Aftonbladet Tisdagen den 17 Juli 1832

Vad är detta? TidningsARKIVET@y5 är en samling gamla svenska dagstidningar. Läs mer här för hjälp och information.

Välj sida:

Sida 1 Aftonbladet 1832-07-17
Sida 1
Sida 2 Aftonbladet 1832-07-17
Sida 2
Sida 3 Aftonbladet 1832-07-17
Sida 3
Sida 4 Aftonbladet 1832-07-17
Sida 4

Maskininläst version av Aftonbladet - Tisdagen den 17 Juli 1832

Sida 1

N :o 165 1832
AFTONBLADET
Tisdagen IÄBTUABT N» den 17 Jqjtf
priset i Stockholm för hell ar jo ft :dr halji år 5 h :dr 3 månader a Ii :dr St sk Baneo Lösa Numror » sk Banco Prenumeration oeh utdelning i
bladets Cantor vid Stadssmedjegatan Bromans lind i hörnet af Drottninggatan och Clara Bergsgränd Lindroths vid Norrlandsgatan och ^Esiéns
vid Södermalmstorg Annonser emattagas endast i förstnämnda Contor till i sk Banco raden Utdelningen kl 6 eftermiddagen
„ PENSIONER
Atta fi ioo Rdr liyardcra uppå afl Hof-junk J O
Bergeiutjernas Testaments-fond att tilldelas 4 Täl
frejdade och i verklig nöd sladda enkor efter tamt
t ogifta döttrar af Svenska Adelsmän sökas inom i
IiSsU Sept hos Hiildai liiis-Directiouen
UPPLÅNING
Höganäs Stenkolsverk upptager ett lån af 120 ,000
Rdr Banco livar t i 11 teckning lan göras hos D Er
skine Conip- i Sti ekholm och hos Grefve Posse
i Helsingborg Skuldebref utfärdas å 5oo och 1000
Rdr
BOLAGSKUNGÖRELSE
Höganäs Stenkolsverks Bolag sammanträder den 1
Ang- kl 10 f iu i Stats-Contoret» mindre Sessions-
PRIVILEG1UM EXCLUSlVUM
Beviljadt på 10 år å en af Hr G Scheutz npp
fu nuen valsprefs
D :o på lo år å en af Bryggaren Clas A Schmiedte
uppfunnen tillmäsknings-machin för brännvinsbrän
ning och bryggd
LEVERANSER
LE
fooo st skjortor i«on par strumpor 1000 par skör
kostnadsfritt inom 21 Dec till Jönköping» Reg *m
Bckl Dir förrådshus auction den 29 Sept a Lands
Contoret i Jönköping Förseglade anbud serskildt a
hvarje sorts pcrj-edlar emottaga» äfven ujider adress
Jönköping till Beklädnads-Directionen
auctioner
aucti
k Egendomen Stockby 7-16 mantal Frälse på
Lidingön -5 Juli kl 4 e m å Värdshuset vid Li-
dingöbvo 0 _ _ c
ÉxccMtivt å följande lägenheter a Söderberkes &vc
lenstuga d Sept i i-jo mil i Flatnan med åt
följande hytledel 2 fasta egend i Kor 10 tunni 5
1-2 kapp åker och Ung samt 42 tunni 3o 1-2 kpl
lingar och skog k Norrberkes socKenstuga d 8 Sept
1 1-16 i Torsten Ols hemman Bommarsbo m d till
del i hytta husbehofs-såg och qvarnställe a 5-8 1
Widicks Lars 1 -l hem i Lernbo nied i timmar I
Flatenbergs hjtta 3 1-1C i Jöns Pers 1-2 hem i Ås
mansbo k Gungat des Sockenstuga d 10 Sept 1
1-3 i Michel "Wibjörns 1-4 hem med hytte- qvarn
och Ȍg-andelar 2 2-5 i Matts Matts 1-4 hem med
åtfölj i-nfi i Sunnansjö hytta andel i R kogiiitions
skog och Grängesbergs malmbrott 3 Andelar 1 Mats
Ingels And Lrs och And Jans A d r .is 1-4 hem
2 1-16 hem i Persbo m .d hytte- grufvi
Sffvalt
och sågqrarns-and 5 o .kattl Stubbe- och Röjsel
rätts-lägenheter på Klenshytte och Hellsjö Rckcgn
skogar under benämning Tallbacken samt (ij Jak
Frögreus på Rämsholn fastighettand derst och vid
Rönnäset Närmare undcir lins Länsmännen och
"Kronof II J Heggroth adr Westerbergslag» Krono
fofdelvonlor
Egendomen Lockstaholm 3 mtl Frälse med i sam
bruk varande Malsta i i- Krcnosk- Rusthåll med
skaJil Mjöl- och Sågqvani och angments-riint .i af i
mtl Mjölsta samt underlyd lägenheter Lilla Karin
>ol Kronosk
-Nybygge otn 2 öresland Störa Karin
bol Fräl»e-Nybygee 2 örcsl Gunnarsbol Frälst—
Nybygge I 1-2 öresl Frälsetorpet Wising hl I Samt
»skatt torven Wadet Barberget och Bar ,-ergskrog
Denna egendom belägen 5 12 mil frän St- .ckliolni
inom Långliandra H samt Husby "cn O Itu a S .i
med omkring no tunnors ärligt utsäde no tunnland
OFFENTLIGA STÄMNINGAR
BORGENÄRFR
BOGENÄRFR
•Carlshamns R .R Sjömannen S A Holmströms d
29 nästk Nov all Varfsbyggmäkt- N Bechs d 3
Dec Repslag C Schougers d 5 nästa Not allt |f5
re kl 12 på dagen
Bankekinds 11 R Enke- Lien tenant skan J M Strids
bergs f Keventer i Målbeck Grebo S 2 rttgd af
ting näst efter natt och år från zt April iS3u
Ulleråkers H .R V Pastorn och Comm A Wah
lens 2 rttgd af ting efter är från 8 Nov i83i
TESTAMENT» BEVAKNINGAR
Carduansmak G F Malmling» och hustru» inb
och till Bjorsdottren A C Malmling bev vid Ny
köpings R .R klander inom år från erhållen del
GrufFogdcn A Anderssons till medellösa barn in
om Atevids S m m bev efter Anderssons död vid
Bankekinds H .R
Tunnbindare-Enkan C M Kjellbergs till Tunn
bindare-mä- >t P A Lindström och hans hustru Ing
rid bev inom laga tid
Afl Torp El Jönssons och hustrus inb bev vid
Tjusts H .R
O Bergkvists och afl hustrus M E Holmstedt» i
Marklunda inb bev vid Östra Göinge H .R
Pigan Clara Hagströms till sin dotter Charl Lo
visa och till Charl Martina Hensch klander inom
år från denna annons Bev vid Håbo H .R
KALLAS
F Länsm O Wiberg 2 rttgd af Hede T H .R :s
i Jemtland Ting i833 att böras i skuldfordring »må
let mellan Consist Not Nensén och Bönderne Olof
Ers-on samt Jan Mattsson i Wemdalen
Ägare af grafvar i Kalmar Stads Domkyrka alt
skyndsammast foga an .-talt om deras reparerande
Ägare af Hassclbladska grafven i Filipstads kyrka
att inom 3 mån e 1 ann anmäla sig hos v Pastor
M Frykholm adr Filipstad i händelse de vilja re
parera grafven
LAGFART
Sökt å Gården N :o 2 Qv Munken inom Fjer
dingsroten at Upsala stad klander inom laga tid
Ledigt 2Do Rdr Banco efter f Hushållerskan J
L Poudou afliden d i nästl Maj anmälan inom
laga till lio» C Martelleur adrc-s Gefle och Thors
åker
l edigt efter Torparen Lars Hjelte från Hölga ägor
i Westeilösa S och Östergöl bland Uliderr hos Nils
Carlsson i Westerlösa Kyrkoby adr Linköping
BOlfptTECKNING
ptT
Eft afl Flaggjunk C E Car-beig anm inom
slutet af Juli hos Vaktm J G Engman i Riksgäld»
Cont lins
Eft afl Betj C Holmberg anm i huset N :o 5t
vid Kornhamn inom Juli
Efter all Piostinnan C M Schåltz i Gustafs
Prestgård anm inom 5 Aug adr- Säter och Gustafs
Pretgård „
Efter Enkefru Prost II J Tenggren i Stora Ahy
af Lysirlgs H- anm bos Post-Insp (i G Ollenberg
inom 25 Aug adr Wadstena och Ve ti a Kedevad
Efter afl jungfru Sib Pripp i Landskrona anm
inom slutet af Juli hos Häradsh Rydeberg derst
RORGEI ^ÄBEP SjtMlH-ÄNTRÄDEN
Frami Stath å Stockholms Slott m m Frili Fr
Ph Klrngspors 25 d :s kl 5 e m 2 tr upp i Huset
N 24 Qv- Castor vid Skeppsillon-
Kryddkramh P G Zetterholm» d 18 Juli kl 11
f in på Källaren Hoppet vid Westerlånggatan
Bok Ii J E Lindbergs 19 d :s II 5 e m på Hes
selgren» källare i Jacobs gränd
Handl Löfgren» Berggrens 3o Juli kl 3 c m
hos Källarm Lundgren i Linköping
Afl Kryddkramh J P Lennqvists 14 Aug kl Z
e m £ Tidlunds källare i Upsala
A poth Ekstrands i Grenna 21 Aug kl Jo f m i
gästgd derst
Stats-Secret Börtzells i röda rummen å Börsen
*5 d :s kl 5 e m
Hof-Lakejen N E örboms 26 d :s kl 6 c m ho»
gäldenären i huset N :o 26 ny nummer Qv Vä
derqvarn i Brunnsgränden å Norrmalm
F Handl numera vice Klockaren A Hwggströms
27 Aug på Sunnanå gästgd
SPEKTAKEL t
På Djurgårds-Theatern i morgon Brudsmycket
I morgon Onsdag och nästa Torsdag gifver Hen
Trede å Kgl Djurgården en stor Föreställning på sin
Djur-Theatcr Dervid gifves på fleres begäran En
Komisk Toilett-scen och för första gången Pudeln
som Manegehund
8AMMANTRÄDEN
>832 års Stockholms Stads Taxerings-Coramité i
morgon kl 10 f m 2 tr upp i Rådhuset
Kgl Svenika Musikaliska Academien i morgon ki
5 e m
Neptuni-Orden 18 d :s kl 7 e m ocb d tt d ;s
kl 8 f m till Sommarhögtidsdagens firande
Timmermans-Orden i morgon
Frankrike
Kami arnes sammankallande skall enligt
h *ad ministeriella blad hafva alt berätta åt
minstone för tillfället vara uppskjutet I bör
jan ville man dröja dermed till den 1 Augu
sti nu deremot tror man att October månad
är den fastställda terminen Denna fråga ha
de likväl föranled Jifliga debatter inom Mi
nister-Conseljen en stor del af de i Paris vi
stande represen tanterna bade till och med blif
vit kallade att öfvervara dessa rådslag och
pluialiteten bland dem hade utan betänkande
yttrat sig för Kamarens ögonblickliga sam
mankallande Flere omständigheter föranled
de det ytterligare uppskofvet Bland dessa
må anmärkas att ministären med sin nu va
rande sammansättning visst icke kan uppträda
inför Kamaren vidare hafva de couranta gö
1 omålen under närvarande invecklade förhål
landen blifvit mycket eftersatta och icke ens
sjelfva Budgetsförslaget torde blifva färdigt
bärtill kommer att de ministeriella angelägen
helerna och underhandlingarna rörande sam
mansättningen af en ny styrelse helt och hål
let råkat i stockning och alt den bekanta Du
p >n som den 1 Juli hade sin afskedsaudiens
hos Konu-gen och hans Familj i går rest
bort till sina egendomar i Nievre Departemen
tet lian har icke kunnat blifva ense med ett
hög person om !e grundsatser under hvilkas
stränga iaktlagar .de lian var böjd att motlaga
portföljen Menniskor som aro närmare be
kanta med hans lynne försäkra emedlertid att
hans från vars icke blir långvarig och denna
åsigt biträdes äfven af Journal de .s Débats
I afseende på hans oenighet med Konung
Ludvig Philip erfar man följande närmare df

Sida 2

täljer Konungen skall hafva blifvit stölt der
öfver alt Herr Dupirij med sin vanliga liklig
het »varat Hans Maj :t ungefär i samma ton
gom han sjelf af Högstdensamma blifvit tillta
lad såsom det plägar inträffa mellan Advoka
t >r som stå gent emot hvarandra vid en dom
stol men ingalunda såsom drt anslår personer
vid ett liof Konungen lärer för denna förse
else hafva afsnäst Herr Dupin något häftigt
och det sades att denne of sårad sjelfkänsla
beslutat nedlägga sitt General-Prokurators-Em
bete vid Gassations-Rätten Antingen lärer
dock della vara en dikt eller har han åter
lagit sin afskedsansökan ty man vet nu med
visshet att han vaie sig af ånger öfver hvad
lian gjort eller af andra skäl ånyo tillbjudit
niinisleieo sitt understöd vid nästblifvande
session i deputerade Kamaren Efter detta har
han före sin afresa tvenne gånger blifvit af
Konungen kallad till S :t Cloud och haft ett
samtal med Konungen hvarvid Hans Maj :t
ganska rådigt bemött honom
Den officiella Monitören har svårt att dölja
sin föra gel .se öfver Gassations-rättens beslut i
Geuffroyska saken och ser deruti ingenting
nnnat än ett ministerens nederlag Egentli
gen påslår samma tidning har blott en sek
tion af Cassations-rätlen uttalat sin mening
ville man deremot använda alla de medel som
j laglig väg stå en till båds så skulle man
enligt många ansedda juristers tanka måhän
da erhålla ett deflnitiv-be-lut af helt annan
syftning Emedlei tid hade regeringen velat
undvika allt hvarigenom ärenden af så hög
vist kunde dtagas ut på liden Belägrings
tillståndets laglighet skulle deremot utkämpas
på en politisk mark d v s inför kamiarne
:h luir skulle det visa sig på hvars sida rätt
\j a» vore på »ppcrsitiopens hvilken påkallat
uiomordenllig i åtgäidermot Carlisterne j men
ejat albfidja /sådana i afseende på republika
Hirtie eller p regeringens som endast upp
slit sin pligt och handlat i enlighet med all
tu a tina opinionen
Emellan de håda i Vestern kommendeiande
Generalerne Bonnet och Solignac herrskar en
(Tiisshätlighel som måste vara af högst men
ligt inflvtarde för de offentliga angelägenhe
'tet-res gång i dessa trakter Den sistnämnde
både emedan han icke ville tjena under den
för ,a fordrat atjt blifva återkallad men Krigs
ministern fätin ej för godt att villfara hans
Önskan Solignac är också vida populärare i
örten emedan Ghouaneriet under honom blif
Yit snart sagdt utrotad då deremot Bonnet j
som redan löre honom kommenderat i Vendee
ej förmådde uti ätta något Oenigheten
mel
lan de bida anförarna är till den grad öppen
att Sol griac i en dagorder uttryckligen tilI
iännagifvit för alla dem som stå under hans
befäl att "de icke hade några befallningar
att mottaga af General Bonnet den ministc
ren skickat till Vendee
Vidare hade han i
den bekante kommendantens i Nantes Öfverste
Lerrieres ställe som för sin hälsa begärt per
mission tillsatt en annan officer General Bon
net har å sin sida aflåtit en skrifvelse till Öf
versten hvari han förklaiaj att General 6b
ti &nctc ej ägde rätt att permittera honom e
Riedan hän (Qfversten hade erhållit sin plats
af Konungen Derföie uppfordrar han honom
att intill vidare order från regeringen qvar
blifva på sin post
l slottet Carheili der äfven Madamen af
Berry en tid vistats och som eges af den be
kanta Gar list-Genera len Clouet hafva patrio
terne efter skedd eröfring funnit ett doku
ment soa» är eget i sitt slag Det är nemli
gen ett ;a 'ent hvarigenom Generalen förkla
ras för medlem af Trappisl-orden
di
af
st
ti
h
ga
al
re
tu
m
sy
n
ti
ö
v
fr
fl
sa
fa
ti
la
J
p
k
p
d
so
g
b
f
t
t
u
m
s
H
u
m
l
a
s
d
i
STOCKHOLM
Den 17 Juli
s
r
i
e
ts
m
r
af
e
o
u
li
a
DA vi förut infört åtskilliga handlingar an
gående tillståndet i Jemtland anse vi oss skyl
dige att äfven i detta blad meddela ett utdrag
af t f Just
-Canzleren Frih Stael von flol
steins efter hemkomsten från dess beskickning
till denna provins afgifna beiältelse i ämnet
hvilken dessutom i och for sig sjelf ä
ganska intressant och i allmänhet uppfyller
allt hvad man egentligen kunde vänta såsi m
resultat af ett uppdrag utaf så grannlaga na
tur och af så obestämdt omfång
Om vi härvid skulle tillåla oss någon an
märkning så är det att Hr Friherren Stael
synes hafva tagit saken mer på den statseko
nomiska än den juridiska sidan men dett»
tillägga vi honom icke såsom något fel i ut
öfningen af sitt kall emedan hufvudjaker pro
vinsens närvarande behof och ut si g ter för den
närmaste framtiden synas nöjaktigt och till
fredsställande utredda samt de allmänna re
flexionerna öfver ortens tillstånd och resursei
samt invånarne om också här och der inne
fattande nog stränga omdömen likväl äro na
ti *rliga slutföljder af ortens statistiska förhål
landen och befolkningens lynne
Beiättelsen böljar med en framställning af
Jemtlands och Berjeådalens folkmängd 4 77
personer dess oblida klimat brist på vatten
kommunikationer afstånd från någon handels
plats och brist på städer med handel lian skil
drar vidare Jemllänningens lynne för handeln
som verkat mycket olika fördelning af förmö
genheten dess saknad af andra binäringar än
boskapsskötsel» mångas iråkade armod genom
förpaktning af hemman mot höga räntor för
tidiga bosättningar och verkan af allt detta
till inhyseshjonens och tigga nes förökande m m
"Hrmmansdelarne hafva i allmänhet ringa
utsäde från och med en half tunna till och
med 4 tunnor korn det egentliga sadel ocli
sällan derutöfver i anseende hvartill de fleste
Hemmansägarne icke kunna underhålla dräng
utan bruka fastigheten genom egen och hem
mavarande birus arbetskraft med biträde af
legohjon under skördetiden men tillfälle att
aflöna legohjon är dem betaget i svål a år nä
spannemålen såsom en väsendtlig del af fö
dan står i högt pris deraf åter-härlede
att
inhyseshjonen som genom h-goaftal skulle vin
na sitt lifsuppehälle då komma deraf i sak
nad och således lida brist och nöd lör hvil
ken de emedlertid vid blifvande godt år vela
att hålla sig skadeslösa Detta är äfven fallet
med dera bland torparne hvilka ej kunna af
torpets afkastning hafva utkomst utan tillika
måste söka den genom arbetsförtjenst Alla
desse som i goda år medelst högt uppstegiad
dagspenning taxera Hemmansbruk aren och ned
sätta dennes behållna inkomst besvära honom
under de svåra med tiggande och medtaga
alltså jemväl då hans ringa tillgångar Nöd
vändigheten häl ledd från alla desse och än
dock flere dels naturlige dels tillikapade hin
der mot elt lönande åkerbruk och allmänt väl
stånd har likväl hos Jämtlänningen inplanlat
sparsamhet vid begagnandet af spannemål
och vana alt derpå 1 da brist Af sådtj or
sak tillredes brödet på ett sätt att en tunna
spannemål är vida dryga 1 e än den skulle va
ra med de i andra delar af Riket bruklige
brödbaknings-methoder De hushåll äro högst
få der icke alla år äfven efter den rikaste
skörd matkornet sammanmales med agnar
Tillföiene innan undsättning och lån ur all
männa Magaziner påräknades nyttjades mera
allmänt att i sädesmjölet till en viss propor
tion blanda mjöl af tall- och granbark Äfven
hitintills hafva många af de futtigare fortfarit
ge
sk
o
al
sl
»
g
• e
ra
g
!e
n
ä
n
8
b
v
g
h
s
l
s
g
a
s
m
s
k
s
m
D
n
g
r
g
å
f
a
t
a
e
t
e
r
ra
r
en
it
att de fleste år begagna sådan tillhlandning
Hvad som brists i behofvet a t mjöl euattfS
genom fiske i ,c tiufvilfts» k ligen inni boskn ps
skötselns produktt-r Endast med kännedom
oin desse förhållanden låter det sig förklara
alt irca 4 ,ooo tunnor korn det nästan ute
slutande »ädel sim så vidt noggranna be
räkningar något bi-tydn utgöra medelalkast
»11 gen 1 hfl» Länet sedan utsädet äi afdft
g«t kunna utan väsendtlig spannemålsinför
• el förslå för nära 42 ,000 personer till de
ras behof af bröd och dricka in in saiut
gröt och välling hvilka tvänne sednare an
rättningar äro för landets im ebvggare serde
!e» begå 1 lig
Frih ingår derefter i be krifning på det
närvarande tillståndet Den 1 Oclober sist
är f inns i behållning i alla distrikIm igazineV
ne och sockenmag- zinei ne tillsammins endast
883 t :r 23 k :r allt korn men hoppet om en
bättre .skörd hade gjoi t att bristen icke obser
verades förr än vid tiden för tiondelefverei in
gen då liggeriet började till n fötut okänd
höjd
Inhyseshjonen och torpare med flera sadnne
stknade antingen arbetsförtjenst helt och hål
let eller åtminstone sådan som kunde tillfreds
ställa deras anspråk pa lika hö ^dagalön som de i
goda år betinga sig Somlige dertill nödsakade
andre häldre väljande att söka uppehälle lör
sig med hela hushållet genom hellande än att
medelst ai bele mot nedsatt dagspenning föl
skaffa sig en i anseende till de höga z risen
knapp bergning kringvandrade hell denna
skara för att tigga uppehälle hos mera be
medlade och bos hemmansägarne i allmänhet
Desse sednare till en stor del skuldsatte för
nästan allt hvartill de äro skenbare ägare sa
go härigenom deras knippa tillgångar utöfver
råd och lägenhet tillita ,le och när de till full
görande af födorådscontrakter räntebetalning
å erhåll ne magazinslåo tiondeutgifter o
ch hus
hållens underhåll miste af handlande vare sig
bland Allmogen eiler andre hvilka tidigt efter
skörden dels af Presterskapet dels af Jordbi u
kare upphandlat korn emot i5 ll :Jr R :gs ti n
nan köpa spannemål emot ett vida högre
men dertill saknade penningar
så väl som c re
dit uppstod för Hemmansägaren förlägenhet
oin icke lika stor svåiighet att förskaffa sig
lifsuppehälle som för d n egenteliga tiggarho
pen I detta betryck och då Ladugårdarne i
inseende till foderbrist ej uifvit den afkastning
som vanligt hafva de nödställde inåt taga
tillflykt till nödbrödsämnen af tall-och gran
buk till Större proportion emot säde .smjölet
än brukligt är samt af björkbark söndermal
ne ben h dm islandsmossa och rötter afogiäs
äfvensom köttet af störtade hästar blifvit be
gagnadt Allt detta är en sanning som ej får
nekas men det är ock lika sann t att denna
nöd hvarunder ingen så vidt veterligt är nf
hunger omkommi1
icke varit allmän ulan
partiel för vissa delar af Länet och der för
vissa klasser Innebyggare sådane som förut
utfattige och i behof af bidrag från den all
männa välgörenheten jemväl hädanefter blifva
det men äro vane att fordra öfverflöd eller
lida brist allt efter omständigheterne eller
ock gå en sådan belägenhet med stora steg
till mötes
Hr Friherren yttrar vidare åberopande en
bifognd tabell som dock ej linnes vidjj den
tryckta berättelsen
Herjeådahlens 5 ,287 Innebyggare föda sig nä
stan uteslutande af boskapsskötseln och bert»
i ring 1 mohn af sädespro luctiou Dc äro till
större delen i välstånd och hafva icke egent
ligen klagat öfver n£gon nöd Undersåkers
Pastorat med 2 ,603 Innevånare samt Alsens
och Matuaars Socknar med i ,6Ji halva sist-»

Sida 3

lidet Sr fått medelgod glöda och I i .1 icke
brist Kopparverkets peisonal 6j5 försörjes
af Bruksägai ne Ragunda Pastorat med 3 ,563
Beby ;gaie liafva förklarat sig ej behöfva nå
got understöd och Räfsunds Pastorat med
2 ,687 personer hafva väl uppgifvit att nöd
lör mången vore lör handen men Sockne
männen der äro i allmänhet förmögne De
ra gröda var sistlidet år bätti e än på andre
ställen i Länet äfven af den orsak att de i
betydligare mo n odla råg och Pastoratet är
närmast beläget till Sundsvall der spannemål
lan köpas till billigt pris så att verklig nöd
icke kan anses trycka dem Alla dessa Lä
nets Innevånare till ett antal af i5 ,466 per—
söner ibland hvilka likasom öfverallt annor
städes visserligen träffas åtskilligt fattige
kunna och böra likväl sjelfve förskaffa sig lifs
uppehälle intill nästa sköld utan bidrag från
Statens sida Al de öfrige 25 ,3o6 finnan mån
ga i en betäi klig ställning Klöfsjö Sockens
372 Inne»ån re äro ostridigt de mest bekla
gansväide Sistlidet ar föröddes deras åker
tält både nf torka och h :i»el och allmänt
fattige redan (rån längre tid tillbaka äro de
i hög grad utblottade på alla med I till för
sörjning Åtminstone tvåtredjedelar af dem li
da verklig nöd Bergs och Rätans Socknar
hörande till samma Pastorat som Klöfsjö
to de dernäst var i i största förlägenhet Af
desse två Socknars ^o3 Innevånare äro un
gefär hälften nödtällde De återstående
Socknarnes Inuebyggai e tillhopa 42 ,531 äro
högst till en tred ;edtl i den belrgenhet att
de »akna tillfälle att förskaffa sig upp hälle
I somlige Socknar är de nödställdes antal kan
ske något större I andie deremot med säker
het nifndie men det är icke brist på spanne
mål som vållar deras bekymmersamma ställ
ning ty Sp .inntmll fiunes till salu så vill å
Kronans Magazin å Frösö emot 20 R :dr
som i Sundsvall etnot i4 R :dr allt R :gs con
tant betalning lör en tunna kom äfvensom
hos en och annan enskild per on inom Länet
utan brist på penningar ;»nnan föimö ^enhet
eller credit som de nödställde saknat tillför
efte likaså väl som nu JSödeti är således
partiel ty den råder endast i vis <a delar at
Länet och Los vissa individer de soui ingen
ting ägt och ingenting äga
PVadstena Veckoblads Redaktör har den
l4 Juli gjort en förklaring som säkert läses
ined intresse
"Den 4 afgjordes frågan om den ur
Börås Tidning införde artikeln angående
Potatisfrägnn då Redaktören sedan Juryn
ansett honom brottslig efter 3 § 8 m
blef sak lä I d till 53 R :cir 16 sk B :co eller
i brist af böter i Länshäktet undergå 28 da
gars vatt n och bröd och göra offentlig afbön
Anmärkningsvärd t är att i en så civiliserad
sitt >oin denna e t -å obetydligt fel kan be
lfjggas med ett straff <0111 endast är använd
bart ntot den grofva-té brottsling Ingen för
seelse kan vara oskyldigare tillkommen ehuru
jag kan af oförsigtighet hafva felat Händel
sen var att min Boktryckeri-lärling kom ha
stigt in till mig och begärde någon fyllnads
artikel for bladet af ett ej vidlyftigt inne
håll
"Tag då den ur Borås Tidningen om
Potäterne
svarade jag honom och kom verk
ligen ej ihog den lilla refrjioen som stod efteråt
Händelsen gjorde äfven att jag strax ,t der
efter reste bort och måste ölv rtämna Correc
turen åt min dotter kanhända jag eljest fä
stat uppmärksamhet derpå I alla fall ansåg
jag den icke för annat än ett löst skämt hvar
på ingen hede lig man i ond afsigt bortj re
tlectera ÄNdrauainst kusxfe j .ig fa ,eställa mig
ett den libera &i Ha ,i tiåmsdorff hvars pa¬
triotism blänkte med ett ädelt hänförande
sken på si >ta Riksdagen skulle på så korrt
tid kunna lalla si dj-ipt att han en gång
kunde tillåta det ett sådant tillmäle lämpades
på honom J ig förkla ar högtidligen inför
den allmänhet som laser mitt lilla blad att
jag aldrig tänkt så lågt oin honom utan
tvärtom hyst den förhoppningen att lian skul
le blifva alla göda sakers nitiske försvarare
Om jag skulle bedragit mig sörjer jag deröf
ver mer än öfver mitt egna lidande ty det
är större förlust för staten att för ora t n pa
triot af anseende och inflytande än tio såda
ne frisinnade obetydligheter som jas
Em -dlertld l ignar jag mig med den öfver
tvg 'Isen att min allmänhet ej anser mig så
som en smädiire fast j ,g felat mot lagens
form Jag tror ej att al de få rader jag för
fattat röjes en sådan anda Jag är väl en fri
sinnad man som enkelt och frimodigt utta
lar en sanning men utan harm och smä
delse
Westerås J deri /2 Juli Uti underdånig
rapport den 2 dennes inbeiättades til H M
Konungen af Des Befallningshafvande i detta
Län följande Såsom en natursällsamhet för
tjenar att nämnas det Bonden unga Olof Ers
sons Hustru Greta Andersdotter i Bjurvalla
Öster-Våhla Socken den 11 och 12 sist I Juni
framfödde fyra lefvande barn en £ >osse och 3
flickor alla vä I k a pade och i f ,ii hålland- till
antalet ovanligt storväxla Samma hustru har
förut 2tne gånger fram föd t tvillingar och 3 :ne
gånger 1 barn Af alla 1 i barnen äro endast
de första tvillingarne döda så att hon nu har
g små barn att sköta alla under 10 år och
derjemte en y4 års gammal mor att vårda
Detta hjonelag på ett fjerdedels hemman ha
dock h v arken di äng eller piga till biträde i
hushållet — Redan med posten den 5 :te den
nes förärade Kongl Maj :l i anledning häraf åt
Hustru Greta Andersdotter 5o R :dr B :co till
uppfostringshjelp hvaruti man igenkänner den
höga menniskokäi lek som med nöje skyndar
att bispringa behöfvande
(Westmanlands Tidning
(lusändt
Appendix till en Jöregåenda coryespondens
artikel i AJlonbladet
Till de meddelade underrättelserna om si
sta Prest mötet i Upsala torde några tillägg
icke vara ur vägen
De vanliga Ceremonierne m ^d Processioner
Predikningar Tal Disputation m m gingo
sin vanliga mer och mindre intressanta gång
Disputationsacten andra dagen upptog så
lång tid alt föga tid återstod för den
utsatta Examen hvilken dock företogs om
kring II 1 e tn Frågorna framställdes af
vice 'reses från öfre Git hedern och besvara
des lifligt t II det mesta utur långa skrifna
Concepter Man bör nemligen veta att D .jm
capillet hade föranstaltat det dessa frågor re
dan i början af April trycktes och sedan ge
nom klockarepost kringskickades till alla Prest
man i Siftet Frågorna v»o emedlertid i
sig sjelha beniga så att mycken skicklighet
fordrades att afven skrifteligen besvara dem
Också frapperade denna lärdom så Hr Ärke
Biskopen att han sluteligcn a >bröt den frå
gande an ,åg halfva antalet af frågorna vara
nog utdelade ett ampelt beröm öfver en så
oförmodad t ypperlig Examen och blef slute
ligen så hänförd af de ädla känslor som lif
vade honom atfde ut bröta i tårar och snyft
ning ar
Tredje dagens sammankomst öpnactes med
ett ganska långt och vid lofligt tal af Hr Är
ke-Biskopen som dciefter /oi metade ett Dom-
Capitelaf två närvarande C msistoi iales och foris
gick till de egentliga öfvei Inggnings-ämnena
Allt gick i böljan efter önskan intilldess ord
för ibland annat förklarade det angifvelser
emot felaktige Prestmän kunde af Gontrakts
Prostarne få himligen göras hos honom son»
lofvade att aldrig upptäcka angifvaien En
af des ,e Embetsmän uppsteg då och förkla
rade att den C Jntrakts-Prost som varnat en
Embetsbroder och icke fullgjorde sin pligt att
öppet anmäla den felaktige hos Biskop och
Co isist till rättelse när varningen blifvit uta i
verkan vore icke värdig den förtroende-post
han innehade all hemlig angifvelse ledde
slut ligen t 'll inquisition — Härefter före
kom frågan om Riksdagsmannaval antingen
de borde ske fritt öfverj hela Stiftet eller di
visionsvis Härvid anmärktes likasom vid
Prest mö ts-bered ningen att valet divisionsvis
vore högst otjenligt då man ofta nödgades
välja Riksdagsman dels inom en division der
man knapt till namnet kände någon enda af
Pastorerne än mindre visste om någon af dem
dusjde till ett så vigtigt ärende dels inom en
annan der man väl kände alla och vore öf
vertygad att ingen ibland dem passade hvar
emot inom andra divisioner kunde finnas flere
skickliga ämnen af hvilka blott en fick väl
jas I sammanhang härmed väcktes fråga hu
ruvida Herrar Capitulares såsom egenteligera
Professorer och innehafvaride sina Praebenden
endast såso n lönetillökningar voro ?valbare Den
sistnämnda anmärkningen förklarade ordföran
den vara en Constiuitionsfråga steg upp
och hotade att genast lemna sammankomsten
om denna discussion fortsattes Förgäfves för
söktes få nämna några ord både mot och medy
hvarefter på förnyad fråga om man ville äl
ven hädanefter välja divisionsyis några hög-
fjuilda fa hördes och beslutet såsom bifallet
beledsagades med klubbslag En ännu lifliga
re debatt upstod härefter sfveri Pastoraternes
K 'assification Åtskilliga Deputerade vid Prest
mötes-beredningen hade haft updrag af sina
Committenter att fordra det den gamla klas
silicationen kulle fö blifva oförändrad Ord
föranden ha dej deremot på grund ,f 10 års
insamlade upgifter till vederbörande Bered
nings-Gommitteer upgjort planen till en ny
på det sätt att då medeltalet af dessa uppgif
ter steg till 1600 Rdr skulle Pastoratet upp
föras till i :a Klassen Häreixifftt anmärktes att
egna upgifter icke alltid vore den säkraste
grund att bygga på — att då bland inkom
sterna intogs den vanliga procenten af fastig
hetsvärdet uppkomme ett falskt resultat i ;if—
seende på Pa ^toraterne i Helsingland då livar
och en derifrån kunde intyga att intet Bo
ställe der i anseende till ortens hushållssättr
lemnade innehafvaren den ringaste behåll
ning sedan tjenstefolk var aflönadt och fram
löd t — att ett medeltal för 10 år vore allt
för utsträckt ett för 5 skulle gi
.fv» ett helt
olika utslag m in — att efter den
före
slagna grunden Pastorater nu med rätta stå
ende i i :sta klassen skulle mot alt rättvis»
nedflyttas i den 27ba och tvertom m no
\Ien alla dessa skäl an logos icke af Ordföran
den som förfäcktade sin mening såsom den
bästa Man föreslog det frågan borde- afgö
ra» genom en opinions-nämnd men detta sked
de icke Man begärde veta hvilka pastorat
skulle up- eller n-ed-ftyttas i iJsta klassen äf
ven detta afslogs intill des» praeHiminair-frå
gan vore afgjord
Efter flera bemödanden att
inverka på G leri beslut flåsade Ordf ärr
era
gång om hans project antogs då några i ögon
blicket tjenstfärdigt meddelade ja untoi ;oe fSp
ett beslut hvilket lika hastigt med klubbslag
st ad fäs tade z Genast föreslog Ordf att un—
Ideidånv autnalaa borde ske hos Kon

Sida 4

om fastställelse för 25 är Häremot proteste
rades nästan lika enhälligt -om rmot klassifica
tionen Man önskade en proftid på 3 5 liög»t
io år En Prest tureslog att den nyaklassi
flcationen åtminstone icke boi de gälla längre än
till nästa Prestmöte (en olöi-iqtighet då erfa
renheten visat att i Ärkestiftet 20 år kunna
framflyta imellan I vart möte Då ännu en annan
dristade yttra nit inånga t vek le önska en kor
tare proftid möttes denne af Oidf med erinran
om deras fordna änsknpsföi hållanden i
Jr in en
sådan man liade åtminstone orcljöranden icke
•väntat någon motsägelse m in Åter en an
nan rågade föreslå att stadfasteisen skulle i
underd sökas vilkorligtj i Juli icke några års
erjarenhet visade klassificationen oriklig
Detta påyrkades nu af flera men bestreds af
•cn Capitularis såsom till och med oanständigt
Ater en fråga fiån Ordf om i5 år någia ja
och ett klubbslag
— De återslåendereglerin
garne gingo fredligt för sig
Fruktansvärd är att många Prestmän re
ste liem föga belåtne med det som afgjoide»
och än mindre med sättet att afgöra Olyck
ligt vore om den aktning Stiftets Prester
skap bardt hysa för sin Chef i stället att ö
kas genom tilldragelserna vid detta möte li
dit någon afbräck
h KhdEkf
Prost och Kyrkoherde i Eike-tiftet
(Iosandt
(V Inför de ädle menniskovänncr genom hvilkas verk
samma oegennyttiga och oinskränkta gifmiltthct fle
re hundrade nödlidande och hungrande blifvit mat
tade och hugsralade i ncdannämHde Pastorat får jag
a de hutpnas vägnar jemte betygande af min egen
vördnadsfulla förundran öfver så mycken gifmildhet
aflägga den hjertligaste ocU varmaste tacksägelse De
ras 'enstämmiga bön till himmclcn är denna alt den
rättvise Vedergältaren af allt godt mätte med väl
skmicIsc omfatta alla dem som så ädelt och utan an
språk pä återtjenst ihogkrmraa sina ringare medbrö
tfcr i nödens tid och låta dem i tilläfventyrs på
kommande lika trångmål vederfaras lika godhet och
välvilja
Knappast häri mannaminne något år varit sa svårt
och tryckande för Jemtland som det Gud ske lol
*part förflutna då cn tunna frökorn vanligen kostat
2 och eu tunna potatocs 7 å 8 R :dr r :gs och då en
stor del af landets Hemmansegare som af förra å
rets utsude (ingo så ringa afkastning nödgat» skuld
sitta sig både för utsäde och sommarföda samt äf
ventyra att nästkommande höst då skulderna skola
betalas blifva utpantade kanhända husville Men
att den lägsta arbetsklassen fått vidkännas en på lång
liga lider ovanlig brist är efter min tanka en väl
förtjent och nödvändig näpst för des» stora och a 111
jemt stigande pretensioner ty man har i sednare å
ren föga kunnat få sig en dräng eller arbetskarl 11
tau att bönfalla först dernäst bestå honom god för
plägning med 3 å 4 supar dagligen och slutligen be
tala det honom täcktes så att mången fattig jord
brukare af donna anledning nödgats till sin skada
eftersätta nödvändiga göromål Qunm cara sint bo
na liomincs carendo iiitclligant Rödön den 21 Ju
nii /83a
f
P Staaff
P L
NsleidvsKop
Vi kunna icke underlåta att ur Granskaren
för i går reproducera en uppmaning tom han
ställer till alla ädelsinnade och bemedlade
medborgare att med en skärf bidraga till en
pu gäldstuguhäktet här i staden inrättad spar
bank j bildad på det sättet att hvarje bysatt
person dagligen afsStter en half skilling af
tångtiaktamentet till eo fond för undeihåll a
Om Herr Ärkebiskoppen i ofvan
nSmnde mål verkligen icke rådfrågat plu
raliteten tankar så synes det besynnerligt
att ingen begärde votering Sådant kan väl
icke vara förbjudet af några gamla kyrko
ordoQcanser Red anm
sådnre bysatte personer som icke hafva annat
att lefva af än ti ak tamentet och hvilket re
dan haft den påföljden att flere derifrån fått
utdelning Det är oneklig att detta är ett
vackert drag af de menskliga känslorna hos
dem som bidraga härtill och icke mindre he
diande för vår vän att gifva saken ett godt
förord Vi önska att rätt många måtte följa
Granskarens uppmaning I dag mig i morgon
dig heter det i ordspråket
Granskaren yttrar i sill gårdagnblad om Med
borgarens hekanta Tisdagsartikel som orsaka
de bladets seqvestrering att den är ohygglig
Till tröst för Granskarens upprörda känslor
kunna vi föisäkra att pluraliteten af Läsare
finner honom sjelf och hans egna grundsatser
allt Jör hyggliga
PValler Scotts helsotillstånd gaf vid sista
Engelska poetens afgång ännu föga hopp om
hans vederfående
Uti Edinburg hnr den berömde vettenskaps
mannen James flallj känd såsom en utmärkt
Geolog samt för ett grundligt arbete om den
Göthiska architekturen slutat sina dagar
Unn stod i nära förbindelse med tidehvarf
vets namnkunnigaste naturforskare och geo
logien har hans noggranna och skarpsinniga
experimentet att tacka för flere vigliga upp
lysningar i synnerhet den att de s k Basalt
klipporna uppkommit genom volkaniska fe
nomener hvilket först framkastades såsom en
hypolelis af hans Lärare Ilatton
Den största blomma och den största fogel i
:r verlden
Vi ha engång förut omnämt Doctor Arnolds
upptäckt på ön Sumatra af en den största
blomma i verlden kallad efter uppfinnaren
RafFlesia Arnoldi hvars blomkalk då den dr
fullt utsprucken håller g fot i omkrets väger i5
skålp och hvars pistill är så stor som ett or
dinärt oxhorn Ett motstycke härtill ibland
luftens invånare omnämner Temple i sin nyli
gen utgifna beskrifning om en resa i södra
America Han berättar der att han skjutit en
condor hvars längd mellan yttersta spetsarna
af de utsträckta vingarna var Jyratio Jot j de
största fjädra nes längd 20 fot och sjelfva
pennan åtta tum tjock 1 undt omkring Detta
realiserar nästan Sindbads fozel i Tusen och
en natt
AN» ONSER
TILL SALU FINNES
Af trycket har utkommit och lätjoi hos A TViborg
et Comp tamt de flesta Bokhandlare ;t 5-2 sk banco
Dikter af Victor
öhäf
förstå häftet
Af trycket har utkommit och säljes hos A Wiborg
©t Comp k i Rdr 16 sk bco
B l
B er ät t elser
ur
Norska ocli Dunsla Historien
från äldsta till närvar unde lidy
af E Munthe femte upplagan öfversedd och tillökt af
E C Werlauff
Af trycket har utkommit och säljes hos A Wiborg
et Comp k 1 Rdr 3 *k banco
- Dramatiska och Lyiiska
Försök af Dorothea Dunckel sdra bandet ista häftet
I Tryckeribodeu midt emot Kongl Posthuset ^pä Lilla
Nygatan så val som i de fleste boklådor Repetitorium
i Vettenskapernas Litteraturernas och de Skona Kon»
sterila Historia fö v Skolor och Gymnasier af Carl Edu
ard Kindblad åVjoJsk banco
Af trycket har utkommit och säljes hos A Wiborg
et Comp samt de flesta Bokhandlare k 4 sk bco
Jeppe
Kilsson pil berget eller JDen förvandlade Sonden
komedi i 6 akter
Pastor Scotts Tal vid Kungsholm« Nykterhets Före»
nings sammankomst d 10Maj 1352 k 4 sk ex hos Norman
et Engström Wiborg et Comp och Deléen et Comp —
Till redan sålde exemplar behagade köpare uttaga rättel
ser i samma bokhandel
En blott några glnger nyttjad modern Gigg med
tillhörande Sele sälje» pl Contoret 1 Tr upp» i huset
N«o 22 vidrskeppsbrou
Ett Divansbord af Masaift Sockerkist 12 R :dr En
större spegel med lin fÖrgyld ram 12 R :dr en perlfärgad Ä
mans säng alldeles ny 10 R
*dr eu skänk8 Rdr allt R :gld»
samt 2 .ne mindre bord uti huset N :o 12 i hörnet af gamla
Kongsholmsbrc och lilla munklägeragatorne en trappa upp
i portgången
Detta år inkommen bästa sort Nylands utsädes R3g
af i83i års skörd säljes på Er Nordlanders Contor i Brunds
gränden vid Skeppsbron
UTBJTJDES HYRA
Ett stort ljust varmt rum med vacker utsigt dubb ht
fönster stor Garderobs är att hyra vid Munkbron
ifrån den
usta October för en stilla Ungkarl Under
rättelse fås i huset N ;o 5 rid munkbron der Bergianska
Fröboden är z tr upp dörrn midt för trappan
DIVERSE
Ett Äldre Fruntimmer kunnigt i Franska Språket
önskar Plats i ett Minister eller annat utländskt Hus
såsom Hus Mamsell hon har i många år innehaft och ha»
nu en dylik befattning samt känner allt hvad därtill
hörer äfven som skrifva och Räkna Både muntliga och
skriftliga bevis kunna Presteras Om svaranhålles i för
seglad Biljet till den sökande» som inlämnas i Lånbi
blioteket i f d Regis Hus vid Regerirtgs .gatan
82 Frankfurts Lotderits 2
.dra class den 18 Juli 1833»
Omsättning ,4 fl
Lotter deri finnas tillden 19 Juli S Strindbergs Con
tor vid Stadssmedjegatan usta Glassens Listor äro äfven
der att genomse
»35 Hamburgs ka Lotteriets f ;do dass d 1 uiu-g lQja
Omsättning 16 Mark 12 sk
Lotter deri finnas till den 26 Juli å Strindbergs Conto
vid Stadssmedjegatan 5 olassens Listor äro der äfven atl
genomse
ATT UNDVIKA PENNANS FORMERING
JMed Privilegie af H :s IVIajit Konungen af EnglauA
och H :s JVIajit Fransmännens Konung
J >EHRY 'S rA TENT-S Knir .PENftOIl
Paten t-innehafva ren försäkrar att dessa
pennor för det i örsta icke behöfva att
omforraeras för det andra att de gifva
en vackrare stil än hvarje annan sort pen
»or och för det tredje att de äro biligare
än vanliga genom deras varaktighet och
den skyndsamhet hvarmed de utan slitning
kunna brukas
Det finnes fyra sorter af dessa patent
Skrif-penor N :o 1 Dubbla Patent .Pennor
N :o 5 Bnreau Skrivpennor N .o 4 Fina
Bureati .Pennor och N .o 5 lackerade Per
ry s pennor Hvar sort säljes uti förseg
lado Paketer Priset å hvarje sort är olika
från Z sk Sterling eller 2 Mark g sk Ham
burger Courant till 1 sk Sterling eller ich
sk Hamb Court De erhållet äfven ut t
halfva Paketer
Alla dessa sorters pennor för hvifka
Uppfinnaren fullkomligt ansvarar äro
försedda med Stämpeln "Perry tondon
och a hvarje Paket "James Perry
Dessa Paten t Skrif Pennor som enligt
nedanstående afskrifter i flera utländska
Journaler blifvit berömde och funnit i
England Frankrike Tyskland Danmark
Ryssland m fl riken betydlig afsättning
får man härmed äran att recommendera
Reqnisitioner en gros behagade Herrar
requirenterinsända genom frankerade Bref
adresserade till Herr Perry Magazin en gro®
Stein Strasse N :o 48 i Hamburg hvarest
Prospectus tås gratis
bdMj
pg
Hamburg d is .te Maj
"Perry *s Patent Skrif .pennor som bruka»
allmänt i England och Frankrike utmärka
sig som insändaren kan försäkra utaJf
erfarenhet genom deras töreträde fram
för alla dylika uppfinningar och efterstå
i intet
'fallle vanliga Skrif-pennor utan öfverträffa dem
genom deras enkelhet oeh varaktighot hälst de af hvarja
skrifvare kunna begagnas utan afseende å handlag
R (Redacteur
(Tidning eller Hamb opartisk Correspondent Nio im
"Dessa (Hr Perry s pennor äro ojemforliga
Atheiyaeum (London Journal
"Wi förmoda att Perry s pennor genom deras åtgjorda
nytta för Affairsmän Lärda så väl som skönskrifvare
skola inom kort uttränga bruket af alla öfriga sortei»
Pennor
Mörning Chroniclo (Xondon Journaler
"En utaf de största besvärligheter for Litteratören
och handlande är nödvändighet» att ofta formera pen
nan Genom Hr Perry .s uppfinning Jiar han gjort alla
skrifvare härmed en väsendtlig tjenst Hans uppfinning
har redan vunnit allmänt beröm i England Frankrike
och Tyskl nid och skall snart utbreda sig öfver hela
Europa
Courier Francats (Pariser Journal
Ångfartyget Frithiof af ?år Fredagen d .g Z Augusti
till Utö Grufvor och Sota Skär passerar Waxholm m m
anlöper Dalarö och ankommer till Utö på aftonen der
rum mot ringa afgift arrangeras Inlöper Lördagen till
Sota skär for att bese Axels och Marias graf om tid och
väderlek det medgifver och återvänder sa tidigt att
Fartyget är här åter Söndagen don 5 om q vallen då ä
tsrvägen tages genom Södertelje kanal om svar sjö ej
hindrat passagen af Landsort Restauration finnes om
bord Anteckning till biljetter sker hos Bo Chr Roos
till och med Lördagen den 28 dennes Priset b lifver 4
Rdr banco för fram åter men skulle anteckningen till
nämnde dag icke fullt betäcka kostnaderne så varder
resan inhiberad
Förstå Brunnsbalen vid fcabbatsbergs Helsobrunn blir
nästkommande Onsdag d 18 Juli»
_
jios L J Hjerta