .Bolaget tör
säkrade till värdet af 5 ?oo R :dr B :co och de 3
.n0 årens
afgifter erlagde Egendomen kan afträda don 35 näst
bommande Mars och kunna Köpevilkoren öt v orena
it .ömmas med undertecknad Halmstad dene 5 Juli 183a
W Åbjörnson•
Hos F L Guillemot vid Malmskilnadsgatau N ;o 17
försäljas
Talg form .Ljus ä 4 5 6» 7» 3 å 9 pr Skålp
DiöL6
4 » 3 9 p
Dito stöp Ljus ;i 41 6 8 » 12 pr Skålp
Gul et hvit Tvål
Raffinerad Lamp olja
Såpa uti fjerdingar och Kaggar
Fkdbilfili
pjrdnggg
Franska Kardborrar till facilt pris uti Kryddboden
vid Stortorget
ÅSTTTNDAS KÖPA
En ny biljard med alla dertill hörande Biller 12
st Q neuer och öfriga tillhörighéter eller ock en nytt
jad men försedd med nytt kläde storleken får ej vara
öl ver sex alnar lång och 3 alnar bred Svar och utsatt
pris begäre8 i förseglad biljet till G A B inlemnad på
Apotheket Nordstjernan vid Drottninggatan
En Segel Slup 1 fult godt stånd med Inventarier
Underrättelse om köpare ^lämnas uti Zethrei kryddbod
på G »ter ånggatan
En ny eller något brukad manskappa for facilt Pri»
Önskas köpa Säljaren behagade uppgifva adrosse till
Resande som in lem nas å Aftonbl .-Contoret
Blödiglar uppköpas i Kongl Carolinska Institutet
på Kungsholmen då Vaktmästaren Lundgren efterfrågas
UTI JU DES HYRA
Våningen tvenne trappor upp uti Huset N :0 10 qvar
teret Blasieholmen bestående af Nio gentila och beejvä
ma rum kök samt nödiga uthus är att byra den x
*sta
nästkommande October underrättelse erhålles på Con
toret i samma hus
Uti störa f d Kirsteinska huset vid Clara en våning
3 trappor upp af 6 rum och kök kallrum garderob käl
lare och vedbod för 320 Rdr B ;co om äret jemte 2 :ne
mindre våningar med uthus» Underrättelse om hyres
vilkoren erhålles uti södra flygeln till höger i port»
gången
Ett bränvins Destilerings» verk mod tillräckligt ut
rymme samt dertil hörande Försäljnings Magazin bola
get vid Hornsgatan nära Ad Fred Torg och som i eo år
varit till samma rörelse begagnade blir att hyra den irsta
instundande October n rama re underrättelse fas i Krydd
kramhandlaren ^Valls bod vid hörnet af Horns- och Tim
mermansgatorne
DI V ERISE
En medelålders man född af hederlige föräldrar
som i hela sin tid konditionerat vid ^större BruksEgen»
domar förenade med Landtbruk önskar till nästkonu
mande höstllyttning dylik befattning De mäst heder
liga betyger öfver skicklighet ordning och drift kunna
så mtinteltgen som skrifteligen företes Svar afvakta»
i förseglad billet till Den anspråkslöse sökande In
spektoren N
.o 2 som torde aflemnas i Mamsell Hell
grens CommissionsContor vid Stora Nygatan Huset Nio
42 ^vart Pahn
En stadgad yngling omkring 23 år ägande hedrande
betyg samt har under /lera Ar förestått minuthandel 1
en at Skånska Städerna och känner Tyska och Franska
Språken önskar emploj i Kryddkramhandel eller på Con
tor Svar af vaktas till F J som inlemnaspå Aftonblads»
Contorot
En yngling omkring 16 3r med stark och frisk kropps
byggnad som skrifver och räknar väl önskar att till hösten
fa komma uti någon handel helst .Jern och Läderhandel
eller någon annan Svar begäres med det snaraste ut»
förseglad biljett till "YV N :o 7 som inlemnas uti Krydd
boden i hörnet af Kammakargatan och Kongsbacken
18 Hamburgs ka Lotteriets 4 ;de olass d i -dug 1Ö5-3
Omsättning 16 Mark ia sk
Lotter derå Unnas till den 26 Juli å Strindbergs Condor
vid Stadssmedjegatan 5 dassens Listor äro der .äfven att
genomse
Andra terminen för beg2gna "det af Sabbatsbergs
Helsobrunn och Rad Inrättning börjas d 17 :de inne
varande månad och slutas d 31 Augnsti Artificiella mf«
neral-vatten äro på stället att tillgå då anmälan derom
göres hos B rönn 5 Intendenten Utom Brunnsgästrum
finnas i de vid Hälsobrunnen varande byggnader åtskilliga
boningslägenheter att hyra för dem som utan att nyttja
Brunns .kur vilja begagna stället till Sommarnöje hvar
om öfverenskommelse kan göras mod syslomannen som
dagligen träffas på stället
Sabbatsberg d 12 Juli iSI2
Vid Skefp6ta Bruk förfärdigas god ÅkerbruksrecL
skap såsom Plogar Jern vältar klös- och Bill harfva r samt
såkallade Cultivatoror m m och kan skyndsamt erhål
las efter reqvisition pi Mariefred och Skeppsta Bruks
Contor
Första Brunnsbalen vid Sal-batsbergs Helsobntnn blix
nästkommande Onsdag d ig Juli
VEXELKURS
noterad pä Stockholms Hors t
i3 Juli r83s
London 10 R :dr 44 sk ;5 it d i3 Rdr 4
- sk 9 il- 4
Hull :itt bet i London j3 Ridr 4 s ^- 9° tl
Hainburg 14
5 l .a sk- 5
G5 C7 d d i [5 sk 71 d d
Mtona ,45 i-a sk 32 d d 14
j sk
>C d d
Liibcck att Jict i Hamburg i4 »k 67 d d
•44 sk (jo d d
Helsingör att bet i Dito i44 1-2 3 ^- !• d
Amsterdam 1 .I7 i-a sk 70 d d
Haartiiigcn att bet i Amsterdam 1 ^7 1-2 sk 70 d d
Liibcck Liibsk Courrt 117 sk >7 d d
Paris iG sk 60 d d a5 3-4 sk 90 d d 25 a-S
kd
9
S :t Petersburg 29 sk 3o d d
K-öpcnliaimi sk 3 >1 sigt
Medelkurs
Pund St i3 Rdr 43 sk 9 rst Hamb B :co 145 sk
G rst Francs 25 sk q rst
VARUPRIS
RIS
Hvete 10 a 12 R :dr Råg 9 R«Ir iS sk Korn 6
Pv :dr 32 sk a G R :dr 4° Malt 7 R :dr 16 sk
Hafre 3 Rdr i6sk Ärter 9 R«ir ä 10 Rdr 3a sk Salt
1 er ra Veccbia 4 Rdr 37 sk t rst Dito S :t Ybes 4
Rdr 4 sk Dito Lisabons 4 Rdr 5 sk t rst pr
tunna Bränvin 6 :graders 1 Rdr 4 sk pr kanna alik
Banco
Plös L J- 1 'ljf .RTA
SUPPLEMENT »3

Sida 5

28 Supplement till Aftonbladet i Stockholm
För Lördagen den 14 Juli 1832
MEHEMET ALIS OCH EGYPTENS
NÄRVARANDE LÄGE
[forts och slut fr Suppl N :ro 27
Organisationen af en för ett så litet land
ofantlig landt- och sjömakt uppslukade alla
skatter som ulprässades af de arma Egypti
erna Kostnaderne för en landtarmé af mer
än 5o 000 man vo 'o ändå drägliga ty solda
terne aro dåligt klädde dåligt födde och då
ligt inqvarterade men aflöningen till många
Europeiska instruktörer lälaic och farma
ceuter i synnerhet öfverofficerarnes slösande
besoldning erfordra ansenliga summor ty en
Öfverste har årligen omkring 4°»00° frank
en General 60 ,000 och så gradvis stigande till
IVlinistrarne och de små Pascharne hvilka år
ligen som lön draga öfver en half million frank
ur Stats- eller Kungliga skatten Paschan vits
te sannolikt hur litet man har att läkna på
en Turks trohft och sökte derföre genomen
exempellös frikostighet fängsla sina officerare
vid sin person Men det är egentligen mari
nen som förtär alla penningar Paschan för
mår uppbringa Mehemet Ali har inom få
års tid lålit bygga 3o krigsskepp hvaribland
fyra linieskepp och 8 fregatter samt lika mån
ga korvetter och mindre skepp Man inser då
lätt nödvändigheten alt trycka landet på ett
skoningslöst salt och äfven afsigten att föra
krig med en sjömakt som man hoppas kun
na besegra Och hvilken skulle väl denna
vara om icke Portens Allt för val känner
Mehemet Ali att han aldrig skall kunna mä
ta sig med en Europeisk flotta och helt ny
ligen då en af hans högre embetsman yttra
de sig befara att om Sultan kände sig för
vanmäktig till lians kufvande lian möjligtvis
kunde falla på den ider» att skänka Egypten
åt Engelsmännen eller Fransoserna och desse
derföre sVicka honom en armé
på halsen sva
rade Paschan ganska riktigt "Om England
eller Frankrike vilja störta mig från min thron
så vä "ta de väl icke till dess Storherrn ger
dem lof dertill och Sultan kan lika litet som
jag göra dem motstånd men deras ömsesi
diga afundsjuka gör mig säker ifrån det hål
let
Mehemet Ali kan således med byggan
det af en si talrik flotta — hvilken kostat
oräkneliga summor emedan både arbetare och
materialier miste tagas utrikes ifrån — icke
hafva haft några andra tankar än att deri
genom tilltvinga sig oafhängighet af Porten
eller kanhända till och med att svinga sig upp
på sin fiendes thron
Man talade mycket i Europa om Mehemet Alis
kärlek lör reformer och för den moderna bild
ningen öfverhufvud men förgäfves söker man
i Egypten några anstalter som kunna bekräfta
df-nna mening I hela landet existera ingu ele
mentarskolor der undervisningen i läsa skrifva
räkna något Historie och Geografi kunde med
delas De enda uppfostrings- anstalterne äro nä
gre af regeringen oafhängige blott af gamla
moskéstiftelser underhållna skolor der hela
undervisningen består i Jäsning af koran Allt
hvad hittills här sked t står i närmaste sam
manhang med Paschans eröfrings-planer Han
visste att reguliera troppar äro starkare än
irreguliera och han lät Europeiska instruktörer
komma för att bilda en Europeisk armé
men äfven vid alla reformer gick han Turkiskt
till väga d v s orättvist och 01 egelmessigt
Så t ex erhöllo desse instruktörer aldrig ett
kommando i krig utan alltid behöllo de Tur
kiska öfversta ne oaktadt deras fullkomliga
okunnighet öfverbefälet blott när det föll
dem in och vanligtvis efter någon begången
dårskap vände de sig med rådfrågningar till
Europeerne Ännu mer så högt också en Arab
rekommenderades af de Europeiska instruktö
rerne och förklarades för den skickligaste i ett
helt regemente kunde han ändå aldrig avan
cera till officer och derföre är Egyptiska ar
me
en än i dag kommenderad af dumma Tur
kiska nyhetshatande män Paschan är på långt
när ej så konseqvent och genomgripande i sinä
reformer som Sultan han är sjelf till själ och
hjerta Turk gör blott hvad han anser ound
gängligt nödvändigt för sina syftemål men är
derjemte en vän af juste milieu och vill gerna
trots alla reformer glänsa som en anhängare
af den gamla Islamistnen Derföre vågade han
också icke att kläda sina troppar på Euro
peiskt sätt ty detta skulle anses som en tios
förbrytelse dock insåg han väl att de gamla
kostymerna äro »beqväma i krig han nöjde
sig derföre med alt införa en halft Europeisk
halft Turkisk uniform
Efter bildandet \f en stor armé insåg Me
hemed Ali att läkare och farmaceuter voro
för dess upprättkållande nödvändige han tog
derför i sin tjenst en mängd Fransoser och
Italienare och månge af dem b lefvo här
stämplade till doktorer som i Europa aldrig
hört ett medicinskt kollegium liksom månge
engagerades som militär-instruktörer hvilka i
Europa aldrig burit ett gevär Men då detta
oaktadt ofta yppades brist på läkare kirurger
och farmaceuter för alla regementerna och
många ibland dem gåfvo för grofva bevis på
sin totala okunnighet kom man på den tan
kan att tillstyrka Paschan sjelf bilda en me
dicinsk skola som kunde lefverera honom ful
la behofvet af Arabiska läkare En Fransos
Hr Clot från Marseille var nog djerf eller
rättare sagd t oförskämd att lofva Paschan det
han om diiektionen af denna skola anförtrod
des åt honom inom en tid af tre år skulle
lemna Europeiskt utbildade läkare och far
maceuter Denna skola som anlades i Abu
sabel har nu bestått i sex år och knappt fin
nes ännu någon af eleverna som riktigt för
står att låta åder Såsom jag redan förut i
mina bref antydt ligger grunden till misslyc
kandet af denna anstalt oberäknadt Direktö-
rens och några professorers oskicklighet huf
vudsakligen den 1 :0 att professorerne icke
förstå Arabiska språket och följaktligen genom
tolkar som icke känna det ringaste af medir
cin måste meddela sin undervisning — till och
med Franska språket läres af personer som
icke kunna ett enda ord Arabiska — 2 :0 kan
denna anstalt omöjligt frambringa några lyck
liga resultater emedan »leverne utan all ele
mentarbildning till och med utan att hafva
studerat sitt eget språk tvångsvis liksom sol
dater drifvas tillsammans ifrån byarne tili
I universitet Då emellertid Turkarne äro lätt
narrade ja man kan nästan säga gerna Mta
draga sig vid näsan så lyckades d ^fr ;H«rr Clot
med tillhjelp af Franska konsuln perr Miiflio
att inbilla Paschan det allt gick Vforträffligt
vid hans etablissement Vid början ftf expedi
tionen till Syrien presenterade Hr <2lot föi ^Pa
schan 20 studerande såsom skicklige regements
läkare ehuru det är allom bekant att de ic
ke en gång duga till sjukvaktare till belö
ning erhöll han de dekorationer som åtfölja
Beys-värdigheten Efter Cholerans häijand
erhöll han också emedan han var en af
de få som icke hade rymt bort en öfverste
sold d v O omkring 4° >°00 frank årligen
Jag har ansett mig böra ingå i dessa detaljer
för att visa att Paschan icke företagit något
som icke uteslutande tjenar till arme
'ens för
stärkande och att detta varit utan ringaste
påföljd för landets väl För borgarståndet
deremot gör Paschan icke det minsta ty un
der det hvarje regemente har sitt hospital
med regementsläkare farmaceuter och under
läkare måste den stora staden Kairo med en
folkmängd af a5o ,ooo menniskor umbära allt
detta och de olycklige sjuka lemnas utan all
läkarevård Under det Egypten hvimlar af
militär - instruktörer ser man icke en enda
folklärare som kan undervisa folket för att
åtminstone i någon ringa mån skingra dess
stora okunnighet Sålunda försmäktar Egyp
ten kanhända mer än något annat land på
jorden i det aldra djupaste både fysiska och
moraliska elände Den yngre kraftigare be
folkningen så väl gifta som ogifta tvingas
att gripa till vapen och desse hafva jemförel
sevis icke skäl att klaga öfver sin lott ty de
erhålla dagligen åtminstone något bönor och
groft bröd men de i byarne qvarlemnade
gubbar qvinnor och barn framsläpa sitt usla
lif i det mest tryckande armod
Kaste vi nu en blick på armeen Mehemed
Alis klenod och qvarlefvan af Egyptens hela
existens så se vi dåligt och obeqvämt klädde
soldater som till och med i exercis och mi
litäriska manövrer stå vida under de sämsta
Europeiska troppar Detta har sin grund dels
i många instruktörers oskicklighet som blott
af gunst blifva anställda dels också i Turki
ska officerarnes egeminniga fåfänga som bät
tre vilja förstå allting eller åtminstone äro all
deles likgiltige för några förbättringar och sä
ga malesch (likagodt till allt Minst förtjena
Egyptierns namnet af reguliera troppar i frå
ga om högre militäriska kunskaper t ex tak
tik matematik geometri m m Redan för
länge sedan upplöstes Vecole de 1 'état-majorj
hvilken skola var anlagd i Chanker en liten
stad vid gränsen af öknen der hela arméen
fordom hade sitt läger och der åtminstone dc
första grandeme af dessa vettenskaper kunde
inhämtas endast i Tura erhålla ynglingar som
skola ingå vid Artilleriet någon undervisning
i matematik Okunnigheten hos officerarne
ända upp till Divisions-generalen är gränslös
och sannolikt större än förut eller hos några
ännu odisciplinerade troppar ty förr förstod»
de åtminstone att föra krig efter sitt sätt t
stället att de nu i grannskapet af fienden ic
ke alls veta hvart de skola vända sig De fle
ste öfverofficerarne äro af Paschans eller hins
x
x .yvft

Sida 6

eller hafva de ett fördel
aktigt utseende att tacka för sin plats Om
regelmessig befordran efter ålder och förtjenst
har man här ingen ide
Allt detta oaktadt är dock Mehemed Ali
en af de mäktigaste Paschar som nånsin exi
sterat och obegripligt är att Porten icke längst
för detta sökt att försvaga honom åtminstone
att förhindra hans framsteg i Syrien Som
redan sades är Egypten så utblottadt både på
menniskor och penningar att Paschan utan nya
eröfringar nödvändigt hade måst falla det är
derföre han vändt sig emot Syrien som er
bjuder honom nya hjelpkällor af alla slag
Hade Sultan som långt förut visste om Me
hemed Alis expedition skickat 10 ,000 man
till Syrien så skulle Paschan icke vågat att
rycka fram om Acre om dessa 10 ,000 man
inneslutit sig i fästningen och hotat Araber
na i ryggen Men nu står saken helt annor
lunda och utan utomordentliga medel som för
närvarande icke stå Sultan till buds kan Sy
rien svårligen ryckas Mehemed Ali ur hän
derna Ty då Abdallah Pascha lemnades u
tan allt understöd hvartill kom att han ge
nom sin grymhet äfven hade ådragit sig sitt
folks hat vågade eller ville ingen göra Ibrahim
Pascha motståad och som det säges kunde
han till och med rekrytera sin armé med
Syrier äfven skall Prinsen af LibanoD som
hor att tacka Mehemed Ali för sin krona
med de honom tillgifan Druserne och Maro
niterne gått öfver på Egyptiernas sida Acre
har väl ännu icke fallit dock är besätt
ningen ganska hopsmält och knappt mer än
l5oo roan stark det är alltså sannolikt att
denna redan mycket skadade fästning snart
med storm intages om hon icke är under
minerad och i sista ögonblicket spränger bå
de garnisonen och de belägrande i luften .—
Ibrahim Pascha lisa också sedan han slagit
flere Paschar i det nordliga Syrien åter ryckt
bd emot Acre den andra bulletinen som för
några dagar sedan här kungjordes berättar
denna marsch på följande sätt
"Bulletin från Arméen i Syrien den 14
.de
i månaden Zil Kaade 12 ^7 (14 April ib32
Sedan vi i den förra bulletinen tillkännagifvit
Osman Paschas flykt framför Tripoli och öf
•verbefalhafvarens II H Ibrahim Paschas af
sigt att vända sig emot Iloms oeh Hawa
meddela vi nu följande fakta ur den nyss er
hållna Syriska armeens jurnal af d iH :de
Zil Kaade Då eröfringen af fästningen St
Jean d 'Acre är vårt hufvudsyfte måste vi
söka att tillintetgöra alla orsaker som kunde
förlänga belägringen Derigenom att General
en Chef hade fördrifvit Osman Pascha ur
trakten af Tripoli och nödgat honom att
retirera åt Homs har han vunnit medel att
motarbeta hans plan att rädda de belägrade
från undergång som ett längre fortvarande
af deras tillstånd nödvändigt måste medföra
Dåden tankan att upptända lågan af ett bor
gerligt krig eller gifva anledning till de min
sta oroligheter ibland musulmännen är mot
bjudande för H H Ibrahim Pascha och står
i strid med de religiösa känslor som lifva ho
nom afstod han ifrån sitt förehafvande att
framrycka till Hawa och ännu vidare Han
fattade således det beslutet att återtåga och
lemnade Horns med den korps för hvilken
han stod i spetsen samt begaf sig till Khan
Kassir Följande dagen tågade han fram på
slätterne vid Zeraa för att der låta trupparne
lasta en dag
"Denna marsch uttyddes likväl olika fienden
utbredde det ryktet att General en Chef gripit
till flykten — ett dåraktigt rykte som ej be
hofver någon annan vederläggning än H Hög
hets med rätta beprisade tapperhet och de
troppars mod hvilka han kommenderar Pa
scharne af Kaissere och Maädaro i förening med
den på flykten drifna Osman Pascha vände
sig emot florns och begge deras skickligaste
och djerfvaste anförare Kasi Gueran och Ni
met Aga marscherade åt slätterna vid Zeraa
i spetsen för sina troppar Så snart H H
Ibrahim Pascha märkte fiendens afsigt att
lefvereia honom batalj uppställde han strax t
sin armé
i slagtordning Den bestod af två
regementen fotfolk ett regemente kavalleri
och en mängd beridna Beduiner Gardes-re
gementet ställdes emot fiendens högra flygel
det andra emot den venstra och kavalleriet
ordnades i tvenne afdelniogar Anförarne ei
höllo nödiga instruktioner om de särskilta
manövrer de hade alt verkställa och orderatt
gå löst på fienden så snart sex kanonskott från
den punkten der Generalen en Chef stod gåfvo
signal dertill Signalen gafs och våra tappre
störtade så häftigt på fienden att han icke
förmådde hålla stånd och kastade sig hufvud
stupa på flykten Han förlorade 800 man i
döda och 3oo hästar togos Så har det öde
drabbat fienden som våra soldaters disciplin
och tapperhet hade beredt honom General
en Chef har blott förlorat en man och en be
duin blef sårad
Denna sannolikt från Turkiskan öfversätta
och på dålig Fransyska utfärdade bulletin torde
dock icke förtjena särdeles trovärdighet kan
hända var Ibrahim Pascha af andra grunder
tvungen till återtåget emellertid äga vi här
inga underrättelser som motsäga denna bulle
tin I den Turkisk- Arabiska jurnalen som
utgifves i Kairo är ännu intet näindt om krigs
händelserna och så lemnas de aime Araberne
i fullkomlig okunnighet —ehuru frågan gäl
ler ingenting mindre än deras lif och egendom
under det Paschan ger sig all möda att för
de dervid mindre intresserade Eui opeerne om
tala sin sons bedrifter Man berättar till och
nied att han ämnar låta utgifva en Fransysk
jurnal för att motarbeta Moniteur Ottoman
och Smyrna-tidningen som på allt möjligt
sätt söka att förklena honom Jag slutar
för närvarande med en anmärkning öfver
Sultans moraliska kraft mot Mehemet Ali Den
na är efter min öfvertygelse icke serdeles att
frukta emedan Sultan i anseende till sina vid
tagna reformer såsom Islamismens andliga
öfverhufvud sjunkit ganska betydligt i allmänna
opinionen så att de fanatiske af musulmännen
ogerna skola göra något för honom Föröf
rigt beliöfves icke i Egypten denna omstän
dighet att göra Paschan förhatlig men Egyp
tierne äro så fege och sins emellan så oenige
och misstrogne att en revolution af folket är
omöjlig Soldaterne hvilka man nu något re
gelmessigare allönar tyckas var Paschan trog
ne och skulle sannolikt i Egypten slåss emot
folket såsom de i Syrien strida emot Sultans
troppar Jag skall i mitt nästa bref utlåta mig
vidare öfver denna punkt»
ODILLON BARROT
(Forts och slut från N :o 102
En Rnnan val-församling hvilken »kulle
inträda mairerne i de betydligare städerne
deputationer från municipal - råden vissa
större inamovibla embetsman af juridiska
ståndet och med bildning skulle i stället ha
utgjort en församling representerande lik
som de elementer från hvilka den utgått
landets praktiska förvaltning och betraktat
frågorna enligt förvaltningens och tillämp
ningens vanor Skiljaktighet skulle ha upp
stått i åsigter cch följaktligen tillräcklig kon
troll utan att motsats i intressen egt rum
och någon brytning deraf blifvit en följd
Jag har lösligen vidrört dessa idéer under
diskussionen öfver Pärskapets ärftlighet jag
skulle ha utvecklat dem om kategorierna»
princip icke Öfvervägt valprincipen Det är
icke i republikens intresse jag skulle ha fö
reslagit ett direkt eller indirekt val för den
styrande kamaren utan i sjelfva vår nya mo
narkies Denna synes mig för mycket kom
prometterad i debatterna i kamiarne så som
dessa nu äro konstituerade emedin den är
lör myckel personifierad i Parkamaren so IB
den efter godtycke bildar Såsom den nu är
bildad kan deri sätta kronan i fara och eger
ej nog makt att tjena och försvara den
Delta är oberoende af frågan om de person
liga egenskaperna att bibehålla Pärer hvil
ka äro mera legitima än konungen emedan
de datera sig från den gudomliga rätten har
alltid förefallit mig 10m en politisk omening
hvars följder skola blifva olyckliga enär re
staurationen naturligtvis representeras i ena
kamaren och revolutionen i den andra och
då brytningen icke allenast uppkommer af0»
likheten i läge och intressen ulan äfven j
ursprung Mitt system förutsatte en föregå
ende organisation af municipalmak terna ock
detta var enligt min tanke det första landets
behof som borde tillfredsställas men det är
tvärtom just det som blifvit uppskjutet Jag
ansåg att en sessions arbete vore tillräckligt
att komplettera landets konstitution att man
för konstitutionens heder borde akta sig alt
förblanda den omröstning som borde sluta
den med omröstningen om en hop tuindie
vigtiga lagar En lag om de tvenne kam
rame en lag om municipalmakten till alla
sina delar en Jag om Stöts-Rådet och en an
nan om embetsmännens garanti och ans»a
lighet synes mig ha bordt föreläggas kam
rarne vid sessionens början tillika med bud
geten Dessa lugiii- borde stå i sammanhang
med hvarandra» bilda ett helt
Det trånga utrymmet af ett bref tillåter
mig icke att ingå i vidare detaljer Jag tror
alt det problem som hör upplösas är att
ordna de politiska makterna så att de sträf
va till samma mål det allmänna bästa utan
att våldsamt stöta tillsammans och detta pro
blem kan endast upplösas genom lagar som
stå i sammanhang och harmoniera med hvar
andra och icke som man har gjort genom
lagar hvilka föleslås en i sender utan någon
beröring med hvarandra Budgeten är endast
ett korollarium af landets politiska konstitu
tion sådan denna är sådan är äfven budge
ten Då man skänkt landet en fri konstitu
tion borde man ha lindrat pålagorna de in
lösta räntorna revision af chouanernes och
emigranlernes pensioner betydliga reduktio
ner i Staberna och snarare i antalet af em
betena än i deras löner ty dessa äro icke för
stol a utan för många alla dessa besparingar
skulle ha medgifvit en minskning i de skat
ter som mest betunga folket lotteriet af»
giften för salt och dricka m nu
Vi hade gjort mycket för våra relationer
med ulländningen om vi gifvit landet en fast
och fri konstitution om vi fullkomligt skiljt
vår nya monarki från restaurationens lemnin
gar gifvit densamma styrka och storhet tom
1789 års revolution införlifvat med den en
samling af fria för landet käia institutioner
satt den i den ställningen att underhålla och
utan fara kunna lifva folkets enthusiasm och
ifver och befästa t vår revolution genom fri
hetens oeh de materiella intressenas dubbla
band för att vara öfvartygade om dets mod
att försvara denna revolution och om de up
o <fiivgar det för detta ändamål skulle under
kasta sig Frankrike skall alltid vördas af ut-

Sida 7

»andningen så länge dess regering är nalionell
och kan disponera landet moraliska ocli fy
siska krafter
I öfrigt kunde m»n utan att antaga i8l5
års traktater hvilka icke qro traktater utan
en politisk konstitution sorn den heliga alli
ansen påtvingat Europa utan att underkasta
sig den nesliga träldom soin förbjöd oss åter
uppresa Huningens murar ocli kränkte vår
nationalära lugna kabinettet na och natio
nerna med d ^n högtidliga förklaring att vi
skulle vörda den e«ande rätt som har sitt
ursprung i dessa traktater äfvensom alla
gamla och nya deraf uppkommande natio
naliteter men vi skulle förkasta denna rät
tighet att gifva inbördes försäkringar och in
tervenera en rättighet hvilken de stol a mak
terna s <dan i8i5 trott sig böra tillvälla sig
som en garanti för deras verk och med kränk
ning af hvarje nations rättighet att vara herre
i sitt eget land Man borde »kta sig för fitt
fortfarande befästa den heliga alliansen ge
nom alt fitar upptaga kongresserna under
namn sf konferenser Konferenserna inveckla
interventionsrätten och det låg i våit in
tresse och vår politiska moralitet att för våi
del afsäga oss denna rättighet och betaga
andra densamma Det var att göra nog föi
Europas fiilitt att befria det fifin intcrven
tion«rättigheten af den heliga alliansens tre
makters materiella styrka vi beböfde icke
gå längre och framkalla eller påskynda po
li tiska revolutioner Således skulle vi af
leende på Belgien Schweitz Italien och Por
tugal ha inskiänkt oss till att öfverleninit
nationerna och regeringarne i dessa lände
åt sig sjelfva alt skydda dem med liela vårt
inflytande och i händelse vi had« behöft
våra krafter emot en främmande interven
tion och om vi inblandat os» i deras ang»
lägenheter så hade detta varit som skilje
domare kallade af alla partiernas vilja
Denna politik var nog for landets intresse
och ära den fritog oss från hvarje misstänka
ott vilja eröfra den framställde oss för oa
tionerna endast »om beskyddare och icke
som herrar eller eröfrare Vi hade varit
starka genom nationernas sympathi vi skulle
ha »tällt os» i spetsen för Europeiska civi
liaationen detta inflytande är skönare och
varaktigare än det Napolsons armt /er hade
förvärfvat oss
Allt detta var jag vill icke säga lätt men
ännu möjligt vid sista sessionens början då ha
de en ny kamare sammanträdf lifvad af ädla
tänkesätt och genomträngd af yigten utaf
sitt kall Frågan om pärskapets ärftlighet var
icke vidrörd Österrikes intervention i Italien
kunde slutas genom ett fast ocvs kategoriskt
språk Polen hade icke gått under och er
kännandet af dess sändebud hade utan att in
veckla oss i krig de facto helgat en stor och
ädel nations suveränetät Dvt >ir onödigt alt
vilbiista i klagan och beskyllningar I hvarje
lifvets belägenhet och isynnerhet i politiken
måste man veta nöja sig med hvad som re
dan skett fönöka draga det möjligast bästa
parti af en gifven belägenhet i stället för
alt öfverlemna sig åt misströstan liksom nå
gra af våra vänner göras hvilka endast af
cji ny revolution vänta räddning liksom om
alla de politiska motgångar som ett folk
hvilket annan har så många medel alt göra
sin vilja gällande möter på den färbätlrings
bana det sjelf öppnat sig
— icke kunde slu
tas annorlunda än med blodiga statshvälf
ningar
Jag är långt ifrån alt misströsta om att få
sc vår styrelse återförd till vår revolutions
principer och följder endast genom pressens
och tribunens lagliga inflytande
Under den mellanrymd som sessionens upp
lösning lemna t oss bör man syseliätta sig med
att skapa ett godt municipalsystem upplösa
problemet af maktens decentratisation utan al
försvaga den och i stället befästa den etl pro
blem som synes mig ganska lätt att lösa oak
tadt allt hvad man må säga en god lag för
embetsmännens garanti och ansvarighet som
gifver någon stadga ål allmänna beställningar
genom skillnaden mellan graden och sysslan
en skillnad som kan lånas från arméen
och som genom att alltid lemna sysslan
disponibel i Ministrarnes händer men genom
att låta graden endast bero af en dom från stats
rådet skulle försona garantien för stabiliteten
med den ministeriella ansvarighetens fordrin
gar En god och fast organisation af Stats
rådet skulle vara kronan for dessa båda in
stitutioner ty det iir i ett sådant Statsråd
som i !et jag menar som det borde finnas ga
ranti och medel att styra på en gång muni
cipalmaktema och embetsmännen af den ad
ministrativa klassen Det största hinder ser
jag föi ut ligger i Pärs-kamaren men den gör
sig kanske bättre reda för sin belägenhet
Nya val af män hvilka varit verksamme i
vår revolution skulle kunna moderera dess
syftni g cch anda och konungen som är
herre öfver valen skulle låta dem falla på
kandidater dem allmänna kollegierna hade
att erbjuda till exempel pi esidenterne i
dessa kollegier Detta vore att indirect
och utan fara införa ett slags valprincip
i Pärtkamaren genom att ge den kraft af en
slags representation af sloia mnnicipala tjen
• >ter allt såsom belöning och heder för des
sa tjenster Det vore framför allt nödvän
digt att ministeren som skulle öppna kam»
rarne de föi sta dagarne förelade dem denna
förening af lagar och föreslog en förändring
i reglementet för deputerade knimren som
tillut att välja utskotten så att talangerna
Ii o båda partierna utan afseende på deras
opinioner der vunne inträde Jag känner
icke någon organisation mera hinderlig för
alt med framgång arbeta för landets lagstift
ning So vår närvarande organisatio» Lag
projekterna komma till karorarne utan före
gången beiedelse Statsrådet har emedlertid
ingen annan befattning än att förbereda och
underlätta lugstiftai nes arbeten men det för
blifver alldeles främmande för lagprojekter
na Djupsinniga diskussioner i Statsrådet
hvars protokoller borde offentliggöras skulle
förbereda allmänna opin onen och kamrarne
på de fi ägor som skola uplösas förekomma ella
detaljerade diskussioner som medföra så mycken
tidsutdrägt och åtminstone ha den förtjensten
att på föihand antyda hvar den egentliga svå
righeten ligger Kamarens fördelande i byråer
och utskotten» sammansättning af des»» by
råer äro skadliga Deraf uppkommer å ena
•idan ntt menniskor väljas för alt bilda ut
skotten efter byråemes tillfälliga sammansätt
ning och majoritet oc :h icke efter hvarje med
lems speciella skicklighet semt å andra si
dan att minoriteten nästan alltid är uteslu
ten från utskotten och de förberedande ar
beten hvilka ega ett så stort inflytande på
lagens definitiva antagande hvilket dessut
om medför den olägenheten att debatter
återföras till allmän och generell diskussion
hvilka kunnat uttömma» inom utskotten om
minoriteten varit representerad i dessa Men
deri största olägenheten är i anseende till den
nyckfyll» ocb oförnuftiga fördelningen af alla
deputerade i byråer utan afseende på talan
ger och specialiteter att alla blanda sig nå
got i hvarje sak och ingen särskilt egnar sig
åt ett visst ämne Den störa fördelen af ar
betets fördelning ar sålunda här utesluten
från mennislans vigfigaste värf Man bekla
gar sig öfver att de sexton sistförflutna åren
af den representativa styrelsen frambragt så
'å utmärkte män i en viss sak och tvertom
så många som kunna orda i hvarjehandn
ämnen under det efter våra första lagstif
tande församlingar en plantskola funnits af
utmärkte män i alla grenar af styrelsen
bland hvilka Napoleon endast behöft völjn
Detta kan tillskrifvas regleringen af våra ny»
rådslående församlingar och denne evigi om»
vexling som icke tillåter de deputerads att
fästa sig vid ett enda föremål och i grund
studera detsamma Jag vet alt ölägenheter
skulle uppstå utaf inrättandet af speciella
och beständiga komiteer men skulle man
icke kunna antaga ett annat sätt att sam
mansätta utskotten som kunde garantera alt
lagförslagen granskades och förberedde» af
skicklige män hvilka uteslutande egna sig åt
hvardera af dessa förslag Skulle icke rni
nistrarne äfven kunna gifva ett exempel ge
nom att kalla till sig deputerade af alla ka
marens partier för att underrätta sig om de
ras råd i afseende på vissa styrelsens åtgär
der Casimir Perier hade under dylika för
hållanden tagit detta parti och befann sig
val deraf Detta ämne är af hög vigt ty
mau måste framför allt ha goda verktyg för
att utföra ett godt arbete och jag uppre
par det ännu en gång det lagstiftande in
strumentet är fördömligt icke så mycket i
anseende till menniskomas fel tom i anse
ende till det okloka sätt hvarpå det be
gagnas
Brefvets författare ingår härefter i under
sökning hvilka förslag lian anser böra ut
göra föremål för reglementariska reformer
men hvilket icke har något intresse för plu
rnliteten af Svenska Läsare
"Dessa förberedande arbetens protokoller
fortfar Författaren kunde öfve i lemras åt of
fentligheten för att framkalla diskussioner och
samla alla talanger till arbetets utförande
och den dag diskussionen börjades i kamrar
ne skulle si»rena vara förberedda och opi
nionerna nästan fattade på det sätt att fyra
eller fem månader» vintersession vore till
räcklig för att definitift besluta om denna
s»uiling »f lagar Man måste komma der
hän att man kan bestämma en viss tid för
sessionerna det gäller den representativa
styrelsen Det skulle vara omöjligt att åter
bölja sessioner tom racka nio månader de
deputerade ruinera sig derpå och kamrar
ne» moraliska kraft skulle derigenom för
svaga»
Sådana äro mina idtfer baste embetsbro
der Jag har lemna t min penna liksom mina
id ^er fritt lopp cch Ni skall kanske anse
det som pratsjuka men det ar pratsjuka hos
en sitt fosterland uppriktigt tillgifven man
hvilken blifvit tecknad med så mörka far
ger och utmålad som äregirig och djup po
litiku» och som emedlertid endast har ett
blygsamt anspråk att undersöka hvad det
sunda förnuftet tillstyrler som mot sin vil
ja blifvit inkastad bland allmänna angelä
genheternas hvimmel och »om då passioner
na hunnit till den grad af vildhet att det
kalla förnuftets råd icke mera höras skall
draga sig tillbaka till det enskilt» lifvet och
sitt yrke utan annan sorg an att se sitt fo
sterlands öde detta öde som i Juli månad
syntes honom så lysande förroörkadt för
många år
OdilB
Odilon Barrot

Sida 8

ANNONSER
Till salu finnes
Af trycket har utkommit och säljes i alla Boklådor
samt pi Aftonbladskontoret
ETT AR 1 SPANIEN
EN UNG AMERIKANARE
Ofver 'sättning fiån Engelskan
t V
i t v il Volumer
Af trycket har nyligen utkommit och saljes i de ils
åta Boklådor i Hufvudstaden och Landsorten k z Rdr g
sk B
*co häft fSubscrib betala 2 Rdr 16 »k B ;co der
Siib»cription skett
ä
utläggning
af
af
PAULI BREF TILL DE ROMARE
af
AUG
AUGUST THOLUCH
GUST THOLUCH
Öfversättning efter tredje (år igzi tryckta Original .Upp
lagan
af
A A Arvedson
Af trycket hafva nyligen utkommit och säljas i de
neeta Boklådor å i Rdr 24 sk B .co i ex
OVIDII METAMORHOSER
4
OVIDII METAMORPHOSER
med Svenska Noter at J C hr Thorsell
Af trycket har utkommit och sälj s i W
■Lundequists bokhandel vid Myntgatan samt hos de fle
sta bokhandlare h 20 sk B :co I hvad förhållande star
Py-esterskapet till upplysning och Skola En skrift
tiUegnad Riksdagsmannen Nils Månsson från Skump•
arp af en Kyrkoherde från Skåne
Pa Aftonblads Contoret finne» Hyres■ Contracter
1- rakt sedlar Iieciver samt Lotter
Ostergrenska A .usik- och Bokhandeln i Stockholm
som genom sin förbindelse med de största Utländska
Handels«Hu8 och gynnad at ett fördelagligt läge drifver
en rormonlig handel erbjuder It hugade Speculanter
ett
"y ,uie ,Ilöt väl sortenidt Musiklager jemte Böcker
©cn liera till en dylik handel hörande Artiklar samt
atioijande Inventarier Närmare underrättelse om La
grets storlek priset och Förtal j 11 i n g s vi 1 k o r en lämnas i
ofvannamnde Handel
P ^n större Stadsegendom med alla erforderliga bygg
nåder brandförsäkrad sju mil Landväg och segellod
tiån Stockholm är till salu eller att arrendera på flera
rt Har stor öppen Bod sorteradt Lager alla behofli
ga Inventarier 7t :d Åker och Ang Lador för Säd och
• oc
*nsJöfiske samt Betesmark jorden kan
frånskiljas köpet eller Ärendet lår tillträdas d 1 O c
tober 1332 eller förr Egendomen är tjenlig för hvad
rörelse som hälst Närmare uplysning erhålles i Krydd
kram handl Herr Th O Björklunds bod pa Regerings»
gatan eller hos Vict handl Herr C V
Selce vid nedra
Slussen
I anseende till ägarens » Herr IIof .Jägmastaren
Pahlmans föresats att bosatta sig i en annan Pro
>vince varder dess i Gudmundtorps socken Frosta
härad och Malmöhus Län belägne Egendom Orup
ett halft mantal insockne Frälse härmedelst till sa
lu utbjuden
Ägorymden som utgör Zoo Tunne och kappe
Land är till trägård Aker Ang och betesmark
såväl indelad instängd och häfdad att intet dervid
är öfrigt att önska Större delen af ängs och betes•
marken är med Löfskocg bevuxen
Sedan 1Z26 äro alla Abyggnaderne med grundmur
af tegelsten uppförde
~Bonings .huset smakfullt
och beqvämligt inredt erbjuder tillräckligt utrym •
me för en större familie — Ladugårds och bränne
fibyg onader äro i proportion till "ägorymden full
komligt tillräcklige samt omsorgsfullt inredde
Egendomen säljes med eller utan Inventarier allt
cft (tr köparens åstundan och kan tillträdas under
lojtjfet af sommaren ellar hösten detta år F ulls t än
dig beskrifning öfver berörde egendom samt under
ätt else om pris och köpevilkor erhållas af förbe
mält e ägare eller och af Inspector Tiosenquist på
Loberöd Ho g ges adress är Lund
En pa Lidingön belägen Frälse JLeganhet om 5 .16 dels
Mantal med dertill hörande Caracters Byggnad besrående
af 9 å 10 Rum med kök jemte andra nödiga uthus öp
pen jord till åker och Äng något öfver 50 Tunland
Skog fullkomligen till Husbehof tillräckligt Bete min
dre trädgärd jemte andra förmåner är till Salu och att
genast få tillträda Närmare underrättelse iås på Herr
Stadsmäklaren Stenberg» Contor vid Skeppsbron 2 .dra
hu *et norr om Packhuset
Ett godt 6 1-2 octavers Flygel och ett TalFe .Forte
Piano uti huset Nso 18 vid Jacobs .Bergsgränd en trappa
upp nedanföre Regeringsgatan
En i godt stand varande Guittarre Underrättelse
meddelas ä Dagblads .Contoret
EN NY MODERN CALESCH
Fyrsitsig pi Ligg .fjedrar nied »varande Axlar och k of
f ert bak kladd med super tint mörkblått kläde sa väl i
suffletten som å sitsen den ar att bese i Herr Lagman
Geijers Hus pi Riddarholmen da Kusken Lindroth ef
terfrågas
En ny modern Viener Calesch meri metall Bössor i
hjulen för mycket facilt pris i anseende till bortresa
Underrättelse i Sadelmakare Verkstaden i Svartens gränd
a Söder
En ny modern Calesche lätt att kora med 2 :nehä
star för modereradt pris Underrättelse orbllles af Hor
slagare Mästaren vid Kongl Hot Stallet E Wiberg
En alldeles ny blott några gånger nyttjad modern
Gigg med tillhörande svait sele Om villkoren ölver
enskommes pi Contoret i Huset N .o 22 Qvart Pollux
vid Skeppsbron 1 tr upp
Ett Mahogny Skrif Hes Chat ull för billigt pris
underrättelse fås i Kryddboden i hornet af Drottning
och Rörstrand »ga torne
Uti Warodells Diversehandel uti Bergstralska huset
vid Riddarhustorget är nyligen inkommet ett större
sortamen t af Franska Tapeter och Bårder som säljes
till de facilaste priser
Pa P A Lefflers Contoir uti Huset N
*o 55 Qvarte
ret Deucalion i hörnet af Kornhamnstorget och Fun
k ens gränd försälja Söt och Bittermandel Egypt .Saf
flor matolja LagerbladerSviskon Cathrinplommon
i 12 och i 4 Lador Pommeransskal Portugisiskt Sulläder
de flesta sorter Gröna och Bruna Théer St Croix Rum
Skrifpennor af flera qualité ,er i-ma Lä riter rodt och
hvitt Port Mallaga och Xeres .win pi Bout — samt så
väl förtullade som från Nederlag Lakrits hvit och
Marni Tvll Vaugräs skuren Fransk Kork doubble
Batavia Arac Extra fin och fin Fransk Cognac godt
Rödt och Hvitt Portvin
KronStärkelse utmärkt hvit och vacker
Norrköpings Peri och Krossgryn
Norr och Nyköpings Knappnålar
Sviskon Cathrinplommon och Russin hos
H L Broman
Till nedsatte priser försäljas destillerade och renade
©destillerade Brän viner m m uti Bränvins Magazinet
på Köpmansgatan det 2
'dra huset till höger ifrån Stor
torget
r
Veritabel Finsk Nerpis Skältran äfvensom Alands
Skälspäck saljes pi E Nordlanders Contor 1 Brunns
gränden vid Skeppsbron
Flera års gammalt Lager af finare Cardus Tobak på
hela halfva och Quart Kistor af E Svarss tillverkning
i Calmar lör nedsatt pris Götheborg Lin och Rof 01 ja
Post Skrif Concept Pärm och Tryckpapper Blysoc»
ker och slammad Blyerts pi Contoiret uti andra Huset
från Slottsbacken vid Skeppsbron till höger i port
gången
Japansk Soya i Bromans Kryddbod vid Drottningga
tan och Clara Bergsgränd
Af igZ2 års fyllning inkommet friskt Selzer Fa
chinger Geilnauer Spaa Eger Frantzbrunner Marien
bader Ferdinand och Kreutz brunner Salt och Stil
Pyrmonter Sejdschiitzer bitter Drieburger med flere
Mineralvatten säljes till facila Priser i Tideströms bod
vid Stortorget
Friska artlficiela hälsovatten från Carlbergs Bruns
Inrättning försäljas på Apotheket Svan vid Tyska brunn
på hal och halfbouteljer Rena bouteljer emoattgas till
ombyte
Den jöi ii t v 'I k n« 'a
UKOEIi BALSAM
Maj :t i Nådebif
UKOEIi BALSAM
Sedan Kongl Maj :t i Nåder bifallit att under
tecknad må försälja en af honom uppfunnen och
af Kongl Sundhets Collegium godkänd Balsam till
botande af yttre skador och ^åkommor får under
tecknad härmedelst ånyo gifva clenvördade allmänhe
ten tillkänna att rfrå gav arande Bals arn som äfven
före detta blifvit undersökt och befunnen förträfflig
cj mindre hos Kejserliga Collegium MediCum i Hel
singfors samt InstructionsApothekaren C T Pluge
man i Stockholm Provinciall åkaren Herr Doctor
J M Bergmun i Fahlun och Prof
essoren Herr Doc
tor Se [ström derstädes af Kongl Sundhets collegium
i Stockholm och nu sednast af Med JDoctorn Kongl
HofMedicus och StadsPhysicus Professor A Lund i
Köpenhamn som likaledes förklarat densamma till
utvärtes bruk ganska tjenlig — Denna Balsam har
vid många tillfällen afhulvit åtskilliga yttre åkom
mor och
skadory då man deraf efter här Hedan gif
ven föreskrift gjort bruk n *ml sårnader svullna•
der sensträckningar gikt m m Man dryper deraf
n a gr a droppar på en yllelapp med hvilken det
skadad e stället guides och bör samma lapp begag
nas såsom omslag för att bibehålla värmen i den
skadade delen härmed for tfares längre elter kor
tare tid efter omständigheterna eller tills det onda
är förbi På samma sätt kan man ock återställa
f örkylda lemmar men vid skador som gått till
öppna sår dryper man några droppar i såret som
sedan betäckes med litet linneskaf hvilket blifvit
fiiktcid t i Balsamen sålunda fort ares tv unne gån•
ger om dagen — Hårdheter eller knölar å händer
och fötter m m uppmjukas deraf äfvensom da
händerna äro styfva hårda eller huden grof beK
höfv er man blott morgon och afton deraf göra bruk
innan man tvättar sig För fnas och finnar i ans i g
tet samt skärpor i huden fuktar man en handduk
och gjuter några droppar af Balsamen derpå hvar
med ansigte t ovrt qvällarne torkas härigenom renys
och st är hes huden samt blir fin och J ,en För sko
skaf och hudlöshet i allmänhet och då mcin skär sig
kan man med lika framgång begagna denna Bal
sam Flaskan innehållande 1 1 .2 JJns tillika med
beskrifningen kostar 1 och af 3 Uns 2 Rdr Banco
och försäljas endast i Hattstofferar Utterbäcks
Bod vid Gust Ad Torg Huset JSr :o 12
„ CI L
J WE1NBEBG
En Tinctur kallad Skonhets mjölk som har den egen
skapen att borttaga Solbränna samt förfina huden i
°
an
sigtet En dito som säkert borttager Fräknar En som
borttager röda fläckar och fnassel i ansigtet en Smink
tinctur Alla dessa tinkturer äro utgifna at en Chemist
och säljes i tobaks och klädmekleriboden vid Freds
gatan
hängande l Sigill af Guld med Camiol-sten och bok•
stäf
v erna J A V Guld urnyckel och en aflång fyr
kantig blå sten infattad 1 Guld Upphittar en und
får hederlig vedergällning da sakerna aflemnas på
Apotheket i Sigtuna
En käpi till färgen gulgrå med knölar gjord af
Citronträd och försedd med knapp och Doppsko den
förre at hjorthorn med en derå utstående spets och
inuti käppen ett vapen bl ef ägaren vid Kongl Borgen
£ Ladugårdsgärdet den 28 sistl Juni af en bakom honom
stående Sämre karl obemärkt frånstulen Den som
denne käpp »illrättaskalFar eller *lemnar säker anvisning
hvar den finnes erhåller hederlig vedergällning da
anmälan derom sker hos Vaktmästaren Forssmark i Kongl
Krigs Collegium Är käppen såld eller pantsatt vill äga
renrden igenlösa
BORTKOMMET
STULET
Den4o :ded s borrstals ur huse N ;o 17 Qvart Diana i hör
net af Österlånggatan och Nygränden en trappa upp En
silfver Bägare om ett qvarters rymd förgyld inuti och
märkt i botten med J A L H Hederlig vedergällning
utlofvas It tilliättaskaiTtfren är den såld eller pantsal
vill ägaren den igenlösa dl anmälan gores i nämnde
Thorsdagcn den 5 Juli förlorades mellan Stock
holm och Sigtuna en fjeder ring af Guld rned vid
DIVERSE
En ung Man från Landsorten som genom erfarenhet
äger kännedom i La»idthushållningen och dertill före
nar ett pålitligt uprörande hvilket hans betyg vitsor
da ,-önskar emploj såsom Inspektor eller Bokhållare vid
någon Egendom något Bruk eller någon annan eko
nomisk rörelse Svar afvaktas i förseglad biijet till sä
ker N :o 45 på A ftonblads Contoret
En uns ogift Man som genom oförutsedda omstän»
digheter
nödgas till Hösten upsäga den befattning
han såsom Inspector på en större Egendom nu inne»
har åslundar till samma tid en dylik emploj de
mest hedrande Betyg om hans redlighet skicklighet
och goda comportement kunnajöretes Den som skul
le behof
v a ifrågavarande Person behagade lemna
svar uti förseglad Billette .till driftig 27 som inlemnas
uti Af
tonblads .Contoret vid Stadimedje ,gatan
En ung man som fullbordat sina Akademiska stu
dier och förut conditionerat på bättre ställen åstundar
en inf ormators plats i staden eller på landet Den härå
reflecterar torde uppge sin adress i bil let till L R som
mle mnas på AltonbiadsContoret
En stadgad yngling f örsedd med hedrande betyg
Önskar [att antingen köpa eller arrendera någon
tjenst Vidare underrättelse lemnas der detta blad
utgifves
Ett bättre välkändt Fruntimmer som flere ar inne
haft och ännu innebar plats som gouvernant ämnar i
host eller October manad öppna pension för bättre mans
döttrar på söder eller trakten kring Södermalm storg
De talanger som meddelas äro Fransyska och Tyska
språken grundligt piano forte spelning rita historien
Geografien Christendom räkna skrit va med alla sorter
nu brukliga handarbeten Med naturlig fallenhet och
van vid iniormation tror hon sig äga lycklig förmåga
tör detta ändamål Skulle nägra af respectiveföräldrar
härå fästa uppmärksamhet anhalles om adress i biljet
till !a Gouvernante som inlämnas på Aftonblads Contoret
lör att i höst eller dä någon lokal blifver bestämd
erhalla muntlig ölverenskommeise som nu ej låter sig
göra genom vistandet öfver sommaren på landet
Anmälan
Å mitt Contoir i huset IV ;o 47 Qvart Typhon vid
Kornhamns Torget emottages i Commission att upp
sätta Contractcr och andr (i skrifter at t utföra rät
te ångar ingifva och uttaga rättegångs och andra
handungar inom hufvud staden då behörig full
makt dertill meddelas att försälja köpa ut ärren
dera eller uthyra egendomar och rum att uppköpa
eller bortsälja och afsända allalofiig-a varor att lana
elier utlåna penningar och att uträtta alla andra
ekonomiska eller penninge- updrag som mig anför
tros IVied ett orcl Kontorets tendence är att berecia
tillfälle for hvarje Medborgare så väl i Sverige
och Norrige som Finland att genom Contoiret få ut
rättad i Stockholm hvarje loflig affair som hälst
Af sif
ten for hvarje Commission hvarom Contoiret
fran Landsorterne anlitas och hvarom svar med
posten måste af
sändas är 8 sk B :co jemte post .por
to
— Alla till Contoiret ankommande bref ställas
till undertecknad som förbinder sig att med den om»
gående posten lemna kommittenten svar
Stkhld28 Ju ,l 1832
Stockholm den 28 Ju
0
l 1832
F L l \osenquist af Akershult
UNDERRÄTTELSE FÖR LANDTBRUKARE
OCH SCHÄFERI .ÄGARE
I anseende till en i nästkommande September Må
nad tillärnad Landtbruksföränaring kommer uppå Pleez
1 Mecklenburg Strelitz at Herr Runges förmånligt be
kanta Merino .Fårhjord att genom Auction iörsäljas
större delen omkring 6 k 7 stycken at de drägtig»
Titckorno samt n *gra Race Baggar hvilket till hugad»
Specuiauter tillkännagitves skolande dagen for auction
iiamdeles bli *va Uppgltven
Den som å Nummerlotteri- Contoret N :o 20 sistlidne
februari månad till 993 ;dje dragningen köpte sirca 100 st
lottsedlar ä 10 sk B :co stycket endast å Tern spel med
6 Numror Å hvarje lott behagade för en angelägen upp
lysning anmäla sig å samma Contor
Instundande september månad öpnas en pension för
unga flickor hvarest erhtlles lärdom uti christendomen
historien Geografin skrifva räkna sy linnesöm mär
ka och andra brukliga sömnader rita Franska språ
ket» så väl läsa skritva och tala samt första grunderna
Uti tortepiano spelning mot serskild öfverenskommelse
Som lärarinnan är van vid barns hänledning xrån yngre
åren vågar hon försäkra om en noggran tillsyn så väl
i anseende till barnens undervisning som deras uppfö
rande äfven gitves leetion uti Franska språket hvarje
Onsdags och Lördags eirerm fran 5 till 5 för unga trun
timmer som önska öfva sig i nämnde språk Priset blif
ver ganska modereradt Vidare underrättelse erhållet
alla måndagar och Thorsdagar från 10 till 12 uti Justitie
Rådet Pettersons hus i hörnet af Göthgatan och Marje
gatan 3 trapp upp då Fru Erikson etterfrågas
lios L J Hjerta