Aftonbladet Måndagen den 16 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-16
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-16
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-16
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-16
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Måndagen den 16 Juli 1832

Sida 1

N :o 164
1832
AFTONBLADET
Måndagen
den 16 Juli
Oriset i S 'ockho /m för helt år ro R :dr halft är 5 fi .dr 3 månader s R :dr 3a sk
I
Bladets Contor vid Stadssmedjegatani Bromans Bod i hörnet af Drottninggatan
vill Södermalmstorg Annonser tmottagas endast i förstnämnda Contor till i sk banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
och Clara Bergsgränd Lindroths vid
k
dUdlkfidd
I Hansa Lösa Numror a sk Banco Prenumeration och ut /lelnnig i
och Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgatan ochiEssent
DÖDE I STOCKHOLM
ITandelsbokb C J Th Risbeck ende sonen af Halt—
stoff L M Risbeck 12 d :s 17 är
Mamsell Juli M Timan 12 d :s G3 år
Mamsell H U Wibelius 11 d :s 74 år
Fält-Läk vid K M :ts Flotta Kir Mag C Hell
ström 1 d :s 56 år
Handels-Kassören F Spongberg 10 d :s 26 år
Handelsbokh A P Elfving 3i Maj lära 5o år
Mamsell J L Segerberg 6 d :s 82 år
VIGDE I LANBSORTERNE
Audit och Reg .skrifv B C Bergman och Mamsell
Jo
'Wilhelmina Melander på Hargs Sätesgård i Up
land 22 Juni
Grossli G Moberg och Mamsell Fred Salander i
Eksjö 12 Juni
DÖDE I LANDSORTERNE
Reg
-Läk vid Westerbottens K Fältj-Reg Fält
Läk M D och Chir Mag J G Wahlberg i U
meå d 29 Maj 56 är
Handelsm G Abrahamsson i Askersund d 22 Maj
71 år
A (I Hofjunk C H Åkerfelts Maka Cli U Ktil
hjelm d 1 Juli /jo år
Afl Grossh J F Erdmanns efterl Maka A F
Flygarson d 1 Juli H8 år
Gommin i Skellefteå E O Häggboms Maka Ch
Ekenstedt och dottern Mathilda Charlotta d 1 Juli
den förra 35 år och d s 1 dag gammal
Enkefru E M Wigert f Ahlgren på Tvetaberg
d 6 dennes 56 år
Fröken Ebba von Engeström i Upsala d 23 Juni
ffi år
Rosalie Angelique Wilhelmina dotter af af Kam
marjunk L J Dalman på Ekeberg i Nerike d
Juli 17 år
Presidenten uti Kcjs Wasa H R verklige Kam
roarh och Ridd m m Frih G F Rotkirch död
Wasa Siad d 11 Maj 57 år
UPPLÅNING
Af omkring 2 mill Hamburg Rdr Banco för Norr
ska Stats-cassaus räkning att b ve eras antingen ull
D«c 1832 nit Mors eller nit Juni 1833 mot säker
het af panträtt i Konungariket Norriges samtliga
Tullintrader med a :dia prioritet Återbetalningen
sker i 4 terminer årligen och bestämmes antingen
t 'll 20 25 eller 3o år med frihet för Stafs-Cassan
att före slutet af den stipulerade åteibetalnings-ti
doi hela eller en större del af det resterande kapi
talet afbetala Skviftlige anbud ingifvas g- n >m be
fullmäktigail i Christiania lill Den Koncelige IS01 »ke
Regjerings Finants- Handels- og Told-Drparlemrnt
d ijide Sept 3a
BANCO-KUNGÖRELSE
Bankens Obligationer ined löp 3 proc ränta för
penninge-insättn å npplånings-räkningen ställa- tills
vidare under de tider då lippläningsmcdel för Han
dels-diskonterna i Stockholm emottaga oin långif
vare så åstunda pä Tre månaders uppsägnings-tM
LEVERANSER
200 skålp groft 3-tradigt segelgarn 200 d :o mel
lansort d :o 2000 st dubbel Låsspik 200 d :o enkel
d :o 2000 d :o Tolknubb en hud srnoidt passerläder
13 skålp Terpentin 2 lisp Ljusocker 2 d :o Bly
hvitt 2 d :o hvit malen krita att för Bankens Pap
persbruk i medlet af Augusti lefverera i dess vid
Skinnarviken belägna magasin Äfvenledes alt lefve
rera vid Tumba Bruk inom nämnde lid i5o tr Råg
80 dito kornmalt och ett parti trädkol Skriftliga
loneglade anbud hvilka hvad spannmålen beträffar
böra ii neHålla »Isatt vigt och lägsta pris inleranas
inom 3i d :s till Hrr Bankofullmägtiges Expedition
3 tr- upp i Bancohuset
AVCTIONER
Executiv å Huset under Nto 128 gammal men i3
ny i Stadens inre del vid Baggensgatan Qv Per
seus d 19 dennes kl io f m
sälj
tl
j
3 1-4 mtl hvaraf 2 t-2 Frälse och 3-4 Kronosk
samt 15-32 af Frälsehemmanet Simonstorp och skogs
skiften till Ödeshemmanet Flytteredstorp Äfven för
Viljes Förpantnings-rätten af Ebbarps Skogsskift vid
Spånga Mosse af 33 funnl areal Närmare underr
af Comm
-Rådet B H Santesson adr Ärnäs (öfver
Mariestad eller Lidköping
3 1-2 mtl Frälse Säteri Flishult och Kalkaby egen
dom med underl 1-2 mtl Frälse Rågsjö 12 Torp
samt skattlagd Mjöl- och Sågqvarn belägne uti Jön
köpings L och Östra H å stället d 3 Äug Känn
underr hos Lagm C F Hummelhjelm adr Linkö
ping nch Bo samt bos Löjtnant C R M Reuter
skjöld adr Hvetlanda och FHshult
Gård och Tomt under N :o 10 i Wexiö Ji nästk
Ang på stället
Executiv å Gårdarne N :ris 45 och i5 i Wexiö d
l5 nästa Ang å Rådhuset derst
Ä 6 å 700 st drägliga Tackor af Hr Runges Meri
no-fårhjord vid 1 'leez i Mecklenburg-Strelitz underr
om liden framdeles
OFFENTLIGA STAMNINGAR J
Ä
BORGENÄRER
N
Stockholms R R all Källarm Sfåhlboms d 24
Nov Snickar-Ålderm Joh H Starks afl enkas d
28 Nov afl Bleckslag Chr Mengs 1 Dec afl
Ledamoten i Musikaliska Acadcmien E Brcndlers d 5
Dec a /1 Victualieh J E- Almströms d 8 Dec
Kryddkr J J Gestrins afl Enkas d 12 Dec afl
Kramhandl J F Scheeles d 22 Dec >832
1-ksjö R .R Handl F G- Wetterströms och afl
hustrus d 10 TNov
Medelstads H .R afl Landtm
-Directör J P Abe
lius 2 rttad af lågt vintert iS33
I veta HB afl Prosten A Wetters 1 rttgd- af
ting efter år från >9 Juni 1832
Ofvansjö Thorsåk ers och Årsunda H .R all Prost
och Kyrkfili A Hedmans 2 rttgd af ting efter år
från 29 Nov 1831
Öknebo II .R afl Exped Kronof E G Blombergs
2 rllgd af Ting e år från 9 Dec i83i
Wäddö och iläfverö Skepps 1 T .R .afl Guldsmeds
ges J F Hallmans 2 rttgd af Ting e 6 mån fiån
16 Febr 1832
DOMAR I CONCURS-IUÅL
W ^sby R .R em Handl P G Fahlsten och borg
7 Ang
KALLAS
F .lg Lars Mattsson i Brunshcrg att 2 rttgd af Elf
dahlens Tingslags nästa års Lagtima Ting afgifva
förklaring öfver Fjerding-maunen Knnt Lars Lars
sons ansökning om inteckning i den förres fastighet
i Tingslaget till säkerhet för 155 R :dr 8 sk 6 rst
Ägare till en Jernkctting om 25 famnars längd samt
ett litet Ankare uppfiskade vid Fårön ä Gotl land
persedlarne ålerfås hos Hemmansägaren Per Nots
adr Wisby och Fårö
Lr riket afvikne f Urfabr i Stockholm C Lundin
atl 1 rttgd af Ting c år från kung lifiraf vid La
gunda H .R sig förklara öfver hustrun C ar Math
Hembergs ansökan om äktenskapsskillnad-
LAGFART
Sökt a 2-3 af 1-4 mtl af Frälsehemmanet Tåstorp
Synnerby klander vid Skånings H .R inom 6 män
från sista ann
FÖRMYNDERSKAPs
Actören P A Wennbem och hustru under Kram
handl U Bellmans
Jan Persson i Sandbol förm för afl Jan Erssons i
Svia Enka Agneta Almström Waksala H .R
Bonden Gufstaf Larsson i Girista för sin syster
Enkan Stina Lisa Larsdotter i Hålberga Hagunda
H .R
Bonden E Andersson i Ingla under Bönderne E
Larssons i Testa och Olof Erssons i Tjälinge Ha
gunda H .R
¥ Fältväb A W Ekeberg i Håf och Bonden C
G Dalström i Ängeby befriade från förm :vård
Rasbo H .R
Bonden E Månsson i Westcrvallby Rasbo S un
der Rond E Isaacssons i Yrestad och A Jansson» i
Skefve Rasbo H .R
Anders Jansson i Hammarbohl förm for E Pers
sons Enka Stina Jansdotter på Östevallby ägor
Rasbo H .R
Eric Larsson i Gysta 11 dess bröders Jan Larsson
i Gysta och L Larssons i Åkerby Bälings H .R
Saltpetersjudaren N Bur u Bonden Ch Anderssons
i Sotmyran Bälings H .R
Jan Jansson i Brunnby förm för Enkan B Jans
dotter derst Bälings H .R
Fördelsm A Ersson i As förklarad myndig
Hornblåsaren A Barr u Bonden J Lundins i Jädra
Lagunda H .R
Bonden J E Brunnberg i Wifärna under Rusth
P Lindströms i Brunna Lagunda H .R
BORGENÄRERS SAMMANTRÄDEN
Brukspat G D Wilckcs 18 d :s kl 12 ä Bör »käl
laren
Stadsfisc C P Lindqvist d 20 d :s kl 3 c m å
Göta Källare i Lidköping
F d Handl C D Cöhlers hos J c Wahlund i
Enkefru Nilssons gård i Carlstad 23 d :s
Afl Öfv
-Lieut B Oxehufvuds å Timmelhed»
gästgd 26 Juli
Baron J F U Duvalls den 28 d :s kl 4 e m i
Stadskällaren i Enköping
N C Lönncrs d 4 Ang kl 11 f m på L Dahl
grens Contor i Uddevalla
Handl A Hammarbergs den 10 d :s kl 5 e m i
Stadskäll i Sundsvall
All Exp
-Kronof A Thunströms 24 d ;s kl 10 f
in å Lundby Länsm bost
SPEKTAKEL
På Djurgårds-Theatern i dag Fridolin
I dag Måndag den iG dennes visar Herr Trede
å K Djurgården Lindansare Konstridare och Sprin
gare hvilket ulföres af Djur
SAMMANTRÄDEN
Neptuni-Orden 18 d :s kl j c m och d 22 d s
kl 8 f 111 till Sommarhögtidsdagens firande
DILIGENCER
Diligencerne afgå alla Tisdagar och Fredagar öfver
Enköping West »rås Köping och Arboga till Örebro
samt samma dagar ifrån Örebro till Stockholm- De
återvända till Stockholm och Örebro alla Onsdagar
och Lördagar
Diligence-Kontoret derifrån de afgå är i Huset
N :o 5 efter nya Numreringen vid Clara Södra Kyr
kogata och hålles öppet alla Söcknedagar från kl g
f m tiil kl 1 0 m samt från kl 9 f m till kl 1
c in samt från kl 4 till 7 e i
ÅNGFARTYG S-RESOR
Ångfartyget Fan-mor afgår t-il Strengnäs och

Sida 2

ThorshäUa Torsdag n <5 .st ini ev 11 G f ni eli ater
Ficdagni s t Biljetter i St ekholm hos Hr Boo Ch
Roof och i Th >rthäKa Pottkoritontorct
Direkt Engelsk post ankom i går förmiddags
oeli medförde nyheter från London till ocli
med den 6
_ samt från Franklike ofver Eng
land till den 5 i denna manad Ehuru några
rya händel er af serdeles vigt icke inträffat
innehåller likväl posten åtskilligt af intresse
Uti London värdet hufvudsakligen den nya En
gelska ambassaden till S :t Petersburg som syssel
#aHl salongerna Lord Dui ham hade vid posten
afgång redan gått om bord för att afsegla
Föremålet för hans resa troddes allmännast
va i a en bemedling för återställandet af Polens
nationalitet Andra ville dock veta att han
dessutom hade andia och för England sjelf
it ,tinu vigtigare uppdrag The Times uti sin
såkallade City intelligence för den 5 :te en ef
termiddags-artikel med underrättelser frun bör
»en påstårtill och med att Polska affärerna väl
utgöra en del men icke någon hufvudsaklig
de af Lordens mission England hade mot
Ryssland en mängd klagopunkter af en vida
mera direkt natur De äro också ganska märk
värdiga i fall saken så förhåller sig som tid
ningen uppräknar dem En punkt skulle t ex
innefatta en anklagelse
"att Ryssarne i hem
lighet intrigerat med de infödda stammarna i
Norra Indien såsom förbeiedclse till de bar
bniiska hordernes infall på de Brittiska besilt
nfn ^arnes område Äfven skulle Engelska ka
binettet ha upptäckt en kedja af Machiavellis
ti-l .a handlingar från Ryska sidan i ändamål
utt hinder i vHgen för tvistens afslu-
t mdté m t II an Holland och Belgien och såsom
l r ilt sätta kronan på det hela
tillägger
1 la let
"hade man upptäckt en intrig i sjelfva
Sor-Briianiens hufvudstad att sätta Ministeren
i bryderi och förekomma reformbillens fram
tång Tidningen utgifver de ta likväl icke för
oii !rn«ikt ulan tillägger att det hört till de
allmänt cirkulerande ryktena för dagen Em ed
leilid hade det veikat mycken farhåga lör krig
hos dem som hafva affärer på Ryssland dock
hade fonderna icke fallit
Statens inkomster och utgifter för detta års
andra qvartal hade blifvit afslutade den 5
oeli stod o redan dagen derpå i en utförlig men
län öfverskådlig tabell införda i Times och
Maning Chronic /e Ett deficit hade inträffat
likväl icke stone än man förutsett Det ut
gjorde för qvartalet 344 >000 Pu )d izch för de
sista 4 qvartalerna 2 ,660 ,000 Pd Största minsk
ningen hade varit i Tullinkomsterna hvilket
tillsk <efs den stagnation som uppstått i han
di In i följd af cholerans härjningar i flere de
lar af Europa Härunder hade likväl afgifter
11a på inhemska consuintionsartiklar ökats med
56 .000 pund och tidningsstämplingen på de 12
sista månaderna med 48 ,000 pd hvilket an
sags såsom ett tillfredsställande bevis att all
manna ställningen inom landet icke i det he
la försämrats
Tidningarna commentera äfven mycket den
med förra posten hitkomna debatten Engel
ska Underhuset angående Polens öde äfven
som en annan angående de Engelska militär
lagarnas stränghet i anledning af händelsen med
Sommervi 1 les afstraffning som föl ett par da
gar sedan omnämndes i detta blad
)Vi hoppas att en af de följande dagaina
få meddela ett sammandrag af dessa debat
ter bvilVet bristande utrymme hittills ne
kat os-
Ui d r di n -i-tta verkan hade långa d I a
ter ägt 111 :11 i Parlamentet angående ställnin
gen i Irland som blir mer och mer betänk
lig sedan stöista delen al folket i detta land
helt simpelt beslutat atl uppköra med b lal
nmgen aj all tionde både till Pi uUstantiska
och katholska Prester cli ingen utmätniig
mera kan veikstallas emedan en liman of
veren-komrm-lse skett bland invånarne att in
gen inropar utmätt egendom pä auction
Nyheterna från Paris medförde ännu ingen
ting säkert om bildandet af ett nytt kabin tt
Efter afkunnandet af kassatioos-domstolens ut
slag hade fråga först upstått att alla mini
strame skulle ,es gneia men det hade sedan
blifvit beslutad att de skulle qvarstanna till
dess lammen blifvit sammankallad De
noinistei iella bladen hade i bö jan annonserat
att detta skulle ske genast men eldigt stdna
re beslut kommer Kamartn nn icke att >am
manträda föir än i slutet af Oetob t el Ii
böljan af November Någon Conselj-Presiden
var icke heller utnämnd Le Temps upgei
väl ytterligare att Marskalken Soult blifvit
utsedd dertill men ingen annan Tidning be
kräftar det Dupin synes efter det sista upp
trädet med Ludvig Filip (se Lördagens Afton
blad hafva fallit i onåd han har rest på
landet och alla hans vänners förhoppning 11
att han skulle ingå i ministeren hafva derige
nom försvunnit Andra tillskrifva denna om
ständighet en rangstrid mellan Dupin och
Soult hvilken tycker sig vara för gammal
soldat att qvarstå som minister under den
förres Presidentskap Under allt detta fortfa
ra fångarne från den 5 och 6 Juni att vara
lika strängt bevakade som förut
De republikanska Deputerade Garnier Pagés
Cabet och Laboissiére inställde sig så snart be
lägringstillståndet uphört sjelfmant för en al
de vanliga domstolarne Äfven Redaktören a
Le National Armand Carrel som
'hållit sig un
dan ocb varit så strängt efterspanad har nn
sjelf kommit fram
Chateaubriand FiIz-Janies och Hyde d
Neuville ha blifvit frigilne Man känner ännu
ingenting säkert om orsaken till deras arre
stering
Trenne Polaekar af distinction Grefve
Astrowski Polska national-gardets G nei al
en-chef Choynacki en gammal Öfverste som tje
nade under Napoleon och den bekante Professoi
loachim Lelewel som var en af Polska upres
ningens hufvudman hafva fått ■ rdres alt lemna
Paris och Frankrike inom 5 dan u med för
bud att någonsin mer beträda Frankrikes grän
sor
Söndagen den 1 Juli skickade Regeringen
polisen utt upplösa det St Siinonistiska sam
fundet Då Commissarien åtföljd af Gend 'aTmer
i sådant ändamål kom till sektens hus i Me
nilmontant fann han hela sällskapet sysielsat
att gräfva i trädgården aceompagnerade af
musik hvartill de sjelfve sjö go oiugifne af
vid pass i5oo åskäd ire Han frågade genast
efter Fader Enfantin deras Påfve men som
denne var borta fick han vända sig till vice
värden Michel Chevalier Sedan han om
nämnt sitt ärende och enskildt samtalat med
honom en lång stund gick han sin väg och
sade att han skulle återkomma morgonen
derpå Detta skedde dock icke utan St Si
monisterne fortforo att gräfva och sjunga i
godan ro
Enligt sednaste underrättelser om Hertigin
nan af Berry troddes hon hafva lemnat Frank
rike och kommit till Guernsey- den a5 Juni
Andre påstodo dock att hon ännu vistades
i Vendee
Ministärens tidningar i synnerhet det offi
ciella bladet Moaitören ha sökt gifva beläg-
r iigstdl-tåndet upphäfvan .le en sådan ff»- g
•om om denna handling va 1 i t alMcles obero
ende af Ca ionsdomslolcms utslag uif n dot
hade icke lyckats d m inbilla någon menniska i
Paris att tro det Emrtdlertid ha de beroende
tiilniusäi na varit mycket angelägna om att in
• inliera det löst 111 ,1 in >m ca •ationsdomsto-»
len endast varit 7 emot 5 för ogillande af
Krigs-Rättens utslag ehuru det var allmänt
kandi att antalet varit 9 mot Z och till och
med namnen på båda sidor uppgåfvos
I öfrigt betraktade alla som man borde vänta
utgången af denna sak såsom eo af de vigti
gaste händelser som inträffat sedan i8i4 och
såsom en bland destöista triumfer lägen och rätt
visan någonsin vunnit olver godtyckets försök att
ned ti a 111 pa giänsorna för despotismen
Några Journalers yttranden häiom förtjena
att meddela-
Courier Francais säger att ehu 11 en rege
ring aldrig lidit svårare 1 edrrlag så var detta
des- enda återstående frälsning-medel emedan
oin Ca-sations-domstolen hide gifvit ett annat
Utslag hela nationens firtiyen
e till charl in
och den derpå grundade Styrel .eu skulle hal
va blifvit tillintetgjord Han tillägger att de
ministrais öile .om våldfört chartan icke k .11
blifva tvifvelaktigt och alt allt som nu åter
står för Ludvig Filip är att omgifva sig med
•ådane män som hvarken direkt eller indirekt
tagit del i statskuppen af den 7 Juni
T ^a Quotidienne siger utt d t ta utslag gif
vit ministeren ett moraliskt dolshug
ocli
att Cassatio-ts-dom .tolen Frankrikes A- enp
erinrar om det ädla bruket hos G ekel e
som till och med vägrade at underrätta sig
om parternas namn och i stallet för a 't t .t
ta ett sådant bes ut som convenancen begärde
vågat uppställ ocli föi s ra en g i 1 i diats
Constitutionel upprepa e däst domstolen»
argumenter och säger alt 'le voro desamma
so .ii lian redan föl ut fr im .tallt samt be k I a
gar att regeringen icke ly .snut till den all
männa rösten och gjort slut på belägrings
tillståndet innan frågan deion kom lör
domstol och blef helt och h illet juridisk
Le Temps säger ntt Lord INeUnns o d t
slaget vid Ti a fa I gar —
"att England vanta
de att hvar och en skulle gör 1 >i» pligt
vore dsn konstitutionella monarkiens lösen
som lyckligare än Nel .on sk 111 te deraf skörda
icke blott seger ut«n afven a a Denna frå
gas utgång vore icke oppositionens triumf
utan lagens ickn mini-téien hade egentligen
blifiil besegrad uta .i dess upp or emot la
gen Domstol-m utslag bevisade att Juli
dagarna blifvit en epok för Frankrikes tid
räkning från hvilken friheten egde sitt skydd
i det lagliga motståndet det gaf på 4°
let första exemplet af en regering som blif
vit tvert hämmad i sina fin tag utan re»
volu .ion enda t af lagens styi ki Samma
idning säger "Några ministeriet • blad förnt
spi utt Cassations-doinstolens beslut kom
mer a .t fö dubb 1 tryckpresse is våldsatnhef
De känna dä icke tryckpressen det ar icke
d« 'S sed att orden växa då firan allägs ■ 11
Le National lägger synnerlig vigt på alt ut
slaget oåterkalleligen belastat den grund li
sen ati ingen förordning som dr äldre -in
Chartan kan åberopas i opposition emot chartan
Engelska Journalen the Times erinrar >tt
detta icke är föista gången som Frankrikes
domstolai fiäkat dess medborgerliga och po
litiska rättigheter Allt .edan restaurationen
1S15 ha de högre domstolarna i Paris förvärf
va t sig ett högt rykte för rättvisa och obeio
ende derigenom att de ofta tillintetgjort ver
kan af de lägre domsto 'arnes svaghet Äfven i
i8 :de seklet då allting rundtorn kritig hade fallit
i fullkomligt föi deri hade dock parlamentet i Pa-

Sida 3

ris ännu stundom uprtsl sitt vö
- 'di >adsväi d i lmf
vnd och 11 tun all-fruktan sid många liliiällen af
tvungit disjioten et- bekännt-lse af — om ock
så icke någon lättelse i — r !e Kungliga brotten
Ett bevis de på var ;i 11 hela denna domare
corps al Ludvi den XIV l >lef landtförvist
för det den vågat framställa de» g tindsatsen ntt
det i Frankrike gafs någon annan lag än monar
kens eller den iegerande inntressens bon plaisir
Om tillägger lian Julidjgarne icke hade
varit en så färsk händelse hvt ?m vet hvad
som ku de hafva skett med Gassations-Dom
stolen Rätta orsaken till alltsammans var
emedlertid alt tillfallet att få regera utan
band af någon lag synes halva halt en allt
förstor retelse meJ sig for att kunna emotslås
af de Fransyska Mmistrarne att de derföre
fullföljde sitt experiment så länge de vågade
och endast öfvergåfvo det då de rönte mot
stånd af en maki for hvilken de darrade
Kaiurarne skola inom kort sammankallas och
det skall snart yppa sig huui långt Fiankri
kes deputerade nnse alt fuan uf en reda
qiäld och tillintetgjord uppresning kan rätt
färdiga ett förtrampande af all lag och kon
stitutionell frihet
— Från Portugal afhöres ännu intet om Dun
Pedros expedition Om honom kan man an
väirda ordspråket sadla bittida och rida sent
Spanska JusiitieMi-nistern Cilumarde har t—
iDedlertid blifvit af Don Miguel utnämnd till
Grand af Portugal
— Fiun Tyskland äro några intressanta do
kumentei i Engelska I idningärna afseende
pä Ryska och Preussiska Regeringarnes föi fa
rande inot Polack» »a Vi skola en annan
dag återkomma till dem
Ett enskildt bref från Berlin af den 22
Juni som kommit med express till London
innehåller att Pi ettssiska tropparna omkring
Glogau erhållit ordres alf i forcerade mar
cher begifva sig till Rhen I Stuttgard Ga
rette säges att Rhen-provinserna troligen
bl va förklarade i belägringstillstånd
Uti Wien har en Fransos blifvit arresterad
för kränkande ut åtelser emot Östen i k .-Reze in
gen i afseende på Hertigens af Reichstadt sjuk
dom Ett rykte om hans död hade äfven
kommit till England
Uti Holland hade den mellan England och
Ryssland af ,lutade Gonventionen om det Rysk
Holländska lånet väckt mycken och obehagli
g sensation — emedan det ansågs som en fö 1 —
fceredelse alt tvinga konungen i Holland all
gå in på traktalen om Belgiens afträdande
hvarifrån konungen numera hufvudsakligen
lärer af hållas afTrinsen af Oranien
En bland de märk värdigaste uppgifterna
med denna post är att Nord Amerikanska le
geringen hos den Neapolitanska förnyat en
reklamation å ersättning af 1-2 million Pund
St för uppbringi .ingar under Murals regering
Förenade Staterna hafva erbjudit sig att i
stället för penningar taga Syrarusa i under
pant Neapnlil Reg har ei bjudit dem den
lilla Ö11 Latnpedosa men detta ha de afslngit
Då de i dag öl ver Hamburg anlände utri
kes poster ej medföra några uudei rältelsei af
ioi .-iesse >enaie daterade än den i går anlän
<1 - Engelska posten hafva vi derutur endast
följande att såsom tillagg meddela
Spanska Regeringen har n .ed anledning der
af att en Engelsk flotta visat sig utanför Ca
diz och att Engelska legeringen hotat med en
landsaltning af >000 man i händelse Spanien
gjorde mine af att understödja Don Miguel gif
v 11 ordres att sälla nyssnämnde vigtiga stad i
försvarsstånd samt ställt den jemte ett litet
territorium rundtomkrijig densamma under
General Morillos omedelbara militär .styrelse
Det förmodas « !t Hund
- UUassen i Ciuliz f 'Tu
bestrida kostwdeu härf ii t
Franska Ambassadören i Rom Gref St Au
laire bur på sin Monarks vagnar hos Hans
Helighet beg .r .t dispensation för Prinsessan
Louise att få gifta sig med det Protestantiska
Belgiska Majestatet Sjelf a ceremonien lärer
komina att förrättas på en af de tre Julida
garne till hvilkas litande i öfrigt slöra anstal
ter redan göras
Mellan Hotlund och Belgien börjar man allt
mer anse ett krig ouud \ikli ;t honungen af
Holland har nu svarat på den sista fram
ställningen från Conferencen Han samtycker
till de lasts ta 11 de territorial -förändringarne
men förklarar sig kategoriskt ej medgifva de
ras sättande i verket eller ens Antwerpiska
fästningens utrymmande förr än Statsskulds
frågan blifvit reglerad på det sätt hvarpå Hol
land insisterar men som hvarken af Gonferen
ceu eller Belgiska Styrelsen blifvit godkändt
Påfven har funnit ett vigt salt alt uppgöra sina
affärer med Ahconaterna Till svar på deras
genom Pro-Legaten och General Ca bil res gjor
de framställning hvilken varit intagen i vårt
blad har Den Helige Fadern helt enkelt blott
bannlyst dem Man tillägger att de i sin ord
ning bannlyst honom och förklarat sig sjelfstän
dige dock vedei lagges det från andra håll
Protokoll (N .066 hillri »id Gonferenc n
i London flen 5 Ju 1 r852
Närvarande Öferiikes Frankrikes Pres
sens och Rysslands Arobasssdöier och Engel
ka Utrikes M nislein
De vid Conferencen församlade fullmäkti
ge från dr lem hotven hafva tagit känne
dom af följande i bilaga (se nedan medde
lade note i af ^eende på Hr von Thorns
fortfarande fångenskap och fruktlösheten al
alla de i Londonei Conferencen vidtagne åt
gärder till hans befriande hvilken note blif
vit Confeienem tillställd frän Hans Maj
-t
Belgiernas Konung I betraktande deraf att
de sista föreställningar dem Conferencen af
låtit till H M Konungen af Nederland i i4
dagars ti ,I förblifvit utan afseende och utan
svai att å andra sidan Tyska Förbundet
hvarken godkänt Thorns tillfångatagande el
ler de vilkor som Han Nederländska Majit
enligt hvad prolokolltt 62 upptager fästat
vid Hr Thorns fi ig i frände att tvärtom För
bundet uppskjutit sitt definitiva beslut i må
let till Conferencen afgifvit sitt att slutli
gen Hr von Thorns arrestering skett på ett
gebit soru räknas till Ty-ka Förbundet och
af detsamma förklaras för neutralt samt att
denna arrestering som skett utan uttrycklig
befallning från H M Konungen Stol Herti
gen möjligen kan föranleda till repressalier t
hvilka skulle äfventyra lugnet i StorHertig
döiliet oeh ställa oen Förbui det tillhöriga
fästningen Luxemburgs saierhet på spel —
har Conferencen beslutit att till Protokol
let upptaga följande beslut
Med stöd af ofvananföi de skäl hafva Frank
rikes StorBritannieus och Rysslnnds Ambas
sadörer a moda t Österrikes och Preussens
Ambassadörer ait i sin egenskap af represen
tanter för inedleanm r äf Tyska Förbundsda
gen aj all förmaga fasta Fölbundets upp
märksamhet på den oundgängliga nödvändig
heten att genom utfinnande af medel till v
Thorns befriande ur fångenskapen förekom
ma inträdandet af ogemen1
svål a och inveck
lade föi hållanden detJemte borde man före
ställa Föi bundsdagen att d i v Thoi n tagen
på ett af Förbundsdagen för neutralt er
sandt gebit efter fruk tlösa föreställningar hos
Konungen StorHertigen ännu hölls 1 fängs
lat förvai det icke för Förbundsdagen fua-
n s nSgnn ao
.-n täoVbir utväg öfrig än att
lind görligaste fors 'a hekläa Militär-Com
inend» >te .t I Luxemburg med så vidsträckt
fullmakt att han ofördröjligen kan verkstäl
la Hr v Th .ins frigifvande Det förstås af
'ig »jelft alt Conferencen så snart IIr von
Thorn blilvit frigifven gör sig ansvarig det
Belgisk re ^e i t ^en afven fri g ifver de per
<o ;ier so n .iro omnämnde i Protokollen 60
62
— Ö-lerrises och Preussens Ambassa
dörer föi bin .ia sig att ofördröjligen medde
la Ty ka Förbandet detta beslut
Undert IVessenberg Neumann Talley
randj Palmersto i Liewen Matuschewitsch
Bilagan
Und rt-cknad Hans Mij :t Belgiernes Ko
nungs exlra-orilinarie Ambassadör vid Lon
donei • Conferencen ser sig af de mest
bestämda befallning >r från sitt hof med
smärta nöd .akad att lästa DD EE :s de vid
Conferencen församla le /Yrabassadörernej upp
rnårksamhe på en angelägenhet som redan
långt lör detta varit föremål för DO EE :t
öfverläggningar Undertecknad gör sig der
med först och främst ett nöje att erkänn»
det sorg fä I liga behjertande bva med Confe
»encen redan förut behandlat detta ämne
och han skattar sig lycklig att få förklara
Hans Maj :t Belgiska Konungens synnerliga
ti lift e fsstäJlrlte dermed Det protokoll hval i
gen 1 m de fem Ambassadörerne redin d 2g
Maj allvarli ^en och eftertryckligt påyrkat Hr
von Thorns fi igifvande ha le ingifvit Belgi
ska regeringen den förhoppning att Haager
kabinettet ofördröjligen skulle efterkomma
de fem makternas så högt uttalade önsk *r
Holländska regeringen har likväl förblifvit
döf icke bl >t t för Co iferencens uppmanin
gar utan äfven föi förnuftets och mensklig
hetens röst Re Jan a ro 14 d igår föi flutna
sedan det sista Protokollet och Hr v Thorn
våldsamt sliten frän birn ocb maka han
hvars hälsa betydligen lidit af den långa fån
genskapen försmak t ir detta allt oaktsdt annu
i fästningen Luxemburgs fängelse I en så
dan sakernas stallning skulle Belgiska rege
ringen anse sig handla mot redlighet och upp
riktighet om den ej genast förklarade att
Hr von Thorns vidare qvarhållande i fängel
se otvifvelaktigt skall gifva sakernas allmän
na gång en vändning hvilken det i den ge
mensamma fredens intresse eljest varit Bel
giska regeringens högsta bemödande att före
komma Haager-kabinettet komrne då att få
tillräkna sig sjelft alla de bedröflig» följder
ne af ett handlingssätt som lika mycket
strider mot dess egen sanna fördel som d 't
för Belgien innebar något högst förolämpa t
de Uudei tecknad har den äran
Goblet
STOCKHOLM
Den 16 Juli
• Med dagens Post och Inrikes tidnin följer
ett bihang innehållande redogörelse för Fri !»
■Stael von Holsteins resa till Jemtland i egen
skap af tillförordnad Justitias-Canzler Vi sko
la i morgon i korrthet omnämna innehållet af
detta doiuincnt sjtn upptager en temligen
hetyd ig oroen ire in qv u to
Hr Hof Ganzjerea Frih von Schulzenheiitij
bröllop med Fröken von Schwerin firades
går afton pi Stockholms slott Det var en upp
gift i Fäderneslandet som föranledde oss till
den vrängda framställningen i sista bladat att
det skulle ske i Lördags

Sida 4

På begäran af en bland mcdaibelarne i
detta blad hvilken tillika är engagerad s5
som Tjensteman i Kongl General-TuiiStyi el
ien får Redactionen iörLlara atl beinälte med
arbetare icke lemnat Rtd de underrättels«i
från Tullverket hvilka någon gåog stått in
förda i bladet eller skiifvit de lipp-atser bla
det inrehållit angående Tullverket eller andra
statsekonomiska ämnen ulan hafva alla så
dana uppsatser varit föifattade af bladets ut
gifvare bvilket vedei börande till efterrättelse
länder
(Insändt )-
Önskligt vore att Polis-tjenstemiinnen i Stock
holm vid sådane tillfällen då likasom i går
aftons en större mängd af hufvudstadens lägre
folkklasser äro i rörelse visade en större upp
märksamhet
— en liten skymt af dena /es /ä
desnärvarelsej som utmärker Polisen i flere
andra hufvudstäder En till sitt qvarter fred
samt hemgående resande blef kl ii på Vester
långgatan öfverfallen af en mansperson som
förmodligen tillhört någon af de vid ungefär
samma tid i Storkyrkobrinken och på flere an
dra af Stadens mest besökta gator framtågan
de stojande och högt skrå lande skaror hvilka
utan ringaste varning eller hinder fingo bedrif
va sitt ofog Våldsverkaren frånryckte den re
sande en större guldked med en dervid fästad
guldpjes men fann för godt alt då hastigt en
större mängd välklädda personer samlade sig
oförmärkt släppa alltsammans på gatan der
styckena slutligen efter ihärdigt sökande igen
funnos Under hela uppträdet och folksam
lingen som varade mera än en half timma
syntes icke ringaste spår till någon af Polisens
tjenste-andar Gerningsmannen undslapp med
några örfilar och den resande med varningen
att icke sätta alltför mycken li t till den bepri
sade säkerheten på Stockholms gator icke ens
i hjertat af Staden
(Insändt
Att Lif-Regementels Grenadierers nu va ande
Tschacots vid en den y :de dennes i Söder
telge hållen Genera Mönstrings besigtning blif
vit formeligen kasserade kan icke förundra nå
gon då manskapet brukat dem i tolf år ocl
dessutom Kongl Maj :t redan i Januorii må
nad i år ansett dem för odugliga hvarföre
anskaffning af nya efter en ny nådigst fast
ställd modell
då anbefalltes men att vid
samma Mönstringstillfalle Jackorna Skäipei
och Epanletterne äfven blefvo kasserade är
besynnerligt mindre i afseende å persedlar
nes beskaffenhet än i afseende derå att Kust
hållarne icke underrättades om förrättningen
Då likväl 8 5 i General-Mönstrings-Instruc
tionen af 1819 berättigar Rustbållande alt vid
dylika tillfällen sin rätt bevaka genom Om
bud så borde väl en sådan underrättelse haf
va blifvit dera behörigen meddelad Det be
rättas väl att som Beslutet icke togs förr än
den 3o Juni så var tiden otillräcklig att på
föreskrilvet sätt kungöra saken för vede bä
rande Men detta är icke något giltigt skäl
formerna böra icke åsidosättas Dessutom om
den eller de som föranstaltat om Kongl
Maj :ts nådiga beslut hade varit rätt omtänk
sam tne så hade saken likaväl kunnat föredra
gas Kongl Maj :t och beslutet i följd deraf e
manera de första dagnrne af det nu slutade
lustlägret i stället för de siita Detta lika
som måhända åtskilligt annat visar att Ko
nnngens Rådgifvare måtte vara utomordent
ligt öfverhopade med göromål dåde stundom
ha så brådt om att de glömnia författningar
nas föreskrifter
Rusthållare vid TiJ- Reg-ts Grenadier-Corps
inom Södermanland
DsleidLSksp
Om den utländska litteraturens studium i
hitf vudstaden och landsorteni (i anledning af
den i sista Thor»dagsbladet införda berättel
se om Student-föreningen i Lund
Bristande utrymme hindiade oss i Thors
dags alt vid ofvannämnde berättelse bifoga
några upplysningar i det ämne som öfver
skriften antyder men hvilk» kunna äga in
tresse för bedömande af den ofta omtvistade
rangstiiden om hufvudstadens eller landsor
tens företräde i allmän anda vettgirighet och
begär efter bildning och kunskaper
För en tid sedan hade en af medarbetarne
i delta bUd tillfälle att besöka Studentföre
ningen i Lund och fann der bland annat
att föreningen håller utom flere Svenska och
utländska tidningarj icke mindre än femton
vetenskapliga
*j litterära eller politiska må
nads- och qvm tals-skrifter Tyska Engelska
och Fransyska Det synes vara ett glädjan
de bevis på den studerande korp <ens nit för
vetenskaperna och litteraturen att den på
detta sätt följer med sin tid genom inhäm
tande af icke blott dagens nyheter utgn äf
ven de me t grundliga afhandlingar som
Europas lärde och statsmän egna åt samti
lens upplysning och civilisationens framskri
dande
Denna angenäma erfarenhet blir så
mycket mera öfveri askande då man vet att
i hufvudstaden hvarest finnas utom den så
kallade Societeten tvänne andra läse-sa Il
ska per der de fleste af hufvudstadens hand
lande erobets- och tjenste-män prester och
afven en och annan militär äro ledamöter
till ett antal af omkring 600 i hval derå
likväl blott det ena af dessa sällskaper äger
en enda politisk tidskrift men ingen litterär
och det andra en litterär men ingen poli
tisk Det torde vara ursäktligt om del
väckte någon förundran att Student-förenin
gen med sina ringa tillgångar var i stund
att förse sig med ett så vidsträckt litteratur
förråd i jemförelse ined tvänne nångdub
belt talrikare associationer i en hufvudstad
hvilka årliga inkomster uppgå till omkring
vS gånger så mycket som Studentföreningens
Men icke nog härmed Några dagar här
efter kom han under sitt vistande i Chri
stianstad att besöka dervarande läsesällskap
Uti detta sällskap linnes icke blott ett na
ra lika stort antal af utländska Europeiska
tidskrifter som i Lund utan dessutom tren
ne Nord-Amerikanska (j-uartals-skrifter i lit
terära och slatsekonomibka ämnen Christian
stads Jäse-sällskap som förnämligast har atl
lacka Kaptenen vid Wendes Artilleri-Rege
mente Hr Laber för sitt nuvarande skick
har likväl ett ganska obetydligt antal leda
möter som man lätt kan föreställa sig vid
betral tande af stadens mindre betydliga be
folkting och ÄrsafgiSten är likväl der icke
större än vid Lilla Sillskapet i Stockholm
Vi öfverlemna åt våia Läsare i hufvud
staden sjelfve att eftersinna huru ärorika föi
Stockholmshoerne de slutsatser blifva som inan
härvid kunde drag» af en jemförelse mellan
Stockholm och Skåne i fall man som vi nå
gongång höt t sägas borde lillskr-fva denna
totala brist på utländsk litteratur i vå a säll
skaper endast bristen på Läsare eller tro att
det icke skulle bära sig att förse dessa säll
skaper med en mera solid sch varaktig själa
spis än tidningarna för danen och en och an¬
Bland de mest vetenskapliga sågos en me
dicinsk en juridisk ett p ?r för industrien
och till och med en raililärisk tidskrift
nan roman eller sliöskrift Vi kunna likväl
icke föreställa oss att detta är orsaken utan
endast att man icke kommit att alfvarligen
tänka på huru förödmjukande det är att in
för den resande utlänningen nödgas erkänna
att Sveriges huvudstad af bristande håg för
litteraturen icke mäktar åstadkomma hvad
som kan underhållas i Christianstad Lund
eller Upsala hvilket hos en mindre väl un
derrättad resande lätt kunde väcka den ogrun
dade föreställningen att begäret efter tidens
förnötande med kortspel eller annan tom flärd
uti det Stockholmska umgängsl .fvet hade upp
slukat all håg för en ädlare sysselsättning
Det skulle derföre vara tillfredsställande om
de nu anförda uppgifterna kunde föranleda
några åtgärder till anskaffande af ett större
litteraturlönåd antingen inom de såkallade
sällskaperna eller genom någon serskild före
ning i likhet med Atheneum i Köpenhamn
Fördag härtill ha redan flere gånger varit
framkastade i andra tidningar som vi inga
lunda kunna anse omöjliga att verkställa se
dan ett par af provinsstäderna föregått med
så vackra exempel
ANNONSER
TILL SALU FINNES
I Holmbergska bokhandeln t
Utförlig underrättelse om
RYSKA ÅNGBADS
inredning bruk och verkan
Ddäk
g
Den 2 'j :de nästkommande Juli innevarande fr kom
mer Lunds hälsobrunn att harpa stället med derå befint
liga Bruns-Bolaget tillhörande Åbyggnader och Lägen
heter si i löst som tast att pä Auction försäljas olle
bortarrenderas till den högstbjudande vilkoren upp
göra» vid Auction» till tället
L
Lunds Brunn den 19 Juni IZZ2
Direction
c God viktig och pålitlig NYLANDS UTSÅ DES
BAG försatjes af
J F Erdmann et Comp»
Detta Sr inkommen bästa sort Nylands utsädes
af 1851 års skörd sälje på Er Nordlanders Contor i Brund©
gränden vid Skeppsbron
Friska Citroner såväl lådvis som mindre partier
till facilt pris uti kryddboden vid Riddaregatsbacken a
Ladugårdslandet
D I VE RSE
Nu efter slutad vapenöfning önskar en Ung Uird
officer finna sysselsättning vid en större Herregård ellef
Bruk i Westergöthland der han kunde Ragna med
skrifning och Räkenskapers förande Gunstligt svar till
Sergeant Eld torde inlemnas å Posten till Mariestad et
Musik Casein
EN GOU VE II NAN TE som i höst lemriar de El &m
ver hvars up >fostran hon fullbordat önskar sig
en annan plåt i Stockholm Ilon är van att urt•
der vi sa i Svenska och Franska språken eftergrama
tikaliska grunder i Histqrie och Geografie efter dä
methoder ^som göra dessa v«tenskaper mera uskadm
lige och låttfa tili ge samt i musik och alla fruntim
mers arbeten Adress om henne lemnas i Kramhund
laren Ser ggr ens bod vid Drottninggatan
Ett ungt fruntimmer från landsorten född af he
derliga föräldrar och uppfostrad i en af rikets större
städ or der hon nu innehar kondition i ett bättre han
delshus önskar till hösten antaga kondition i Stockholm
såsom sällskap då hon äfven önskar få taga del i hus
hålls &öromål hvari hon äger god och fullkomlig kän
nedom samt dessutom af ett gladt och oförtrutet lynne |f
hvaraf hon tror sig kunna förtjena ett godt bemötande
Den härå fäster uppmärksamhet anraäle sig i förseglad
biljett till A W A som inlemna» i ©rafve Falkenberg»
hus vid Drottninggatan första ingångsporten till höge
hån stora Vattugränd Göda rekommendationer kunna
äfven uppvisas
Ett Fruntimmer sqm flera Sr egnat sig at Ungdomen
undervisning uti Musjque och Fransyska önskar finna
plats som Gouvernante uti något Hederligt Hus i Staden
på lön göres ej mycket afseende som på förtroende och
ett trefligt umgänge närmare adress erhålle på Aftonblad»»
Conto re t
I anseende till flerfaldiga förfrågningar får under
tecknad tillkännagifva att första upplagan af Sveriga
Sr 1809
och i6Z2 är utgången men att en ny kommer att
ofördröjligen ombesörjas För att likväl icke åter
missräkna sig om dess storlek anhåller han att Hrr
Bokhandlare i Landsorterna behagade med det aldraför
sta insända sina rekvisitioner å de exemplar de åstunda
Detta gäller likväl endast kontant handel hvarvid lem
nas 55 i-3 procent rabatt och skriften tillsändes reqvi
renten kostnadsfritt I kommission utlämnas den icke»
6 'tockholm den 3 Juli i832 c 0 77 «
Utgitvåren at Stockholms Posten
Första Brunnsbalen vid Sabbatsbergs Helsobrunn blit
nästkommande Onsdag d 18 Juli
_
ilos L J Hjerta